TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme

Transkript

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖ ĞRETİM FAKÜLTESİ
BA - AÇIKÖĞ RETİM OKULLARI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ - BATI AVRUPA PROGRAMI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM SINAVI
5. OTURUM Cum artesi 16:00
TEST GRUBUNUZ
A
ÖĞRENCİNİN
0105
SOYADI
ADI : ..........................................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ...........................................................................
SINAV SALON NO : ............................................................................ SIRA NO:
İM ZA :.............................................
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Soru
Sayısı
Sayfa
No
Soru
Sayısı
Sayfa
No
SEÇMELİ FELSEFE 2
20
02
FELSEFE 1
20
04
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7
20
32
ALMANCA 3
20
TARİH 5
20
06
34
İNGİLİZCE 3
20
37
COĞRAFYA 1
20
DİL VE ANLATIM 6
20
08
FRANSIZCA 3
20
40
10
EKONOMİ 2
20
TÜRK EDEBİYATI 1
43
20
12
İNGİLİZCE 5
20
45
KİMYA 2
20
14
FRANSIZCA 5
20
48
KİMYA 3
20
16
ALMANCA 7
20
50
BİYOLOJİ 5
20
18
FRANSIZCA 7
20
53
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
20
20
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8
20
55
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
20
22
SEÇMELİ ALMANCA 6
20
57
SANAT TARİHİ 1
20
24
SEÇMELİ İNGİLİZCE 6
20
60
DİL VE ANLATIM 3
20
26
SEÇMELİ FRANSIZCA 6
20
63
MATEMATİK 4
20
29
MATEMATİK 2
20
65
Testin Adı
Testin Adı
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR
1.
2.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır.
Öğrenciler sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavlarını tam amlasalar bile salonu
terk
edemezler. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A,
B, C ,..., Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da
mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Ü niversitesi tarafından hazırlanm ış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. H angi amaçla olursa olsun,
testlerin tam amının veya b ir kısm ının Anadolu Ü niversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi b ir yolla çoğaltılması, yayım lanm ası ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorum luluğu ve testlerin hazırlanm asındaki m ali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
SEÇMELİ FELSEFE 2
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 . İyi
niyete dayanan ve ödev duygusundan
kaynaklanan her eylem in sonucu ne olursa
olsun ahlaki olduğunu savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
6 . Devletin
etki baskı ve yönlendirm esinin
dışında,
toplum un
kendi
kendisini
yönlendirm ek, çıkarlarını savunm ak amacıyla
kurulan örgütlere ne ad v e rilir?
Kant
A)
Sivil toplum örgütleri
B)
Mevlana
B)
Ütopya
C)
Aristoteles
C)
Bürokrasi
D)
Marx
D)
Siyasal partiler
7. A narşizm görüşünün kurucusu
düşünürlerden hangisidir?
2. A şağıdakilerden
hangisi
felsefi bir yaklaşım dır?
din
konusunda
A)
kurallar
A)
Olayları,
dini
yorum lamak
B)
Dini
tem ellendirmek
kuvvetlendirmek
ve
C)
Dinin
temel
iddiaları
dayanarak,
genel
ve
düşünmek
üzerinde
akla
tutarlı
biçimde
D)
İnanılan dinin kurallarını açıklamak
çerçevesinde
inançları
Mili
B)
Bacon
C)
Bentham
D)
Campanella
Sartre
D)
Hegel
A)
İman
B)
Vahiy
C)
Erdem
D)
İbadet
9 . •İnsanların toplum içinde nasıl davranmaları
gerektiğini bildiren kurallardır.
•Devletin iktidar gücünü hiçbir baskı olmadan
kullanabilmesidir.
•İzin verilmiş olan, yasaklanm am ış olan
davranışlarda bulunma serbestisidir.
Y ukarıdakiler arasında tanımı verilm eyen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vicdan ile bireyin ödevleri arasında sıkı bir
ilişki vardır.
B)
Ahlaki özneyi kendi eylemleri hakkında bir
yargıda bulunmaya zorlayan duygudur.
C)
Bireyin kendi değerleri üzerine doğrudan
doğruya kendiliğinden yargılama yapmasını
sağlar.
Bireyin eylemlerinin doğuracağı
üstlenmesi durumudur.
Proudhon
C)
hangisi din felsefesinin
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
4. Vicdan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
D)
Kant
B)
8 . A şağıdakilerden
3. Yaşadığı
dönemin
İtalya’sındaki
aksaklıklardan yola çıkarak “Güneş Ü lkesi”
adını verdiği ideal bir toplum düzenini
tasarlayan
düşünür
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
aşağıdaki
A)
Devlet
B)
Egemenlik
C) Yasa
D)
Hak
10. A şağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
temel sorularından biri d e ğ ild ir?
sonuçları
A)
Meşruiyetin ölçütü nedir?
B)
İyi nedir?
C)
İnsan yaradılışı bakımından bencil mi yoksa
özgeci midir?
D)
İnsan ahlaki
müdür?
eylemde
bulunurken
özgür
11. A şağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
5. Estetik yargı ile ilgili aaşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.
A)
Peygamber
B)
Sübjektiftir.
B)
Vahiy
C)
Bireyseldir.
C) Vicdan
D)
Kültürel özelliklerden etkilenmez.
D)
2
Kutsal
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
19. İnsanın kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi
estetik bir ifadeyle sunm asına ne ad v e rilir?
12. A şağıdakilerden
hangisi
Max
W eb er’in
tanım ladığı otorite türlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Otokratik otorite
A)
Etik
B)
Karizmatik otorite
B)
Sanat
C)
D)
Demokratik otorite
Geleneksel otorite
C)
Fenomen
D)
Erdem
13. A şağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
A)
Yasa
B)
Erdem
C)
Hukuk
D)
Bürokrasi
14. A şağıdakilerden
hangisi
sanat
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Kendine ait
yaratısıdır.
özellikleri
olan
eserinin
bir
B)
İçerik ve biçim birlikte bir anlam taşır.
C)
Özgündür.
D)
Doğayla uyumludur.
insan
15. Devletin yapm a bir kurum olduğunu savunan
düşünürler
aşağıdakilerden
hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilm iştir?
A)
Platon - Rousseau
B)
Hobbes - Roussea
C)
Platon - Farabi
D)
Hobbes - Aristoteles
16. Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören
düşünce biçim ine ne ad v e rilir?
A)
Deizm
B)
Panteizm
C)
Ateizm
D)
Agnostisizm
17. İnsanların
eylem lerini
ve
ilişkilerin i
düzenlemek
oluşturulm uş
norm lar
ya
sistem ine ne ad v e rilir?
A)
b irb irleriyle
am acıyla
da
değerler
Hukuk
B)
Felsefe
C)
Ahlak
D)
Din
20. “Gerçek estetik yargıların duyusal olmaktan
çıkıp düşünsel düzeye çıktığını, kişisel
olmaktan çıkıp zorunlu ve genel geçer hale
g e ld iğ in i” ifade eden Kant, bu görüşüyle
aşağıdakilerden hangisini savunm uştur?
18. A şağıdakilerden
hangisi
evrensel
ahlak
yasasını tasavvuf düşüncesiyle tem ellendiren
düşünürlerden biri d e ğ ild ir?
A)
A)
Yunus Emre
B)
Estetik yargıların, kişilere göre farklılık
gösterdiğini
Ortak estetik yargıların var olduğunu
B)
Mevlana
C)
Sanatla oyun arasında benzerlik olduğunu
C)
Biruni
D)
D)
Hacı Bektaş Veli
Güzel olan
olduğunu
3
ile
iyi
hoş olanın
aynı
şey
İzleyen sayfaya geçiniz.
FELSEFE 1
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
8 . A şağıdakilerden hangisi bilim i ürün olarak
1. A şağıdakilerden
hangisi
m etafiziğin
incelediği temel problem lerden biri d e ğ ild ir?
inceleyen filozoflardan biri d e ğ ild ir?
A)
Estetik problemler
A)
Toulmin
B)
Ontolojik problemler
B)
Reichenbach
C)
D)
Tanrı ve ruhla ilgili problemler
Kozmolojik problemler
C)
Carnap
D)
Hempel
9 . Doğru
bilginin kaynağının akıl
savunan görüşe ne ad v e rilir?
2. A şağıdakilerden
hangisi
teknik
bilginin
tarihsel süreçte geçirdiği aşam alardan biri
d eğ ild ir?
A)
Empirizm
Pozitivizm
A)
Makine teknolojisi
B)
B)
Alet teknolojisi
C)
Rasyonalizm
C)
Sistem teknolojisi
D)
Liberalizm
D)
Otomasyon teknolojisi
10. Felsefe bilgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi y an lıştır?
3. Dış dünyadaki varlıkların madde ve form
olm ak üzere iki öğeden oluştuğunu savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Parmenides
Aristoteles
C)
Protogoras
D)
Gorgias
olduğunu
A)
Merak eden, soran, sorgulayan bir tavrın
ürünüdür.
B)
Birleştirici ve bütünleştiricidir.
C)
Dogmatik ve mutlaktır.
D)
Düzenli ve sistemlidir.
11 . A şağıdakilerden hangisi Kuhn’un savunduğu
bilim in gelişim aşam alarından biri d e ğ ild ir?
4 . “Kanun” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden
hangisine aittir?
A)
Klasik dönem
B)
Olağan bilim dönemi
A)
Birûnî
C)
Bunalımlar
B)
Gazali
D)
Devrim
C)
Mevlana
D)
Yunus Emre
12. Evrenin
ana m addesinin
su olduğunu,
herşeyin sudan oluştuğunu ve yine suya
dönüşeceğini
savunan
düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
5 . A şağıdakilerden
hangisi “Bilgi Kuram ı” nrn
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
A)
Herakleitos
A)
Obje
B)
Demokritos
B)
Temellendirme
C)
Platon
C)
Gerçeklik
D) Thales
D)
Fenomenoloji
6 . A şağıdakilerden
hangisi Com te’un Üç
Yasası'nın evrelerinden biri d e ğ ild ir?
13. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak
yalnızca eylem lerin sonuçları ile ele alan ve
onları yalnızca sağladığı “fayda” açısından
değerlendiren
akım
aşağıdakilerden
hangisidir?
Hal
A)
Teolojik evre
B)
Metafizik evre
A)
Nihilizm
C)
D)
Estetik evre
Pozitif evre
B)
Emprizm
C)
Rasyonalizm
D)
Pragmatizm
7.
A şağıdakilerden hangisi sanat
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
14. A şağıdakilerden
hangisi
m ateryalizm i
savunan düşünürlerden b irid ir?
bilgisinin
A)
Amacının “güzel” ve estetik haz olması
A)
Farabi
B)
İnanca dayanması
B)
Platon
C)
Öznel ve özgün bir ürün olması
C)
Karl Marks
D)
Yaratıcı insan aklının ürünü olması
D) Aristoteles
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
20. H içbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin
bilinem eyeceğini savunan görüşe ne ad
ve rilir?
15. Bilim sel yasa ve kuram ları birer alet olarak
gören enstrüm antalizm öğretisi aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?
A)
Socrates
A)
Septisizm
B)
Auguste Comte
B)
Nihilizm
C)
Hegel
C)
Materyalizm
D)
John Dewey
D)
Kritisizm
16. Bilgi felsefesinin
belli
başlı kurucuları
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilm iştir?
A)
Aristoteles - Descartes - Immanuel Kant
B)
Descartes - John Locke - Immanuel Kant
C)
Aristoteles - John Locke - John Dewey
D)
Descartes - Hegel - David Hume
17. A şağıdakilerden
hangisi
işlevlerinden b irid ir?
felsefenin
A)
İnsanların iletişim kurmasını sağlar.
B)
İnsana birçok konuda açık, seçik ve doğru
düşünmeyi öğretir.
C)
Doğanın yapısını ve işleyişini açıklar ve
doğayı insan lehine değiştirir.
D)
Toplumsal yaşamı düzenler.
18. A şağıdakilerden hangisi insan bilim lerinden
biri d eğ ild ir?
A)
Psikoloji
B)
Tarih
C)
Antropoloji
D)
Astronomi
19 . Felsefenin
sözcük
anlamı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Bilgelik sevgisi
B)
Zekâ
C)
Ahlak
D)
Akıl
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
TARİH 5
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
6 . A şağıdakilerden hangisi K avim ler Göçü'nün
1. A şağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk
göçlerinin nedenleri arasında yer alm az?
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
A)
Salgın hastalıklar
B)
Katvan Savaşı'nın kaybedilmesi
C)
Türk
boyları
arasında
siyasal
anlaşmazlıklardan dolayı savaşlar çıkması
B)
D)
Kuraklık
C)
Germen kavimleri arasında Hristiyanlığın
yayılmasıyla birlikte kilise ve din adamlarının
güç kazanması
D)
Feodalite (Derebeylik) rejimin son bulması
A)
2. Türk tarih in d e Mk düzenli ordu teşkilatını
kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Attila
B)
Timur
C)
Mete
D)
I. Murat
Avrupa'daki kavimlerin birbirleriyle karışıp
kaynaşması sonucunda bugünkü Avrupa
milletlerinin temellerinin atılması
Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi
7. Anatolyos
Barışı
antlaşm asıyla
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
ilgili
A)
Tuna'nın güneyinde beş günlük mesafedeki
yerler askerden arındırılacak
B)
Bizans'ın ödediği
çıkarılacak
C)
Bizans İmparatoru
indirilecek
D)
Bizans, savaş tazminatı ödeyecek
yıllık
vergi
üç
katına
II. Theodosius tahtan
3 . A nav kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Dört tekerlekli arabalar ve keçeden Türk
çadırları ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.
8 . Tarihte
B)
Koyun, sığır gibi hayvanlar beslenip, çiftçilik
yapılmıştır.
A)
Hazar
B)
Büyük Hun
C)
Uygur
C)
D)
Güneşte kurutulm uş
evlerde oturulmuştur.
tuğlalardan
bilinen
ilk
aşağıdakilerden hangisidir?
yapılan
Bakırdan süs eşyaları yapılmıştır.
9. İranlıların "Eftalit" adı ile isim lendirdikleri
Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Avarlar
B)
Hazarlar
Türemek
C) Akhunlar
D)
B)
Çoğalmak
C)
Kanun nizam sahibi
D)
Olgunluk çağı
Sabarlar
10. Karluklar ile ilgili
hangisi y an lıştır?
5. Ata binenin dengesini sağlam asına yardım cı
olan üzengi i k defa aşağıdaki kavim lerden
hangisi tarafından kullanılm ıştır?
A)
Hazarlar
C)
Sabarlar
D)
Avarlar
6
aşağıdaki
adıyla
ifadelerden
A)
Codeks Cumanicus
bulunmaktadır.
B)
İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur.
C)
751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda
Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin
yenilm esine katkıda bulunmuşlardır.
D)
Uygurlar ve Türgişler döneminde Türklerin
yaşayışına
giren
şehirleşm e
Karluklar
tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir.
İskitler
B)
devleti
D) Türgişler
4. Kaşgarlı Mahmut, “Divân-ı Lûgat-it T ürk” adlı
eserinde, Türk adının hangi anlama geldiğini
b elirtm iştir?
A)
Türk
bir
sözlükleri
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
17. İlk Türk Devletlerinde "uluş" kavramının
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
11. Tarihte İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk kavmi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Türgişler
A)
Tapınak
B)
Avarlar
B)
Töre
C)
Ak Hunlar
C)
Ülke
D)
Hazarlar
D)
Mahkeme
12. Dünyanın en uzun destanı
Manas Destanı kim e aittir?
A)
Kırgızlar
B)
Avarlar
C)
Türgişler
D)
Hazarlar
olarak
bilinen
18. Orta Asya Türk tarih in e ait b ilgilere en fazla
aşağıdaki
devletlerden
hangisinin
kaynaklarında rastlanır?
13. Türk tarih in d e M useviliği kabul eden i]k ve
tek Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kırgızlar
B)
Avarlar
C)
Hazarlar
D)
Uygurlar
A)
ABD
B)
Çin
C)
Fransa
D) Almanya
14. İlk Türk Devletlerinde "Oğuş" kavramının
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Devlet
B)
Aile
C)
Sülale
D)
Meclis
19. Moğolların
devlet yönetim inde
yönetici,
komutan, öğretm en ve teknik eleman olarak
görev yapm ış Türk kavmi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Uygurlar
B)
Hazarlar
C) Tolunoğulları
15. Orhun
Yazıtlarını
1893
D anim arkalı
dil
bilim ci
h angisidir?
A)
yılında
okuyan
aşağıdakilerden
D) Türgişler
Herbert Marcuse
B)
Hieronymus Laski
C)
Vilhelm Thomsen
D)
B. D. Koçnev
16. Türeyiş
ve
Göç
Destanları
devletlerden hangisine aittir?
20. Hunların Çin üzerine yaptıkları seferlerin
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdaki
A)
A)
Türgişler
İslamiyet'in
sağlamak
kuzeye
doğru
yayılmasını
B)
Kırgızlar
B)
Mani Dini'nin yayılmasını engellemek
C)
Avarlar
C)
Budizm'in yayılmasını sağlamak
D)
Uygurlar
D)
İpek Yolu'na hâkim olmak
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
COĞRAFYA 1
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 . Asya
ve A vustralya’nın Büyük Okyanus
kıyılarında oluşan rüzgarla ne ad v e rilir?
