B - My Memur

Transkript

B - My Memur
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖ ĞRETİM FAKÜLTESİ
BA - AÇIKÖĞ RETİM OKULLARI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ - BATI AVRUPA PROGRAMI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM SINAVI
5. OTURUM Cum artesi 16:00
TEST GRUBUNUZ
B
ÖĞRENCİNİN
0105
SOYADI
ADI : ..........................................................................................................................
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ...........................................................................
SINAV SALON NO : ............................................................................ SIRA NO:
İM ZA :.............................................
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Soru
Sayısı
Sayfa
No
Soru
Sayısı
Sayfa
No
SEÇMELİ FELSEFE 2
20
02
FELSEFE 1
20
04
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7
20
32
ALMANCA 3
20
TARİH 5
20
06
34
İNGİLİZCE 3
20
37
COĞRAFYA 1
20
DİL VE ANLATIM 6
20
08
FRANSIZCA 3
20
40
10
EKONOMİ 2
20
TÜRK EDEBİYATI 1
43
20
12
İNGİLİZCE 5
20
45
KİMYA 2
20
14
FRANSIZCA 5
20
48
KİMYA 3
20
16
ALMANCA 7
20
50
BİYOLOJİ 5
20
18
FRANSIZCA 7
20
53
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
20
20
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 8
20
55
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
20
22
SEÇMELİ ALMANCA 6
20
57
SANAT TARİHİ 1
20
24
SEÇMELİ İNGİLİZCE 6
20
60
DİL VE ANLATIM 3
20
26
SEÇMELİ FRANSIZCA 6
20
63
MATEMATİK 4
20
29
MATEMATİK 2
20
65
Testin Adı
Testin Adı
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR
1.
2.
Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakika, toplam süre 150 dakikadır.
Öğrenciler sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavlarını tam amlasalar bile salonu
terk
edemezler. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz.
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği
işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
4. Sınav sırasında hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımının (A,
B, C ,..., Y, Z), program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da
mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
SEÇMELİ FELSEFE 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1 . •İnsanların toplum içinde nasıl davranmaları
7. A şağıdakilerden
hangisi
Max
W eb er’in
tanım ladığı otorite türlerinden biri d e ğ ild ir?
gerektiğini bildiren kurallardır.
•Devletin iktidar gücünü hiçbir baskı olmadan
kullanabilmesidir.
•İzin verilm iş olan, yasaklanm am ış olan
davranışlarda bulunma serbestisidir.
A)
Geleneksel otorite
B)
Karizmatik otorite
C)
D)
Otokratik otorite
Demokratik otorite
Y ukarıdakiler
arasında tanım ı
verilm eyen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Devlet
B)
Egemenlik
C)
Yasa
D)
Hak
2 . İnsanların
eylem lerini
ilişkilerin i
düzenlemek
oluşturulm uş
norm lar
sistem ine ne ad v e rilir?
A)
Hukuk
B)
Felsefe
C)
Din
D)
Ahlak
8 . Devletin yapm a bir kurum olduğunu savunan
düşünürler
aşağıdakilerden
hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilm iştir?
ve
b irb irleriyle
am acıyla
ya da
değerler
Platon - Farabi
B)
Hobbes - Aristoteles
C)
Platon - Rousseau
D)
Hobbes - Roussea
9. A şağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin
temel sorularından biri d e ğ ild ir?
3. A şağıdakilerden hangisi
evrensel
ahlak
yasasını tasavvuf düşüncesiyle tem ellendiren
düşünürlerden biri d e ğ ild ir?
A)
A)
A)
İyi nedir?
B)
İnsan yaradılışı bakımından bencil mi yoksa
özgeci midir?
C)
Meşruiyetin ölçütü nedir?
D)
İnsan ahlaki
müdür?
eylemde
bulunurken
özgür
Biruni
B)
Mevlana
C)
Hacı Bektaş Veli
D)
Yunus Emre
10. A narşizm görüşünün kurucusu
düşünürlerden hangisidir?
4. A şağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
A)
B)
Peygamber
Vahiy
C)
Vicdan
D)
Kutsal
A)
Kant
B)
Sartre
C)
Hegel
D)
Proudhon
aşağıdaki
11 . Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören
5. İyi niyete dayanan ve ödev duygusundan
kaynaklanan her eylem in sonucu ne olursa
olsun ahlaki olduğunu savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
düşünce biçim ine ne ad v e rilir?
A)
Deizm
B)
Panteizm
A)
Marx
C) Ateizm
B)
Kant
D) Agnostisizm
C)
Mevlana
D)
Aristoteles
12. A şağıdakilerden hangisi
sanat
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
6 . İnsanın
kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi
estetik bir ifadeyle sunm asına ne ad v e rilir?
eserinin
A)
Özgündür.
A)
Sanat
B)
İçerik ve biçim birlikte bir anlam taşır.
B)
Fenomen
C)
C)
Etik
Kendine ait
yaratısıdır.
D)
Erdem
D)
Doğayla uyumludur.
2
özellikleri
olan
bir
insan
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
18. Devletin etki baskı ve yönlendirm esinin
dışında,
toplum un
kendi
kendisini
yönlendirm ek, çıkarlarını savunm ak amacıyla
kurulan örgütlere ne ad v e rilir?
13. “Gerçek estetik yargıların duyusal olmaktan
çıkıp düşünsel düzeye çıktığını, kişisel
olmaktan çıkıp zorunlu ve genel geçer hale
g eld iğ in i” ifade eden Kant, bu görüşüyle
aşağıdakilerden hangisini savunm uştur?
A)
Ortak estetik yargıların var olduğunu
A)
B)
Siyasal partiler
Sivil toplum örgütleri
B)
Sanatla oyun arasında benzerlik olduğunu
C)
Bürokrasi
C)
Estetik yargıların,
gösterdiğini
kişilere
D)
Ütopya
D)
Güzel olan
olduğunu
hoş
ile
iyi
göre
olanın
farklılık
aynı
şey
14. Vicdan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
A)
Bireyin kendi değerleri üzerine doğrudan
doğruya kendiliğinden yargılama yapmasını
sağlar.
B)
Bireyin eylemlerinin doğuracağı
üstlenmesi durumudur.
C)
Vicdan ile bireyin ödevleri arasında sıkı bir
ilişki vardır.
D)
Ahlaki özneyi kendi eylemleri hakkında bir
yargıda bulunmaya zorlayan duygudur.
sonuçları
19. A şağıdakilerden hangisi din felsefesinin
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
15. Yaşadığı
dönemin
İtalya’sındaki
aksaklıklardan yola çıkarak “Güneş Ü lkesi”
adını verdiği ideal bir toplum düzenini
tasarlayan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Bacon
B)
Campanella
C)
Bentham
D)
Mili
A)
İbadet
B)
Erdem
C)
İman
D) Vahiy
16. A şağıdakilerden
hangisi
felsefi bir yaklaşım dır?
din
konusunda
A)
Dinin
temel
iddiaları
dayanarak,
genel
ve
düşünmek
B)
Dini
tem ellendirmek
kuvvetlendirmek
C)
Olayları,
dini
yorum lamak
D)
İnanılan dinin kurallarını açıklamak
kurallar
üzerinde
akla
tutarlı
biçimde
ve
inançları
çerçevesinde
17. Estetik yargı ile ilgili aaşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
20. A şağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
A)
Bireyseldir.
A)
Hukuk
B)
Zaman içinde değişikliğe uğrayabilir.
B)
Bürokrasi
C)
Kültürel özelliklerden etkilenmez.
C)
Erdem
D)
Sübjektiftir.
D) Yasa
3
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
FELSEFE 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. Aşağıdakilerden hangisi Com te’un Üç
Yasası'nın evrelerinden biri d e ğ ild ir?
Hal
8 . Bilgi
felsefesinin
belli
başlı
kurucuları
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilm iştir?
A)
Pozitif evre
B)
Metafizik evre
A)
Aristoteles - Descartes - Immanuel Kant
Teolojik evre
B)
Descartes - Hegel - David Hume
Estetik evre
C)
Descartes - John Locke - Immanuel Kant
C)
D)
D) Aristoteles - John Locke - John Dewey
2. A şağıdakilerden hangisi “Bilgi Kuram ı” nrn
temel kavram larından biri d e ğ ild ir?
A)
Fenomenoloji
B)
Obje
9 . A şağıdakilerden hangisi bilim i ürün olarak
inceleyen filozoflardan biri d e ğ ild ir?
C)
Gerçeklik
A)
D)
Temellendirme
B)
Reichenbach
C)
Carnap
D)
Hempel
3 . Evrenin
ana m addesinin
su olduğunu,
herşeyin sudan oluştuğunu ve yine suya
dönüşeceğini
savunan
düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
10. A şağıdakilerden
hangisi
teknik
bilginin
tarihsel süreçte geçirdiği aşam alardan biri
d e ğ ild ir?
Thales
B)
Demokritos
C)
Platon
D)
Herakleitos
4. A şağıdakilerden
hangisi
m ateryalizm i
savunan düşünürlerden b irid ir?
A)
Farabi
B)
Aristoteles
C)
Karl Marks
D)
Platon
Otomasyon teknolojisi
B)
Alet teknolojisi
C)
Sistem teknolojisi
D)
Makine teknolojisi
ve gerçekliği tek yanlı olarak
yalnızca eylem lerin sonuçları ile ele alan ve
onları yalnızca sağladığı “fayda” açısından
değerlendiren
akım
aşağıdakilerden
hangisidir?
bilgisinin
A)
Rasyonalizm
B)
Emprizm
A)
İnanca dayanması
C)
Pragmatizm
B)
Amacının “güzel” ve estetik haz olması
D)
Nihilizm
C)
Öznel ve özgün bir ürün olması
D)
Yaratıcı insan aklının ürünü olması
12. A şağıdakilerden
hangisi
işlevlerinden b irid ir?
6 . Dış
dünyadaki varlıkların madde ve form
olm ak üzere iki öğeden oluştuğunu savunan
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
7.
A)
11 . Doğruluğu
5.
A şağıdakilerden hangisi sanat
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
Toulmin
A)
Aristoteles
B)
Parmenides
C)
Protogoras
D)
Gorgias
H içbir şeyin var olm adığını, hiçbir şeyin
bilinem eyeceğini savunan görüşe ne ad
verilir?
A)
Toplumsal yaşamı düzenler.
B)
İnsana birçok konuda açık, seçik ve doğru
düşünmeyi öğretir.
C)
Doğanın yapısını ve işleyişini açıklar ve
doğayı insan lehine değiştirir.
D)
İnsanların iletişim kurmasını sağlar.
13. Felsefenin sözcük
hangisidir?
A)
Septisizm
A)
Akıl
B)
Materyalizm
B)
Zekâ
C)
Kritisizm
C)
Bilgelik sevgisi
D)
Nihilizm
D) Ahlak
4
felsefenin
anlamı
aşağıdakilerden
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
14. Felsefe bilgisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
20. “ Kanun” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden
hangisine aittir?
Merak eden, soran, sorgulayan bir tavrın
ürünüdür.
A)
Mevlana
B)
Birûnî
B)
Dogmatik ve mutlaktır.
C) Yunus Emre
C)
Birleştirici ve bütünleştiricidir.
D)
D)
Düzenli ve sistemlidir.
15. Doğru bilginin kaynağının akıl
savunan görüşe ne ad v e rilir?
A)
Gazali
olduğunu
Liberalizm
B)
Pozitivizm
C)
Empirizm
D)
Rasyonalizm
16. A şağıdakilerden
hangisi
m etafiziğin
incelediği temel problem lerden biri d e ğ ild ir?
A)
Tanrı ve ruhla ilgili problemler
B)
Estetik problemler
C)
Ontolojik problemler
D)
Kozmolojik problemler
17. Bilim sel yasa ve kuram ları birer alet olarak
gören enstrüm antalizm öğretisi aşağıdaki
düşünürlerden hangisine aittir?
A)
Auguste Comte
B)
Hegel
C)
Socrates
D)
John Dewey
18. A şağıdakilerden hangisi insan bilim lerinden
biri d eğ ild ir?
A)
Antropoloji
B)
Astronomi
C)
Psikoloji
D)
Tarih
19. A şağıdakilerden hangisi Kuhn’un savunduğu
bilim in gelişim aşam alarından biri d e ğ ild ir?
A)
Devrim
B)
Bunalımlar
C)
Olağan bilim dönemi
D)
Klasik dönem
5
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
TARİH 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
6 . Tarihte
bilinen
ilk
aşağıdakilerden hangisidir?
1. A nav kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Güneşte kurutulm uş
evlerde o tu rtm u ş tu r.
tuğlalardan
yapılan
B)
Dört tekerlekli arabalar ve keçeden Türk
çadırları ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır.
C)
Koyun, sığır gibi hayvanlar beslenip, çiftçilik
yapılmıştır.
D)
Bakırdan süs eşyaları yapılmıştır.
A)
Hazar
B)
Uygur
Türk
devleti
C) Türgişler
D)
Büyük Hun
7 . A şağıdakilerden hangisi K avim ler Göçü'nün
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
A)
2. Ata binenin dengesini sağlam asına yardım cı
olan üzengi i k defa aşağıdaki kavim lerden
hangisi tarafından kullanılm ıştır?
A)
Avarlar
B)
Hazarlar
C)
Sabarlar
D)
İskitler
Feodalite (Derebeylik) rejimin son bulması
B)
Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi
C)
Germen kavimleri arasında Hristiyanlığın
yayılmasıyla birlikte kilise ve din adamlarının
güç kazanması
D) Avrupa'daki kavimlerin birbirleriyle karışıp
kaynaşması sonucunda bugünkü Avrupa
milletlerinin temellerinin atılması
8 . Anatolyos
Barışı
antlaşm asıyla
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
3 . Türk
tarih in d e Mk düzenli ordu teşkilatını
kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Timur
B)
Mete
C)
Attila
D)
I. Murat
A)
Bizans, savaş tazminatı ödeyecek
B)
Bizans İmparatoru
indirilecek
C)
Bizans'ın ödediği
çıkarılacak
A)
Akhunlar
B)
Avarlar
Kanun nizam sahibi
C)
Sabarlar
B)
Türemek
D)
Hazarlar
C)
Olgunluk çağı
D)
Çoğalmak
10. Karluklar ile ilgili
hangisi y an lıştır?
A)
5. A şağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk
göçlerinin nedenleri arasında yer alm az?
Türk
boyları
arasında
siyasal
anlaşmazlıklardan dolayı savaşlar çıkması
B)
Katvan Savaşı'nın kaybedilmesi
Kuraklık
Salgın hastalıklar
yıllık
vergi
üç
katına
9. İranlıların "Eftalit" adı ile isim lendirdikleri
Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
D)
II. Theodosius tahtan
D) Tuna'nın güneyinde beş günlük mesafedeki
yerler askerden arındırılacak
4. Kaşgarlı Mahmut, “Divân-ı Lûgat-it T ürk” adlı
eserinde, Türk adının hangi anlama geldiğini
b elirtm iştir?
A)
ilgili
6
aşağıdaki
ifadelerden
751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda
Abbasilerin yanında yer alarak Çinlilerin
yenilm esine katkıda bulunmuşlardır.
B)
İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur.
C)
Codeks Cumanicus
bulunmaktadır.
D)
Uygurlar ve Türgişler döneminde Türklerin
yaşayışına
giren
şehirleşm e
Karluklar
tarafından geliştirilerek devam ettirilmiştir.
adıyla
bir
sözlükleri
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
11 . Türk tarih in d e M useviliği kabul eden i]k ve
17. Türeyiş
ve
Göç
Destanları
devletlerden hangisine aittir?
tek Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Uygurlar
A)
Uygurlar
B)
Kırgızlar
B)
Türgişler
C)
Hazarlar
C)
Kırgızlar
D)
Avarlar
D) Avarlar
12. Dünyanın en uzun destanı
Manas Destanı kim e aittir?
A)
Kırgızlar
B)
Avarlar
C)
Hazarlar
D)
Türgişler
olarak
bilinen
18. Orta Asya Türk tarih in e ait b ilgilere en fazla
aşağıdaki
devletlerden
hangisinin
kaynaklarında rastlanır?
13. Tarihte İstanbul’u ilk defa kuşatan Türk kavmi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Türgişler
B)
Avarlar
C)
Hazarlar
D)
Ak Hunlar
aşağıdaki
A)
Çin
B)
Fransa
C) Almanya
D) ABD
14. İlk Türk Devletlerinde "uluş" kavramının
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Töre
B)
Mahkeme
C)
Tapınak
D)
Ülke
15. Orhun
Yazıtlarını
1893
D anim arkalı
dil
bilim ci
h angisidir?
A)
19. Moğolların
devlet yönetim inde
yönetici,
komutan, öğretm en ve teknik eleman olarak
görev yapm ış Türk kavmi aşağıdakilerden
hangisidir?
yılında
okuyan
aşağıdakilerden
A)
Tolunoğulları
B)
Türgişler
C)
Hazarlar
D)
Uygurlar
Hieronymus Laski
B)
Herbert Marcuse
C)
Vilhelm Thomsen
D)
B. D. Koçnev
20. Hunların Çin üzerine yaptıkları seferlerin
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
16. İlk Türk Devletlerinde "Oğuş" kavramının
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Meclis
A)
B)
Mani Dini'nin yayılmasını engellemek
Budizm'in yayılmasını sağlamak
B)
Aile
C)
İpek Yolu'na hâkim olmak
C)
Sülale
D)
D)
Devlet
İslamiyet'in
sağlamak
7
kuzeye
doğru
yayılmasını
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
COĞRAFYA 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
8 . Yeryüzü
şekillerini inceleyen
aşağıdakilerden hangisidir?
1. Yer kabuğu üzerinde, ağır ağır gelişen ve
geniş alanları kapsayan yükselm e ve alçalma
hareketlerine ne ad v e rilir?
