Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny (turecki-angielski)

Transkript

Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny (turecki-angielski)
bab.la Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny
turecki-angielski
List Motywacyjny : Początek
Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formalny, odbiorcą jest
mężczyzna, którego nazwiska
nie znamy. Zamiennie
możemy użyć jednego z
dwóch zwrotów formalnych
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta, której nazwiska nie
znamy. Zamiennie możemy
użyć jednego z dwóch
zwrotów formalnych
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formalny, nie wiemy, kim jest
odbiorca. Używamy zwrotu w
liczbie mnogiej
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formalny, adresowany do
kilku osób, których nie znamy,
bądź do całego wydziału.
Używamy tego samego
zwrotu, co przy nieznanym
odbiorcy
Yetkili makama / merciiye,
To whom it may concern,
Formalny, odbiorca bądź
odbiorcy są nam całkowicie
nieznani
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formalny, odbiorcą jest
mężczyzna o znanym nam
nazwisku
Sayın Dilek Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, zamężna
Sayın Melek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, niezamężna
Sayın Demet Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formalny, odbiorcą jest
kobieta o znanym nam
nazwisku, nie znamy jej stanu
cywilnego
Sayın Alihan Erturan,
Dear John Smith,
Mniej formalny, nie jest to
pierwszy kontakt
... tarihte ...'da ilanını
verdiğiniz ... pozisyonu için
başvurmak istiyorum.
I wish to apply for the post
of…which you advertised
in…on… .
Standardowy wzór przy
ubieganiu się o pracę z
ogłoszenia zamieszczonego
w gazecie lub magazynie
...'da yayımlanan ilanınıza
binayen size yazıyorum.
I am writing in response to
your advertisement posted
on…
Standardowy wzór w
odpowiedzi na ogłoszenie
zamieszczone w internecie
... tarihli ...'daki ilanınıza
binayen yazıyorum.
I refer to your advertisement
in…dated… .
Standardowy wzór używany,
gdy wyjaśniamy, gdzie
znaleźliśmy ogłoszenie o
pracę
... dergisinin ... nolu baskısı ...
nolu sayısında iş ilanınızı
gördüm ve büyük bir ilgiyle
okudum.
I read your advertisement for
an experienced…in
the…issue of…with great
interest.
Wzór przy ubieganiu się o
pracę z ogłoszenia
zamieszczonego w
magazynie lub periodyku
İlan verilen pozisyona ...
olarak başvurmak benim için
bir zevktir.
I have pleasure in applying for
the advertised position, as…
Standardowy wzór przy
ubieganiu się o pracę
... pozisyonuna başvurmak
istiyorum.
I would like to apply for the
position of…
Standardowy wzór przy
ubieganiu się o pracę
Şu anda ... için çalışıyorum ve
sorumluluklarım arasında ...
Currently I am working for…
and my responsibilities
include…
Używane jako początkowe
zdanie do przedstawienia
obecnego stanowiska
zawodowego
1/4
bab.la Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny
turecki-angielski
List Motywacyjny : Przyczyny
Bu pozisyonla özel olarak
ilgileniyorum çünkü ...
I am particularly interested in
this job, as…
Używane, gdy podajemy
powody, dla których ubiegamy
się o konkretne stanowisko
... için sizinle çalışmak
isterdim.
I would like to work for you, in
order to…
Używane, gdy podajemy
powody, dla których ubiegamy
się o konkretne stanowisko
Güçlü yanlarım ...
My strengths are…
Używane, by pokazać nasze
główne atrybuty
Tek zayıf yönüm / yönlerim ...
. Ancak bu alanda / alanlarda
kendimi geliştirmek için fırsat
kolluyorum.
I would say that my only
weakness / weaknesses
are… . But I am looking to
improve in this / these area/s.
Używane, gdy piszemy o
naszych słabościach,
wykazując, że jesteśmy
zdecydowani nad nimi
pracować
Bu pozisyon benim için çok
uygun çünkü ...