8 . Yağm ur yağışlarını ölçen alete ne ad v e rilir?
A)
Termometre
A)
Sam
B)
Pluviometre
B)
Hamsin
C) Takometre
C)
Tayfun
D)
D)
Lodos
9. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini
tam am lam ası ile aşağıdakilerden hangisi
meydana gelir?
2 . Ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara ne ad
verilir?
A)
Beşeri haritalar
B)
C)
Siyasi haritalar
Ekonomi haritaları
D)
Fiziki haritalar
Barometre
A)
B)
Ay
Gün
C)
Saat
D) Yıl
10. Başlangıç
m eridyeninin
aşağıdakilerden hangisidir?
3 . Atm osfer
içerisindeki
hava
olaylarının
oluşmasını sağlayan güç aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Viyana
A)
Güneş
B)
New York
B)
Ay
C)
Greenwich
C)
Rüzgar
D)
Londra
D)
Mars
geçtiği
şehir
11 . Sıcaklığın
yeryüzünde veya yer yüzünün
herhangi
bir
bölümünde
dağılışını
gösterebilm ek için eş sıcaklık eğ rileriyle
yapılan haritalara ne ad v e rilir?
4 . A şağıdakilerden hangisi sürekli rüzgârlardan
biri d eğ ild ir?
A)
Fırtınalar
B)
Kutup rüzgârları
A)
İklim haritaları
C)
Batı rüzgârları
B)
Fiziki haritalar
D)
Alizeler
C)
D)
İzoterm haritaları
İzobar haritaları
5 . Güney
yarım kürede en uzun gündüzün
yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A)
23 Eylül
B)
21 Haziran
C)
21 Mart
D)
12. Doğal bitki örtüsü, bazı kurakçıl otlar ve
kaktüs gibi bitkilerden oluşan iklim türü
aşağıdakilerden hangisidir?
21 Aralık
üzerinde, ağır ağır gelişen ve
geniş alanları kapsayan yükselm e ve alçalma
hareketlerine ne ad v e rilir?
Seizma
B)
Volkanizma
Çöl iklimi
B)
Kutup iklimi
C)
Karasal iklim
D) Akdeniz iklimi
6 . Yer kabuğu
A)
A)
13. A şağıdakilerden
hangisi
iklim in
elem anlarından biri d e ğ ild ir?
A)
Sıcaklık
Basınç
C)
Epirojenez
B)
D)
Orojenez
C)
Nemlilik
D)
Ormanlar
7. Dik kıyılara hızla çarpan dalgaların, kıyıların
alt tarafını aşındırarak oluşturduğu şekillere
ne ad ve rilir?
14. Her m eridyen
eşittir?
A)
Lagün
A)
2
B)
Aysberg
B)
3
C)
Barkan
C) 4
D)
Falez
D)
8
yayı
aralığı
kaç
temel
dakikaya
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
15. Eş yükselti eğ rilerine ne ad ve rilir?
A)
Geoit
B)
Yamaç
C)
Küre
D)
İzohips
20. A şağıdakilerden hangisi dünyanın
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
şeklinin
A)
B)
C)
Meridyen yaylarının kutuplarda birleşmesi
Dağların ve yeryüzü şekillerinin oluşması
Dünyanın güneşe bakan tarafının aydınlık
iken diğer tarafının karanlık olması
D)
Güneş ışınlarının geliş açısının Ekvator'a
doğru gidildikçe daralması
16. Bir yamacın güneşin karşısındaki konumuna
ne ad v erilir?
A)
Yörünge
B)
Bakı
C)
Ekvator
D)
İklim
17. Yeryüzü şekillerini inceleyen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
bilim
dalı
Hidrografya
B)
Klimatoloji
C)
Biyocoğrafya
D)
Jeomorfoloji
18. A tm osferde
en
çok
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Azot
B)
Oksijen
C)
Metan
D)
Argon
bulunan
gaz
19. Dünyada sıcaklığın
dengeli
dağılımına
yardım cı
olan
katman
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Atm osfer
B)
Biyosfer
C)
Hidrosfer
D)
Litosfer
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
DİL VE ANLATIM 6
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
7. A şağıdakilerden
hangisi
mülakatlarda
kullanılan dil işlevlerinden biri d e ğ ild ir?
1. “Gerçek B ir Yeryüzü Cenneti S apanca”
başlıklı
röportajın
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Göndergesel
A)
Bir yeri konu alan
B)
Dil ötesi
B)
Eşyayı konu alan
C) Alıcıyı harekete geçirme
C)
Gezi yazısı
D)
D)
Belgesel
Heyecana bağlı
8 . Aşağıdaki
sözcüklerin
düşmesi gerçekleşm iştir?
2. Bireysel ve toplumsal sorunları dini açıdan
yorum layan söylev türüne ne ad v e rilir?
A)
kahvaltı
A)
Dinsel
B)
arkadaş
kitap
B)
Siyasi
C)
C)
İktisadi
D) alın
D)
Akademik
3 . A şağıdakilerden
dönem indeki
b irid ir?
en
hangisi
tanınm ış
A)
Askeri söylev
Ahmet Haşim
B)
Siyasi söylev
B)
Ömer Naci
C)
Sosyal söylev
C)
Yaşar Kemal
D)
Hukuksal söylev
D)
Mehmet Rauf
10. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden b irid ir?
4. “Türk Milleti! Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın
on beşinci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin
onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramıdır.
Kutlu olsun!”
Yukarıda bir parçası alıntılanan A tatürk’ün
konuşmasının
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?
Nesir
B)
Tirad
C)
Nutuk
D)
Hatırat
A)
Sen de mi geldin?
B)
Çocukmuyum?
Güler misin, ağlar mısın?
D)
Okuyor muyuz?
hangisi
alanlarından b irid ir?
Öğretici ve ufuk açıcı olması
B)
Her kesimden kişilerle yapılması
C)
Mülakatı
hazırlayanın,
yazıya
dönüştürürken
katması
noktanın
aldığı
kendi
mülakatın
cevapları
yorumunu
D) Ayrıntıya girilmesi
kelim elerden
doğru verilm iştir?
C)
6 . A şağıdakilerden
A)
11 . Aşağıdaki
5. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde -mı,
-mu, -mü soru ekinin yazımı yan lıştır?
ses
9. Mahkem elerde yargılam a sırasında suçlam ak
ya
da
savunm ak
am acıyla
söylenen
söylevlere ne ad v e rilir?
II.M eşrutiyet
söylevcilerden
A)
A)
hangisinde
-mi,
hangisinin
A)
hitabet: etkili söz söyleyen kişi
B)
tutarlılık: tutarlı olma durumu
C)
beşeriyet: canlılık
D)
hatip: konuşma
anlamı
12. Röportajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
A)
Röportajcının amacı konuyu çarpıtmadan
belgesel olarak okuyucuya sunmak ve
okuyucuyu konunun içinde yaşatmaktır.
B)
Röportajlar okuyucunun dikkatini çekecek ve
onları bazı konularda düşündürecek biçimde
düzenlenmelidir.
C)
Röportajı yapan
röportaja katmaz.
D)
Röportajcı
gördükleri
ve
izlenimleriyle
yetinm eyip araştırma ve inceleme de yapar.
kullanım
A)
Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve
kelime gruplarının arasına konur.
B)
Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
C)
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
D)
Cümlelerin sonuna konur.
10
kişi
kendi
görüşlerini
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
13. A şağıdakilerden
hangisi
türlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Mülakat
B)
Röportaj
C)
Söylev
D)
Deneme
sözlü
19. Aşağıdaki
yazar-eser
hangisi y an lıştır?
anlatım
eşleştirm elerinden
A)
Hikmet Feridun
Diyorlar ki
Es- Edebiyatçılarımız Ne
B)
C)
Fikret Oytam-Ha Bu Diyar
Nurullah Berk-Ustalarla Konuşmalar
D) Y aşar Kemel-Çukurova Yana Yana
14. “Tanrı gibi Tanrı yaratm ış Türk Bilge Kağanı,
sözüm: Babam Türk Bilge Kağanı... Sir, Dokuz
Oğuz, İki Ediz çadırlı beyleri, m illeti..”
Y ukarıda
bir
parçası
alıntılanan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bugün de Diyorlar ki
B)
Göktürk Yazıtları
C)
İstiklal Kulesi Yazıtları
D)
Fatih Sultan Mehmet'in Nutku
15. Anlam
bakımından
birbirinin
karşıtı
sözcüklere "zıt anlamlı sözcükler" denir.
Yukarıdaki
bilgiye
göre
eşleşm elerden hangisi y an lıştır?
A)
gece-gündüz
B)
dost-düşman
C)
ihtiyar-yaşl ı
D)
dar-geniş
16. Aşağıdaki cüm lelerin
yazımı doğrudur?
hangisinde
"-ki"nrn
İçimde ki kıvılcımın farkına vardı.
B)
Senin sözlerin anneminkilere benziyor.
C)
D)
O beni sevmezki!
Kapağı kadırmışki sandık bomboş.
17. A şağıdakilerden hangisi konularına
söylev çeşitlerinden b ird ir?
Görsel söylev
B)
C)
Şiirsel söylev
Sosyal söylev
D)
Hukuksal söylev
olan
aşağıdaki
A)
A)
eser
göre
18. "Onlar benim fik ir ve görüşlerim e önem
v e rirle r." cüm lesindeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ses türemesinin
kullanılması
B)
Ses daralmasının gerçekleştiği sözcüklerin
kullanılması
C)
Aynı anlamdaki
kullanılması
D)
gerçekleştiği sözcüklerin
sözcüklerin
Ses benzeşmesine
kullanılması
uğramış
bir
20. A tatü rk’ün “Söylev” adlı eserinde üzerinde
durduğu en önem li dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
arada
sözcüklerin
11
Çanakkale savaşları
B)
Cumhuriyetin ilanı
C)
OsmanlI'nın son dönemleri
D)
Kurtuluş Savaşı yılları
İzleyen sayfaya geçiniz.
TÜRK EDEBİYATI 1
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 . “G öktürk
Y a zıtla n ”yla
ilgili
ifadelerden hangisi y an lıştır?
aşağıdaki
7.
A şağıdakilerden hangisi sözlü
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
anlatımın
Bilinen en eski yazılı edebiyat ürünü olması
A)
Jest ve mimiklere yer verilmesi
B)
Sekizinci yüzyıla tarihlenmesi
B)
C)
D)
Uygurlardan kalma metinler olması
Papirüs kullanılması
Konuşma
yararlanılması
C)
Sözlerin daha iyi anlaşılması
tonunun önemli olması
D)
Uzun cüm leler kullanılması
A)
2 . A şağıdakilerden
hangisi
edebi
dilinin
olanaklarından
için
ses
eser
sayılm az?
8 . “S es”
A)
Roman
B)
Tiyatro
C)
Tarih
D)
Şiir
adlı hikâye
hangisine aittir?
3. “K ibarlık Budalası” adlı oyun
yazarlardan hangisine aittir?
aşağıdaki
A)
Reşat Nuri Güntekin
B)
Ahmet Kutsi Tecer
C)
Sabahattin Âli
D)
Sait Faik
yazarlardan
aşağıdaki
9 . Yazılı anlatım da düşüncelerin bir sonuca bir
A)
Molière
yargıya varıldığı bölüme ne ad v e rilir?
A)
Giriş
B)
Sonuç
B)
V ictor Hugo
C)
Gustave Flaubert
D)
Franz Kafka
C) Ana düşünce
D)
4 . Sözlü
edebiyat
ürünleri
hangisinde
birlikte
ve
verilm iştir?
A)
Koşuk-Sav
B)
Destan-Gazel
C)
Gazel-Kaside
D)
Kaside-Koşuk
aşağıdakilerin
doğru
olarak
5 . A şağıdakilerden
hangisi
edebî
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
Edebiyat ile ilgili kuramları öğretmesi
B)
İnsanda estetik duygular uyandırması
C)
Yazıldıkları çağın dil,
anlayışlarını yansıtması
kültür
ve
D)
İnsanların
duygu,
düşünce
dünyalarını geliştirmesi
ve
6 . “Dokuzuncu
10 . Klasik
edebiyatta dizeleri kendi arasında
uyaklı olan m üfretlere ne ad v e rilir?
eserlerin
A)
Hariciye Koğuşu” adlı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Gelişme
A)
Murabba
B)
Musarra
C)
Müstezar
D)
Şarkı
11 . A şağıdakilerden
hangisi tasavvuf edebiyatı
nazım
türlerinden
olan
“ nefes” in
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
14'lü hece ölçüsünün kullanılması
sanat
B)
Bektaşi
şairlerinin
tarikatlarıyla
konularda yazdıkları şiirler olması
hayal
C)
D)
Nazım biriminin dörtlük olması
Kendine özgü bir bestesinin olması
eser
12. “Ekm ek ve Y ıldızlar” adlı
şairlerden hangisine aittir?
A)
Memduh Şevket Esendal
A)
Ahmet Muhip Dıranas
B)
Peyami Safa
B)
Behçet Necatigil
C)
Sadri Ertem
C)
Fazıl Hüsnü Dağlarca
D)
Sabahattin Ali
D)
Oktay Rifat
12
ş iir
ilgili
aşağıdaki
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
13. A ralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan
zayıf olanı güçlü gibi gösterm e sanatına ne
ad v e rilir?
18. Tasavvuf edebiyatında m ürşitlerin m üritleri
aydınlanm ak amacıyla söyledikleri ş iirle re ne
ad v e rilir?
A)
Cinas
A)
Ayin
B)
Teşbih
B)
Şathiye
C)
Kinaye
C)
Devriye
D)
Tariz
D)
Nutuk
14 . “Divan-ı
H ikm et”
adlı
eser
şairlerden hangisine a ittir?
A)
Hoca Ahmet Yesevî
B)
Yunus Emre
C)
Şeyyat Hamıza
D)
Edip Ahmet
aşağıdaki
15. Fani Karac'oğlan fani
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı
19. A şağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım
türlerinden
biri
olan
“sem ai” nin
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
Yukarıdaki dörtlükte yer alan “veren alır
canı” sözüyle aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi yapılm ıştır?
A)
Tariz
B)
Telmih
C)
Tekrir
D)
İrsalı mesel
A)
Konusunun aşk ve doğa güzellikleri olması
B)
Dörtlük sayısının sınırlı olması
C)
8'li hece ölçüsüyle yazılması
D)
Uyak düzeninin koşmaya benzemesi (abab,
cccb, dddb)
16. “Ak akçe kara gün iç in d ir.” atasözünde ak ve
kara sözcüklerinin arasında aşağıdaki edebî
sanatlardan hangisi vardır?
A)
Tariz
B)
Tekrir
C)
Tezat
Telmih
D)
20. Klasik edebiyatta şair aşırı bir duyguya
kapılarak makta beyitinden sonra da bir iki
beyit daha söyleyebilir. Bu tür gazellere ne
ad v e rilir?
17. A şağıdakilerden
hangisi
Batı
etkisinde
gelişen Türk edebiyatı nazım biçim lerinden
biri d eğ ild ir?
A)
Terzerima
A)
Rindane gazel
B)
Tuyug
B)
Müzeyyel gazel
C)
Serbest nazım
C) Yek ahenk gazel
D)
Sone
D) Yek avaz gazel
13
İzleyen sayfaya geçiniz.
KİMYA 2
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
6 . Aşağıdaki
özelliklerden
iletken oluşunu açıklar?
Aşağıdaki etkileşim türlerinden hangisi güçlü
etkileşim grubunda yer alır?
A)
London kuvvetleri
B)
Dipol-dipol etkileşimleri
C)
D)
Metalik bağlar
Hidrojen bağları
2. Potasyum klorat, yüksek sıcaklıkta term al
bozunmaya uğrayarak potasyum klorür ve
oksijen gazına dönüşüyorsa ve tepkim ede
ortam a mangan dioksit bileşiği ekleniyorsa
bu
madde
tepkim eden
harcanmadan
çıkıyorsa bu madde hakkında aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle söylenebilir?
A)
Titrarttır.
B)
Çöktürücüdür.
C)
Asittir.
D)
Katalizördür.
hangisi
A)
Am etallerle
oluşturabilmeleri
B)
En dış katmanda
bulundurmaları
C)
Örgüde elektron bulutu içermeleri
D)
Çok sert olmaları
tepkimelerinden
çok
7. Aşağıdaki değişim lerden
değişim dir?
A)
Suyun kaynaması
m etallerin
B)
Gümüşün kararması
C)
Kömürün yanması
D)
Demirin paslanması
sayıda
hangisi
tuz
elektron
fiziksel
8 . A şağıdakilerden
hangisi ametal atomları
arasında oluşan güçlü bağlardandır?
3.
A)
Metalik bağ
B)
İyonik bağ
C) Van der W aals etkileşimi
D)
Yukarıdaki tabloyu dikkate aldığınızda Na ve
F atom ları bir araya geldiğinde oluşan
etkileşim in adı aşağıdakilerden hangisidir?
Kovalent bağ
9. Bazı m addelerin ısı etkisiyle elem entlerine
veya daha basit bileşiklere dönüşm esine
ilişkin tepkim elere ne ad v e rilir?
A)
Metalik bağ
B)
İyonik bağ
A)
Bozunma tepkimesi
C)
İyon-dipol etkileşimi
B)
A sit-baz tepkimesi
D)
Kovalent bağ
C)
D)
Oluşum tepkimesi
Fiziksel değişim
Aşağıdaki zayıf etkileşim lerden hangisi Van
der W aals türü etkileşim lerden biri d e ğ ild ir?