A)
Jeomorfoloji
A)
Orojenez
B)
Hidrografya
B)
Epirojenez
C)
Klimatoloji
C)
Seizma
D)
Biyocoğrafya
D)
Volkanizma
bilim
dalı
9. Yağm ur yağışlarını ölçen alete ne ad v e rilir?
2. Eş yükselti eğ rilerine ne ad ve rilir?
A)
Takometre
Termometre
A)
İzohips
B)
B)
Geoit
C)
Pluviometre
C)
Küre
D)
Barometre
D)
Yamaç
10. Doğal bitki örtüsü, bazı kurakçıl otlar ve
kaktüs gibi bitkilerden oluşan iklim türü
aşağıdakilerden hangisidir?
3 . Asya
ve A vustralya’nın Büyük Okyanus
kıyılarında oluşan rüzgarla ne ad v e rilir?
A)
Sam
B)
Lodos
C)
Hamsin
D)
Tayfun
Karasal iklim
B)
Kutup iklimi
C) Akdeniz iklimi
D)
Çöl iklimi
11. D ik kıyılara hızla çarpan dalgaların, kıyıların
alt tarafını aşındırarak oluşturduğu şekillere
ne ad v e rilir?
4 . Bir yamacın güneşin karşısındaki konumuna
ne ad v erilir?
A)
A)
Ekvator
A)
Barkan
Aysberg
B)
Bakı
B)
C)
İklim
C)
Lagün
D)
Yörünge
D)
Falez
12. A şağıdakilerden
hangisi
iklim in
elem anlarından biri d e ğ ild ir?
5 . Güney
yarım kürede en uzun gündüzün
yaşandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
21 Aralık
A)
Basınç
B)
23 Eylül
B)
Sıcaklık
C)
21 Mart
C)
Ormanlar
21 Haziran
D)
Nemlilik
A)
D)
13. A tm osferde
en
çok
aşağıdakilerden hangisidir?
6 . A şağıdakilerden hangisi sürekli rüzgârlardan
biri d eğ ild ir?
A)
Alizeler
B)
Fırtınalar
C)
Kutup rüzgârları
D)
Batı rüzgârları
Argon
B)
Oksijen
C)
Metan
bulunan
gaz
D) Azot
14. A şağıdakilerden hangisi dünyanın
sonuçlarından biri d e ğ ild ir?
7. Dünyada
sıcaklığın
dengeli
dağılımına
yardım cı
olan
katman
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
A)
temel
şeklinin
A)
Meridyen yaylarının kutuplarda birleşmesi
B)
Güneş ışınlarının geliş açısının Ekvator'a
doğru gidildikçe daralması
Atm osfer
B)
Hidrosfer
C)
Dağların ve yeryüzü şekillerinin oluşması
C)
Litosfer
D)
D)
Biyosfer
Dünyanın güneşe bakan tarafının aydınlık
iken diğer tarafının karanlık olması
8
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
Her m eridyen
eşittir?
yayı
aralığı
kaç
dakikaya
20. Atm osfer
içerisindeki
hava
olaylarının
oluşmasını sağlayan güç aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
2
B)
3
A)
Güneş
C)
4
B)
Mars
D)
5
C) Ay
D) Rüzgar
16. Sıcaklığın yeryüzünde veya yer yüzünün
herhangi
bir
bölümünde
dağılışını
gösterebilm ek için eş sıcaklık eğ rileriyle
yapılan haritalara ne ad v e rilir?
A)
Fiziki haritalar
B)
İzobar haritaları
C)
D)
İklim haritaları
İzoterm haritaları
17. Başlangıç
m eridyeninin
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
New York
B)
Greenwich
C)
Londra
D)
Viyana
geçtiği
şehir
18. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketini
tam am lam ası ile aşağıdakilerden hangisi
meydana gelir?
A)
Yıl
B)
Gün
C)
Ay
Saat
D)
19 . Ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara ne ad
v e rilir?
A)
Ekonomi haritaları
B)
C)
Fiziki haritalar
Siyasi haritalar
D)
Beşeri haritalar
9
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
DİL VE ANLATIM 6
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. Aşağıdaki cüm lelerin
yazımı doğrudur?
hangisinde
7. Aşağıdaki
yazar-eser
hangisi y an lıştır?
"-ki"nrn
A)
B)
İçimde ki kıvılcımın farkına vardı.
Senin sözlerin anneminkilere benziyor.
C)
O beni sevmezki!
D)
Kapağı kadırmışki sandık bomboş.
A)
B)
A)
hangisi
tanınm ış
II.M eşrutiyet
söylevcilerden
B)
Ahmet Haşim
Yaşar Kemal
D)
Mehmet Rauf
y an lıştır?
3. “Türk Milleti! Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın
on beşinci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin
onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramıdır.
Kutlu olsun!”
Y ukarıda bir parçası alıntılanan A tatürk’ün
konuşmasının
türü
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Nesir
B)
Tirad
C)
Nutuk
D)
Hatırat
4. Aşağıdaki kelim elerden
doğru verilm iştir?
hangisinin
Nurullah Berk-Ustalarla Konuşmalar
8 . Röportajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
Ömer Naci
C)
Fikret Oytam-Ha Bu Diyar
Hikmet Feridun Es- Edebiyatçılarımız Ne
Diyorlar ki
C) Y aşar Kemel-Çukurova Yana Yana
D)
2. A şağıdakilerden
dönem indeki en
b irid ir?
A)
Röportajcı
gördükleri
ve
izlenimleriyle
yetinm eyip araştırma ve inceleme de yapar.
B)
Röportajlar okuyucunun dikkatini çekecek ve
onları bazı konularda düşündürecek biçimde
düzenlenmelidir.
C)
Röportajcının amacı konuyu çarpıtmadan
belgesel olarak okuyucuya sunmak ve
okuyucuyu konunun içinde yaşatmaktır.
D)
Röportajı yapan
röportaja katmaz.
A)
Söylev
B)
Mülakat
C)
Deneme
D)
Röportaj
A)
Sosyal söylev
B)
Hukuksal söylev
C)
hitabet: etkili söz söyleyen kişi
D)
beşeriyet: canlılık
C) Askeri söylev
D) Siyasi söylev
sözüm: Babam Türk Bilge Kağanı... Sir, Dokuz
Oğuz, İki Ediz çadırlı beyleri, m illeti..”
eser
A)
Gezi yazısı
B)
Belgesel
A)
Fatih Sultan Mehmet'in Nutku
C)
Eşyayı konu alan
B)
Bugün de Diyorlar ki
D)
Bir yeri konu alan
İstiklal Kulesi Yazıtları
Göktürk Yazıtları
sözlü
anlatım
12. "Onlar benim fik ir ve görüşlerim e önem
v e rirle r." cüm lesindeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
6 . A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden b irid ir?
A)
Her kesimden kişilerle yapılması
B)
Mülakatı
hazırlayanın,
yazıya
dönüştürürken
katması
C)
D)
görüşlerini
11. “Gerçek B ir Yeryüzü Cenneti Sapanca”
başlıklı
röportajın
türü
aşağıdakilerden
hangisidir?
5 . “Tanrı gibi Tanrı yaratm ış Türk Bilge Kağanı,
D)
kendi
10. Mahkem elerde yargılam a sırasında suçlam ak
ya
da
savunm ak
am acıyla
söylenen
söylevlere ne ad v e rilir?
anlamı
hatip: konuşma
tutarlılık: tutarlı olma durumu
Y ukarıda
bir
parçası
alıntılanan
aşağıdakilerden hangisidir?
kişi
9. A şağıdakilerden
hangisi
türlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
B)
C)
eşleştirm elerinden
aldığı
kendi
mülakatın
cevapları
yorumunu
Öğretici ve ufuk açıcı olması
Ayrıntıya girilmesi
10
A)
Aynı anlamdaki
kullanılması
sözcüklerin
B)
Ses daralmasının gerçekleştiği sözcüklerin
kullanılması
C)
Ses benzeşmesine
kullanılması
D)
Ses türemesinin
kullanılması
uğramış
bir
arada
sözcüklerin
gerçekleştiği sözcüklerin
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
13. A şağıdakilerden hangisi konularına
söylev çeşitlerinden b ird ir?
göre
20. A tatü rk’ün “Söylev” adlı eserinde üzerinde
durduğu en önem li dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Sosyal söylev
B)
Şiirsel söylev
A)
Görsel söylev
B)
OsmanlI'nın son dönemleri
Hukuksal söylev
C)
Kurtuluş Savaşı yılları
D)
Çanakkale savaşları
C)
D)
14. Anlam
bakımından
birbirinin
karşıtı
sözcüklere "zıt anlamlı sözcükler" denir.
Yukarıdaki
bilgiye
göre
eşleşm elerden hangisi y an lıştır?
A)
gece-gündüz
B)
dost-düşman
C)
ihtiyar-yaşl ı
D)
dar-geniş
15. A şağıdakilerden hangisi
alanlarından b irid ir?
noktanın
Cumhuriyetin ilanı
olan
aşağıdaki
kullanım
A)
Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve
kelime gruplarının arasına konur.
B)
C)
Cümlelerin sonuna konur.
Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
D)
Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
16. A şağıdakilerden
hangisi
mülakatlarda
kullanılan dil işlevlerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Dil ötesi
B)
Göndergesel
C)
D)
Alıcıyı harekete geçirme
Heyecana bağlı
17. Aşağıdaki
sözcüklerin
düşmesi gerçekleşm iştir?
A)
kahvaltı
B)
kitap
C)
arkadaş
D)
alın
hangisinde
ses
18. Bireysel ve toplumsal sorunları dini açıdan
yorum layan söylev türüne ne ad v e rilir?
A)
İktisadi
B)
Siyasi
C)
Dinsel
D)
Akademik
19. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde -mı,
-mu, -mü soru ekinin yazımı yan lıştır?
A)
Okuyor muyuz?
B)
Güler misin, ağlar mısın?
C)
Sen de mi geldin?
D)
Çocukmuyum?
-mi,
11
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
TÜRK EDEBİYATI 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. A şağıdakilerden
hangisi
sözlü
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
7.
anlatımın
“ K ibarlık Budalası” adlı oyun
yazarlardan hangisine a ittir?
A)
Jest ve mimiklere yer verilmesi
A)
Molière
B)
Uzun cümleler kullanılması
B)
V ictor Hugo
C)
Konuşma
yararlanılması
C)
Gustave Flaubert
D)
Franz Kafka
D)
dilinin
Sözlerin daha iyi anlaşılması
tonunun önemli olması
2. “Ses” adlı hikâye
hangisine aittir?
A)
B)
olanaklarından
aşağıdaki
için
ses
D)
Sabahattin Âli
9.
Sekizinci yüzyıla tarihlenmesi
Bilinen en eski yazılı edebiyat ürünü olması
C)
Papirüs kullanılması
Uygurlardan kalma metinler olması
4. “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı
aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Memduh Şevket Esendal
C)
Sadri Ertem
D)
Sabahattin Ali
Giriş
Sonuç
C)
Ana düşünce
D)
Gelişme
hangisi
edebî
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Kaside-Koşuk
B)
C)
Gazel-Kaside
Destan-Gazel
D)
Koşuk-Sav
aşağıdakilerin
doğru
olarak
A)
8 'li
B)
Uyak düzeninin koşmaya benzemesi (abab,
cccb, dddb)
hece ölçüsüyle yazılması
C)
Dörtlük sayısının sınırlı olması
D)
Konusunun aşk ve doğa güzellikleri olması
Veren alır tatlı canı
Yakışmazsa öldür beni
Yeşil bağla ala karşı
eserlerin
Yukarıdaki dörtlükte yer alan “veren alır
canı” sözüyle aşağıdaki edebi sanatlardan
hangisi yapılm ıştır?
Edebiyat ile ilgili kuramları öğretmesi
B)
İnsanda estetik duygular uyandırması
C)
Yazıldıkları çağın dil,
anlayışlarını yansıtması
D)
Sözlü
edebiyat
ürünleri
hangisinde
birlikte
ve
v erilm iştir?
11 . Fani Karac'oğlan fani
6 . A şağıdakilerden
A)
Roman
10. A şağıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım
türlerinden
biri
olan
“sem ai” nin
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
yargıya varıldığı bölüme ne ad v e rilir?
B)
Şiir
B)
eser
5 . Yazılı anlatım da düşüncelerin bir sonuca bir
A)
A)
aşağıdaki
A)
B)
Peyami Safa
eser
D) Tiyatro
Y a zıtla n ”yla
ilgili
ifadelerden hangisi y an lıştır?
B)
edebi
C) Tarih
3 . “G öktürk
A)
hangisi
sayılm az?
Sait Faik
Reşat Nuri Güntekin
D)
8 . A şağıdakilerden
yazarlardan
Ahmet Kutsi Tecer
C)
aşağıdaki
kültür
İnsanların
duygu,
düşünce
dünyalarını geliştirmesi
ve
ve
sanat
A)
İrsalı mesel
B)
Telmih
C) Tekrir
hayal
D) Tariz
12
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
18. Klasik edebiyatta şair aşırı bir duyguya
kapılarak makta beyitinden sonra da bir iki
beyit daha söyleyebilir. Bu tür gazellere ne
ad v e rilir?
12. Tasavvuf edebiyatında m ürşitlerin m üritleri
aydınlanm ak am acıyla söyledikleri ş iirle re ne
ad v e rilir?
A)
Devriye
B)
Ayin
A)
Yek ahenk gazel
Yek avaz gazel
C)
Nutuk
B)
D)
Şathiye
C)
Rindane gazel
D)
Müzeyyel gazel
13. A şağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatı
nazım
türlerinden
olan
“ nefes” in
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Nazım biriminin dörtlük olması
B)
Bektaşi
şairlerinin
tarikatlarıyla
konularda yazdıkları şiirler olması
C)
14'lü hece ölçüsünün kullanılması
D)
Kendine özgü bir bestesinin olması
ilgili
14. A ralarında ortak nitelik bulunan iki varlıktan
zayıf olanı güçlü gibi gösterm e sanatına ne
ad v e rilir?
A)
Cinas
B)
Teşbih
C)
Kinaye
D)
Tariz
19 . “Divan-ı
H ikm et”
adlı
eser
şairlerden hangisine aittir?
A)
15. “Ak akçe kara gün iç in d ir.” atasözünde ak ve
kara sözcüklerinin arasında aşağıdaki edebî
sanatlardan hangisi vardır?
A)
Tezat
B)
Tekrir
C)
Tariz
D)
Telmih
16. “Ekmek ve Y ıldızlar” adlı
şairlerden hangisine a ittir?
A)
ş iir
aşağıdaki
Yunus Emre
B)
Hoca Ahmet Yesevî
C)
Şeyyat Hamıza
D)
Edip Ahmet
aşağıdaki
Fazıl Hüsnü Dağlarca
B)
Oktay Rifat
C)
Ahmet Muhip Dıranas
D)
Behçet Necatigil
17. A şağıdakilerden
hangisi
Batı
etkisinde
gelişen Türk edebiyatı nazım biçim lerinden
biri d eğ ild ir?
20. Klasik edebiyatta dizeleri kendi arasında
uyaklı olan m üfretlere ne ad v e rilir?
A)
Terzerima
A)
Musarra
B)
Serbest nazım
B)
Murabba
C)
Tuyug
C)
Müstezar
D)
Sone
D)
Şarkı
13
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
KİMYA 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
7. Aşağıdaki etkileşim türlerinden hangisi güçlü
etkileşim grubunda yer alır?
1. Bazı m addelerin ısı etkisiyle elem entlerine
veya daha basit bileşiklere dönüşm esine
ilişkin tepkim elere ne ad ve rilir?
A)
Dipol-dipol etkileşimleri
A)
Oluşum tepkimesi
B)
Metalik bağlar
C)
D)
Hidrojen bağları
London kuvvetleri
B)
Bozunma tepkimesi
C)
Fiziksel değişim
D)
A sit-baz tepkimesi
8 . Elektronegatiflikleri
farklı
ametal
atomları
arasındaki kovalent bağlara polar kovalent bağ
denir.
2. A şağıdakilerden hangisi ametal atomları
arasında oluşan güçlü bağlardandır?
A)
Metalik bağ
B)
Van der W aals etkileşimi
C)
İyonik bağ
D)
Kovalent bağ
3 . Aşağıdaki
özelliklerden
iletken oluşunu açıklar?
Y ukarıda verilen tanım a göre
bileşiklerin hangisinde bu tür
konusudur?
hangisi
A)
Örgüde elektron bulutu içermeleri
B)
Am etallerle
oluşturabilmeleri
C)
En dış katmanda
bulundurmaları
Çok sert olmaları
D)
m etallerin
tepkimelerinden
çok
4. Aşağıdaki değişim lerden
değişim dir?
A)
Gümüşün kararması
B)
C)
Demirin paslanması
Suyun kaynaması
D)
Kömürün yanması
NaCl
B)
Cl2
C)
HF
D)
F2
tuz
sayıda
elektron
hangisi
fiziksel
9. 76
mmHg
basıncının
dönüştürülm üş
hali
hangisidir?
A)
0,1
B)
C)
0,5
1,0
D)
2,0
atm
b irim ine
aşağıdakilerden
10. Aşağıdaki zayıf etkileşim lerden hangisi Van
der W aals türü etkileşim lerden biri d e ğ ild ir?
Yukarıdaki tabloyu dikkate aldığınızda Na ve
F atom ları bir araya geldiğinde oluşan
etkileşim in adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
aşağıdaki
bağ söz
A)
London kuvveti
B)
İyon-dipol etkileşimi
C)
Dipol-dipol etkileşimi
D)
Hidrojen bağı
11 . Sıvı yüzeyini 1 birim
büyütm ek için sıvıya
verilm esi gerekli enerji aşağıdaki terim lerden
hangisini tanım lar?