I would be well suited to the
position because…
Używane, gdy wyjaśniamy,
dlaczego jesteśmy
odpowiednim kandydatem na
dane stanowisko
... konusunda tecrübem
olmamasına rağmen ...
konuda oldukça tecrübeliyim.
Although I have no previous
experience in…, I have had…
Używane, gdy nigdy nie
pracowaliśmy w danej branży,
ale posiadamy doświadczenie
zdobyte na innych
stanowiskach
Profesyonel niteliklerim /
becerilerim öyle görünüyor ki
şirketinizin gerektirdiği
özelliklere çok iyi uyuyor.
My professional qualifications
/ skills appear to be well
suited to your company's
requirements.
Używane, gdy wyjaśniamy,
dlaczego jesteśmy
odpowiednim kandydatem na
dane stanowisko
... olan zamanım boyunca, ...
konusunda kendimi geliştirdim
/ ilerledim / genişlettim.
During my time as ..., I
improved / furthered /
extended / my knowledge of…
Używane, gdy chcemy się
wykazać naszym
doświadczeniem w konkretnej
dziedzinie i zdolnością do
nabywania nowych
umiejętności
Uzmanlık alanım dahilinde ...
My area of expertise is…
Używane, gdy chcemy
przedstawić, w jakiej
dziedzinie posiadamy
największe doświadczenie
...'de çalışırken ... konusunda
oldukça uzmanlık kazandım.
Whilst working at… I became
highly competent in…
Używane, gdy chcemy się
wykazać naszym
doświadczeniem w konkretnej
dziedzinie i zdolnością do
nabywania nowych
umiejętności
Çok kısıtlı bir zamanda
çalışırken bile net sonuç
odaklılığını elden
bırakmamamın yanında, ...
için özel olarak çok uygun
olduğumu belirtmek isterim.
Even when working at high
speed, I do not neglect
accuracy and would therefore
be particularly suitable for the
demands of working as ….
Używane, gdy wyjaśniamy, że
jesteśmy odpowiedni na
stanowisko dzięki
doświadczeniu, które
zdobyliśmy podczas całej
naszej kariery zawodowej.
Baskı altındayken bile yüksek
iş kalitesi standartlarını
koruyabilirim.
Even under pressure I can
maintain high standards.
Używane, gdy pokazujemy,
że potrafimy pracować w
wymagającym środowisku
Bu pozisyondaki işim ile bu
konudaki özel ilgimi
birleştirmiş olacağım bu
şekilde.
And thus I would have the
opportunity to combine my
interests with this placement.
Używane, gdy piszemy o
naszych osobistych
zainteresowaniach
związanych ze stanowiskiem
... ile ilgili özel bir ilgim var ve
eğer sizinle çalışma şansım /
fırsatım olursa çok minnettar
kalırdım.
I have a lively interest in …
and would appreciate the
opportunity / chance to
broaden my knowledge by
working with you.
Używane, gdy piszemy o
naszych osobistych
zainteresowaniach
związanych ze stanowiskiem
Özgeçmişimden de
As you can see from my
Używane, gdy chcemy
... olarak ...'daki şu anki
My current position
Używane, gdy eksponujemy
2/4
bab.la Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny
turecki-angielski
görebileceğiniz gibi
tecrübelerim ve
kualifikasyonlarım bu
pozisyon için çok uygun.
enclosed résumé, my
experience and qualifications
match this position's
requirements.
pokazać jak wartościowe jest
nasze CV i w jakim stopniu to
stanowisko jest dla nas
odpowiednie
pozisyonum bana yüksek
baskıyla, takım ruhu içinde
çalışmayı öğretti, iş
arkadaşlarımla yakın
mesafede çalışmanın işleri
yetiştirmek açısından önemini
kavrattı.
as…for...has provided me
with the opportunity to work in
a high-pressure, team
environment, where it is
essential to be able to work
closely with my colleagues in
order to meet deadlines.
umiejętności zdobyte na
obecnym stanowisku
... olarak sorumluluklarıma
ilaveten ... becerilerimi de
geliştirdim.