A)
10. 20 °C ’de 200 litre gaz 0,9 atm ’lik basınç
uygularsa aynı sıcaklıktaki bu gaz 180 litre
hacme sahip olduğunda kaç atm ’lik basınç
uygular?
(Gazların ideal davrandığını kabul ediniz.)
Dipol-dipol etkileşimi
B)
İyon-dipol etkileşimi
C)
London kuvveti
D)
Hidrojen bağı
5 . Elektronegatiflikleri
farklı
ametal
atomları
arasındaki kovalent bağlara polar kovalent bağ
denir.
Yukarıda verilen tanım a göre
bileşiklerin hangisinde bu tür
konusudur?
aşağıdaki
bağ söz
A)
0,3
B)
0,5
C)
0,8
D)
1,0
11. A şağıdakilerden hangisi dünyada her geçen
gün hızla artan hava kirliliğ i nedenlerinden
b irid ir?
A)
HF
A)
Ağaçlandırma
B)
NaCl
B)
Organik tarım
C)
Cl2
D)
F2
C)
D)
Sanayileşme
Doğalgaz kullanımı
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
19. Aşağıdaki
kısaltm alardan
hangisi
sıvılaştırılm ış petrol gazı için kullanılır?
12. B itkilerde suyun köklerden yapraklara doğru
yükselm esine
sebep
olan
etki
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
NG
Yüzey gerilimi
B)
LPG
CFC
B)
Buhar basıncı
C)
C)
Süblimleşme
D) TNT
D)
Yoğuşma
13. Atom ları is tif düzeni belli bir geom etriye
sahip olmadan katılaşan m addelere ne ad
v e rilir?
A)
Kovalent katı
B)
A m orf katı
C)
Metalik katı
D)
İyonik katı
14. 76
mmHg
basıncının
dönüştürülm üş
hali
h angisidir?
A)
0,1
B)
0,5
C)
1,0
D)
2,0
15. 0,1
mol
Cl2
gazının
gram
atm
b irim ine
aşağıdakilerden
olarak
kütlesi
aşağıdakilerden
hangisidir?
(Cl atomunun mol kütlesi 35,5 g/mol)
A)
3,55
B)
7,10
C)
28,60
D)
48,70
16. Kapadokya’da gezi amaçlı kullanılan balonlar
nasıl havalanır?
A)
İçlerine konan LPG sayesinde
B)
İçlerine katı madde ilavesiyle
C)
İçlerindeki havanın ısıtılmasıyla
D)
İçlerindeki suyun uzaklaştırılmasıyla
17. 25 °C ’nin karşılığı olan K cinsinden sıcaklık
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
255
B)
298
C)
512
D)
617
20. Sıvı yüzeyini 1 birim büyütm ek için sıvıya
verilm esi gerekli enerji aşağıdaki terim lerden
hangisini tanım lar?
18. Maddenin katı halden gaz hale geçişine ne ad
verilir?
A)
Kırağılaşma
A)
Buharlaşma
B)
Buharlaşma
B)
Viskozite
C)
Yoğuşma
C) Yüzey gerilimi
D)
Süblimleşme
D)
15
Ekstra-polasyon
İzleyen sayfaya geçiniz.
KİMYA 3
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
6 . Sodyum
karbonat
tuzunun
aşağıdakilerden hangisidir?
Çözünen maddenin cinsinden bağımsız olan,
d erişim iyle orantılı olarak değişen özelliklere
ne ad ve rilir?
Dekantasyon
C)
Kimyasal özellik
D)
Fiziksel özellik
A)
Amonyum nitrat
B)
Digmonyum fosfat
C)
D)
Şap
Amonyum klorür
asid ik
Na2S
C)
D)
NaCl
7. Halk arasında sudkostik olarak da bilinen,
katı haldeyken granül veya pul görünüm ünde
olan, endüstride yaygın olarak kullanılan baz
aşağıdakilerden hangisidir?
2. Halk arasında nişadır olarak bilinen, NH 3 bazı
ve
HCl
asidinden
oluşan
aşağıdakilerden hangisidir?
NaF
B)
co
B)
A)
0
0
Koligatif özellik
CN
CO
Z
A)
form ülü
tuz
A)
NaOH
B)
KOH
C)
Ca(OH)2
D)
HNO3
8 . B ir
maddenin bir katı yüzeyine tutunması
olayına ne ad v e rilir?
3 . A şağıdakilerden hangisi "gaz çözeltiler" için
örnektir?
A)
Süspansiyon
A)
Çelik
B)
Adsorpsiyon
B)
Şekerli su
C)
Emülsiyon
C)
Hava
D)
Çekim
D)
Kolonya
9 . B ir a n tifriz karışımın am balajında % 40 (v/v)
etilen glikol sıvısı içerdiği belirtilm işse, 2
maddenin
çözücü
m olekülleri
tarafından çevrelenm esine ne ad v e rilir?
L’lik an tifriz karışım ında kaç mL etilen glikol
bulunur?
A)
Solvasyon
A)
200
B)
Hidrojenleme
B)
400
C)
Çözelti
C)
600
Koloit
D)
800
4 . Çözünen
D)
10. A şağıdakilerden hangisi halk arasında limon
asidi olarak bilinen, meyvelerde bol m iktarda
bulunan, hazır gıdalara da en çok katılan
m addelerden b irid ir?
5. Suda dağılmış, tanecik çapları 10 - 1000 nm
arasında olan küçük tanecik boyutlu katilara
ne ad v erilir?
A)
Koagülasyon
A)
Formik asit
B)
Koloit
B)
Sitrik asit
C)
Pıhtı laştı rıcı
C)
Sudkostik
D)
Katı kristal
D)
Borik asit
16
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
11. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asit ve bazın
nötralleşm esiyle oluşmuş tuz çözeltisidir?
A)
16. Su, alkol ve yağ karışımı aşağıdaki cam
m alzem elerin hangisi ile birb irin d en ayrılır?
NaCH3COO
A)
Beher
Ayırma hunisi
B)
MgO
B)
C)
NaOH
C)
Erlen
D)
CH3COOH
D)
Baget
12. A şağıdakilerden
d eğ ild ir?
A)
Saç spreyi
B)
Kolonya
C)
Süt
D)
Tıraş köpüğü
13. Aşağıdaki sulu
özellik gösterir?
hangisi
heterojen
karışım
17. Çözünenin az m iktarda olup çözücüsünün
fazla olduğu çözeltilere ne ad ve rilir?
A)
çözeltilerin
hangisi
Aşırı doymuş çözelti
B)
Derişik çözelti
C)
Seyreltik çözelti
D)
Doymuş çözelti
bazik
18. Elektron verm e eğilim i hidrojenden
olan metallere ne ad v e rilir?
A)
SO 2
B)
CO 2
A)
Soy metal
C)
N2 O 3
B)
Ametal
D)
CaO
C)
Pasif metal
büyük
D) A ktif metal
14. 2 mol HCl çözeltisi ile 1 mol NaOH çözeltisi
nötralleşm e tepkim esi verdiğinde oluşan
çözeltiye birkaç damla fenolftaleyn indikatörü
dam latıldığında çözeltinin rengi hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
19. A şağıdakilerden hangisi nötral tuzdur?
A)
Na 2 CO 3
A)
Çözelti renksizdir.
B)
NH 4 Cl
B)
C)
Çözelti kırmızı renklidir.
Çözelti sarı renklidir.
C)
KNO 3
D)
Çözelti pembe renklidir.
15. A şağıdakilerden
hangisi
etkilerinden b irid ir?
D) KF
asitlerin
20. A şağıdakilerden hangisi yoğunluk
dayalı ayırm a yöntem idir?
zararlı
A)
Kağıt üretimi
A)
Diyaliz
B)
Azotlu gübre üretimi
B)
Buharlaştırma
C)
Asit yağmurları
C)
İyon değiştirme
D)
İnce bağırsakta besinlerin sindirimi
D)
Santrifüjleme
17
farkına
İzleyen sayfaya geçiniz.
BİYOLOJİ 5
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
6 . İçinde
hem üreticiler hem de tüketiciler
bulunan
canlı
grubu
aşağıdakilerden
hangisidir?
1. Solunum da görevli enzim ler, ribozom lar ve
m itokondri DNA’sının bulunduğu m itokondri
kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Matriks
A)
Hayvanlar
B)
Krista
B)
Bitkiler
C)
Dış zar
C)
Mantarlar
D)
Zarlar arası boşluk
D)
Bakteriler
2. A şağıdakilerden
hangisi
laktik
ferm antasyonu yoluyla üretilm ez?
A)
7. Enerji
açığa
çıkaran
aşağıdakilerden hangisidir?
asit
A)
Yoğurt
Biyolojik reaksiyon
B)
Peynir
B)
Ekzergonik reaksiyon
C)
Ekmek
C)
Kimyasal reaksiyon
D)
Tereyağı
D)
Endergonik reaksiyon
8 . A şağıdakilerden
3. O rganik madde sentezinin kim yasal enerji
kullanılarak elde edilm esi yöntem ine ne ad
v e rilir?
bağımlı
bölgedir?
hangisi fotosentezin ışığa
reaksiyonlarının
gerçekleştiği
A)
Kemosentez
A)
İç kloroplast zarı
B)
Fotosentez
B)
Stroma
C)
Fermantasyon
C) Tilakoid zar
D)
Glikoliz
D)
4. A şağıdakilerden hangisi hem
heterotrof canlılardan b irid ir?
reaksiyon
ototrof hem
Dış kloroplast zarı
9 . İş
yapabilm e veya bir değişikliğe
olabilm e yeteneğine ne ad v e rilir?
A)
Palmiye ağacı
A)
B)
Böcekçil bitkiler
B)
Hareket
C)
Kuşlar
C)
Çoğalma
D)
Balıklar
D)
Enerji
5. Fotosistem de
klorofil
ve
karotenoitlerin
bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
neden
Canlılık
10. B ir glikoz molekülünün glikoliz yoluyla
parçalanm asında harcanan ATP sayısı kaçtır?
A)
Anten kompleksi
A)
2
B)
Reaksiyon merkezi
B)
3
C)
İlk elektron alıcı
D)
Foton
C) 4
D) 5
18
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
17. Değişen çevre koşullarına rağmen vücut içi
fizyolo jik ortam ın dengede tutulm asına ne ad
v e rilir?
11. Oksijen yokluğunda sadece glikoliz yoluyla
enerji elde edilen m etabolik sürece ne ad
v e rilir?
A)
Kemosentez
A)
Nörolemma
B)
Fotosentez
B)
Nöroplazma
C)
Fosforilasyon
C)
Homeostazi
D)
Fermantasyon
D)
Dendrit
12. A şağıdakilerden
hangisi
organelinin yapısında bulunm az?
A)
kloroplast
Ara lamel
B)
Tilakoid
C)
Vakuol
D)
Stroma
18. Beyin içeriğinde yüzde olarak en yüksek
oranda
bulunan
madde
aşağıdakilerden
hangisidir?
13. A şağıdakilerden hangisi ATP
yapısına g irm ez?
molekülünün
A)
Karbonhidrat
B)
Protein
A)
Adenin
C) Yağ
B)
Fosfat
D)
C)
Riboz
D)
Sülfat
Su
14. Kendi besinlerini sentezleyebilen canlılara ne
ad v e rilir?
A)
Herbivor
B)
Ototrof
C)
Heterotrof
D)
Karnivor
15. Şeker
sentezini
başlatan
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
19. S in ir hücresinde impuls oluşturabilen
düşük uyarı kuvvetine ne ad v e rilir?
molekül
A)
Dendrit
B)
Akson
C)
Eşik şiddeti
Uyartı
D)
en
Su
B)
Karbondioksit
C)
Oksijen
D)
ATP
16. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak
ATP
sentezlenen
fosforilasyon
çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
20. A şağıdakilerden
örnektir?
hangisi
A)
O ksidadif fosforilasyon
A)
Motor nöronlar
B)
Fotofosforilasyon
B)
Görme nöronları
C)
Kemosentetik fosforilasyon
C)
Duyu nöronları
D)
Substrat düzeyinde fosforilasyon
D) Ara nöronlar
19
bipolar
nöronlara
İzleyen sayfaya geçiniz.
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
6 . A şağıdakilerden
hangisi Sadabat Paktı’nı
im zalayan devletlerin kabul ettiği ilkelerden
biri d e ğ ild ir?
1. I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası
barışın korunm ası ve işb irliğ in in sağlanması
için galip devletler tarafından 1920 yılında
aşağıdakilerden hangisi kurulm uştur?
A)
Birbirlerine karşı eylemde bulunulmaması
A)
Varşova Paktı
B)
Kara sularının 12 mile çıkarılması
B)
Briand- Kellog Paktı
C)
C)
Birleşmiş Milletler
D)
Milletler Cemiyeti
Ortak
çıkarları
ilgilendiren
nitelikteki
anlaşmazlıklarda
danışılması
D) Tarafların
karışmaması
2. A şağıdakilerden
hangisi
İm parator
Meji
D önem i’nde Japonya’da yapılan yenilikler
arasında yer alm az?
A)
Şogunların
artırılması
B)
Japon subayların
alması
C)
D)
yönetimdeki
Batılı
eğitim
Takrir-i Sükûn Kanunu
Mecburi askerlik sisteminin getirilmesi
B)
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
İlköğretimin kadın-erkek
zorunlu hale getirilmesi
C)
Millî Korunma Kanunu
Japon
işlerine
tarafından,
II.
Dünya
Savaşı’nın
etkilerini azaltm ak ve ekonom ik yönden
gerekli koruyucu önlem leri alm ak amacıyla
İ8 Ocak 1940 tarih in d e çıkarılan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
her
iç
7 . TBMM
etkinliklerinin
okullarda
birbirlerinin
uluslararası
birbirlerine
için
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
8 . I.
Dünya Savaşı sırasında A lm anya’nın
üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına
yeterli gelm eyeceğine ilişkin m evcut fikrin ,
Hitler
tarafından
yayılm a
politikasının
gerekçesi olarak kabul edilm esi sonucunda
ortaya
çıkan
kavram
aşağıdakilerden
hangisidir?
3. T ü rkiye’nin 10 Nisan 1936 tarih in d e Boğazlar
Sözleşm esi’nin değiştirilm esi isteğine tepki
gösteren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Romanya
B)
Yunanistan
C)
İtalya
D)
Yugoslavya
4. 3 Mart 1918 tarih in d e İttifak Devletleriyle
B rest-Litow sk
A ntlaşm ası’nı
im zalayarak
B irinci Dünya Savaşı’ndan çekilen devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Maginot hattı
B)
Demirperde
C)
Hayat sahası
D)
Panslavizm
9 . A şağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
A)
Japonya
A)
Milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesi
B)
C)
Bulgaristan
İtalya
B)
Bozkurt-Louts Olayı'nın yaşanması
C)
D)
Rusya
Faşizm ve Nazizm gibi akımların tasfiye
edilmesi
D) Tarım ve sanayi üretiminin önemli ölçüde
azalması
5. A şağıdakilerden hangisi Hitler A lm anya’sının
talep ettiği dış politikanın esaslarından biri
d eğ ild ir?
10. Pearl Harlbour Baskını ile A B D ’nin deniz ve
hava üslerine ani bir saldırı yaparak A B D ’ye
savaş
açan
devlet
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Almanya dışında yaşayan bütün Almanların
birleştirilmesi
B)
Almanya için yeni hayat sahaları bulunması
A)
C)
Irkçı söylemlerin son bulması
B)
Rusya
Alm anya'nın Versay Barış Antlaşması'nın
kısıtlamalarından kurtulması
C)
Çin
D)
Japonya
D) Almanya
20
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
16. A şağıdakilerden
hangisi
7
Ocak
1946
tarih in d e Dem okrat P a rti’yi kuranlardan biri
d e ğ ild ir?
11. 22 Haziran 1941 tarih in d e “B arbarossa”
harekatını başlatarak Baltık’tan R om anya’ya
kadar uzanan geniş bir cephe üzerinden üç
koldan
Sovyet
sınırını
geçen
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İngiltere
B)
Almanya
C)
İtalya
D)
Fransa
A)
Adnan Menderes
B) Yıldırım Akbulut
C) Celal Bayar
D)
Fuat Köprülü
17. 1959 yılında Küba’da Batista diktatörlüğünü
yıkarak kendi hüküm etini kuran kişi kim dir?
12. 14-24 Ocak 1943’te Roosevelt ve C hurchill'in,
Kazablanka Konferansı’nda aldıkları karar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mihver devletlerin
alınması
kayıtsız
şartsız teslim
B)
Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi
C)
Varşova Paktı'nın kurulması
D)
Musul'un Irak'a verilmesi
A)
Fidel Castro
B)
Mahatma Gandhi
C)
Mao Zedong
D)
Harry S. Truman
18. Marshall Planı ve Truman Doktrini ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Rusya'da Bolşevik
neden olmuştur.
B)
SSCB'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki yayılma
faaliyetlerine karşı ABD'nin almış olduğu ilk
tedbirlerdir.
C)
I. Dünya Savaşı
durdurmuştur.
D)
I. Dünya Savaşı'nda Kanal
açılmasına neden olmuştur.