İyonik bağ
B)
İyon-dipol etkileşimi
A)
Yüzey gerilimi
C)
Metalik bağ
B)
Viskozite
D)
Kovalent bağ
C)
Ekstra-polasyon
D)
Buharlaşma
Potasyum klorat, yüksek sıcaklıkta term al
bozunmaya uğrayarak potasyum klorür ve
oksijen gazına dönüşüyorsa ve tepkim ede
ortam a mangan dioksit bileşiği ekleniyorsa
bu
madde
tepkim eden
harcanmadan
çıkıyorsa bu madde hakkında aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle söylenebilir?
12. 20 °C ’de 200 litre gaz 0,9 atm ’lik basınç
uygularsa aynı sıcaklıktaki bu gaz 180 litre
hacme sahip olduğunda kaç atm ’lik basınç
uygular?
(Gazların ideal davrandığını kabul ediniz.)
A)
Titrarttır.
A)
B)
Çöktürücüdür.
B)
0,5
C)
Asittir.
C)
0,8
D)
Katalizördür.
D)
1,0
14
0,3
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
20. B itkilerde suyun köklerden yapraklara doğru
yükselm esine
sebep
olan
etki
aşağıdakilerden hangisidir?
13. A şağıdakilerden hangisi dünyada her geçen
gün hızla artan hava kirliliğ i nedenlerinden
b irid ir?
A)
Doğalgaz kullanımı
A)
Süblimleşme
B)
Ağaçlandırma
B)
Buhar basıncı
C)
Sanayileşme
C) Yüzey gerilimi
D)
Organik tarım
D) Yoğuşma
14. Atom ları is tif düzeni belli bir geom etriye
sahip olmadan katılaşan m addelere ne ad
v e rilir?
A)
A m orf katı
B)
Metalik katı
C)
Kovalent katı
D)
İyonik katı
15. 25 °C ’nin karşılığı olan K cinsinden sıcaklık
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
255
B)
298
C)
512
D)
617
16. Maddenin katı halden gaz hale geçişine ne ad
verilir?
A)
Buharlaşma
B)
Yoğuşma
C)
Kırağılaşma
D)
Süblimleşme
17. 0,1
mol
Cl2
gazının
gram
olarak
kütlesi
aşağıdakilerden
hangisidir?
(Cl atomunun mol kütlesi 35,5 g/mol)
A)
3,55
B)
7,10
C)
28,60
D)
48,70
18. Kapadokya’da gezi amaçlı kullanılan balonlar
nasıl havalanır?
A)
İçlerine katı madde ilavesiyle
B)
İçlerine konan LPG sayesinde
C)
İçlerindeki havanın ısıtılmasıyla
D)
İçlerindeki suyun uzaklaştırılmasıyla
19. Aşağıdaki
kısaltm alardan
hangisi
sıvılaştırılm ış petrol gazı için kullanılır?
A)
TNT
B)
LPG
C)
NG
D)
CFC
15
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
KİMYA 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. Elektron verm e eğilim i hidrojenden
olan metallere ne ad v e rilir?
büyük
6 . Çözünen m addenin cinsinden bağımsız olan,
d erişim iyle orantılı olarak değişen özelliklere
ne ad v e rilir?
A)
A ktif metal
B)
Ametal
A)
Pasif metal
B)
Fiziksel özellik
Soy metal
C)
Koligatif özellik
D)
Dekantasyon
C)
D)
2. Suda dağılmış, tanecik çapları 10 - 1000 nm
arasında olan küçük tanecik boyutlu katilara
ne ad v erilir?
A)
B)
Katı kristal
Koagülasyon
C)
Pıhtı laştı rıcı
D)
Koloit
3 . Aşağıdaki
sulu
özellik gösterir?
çözeltilerin
hangisi
Kimyasal özellik
7 . B ir a n tifriz karışımın am balajında % 40 (v/v)
etilen glikol sıvısı içerdiği belirtilm işse, 2
L’lik an tifriz karışım ında kaç mL etilen glikol
bulunur?
A)
200
B)
400
C)
600
D)
800
bazik
N2 O 3
m addenin
çözücü
m olekülleri
tarafından çevrelenm esine ne ad v e rilir?
B)
CaO
A)
C)
SO 2
B)
Hidrojenleme
CO 2
C)
Solvasyon
D)
Çözelti
A)
D)
8 . Çözünen
4 . Bir
m addenin bir katı yüzeyine tutunması
olayına ne ad v e rilir?
A)
Süspansiyon
B)
Çekim
C)
Adsorpsiyon
D)
Emülsiyon
Koloit
9. A şağıdakilerden hangisi
dayalı ayırm a yöntem idir?
5. A şağıdakilerden hangisi "gaz çözeltiler" için
örnektir?
A)
Diyaliz
B)
Santrifüjleme
C)
İyon değiştirme
D)
Buharlaştırma
NH4 Cl
Çelik
B)
Na 2 CO 3
C)
Kolonya
C)
KNO 3
D)
Hava
D)
KF
Şekerli su
B)
farkına
10. A şağıdakilerden hangisi nötral tuzdur?
A)
A)
yoğunluk
16
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
16. A şağıdakilerden
hangisi
etkilerinden b irid ir?
11. Halk arasında nişadır olarak bilinen, NH 3 bazı
ve
HCl
asidinden
oluşan
aşağıdakilerden hangisidir?
asid ik
tuz
asitlerin
A)
Asit yağmurları
A)
Amonyum klorür
B)
Kağıt üretimi
B)
C)
Şap
Digmonyum fosfat
C) Azotlu gübre üretimi
D) İnce bağırsakta besinlerin sindirimi
D)
Amonyum nitrat
17. 2 mol HCl çözeltisi ile 1 mol NaOH çözeltisi
nötralleşm e tepkim esi verdiğinde oluşan
çözeltiye birkaç damla fenolftaleyn indikatörü
dam latıldığında çözeltinin rengi hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
12. Halk arasında sudkostik olarak da bilinen,
katı haldeyken granül veya pul görünüm ünde
olan, endüstride yaygın olarak kullanılan baz
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ca(OH )2
B)
NaOH
C)
D)
A)
Çözelti pembe renklidir.
KOH
B)
C)
Çözelti kırmızı renklidir.
Çözelti sarı renklidir.
HNO 3
D) Çözelti renksizdir.
13. A şağıdakilerden hangisi halk arasında limon
asidi olarak bilinen, m eyvelerde bol m iktarda
bulunan, hazır gıdalara da en çok katılan
maddelerden b irid ir?
18. Sodyum
karbonat
tuzunun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Na 2 S
A)
Sudkostik
B)
NaF
B)
Borik asit
C)
Na 2 CO 3
C)
Formik asit
D)
NaCl
D)
Sitrik asit
B)
A)
NaCH3COO
NaOH
C)
CH3COOH
D)
MgO
15. A şağıdakilerden
d eğ ild ir?
hangisi
heterojen
form ülü
19. Su, alkol ve yağ karışımı aşağıdaki cam
m alzem elerin hangisi ile birb irin d en ayrılır?
14. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asit ve bazın
nötralleşm esiyle oluşmuş tuz çözeltisidir?
A)
zararlı
karışım
Ayırma hunisi
B)
Erlen
C)
Beher
D)
Baget
20. Çözünenin az m iktarda olup çözücüsünün
fazla olduğu çözeltilere ne ad ve rilir?
A)
Süt
A)
Derişik çözelti
B)
Kolonya
B)
Seyreltik çözelti
C)
Saç spreyi
C) Aşırı doymuş çözelti
D)
Tıraş köpüğü
D)
1ı
Doymuş çözelti
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
BİYOLOJİ 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1.
A şağıdakilerden hangisi hem
heterotrof canlılardan b irid ir?
6 . Enerji
açığa
çıkaran
aşağıdakilerden hangisidir?
ototrof hem
A)
Palmiye ağacı
A)
Ekzergonik reaksiyon
B)
Kuşlar
B)
Endergonik reaksiyon
C)
Böcekçil bitkiler
D)
Balıklar
C)
D)
Kimyasal reaksiyon
Biyolojik reaksiyon
reaksiyon
7 . Solunum da görevli enzim ler, ribozom lar ve
2. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak
ATP
sentezlenen
fosforilasyon
çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
m itokondri DNA’sının bulunduğu m itokondri
kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kemosentetik fosforilasyon
A)
Dış zar
B)
Substrat düzeyinde fosforilasyon
B)
Krista
C)
O ksidadif fosforilasyon
C)
Matriks
D)
Fotofosforilasyon
D) Zarlar arası boşluk
8 . A şağıdakilerden
3. Oksijen yokluğunda sadece glikoliz yoluyla
enerji elde edilen m etabolik sürece ne ad
v e rilir?
bağımlı
bölgedir?
hangisi fotosentezin ışığa
reaksiyonlarının
gerçekleştiği
A)
Fermantasyon
A)
Stroma
B)
Fotosentez
B)
Tilakoid zar
C)
Fosforilasyon
C)
İç kloroplast zarı
D)
Kemosentez
D)
Dış kloroplast zarı
4. Bir glikoz molekülünün glikoliz yoluyla
parçalanm asında harcanan ATP sayısı kaçtır?
9. A şağıdakilerden
hangisi
laktik
ferm antasyonu yoluyla üretilm ez?
A)
2
A)
Ekmek
B)
3
B)
Peynir
C)
4
C) Yoğurt
D)
5
D) Tereyağı
5. Kendi besinlerini sentezleyebilen canlılara ne
ad v e rilir?
10. A şağıdakilerden hangisi
yapısına g irm ez?
A)
Heterotrof
A)
Fosfat
B)
Ototrof
B)
Riboz
C)
Karnivor
C) Adenin
D)
Herbivor
D)
18
ATP
asit
molekülünün
Sülfat
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
16. Fotosistem de
klorofil
ve
karotenoitlerin
bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
11 . İçinde
hem ü reticiler hem de tüketiciler
bulunan
canlı
grubu
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Foton
A)
Bakteriler
B)
Anten kompleksi
C)
D)
İlk elektron alıcı
Reaksiyon merkezi
B)
Bitkiler
C)
Mantarlar
D)
Hayvanlar
12. A şağıdakilerden
hangisi
organelinin yapısında bulunm az?
A)
Ara lamel
17. Değişen çevre koşullarına rağmen vücut içi
fizyolo jik ortam ın dengede tutulm asına ne ad
ve rilir?
kloroplast
A)
Dendrit
B)
Vakuol
B)
Nöroplazma
C)
Tilakoid
C)
Homeostazi
D)
Stroma
D)
Nörolemma
13. Şeker
sentezini
başlatan
aşağıdakilerden hangisidir?
molekül
18. Beyin içeriğinde yüzde olarak en yüksek
oranda
bulunan
madde
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Oksijen
B)
Su
A)
Karbonhidrat
C)
Karbondioksit
B)
Protein
D)
ATP
C) Yağ
D)
14. O rganik madde sentezinin kim yasal enerji
kullanılarak elde edilm esi yöntem ine ne ad
verilir?
Su
19. S in ir hücresinde impuls oluşturabilen
düşük uyarı kuvvetine ne ad v e rilir?
A)
Fotosentez
A)
Uyartı
B)
Glikoliz
B)
Dendrit
C)
Kemosentez
C)
Eşik şiddeti
D)
Fermantasyon
D) Akson
15. İş yapabilm e veya bir değişikliğe
olabilm e yeteneğine ne ad v e rilir?
20. A şağıdakilerden
örnektir?
neden
A)
Hareket
A)
Duyu nöronları
B)
Çoğalma
B)
Motor nöronlar
C)
Canlılık
C) Ara nöronlar
D)
Enerji
D)
19
hangisi
bipolar
en
nöronlara
Görme nöronları
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
6. 3
Mart 1918 tarih in d e İttifak Devletleriyle
B rest-Litow sk
Antlaşm ası’nı
im zalayarak
B irinci Dünya Savaşı’ndan çekilen devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
1. I. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası
barışın korunm ası ve işb irliğ in in sağlanması
için galip devletler tarafından 1920 yılında
aşağıdakilerden hangisi kurulm uştur?
A)
Milletler Cemiyeti
A)
Japonya
Rusya
B)
Briand- Kellog Paktı
B)
C)
Birleşmiş Milletler
C)
İtalya
D)
Varşova Paktı
D)
Bulgaristan
2. A şağıdakilerden hangisi Hitler A lm anya’sının
talep ettiği dış politikanın esaslarından biri
d eğ ild ir?
A)
Almanya için yeni hayat sahaları bulunması
B)
Almanya dışında yaşayan bütün Almanların
birleştirilmesi
C)
Alm anya'nın Versay Barış Antlaşması'nın
kısıtlamalarından kurtulması
D)
7. Pearl Harlbour Baskını ile A B D ’nin deniz ve
hava üslerine ani bir saldırı yaparak A B D ’ye
savaş
açan
devlet
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Irkçı söylemlerin son bulması
Çin
B)
Rusya
C)
Japonya
D) Almanya
3 . A şağıdakilerden
hangisi Sadabat Paktı’nı
im zalayan devletlerin kabul ettiği ilkelerden
biri d eğ ild ir?
A)
Tarafların
karışmaması
birbirlerinin
iç
B)
Ortak
çıkarları
ilgilendiren
nitelikteki
anlaşmazlıklarda
danışılması
8 . 22
Haziran 1941 tarihinde “B arbarossa”
harekatını başlatarak B altık’tan R om anya’ya
kadar uzanan geniş bir cephe üzerinden üç
koldan
Sovyet
sınırını
geçen
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
işlerine
uluslararası
birbirlerine
A)
Fransa
İtalya
C)
Kara sularının 12 mile çıkarılması
B)
D)
Birbirlerine karşı eylemde bulunulmaması
C) Almanya
D)
4. A şağıdakilerden
hangisi
İm parator
Meji
D önem i’nde Japonya’da yapılan yenilikler
arasında yer alm az?
Kazablanka Konferansı’nda
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
Şogunların
yönetimdeki
etkinliklerinin
artırılması
Mecburi askerlik sisteminin getirilmesi
A)
Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi
B)
Mihver devletlerin
alınması
Japon subayların
alması
C) Varşova Paktı'nın kurulması
D) Musul'un Irak'a verilmesi
Batılı
okullarda
için
aldıkları
İlköğretimin kadın-erkek
zorunlu hale getirilmesi
D)
Japon
9 . 14-24 Ocak 1943’te Roosevelt ve C hurchill'in,
A)
C)
her
İngiltere
eğitim
kayıtsız
karar
şartsız teslim
5 . T ü rkiye’nin 10 Nisan 1936 tarih in d e Boğazlar
Sözleşm esi’nin değiştirilm esi isteğine tepki
gösteren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
10. Türkiye NATO’ya hangi yıl katılm ıştır?
A)
Romanya
A)
1952
B)
Yugoslavya
B)
1944
C)
İtalya
C)
1940
D)
Yunanistan
D)
1938
20
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
16. Marshall Planı ve Truman Doktrini ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
11. TBMM
tarafından,
II.
Dünya
Savaşı’nın
etkilerini azaltm ak ve ekonom ik yönden
gerekli koruyucu önlem leri alm ak am acıyla
İ 8 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B)
Takrir-i Sükûn Kanunu
C)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
D)
Millî Korunma Kanunu
12. I. Dünya Savaşı sırasında A lm anya’nın
üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına
yeterli gelm eyeceğine ilişkin mevcut fikrin ,
Hitler
tarafından
yayılm a
politikasının
gerekçesi olarak kabul edilm esi sonucunda
ortaya
çıkan
kavram
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Rusya'da Bolşevik
neden olmuştur.
B)
I. Dünya Savaşı
durdurmuştur.
C)
I. Dünya Savaşı'nda Kanal
açılmasına neden olmuştur.
D)
SSCB'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki yayılma
faaliyetlerine karşı ABD'nin almış olduğu ilk
tedbirlerdir.
çıkmasına
sırasındaki
çatışmaları
Cephesi'nin
17. II. Dünya Savaşı’nda Alm anları durduran ve
ilk
kez
yenilgiye
uğratan
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Çin
B)
SSCB
Panslavizm
C)
İtalya
B)
C)
Demirperde
Hayat sahası
D)
Japonya
D)
Maginot hattı
A)
İhtilali'nin
18. A şağıdakilerden
hangisi
7
Ocak
1946
tarih in d e Dem okrat P a rti’yi kuranlardan biri
d e ğ ild ir?
13 . A şağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın
sonuçlarından b iri d e ğ ild ir?
A)
Yıldırım Akbulut
B)
Fuat Köprülü
A)
Bozkurt-Louts Olayı'nın yaşanması
C) Adnan Menderes
B)
Tarım ve sanayi üretiminin önemli ölçüde
azalması
D)
C)
Milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesi
D)
Faşizm ve Nazizm gibi akımların tasfiye
edilmesi
19. A şağıdakilerden hangisi 25 Mayıs
kurulan A frika B irliği Teşkilatının
am açları arasında yer alm az?
Uydusu’nu
1957 yılında
uzaya
gönderen devlet aşağıdakiler hangisidir?
Çin
B)
SSCB
C)
Fransa
D)
Japonya
1963’te
başlıca
A)
Afrika ülkeleri arasında bilim ve savunma
politikalarını uyumlu hale getirmek
B)
Afrika ülkeleri
artırmak
14 . S putnik
A)
Celal Bayar
arasında
etnik
ayrımcılığı
C) Afrika ülkeleri arasında ekonomi, eğitim ve
sağlık politikalarını uyumlu hale getirmek
D) Afrika
ülkeleri
arasında
dayanışmayı geliştirmek
birlik
ve
20. SSCB’nin direktifleri sonucunda Haziran
1948’de
C om inform ’dan
çıkarılan
devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
15. 1959 yılında Küba’da Batista diktatörlüğünü
yıkarak kendi hükümetini kuran kişi kim dir?