13. Türkiye NATO’ya hangi yıl katılm ıştır?
A)
1952
B)
1944
C)
1940
D)
1938
Almanya
B)
Fransa
C)
İtalya
D)
Yugoslavya
sırasındaki
çıkmasına
çatışmaları
Cephesi'nin
19. A şağıdakilerden hangisi 25 Mayıs
kurulan A frika B irliği Teşkilatının
am açları arasında yer alm az?
14. SSCB’nin direktifleri sonucunda Haziran
1948’de
C om inform ’dan
çıkarılan
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İhtilali'nin
A)
Afrika ülkeleri
artırmak
arasında
etnik
B)
Afrika
ülkeleri
arasında
dayanışmayı geliştirmek
1963’te
başlıca
ayrımcılığı
birlik
ve
C) Afrika ülkeleri arasında ekonomi, eğitim ve
sağlık politikalarını uyumlu hale getirmek
D) Afrika ülkeleri arasında bilim ve savunma
politikalarını uyumlu hale getirmek
15. II. Dünya Savaşı’nda Alm anları durduran ve
ilk
kez
yenilgiye
uğratan
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
20. S putnik
Uydusu’nu
1957 yılında
uzaya
gönderen devlet aşağıdakiler hangisidir?
A)
Japonya
A)
Japonya
B)
İtalya
B)
Çin
C)
Çin
C)
Fransa
D)
SSCB
D)
SSCB
21
İzleyen sayfaya geçiniz.
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1. Bir hukuk düzeninin öznesi aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Çevre
B)
Dünya
C)
Kişi
D)
Tarih
7.
Toplum sal sözleşm e anlayışını savunarak,
dem okrasi
fik rin i
geliştiren
düşünceler
ortaya
koyan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Machiavelli
B)
Copernic
C)
Erasmus
D)
Rousseau
2. A şağıdakilerden hangisi Türkiye Cum huriyeti
devlet sistem inin dayandığı temel esaslardan
biri d eğ ild ir?
A)
Laiklik
B)
Hukukun üstünlüğü
C)
D)
Atatürk milliyetçiliği
Kuvvetler birliği
8 . Seçmen
olmanın vergi ödem ek gibi belli
şartlara bağlandığı oy türü aşağıdakilerden
hangisidir?
3 . A şağıdakilerden hangisi istem e haklarından
A)
Kısıtlı
B)
Genel
C)
İhtiyari
D)
Serbest
biri d eğ ild ir?
A)
Çalışma hakkı
B)
Toplu iş sözleşmesi hakkı
C)
Vatandaşlık hakkı
D)
Konut hakkı
9.
4 . A şağıdakilerden
hangisi
p o zitif
hukuk
norm larının h iyerarşik sıralam asında en üst
basamakta yer alır?
A)
Tüzük
B)
Yönetmelik
C)
Kanun
D)
Anayasa
A)
sahip olm asına, ülke içinde kendine rakip
başka
bir
gücün
bulunm am asına
ve
uluslararası alanda ise diğer devletlerle eşit
iradeye sahip olmasına ne ad v e rilir?
Egemenlik
B)
Demokrasi
C)
Hak
D)
Eşitlik
6 . A şağıdakilerden
hangisi siyasi
işlevlerinden biri d eğ ild ir?
Çoğulculuk ve katılım
B)
Hilafet
C)
Seçim ler ve temsil
D)
Hukukun üstünlüğü
10. Osmanlı D evleti’nde padişahın yetkilerini
sınırlayan, onu belli yönde davranm aya
zorlayan
ik
belge
aşağıdakilerden
hangisidir?
5 . Devletin sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa
A)
A şağıdakilerden hangisi bir ülkenin yönetim
biçim inin
dem okrasi
olarak
adlandırılabilm esi için ihtiyaç duyulan ilke ve
kurum lardan biri d e ğ ild ir?
A)
Islahat Fermanı
B)
Kanun-i Esasi
C) Sened-i İttifak
D) Gülhane Hatt-ı Hümayunu
partilerin
11 . B irleşm iş
M illetler Ö rgütü’nün ilk
organı aşağıdakilerden hangisidir?
denetim
A)
Seçim ler için aday göstermek
A)
Irk Ayrım cılığının Kaldırılması Komitesi
B)
Halkı ülke sorunlarından uzak tutmak
B)
İşkenceye Karşı Komite
C)
İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
C)
İnsan Hakları Komitesi
D)
Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
D)
Çocuk Hakları Komitesi
22
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
17. A şağıdakilerden hangisi A tatürk inkılabının
dayandığı temel ilkelerden biri d eğild ir?
12. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
ülkeler
arasında
doğacak
çatışmaların
önlenm esi için faaliyet gösteren organı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Hür Seçim ler Bürosu
Kıdemli Memurlar Komitesi
C)
Danışma Komitesi
D)
Çatışma Önleme Merkezi
13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
ülkeden
Milliyetçilik
B)
Cumhuriyetçilik
C)
Irkçılık
D)
Laiklik
ilgili
A)
Yargıçlar, seçildikleri
olarak görev yaparlar.
B)
Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklinde
de olabilir.
C)
Üye
devletlerden
oluşur.
D)
Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmedikleri
denetlenir.
seçilen
A)
bağımsız
18. Aydınlanm ayı
“ insanın
aklını
kendinin
kullanm aya başlam ası” şeklinde ifade eden
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
yargıçlardan
A)
Montesquieu
B)
Kant
C)
Locke
D)
Comte
14. Avrupa
İnsan
Hakları
M ahkem esi’nin
kararlarının yerine getirilm esini denetleyen,
yılda iki kez toplanan ve siyasi yaptırım a
sahip olan denetim organı aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
B)
Konsey
Danışma Komitesi
C)
Bakanlar Komitesi
D)
Delegeler Komitesi
19. B ir toplum da toplum sal yapının bütününe
dokunmaksızın
eskiyen,
güncelliğini
kaybeden, toplumun
ihtiyaçlarına
cevap
verem eyen
kurum
ve
kuralların
düzeltilm esine ve iyileştirilm esin e ne ad
ve rilir?
15. Uluslararası
korum a
m ekanizm alarının
işletilm esinde, bir anlaşm aya ta ra f olmayan
fakat
anlaşmayı
hazırlayan
uluslararası
organizasyona
üye
olan
devletler
için
uygulanan
denetim
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Sözleşme içi denetim
B)
Adli kontrol
C)
Sözleşme dışı denetim
D)
Müeyyide
16. Bir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık
bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine
bağlamış insanlardan oluşan bütüne ne ad
verilir?
A)
Gelişme
B)
Çağdaşlaşma
C)
Reform
D)
Devrim
20. Herkesin
dininin
gereklerini
özgürce
yaşayabilm esinin önkoşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Halk
A)
Devletçilik
B)
Toplum
B)
Laiklik
C)
Irk
C)
Ekonomik kalkınmışlık
D)
Soy
D)
Milliyetçilik
23
İzleyen sayfaya geçiniz.
SANAT TARİHİ 1
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
7. Yunan H eykelciliğinde portre sanatının en
önem li sanatçısı kim dir?
1. Taş, metal, tahta, m erm er, seram ik gibi kalıcı
ve sert m addeler üzerine yazılan yazılarla
uğraşan
bilim
dalı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
Antropoloji
Nümizmatik
C)
Epigrafi
D)
Etnografya
A)
Praksiteles
B)
Lysippos
C)
Miron
D)
Leochares
8 . Tapınak ve saraylarda görülen, "apadana" adı
verilen çok sütunlu kabul salonları, aşağıdaki
uygarlıklardan hangisinin ilk çağ Anadolu
m im arlığına getirdiği yeniliklerden b irid ir?
2. Anadolu'da kurulan devletlerden biri olan
Urartu Uygarlığının başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Lidyalılar
A)
Sard
B)
Urartular
B)
Alacahöyük
C)
Hititler
C)
Tuşpa
D)
Frigyalılar
D)
Gordion
9. Avrupa ve A m erika'da 1960'lı yıllarda yayılan,
öncü sanatçıları, Roy Lichtenstein, Andy
W arhol, Claes Oldenburg ve Peter Blake olan
soyut
sanat
akımı
aşağıdakilerden
hangisidir?
3 . Zevk
ve lüks içindeki yaşam sahnelerini
canlandıran,
parlak
renklerden
oluşan
resim leriyle
tanınan
fovizm in
yaygınlaşm asında rol oynayan, "Boulogne
Orm anı", "Şato ve Atlar" tabloları ile tanınan
ressam kim dir?
A)
Raoul Dufy
B)
C)
Pablo Picasso
Fernand Leger
D)
Edward Munch
A)
Pop Art
B)
Sürrealizm
C)
Doğa Ötesi Resim
D)
N on-Figüratif Resim
10 . H itit
İm paratorluğu’nun
aşağıdakilerden hangisidir?
4. A şağıdakilerden
hangisi,
İlk
Çağda
Anadolu'da
kurulan
devletlerden
biri
değildir?
A)
Hititler
B)
Asurlular
C)
Lidyal ılar
D)
Urartular
Hitit
B)
C)
Frigya
Geç Hitit
D)
Lidya
6 . A şağıdakilerden
hangisi Anadolu'da
düzenindeki tapınaklara örnektir?
Zincirli
B)
Karatepe
C)
Hattuşaş
D) Tuşba
11 . "Sığınak ve
Deniz Feneri", "Gravelines'de
Kanal",
"Pudralanan
Genç
Kadın"
gibi
tabloları ile tanınan Fransız ressam kim dir?
5. "Sikke" adı verilen ilk para, aşağıdaki
Anadolu
uygarlıklarından
hangisinin
zam anında kullanılm aya başlanm ıştır?
A)
A)
başkenti
A)
George Seurat
B)
Poul Cezanne
C) Vincent van Gogh
D)
Poul Gauguin
12. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Avrupa'da
ortaya çıkan, dışa vurum culuk olarak da
bilinen ve en önem li tem silcilerinden biri de
Egon
Schiele
olan
sanat
akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
Dor
A)
Mausolleion
A)
Ekspresyonizm
B)
Efes, Artemis
B)
Fütürizm
C)
Assos Athena
C)
Metafizik Resim
D)
Didyma Apollon
D)
Sürrealizm
24
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
19. Frigya uygarlığının en ünlü kralı olan Midas'ın
Gordion'da bulunan mezarı aşağıdaki mezar
tiplerinden hangisine örnektir?
13. Manet gibi figü re bağlı, hareket halindeki
insanı betim lem ede büyük ustalığı olan,
"Mavi B alerin", "Concorde Meydanı", "Ütü
Yapan Kadınlar", gibi tablolarıyla tanınan
ressam kim dir?
A)
A)
Henry Matisse
D)
Maurice de Vlam inck
Dolmen
D)
s
llü
ü
Edgar Degas
Toulouse Lautrec
Mozole
C)
m
ü
T
B)
C)
Menhir
B)
14. Mezopotam ya'da Ur, Uruk, Umma ve Kaş gibi
önem li
şehir
devletleri
aşağıdaki
uygarlıklardan
hangisi
tarafından
kurulm uştur?
A)
Hititler
B)
Babiller
C)
Sümerler
D)
Akadlar
15. Çoğunlukla Hitit sanatında görülen, duvarları
süsleyen kabartm alı taş bloklara ne ad
v e rilir?
A)
Protern
B)
Ryton
C)
Sfenks
D)
Ortostat
16. İm parator Hadrianus dönem inde M.S. 2.
yüzyılda yaptırılan yuvarlak planlı Panteon
tapınağı aşağıdaki şehirlerden hangisinde
yer alır?
A)
Venedik
B)
Roma
C)
Milano
D)
Napoli
17. Akbabalar
Steli
olarak
adlandırılan,
düşm anların
akbabalar
tarafından
parçalanışını tasvir eden eser aşağıdaki
uygarlıklardan hangisine aittir?
A)
Mısır
B)
Babil
C)
Asur
D)
Sümer
18. İnsan topluluklarının avcı, toplayıcı, tüketici
yaşam düzeyinden yerleşik üretici düzene
geçtikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir?
20. A şağıdakilerden
hangisi
antik
Yunan
m im arisin in tapınak tiplerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Paleolitik Çağ
A)
Milet
B)
Kalkolitik Çağ
B)
Korent
C)
Neolitik Çağ
C)
İyon
D)
Mezolitik Çağ
D)
Dor
25
İzleyen sayfaya geçiniz.
DİL VE ANLATIM 3
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
5. Aşağıdaki cüm lelerin
sözcük vardır?
1. Bir paneldeki konuşma ve konuşm acılar ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
hangisinde
A)
Panel sonunda yalnızca bir konuşmacının
düşünceleri karar olarak alınır.
A)
B)
Konuşmacılar uzmanı oldukları konun ayrı
birer yönünü ele alırlar.
B) Bir gece ansızın gelebilirim.
C) Yarın sinemaya gidelim.
C)
Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi
başkanın verdiği sıraya ve süreye göre
yapılır.
D)
D)
Konuşmacı
değişebilir.
sayısı
3
ile
6
gereksiz
Kısmen de olsa kendimi bu olayda tümüyle
sorumlu hissediyorum.
Oğlunuzun
görüşülecek.
durumu
yarın
kurulda
arasında
6 . Elif kız hâlâ kayanın üzerinde kıpkızıl duruyordu.
2. Aşağıdaki cüm lelerin
sözcük kullanılm ıştır?
hangisinde
Denizin koyu çelik mavisinin üzerinde ara sıra
batan güneşin ışığını kapan kayıksa şimdi
parlayan, şimdi sönen kızıl bir noktacıktı. Her
seferinde daha uzakta parlıyordu. Sonunda
gereksiz
A)
Bir hafta sonra tatile çıkıyoruz.
B)
Onun yarışlarda birinci olduğuna sevindim.
C)
Bu konuda üç yıldır çalışıyoruz.
D)
Bu karar, içinde bulunduğumuz
döneminde uygulanacaktır.
görünm ez oldu.
Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçim i
aşağıdakilerden hangisidir?
devre
A)
Tartışma
B)
Öykülenme
C) Açıklam a
D)
Betimleme
3 . Bir
yazının temel özellikleri ve anlatm ak
istediklerinin
bozulmadan,
kısaltılarak
yeniden yazılm asına ne ad ve rilir?
A)
Not alma
B)
Özet çıkarma
C)
D)
Kompozisyon yazma
Yazı yazma
7. A şağıdakilerden hangisi
heyecana
bağlı
işle v i”
m etinlerden biri d e ğ ild ir?
A)
B)
Eleştiri yazıları
Söylevler
C)
Lirik şiirler
D)
Özel mektuplar
iletişim de “dilin
ile
oluşturulan
4. Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
Sunum sonrasında konuşmacı, kendisine
yöneltilen sorularla başka bir tartışmayı
alevlendirebilir.
B)
Sunumdan önce hiçbir prova yapılmasına
gerek yoktur.
C)
Önceden hazırlanmış ve planlanmış bir
konunun, etkili ve anlaşılır bir biçimde
dinleyicilere aktarılmasıdır.
D)
Yanardöner grafikler,
sunum
sırasında
konuşmaya yardımcı olan önemli etkenler
arasında yer alır.
8 . İletişim de
dilin sanatsal işlevi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
26
A)
İletinin, iletisinin kendisinde olmasıdır.
B)
Obje iletinin kendisi değildir.
C)
İleti belirli bir olguyu ifade eder.
D)
İleti, insandan ve hayattan soyut bir kavram
haline gelir.
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9.
13. Tartışm a ile ilgili
hangisi y an lıştır?
Güncel olan herhangi bir konu hakkında,
herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi
verm ek am acıyla yapılan etkinliklerin tümüne
birden ne ad v e rilir?
aşağıdaki
sık sık
ifadelerden
A)
Günlük yaşam da
anlatım türüdür.
başvurulan
B)
Tartışma
sırasında
gerçekleri
önem sem em ek gibi bir tutum sergilenir.
A)
Sunum
B)
Münazara
C)
Önerge
C)
Bir tür etkileme sanatı olarak görülebilir.
D)
Sohbet
D)
Düşünce,
gözlem,
kanı
etkilenmesi amaçlanır.
Münakaşa
B)
Münazara
C)
Forum
D)
Panel
inançların
14. Anlatım özelliklerinden biri olan “doğallık” ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
10. Toplumu
ilgilendiren
bir
konunun,
dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde
uzmanları tarafından tartışıldığı konuşm alara
ne ad ve rilir?
A)
ve
bir
A)
Anlamı
bilinmeyen
kullanılmamalıdır.
sözcükler
B)
Anlatılanların
doğal
olabilmesi
için,
anlatıcının kendine güveninin tam olması
gerekir.
C) Anlatıcı, daha önce anlatılanlardan farklı
konuları yakalamalıdır.
D) Anlatım tutuk olmamalıdır.
15. Tartışm a yöntem inin
bir aşaması
“tartışm a problem inin se ç im i” ile
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
11 . Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A)
Dershanemiz herkesi
sınavına hazırlıyor.
ücretsiz
üniversite
olan
ilgili
A)
Konu katılımcılar için ilgi çekici olmalıdır.
B)
Problem cümlesinin açık olması, konuyu
tam olarak belirtmesi ve sınırlayabilmesi
gerekir.
B)
Yarışlara hazırlanırken büyük emek harcadı.
C)
Ayşe anne olduktan sonra, tamamen farklı
bir kişi oldu.
C)
D)
Yan flüt çalabilm ek benim için sadece bir
hayal!
Problem cümlesi sadece soru olarak ifade
edilebilir.