A)
Mahatma Gandhi
A)
Almanya
B)
Harry S. Truman
B)
Fransa
C)
Mao Zedong
C)
İtalya
D)
Fidel Castro
D) Yugoslavya
21
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. A şağıdakilerden
hangisi
p o zitif
hukuk
norm larının h iyerarşik sıralam asında en üst
basamakta yer alır?
A)
Anayasa
B)
Kanun
7. Toplum sal sözleşm e anlayışını savunarak,
dem okrasi
fik rin i
geliştiren
düşünceler
ortaya
koyan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Rousseau
Copernic
C)
Tüzük
B)
D)
Yönetmelik
C)
Erasmus
D)
Machiavelli
2. Bir hukuk düzeninin öznesi aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Dünya
B)
Tarih
C)
Çevre
D)
Kişi
8 . Seçmen
olmanın vergi ödem ek gibi belli
şartlara bağlandığı oy türü aşağıdakilerden
hangisidir?
3 . A şağıdakilerden hangisi istem e haklarından
A)
Kısıtlı
B)
Genel
C)
İhtiyari
D)
Serbest
biri d eğ ild ir?
A)
Toplu iş sözleşmesi hakkı
B)
Çalışma hakkı
C)
Vatandaşlık hakkı
D)
Konut hakkı
9 . Osmanlı
D evleti’nde padişahın yetkilerini
sınırlayan, onu belli yönde davranm aya
zorlayan
ik
belge
aşağıdakilerden
hangisidir?
4 . Devletin sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa
sahip olm asına, ülke içinde kendine rakip
başka
bir
gücün
bulunm am asına
ve
uluslararası alanda ise diğer devletlerle eşit
iradeye sahip olmasına ne ad v e rilir?
A)
A)
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
B)
Sened-i İttifak
C)
Kanun-i Esasi
D)
Islahat Fermanı
Hak
B)
Egemenlik
C)
Eşitlik
D)
Demokrasi
10. A şağıdakilerden hangisi bir ülkenin yönetim
biçim inin
dem okrasi
olarak
adlandırılabilm esi için ihtiyaç duyulan ilke ve
kurum lardan biri d e ğ ild ir?
5. A şağıdakilerden hangisi Türkiye Cum huriyeti
devlet sistem inin dayandığı temel esaslardan
biri d eğ ild ir?
A)
Laiklik
B)
C)
Atatürk milliyetçiliği
Kuvvetler birliği
D)
Hukukun üstünlüğü
A)
Çoğulculuk ve katılım
B)
Hukukun üstünlüğü
C)
Seçim ler ve temsil
D)
Hilafet
11 . Avrupa
6 . A şağıdakilerden
hangisi siyasi
işlevlerinden biri d eğ ild ir?
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın
ülkeler
arasında
doğacak
çatışm aların
önlenm esi için faaliyet gösteren organı
aşağıdakilerden hangisidir?
partilerin
A)
Seçim ler için aday göstermek
A)
Çatışma Önleme Merkezi
B)
Halkı ülke sorunlarından uzak tutmak
B)
Kıdemli Memurlar Komitesi
C)
İktidarı kullanarak ülkeyi yönetmek
C)
Danışma Komitesi
D)
Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
D)
Hür Seçim ler Bürosu
22
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
17. B ir toplum da toplum sal yapının bütününe
dokunmaksızın
eskiyen,
güncelliğini
kaybeden, toplumun
ihtiyaçlarına
cevap
verem eyen
kurum
ve
kuralların
düzeltilm esine ve iyileştirilm esin e ne ad
v e rilir?
12. Avrupa
İnsan
Hakları
M ahkem esi’nin
kararlarının yerine getirilm esini denetleyen,
yılda iki kez toplanan ve siyasi yaptırım a
sahip olan denetim organı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Bakanlar Komitesi
B)
Konsey
A)
Reform
C)
Danışma Komitesi
B)
Gelişme
D)
Delegeler Komitesi
C)
Devrim
D)
Çağdaşlaşma
13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
ülkeden
ilgili
A)
Yargıçlar, seçildikleri
olarak görev yaparlar.
bağımsız
B)
Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme
hükümlerini yerine getirip getirmedikleri
denetlenir.
C)
Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklinde
de olabilir.
D)
Üye
devletlerden
oluşur.
seçilen
18. Herkesin
dininin
gereklerini
özgürce
yaşayabilm esinin önkoşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
yargıçlardan
A)
Milliyetçilik
B)
Ekonomik kalkınmışlık
C)
Laiklik
D)
Devletçilik
14. B irleşm iş M illetler Ö rgütü’nün i]k denetim
organı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İnsan Hakları Komitesi
B)
C)
Çocuk Hakları Komitesi
İşkenceye Karşı Komite
D)
Irk Ayrım cılığının Kaldırılması Komitesi
19. Aydınlanm ayı
“ insanın
aklını
kendinin
kullanm aya başlam ası” şeklinde ifade eden
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
15. Uluslararası
korum a
m ekanizm alarının
işletilm esinde, bir anlaşm aya ta ra f olmayan
fakat
anlaşmayı
hazırlayan
uluslararası
organizasyona
üye
olan
devletler
için
uygulanan
denetim
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
B)
A)
Comte
B)
Locke
C)
Montesquieu
D)
Kant
Sözleşme dışı denetim
Sözleşme içi denetim
C)
Müeyyide
D)
Adli kontrol
20. B ir ülkede yaşayan, bir devlete vatandaşlık
bağıyla bağlı, kendini o ülkenin kaderine
bağlamış insanlardan oluşan bütüne ne ad
v e rilir?
16. A şağıdakilerden hangisi A tatürk inkılabının
dayandığı temel ilkelerden biri d e ğ ild ir?
A)
Laiklik
A)
Irk
B)
Cumhuriyetçilik
B)
Halk
C)
Milliyetçilik
C) Toplum
D)
Irkçılık
D)
23
Soy
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
SANAT TARİHİ 1
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. Taş, metal, tahta, m erm er, seram ik gibi kalıcı
ve sert m addeler üzerine yazılan yazılarla
uğraşan
bilim
dalı
aşağıdakilerden
h angisidir?
7.
Çoğunlukla Hitit sanatında görülen, duvarları
süsleyen kabartm alı taş bloklara ne ad
v e rilir?
A)
Sfenks
A)
B)
Antropoloji
Nümizmatik
B)
Ryton
C)
Ortostat
C)
Epigrafi
D)
Protern
D)
Etnografya
8 . 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Kuzey Avrupa'da
2. "Sığınak ve D eniz Feneri", "Gravelines'de
Kanal",
"Pudralanan
Genç
Kadın"
gibi
tabloları ile tanınan Fransız ressam kim dir?
A)
ortaya çıkan, dışa vurum culuk olarak da
bilinen ve en önem li tem silcilerinden biri de
Egon
Schiele
olan
sanat
akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
George Seurat
B)
Poul Cezanne
A)
Sürrealizm
C)
Vincent van Gogh
B)
Fütürizm
Poul Gauguin
C)
Metafizik Resim
D)
Ekspresyonizm
D)
3 . Akbabalar
Steli
olarak
adlandırılan,
düşm anların
akbabalar
tarafından
parçalanışını tasvir eden eser aşağıdaki
uygarlıklardan hangisine aittir?
A)
Asur
B)
Babil
C)
Mısır
D)
Sümer
4 . A şağıdakilerden
hangisi Anadolu'da
düzenindeki tapınaklara örnektir?
A)
Mausolleion
B)
Efes, Artemis
C)
Assos Athena
D)
Didyma Apollon
9 . Yunan
H eykelciliğinde portre sanatının en
önem li sanatçısı kim dir?
Korent
B)
Dor
C)
D)
Leochares
B)
Lysippos
C)
Praksiteles
D)
Miron
10. A şağıdakilerden
hangisi,
İlk
Çağda
Anadolu'da
kurulan
devletlerden
biri
d eğildir?
Dor
5. A şağıdakilerden
hangisi
antik
Yunan
m im arisin in tapınak tiplerinden biri d e ğ ild ir?
A)
A)
A)
Hititler
B)
Asurlular
C)
Lidyalılar
D)
Urartular
11 . Anadolu'da
kurulan devletlerden biri olan
Urartu Uygarlığının başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?
Milet
A)
Alacahöyük
B)
Gordion
C) Tuşpa
İyon
D)
adı verilen ilk para, aşağıdaki
Anadolu
uygarlıklarından
hangisinin
zam anında kullanılm aya başlanm ıştır?
Sard
6 . "Sikke"
12. H itit
İm paratorluğu’nun
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Geç Hitit
A)
Karatepe
B)
Hitit
B)
Hattuşaş
C)
Frigya
C) Zincirli
D)
Lidya
D) Tuşba
24
başkenti
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
19. Frigya uygarlığının en ünlü kralı olan Midas'ın
Gordion'da bulunan mezarı aşağıdaki mezar
tiplerinden hangisine örnektir?
13. Manet gibi figü re bağlı, hareket halindeki
insanı betim lem ede büyük ustalığı olan,
"Mavi B alerin", "Concorde Meydanı", "Ütü
Yapan Kadınlar", gibi tablolarıyla tanınan
ressam kim dir?
A)
Maurice de Vlam inck
B)
Henry Matisse
C)
Toulouse Lautrec
D)
Edgar Degas
A)
Tümülüs
B)
Dolmen
C)
Mozole
D)
Menhir
14. Tapınak ve saraylarda görülen, "apadana" adı
verilen çok sütunlu kabul salonları, aşağıdaki
uygarlıklardan hangisinin ilk çağ Anadolu
m im arlığına getirdiği yeniliklerden b irid ir?
A)
Lidyal ılar
B)
Urartular
C)
Hititler
D)
Frigyalılar
15. Mezopotam ya'da Ur, Uruk, Umma ve Kaş gibi
önem li
şehir
devletleri
aşağıdaki
uygarlıklardan
hangisi
tarafından
kurulm uştur?
A)
Sümerler
B)
Babiller
C)
Hititler
D)
Akadlar
16. Avrupa ve A m erika'da 1960'lı yıllarda yayılan,
öncü sanatçıları, Roy Lichtenstein, Andy
W arhol, Claes O ldenburg ve Peter Blake olan
soyut
sanat
akımı
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Non-Figüratif Resim
B)
Sürrealizm
C)
Doğa Ötesi Resim
D)
Pop Art
17. İm parator Hadrianus dönem inde M.S. 2.
yüzyılda yaptırılan yuvarlak planlı Panteon
tapınağı aşağıdaki şehirlerden hangisinde
yer alır?
A)
Roma
B)
Napoli
C)
Milano
D)
Venedik
20. Zevk ve lüks içindeki yaşam sahnelerini
canlandıran,
parlak
renklerden
oluşan
resim leriyle
tanınan
fovizm in
yaygınlaşm asında rol oynayan, "Boulogne
Orm anı", "Şato ve A tlar" tabloları ile tanınan
ressam kim dir?
18. İnsan topluluklarının avcı, toplayıcı, tüketici
yaşam düzeyinden yerleşik üretici düzene
geçtikleri dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Neolitik Çağ
A)
Pablo Picasso
B)
Paleolitik Çağ
B)
Raoul Dufy
C)
Kalkolitik Çağ
C)
Edward Munch
D)
Mezolitik Çağ
D)
Fernand Leger
25
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
DİL VE ANLATIM 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
Anlatım özelliklerinden biri olan “doğallık” ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
doğrudur?
A)
Ayşe anne olduktan sonra, tamamen farklı
bir kişi oldu.
A)
B)
Dershanemiz herkesi
sınavına hazırlıyor.
Anlatıcı, daha önce anlatılanlardan farklı
konuları yakalamalıdır.
B)
Anlamı
bilinmeyen
kullanılmamalıdır.
ücretsiz
üniversite
C)
Yarışlara hazırlanırken büyük emek harcadı.
D)
Yan flüt çalabilm ek benim için sadece bir
hayal!
sözcükler
C) Anlatılanların
doğal
olabilmesi
için,
anlatıcının kendine güveninin tam olması
gerekir.
D) Anlatım tutuk olmamalıdır.
5. Aşağıdaki cüm lelerin
sözcük kullanılm ıştır?
2. Elif kız hâlâ kayanın üzerinde kıpkızıl duruyordu.
Denizin koyu çelik mavisinin üzerinde ara sıra
batan güneşin ışığını kapan kayıksa şimdi
parlayan, şimdi sönen kızıl bir noktacıktı. Her
seferinde daha uzakta parlıyordu. Sonunda
hangisinde
gereksiz
A)
Bu karar, içinde bulunduğumuz
döneminde uygulanacaktır.
B)
Onun yarışlarda birinci olduğuna sevindim.
C)
Bu konuda üç yıldır çalışıyoruz.
D)
Bir hafta sonra tatile çıkıyoruz.
devre
görünmez oldu.
Y ukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçim i
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Betimleme
B)
Öykülenme
C)
Açıklama
D)
Tartışma
6 . B ir
yazının temel özellikleri ve anlatm ak
istediklerinin
bozulmadan,
kısaltılarak
yeniden yazılm asına ne ad v e rilir?
A)
Özet çıkarma
B)
Not alma
C)
Kompozisyon yazma
D) Yazı yazma
3. Tartışm a ile ilgili
hangisi yan lıştır?
aşağıdaki
ifadelerden
7 . Aşağıdaki
cüm lelerin
sözcük vardır?
A)
Düşünce, gözlem,
kanı
etkilenmesi amaçlanır.
B)
Tartışma
sırasında
gerçekleri
önem sem em ek gibi bir tutum sergilenir.
C)
Günlük yaşamda
anlatım türüdür.
D)
Bir tür etkileme sanatı olarak görülebilir.
sık sık
ve
hangisinde
gereksiz
inançların
başvurulan
A)
Yarın sinemaya gidelim.
B)
Bir gece ansızın gelebilirim.
C)
Kısmen de olsa kendimi bu olayda tümüyle
sorumlu hissediyorum.
D)
Oğlunuzun
görüşülecek.
bir
26
durumu
yarın
kurulda
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
8.
Bir yazı ya da konuşmanın amacını belirleyen
cüm leye ne ad v e rilir?
A)
Başlık
B)
Kaynak
C)
Tür
D)
Ana düşünce
12. Aşağıdaki
cüm lelerin
anlatım vardır?
A) Sevilirdim, üstüme titrenirdi.
B) Evimizin bahçesini bahçıvan suladı.
C) Yaz tatilinde küçük bir otele
istiyorum.
D)
9.
hangisinde
Bir paneldeki konuşma ve konuşm acılar ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
A)
Konuşmacılar uzmanı oldukları konun ayrı
birer yönünü ele alırlar.
B)
Panel sonunda yalnızca bir konuşmacının
düşünceleri karar olarak alınır.
C)
Konuşmacı
değişebilir.
D)
Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi
başkanın verdiği sıraya ve süreye göre
yapılır.
sayısı
3
ile
6
10. Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
Sunum sonrasında konuşmacı, kendisine
yöneltilen sorularla başka bir tartışmayı
alevlendirebilir.
B)
Yanardöner grafikler,
sunum
sırasında
konuşmaya yardımcı olan önemli etkenler
arasında yer alır.
C)
Sunumdan önce hiçbir prova yapılmasına
gerek yoktur.
D)
Önceden hazırlanmış ve planlanmış bir
konunun, etkili ve anlaşılır bir biçimde
dinleyicilere aktarılmasıdır.
uyanacağımızı
gitmek
tahmin
13. İletişim de dilin sanatsal işlevi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
arasında
A)
Kuş sesleriyle
etmemiştim.
soyut
A)
B)
İleti belirli bir olguyu ifade eder.
İletinin, iletisinin kendisinde olmasıdır.
C)
Obje iletinin kendisi değildir.
D)
İleti, insandan ve hayattan soyut bir kavram
haline gelir.
14. Güncel olan herhangi bir konu hakkında,
herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi
verm ek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne
birden ne ad v e rilir?
A)
Önerge
B)
Münazara
C)
Sohbet
D)
Sunum
11 . Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
15. Aşağıdaki cüm lelerin hangisinde üçüncü kişi
anlatımı vardır?
A)
Bir reklam aramız var, şimdi onu izleyelim.
B)
Etkili bir konuşma yapm ak oldukça zor bir
iştir.
A)
B)
Çalışmanıza biz de yardımcı oluruz.
C)
Annem yarın işi bırakacağını söyledi.
C)
Çocuk sessizce odasına girip yatar.
D)
Dans etmeye bayılıyorum.
D)
Birlikte çok güzel vakit geçirdik.
27
Sana ne zaman istersen borç veririm.
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
16. A şağıdakilerden hangisi
görevlerinden b irid ir?
görüş
panel
başkanının
A)
Dinleyicilerin
verm ek
belirtmelerine
B)
Konuşmacıların
yardımcı olmak
C)
Her bir konuşmacı grubunu eleştirmek
D)
Panelin süresini dilediği gibi uzatm ak ya da
kısaltmak
konularını
20. A şağıdakilerden hangisi
heyecana
bağlı
işle v i”
m etinlerden biri d e ğ ild ir?
iletişim de “dilin
ile
oluşturulan
izin
seçmelerine
A)
Eleştiri yazıları
B)
Söylevler
C)
Özel mektuplar
D)
Lirik şiirler
17. A şağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış
yerde kullanılm asından kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?
A)
Bugün çok başım ağrıyor.
B)
Çiçekler ne güzel kokuyorlar.
C)
“ Bu işin üstesinden gelem em .” diyor.
D)
Sabahları erkenden yollara düşüyorlar.
18. Toplumu
ilgilendiren
bir
konunun,
dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde
uzmanları tarafından tartışıldığı konuşm alara
ne ad v erilir?
A)
Münazara
B)
Münakaşa
C)
Forum
D)
Panel
19. Tartışm a yöntem inin
bir
aşaması
olan
“tartışm a problem inin s e ç im i” ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yan lıştır?
A)
Problem seçilirken, katılımcıların ilgi ve
tutumları ile konuyla ilgili ön bilgileri göz
önünde bulundurm ak gerekir.
B)
Problem cümlesi sadece soru olarak ifade
edilebilir.
C)
Konu katılımcılar için ilgi çekici olmalıdır.
D)
Problem cümlesinin açık olması, konuyu
tam olarak belirtmesi ve sınırlayabilmesi
gerekir.
28
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
MATEMATİK 4
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
”*■ x2 - 5 x + 6 = 0
denkleminin
6.
reel köklerinin
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
D ereceleri sırasıyla 4 ve 7 olan iki polinomun
çarpım ıyla elde edilen polinomun derecesi
kaçtır?
A)
{2,3}
A)
4
B)
{-3 ,-2 }
B)
7
C)
{-5 ,1 }
C)
11
D)
{-5 ,6 }
D)
28
f (x ) = x2 - 2 x + 1 fonksiyonunun
en
küçük
değeri kaçtır?
A)
-2
B)
0
C)
1
D)
2
x + —= 2
A)
3
C)
4
kaçtır?
D)
6
-1
0
C)
1
D)
2
ifadesinin
değeri
2
P (x ) = 1 + ( 3 x - 1 ) 8 polinomunun sabit terimi
B)
x 2+ —1
kaçtır?
B)
A)
ise
8.
(4 + i ) * ( l + 3i)
işlem inin
sonucu
aşağıdakilerden hangisidir?
4.
z = 1 + 3i
kompleks
sayısı
için
z+z
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
2
B)
6i
C)
2 + 6İ
D)
2 - 6i
A)
1 + 13İ
B)
13-i
C)
4 -i
D)
4
+ 3i
x3 - 5 x2 -1
4x = 0
denklem inin
çözüm
kümesi kaç elem anlıdır?
Yukarıda grafiği verilen ikinci dereceden
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
x2 - ^3x + 3
B)
3 - x 2
C)
x2
D)
^
A)
0
B)
1
C)
2
D)
3
P (x ) = x 2 + 4x - 5
polinomunun
2x-4
polinomu ile bölümünden elde edilen kalan
kaçtır?
A)
-5
- 3 x
B)
4
7
3 x -x 2
C)
D)
29
8
İzleyen sayfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
14. Yüzey alanı 150 cm 2 olan bir küpün hacmi
kaç cm 3 tür?
11 .
A)
125
B)
C)
150
625
D)
900
Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 10 cm ve
yüksekliği 30 cm olan dik koninin hacmi kaç
cm 3 tür?
A)
10 ti
B)
3 0 ti
C)
3 0 0 ti
D)
I.OOOti
Yukarıdaki
[AB] çaplı
dairenin
yarıçap
uzunluğu 2 birim olduğuna göre, taralı
bölgenin alanı kaç br 2 dir?
Yukarıdaki şekilde ACB yayının ölçüsü 230°
olduğuna göre APB=x° açısının ölçüsü kaç
derecedir?
A)
30
B)
40
C)
50
D)
60
Yukarıdaki ayrıtları 1 cm, 2 cm ve 3 cm olan
dikdörtgenler prizm asının yüzey alanı kaç
cm 2 dir?
A)
-
B)
7!
C)
2 ti
D)
K2
2
16. 20:30'u gösteren bir saatte akrep ile yelkovan
arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir?
A)
6
A)
45°
B)
11
B)
60°
C)
22
C)
75°
D)
24
D)
90°
30
İzleyen sayfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
Yukarıdaki yarıçapı 2 cm olan çem berin 90°
lik ölçüye sahip bir yay parçasının uzunluğu
kaç cm 'dir?
Yukarıdaki taban yarıçap uzunluğu 1 br ve
yüksekliği 4 br olan silin d irin yüzey alanı kaç
br 2 dir?
A)
7!
B)
4 ti
C)
8 tt
D)
10 ti
A)
7!
B)
2n
C)
4 ti
Yukarıdaki çem berde BC yayının ölçüsü 15°
olduğuna göre AD yayının ölçüsü kaç
derecedir?
Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları O
merkezli çem berin üzerinde bulunm aktadır.
Çem berin yarıçapı 10 br ve |AB |=6 br
olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç br 2
dir?
A)
15
A)
B)
30
B)
24
C)
50
C)
36
D)
85
D) 48
31
8
İzleyen sayfa ya g e ç in iz.
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
7. Seyircide
acım a
ve
korku
duyguları
uyandırarak ruhu tutkulardan tem izlem ek
am acıyla yazılan ve kendine özgü kuralları
bulunan dram a çeşidine ne ad v e rilir?
1. Olayların m erak uyandıracak ve şaşırtacak
biçim de düzenlenerek çoğunlukla güldürm ek
amacıyla yazılan komedya türüne ne ad
v e rilir?
A)
B)
Entrika komedyası
Karakter komedyası
A)
Tiyatro
B)
Tragedya
C)
Töre komedyası
C)
Komedya
D)
Hayal komedyası
D)
Dram
2. A şağıdakilerden
hangisi
romanın özelliklerinden b irid ir?
postmodern
kurulu
8 . A şağıdakilerden
hangisi
ben
merkezli
hikâyenin özelliklerinden biri d eğ ild ir?
A)
Olay örgüsü üzerine
tekniğine sahip olması
bir
anlatı
B)
Sanatı bir tür oyun olarak görmesi
B)
Gerçeklikle hayallerin bir arada olması
C)
Aynı metin içerisinde tek anlatım tekniğini
kullanması
C)
D)
Birinci şahsın ağzından anlatılması
Çarpıcı ve beklenmedik bir sonla bitirilmesi
D)
Olayların uydurma ve kurmaca değil gözlem
ve deneyime dayanması
A)
Seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulması
9 . A şağıdakilerden
hangisi
Karagöz
oyunlarındaki kişilerden biri d eğ ild ir?
3. A şağıdakilerden
hangisi
Türk
halk
tiyatrosunun başlıca güldürü ögelerinden biri
d eğ ild ir?
A)
Hayvanların insan gibi konuşmaları
B)
Değişik yörelere özgü şive taklidi
C)
D)
Söz oyunları ve yanlış anlamalar
Kalıplaşmış davranışlar
Sosyal Roman
Tahlil Romanı
D)
Macera Romanı
B)
Montaj
Leitmotiv
D)
Karışık anlatım
A)
Seçilen oyuna önceden hazırlık yapılması
B)
Profesyonel
oynanması
oyuncular
tarafından
D) Ana öğesinin taklit olması
11. A şağıdakilerden
hangisi
türlerinden b irid ir?
A)
Fıkra
B)
Dram
C)
Revü
m üzikli
oyun
D) Absürd tiyatro
Görece zaman anlayışı
C)
seyirlik
C) Yazılı bir metninin bulunması
5. A şağıdakilerden
hangisi
çağdaş
batı
rom anında kullanılan anlatım tekniklerinden
biri d eğ ild ir?
A)
Çelebi
10. A şağıdakilerden
hangisi "köy
oyunlarının" özelliklerinden b irid ir?
Tarihi Roman
B)
B)
D) Tuzsuz Deli Bekir
yaşam ının sınırsız kültür birikim i
içinde yer alan ve insanı derinden etkileyen
toplum sal, siyasi olaylar, inançlar, gelenek ve
görenekleri bazen eleştirel bazen de bilimsel
açıdan ele alıp anlatan roman türüne ne ad
v e rilir?
C)
Banker
C) Zenne
4 . İnsan
A)
A)
12. “Orhan Veli 13 Nisan 1914'te Beykoz'da doğdu.
Çocukluğu Beykoz ve Beşiktaş'ta geçti. İlk dört
sınıfı Galatasaray Lisesi'nde okuyan Orhan Veli,
1925'te annesiyle beraber Ankara'ya gitti. “
6 . Mehmet
Rauf tarafından yazılan ve Türk
edebiyatının en başarılı psikolojik romanı
olarak nitelendirilen eser aşağıdakilerden
h angisidir?
Y ukarıda bir bölümü verilen
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mai ve Siyah
A)
Röportaj
B)
Cimri
B)
Biyografi
C)
Eylül
C)
Mülakat
D)
Çalıkuşu
D)
Makale
32
eserin
türü
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
13. A şağıdakilerden
biri d eğ ild ir?
A)
Olay
B)
Kişiler
C)
Mısra
D)
Zaman
hangisi fablın öğelerinden
14. A şağıdakilerden
türlerinden b irid ir?
A)
Siyasi komedya
B)
Sosyal komedya
C)
D)
Diyalog komedyası
Yergi komedyası
hangisi
19. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
oyunların
halka
operanın
A)
Müzikli
olması
seslenen
çeşidi
B)
Çok gösterişli
sunulması
C)
Baştan sona bestelenmiş bir oyun çeşidi
olması
dekor ve kıyafetler içinde
D) Ana karakterlerinin lirizm, aşk ve mistisizm
olması
komedya
15. Hikâye planında olayın geçtiği ortam ın ve
kişilerin
tanıtıldığı,
yer
ve
zamanın
b elirtild iğ i,
olay
ve olay
kişilerin in
betim lendiği
bölüm
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Tema
B)
Serim
C)
Düğüm
D)
Çözüm
16. Aşağıdaki hikayelerden
kaynaklıdır?
A)
hangisi Arap-İslam
Kerem ile Aslı
B)
Ferhat ile Şirin
C)
Leyla ile Mecnun
D)
Emrah ile Selvihan
17. A şağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden b irid ir?
A)
Olay örgüsünün olması
“m anzum enin”
B)
Çok anlamlılık ve imgelerin ağır basması
C)
Estetik kaygı taşıması
D)
Düz yazıyla ifade edilememesi
20. Aşağıdaki kelim elerden
yanlış verilm iştir?
18. A şağıdakilerden
hangisi
Batı
etkisinde
gelişen Türk edebiyatı nazım biçim lerinden
b irid ir?
A)
Türkü
B)
Müztezat
C)
Şarkı
D)
Terzarima
A)
Piyes: Tiyatro eserlerine verilen genel ad
B)
Mimik:
kişilik
C)
Perde: Oyunların gelişmesine göre oluşan
bölümler
Oyuncunun sahnede canlandırdığı
D) Aksesuar:
eşyalar
33
hangisinin anlamı
Dekora
yardımcı
olan
küçük
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
ALMANCA 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
5. Ich lag im Bett und laß mein Buch.
1. A: Hast du meine Schlüssel gesehen?
B: Ja, sie sind h ie r ............. der Schublade.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
W elches
Dialog?
ergänzt
die
Lücke
im
obigen
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
A)
zu
B)
an
C)
aus
D)
in
6 . Hakan g e h t............ Ahmet ins Kino.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elches ergänzt den obigen Dialog?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
B)
langweilig ist.
C)
das lustig finde.
D)
müde wäre.
W ie heißt das Buch, das Sie lesen?
D) W ann sind Sie gestern abend nach Hause
gegangen?
B: Weil ic h ......................
überlegen habe.
Wem wollten Sie das Buch geben?
B)
C) W as haben Sie gestern abend um zehn Uhr
gemacht?
2 . A: Warum lachst du?
A)
A)
soru
A)
sonst
B)
oder
C)
und
D)
mit
7 . Mein Bett i s t ..............meinem Tisch und
meinem Schrank.
3 . Was bedeutet "değiştirm ek" auf Deutsch?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
"değiştirm ek"
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Almancası
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
ändern
B)
läuten
A)
zwischen
C)
üben
B)
auf
D)
überlegen
C)
in
D)
unter
4. Ich komme gerade aus Italien u n d ..........................
8 . W ie lautet das Substantiv "der Tag" in der
W elches ergänzt die Lücke im obigen Satz?
A djektivform ?
Verilen cümleyi
tam am lar?
"der Tag" ism inin sıfat hali aşağıdakilerden
hangisidir?
a§agidakilerden
hangisi
A)
drei Monate später fahre ich nach Spanien.
A)
täglich
B)
spreche ich immer auf Deutsch.
B)
tagkeit
C)
hast für die Prüfung zu arbeiten.
C) tagheit
D)
wollte unbedingt morgen zu mir kommen.
D) tagten
34
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
9.
Silvia wählt mit dem
Schalter ihr Programm.
W elche Endungen
Lücken?
klein........ schw arz........
passen
in
die
12. A: ......................................
B: Sie müssen auf den zweiten roten Knopf
drücken.
A: Danke sehr!
obigen
W elches
Dialog?
Cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki son
eklerden hangisi tam am lar?
ergänzt
die
Lücke
im
V erilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
A)
-em / -en
B)
-en / -en
C)
-er / -er
A)
W o hast du das W erkzeug verloren?
-e / -es
B)
Haben Sie neue W aren?
D)
obigen
C) W ie funktioniert dieses Gerät?
D)
Hast du den roten Knopf gesehen?
13............... dem großen Schalter wählen Sie Ihr
gewünschtes Programm.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
10. W ir geben Ih n e n ......... G a ra n tie ....... 2 Jahre.
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden
hangileri
doğru
tam am lar?
A)
yerleri
şekilde
A)
Zum
B)
Mit
C) Auf
D)
Um
noch / schon
B)
nur / zum
C)
volle / für
D)
immer / aus
14. W as bedeutet “ H uzurevi” auf Deutsch?
“ H uzurevi”
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Das Altenheim
B)
Der Bücherwurm
C)
Der Frem denverkehr
D)
Die Rechenmaschine
Almancası
11 . Was ist ein Schachgenie?
15. Kayak yapmak ister misin?
W elche A ntw ort passt zur obigen Frage?
Verilen
sorunun
h angisidir?
cevabı
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
aşağıdakilerden
V erilen cüm lenin Alm ancası aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Ein Schachgenie kann fantastisch Schach
spielen.
B)
Jemand, der sehr gut kochen kann.
A)
Hatten Sie Zeit zum Ski laufen?
C)
Ein
Schachgenie
W issenschaften.
B)
Bist du Ski gelaufen?
D)
Jemand, der sehr viel Geld verdient.
beherrscht
alle
35
C)
Möchtest du Ski laufen?
D)
Möchtet ihr Ski laufen?
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
16. Am Sonntag bin ich zu Hause geblieben.
20. Das Hotel / Die Pension / Das Motel / Das
Hochhaus
W ie lautet der obige Satz im Präsens?
Verilen
cüm lenin
şim diki
aşağıdakilerden hangisidir?
zaman
W elches W ort passt nicht zu den anderen in
der obigen W ortgruppe?
şekli
V erilen
sözcük
grubuna
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Am Sonntag soll ich zu Hause bleiben.
B)
Am Sonntag bleibe ich zu Hause.
A)
Das Hotel
C)
Sonntags kann ich zu Hause bleiben.
B)
Das Motel
D)
Sonntags bleibte ich nicht gerne zu Hause.
C)
Die Pension
D)
Das Hochhaus
uymayan
17. Weil er den W asserhahn nicht zugedreht hat.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
Warum gehst du ins Badezimmer?
W o ist das Badezimmer?
C)
W as machst du im Badezimmer?
D)
Warum stand
W asser?
das
soru
Badezim mer
unter
18. Er frühstückt um acht Uhr.
W ie lautet der obige Satz im Futur?
Verilen
cüm lenin
gelecek
aşağıdakilerden hangisidir?
zaman
şekli
A)
Er kann um acht Uhr frühstücken.
B)
Er wird um acht Uhr frühstücken.
C)
Er hatte um acht gefrühstückt.
D)
Er muss um acht Uhr gefrühstückt haben.
19. Ich möchte mit dir zusammen eine Reise
machen.
W elches hat die gleiche Bedeutung m it dem
obigen Satz?
Verilen
cümle
ile aynı anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
taşıyan
Ich möchte dich zu mir einladen.
B)
Ich habe Reisepläne gemacht.
C)
Ich plane eine Reise in dein Land.
D)
Ich möchte mit dir zusammen verreisen.
36
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
İNGİLİZCE 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1............... trousers are very trendy.
W hich of the follow ing
sentence above?
5.
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
They
B)
That
C)
D)
Cansu opened the d o o r .............. saw a strange
woman.
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
or
These
B)
so
This
C) and
D) for
2 . I am good at fo o tb a ll................ my brother isn't.
6 . At the moment w e .............. ready for the party.
W hich of the follow ing com pletes the
sentence above?
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
but
B)
and
A)
got
C)
because
B)
get
D)
or
C) are getting
D) will get
3 . A: Do we have any eggs for the cake?
B: Yes, we h a v e ................. eggs.
W hich of the
dialogue above?
follow ing
com pletes
7.
the
She doesn't d rin k .......... water.
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
some
A)
very
B)
any
B)
many
C)
a
C) few
D)
much
D)
4. Mrs. Pitt is going t o ...........to Liverpool after
lunch.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
much
8.
handbag is this here?
W hich o f the follow ing com pletes the
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
drives
A)
W hat
B)
driving
B)
W here
C)
drove
C) W ho
D)
drive
D) W hose
37
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
9.
13. Mark doesn't h a v e ...............friends.
Amy u s u a lly ...............................books in her free
time.
W hich of the following
sentence above?
completes
W hich of the following
sentence above?
the
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
much
A)
reads
B)
many
B)
read
C) a little
C)
is reading
D) a
D)
is going to read
14. There was a ...............in front of my neighbour's
house.
10. Kylie often eats salad for dinner.
W hich of the following is the
translation of the sentence above?
Turkish
W hich of the following
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin
Türkçe karşılığıdır?
A)
Kylie akşam yemeğinde ara sıra salata yer.
B)
Kylie akşam yemeğinde sık sık salata yer.
C)
Kylie akşam yemeğinde daima salata yer.
D)
Kylie akşam yemeğinde genellikle salata
yer.
11. A: .................................. do the
everyday?
B: The banks open at 9.00 am.