D)
Problem seçilirken, katılımcıların ilgi ve
tutumları ile konuyla ilgili ön bilgileri göz
önünde bulundurmak gerekir.
12. Bir yazı ya da konuşmanın amacını belirleyen
cüm leye ne ad v e rilir?
16. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde üçüncü kişi
anlatımı vardır?
A)
Tür
A)
Çalışmanıza biz de yardımcı oluruz.
B)
Kaynak
B)
Çocuk sessizce odasına girip yatar.
C)
Ana düşünce
C)
Sana ne zaman istersen borç veririm.
D)
Başlık
D)
Birlikte çok güzel vakit geçirdik.
27
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AOO-AOL II. DONEM 0105-A
17. A şağıdakilerden hangisi
görevlerinden b irid ir?
görüş
panel
başkanının
A)
Dinleyicilerin
verm ek
belirtmelerine
B)
Konuşmacıların
yardımcı olmak
C)
Her bir konuşmacı grubunu eleştirmek
D)
Panelin süresini dilediği gibi uzatm ak ya da
kısaltmak
konularını
20. Aşağıdaki
cüm lelerin
anlatım vardır?
izin
hangisinde
A) Sevilirdim, üstüme titrenirdi.
B) Evimizin bahçesini bahçıvan suladı.
C) Yaz tatilinde küçük bir otele
istiyorum.
seçmelerine
D)
Kuş
sesleriyle
etmemiştim.
uyanacağımızı
soyut
gitmek
tahmin
18. A şağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış
yerde kullanılm asından kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A)
Bugün çok başım ağrıyor.
B)
Çiçekler ne güzel kokuyorlar.
C)
“ Bu işin üstesinden gelem em .” diyor.
D)
Sabahları erkenden yollara düşüyorlar.
19. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A)
B)
C)
Dans etmeye bayılıyorum.
Annem yarın işi bırakacağını söyledi.
Etkili bir konuşma yapm ak oldukça zor bir
iştir.
D)
Bir reklam aramız var, şimdi onu izleyelim.
28
İzleyen sayfaya geçiniz.
MATEMATİK 4
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
denklem inin
reel
köklerinin
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A)
{2,3}
B)
{-3 ,-2 }
C)
{-5 ,1 }
D)
{-5 ,6 }
x+- = :
ise
X
x2
~ö~
ifadesinin
değeri
kaçtır?
A)
3-
Yukarıda grafiği verilen ikinci dereceden
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
2
B)
3
C)
4
D)
6
p (x ) = x 2 + 4 x - 5
polinomunun
-5
B)
4
C)
7
D)
8
3 -x 2
B)
x2-
C)
3 x -x 2
D)
x 2 - n/ 3 x +
3x
2 x -4
polinomu ile bölümünden elde edilen kalan
kaçtır?
A)
A)
®-
3
f ( x ) = x2 - 2 x + 1
fonksiyonunun
en
küçük
değeri kaçtır?
4. D ereceleri sırasıyla 4 ve 7 olan iki polinomun
çarpım ıyla elde edilen polinomun derecesi
kaçtır?
A)
4
B)
7
C)
11
D)
28
9-
5-
6.
A)
-2
B)
0
C)
1
D)
2
x3 - 5 x 2 -1 4 x = 0
denklem inin
p (x ) = 1 + ( 3 x - 1 ) 8 polinomunun sabit terim i
kümesi kaç elem anlıdır?
kaçtır?
A)
A)
-1
B)
1
2
3
B)
0
C)
C)
1
D)
D)
2
(4 + i) • (1 + 3i)
işlem inin
çözüm
0
sonucu
10. z = 1 + 3i
aşağıdakilerden hangisidir?
kompleks
sayısı
için
z+z
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1 + 13İ
B)
13 —i
C)
4 + 3i
D)
4 -İ
29
A)
2 -6 i
B)
2
C)
2 + 6i
D)
6i
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖ O -A Ö L II. DÖNEM 0105-A
11 .
1 cm
2 cm
Yukarıdaki ayrıtları 1 cm, 2 cm ve 3 cm olan
dikdörtgenler prizm asının yüzey alanı kaç
cm 2 dir?
Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları O
m erkezli çem berin üzerinde bulunm aktadır.
Çem berin yarıçapı 10 br ve |AB |=6 br
olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç br 2
dir?
A)
8
B)
24
C)
36
D)
48
A)
6
B)
11
C)
22
D)
24
12. 20:30'u gösteren bir saatte akrep ile yelkovan
arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir?
A)
45°
B)
60°
C)
75°
D)
90°
Yukarıdaki
[AB] çaplı
dairenin
yarıçap
uzunluğu 2 birim olduğuna göre, taralı
bölgenin alanı kaç br 2 dir?
Yukarıdaki çem berde BC yayının ölçüsü 15°
olduğuna göre AD yayının ölçüsü kaç
derecedir?
A)
A)
15
B)
7!
B)
30
C)
2 ti
C)
50
D)
85
D)
K2
30
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
Yukarıdaki şekilde ACB yayının ölçüsü 230°
olduğuna göre APB=x° açısının ölçüsü kaç
derecedir?
Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 1 br ve
yüksekliği 4 br olan silin d irin yüzey alanı kaç
br 2 dir?
A)
7!
B)
4 ti
C)
8 tt
D)
10 ti
A)
30
B)
40
C)
50
D)
60
Yukarıdaki yarıçapı 2 cm olan çem berin 90°
lik ölçüye sahip bir yay parçasının uzunluğu
kaç cm 'dir?
A)
7!
B)
2n
C)
4 ti
D)
2n2
Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 10 cm ve
yüksekliği 30 cm olan dik koninin hacmi kaç
cm 3 tür?
18. Yüzey alanı 150 cm 2 olan bir küpün hacmi
kaç cm 3 tür?
A)
125
B)
150
C)
625
D)
900
31
A)
10 ti
B)
30 ti
C)
300 ti
D)
1.0007i
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1. A şağıdakilerden
hangisi
"köy
oyunlarının" özelliklerinden b irid ir?
A)
Profesyonel
oynanması
oyuncular
seyirlik
7. “Orhan Veli 13 Nisan 1914'te Beykoz'da doğdu.
Çocukluğu Beykoz ve Beşiktaş'ta geçti. İlk dört
sınıfı Galatasaray Lisesi'nde okuyan Orhan Veli,
1925'te annesiyle beraber Ankara'ya gitti. “
tarafından
B)
Yazılı bir metninin bulunması
C)
Ana öğesinin taklit olması
Yukarıda bir bölümü verilen
aşağıdakilerden hangisidir?
D)
Seçilen oyuna önceden hazırlık yapılması
A)
Makale
B)
Röportaj
2. A şağıdakilerden
hangisi
Türk
halk
tiyatrosunun başlıca güldürü ögelerinden biri
d eğ ild ir?
A)
C)
Mülakat
D)
Biyografi
türü
Hayvanların insan gibi konuşmaları
B)
Değişik yörelere özgü şive taklidi
C)
D)
Söz oyunları ve yanlış anlamalar
Kalıplaşmış davranışlar
3 . A şağıdakilerden
hangisi
romanın özelliklerinden b irid ir?
8 . Aşağıdaki
kelim elerden
yanlış verilm iştir?
postmodern
A)
Olayların uydurma ve kurmaca değil gözlem
ve deneyime dayanması
B)
Olay örgüsü üzerine
tekniğine sahip olması
C)
Aynı metin içerisinde tek anlatım tekniğini
kullanması
D)
Sanatı bir tür oyun olarak görmesi
4 . A şağıdakilerden
hangisi
kurulu
bir
m üzikli
A)
Absürd tiyatro
B)
Fıkra
C)
Revü
D)
Dram
Perde: Oyunların gelişmesine göre oluşan
bölümler
B)
Piyes: Tiyatro eserlerine verilen genel ad
C)
Mimik:
kişilik
Oyuncunun sahnede canlandırdığı
D) Aksesuar:
eşyalar
Dekora
yardımcı
olan
küçük
anlatı
9 . A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
oyun
oyunların
halka
operanın
A)
Müzikli
olması
seslenen
çeşidi
B)
Çok gösterişli
sunulması
C)
Baştan sona bestelenmiş bir oyun çeşidi
olması
dekor ve kıyafetler içinde
D) Ana karakterlerinin lirizm, aşk ve mistisizm
olması
10 . Olayların
m erak uyandıracak ve şaşırtacak
biçim de düzenlenerek çoğunlukla güldürm ek
am acıyla yazılan komedya türüne ne ad
v e rilir?
Hikâye planında olayın geçtiği ortam ın ve
kişilerin
tanıtıldığı,
yer
ve
zamanın
b elirtild iğ i,
olay
ve
olay
kişilerin in
betim lendiği
bölüm
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Karakter komedyası
A)
Serim
B)
Entrika komedyası
B)
Çözüm
C)
Tema
C) Töre komedyası
D) Hayal komedyası
D)
Düğüm
6 . A şağıdakilerden
hangisinin anlamı
A)
türlerinden b irid ir?
5.
eserin
hangisi fablın ögelerinden
11. Aşağıdaki hikayelerden
kaynaklıdır?
biri d eğ ild ir?
A)
Kişiler
A)
Leyla ile Mecnun
B)
Mısra
B)
Kerem ile Aslı
C)
Olay
C)
Ferhat ile Şirin
D)
Zaman
D)
Emrah ile Selvihan
32
hangisi Arap-İslam
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
18. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden b irid ir?
12. Mehmet Rauf tarafından yazılan ve Türk
edebiyatının en başarılı psikolojik romanı
olarak nitelendirilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
Cimri
Eylül
C)
Mai ve Siyah
D)
Çalıkuşu
“m anzum enin”
A)
Çok anlamlılık ve imgelerin ağır basması
B)
Düz yazıyla ifade edilememesi
C)
D)
Olay örgüsünün olması
Estetik kaygı taşıması
13. A şağıdakilerden
hangisi
çağdaş
batı
rom anında kullanılan anlatım tekniklerinden
biri d eğ ild ir?
A)
Montaj
B)
Leitmotiv
C)
Karışık anlatım
D)
Görece zaman anlayışı
14. İnsan yaşam ının sınırsız kültür birikim i
içinde yer alan ve insanı derinden etkileyen
toplum sal, siyasi olaylar, inançlar, gelenek ve
görenekleri bazen eleştirel bazen de bilimsel
açıdan ele alıp anlatan roman türüne ne ad
verilir?
A)
Tahlil Romanı
B)
C)
Tarihi Roman
Macera Romanı
D)
Sosyal Roman
19. A şağıdakilerden
türlerinden b irid ir?
A)
hangisi
komedya
Siyasi komedya
B) Yergi komedyası
C) Diyalog komedyası
D)
Sosyal komedya
15. Seyircide
acım a
ve
korku
duyguları
uyandırarak ruhu tutkulardan tem izlem ek
amacıyla yazılan ve kendine özgü kuralları
bulunan dram a çeşidine ne ad ve rilir?
A)
Komedya
B)
Dram
C)
Tragedya
D)
Tiyatro
16. A şağıdakilerden
hangisi
Karagöz
oyunlarındaki kişilerden biri d e ğ ild ir?
A)
Banker
B)
Çelebi
C)
Zenne
D)
Tuzsuz Deli Bekir
20. A şağıdakilerden
hangisi
Batı
etkisinde
gelişen Türk edebiyatı nazım biçim lerinden
b irid ir?
17. A şağıdakilerden hangisi
ben
merkezli
hikâyenin özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Çarpıcı ve beklenm edik bir sonla bitirilmesi
A)
Terzarima
B)
Gerçeklikle hayallerin bir arada olması
B)
Türkü
C)
D)
Birinci şahsın ağzından anlatılması
Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulması
C)
Şarkı
D)
Müztezat
33
İzleyen sayfaya geçiniz.
ALMANCA 3
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
5. Mein Bett i s t ..............meinem Tisch und
meinem Schrank.
1. Hakan g e h t............ Ahmet ins Kino.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
und
B)
oder
A)
in
C)
mit
B)
zwischen
D)
sonst
C)
unter
D) auf
6 . Ich komme gerade aus Italien u n d ..........................
2. Was bedeutet "değiştirm ek" auf Deutsch?
"değiştirm ek"
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
W elches ergänzt die Lücke im obigen Satz?
Almancası
Verilen cümleyi
tam am lar?
ändern
B)
läuten
C)
üben
D)
überlegen
aşağıdakilerden
A)
hast für die Prüfung zu arbeiten.
B)
spreche ich immer auf Deutsch.
hangisi
C) wollte unbedingt morgen zu mir kommen.
D)
3. Ich lag im Bett und laß mein Buch.
drei Monate später fahre ich nach Spanien.
7 . A: Hast du meine Schlüssel gesehen?
B: Ja, sie sind h ie r ............. der Schublade.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
W elches
Dialog?
soru
die
Lücke
im
obigen
V erilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
Wem wollten Sie das Buch geben?
B)
W ie heißt das Buch, das Sie lesen?
C)
W ann sind Sie gestern abend nach Hause
gegangen?
A)
zu
B)
aus
W as haben Sie gestern abend um zehn Uhr
gemacht?
C)
in
D)
ergänzt
D) an
8 . Silvia
wählt mit dem
Schalter ihr Programm.
4. A: Warum lachst du?
B: Weil ic h ......................
klein........
W elches ergänzt den obigen Dialog?
W elche Endungen
Lücken?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki son
eklerden hangisi tam am lar?
A)
müde wäre.
A)
- e / -es
B)
langweilig ist.
B)
-er / -er
C)
das lustig finde.
C) -em / -en
D)
überlegen habe.
D) -en / -en
34
passen
in
schw arz........
die
obigen
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9 ................ dem großen Schalter wählen Sie Ihr
gewünschtes Programm.
13. W ir geben Ih n e n ......... G a ra n tie ....... 2 Jahre.
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden
hangileri
doğru
tam am lar?
A)
Mit
A)
immer / aus
B)
Auf
B)
nur / zum
C)
Um
D)
Zum
C) noch / schon
D) volle / für
yerleri
şekilde
10. W ie lautet das Substantiv "der Tag" in der
Adjektivform ?
"der Tag" ism inin sıfat hali aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
tagkeit
B)
täglich
C)
tagheit
D)
tagten
14. A: ......................................
B: Sie müssen auf den zweiten roten Knopf
drücken.
A: Danke sehr!
W elches
Dialog?
ergänzt
die
Lücke
im
obigen
V erilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
11 . Was bedeutet “ H uzurevi” auf Deutsch?
“H uzurevi”
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Almancası
A)
W o hast du das W erkzeug verloren?
B)
Hast du den roten Knopf gesehen?
C)
Haben Sie neue W aren?
D) W ie funktioniert dieses Gerät?
Das Altenheim
B)
Der Frem denverkehr
C)
Der Bücherwurm
D)
Die Rechenmaschine
12. Was ist ein Schachgenie?
15. Am Sonntag bin ich zu Hause geblieben.
W elche A ntw ort passt zur obigen Frage?
Verilen
sorunun
h angisidir?
cevabı
W ie lautet der obige Satz im Präsens?
aşağıdakilerden
beherrscht
Verilen
cüm lenin
şim diki
aşağıdakilerden hangisidir?
alle
zaman
şekli
A)
Ein
Schachgenie
W issenschaften.
B)
Ein Schachgenie kann fantastisch Schach
spielen.
A)
Am Sonntag soll ich zu Hause bleiben.
B)
Am Sonntag bleibe ich zu Hause.
C)
Jemand, der sehr gut kochen kann.
C)
Sonntags kann ich zu Hause bleiben.
D)
Jemand, der sehr viel Geld verdient.
D)
Sonntags bleibte ich nicht gerne zu Hause.
35
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
20. Er frühstückt um acht Uhr.
16. Ich möchte mit dir zusammen eine Reise
machen.
W ie lautet der obige Satz im Futur?
W elches hat die gleiche Bedeutung m it dem
obigen Satz?
Verilen
cümle ile aynı anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
taşıyan
A)
Ich möchte dich zu mir einladen.
B)
Ich möchte mit dir zusammen verreisen.
C)
Ich plane eine Reise in dein Land.
D)
Ich habe Reisepläne gemacht.
Verilen
cüm lenin
gelecek
aşağıdakilerden hangisidir?
zaman
şekli
A)
Er muss um acht Uhr gefrühstückt haben.
B)
Er kann um acht Uhr frühstücken.
C)
Er hatte um acht gefrühstückt.
D)
Er wird um acht Uhr frühstücken.
17. Kayak yapmak ister misin?
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Verilen cüm lenin Alm ancası aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Hatten Sie Zeit zum Ski laufen?
B)
Bist du Ski gelaufen?
C)
Möchtest du Ski laufen?
D)
Möchtet ihr Ski laufen?
18. Das Hotel / Die Pension / Das Motel / Das
Hochhaus
W elches W ort passt nicht zu den anderen in
der obigen W ortgruppe?
Verilen
sözcük
grubuna
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
uymayan
Das Hochhaus
B)
Die Pension
C)
Das Motel
D)
Das Hotel
19. Weil er den W asserhahn nicht zugedreht hat.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
W o ist das Badezimmer?
B)
Warum stand
W asser?
C)
Warum gehst du ins Badezimmer?
D)
W as machst du im Badezimmer?
das
Badezim mer
soru
unter
36
İzleyen sayfaya geçiniz.
İNGİLİZCE 3
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1.
5.
Amy u s u a lly ............................... books in her free
time.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
W hich o f the follow ing com pletes the
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
is going to read
B)
is reading
C)
read
D)
reads
I am good at fo o tb a ll............... my brother isn't.
A)
but
B)
and
C)
because
D) or
6.
2. Mrs. Pitt is going t o ...........to Liverpool after
lunch.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
A: Do we have any eggs for the cake?
B: Yes, we h a v e ..................eggs.
W hich of the
dialogue above?
the
following
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
A)
drive
A)
any
B)
driving
B)
much
C)
drove
C) some
D)
drives
D) a
7.
clock on the wall doesn't work properly.
3 ...................... handbag is this here?
W hich o f the follow ing com pletes the
sentence above?
W hich of the follow ing com pletes the
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
That
Who
B)
These
Where
C)
Is
A)
W hat
B)
C)
D)
D) Those
W hose
8.
4.
Paris is the capital city of France.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
My friend,
Saturday.
Julie
visits
..........
W hich of the following
sentence above?
aunt
com pletes
every
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
The
A)
B)
C)
(--)
A
B)
her
C)
his
D)
An
D)
him
37
she
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9.
13. At the moment w e ...............ready for the party.
Liz: Are the c h ild re n .......... breakfast now?
Emily: Yes, they are.
W hich of the
dialogue above?
follow ing
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
A)
will get
A)
has
B)
get
B)
having
C) are getting
C)
had
D)
D)
have
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
That
B)
These
C)
This
D)
They
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
got
14. She doesn't d rin k ...........water.
trousers are very trendy.
W hich of the follow ing
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
10 .
completes
A)
many
B)
very
C) few
D)
much
15. My sister n e v e r............... milk.
11 . Mr Branson always ............... a shower in the
mornings.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
W hich o f the follow ing com pletes the
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
is taking
B)
will take
C)
take
D)
takes
A)
12. Cansu opened the door ............... saw a strange
woman.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
will drink
B)
drink
C)
drinks
D)
drinking
16. There was a ...............in front of my neighbour's
house.
the
W hich of the following
sentence above?
completes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
and
A)
nice English old car
B)
so
B)
old nice English car
C)
or
C)
English nice old car
D)
for
D)
nice old English car
38
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
17. My sister d rin k s ............. glass of milk before
sleeping.
W hich of the follow ing com pletes
sentence above?
20. Mark doesn't h a v e ...............friends.
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
an
A)
many
B)
the
B)
a
C)
a
C)
much
D)
-
D) a little
18. Kylie often eats salad for dinner.
W hich of the follow ing is the
translation of the sentence above?
Turkish
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?
A)
Kylie akşam yemeğinde daima salata yer.
B)
Kylie akşam yemeğinde
yer.
C)
Kylie akşam yemeğinde sık sık salata yer.
D)
Kylie akşam yemeğinde ara sıra salata yer.
genellikle salata
19. A: .................... ............ do the
everyday?
B: The banks open at 9.00 am.
W hich of the follow ing
sentence above?
banks
open
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
How
B)
When
C)
W hat
D)
Why
39
İzleyen sayfaya geçiniz.
FRANSIZCA 3
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 .................tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller
5.
au cinéma.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
2.
B)
Car
Personne
D)
Pourquoi
: Tu connais Marie?
: N o n ,.................
: Ah bon!
: ...............?
: C'est ma cousine.
C hoisissez les expressions qui conviennent.
Puisque
C)
Pierre
Paul
Pierre
Paul
Pierre
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
je ne
la
connais pas/ C'est quoi
B)
C)
je ne
je ne
la
le
connais pas/ C'est qui
connais pas/ C'est quand
D)
je la connais / C'est
pourquoi
J e .........conseille d'acheter cette cravate.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
vous
B)
suis
C)
le
D)
peux
6.
C'est une p o u p é e .............. marche.
C hoisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
qui
B)
que
C)
et
D)
ce qui
3 . N e ............... pas ton parapluie!
C hoisissez le mot qui convient.
7.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
- .............
Je veux bien un thé.
Choisissez la question qui convient.
A)
B)
prendre
prend
C)
prends
D)
pris
Yukarıdaki konuşmada cevabı
soru aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
gerektiren
Entendez-vous quelque chose?
Vous voulez quelque chose à boire?
C) Tu as quelque
bouteille?
chose
pour ouvrir cette
D) Vous n'avez rien trouvé?
4. Eric
: Ouvre la fenêtre?
Noémie : Quoi?
Eric
: Je te d is ............... la fenêtre.
8.
Il court parce qu'il e s t .............
C hoisissez l'expression qui convient.
C hoisissez l’expression qui convient.
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
ne pas ouvrir
A)
B)
de ne pas ouvrir
B)
en retard
C)
ouvrir
C)
en voiture
D)
d'ouvrir
D)
à Paris
40
à la mode
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9.
«Ne copiez pas!»
13. Paul
: Je voudrais réserver une place.
L'employé: ...............?
Paul
: Pour Marseille.
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
karşılığı
C hoisissez la replique qui convient.
B)
Kopya çekilmez!
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
C)
Kopya çekmeyin!
A)
Pour où Monsieur
D)
Kopya yanlıştır!
B)
Pour une personne
C)
D)
Oui, Monsieur, quel jour
On part quand
A)
Kopya çekmemelisiniz!
10. Les cours sont donnés ............... un enseignant
compétent.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
sur
B)
avant
C)
de
D)
par
14. - Tu as mangé des pommes?
N o n ,....
Choisissez l’expression qui convient.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
11 . «Bugün hava ne soğuk, ne de sıcak.»
j'en mange
B) je dois en manger
C) je n'en mange pas
C hoisissez la traduction qui convient.
D) je n'en ai pas mangé
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Demain, il fera froid et chaud.
Demain, il ne fera ni froid ni chaud.
C)
Aujourd'hui, il fait ni froid ni chaud.
D)
Aujourd'hui, il fait froid et chaud.
karşılığı
15. I.
II.
III.
IV.
12. - Vous allez à l'école en voiture?
Non, n o u s .allons à pied.
Pierre est étudiant à la Sorbonne.
Il va devenir avocat.
C'est une université célèbre.
Il lit donc beaucoup de livres.
C hoisissez le mot qui convient.
Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
en
B)
C)
y
de
D)
au
Cüm leler
sırasıyla
okunduğunda,
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
A)
B)
41
anlam
I
II
C)
III
D)
IV
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
16. - Tu as téléphoné à Marie ?
-Oui, j e ................ ai téléphoné.
19. A c h e te z ..............vous voulez.
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
B)
que
puisque
A)
en
C)
qui
B)
lui
D)
ce que
C)
la
D)
y
17. «Ağlayan bir çocuk gördüğünde ne yaparsın?»
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
que
tu
dis
quand
karşılığı
A)
Qu'est-ce
pleure?
un
enfant
B)
Que fais-tu quand tu vois un enfant qui
pleure?
C)
D)
Que fait un enfant quand il pleure?
Qu'est-ce que cet enfant fait en pleurant?
20.
18.
- D e p u is ............. jouez-vous de la musique?
Depuis 5 ans.
elle triste, Noémie pleure.
Choisissez l’expression qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
Comment
A)
combien
B)
Car
B)
comment
C)
Mais
C)
combien de temps
D)
Comme
D)
quand
42
İzleyen sayfaya geçiniz.
EKONOMİ 2
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
6 . Uzun
vadeli
borçların
süresiyle
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1. Nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
A)
Bir ülke nüfusunda 20-60 yaş arasındaki
olgunlar diliminin büyük olması, ekonomik
faaliyetleri azaltır.
B)
Nüfusun yapısını,
grupları belirtir.
cinsiyet,
yaş,
meslek
C)
Nüfusa dinamizm kazandıran,
ölümler, iç ve dış göçlerdir.
D)
Bir ülkede nüfus sayısı o ülkenin ekonomik
faaliyet
hacmini,
ekonomik
gücünü
belirleyen bir etkendir.
A)
3-6 aydır.
B)
6 ay-1 yıldır.
C)
D)
1-3 yıldır.
3 yıl ve daha uzun vadelerdir.
doğumlar,
7 . A şağıdakilerden hangisi, tasarrufa etki eden
o bjektif faktörlerden biri d e ğ ild ir?
2. Bedenen yapılan çalışm alar
sınıflaması içinde yer alır?
A)
Objektif emek
B)
Yaratıcı emek
C)
Karşılaştırmalı emek
D)
Sübjektif emek
hangi
emek
A)
Faiz alma isteği
B)
Kişilerin gelir düzeyi
C)
D)
Miras bırakmak isteği
Kişilerin servetlerinin gelecekteki değeri
8 . A şağıdakilerden
hangisi
dönen
varlıklardandır?
3 . A şağıdakilerden hangisi verim liliğ e etki eden
objektif etkenlerden b irid ir?
A)
işyerinin sağlık
havalandırılması
ve
teknik
B)
Ücretin kesintiye uğraması
bakımından
C)
İşçinin ücret kesintisi korkusu yaşaması
D)
Çalışanların
artması
terfilerinde
B)
Kitap okumak
C)
Kumaş dokumak
D)
Tarladan ürün toplamak
Üretimin yapıldığı bina
C)
Üretimde kullanılan hamm addeler
D)
Üretimin yapıldığı makineler
9 . A şağıdakilerden hangisi öz serm aye içinde
yer alm az?
örnektir?
Taş kırmak
Araziler
B)
kayırmacılığın
4 . A şağıdakilerden hangisi sübjektif emeğe bir
A)
A)
A)
Kuruluşun
sağladığı
kârın
sahiplerine
dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmı
B)
Faaliyetlerin
devamı
süresince
sahipleri tarafından getirilen para
C)
Kâr üzerinden alınan yedek akçe
D)
Kuruluşun çalışanlarına olan borçları
kuruluş
5. A şağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının
olum suz yönlerinden b irid ir?
A)
Yeni
kurumların
benimsenmesini
ve
ekonomik
faaliyetlerin
hızlanmasını
sağlaması
B)
Kişilerin mekân içinde ve meslekler arasında
hareketliliğini sağlaması
C)
Doğal
kaynakların
kolaylaştırması
D)
10 . İhtiyaçların
karşılanm ası için gerekli olan
m alların üretim inde kullanılm ak amacıyla elde
edilm iş olan aracı m allara ekonom ik anlamda
ne ad v e rilir?
işletilmesini
Kamu yönetiminin yol, kanalizasyon, su,
elektrik gibi altyapı hizmetlerini yürütmesinin
zorlaştırması
43
A)
Rant
B)
Sermaye
C)
Dönen varlık
D)
Servet
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
16. A tatürk, milli ekonom inin
sektöre bağlam ıştır?
11. Sigortacılıktan başka her türlü ticari iş ile
uğraşm ak
üzere kurulan, sorum lulukları
gerek şirket, gerek ortaklar için konan
serm aye ile sınırlandırılm ış olan şirketlere ne
ad v e rilir?
A)
Adi komandit şirket
B)
Limited şirket
C)
Kolektif şirket
D)
Anonim şirket
A)
Hizmet
B)
Tarım
C)
Sanayi
D)
Ulaştırma
tem elini
hangi
17. A şağıdakilerden hangisi g irişim cin in başlıca
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
12. A şağıdakilerden hangisi, g irişim cin in teknik
işlevlerinden biri d eğ ild ir?
A)
Girişimci, girişim faaliyetlerinden
riskleri üstlenen kişidir.
B)
B)
Tüketicilerin satın alma güçlerine uygun mal
ve hizmetleri üretmek
Kuruluş yerini seçmek
Girişimci, üretim faktörlerini akılcı bir şekilde
sağlayan kişidir.
C)
Üretime katılan faktörlerin payını belirlemek
C)
D)
Üretim faktörlerinin
belirlemek
Girişimci, toplum sağlığını her şeyin önünde
tutan kişidir.
D)
Girişimci, üretim faktörlerinden yararlanarak
mal ve hizmet üreten kişidir.
A)
nasıl
sağlanacağını
doğan
13. Kolektif şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Belirli bir unvan altında az sayıda ortak
tarafından kurulur.
B)
Ortaklar çoğunlukla şirketi
cesareti gösteremezler.
C)
Ortaklar, şirketin çıkarları için çok çaba sarf
ederler.
D)
Ortakların sorumluluğu
serm aye ile sınırlıdır.
18. Türkiye
Cum huriyeti
Merkez
Bankası
tarafından belirlenen faize ne ad v e rilir?
genişletecek
şirkete
koydukları
14. Serm ayenin tam amı devlete ait olan ve tekel
niteliğindeki
mallar
ile temel
mal
ve
hizm etleri üretm ek ve pazarlam ak amacıyla
yasayla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır
basan kuruluşlara ne ad v e rilir?
A)
Bağlı ortaklık
B)
Kamu İktisadi Kuruluşları
C)
İktisadi Devlet Teşekkülleri
D)
İştirak
A)
Serbest faiz
B)
Reel faiz
C)
Nominal faiz
D)
Bağlı faiz
19. B ir servetten doğan gelirlere ne ad v e rilir?
A)
İtibari gelir
B)
Gerçek gelir
C) Temelli gelir
D)
Marjinal gelir
20. Gayri Safi gelirden g irişim cin in üretim
giderleri çıktıktan sonra kalan m iktara ne ad
ve rilir?
15. Bir işçinin itibari ücretinin satın alma gücüne
ne ad ve rilir?
A)
Reel ücret
A)
Gerçek kâr
B)
Nakdi ücret
B)
Öz sermaye
C)
Ayni ücret
C)
Safi gelir
D)
Zamana göre ücret
D)
Servet
44
İzleyen sayfaya geçiniz.
İNGİLİZCE 5
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1.
5. These books
books.
Finish your h o m e w o rk ,...............?
W hich of the following
sentence above?
completes
the
are
.........................
W hich of the following
sentence above?
than
com pletes
those
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
shall we
A)
cheaper
B)
did you
B)
cheap
C)
do you
C)
more cheap
D)
will you
D) the cheap
6 . W hile Mike was going to school, he ...................
an accident.
2. Zeynep studies re g u la rly ,........... ?
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
doesn't she
B)
does she
A)
saw
C)
did she
B)
see
D)
is she
C)
is seeing
D)
have seen
7 . Elaine ..........
3 . I haven't seen h im .............years.
ago
B)
after
C)
for
D)
now
a lot of nice people when she
visited Turkey.
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
A)
meets
B)
met
C)
has met
D)
is meeting
8 . Mary used to ...................
basketball when she
was fifteen.
4 . I have had my g la s s e s ........... ten years.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
since
A)
B)
then
B)
play
C)
for
C)
is playing
D)
ago
D)
has played
45
played
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9.
Lucy is a careful driver. I think she drives ..........
than me.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
13. She was c o o k in g ...........the electricity went off.
W hich of the following
sentence above?
the
careful
B)
carefully
C)
more carefully
D)
careless
A)
who
B)
which
C) while
D) when
10. Jane ................... a newspaper while she was
waiting at the b u s -s to p .
W hich of the
sentence above?
follow ing
com pletes
14 . W hat were you doing when I ......... you last
night?
W hich of the following
sentence above?
the
A)
has called
A)
reads
B)
calling
B)
reading
C) call
C)
is reading
D) called
D)
was reading
11 . Let's play a g a m e ,.................. ?
follow ing
shall we
B)
do we
C)
D)
the
15. H e ....... ... in the park when it started to rain.
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
com pletes
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
W hich of the
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
com pletes
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
was running
does we
B)
ran
do they
C)
is running
D)
runs
12. Carol has been playing b a s k e tb a ll.........................
1995.
16. H e ................ a doctor in the future.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
from
A)
is be
B)
since
B)
will be
C)
for
C) will being
D)
ago
D)
46
been
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
20. V alerie has never played fo o tb a ll,............ ?
17. T h e re ......................a big park in the city but now
there isn't.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
com pletes
A)
does she
used to been
B)
have she
B)
used to being
C)
has she
C)
used to be
D)
is she
D)
used
18. R o b o ts ...........the world in the future.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
have controlled
B)
will control
C)
are controlling
D)
controlled
19. Sally does her h o m e w o rk ...........than me.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
fastest
B)
fast
C)
more fast
D)
faster
47
İzleyen sayfaya geçiniz.
FRANSIZCA 5
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1. L 'e n fa n t...............tu m'as parlé est ici.
2.
6 . «Ağlayarak gittim.»
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez la traduction qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
qui
A)
Je pars en pleurant.
B)
où
B)
Je suis partie en pleurant.
C)
dont
C) Je viens en pleurant.
D)
que
D) Je vais en pleurant.
I.
II.
III.
IV.
Ma mère a acheté un livre.
C'est un livre bien imprimé.
Il y a beaucoup de dessins.
Je lis une lettre.
7 . ...............malade, elle n'est pas allée à l'école.
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Cüm leler
sırasıyla
okunduğunda,
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
A)
I
B)
C)
II
III
D)
IV
karşılığı
anlam
A)
Ayant
B)
Etant
C)
Marchant
Faisant
D)
8 . Les courses se font a u .................
3 . Il peut jo u e r ...............piano.
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
cinéma
A)
du
B)
théâtre
B)
au
C) superm arché
C)
de la
de
D)
D)
librairie
9 . «L'heure où mon fils s'endort est 21 heures.»
4 . La r o b e ......... ma mère a choisi coûte 50 euros.
C hoisissez le mot qui convient.