W hich of the following
sentence above?
com pletes
banks
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
B)
nice old English car
English nice old car
C)
nice English old car
D) old nice English car
open
completes
15. Liz: Are the c h ild re n ...........breakfast now?
Emily: Yes, they are.
the
W hich of the
dialogue above?
following
com pletes
the
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
A)
When
A)
B)
Why
B)
having
C)
W hat
C)
had
D)
How
D)
has
12. My sister n e v e r...............milk.
have
16.
Paris is the capital city of France.
W hich of the following completes the
sentence above?
W hich of the following
sentence above?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
drink
A)
An
B)
drinking
B)
The
C)
drinks
D)
will drink
C) (--)
D) A
38
com pletes
the
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
17. My friend,
Saturday.
Julie
visits
W hich of the follow ing
sentence above?
aunt
com pletes
every
20. Mr Branson always
mornings.
the
a shower in the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
his
A)
take
takes
is taking
B)
she
B)
C)
him
C)
D)
her
D) will take
clock on the wall doesn't work properly.
18.
W hich of the follow ing com pletes the
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
Is
B)
That
C)
These
D)
Those
19. My sister d rin k s ............. glass of milk before
sleeping.
W hich of the follow ing com pletes
sentence above?
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
an
B)
the
C)
-
D)
a
39
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
FRANSIZCA 3
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1.
- D e p u is ..............jouez-vous de la musique?
Depuis 5 ans.
5.
C hoisissez le mot qui convient.
C hoisissez l’expression qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
B)
prend
C)
prends
B)
combien de temps
D)
pris
C)
quand
D)
comment
C'est une p o u p é e .............. marche.
A)
C hoisissez la replique qui convient.
qui
B)
que
C)
et
D)
ce qui
7.
«Bugün hava ne soğuk, ne de sıcak.»
A)
Aujourd'hui, il fait froid et chaud.
B)
Demain, il fera froid et chaud.
C)
Demain, il ne fera ni froid ni chaud.
D)
Aujourd'hui, il fait ni froid ni chaud.
A)
B)
Pour où Monsieur
Pour une personne
C)
Oui, Monsieur, quel jour
D)
On part quand
- Tu as téléphoné à Marie ?
Oui, j e .ai téléphoné.
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
Paul
: Je voudrais réserver une place.
L'employé: ...............?
Paul
: Pour Marseille.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
4.
prendre
combien
C hoisissez le mot qui convient.
3.
A)
A)
6.
2.
N e .............. pas ton parapluie!
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
karşılığı
A)
B)
y
la
C) en
D)
lui
8.
A c h e te z .............vous voulez.
elle triste, Noémie pleure.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
que
A)
Comme
B)
puisque
B)
Car
C)
ce que
C)
Mais
D)
qui
D)
Comment
40
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
13.
9 .................tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller
au cinéma.
-
- Vous allez à l'école en voiture?
Non, n o u s .allons à pied.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
Car
B)
Puisque
A)
de
C)
Personne
B)
au
D)
Pourquoi
C) y
D) en
10. J e ......... conseille d'acheter cette cravate.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
B)
suis
vous
C)
le
D)
peux
14 . I.
Pierre est étudiant à la Sorbonne.
II. Il va devenir avocat.
III. C'est une université célèbre.
IV. Il lit donc beaucoup de livres.
Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Cüm leler
sırasıyla
okunduğunda,
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
11 . - Tu as mangé des pommes?
-
N o n ,....
Choisissez l’expression qui convient.
A)
B)
I
II
C)
III
D)
IV
anlam
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
B)
je n'en mange pas
je dois en manger
C)
je n'en ai pas mangé
D)
j'en mange
15. Eric : Ouvre la fenêtre?
Noémie : Quoi?
Eric
: Je te d is ................la fenêtre.
12 . Il court parce qu'il e s t ............
Choisissez l'expression qui convient.
C hoisissez l’expression qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
en retard
A)
ne pas ouvrir
B)
à la mode
B)
d'ouvrir
C)
en voiture
C)
de ne pas ouvrir
à Paris
D) ouvrir
D)
41
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
19. «Ne copiez pas!»
16. «Ağlayan bir çocuk gördüğünde ne yaparsın?»
Choisissez la traduction qui convient.
C hoisissez la traduction qui convient.
Y ukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
karşılığı
A)
Qu'est-ce que cet enfant fait en pleurant?
A)
B)
Qu'est-ce
pleure?
B)
Kopya çekmeyin!
C)
Kopya çekmemelisiniz!
D)
Kopya yanlıştır!
que
tu
dis
quand
un
enfant
C)
Que fait un enfant quand il pleure?
D)
Que fais-tu quand tu vois un enfant qui
pleure?
karşılığı
Kopya çekilmez!
17 . Les cours sont donnés ............... un enseignant
compétent.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
sur
B)
avant
C)
par
D)
de
18. Pierre
Paul
Pierre
Paul
Pierre
:
:
:
:
:
Tu connais Marie?
N o n ,.................
Ah bon!
...............?
C'est ma cousine.
2 0 . - ..............
- Je veux bien un thé.
C hoisissez les expressions qui conviennent.
Choisissez la question qui convient.
Y ukarıdaki konuşmada boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Yukarıdaki konuşmada cevabı
soru aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vous voulez quelque chose à boire?
B)
Tu as quelque
bouteille?
A)
je la connais / C'est pourquoi
B)
je ne le connais pas / C'est quand
C)
je ne la connais pas / C'est quoi
C) Vous n'avez rien trouvé?
D)
je ne la connais pas / C'est qui
D)
42
gerektiren
chose
pour ouvrir cette
Entendez-vous quelque chose?
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
EKONOMİ 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
6 . Uzun
vadeli
borçların
süresiyle
ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1. Nüfus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yan lıştır?
A)
Nüfusa dinamizm kazandıran,
ölümler, iç ve dış göçlerdir.
cinsiyet,
doğumlar,
B)
Nüfusun yapısını,
grupları belirtir.
yaş,
meslek
C)
Bir ülke nüfusunda 20-60 yaş arasındaki
olgunlar diliminin büyük olması, ekonomik
faaliyetleri azaltır.
D)
Bir ülkede nüfus sayısı o ülkenin ekonomik
faaliyet
hacmini,
ekonomik
gücünü
belirleyen bir etkendir.
B)
C)
D)
3-6 aydır.
B)
6 ay-1 yıldır.
C)
D)
1-3 yıldır.
3 yıl ve daha uzun vadelerdir.
7 . İhtiyaçların
karşılanm ası için gerekli olan
m alların üretim inde kullanılm ak amacıyla elde
edilm iş olan aracı m allara ekonom ik anlamda
ne ad v e rilir?
2. A şağıdakilerden hangisi verim liliğ e etki eden
objektif etkenlerden b irid ir?
A)
A)
A)
Sermaye
Ücretin kesintiye uğraması
B)
Rant
Çalışanların
terfilerinde
kayırmacılığın
artması
İşçinin ücret kesintisi korkusu yaşaması
C)
Servet
D)
Dönen varlık
işyerinin sağlık
havalandırılması
ve
teknik
bakımından
8 . A şağıdakilerden hangisi, tasarrufa etki eden
o bjektif faktörlerden biri d e ğ ild ir?
3 . A şağıdakilerden hangisi sübjektif emeğe bir
örnektir?
A)
Kişilerin servetlerinin gelecekteki değeri
Taş kırmak
B)
C)
Faiz alma isteği
Miras bırakmak isteği
C)
Kitap okumak
D)
Kişilerin gelir düzeyi
D)
Tarladan ürün toplamak
A)
Kumaş dokumak
B)
4 . A şağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının
olum suz yönlerinden b irid ir?
A)
Doğal
kaynakların
kolaylaştırması
B)
Yeni
kurumların
benimsenmesini ve
ekonomik
faaliyetlerin
hızlanmasını
sağlaması
C)
Kişilerin mekân içinde ve meslekler arasında
hareketliliğini sağlaması
D)
Kamu yönetiminin yol, kanalizasyon, su,
elektrik gibi altyapı hizmetlerini yürütmesinin
zorlaştırması
5. Bedenen yapılan çalışm alar
sınıflaması içinde yer alır?
9. A şağıdakilerden hangisi öz serm aye içinde
yer alm az?
işletilmesini
hangi
emek
A)
Kuruluşun
sağladığı
kârın
sahiplerine
dağıtılmayarak işletmede bırakılan kısmı
B)
Kuruluşun çalışanlarına olan borçları
C)
Faaliyetlerin
devamı
süresince
sahipleri tarafından getirilen para
D)
Kâr üzerinden alınan yedek akçe
10. A şağıdakilerden
varlıklardandır?
hangisi
A)
Yaratıcı emek
A)
Üretimde kullanılan hamm addeler
B)
Sübjektif emek
B)
Araziler
C)
Karşılaştırmalı emek
D)
Objektif emek
C)
D)
Üretimin yapıldığı makineler
Üretimin yapıldığı bina
43
kuruluş
dönen
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
11. A şağıdakilerden hangisi, g irişim cin in teknik
işlevlerinden biri d eğ ild ir?
A)
Kuruluş yerini seçmek
B)
Tüketicilerin satın alma güçlerine uygun mal
ve hizmetleri üretmek
C)
Üretime katılan faktörlerin payını belirlemek
D)
Üretim faktörlerinin
belirlemek
nasıl
15. Serm ayenin tam amı devlete ait olan ve tekel
niteliğindeki
m allar
ile
temel
mal
ve
hizm etleri üretm ek ve pazarlam ak amacıyla
yasayla kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır
basan kuruluşlara ne ad v e rilir?
sağlanacağını
A)
İktisadi Devlet Teşekkülleri
B)
İştirak
C)
Bağlı ortaklık
D)
Kamu İktisadi Kuruluşları
16. Gayri Safi gelirden g irişim cin in üretim
giderleri çıktıktan sonra kalan m iktara ne ad
ve rilir?
12. Kolektif şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yan lıştır?
A)
Belirli bir unvan altında az sayıda ortak
tarafından kurulur.
B)
Ortakların sorumluluğu
serm aye ile sınırlıdır.
şirkete
koydukları
C)
Ortaklar çoğunlukla şirketi
cesareti gösteremezler.
D)
Ortaklar, şirketin çıkarları için çok çaba sarf
ederler.
A)
Gerçek kâr
B)
Safi gelir
C)
Öz sermaye
D)
Servet
genişletecek
17. Türkiye
Cum huriyeti
Merkez
Bankası
tarafından belirlenen faize ne ad v e rilir?
13. A şağıdakilerden hangisi g iriş im c in in başlıca
özelliklerinden biri d e ğ ild ir?
A)
Girişimci, toplum sağlığını her şeyin önünde
tutan kişidir.
B)
Girişimci, üretim faktörlerinden yararlanarak
mal ve hizmet üreten kişidir.
C)
Girişimci, girişim faaliyetlerinden
riskleri üstlenen kişidir.
D)
Girişimci, üretim faktörlerini akılcı bir şekilde
sağlayan kişidir.
A)
Bağlı faiz
B)
Reel faiz
C)
Nominal faiz
D)
Serbest faiz
18. A tatürk, milli ekonom inin
sektöre bağlam ıştır?
A)
Sanayi
B)
Hizmet
tem elini
hangi
C) Tarım
doğan
D)
Ulaştırma
19. B ir işçinin itibari ücretinin satın alma gücüne
ne ad v e rilir?
A)
Reel ücret
B)
Nakdi ücret
C) Ayni ücret
D) Zamana göre ücret
14. Sigortacılıktan başka her türlü ticari iş ile
uğraşm ak
üzere kurulan, sorum lulukları
gerek şirket, gerek ortaklar için konan
serm aye ile sınırlandırılm ış olan şirketlere ne
ad v e rilir?
20. B ir servetten doğan gelirlere ne ad v e rilir?
A)
Kolektif şirket
A)
İtibari gelir
B)
Adi komandit şirket
B)
Temelli gelir
C)
Limited şirket
C)
Marjinal gelir
D)
Anonim şirket
D)
Gerçek gelir
44
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
İNGİLİZCE 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
5. Mary used to ................... basketball when she
was fifteen.
1. Sally does her h o m e w o rk ...........than me.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
faster
B)
fastest
C)
more fast
A)
fast
B)
has played
C)
played
D)
play
D)
is playing
2. Elaine .......... a lot of nice people when she
visited Turkey.
W hich
of the follow ing
sentence above?
com pletes
6. These books
books.
the
meets
B)
met
C)
has met
D)
is meeting
.........................
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
are
than
com pletes
those
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
cheaper
B)
cheap
C)
more cheap
D) the cheap
3. R o b o ts ...........the world in the future.
W hich
of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
7. Valerie has never played fo o tb a ll,............?
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
will control
B)
have controlled
C)
controlled
D)
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
are controlling
have she
B)
has she
C)
is she
D)
does she
4. Carol has been playing b a s k e tb a ll.........................
1995.
8. H e ................ a doctor in the future.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
ago
A)
will be
B)
from
B)
will being
C)
for
C)
is be
D)
since
D)
been
45
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
9.
13. I have had my g la s s e s ...........ten years.
T h e re ..................... a big park in the city but now
there isn't.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
A)
then
used to been
B)
for
C) since
B)
used
C)
used to be
D)
used to being
D) ago
14. H e ...........in the park when it started to rain.
10. I haven't seen h im .............years.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
W hich of the following
sentence above?
the
A)
now
B)
for
C)
after
D)
ago
ran
B)
is running
C)
runs
15. Jane ................... a newspaper while she was
waiting at the bus-stop.
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
shall we
B)
did you
A)
is reading
C)
do you
B)
reading
will you
C) was reading
D)
12. W hat were you doing when I ......... you last
night?
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
D)
the
D) was running
11. Finish your h o m e w o rk ,............... ?
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
com pletes
reads
16. Let's play a g a m e ,.................. ?
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
call
A)
does we
B)
called
B)
do we
C)
has called
C) shall we
D)
calling
D)
46
do they
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
17. W hile Mike was going to school, he
an accident.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
20. Lucy is a careful driver. I think she drives ...........
than me.
W hich of the following
sentence above?
the
see
B)
is seeing
C)
have seen
D)
saw
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
com pletes
A)
careless
B)
careful
C)
more carefully
D) carefully
18. She was c o o k in g ...........the electricity went off.
W hich of the following
sentence above?
completes
the
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
when
B)
which
C)
while
D)
who
19. Zeynep studies re g u la rly ,........... ?
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
does she
B)
is she
C)
doesn't she
D)
did she
47
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
FRANSIZCA 5
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
6 . Il fait chaud, i l .............
1. Il a m a n g é .......................... est toute verte.
Choisissez l’expression qui convient.
C hoisissez les mots qui conviennent.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cüm ledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
une pomme / qui
B)
un abricot / que
C)
une prune / que
D)
A)
fait du soleil
B)
pleut
C)
neige
D) y a du vent
un gâteau / qui
7. Les courses se font a u .................
2 ................... malade, elle n'est pas allée à l'école.
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
librairie
A)
Etant
B)
cinéma
B)
Ayant
C) théâtre
C)
Marchant
D) superm arché
D)
Faisant
8 . «Yurtdışına çıkm ak içim pasaport sahibi olmak
gerekir.»
3 . les
/
I
j'aim e
II
/
brillantes
III
/
lumières
IV
Choisissez la traduction qui convient.
Mettez dans le bon ordre.
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki kelim elerin anlamlı ve kurallı bir
bütün
oluşturan
sırası
aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilm iştir?
A)
Le passeport est obligatoire à l'étranger.
B)
Il faut avoir un passeport pour partir à
l'étranger.
C)
Il est possible d'avoir un passeport pour
partir à l'étranger.
D)
Il doit demander passeport pour partir à
l'étranger.
A)
II, I, III, IV
B)
II, I, IV, III
C)
III, IV, I, II
D)
III, IV, II, I
9 . Jacques
4 . Il peut jo u e r...............piano.
C hoisissez le mot qui convient.
du
B)
au
C)
de la
D)
de
Claudine
sont
mariés.
C'est
un
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
et
karşılığı
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
personnage
B)
ami
C)
couple
D)
amie
10. C'est u n ............... policier.
5 . Elles p ra tiq u e n t...............un sport.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
régulièrement
A)
photo
B)
régulier
B)
émission
C)
régulière
C)
roman
D)
façon régulière
D)
peinture
48
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
11. La r o b e ......... ma mère a choisi coûte 50 euros.
16. L'automne est u n e .............
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
dernière
A)
année
B)
où
B)
jour
C)
que
C) saison
D)
qui
D) semaine
12. I.
II.
III.
IV.
Ma mère a acheté un livre.
C'est un livre bien imprimé.
Il y a beaucoup de dessins.
Je lis une lettre.
17. C'est toi q u i...........beaucoup.
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Cüm leler
sırasıyla
okunduğunda,
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
anlam
A)
mangé
B)
manger
A)
I
C)
mangeais
D)
mangeait
B)
II
C)
III
D)
IV
18. N o u s .................du ski la semaine prochaine.
Choisissez le mot qui convient.
13. «L'heure où mon fils s'endort est 21 heures.»
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
karşılığı
A)
avons fait
B)
apprendrons
A)
Kızım saat 21'de uyur.
C) faisons
B)
Oğlumun uyandığı saat 21'dir.
D) ferons
C)
Kızım saat 21'de uyanır.
D)
Oğlumun uyuduğu saat 21'dir.
19. ........... quelles conditions vous viendrez avec
nous?
14. «Ağlayarak gittim.»
Choisissez l’expression/le mot qui convient.
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
karşılığı
A)
A)
Je pars en pleurant.
B)
Dans
Qui
B)
C)
Je suis partie en pleurant.
Je vais en pleurant.
C)
En
D)
Où
D)
Je viens en pleurant.
2 0 . Lisa
: Qu'est-ce que tu écoutes?
Henri : .................