C hoisissez la traduction qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
que
B)
dernière
A)
B)
Kızım saat 21'de uyur.
Kızım saat 21'de uyanır.
C)
où
qui
C)
Oğlumun uyandığı saat 21'dir.
D)
Oğlumun uyuduğu saat 21'dir.
D)
karşılığı
5 . Il a m a n g é ...........................est toute verte.
10. Elles p ra tiq u e n t...............un sport.
C hoisissez les mots qui conviennent.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
une prune / que
A)
régulière
B)
un abricot / que
B)
régulier
C)
une pomme / qui
C) façon régulière
D)
un gâteau / qui
D)
48
régulièrement
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
11. Il fait chaud, il .............
16. les
I
C hoisissez l’expression qui convient.
fait du soleil
B)
pleut
C)
neige
D)
y a du vent
j'aim e
II
/
brillantes
III
/
lumières
IV
Mettez dans le bon ordre.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
/
Yukarıdaki kelim elerin anlamlı ve kurallı bir
bütün
oluşturan
sırası
aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilm iştir?
12. C'est u n ...............policier.
C hoisissez le mot qui convient.
A)
B)
II, I, III, IV
II, I, IV, III
C)
III, IV, I, II
D)
III, IV, II, I
17. L'automne est u n e .............
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Choisissez le mot qui convient.
A)
peinture
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
B)
roman
C)
photo
A)
année
émission
B)
semaine
D)
C) jour
D) saison
13. Lisa : Qu'est-ce que tu écoutes?
Henri : .................
18. N o u s ...........du ski la semaine prochaine.
C hoisissez la réponse qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki konuşmada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Les livres
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
B)
La radio
A)
ferons
C)
Les BD
B)
apprendrons
D)
Les romans
C) faisons
D)
avons fait
14 . C'est toi q u i...........beaucoup.
19. Jacques
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
mangé
B)
manger
C)
mangeait
D)
mangeais
Claudine
sont
mariés.
C'est
un
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
15. «Yurtdışına çıkmak içim pasaport sahibi olmak
gerekir.»
A)
amie
B)
ami
C)
couple
D)
personnage
20 .
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
et
quelles conditions vous viendrez avec
nous?
karşılığı
Choisissez l’expression/le mot qui convient.
A)
Il est possible d'avoir un passeport pour
partir à l'étranger.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
B)
Il doit demander passeport pour partir à
l'étranger.
A)
En
B)
Où
C)
Il faut avoir un passeport pour partir à
l'étranger.
C)
Dans
D)
Le passeport est obligatoire à l'étranger.
D)
Qui
49
İzleyen sayfaya geçiniz.
ALMANCA 7
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
5. Es bedeutet auf Wiedersehen sagen.
1. Das Fahrrad s te h t............. dem Haus.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Verilen
cevabı
g erektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
zwischen
A)
Hast du Kopfschmerzen?
B)
vor
B)
W as bedeutet mit der Hand winken?
C)
aus
C) W o darf man hier rauchen?
D)
über
D)
soru
Kannst du Deutsch sprechen?
6 . A: F ü r ...........Musikinstrument interessierst du
........ ?
2 ........................... kann nicht laufen, sondern
B: Ich interessiere mich für die Trompete.
schleichen.
W elches
Dialog?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
Ein Tiger
B)
Eine Schildkröte
C)
Ein Pferd
D)
Eine Schlange
ergänzt
die
Lücken
im
obigen
V erilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
A)
w elche / dir
B)
wessen / mich
C) welches / dich
D) was / dir
7. W as bedeutet "der Reim " auf Türkisch?
3. W elches zusam m engesetzte W ort ist falsch?
Verilen
b irleşik
yan lıştır?
sözcüklerden
"der
Reim "
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi
A)
Kafiye
B)
Güfte
A)
B)
Die Fremdsprache
Das Haustier
C)
Dize
C)
Der Gestenkörper
D)
Satır
D)
Das Handzeichen
Türkçesi
8 . Für die Zukunft wünsche ich mir, daß ich in einer
Band mitspielen kann............................ , das wäre
das Größte für mich!
4. Spanisch wird in Spanien gesprochen.
W elcher Satz ergänzt die obige Lücke?
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Verilen cümleyi
tam am lar?
soru
aşağıdakilerden
A)
Ich bin daran gewöhnt
A)
W er möchte Spanisch lernen?
B)
Es hat mir auch gut gefallen
B)
W ie hast du Spanisch gelernt?
C)
Kannst du Spanisch sprechen?
C) Vielleicht
Band
D)
W o wird Spanisch gesprochen?
D)
50
gründe
ich
hangisi
sogar eine eigene
In der W oche habe ich zwei Stunden
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9.
13. Fatma findet Familienfeste sehr wichtig,
Nein, er macht keine Musik!
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
W elcher Satz ergänzt die obige Lücke?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
soru
Verilen cümleyi
tam am lar?
aşağıdakilerden
hangisi
A)
Macht er Musik?
B)
W ie machst du deine Hausaufgaben?
A)
weil sie ihre Hausaufgaben macht.
C)
W ann machst du Sport?
B)
weil sie dort die ganze Familie sehen kann.
D)
Hast du einen Computer?
C) weil ich gerne zur Schule gehe.
D) weil er sich darauf freut.
14. W eil das W etter kalt ist, spielen
.................... in der W ohnung.
10. Ich mag nur populäre Musik.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
soru
A)
W as willst du in der Zukunft werden?
B)
W elche Sänger kennst du?
C)
W ann fängt das Konzert an?
D)
W elche Musik magst du?
die Kinder
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
drinnen
B)
vorne
C)
draussen
D)
über
15. Die Jugendlichen wollen h e u tz u ta g e ..................
11 .
sein.
, wenn man es teilt.
W elcher Satz ergänzt die obige Lücke?
Verilen
cümleyi
tam am lar?
aşağıdakilerden
W elches
Lücke?
W ort
passt
nicht
in
die
obige
hangisi
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lam az?
A)
B)
Jede Generation hat
Das ist eine Hochzeit
A)
glücklich
C)
Das Glück verdoppelt sich
B)
selten
D)
Sie können anderen Menschen helfen
C) selbstständig
D) erfolgreich
16. Abhören / Lungen / die / Arzt / der
12. Die Frau m ö c h te ...............ein blaues Kleid
kaufen.
W ie kann man m it den obigen W ortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru tam am lar?
V erilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en
anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
sich
A)
Der Arzt die Lungen abhören.
B)
mich
B)
Die Lungen der hören ab Arzt.
C)
dich
C)
Der Arzt hört die Lungen ab.
D)
sind
D)
Die Lungen abhören der Arzt.
51
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
17. I c h ................... am Sonntag mit meinen
Freunden im Wald.
2 0 .................... braucht Vitamine und Mineralien, um
gesund zu bleiben.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
schneide
B)
springe
C)
mische
D)
wandere
A)
Der Körper
B)
Die Zeit
C)
Das Rezept
D)
Das Essen
18. Nabız atışı biraz yüksek.
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Verilen cüm lenin Alm ancası aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Der Pulsschlag ist schwer zu hören.
B)
Den Puls kann ich nicht fühlen.
C)
D)
Die Lunge und der Hals ist frei.
Der Pulsschlag ist etwas erhöht.
19. Arzt:
Sie haben eine leichte Entzündung!
Patient: ..................................
Arzt:
Wenn Sie Ihre Medikamente regelmäßig
einnehmen, wird es Ihnen besser
gehen. Gute Besserung!
Patient: Vielen Dank!
W elcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
Meine Spritze ist fertig und somit sind auch
meine Schmerzen weg.
B)
Ich gebe mein Blut ab, nachdem ich etwas
esse.
C)
Ich hoffe, daß es mir bald besser geht!
D)
Ich muß meine Medikamente einnehmen!
52
İzleyen sayfaya geçiniz.
FRANSIZCA 7
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 . J'ai grossi : j'ai ...........des kilos.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez les mots qui conviennent.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
pris
A)
de / blanc
fait
B)
de / noire
C)
mangé
C)
du / blanche
D)
donné
D)
du / marron
B)
2.
6 . Mon chien e s t ...............c o u le u r...................
7 . Tu parles très vite, j e ...........c o m p re n d s ................
Nous ne pouvions pas avancer car ........... du
monde.
Choisissez les mots qui conviennent.
Cümledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Choisissez l’expression qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
B)
il faisait
il était
C)
c'était
D)
il y avait
A)
ne / rien
B)
ne / personne
C)
personne / ne
D)
rien / ne
8 . La mère : Voilà mes liv re s ? ...............veux-tu?
Alain
3. Le médecin a conseillé à Marie ........... partir en
vacances.
Choisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki
konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
A)
Lesquelles
pour
B)
Laquelle
Lequel
Lesquels
du
C)
C)
en
D)
D)
de
B)
: Celui de Balzac.
9 . - Tu connais Richard?
- Oui, c'est le g a rç o n ...............fait du sport.
4 . pas / d'alcool / beaucoup / prenez / ne
I
II
III
IV
V
C hoisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki
konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Mettez dans le bon ordre.
Yukarıdaki kelim elerin anlamlı bir bütün
oluşturan sırası aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilm iştir?
A)
qui
B)
quand
A)
V, IV, III, II, I
C)
pour
B)
V, IV, I, III, II
D)
que
C)
D)
IV, V, I, II, III
IV, III, II, V, I
10 . - Qu'est que vous avez dit?
- .......... Pierre et Marie vont au cinéma.
5.
«Elle voudrait avoir plus d'argent.»
Choisissez l’expression qui convient.
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki
konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
karşılığı
A)
Çok para istedi.
A)
Nous avons dit que
B)
İstediği parayı vermeyecek.
B)
Nous avons dit qui
C)
Daha çok paraya sahip olmak istiyor.
C) Vous avez dit que
D)
Daha çok paraya ihtiyacı var.
D) Vous avez dit qui
53
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
11 . Elle est ...... de sa maison à sept heures du
16. «Sinemaya gitmek istediğini söylüyor.»
matin.
Choisissez la traduction qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
Dis-lui d'aller au cinéma.
A)
sortez
B)
Elle veut aller au cinéma.
B)
sors
C)
Elle voudrait aller au cinéma.
C)
sortie
D)
Elle dit qu'elle veut aller au cinéma.
D)
sort
12. I.
II.
III.
IV.
17. Il faut prendre des p ré c a u tio n s ...............le soleil.
Monsieur Rioux est directeur.
Il a 55 ans.
La réunion commence.
Il est marié.
Choisissez l’expression/le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez la phrase qui ne convient pas.
Sırasıyla okunduğunda anlam
bozan cümleyi bulunuz.
A)
B)
I
II
C)
III
D)
IV
bütünlüğünü
A)
Mobilyacıyı araman gerekiyor.
B)
C)
Emlakçıyla konuşman gerekiyor.
Emlakçıyı aramalısın.
par
B)
à
C)
contre
D)
en
C hoisissez le mot qui convient.
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
18. - C'est fermé samedi et dimanche?
Oui. C'est ouvert tous les jours . le
week-end.
13. Tu dois parler avec l'agent immobilier.
D)
karşılığı
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
karşılığı
A)
Mobilyacıyla konuşmalısın.
mais
B)
du
C)
et
D) sauf
14. Pour aller à la p o s te ,...............à droite.
19. - Quel te m p s ...............hier?
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
Choisissez l'expression qui convient.
tenez
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
B)
traversez
A)
il fait
C)
tournez
B)
faisait-il
D)
faîtes
C)
il fera
D) fera-t-il
15. - Tu appelles tes parents?
Oui, j e ...appelle.
20. C 'e s t...............qui m'appelles?
C hoisissez l’expression qui convient.
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Choisissez le mot qui convient.
A)
leur
A)
toi
B)
les
B)
te
C)
le
C)
nous
D)
l'
D) vous
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
54
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI B
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
7. Orhan V e li’nin i|k ş iirle rin in yayım landığı
dergi aşağıdakilerden hangisidir?
1. “Şapkam Dolu Ç içekle” adlı kitabında “ Ne
Fazıl Hüsnü Dağlarca başka türlü yazabilir,
ne de başkası Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi
ya za b ilir.”
diyen
şair
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Özdem ir Asaf
B)
Cemal Süreyya
C)
İlhan Berk
D)
Hilmi Yavuz
A)
Bedir
B)
İbret
C)
Muhbir
D) Varlık
8 . A şağıdakilerden hangisi G arip çilerin şiirdeki
ilkeleri arasında yer alm az?
2. “Büyüyen Giden Hüzüne Gazel” adlı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
ş iir
A)
Yaşama
işlemek
sevincini
ve
yaşama
hakkını
Günlük hayatın, küçük adamın sorunlarını
dile getirmek
A)
İlhan Berk
B)
B)
C)
Cemal Süreya
Turgut Uyar
C)
Gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmak
Atilla İlhan
D)
Gelenekten kopmadan
şiirler vermek
D)
3. "Bir İlkbahar Hikâyesi" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine aittir?
gayesiyle
9. A şağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni ş iirin başlıca tem silcileri arasında yer
alm az?
A)
Kemal Özer
B)
Tevfik Fikret
C)
Sait Faik Abasıyanık
A)
Behçet Necatigil
İlhan Berk
B)
Ahmet Oktay
C)
Mehmet  kif Ersoy
D)
sanat
D) A saf Halet çelebi
4. “Yeni Hayat” ve “ Kara K itap” adlı eserler
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
Orhan Pamuk
Tarık Buğra
C)
Orhan Kemal
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
D)
Kemal Tahir
Ya nice okumaktır
10 . İlim ilim bilmektir
Y ukarıda verilen
hangisine aittir?
5. A şağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllardan
başlayarak köyü konu edinen ve zengin bir
edebiyat oluşturan yazarlardan biri d eğ ild ir?
A)
Aşık Veysel
B)
Dadaloğlu
Karacaoğlan
A)
Peyami Safa
C)
B)
Talip Apaydın
D) Yunus Emre
C)
Necati Cumalı
D)
Fakir Baykurt
dörtlük
aşağıdakilerden
11 . A şağıdakilerden
hangisi “Modernizm i Esas
Alan E serler”den biri d e ğ ild ir?
hangisi
ilk
eserlerini
M eşrutiyet
D önem i’nde
yayım lam ış
ve
ustalıklarını kanıtlamış yazarlar arasında yer
alm az?
A)
Kuyucaklı Yusuf
A)
Halide Edip Adıvar
B)
Anayurt Oteli
B)
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)
Yeni Hayat
C)
Reşat Nuri Güntekin
D)
Tutunam ayanlar
D)
Kemal Tahir
6 . A şağıdakilerden
55
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
12. A şağıdakilerden hangisi “A nadolucu” ya da
“M em leketçi”
edebiyata
karşı
çıkan
şairlerden biri d e ğ ild ir?
A)
Muammer Lütfi
B)
Cevdet Kudret
C)
D)
17. Em eğiyle yaşayan
edinen
ve
ik
D önem i’nde veren
hangisidir?
küçük insanları konu
eserlerini
M eşrutiyet
yazar aşağıdakilerden
A)
Sabahattin Ali
Yaşar Nabi Nayır
B)
Y usuf Atılgan
Enis Behiç Koryürek
C)
Memduh Şefket Esendal
D)
Ömer Seyfettin
13. “Üşür Ölüm B ile” adlı ş iir aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A)
İlhan Berk
B)
Ülkü Tamer
C)
D)
Edip Cansever
Sunay Akın
18. A şağıdakilerden
hangisi
M illî
edebiyat
akım ının en tip ik sürdürücüleri arasında yer
alm az?
A)
Faruk Nafiz Çamlıbel
B)
Turgut Uyar
C) Y usuf Ziya Ortaç
D)
14. “Dostlar
Beni
Hatırlasın”
adlı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
Yunus Emre
B)
Aşık Veysel
C)
Kaygusuz Abdal
D)
Mevlana
Halit Fahri Ozansoy
eser
19. C um huriyet D önem i’nin Mk sanatçı kuşağını
oluşturan edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
15. A şağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni ş iir anlayışına rağmen; ölçülü, uyaklı ş iir
anlayışını devam ettiren şairlerden biri
d eğ ild ir?
A)
B)
A)
Servet-i Fünûn Edebiyatı
B)
Millî Edebiyat
C)
Fecr-i Ati Edebiyatı
D)
İkinci Yeni Edebiyatı
A saf Halet Çelebi
Ahmet Muhip Dıranas
C)
Necip Fazıl Kısakürek
D)
Ahmet Hamdi Tanpınar
20. Orhan Veli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet
A nday’ın “Bu kitap sizi alışılmış şeylerden
şüpheye
davet
ed ecektir.”
diyerek
yayım ladıkları
kitap
aşağıdakilerden
hangisidir?
16. B ireyin öne çıktığı, ruh çözüm lem elerine
dayalı bir roman geliştiren ve “Dokuzuncu
H ariciye Koğuşu” adlı romanı olan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Peyami Safa
A)
Kitabe-i Sengi-i Mezar
B)
Kemal Tahir
B)
Vazgeçemediğim
C)
Orhan Kemal
C)
Garip
D)
Orhan Pamuk
D)
Bayram
56
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ ALMANCA 6
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
4. W enn ich jetzt viel G e ld .......... , ...........ich
nach New York fliegen.
1. Er hätte sehr gern eine ................ Hose. Seine
alte ist zu kurz!
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
neue
B)
neu
C)
neuen
neuem
D)
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangileri tam am lar?
A)
yerleri
hätte / würde
B)
haben / wird
C)
hattest / wirst
D)
hättet / würdest
5. W as bedeutet “yelkenle gitm ek” auf Deutsch?
“yelkenle
gitm ek”
ifadesinin
aşağıdakilerden hangisidir?
2. W oher kommt er?
A)
schwimmen
B)
angeln
Almancası
C) segeln
W elche A ntw ort passt zur obigen Frage?
Verilen
sorunun
h angisidir?
cevabı
aşağıdakilerden
A)
Man sagt, er wäre aus der Türkei.
B)
Mein Bruder arbeitet in Deutschland.
C)
Ich wohne auch in Frankreich.
D)
Sein
Vater
Deutschland.
fährt
D) wandern
jedes
6 . Atilla ist ....................... , alles in der Prüfung wäre
Jahr
gut gelaufen.
nach
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
3. A: Stell dir vor, du wärst jetzt in Antalya!
B: ........................ Ich würde immer
schwimmen!
W elches
Dialog?
ergänzt
die
Lücke
im
A)
die Frage
B)
der Meinung
C)
das Denken
D)
die Hoffnung
7 . W ir ........... sehr gern auf einer Insel.
obigen
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
Kommt mit!
A)
war
B)
Hatte sie gewusst!
B)
warst
C)
Das wäre ja super!
C) wären
D)
Lauf schneller!
D) wärst
57
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
8 . Weil er noch arbeiten muß!
12. Sie muss sich beeilen, wenn sie ............... den
Bus erreichen will.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Warum hat dein Freund keine Zeit?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
B)
Seit wann lebst du hier?
A)
C)
D)
W er kommt heute zur Versamm lung?
Bist du immer erfolgreich?
B)
privat
C)
durchgehend
D)
rechzeitig
A)
9.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
soru
glücklicherweise
A: Kommt deine Tochter auch mit uns nach
Italien?
B: Nein, sie habe ihre Prüfungen zu bestehen!
A: .......................................
W elches ergänzt den obigen Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
13. Dieser Roman ist von einem weltberühmten
S c h rifts te lle r................. worden.
Ja, sie w ar auch mal in Italien.
B)
Das ist aber Schade!
C)
Ja, ich habe ihn abgeholt.
D)
Nein, ich kenne sie überhaupt nicht.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
10 . Was bedeutet "die Schlucht" auf Türkisch?
"die
Schlucht"
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kaya
B)
Yazar
C)
İz
D)
Uçurum
geschrieben
B)
geholt
C)
gedreht
D)
gemacht
Türkçesi
11. Es hat einen Verkehrsunfall gegeben, ....... dem
glücklicherweise keiner verletzt wurde.
14. Meine Mutter s a g t,................................
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Verilen cümleyi
tam am lam az?
A)
für
A)
der Lehrer sei krank.
B)
zu
B)
der Arzt arbeite privat.
C)
bei
C) wird die Prüfung bestehen.
D)
im
D) w ir hätten morgen keine Schule.
58
aşağıdakilerden
hangisi
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
18................... . die aus Italien kommen, sollen einen
guten Geschmack haben.
15................... . dessen Kinder zu laut sind, ist
im m e r..............
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
yerleri
A)
Das Kind / nett
A)
Die Nudeln
B)
Der Mann / nervös
B)
Der Wein
C)
Dem Grossvater / viel
C)
Das Fisch
D)
Die Frau / arbeiten
D)
Der Huhn
16. Schmeckt
dir
der
Deutschland kommt?
Sauerkraut,
der
aus
19. Ja, w ir haben Käse, der aus Holland
kommt.
W elche A ntw ort passt zur obigen Frage?
Verilen
sorunun
h angisidir?
cevabı
aşağıdakilerden
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
A)
Ja, ich möchte auch ein Kilo holländischen
Käse kaufen.
V erilen
cevabı
g erektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
Ja, der Sauerkraut, der aus Deutschland
kommt, schmeckt mir sehr gut.
A)
C)
Nein, ich mag den türkischen Döner nicht
sehr gern.
D)
Nein, danke. Ich habe schon gegessen.
Kennst du
kommt?
den
Käse,
der aus
soru
Holland
B)
Haben Sie Käse, der aus Holland kommt?
C)
Kann ich ein Kilo Käse haben bitte?
D)
Hast du auch Hunger?
17. Okulda bulduğum dolmakalem çok pahalı.
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
2 0 .................... . das ich heute gekauft habe,
passt mir sehr gut.
Verilen cüm lenin Alm ancası aşağıdakilerden
hangisidir?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
A)
Das Geschenk, das für mich sein soll, kann
ein Füller sein.
B)
Die Geschenke, die nur Füller sind, hätten
für dich sein können.
C)
Der Füller, den du mir geschenkt hast, hat
mir sehr gut gefallen.
D)
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Der Füller, den ich in der Schule gefunden
habe, ist sehr teuer.
59
A)
Das Kind
B)
Das Computer
C)
Der Füller
D)
Das Kleid
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİİNG ILİZCE 6
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 . My daughters are doing a project about animals
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
5. Tony is a good te a c h e r...............likes his job.
W hich of the following
sentence above?
the
A)
who
A)
upstairs
B)
which
B)
to
C) when
C)
in
D) whose
D)
of
6 . We
...........................
breakfast.
2. The b a b y .......................... since she woke up.
com pletes
the
have been crying
B)
has been crying
C)
cry
C) cook
D)
will be crying
D)
3 . Don't call me at 8.00. I ............................... on my
A)
have been cooking
B)
are cooking
A)
am working
work
D)
will be working
the
were / will bought
B) was / hasn't bought
C) were / w ouldn't buy
D) am / w ouldn't buy
4. Ann drew ........... an excellent
everybody liked it very much.
W hich of the following
sentence above?
com pletes
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
worked
B)
cooked
W hich of the following
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
C)
the
7 . If I ............ you, I ..............that jacket.
project.
A)
com pletes
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
completes
for tonight's dinner since
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
W hich of the following
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
W hich of the follow ing
sentence above?
completes
picture
that
completes
the
8 . They
.......................
present.
their homework
W hich of the following
sentence above?
at the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
such
A)
did
B)
every
B)
will do
C)
too
C)
do
D)
at
D) are doing
60
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
9.
13. Peter ....................... in the same house for 20
years.
I go to the lib ra ry .............................
W hich of the
dialogue above?
follow ing
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
com pletes
the
A)
last year
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
B)
at the moment
A)
C)
three times a week
B)
is living
D)
yesterday
C)
lives
D)
has been living
10. Dad, ........... you help me with the shopping
bags?
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
will live
14 . He is not a good driver. He drives t o o ..........
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
were
A)
faster
fast
B)
are
B)
C)
must
C) fastly
D)
can
D) the fastest
15. Mary: ....................... you repeat the sentence,
please?
Teacher: Of course.
11 . If i t ........., J a n e .................................for a walk.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
rains / would
B)
C)
didn't rain / would go
is raining / would go
D)
rained / will go
completes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
Are
B)
Were
C)
May
D)
Could
12 . If we ............... to the airport earlier, we wouldn't
have missed the plane.
W hich of the follow ing
sentence above?
16. Terry w e n t......... to visit her child yesterday.
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
went
A)
abroad
B)
C)
go
had gone
B)
C)
go
in
D)
w ould go
D) where
61
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
17. I
tomorrow.
dinner with my old friends this time
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
our cousins
20. W e can't visit you tonight
have come from Adana.
W hich of the following
sentence above?
the
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
am having
A)
before
B)
have
B)
because
C)
will be having
C) to
D)
had
D) after
to the party.
18. If I feel good, I
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
went
B)
am going
C)
will go
D)
have gone
19. Those are the boys
successful musician.
...............
W hich of the follow ing
sentence above?
mother
com pletes
is
a
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
who
B)
whose
C)
which
D)
where
62
İzleyen sayfaya geçiniz.
SEÇMELİ FRANSIZCA 6
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
1 . Pauvre Claudine, e lle ...........encore échoué.
6 . Laure : Tu n'as pas revu Claudine?
Marie : .................
Laure : Quand?
Marie : Hier, au supermarché.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez l’expression qui convient.
2.
A)
a
B)
sera
C)
allait
D)
va
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
«Les enfants ont mangé des bonbons.»
C hoisissez la form e passive de la phrase
ci-dessus.
Yukarıdaki
cüm lenin
edilgen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Oui, je l'ai vue
Non, je l'ai revue
C)
Non, je ne l'ai pas revue
D)
Si, je l'ai revue
7 . «Il avait abandonné ses études pour travailler.»
hali
Choisissez la traduction qui convient.
A)
Les bonbons
enfants.
B)
ont
été
mangés
par
les
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
karşılığı
Les bonbons se mangent par les enfants.
C)
Les bonbons serontmangés par les enfants.
D)
Les bonbons auront été mangés par les
enfants.
A)
B)
Öğrenimini bıraktı çünkü parası yok.
İş için okulu bırakmak istedi.
C)
Çalışm ak için öğrenimini bırakmıştı.
D)
İşe giderken okula da gitti.
3 . A ............... on achète des médicaments.
8 . Je vends des vêtements: je fais d u .............
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
la faculté
B)
la pharmacie
A)
commerce
C)
l'école
B)
droit
D)
l'étude
C) sciences
D)
4 . Vous
devez dire la vérité et
problèm e.................. e t ...................
parler de
médecine
ce
9. Je suis u n e .................
C hoisissez les expressions qui conviennent.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
Dites-la / parlez-en
A)
cours
B)
Dites-le / parlons-en
B)
séminaire
C)
D)
Dites-en / parlez-y
Dites-y / parlons-y
C) études
5. La semaine prochaine,
sûrement annulé.
D) conférence
le
match
...............
10. En France, avec le baccalauréat on peut entrer
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
sera
A)
à l'école maternelle
B)
a été
B)
au collège
C)
est
C) à l'école primaire
D)
va être
D) à l'université
63
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
16. «Travaillons ensemble.»
11. J'ai terminé mon devoir en 5 minutes: il était
Choisissez la traduction qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki
cümlenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
difficile
A)
Birlik için çalışın.
Birlikte çalışın.
Birlikte çalışalım.
Birlik için çalışalım.
B)
facile
B)
C)
C)
impossible
D)
D)
infaisable
12. I.
II.
III.
IV.
17 . ...........-y seul.
Elle travaille beaucoup.
Mais elle s'amuse aussi beaucoup.
Aie lu les livres.
Elle aime la vie.
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Cüm leler
sırasıyla
okunduğunda,
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
A)
B)
I
II
C)
III
D)
IV
anlam
A)
Allez
B)
Vas
C) Allons
D) Va
18. Le gâteau est mangé par mon frère.
Choisissez
ci-dessus.
13. Je vais m e ...........à un examen.
C hoisissez le mot qui convient.
la form e
active
de
Y ukarıda
verilen
cüm lenin
aşağıdakilerden hangisidir?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
Mon frère mangeait le gâteau.
présenter
B)
C)
Mon frère mangera le gâteau.
Mon frère a mangé le gâteau.
C)
passer
D)
Mon frère mange le gâteau.
D)
faire
A)
subir
B)
karşılığı
la phrase
aktif
hali
19 . Ma sœ ur a une fille. C'est m a .................
14. Mon amie a trois enfants: un ........... et deux
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez les mots qui conviennent.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
gendre
cousine
A)
garçon / fille
B)
B)
C)
filles / garçon
garçon / filles
C)
neveu
D)
nièce
D)
fille / garçons
20. On doit partir à 21 heures..................... mangé
avant 20 heures.
15. Ma fille est mariée. Elle s'appelle Maude et mon
...............s'appelle Paul.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
frère
A)
Sois
B)
garçon
B)
Soyons
C)
gendre
C) Ayez
D)
fils
D) Avoir
64
İzleyen sayfaya geçiniz.
MATEMATİK 2
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
4.
1.
Yukarıdaki
m ( c  B ) = 7 5 °,
ABC
m ( Â B c ) = x + 15° v e
Yukarıdaki
üçgeninde
ABC
m (c  B ) = 70°,
m ( B C A ) = x°
ve ABC üçgeni ile
ise m ^ A B cj
ve
DEF
m (Â B c ) = 65°,
üçgenlerinde;
m (D E F ) = x°
DEF üçgeni eş üçgenler
kaç derecedir?
ise x kaç derecedir?
15
A)
45
B)
30
B)
65
C)
45
C)
70
D)
60
D)
90
A)
5.
2.
Yukarıdaki
ABC
ve
DEF üçgenlerinde
|AB |=8 cm, |BC|=10 cm, |EF|=5 cm, |FD|=3 cm,
m (A B c ) = m (DEF)
Yukarıdaki
KLM
m ^MKİ-j = 45° ve m^KLİVlj = 45°
üçgenin
kenar
uzunlukları
ile
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
3.
m (Â C B ) = m (DFE)
olduğuna göre |AC|=x kaç cm 'dir?
üçgeninde
ise
ve
bu
ilgili
A)
3
B)
4
C)
5
D)
6
|KL|=|LM|=|MK|
B)
|KL|<|MK|<|LM|
C)
|KL|<|MK|=|LM|
D)
|KL|>|LM|=|MK|
6.
tamsayı değeri kaç cm 'dir?
Yukarıdaki ABC üçgeninde [DE]//[AC], |BE |=8
cm, |EC|=x cm, |ED|=4 cm ve
|CA|=7 cm
olduğuna göre x kaç cm 'dir?
A)
14
A)
6
B)
13
B)
7
C)
12
C)
8
D)
10
D)
9
Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla x, 5 ve
8 cm olduğuna göre x in alabileceği en büyük
65
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
7.
10- sin45° + cos45° . . . .
,
, _
--------- ^-------------- 3- işlem inin sonucu kaçtır?
sin 30 + c o s 6 0
A)
V2
B)
2
C)
2V2
D) 4
Yukarıdaki ABC üçgeninde
[AN] açıortay
|AB|=4 cm, |AC|=5 cm ve |BC|= 7 cm ise |NC|
kaç cm 'dir?
A)
35/9
B)
32/9
C)
30/9
D)
28/9
Yukarıdaki
ABC
ikizkenar
üçgeninde
m (c  B ) = 120° ve |AB|=|AC|=5 cm ise |BC|=x
kaç santim etredir?
8.
Yukarıdaki
ABC
üçgeninde
kenarortay, m ^CABj = 90°,
|BC|=10
A)
5
B)
5V2
C)
5s/3
D)
10
[AD]
cm
ise
|AD| kaç cm 'dir?
0° < a < 9 0 °olmak
A)
4
B)
5
C)
6
A)
3/4
D)
7
B)
4/5
üzere
s in a = ^
ise
ta n a kaçtır?
13.
B ir dik üçgende dik kenarların uzunlukları
sırasıyla 8 cm ve 15 cm ise hipotenüsün
uzunluğu kaç cm 'dir?
C)
5/4
D)
5/3
Alanları oranı
64
—
olan benzer iki üçgenin
benzerlik oranı kaçtır?
A)
13
A)
2/9
B)
15
B)
4/9
C)
17
C)
2/3
D)
24
D)
8/9
66
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-A
14.
18. Bir futbol takımının son 8 maçta attığı gol
sayısı sırasıyla 3, 7, 5, 6 , 1, 3, 5, 2 olduğuna
göre bu dağılımın ortanca değeri kaçtır?
a
A)
3
B)
4
C)
5
D)
6
X
Yukarıdaki
ABC
m (c  B ) = 30°,
üçgeninde
m (Â B c ) = 45°,
|BC| = x cm
ve |CA| = 8 ^ 2 cm ise x kaçtır?
A)
10
B)
8
C)
6
D)
4
15- A (-1 ,2 )
ve
B (3 ,-2 )
olduğuna
göre
19. Bir madeni para ve bir zar birlikte havaya
atılıyor. Paranın tura ve zarın 5 gelme olasılığı
kaçtır?
AB
vektörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
(4 ,-4 )
A)
B)
(2 ,-4 )
B)
1/4
C)
(4,0)
C)
1/6
D)
(2,0)
D)
1/12
A (2,4)
ve
B(3,3)
olmak
üzere
1/2
3 Â -2 B
vektörünün uzunluğu kaç b irim d ir?
A)
2
B)
4
C)
6
D)
8
20. Bir torbada 2 mavi, 3 sarı ve 4 kırmızı top
vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun
renginin sarı olma olasılığı kaçtır?
17. 4, x, 6 , 10, 8 ve 12 tam sayılarının aritm etik
ortalam ası 10 olduğuna göre x kaçtır?
A)
5
A)
B)
10
B)
1/3
C)
15
C)
4/9
D)
20
D)
2/3
67
2/9
TEST BİTTİ.
SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sorm ak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle/adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili alanları
eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri
uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların
sınavları geçersiz sayılır.
5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlem eler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.
6 . Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapm ak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlem eler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 . Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilm esini talep ediniz.
11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin/adayların sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazm ak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilm ek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme
yapmak,
f)
Sınav görevlileri tarafından öğrencinin/adayın kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek,
sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olm ak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.
13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

Benzer belgeler

B - My Memur

B - My Memur Katvan Savaşı'nın kaybedilmesi Kuraklık Salgın hastalıklar

Detaylı

A 2269 - Soruhavuzu.org

A 2269 - Soruhavuzu.org 8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabın...

Detaylı