15. L 'e n fa n t...............tu m'as parlé est ici.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez la réponse qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşm ada soruyu gerektiren
cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A)
qui
A)
B)
que
B)
Les BD
C)
où
C)
La radio
D)
dont
D) Les livres
49
Les romans
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
ALMANCA 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
5. W e lch e s zu sa m m e n ge se tzte W o rt is t fa ls c h ?
1........................... kann nicht laufen, sondern
schleichen.
V e rile n
b irle ş ik
y a n lış tır?
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ücke?
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i ta m a m la r?
A)
Ein Tiger
B)
Eine Schildkröte
C)
Ein Pferd
D)
Eine Schlange
A)
B)
Das Haustier
Die Fremdsprache
C)
Der Gestenkörper
D)
Das Handzeichen
W e lc h e r Satz e rg ä n z t d ie o b ig e L ü cke ?
W e lch e s W o rt p a s s t in d ie o b ig e L ücke?
V e rile n
c ü m le y i
ta m a m la r?
C üm lede b o ş b ıra k ıla n y e ri a ş a ğ ıd a k ile rd e n
h a n g is i ta m a m la r?
A)
aus
h a n g is i
6. Für die Zukunft wünsche ich mir, daß ich in einer
Band mitspielen kann............................ , das wäre
das Größte für mich!
2. Das Fahrrad s te h t..............dem Haus.
A)
s ö z c ü k le rd e n
Vielleicht
Band
a ş a ğ ıd a k ile rd e n
gründe
ich
h a n g is i
sogar eine eigene
B)
vor
B)
Es hat mir auch gut gefallen
C)
zwischen
C)
In der W oche habe ich zwei Stunden
D)
über
D)
Ich bin daran gewöhnt
3. Es bedeutet auf W iedersehen sagen.
7. W as b e d e u te t "d e r R e im " a u f T ü rk is c h ?
W e lche F rage p a s s t z u r o b ig e n A n tw o rt?
V e rile n
cevabı
g e re k tire c e k
a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
A)
"d e r
R e im "
sözcüğünün
a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
s o ru
A)
Satır
Hast du Kopfschmerzen?
B)
Kafiye
B)
W o darf man hier rauchen?
C)
Dize
C)
W as bedeutet mit der Hand winken?
D)
Güfte
D)
Kannst du Deutsch sprechen?
4. Spanisch wird in Spanien gesprochen.
8. Nein, er macht keine Musik!
W e lch e F rage p a s s t z u r o b ig e n A n tw o rt?
W e lche F rage p a s s t z u r o b ig e n A n tw o rt?
V e rile n
cevabı
g e re k tire c e k
a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
T ü rk ç e s i
s o ru
V e rile n
cevabı
g e re k tire c e k
a ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is id ir?
A)
Kannst du Spanisch sprechen?
A)
Macht er Musik?
B)
W o wird Spanisch gesprochen?
B)
Hast du einen Computer?
C)
W ie hast du Spanisch gelernt?
C) W ie machst du deine Hausaufgaben?
D)
W er möchte Spanisch lernen?
D) W ann machst du Sport?
50
s o ru
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
9.
Ich mag nur populäre Musik.
12. Die Jugendlichen wollen h e u tz u ta g e ..................
sein.
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
W elches
Lücke?
soru
A)
W ann fängt das Konzert an?
B)
W as willst du in der Zukunft werden?
C)
W elche Sänger kennst du?
D)
W elche Musik magst du?
W ort
passt
nicht
in
die
obige
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lam az?
A)
erfolgreich
B)
selten
C) selbstständig
D)
glücklich
13. Die Frau m ö c h te ...............ein blaues Kleid
kaufen.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
10. A: F ü r ........... M usikinstrument interessierst du
........ ?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru tam am lar?
B: Ich interessiere mich für die Trompete.
W elches
Dialog?
ergänzt
die
Lücken
im
obigen
dich
B)
sind
C) sich
D)
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yerleri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
A)
A)
mich
w elche / dir
B)
wessen / mich
C)
welches / dich
D)
was / dir
14................................. wenn man es teilt.
W elcher Satz ergänzt die obige Lücke?
V erilen cümleyi
tam am lar?
11. Fatma findet Familienfeste sehr wichtig,
a§agidakilerden
hangisi
A)
Das Glück verdoppelt sich
B)
Sie können anderen Menschen helfen
C)
Das ist eine Hochzeit
D)
Jede Generation hat
15. Weil das W etter kalt ist, spielen
.................... in der W ohnung.
die Kinder
W elcher Satz ergänzt die obige Lücke?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Verilen
cümleyi
tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
a§agidakilerden
hangisi
A)
weil sie ihre Hausaufgaben macht.
A)
drinnen
B)
weil er sich darauf freut.
B)
vorne
C)
weil ich gerne zur Schule gehe.
C)
draussen
D)
weil sie dort die ganze Familie sehen kann.
D)
über
51
İzleyen sa yfa ya geçin iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
20. Arzt:
Sie haben eine leichte Entzündung!
Patient: ..................................
Arzt:
W enn Sie Ihre Medikamente regelmäßig
einnehmen, wird es Ihnen besser
gehen. Gute Besserung!
Patient: Vielen Dank!
16. Nabız atışı biraz yüksek.
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
Verilen cüm lenin Alm ancası aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Der Pulsschlag ist schwer zu hören.
B)
Der Pulsschlag ist etwas erhöht.
C)
D)
Den Puls kann ich nicht fühlen.
Die Lunge und der Hals ist frei.
W elcher Satz ergänzt den obigen Dialog?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
17. I c h ........... .......am Sonntag mit meinen
Freunden im Wald.
A)
Meine Spritze ist fertig und somit sind auch
meine Schmerzen weg.
B)
Ich muß meine Medikamente einnehmen!
C)
Ich gebe mein Blut ab, nachdem ich etwas
esse.
D)
Ich hoffe, daß es mir bald besser geht!
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
mische
B)
springe
C)
schneide
D)
wandere
18.................... braucht Vitam ine und Mineralien, um
gesund zu bleiben.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
Das Essen
B)
C)
Das Rezept
Der Körper
D)
Die Zeit
19. Abhören / Lungen / die / Arzt / der
W ie kann man m it den obigen W ortgruppen
einen sinnvollen und richtigen Satz bilden?
Verilen sözcük gruplarıyla kurulabilecek en
anlamlı ve doğru cümle aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
Die Lungen der hören ab Arzt.
B)
Die Lungen abhören der Arzt.
C)
Der Arzt hört die Lungen ab.
D)
Der Arzt die Lungen abhören.
52
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
FRANSIZCA 7
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
6 . C 'e s t...............qui m'appelles?
1. Nous ne pouvions pas avancer car ........... du
monde.
Choisissez le mot qui convient.
Choisissez l’expression qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
nous
vous
A)
il y avait
B)
B)
il était
C) te
C)
c'était
D) toi
D)
il faisait
7. La mère : Voilà mes liv re s ? ...............veux-tu?
Alain
: Celui de Balzac.
2 . Tu dois parler avec l'agent immobilier.
Choisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Choisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cümlenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mobilyacıyı araman gerekiyor.
B)
Emlakçıyı aramalısın.
C)
D)
Mobilyacıyla konuşmalısın.
Emlakçıyla konuşman gerekiyor.
karşılığı
A)
Lesquelles
B)
Lequel
C)
Lesquels
D)
Laquelle
8 . pas / d'alcool / beaucoup / prenez / ne
I
3 . J'ai grossi : j'ai ...........des kilos.
II
III
IV
V
Choisissez le mot qui convient.
Mettez dans le bon ordre.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki kelim elerin anlamlı bir bütün
oluşturan sırası aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilm iştir?
A)
mangé
B)
fait
A)
V, IV, III, II, I
C)
pris
B)
V, IV, I, III, II
D)
donné
C)
D)
IV, V, I, II, III
IV, III, II, V, I
4. - Tu appelles tes parents?
Oui, j e ...appelle.
9. Elle est ...... de sa maison à sept heures du
matin.
C hoisissez l’expression qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
sortie
A)
leur
B)
sors
B)
les
C) sort
C)
le
D) sortez
D)
l'
10. - Tu connais Richard?
Oui, c'est le g a rç o n .fait du sport.
5. - Quel te m p s ...............hier?
C hoisissez le mot qui convient.
C hoisissez l'expression qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
il fera
A)
qui
B)
fera-t-il
B)
quand
C)
faisait-il
C)
pour
D)
il fait
D)
que
53
İzleyen sa yfa ya geçin iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
11. - C'est fermé samedi et dimanche?
- Oui. C'est ouvert tous les jours ............... le
week-end.
16. «Sinemaya gitmek istediğini söylüyor.»
Choisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Fransızca
aşağıdakilerden hangisidir?
C hoisissez le mot qui convient.
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
mais
B)
du
C)
sauf
D)
et
A)
Dis-lui d'aller au cinéma.
B)
Elle voudrait aller au cinéma.
C)
Elle veut aller au cinéma.
D)
Elle dit qu'elle veut aller au cinéma.
karşılığı
17. Il faut prendre des p ré c a u tio n s ...............le soleil.
Choisissez l’expression/le mot qui convient.
12. «Elle voudrait avoir plus d'argent.»
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
karşılığı
A)
par
B)
en
A)
Daha çok paraya ihtiyacı var.
C)
à
B)
Daha çok paraya sahip olmak istiyor.
D)
contre
C)
İstediği parayı vermeyecek.
D)
Çok para istedi.
18. Pour aller à la p o s te ,...............à droite.
13. Le médecin a conseillé à Marie ........... partir en
vacances.
C hoisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
faîtes
B)
tournez
A)
de
C) traversez
D) tenez
B)
du
C)
en
D)
pour
19. Tu parles très vite, j e ...........c o m p re n d s ................
14. - Qu'est que vous avez dit?
- .......... Pierre et Marie vont au cinéma.
Choisissez les mots qui conviennent.
Cümledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez l’expression qui convient.
Yukarıdaki konuşm ada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
A)
ne / personne
B)
personne / ne
C)
rien / ne
A)
Vous avez dit que
D)
ne / rien
B)
Nous avons dit qui
C)
Nous avons dit que
D)
Vous avez dit qui
20. I.
II.
III.
IV.
15 . Mon chien e s t ...............c o u le u r...................
Monsieur Rioux est directeur.
Il a 55 ans.
La réunion commence.
Il est marié.
C hoisissez les mots qui conviennent.
C hoisissez la phrase qui ne convient pas.
Cüm ledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Sırasıyla okunduğunda anlam
bozan cümleyi bulunuz.
A)
du / blanche
B)
de / noire
A)
B)
C)
du / marron
C)
III
de / blanc
D)
IV
D)
54
bütünlüğünü
I
II
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI B
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
7. A şağıdakilerden
hangisi
ilk
eserlerini
M eşrutiyet
D önem i’nde
yayım lam ış
ve
ustalıklarını kanıtlamış yazarlar arasında yer
alm az?
1. A şağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllardan
başlayarak köyü konu edinen ve zengin bir
edebiyat oluşturan yazarlardan biri d eğ ild ir?
A)
Talip Apaydın
B)
Peyami Safa
C)
Necati Cumalı
A)
B)
D)
Fakir Baykurt
C)
Halide Edip Adıvar
D)
Kemal Tahir
2. “Büyüyen Giden Hüzüne Gazel” adlı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
Turgut Uyar
B)
Cemal Süreya
C)
Atilla İlhan
D)
İlhan Berk
ş iir
8.
A şağıdakilerden hangisi G arip çilerin şiirdeki
ilkeleri arasında yer alm az?
A)
B)
C)
3 . A şağıdakilerden
hangisi “Modernizm i Esas
Alan E serler”den biri d e ğ ild ir?
A)
Kuyucaklı Yusuf
C)
Tutunam ayanlar
D)
Anayurt Oteli
9.
4 . A şağıdakilerden
hangisi 1940’larda gelişen
yeni ş iir anlayışına rağmen; ölçülü, uyaklı ş iir
anlayışını devam ettiren şairlerden biri
d eğ ild ir?
A)
Ahmet Muhip Dıranas
B)
Ahmet Hamdi Tanpınar
C)
Necip Fazıl Kısakürek
D)
A saf Halet Çelebi
Günlük hayatın, küçük adamın sorunlarını
dile getirmek
Gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmak
Gelenekten kopmadan
şiirler vermek
D) Yaşama
işlemek
Yeni Hayat
B)
Reşat Nuri Güntekin
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
sevincini
ve
sanat
yaşama
gayesiyle
hakkını
C um huriyet D önem i’nin Mk sanatçı kuşağını
oluşturan edebî topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Millî Edebiyat
B)
Fecr-i Ati Edebiyatı
C)
Servet-i Fünûn Edebiyatı
D)
İkinci Yeni Edebiyatı
10 . "B ir İlkbahar Hikâyesi" adlı eser aşağıdaki
yazarlardan hangisine a ittir?
5 . “Üşür Ölüm B ile” adlı ş iir aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A)
Kemal Özer
A)
Sunay Akın
B)
Tevfik Fikret
B)
Ülkü Tamer
C)
İlhan Berk
C)
Edip Cansever
D)
Sait Faik Abasıyanık
D)
İlhan Berk
6 . “Şapkam Dolu Ç içekle” adlı kitabında “ Ne
Fazıl Hüsnü Dağlarca başka türlü yazabilir,
ne de başkası Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi
y a za b ilir.”
diyen
şair
aşağıdakilerden
h angisidir?
11 . B ireyin
öne çıktığı, ruh çözüm lem elerine
dayalı bir roman geliştiren ve “Dokuzuncu
H ariciye Koğuşu” adlı romanı olan yazar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hilmi Yavuz
A)
Orhan Kemal
B)
Özdem ir Asaf
B)
Orhan Pamuk
C)
D)
Cemal Süreyya
İlhan Berk
C)
Peyami Safa
D) Kemal Tahir
55
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
12. “Dostlar
Beni
Hatırlasın”
adlı
aşağıdakilerden hangisine aittir?
eser
17. A şağıdakilerden hangisi 1940’larda gelişen
yeni ş iirin başlıca tem silcileri arasında yer
alm az?
A)
Mevlana
B)
Yunus Emre
A)
Behçet Necatigil
C)
Aşık Veysel
B)
A saf Halet çelebi
D)
Kaygusuz Abdal
C) Ahmet Oktay
D)
Mehmet  kif Ersoy
13. A şağıdakilerden
hangisi
M illî
edebiyat
akım ının en tip ik sürdürücüleri arasında yer
alm az?
A)
Turgut Uyar
B)
Y usuf Ziya Ortaç
C)
D)
Faruk Nafiz Çamlıbel
Halit Fahri Ozansoy
18. “Yeni Hayat” ve “ Kara K itap” adlı eserler
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
Orhan Pamuk
B)
Orhan Kemal
C)
Kemal Tahir
D) Tarık Buğra
14. A şağıdakilerden hangisi “A nadolucu” ya da
“M em leketçi”
edebiyata
karşı
çıkan
şairlerden biri d e ğ ild ir?
A)
Yaşar Nabi Nayır
B)
Enis Behiç Koryürek
C)
Muammer Lütfi
D)
Cevdet Kudret
19. Orhan V e li’nin i|k ş iirle rin in yayım landığı
dergi aşağıdakilerden hangisidir?
Kitabe-i Sengi-i Mezar
B)
Bayram
C)
Vazgeçemediğim
D)
Garip
Bedir
B)
İbret
C) Varlık
15. Orhan V eli, Oktay Rifat ve Melih Cevdet
A nday’ın “Bu kitap sizi alışılm ış şeylerden
şüpheye
davet
edecektir.”
diyerek
yayım ladıkları
kitap
aşağıdakilerden
h angisidir?
A)
A)
D)
Muhbir
2 0 . İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
16. Em eğiyle yaşayan
edinen
ve
ik
D önem i’nde veren
h angisidir?
Ya nice okumaktır
küçük insanları konu
eserlerini
M eşrutiyet
yazar aşağıdakilerden
Y ukarıda verilen
hangisine aittir?
A)
Y usuf Atılgan
A)
Yunus Emre
B)
Memduh Şefket Esendal
B)
Dadaloğlu
C)
Ömer Seyfettin
C) Aşık Veysel
D)
Sabahattin Ali
D)
56
dörtlük
aşağıdakilerden
Karacaoğlan
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
SEÇMELİ ALMANCA 6
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1 . A: Stell dir vor, du wärst jetzt in Antalya!
4. W oher kommt er?
B: ........................ Ich würde immer
schwimmen!
W elches
Dialog?
ergänzt
die
Lücke
W elche A ntw ort passt zur obigen Frage?
im
obigen
Verilen
sorunun
hangisidir?
Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan
yeri aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
cevabı
aşağıdakilerden
A)
Mein Bruder arbeitet in Deutschland.
B)
Sein
Vater
Deutschland.
fährt
jedes
Jahr
A)
Hatte sie gewusst!
B)
Das wäre ja super!
C)
Ich wohne auch in Frankreich.
C)
Kommt mit!
D)
Man sagt, er wäre aus der Türkei.
D)
Lauf schneller!
nach
5 . W ir ........... sehr gern auf einer Insel.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
2. Er hätte sehr gern eine ................ Hose. Seine
alte ist zu kurz!
A)
warst
B)
wärst
C) wären
D) war
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
A)
neue
B)
neu
C)
neuen
D)
neuem
6 . W as bedeutet “yelkenle gitm ek” auf Deutsch?
“yelkenle
gitm ek”
ifadesinin
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
segeln
B)
angeln
Almancası
C) schwimmen
D) wandern
7. W enn ich jetzt viel G e ld .......... , ...........ich
nach New York fliegen.
3 . Atilla ist ....................... , alles in der Prüfung wäre
gut gelaufen.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangileri tam am lar?
A)
die Hoffnung
A)
B)
die Frage
B)
hattest / wirst
C)
das Denken
C)
haben / wird
D)
der Meinung
D)
hätte / würde
57
yerleri
hättet / würdest
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
8 . Meine Mutter s a g t,................................
11. Sie muss sich beeilen, wenn sie ............... den
Bus erreichen will.
W elches ergänzt nicht die Lücke im obigen
Satz?
Verilen cümleyi
tam am lam az?
a§agidakilerden
A)
der Lehrer sei krank.
B)
w ir hätten morgen keine Schule.
C)
wird die Prüfung bestehen.
D)
der Arzt arbeite privat.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
hangisi
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
glücklicherweise
B)
durchgehend
C)
privat
D)
rechzeitig
12. W as bedeutet "die Schlucht" au f Türkisch?
"die
Schlucht"
sözcüğünün
aşağıdakilerden hangisidir?
9.
A)
Dieser Roman ist von einem weltberühmten
S ch riftste lle r................. worden.
B)
Uçurum
Yazar
C)
İz
ra
ra
D)
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Türkçesi
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
geholt
B)
gedreht
C)
gemacht
D)
geschrieben
13. Weil er noch arbeiten muß!
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
V erilen
cevabı
g erektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bist du immer erfolgreich?
B)
W er kommt heute zur Versamm lung?
soru
C) W arum hat dein Freund keine Zeit?
D)
10. A: Kommt deine Tochter auch mit uns nach
Italien?
B: Nein, sie habe ihre Prüfungen zu bestehen!
A: .......................................
Seit wann lebst du hier?
14. Es hat einen Verkehrsunfall gegeben, ....... dem
glücklicherweise keiner verletzt wurde.
W elches ergänzt den obigen Dialog?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Verilen karşılıklı konuşmayı aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
Nein, ich kenne sie überhaupt nicht.
A)
B)
Ja, sie w ar auch mal in Italien.
B)
bei
C)
Das ist aber Schade!
C)
im
D)
Ja, ich habe ihn abgeholt.
D) für
58
zu
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
15
dessen Kinder zu laut sind, ist
im m e r..............
18. Schmeckt
dir
der
Deutschland kommt?
A)
Das Kind / nett
B)
Die Frau / arbeiten
C)
Der Mann / nervös
D)
Dem Grossvater / viel
Verilen
sorunun
hangisidir?
yerleri
16. Ja, wir haben Käse, der aus Holland
kommt.
Ja, ich möchte auch ein Kilo holländischen
Käse kaufen.
B)
Nein, ich mag den türkischen Döner nicht
sehr gern.
C)
Ja, der Sauerkraut, der aus Deutschland
kommt, schmeckt mir sehr gut.
D)
Nein, danke. Ich habe schon gegessen.
W elches W ort passt in die obige Lücke?
soru
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
Haben Sie Käse, der aus Holland kommt?
A)
Die Nudeln
B)
Hast du auch Hunger?
B)
Der Huhn
C)
Kennst du
kommt?
D)
aşağıdakilerden
A)
A)
der aus
cevabı
die aus Italien kommen, sollen einen
guten Geschmack haben.
Verilen
cevabı
gerektirecek
aşağıdakilerden hangisidir?
Käse,
aus
19...................
W elche Frage passt zur obigen Antwort?
den
der
W elche A ntw ort passt zur obigen Frage?
W elche W örter passen in die obigen Lücken?
Cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangisi tam am lar?
Sauerkraut,
Holland
Kann ich ein Kilo Käse haben bitte?
C)
Der Wein
D)
Das Fisch
20. Okulda bulduğum dolmakalem çok pahalı.
W ie lautet der obige Satz auf Deutsch?
17.................... . das ich heute gekauft habe,
passt mir sehr gut.
V erilen cüm lenin Alm ancası aşağıdakilerden
hangisidir?
W elches W ort passt in die obige Lücke?
Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden
hangisi tam am lar?
A)
Das Kind
B)
Das Kleid
C)
Das Computer
D)
Der Füller
59
A)
Das Geschenk, das für mich sein soll, kann
ein Füller sein.
B)
Der Füller, den ich in der Schule gefunden
habe, ist sehr teuer.
C)
Der Füller, den du mir geschenkt hast, hat
mir sehr gut gefallen.
D)
Die Geschenke, die nur Füller sind, hätten
für dich sein können.
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
SEÇMELİİNG ILİZCE 6
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1.
If i t ........., J a n e .................................for a walk.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
5. Mary: ....................... you repeat the sentence,
please?
Teacher: Of course.
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
rained / will go
B)
is raining / would go
C)
rains / would
A)
Could
D)
didn't rain / would go
B)
Were
C)
May
D) Are
2. Tony is a good te a c h e r...............likes his job.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
6. The b a b y .......................... since she woke up.
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
B)
which
when
D)
whose
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
who
C)
com pletes
A)
B)
cry
have been crying
C)
has been crying
D) will be crying
3. If I feel good, I ..........................to the party.
7. If I ............ you, I ..............that jacket.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
went
B)
have gone
C)
am going
D)
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
am / w ouldn't buy
B)
were / w ouldn't buy
C) were / will bought
D) was / hasn't bought
will go
4. We can't visit you tonight ............... our cousins
have come from Adana.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
com pletes
8. Ann drew ........... an excellent
everybody liked it very much.
the
W hich of the following
sentence above?
picture
that
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
before
A)
every
B)
to
B)
too
C)
after
C) such
D)
because
D) at
60
İzleyen sa yfa ya g eçin iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
9.
They .......................
present.
W hich of the
sentence above?
their
homework
follow ing
at the
13. Those are the boys
successful musician.
com pletes the
W hich of the following
sentence above?
mother
com pletes
is a
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
are doing
A)
where
B)
will do
B)
who
C)
do
C) whose
D)
did
D) which
10. If we ................ to the airport earlier, we wouldn't
have missed the plane.
W hich of the
sentence above?
follow ing
14. Don't call me at 8.00. I ............................... on my
project.
com pletes the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
11.
...............
A)
B)
go
went
C)
had gone
D)
w ould go
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
will be working
B)
am working
C) work
D) worked
Dad, ........... you help me with the shopping
bags?
15. He is not a good driver. He drives t o o ..........
W hich
of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
are
A)
faster
B)
must
B)
fast
C)
can
C) the fastest
D)
were
D) fastly
12. We ...........................
breakfast.
for tonight's dinner since
W hich
of the follow ing
sentence above?
com pletes
16. I ..................... dinner with my old friends this time
tomorrow.
the
W hich of the following
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
have been cooking
A)
B)
are cooking
B)
had
C)
cook
C)
have
D)
cooked
D) will be having
61
am having
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
17. Terry w e n t......... to visit her child yesterday.
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
20. Peter ....................... in the same house for 20
years.
the
W hich of the following
sentence above?
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
com pletes
the
A)
in
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
B)
abroad
A)
lives
C)
where
B)
has been living
D)
go
C) will live
D)
is living
18. I go to the lib ra ry .............................
W hich of the
dialogue above?
follow ing
com pletes
the
A şağıdakilerden
hangisi
yukarıdaki
konuşmayı doğru olarak tam am lar?
A)
at the moment
B)
three times a week
C)
yesterday
D)
last year
19. My daughters are doing a project about animals
W hich of the follow ing
sentence above?
com pletes
the
A şağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi
doğru olarak tam am lar?
A)
to
B)
of
C)
in
D)
upstairs
62
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
SEÇMELİ FRANSIZCA 6
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
1.
J'ai terminé mon devoir en 5 minutes: il était
mangé
6 . On doit partir à 21 heures.....................
avant 20 heures.
2.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
difficile
A)
B)
facile
B)
Sois
C)
impossible
C)
Soyons
D)
infaisable
D) Ayez
Avoir
En France, avec le baccalauréat on peut entrer
7. Ma fille est mariée. Elle s'appelle Maude et mon
............... s'appelle Paul.
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
à l'université
B)
à l'école primaire
C)
à l'école maternelle
D)
au collège
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
garçon
B)
gendre
C) fils
D) frère
3 . ...........-y seul.
8 . Pauvre Claudine, e lle ...........encore échoué.
C hoisissez le mot qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
C hoisissez le mot qui convient.
Allez
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
B)
Va
A)
va
C)
Allons
B)
sera
D)
Vas
C)
allait
D)
a
A)
4. Vous devez dire la vérité et
problèm e.................. e t ...................
parler de
ce
9 . «Travaillons ensemble.»
C hoisissez les expressions qui conviennent.
Cüm ledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
Dites-y / parlons-y
B)
Dites-la / parlez-en
A)
Birlikte çalışalım.
C)
Dites-le / parlons-en
D)
Dites-en / parlez-y
B)
C)
Birlikte çalışın.
Birlik için çalışalım.
D)
Birlik için çalışın.
A)
5.
C hoisissez la traduction qui convient.
Yukarıdaki
cüm lenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
karşılığı
«Les enfants ont mangé des bonbons.»
C hoisissez la form e passive de la phrase
ci-dessus.
Yukarıdaki
cüm lenin
edilgen
aşağıdakilerden hangisidir?
ont
été
mangés
10. Le gâteau est mangé par mon frère.
C hoisissez
ci-dessus.
hali
par
la form e
active
de
Y ukarıda
verilen
cüm lenin
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Les bonbons
enfants.
les
B)
Les bonbons se mangent par les enfants.
A)
Mon frère mangera le gâteau.
C)
Les bonbons seront mangés par les enfants.
B)
Mon frère mange le gâteau.
D)
Les bonbons auront été mangés par les
enfants.
C)
Mon frère a mangé le gâteau.
D)
Mon frère mangeait le gâteau.
63
la phrase
aktif
hali
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
11 . A ............... on achète des médicaments.
16. «Il avait abandonné ses études pour travailler.»
C hoisissez le mot qui convient.
Choisissez la traduction qui convient.
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Yukarıdaki
cümlenin
Türkçe
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
l'étude
A)
İş için okulu bırakmak istedi.
B)
l'école
C)
la pharmacie
B)
C)
Öğrenimini bıraktı çünkü parası yok.
İşe giderken okula da gitti.
D)
la faculté
D)
Çalışmak için öğrenimini bırakmıştı.
17. Je suis u n e .................
12. Je vais m e ...........à un examen.
Choisissez le mot qui convient.
C hoisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
passer
B)
présenter
C)
subir
D)
faire
droit
D)
médecine
C hoisissez les mots qui conviennent.
B)
garçon / fille
C)
garçon / filles
D)
fille / garçons
A)
Oui, je l'ai vue
B)
C)
Non, je ne l'ai pas revue
Non, je l'ai revue
D)
Si, je l'ai revue
19. La semaine prochaine,
sûrement annulé.
Cümledeki
boşlukları
aşağıdakilerden
hangisi doğru şekilde tam am lar?
filles / garçon
Tu n'as pas revu Claudine?
.................
Quand?
Hier, au supermarché.
Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden
hangisi
doğru
şekilde
tam am lar?
14. Mon amie a trois enfants: un ........... et deux
A)
:
:
:
:
C hoisissez l’expression qui convient.
commerce
sciences
cours
18. Laure
Marie
Laure
Marie
Cüm ledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
B)
études
B)
D) séminaire
C hoisissez le mot qui convient.
C)
A)
C) conférence
13. Je vends des vêtements: je fais d u .............
A)
karşılığı
le
match
...............
Choisissez le mot qui convient.
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
a été
B)
sera
C) va être
15. I.
II.
III.
IV.
Elle travaille beaucoup.
Mais elle s'amuse aussi beaucoup.
Aie lu les livres.
Elle aime la vie.
D)
20. Ma sœ ur a une fille. C'est m a .................
Choisissez le mot qui convient.
Trouvez la phrase qui ne convient pas.
Cüm leler
sırasıyla
okunduğunda,
bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
est
anlam
Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi
doğru şekilde tam am lar?
A)
B)
I
II
A)
neveu
B)
gendre
C)
III
C)
nièce
D)
IV
D)
cousine
64
İzleyen sa yfa ya g e ç in iz.
MATEMATİK 2
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
4.
1.
Yukarıdaki
m (c  B ) = 75°,
ABC
m (Â B c ) = x + 15° ve
Yukarıdaki
üçgeninde
ABC
m (c  B ) = 70°,
m (B C A ) = x°
ve ABC üçgeni ile
ise m ^ A B cj
ve
DEF
m (Â B c ) = 65°,
üçgenlerinde;
m (D E F ) = x°
DEF üçgeni eş üçgenler
kaç derecedir?
ise x kaç derecedir?
15
A)
45
B)
30
B)
65
C)
45
C)
70
D)
60
D)
90
A)
5.
2.
Yukarıdaki
ABC
ve
DEF üçgenlerinde
|AB |=8 cm, |BC|=10 cm, |EF|=5 cm, |FD|=3 cm,
m (A B c ) = m (DEF)
Yukarıdaki
KLM
m ^MKİ-j = 45° ve m^KLİVlj = 45°
üçgenin
kenar
uzunlukları
ile
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
3.
m (Â C B ) = m (DFE)
olduğuna göre |AC|=x kaç cm 'dir?
üçgeninde
ise
ve
bu
ilgili
A)
3
B)
4
C)
5
D)
6
|KL|=|LM|=|MK|
B)
|KL|>|LM|=|MK|
C)
|KL|<|MK|<|LM|
D)
|KL|<|MK|=|LM|
6.
tamsayı değeri kaç cm 'dir?
Yukarıdaki ABC üçgeninde [DE]//[AC], |BE |=8
cm, |EC|=x cm, |ED|=4 cm ve
|CA|=7 cm
olduğuna göre x kaç cm 'dir?
A)
14
A)
6
B)
13
B)
7
C)
12
C)
8
D)
10
D)
9
Bir üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla x, 5 ve
8 cm olduğuna göre x in alabileceği en büyük
65
İzleyen sayfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
7.
10- sin45° + cos45° . . . .
,
, _
--------- ^-------------- 3- işlem inin sonucu kaçtır?
sin 30 + c o s 6 0
A)
V2
B)
2
C)
2 V2
D) 4
Yukarıdaki ABC üçgeninde
[AN] açıortay
|AB|=4 cm, |AC|=5 cm ve |BC|= 7 cm ise |NC|
kaç cm 'dir?
A)
35/9
B)
32/9
C)
30/9
D)
28/9
Yukarıdaki
ABC
ikizkenar
üçgeninde
m (c  B ) = 120° ve |AB|=|AC|=5 cm ise |BC|=x
kaç santim etredir?
8.
Yukarıdaki
ABC
üçgeninde
kenarortay, m ^CABj = 90°,
|BC|=10
A)
5
B)
5V2
C)
5s/3
D)
10
[AD]
cm
ise
|AD| kaç cm 'dir?
0° < a < 9 0 °olmak
A)
4
ta n a kaçtır?
B)
5
C)
6
A)
3/4
D)
7
B)
4/5
13.
B ir dik üçgende dik kenarların uzunlukları
sırasıyla 8 cm ve 15 cm ise hipotenüsün
uzunluğu kaç cm 'dir?
C)
5/4
D)
5/3
Alanları oranı
64
—
üzere
s in a = ^
ise
olan benzer iki üçgenin
benzerlik oranı kaçtır?
A)
13
A)
2/9
B)
15
B)
4/9
C)
17
C)
2/3
D)
24
D)
8/9
66
İzleyen sayfa ya g e ç in iz.
B
2016 AÖO-AÖL II. DÖNEM 0105-B
14.
18. Bir futbol takımının son 8 maçta attığı gol
sayısı sırasıyla 3, 7, 5, 6 , 1, 3, 5, 2 olduğuna
göre bu dağılımın ortanca değeri kaçtır?
a
A)
3
B)
4
C)
5
D)
6
X
Yukarıdaki
ABC
m (c  B ) = 30°,
üçgeninde
m (Â B c ) = 45°,
|BC| = x cm
ve |CA| = 8 ^ 2 cm ise x kaçtır?
A)
10
B)
8
C)
6
D)
4
15- A (-1 ,2 )
ve
B (3 ,-2 )
olduğuna
göre
19. Bir madeni para ve bir zar birlikte havaya
atılıyor. Paranın tura ve zarın 5 gelme olasılığı
kaçtır?
AB
vektörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
(4 ,-4 )
A)
B)
(2 ,-4 )
B)
1/4
C)
(4,0)
C)
1/6
D)
(2,0)
D)
1/12
A (2,4)
ve
B(3,3)
olmak
üzere
1/2
3 Â -2 B
vektörünün uzunluğu kaç b irim d ir?
A)
2
B)
4
C)
6
D)
8
20. Bir torbada 2 mavi, 3 sarı ve 4 kırmızı top
vardır. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun
renginin sarı olma olasılığı kaçtır?
17. 4, x, 6 , 10, 8 ve 12 tam sayılarının aritm etik
ortalam ası 10 olduğuna göre x kaçtır?
A)
5
A)
B)
10
B)
1/3
C)
15
C)
4/9
D)
20
D)
2/3
67
2/9
T E S T BİTTİ.
SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
1. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.
2. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sorm ak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle/adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
3. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN/Öğrenci no, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili alanları
eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri
uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
4. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların
sınavları geçersiz sayılır.
5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlem eler için koyu yazan siyah kurşun kalem
kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.
6 . Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapm ak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlem eler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 . Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
9. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.
10. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilm esini talep ediniz.
11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN/Öğrenci no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
12. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenerek ilgili
öğrencilerin/adayların sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,
c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,
d) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazm ak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
e) Sınava girebilm ek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme
yapmak,
f)
Sınav görevlileri tarafından öğrencinin/adayın kimliğinden şüphe duyulması,
g) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek,
sınav salonu dışına çıkarmak,
h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olm ak vb. eylemlerde bulunmak,
i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.
13. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

Benzer belgeler

A 2269 - Soruhavuzu.org

A 2269 - Soruhavuzu.org 8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabın...

Detaylı