In addition to my
responsibilities as..., I also
developed…skills.
Używane, gdy eksponujemy
dodatkowe umiejętności
zdobyte na obecnym
stanowisku pracy.
Umiejętnosci te nie muszą się
ściśle wiązać z zakresem
obowiązków.
Ana dilim ..., ama ... da
konuşabiliyorum.
My native language is…, but I
can also speak…
Używane, gdy piszemy o
naszym ojczystym języku, jak
i językach obcych, którymi się
płynnie posługujemy
... diline son derece
hakimimdir.
I have an excellent command
of…
Używane, gdy piszemy o
językach obcych, którymi się
posługujemy na
zaawansowanym poziomie
İyi seviyede ... bilgim vardır.
I have a working knowledge
of…
Używane, gdy piszemy o
językach obcych, którymi się
posługujemy na średnim
poziomie
... üzerine ... yıllık iş tecrübem
vardır.
I have …years experience of
working…
Używane, gdy wykazujemy
się doświadczeniem w danej
branży
...'ın tecrübeli bir
kullanıcısıyım.
I am an experienced user of…
Używane, gdy piszemy o
oprogramowaniach
komputerowych, którymi się
posługujemy.
... ve ...''den yeterli ve gerekli
derecelerde anlıyorum.
I believe I possess the right
combination of...and… .
Używane, gdy chcemy
pokazać, jak zrównoważone
są nasze umiejętności
Mükemmel iletişim becerisi
Excellent communication
skills
Umiejętność dzielenia się
wiedzą i przekazywania jej
kolegom w pracy
Tümdengelim muhakemesi
Deductive reasoning
Umiejętność zrozumienia i
wyjaśnienia rzeczy szybko i
efektywnie
Mantıklı düşünebilme
Logical thinking
Konkretne i przemyślane
pomysły
Analitik düşünce
Analytical skills
Umiejetność szczegółowej
oceny
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Good interpersonal skills
Umiejętność efektywnego
zarządzania i komunikowania
się z innymi pracownikami
Anlaşma becerisi
Negotiation skills
Umiejętność do zawierania
korzystnych umów
Sunum becerisi
Presentation skills
Umiejętność efektywnego
przedstawiania swoich
List Motywacyjny : Umiejętności
3/4
bab.la Zwroty: Rekrutacja | List Motywacyjny
turecki-angielski
pomysłów w dużej grupie
List Motywacyjny : Zakończenie
Şirketinizin bana sunacağı bir
pozisyonu son derece
heyecanla bekliyorum.
I am highly motivated and
look forward to the varied
work which a position in your
company would offer me.
Używane w zakończeniu, aby
pokazać nasze
zainteresowanie pracą w
firmie
Bu pozisyondaki yeni
görevleri bir giriş sınavı gibi
görüyor ve onları dört gözle
bekliyorum.
I see new tasks / this position
as a welcome challenge,
which I look forward to.
Używane w zakończeniu, gdy
powtarzamy po raz kolejny, że
jesteśmy zainteresowani
pracą w danej firmie
Pozisyonun derin detaylarını
sizinle bireysel olarak
görüşme fırsatını
memnuniyetle karşılardım.
I would welcome the
opportunity to discuss further
details of the position with you
personally.
Używane w zakończeniu, gdy
pragniemy zasugerować
spotkanie podczas rozmowy
kwalifikacyjnej
Özgeçmişimi / CV'mi ekte
bulabilirsiniz.
Please find my résumé / CV
attached.
Ogólna formuła używana, gdy
załączamy CV/życiorys wraz z
listem motywacyjnym
Eğer istenirse ...'dan referans
sağlayabilirim.
I can supply references
from…if required.
Ogólna formuła używana, gdy
informujemy pracodawcę, że
możemy mu przesłać
referencje
Referanslar ...'dan
sağlanabilir.
References can be requested
from…
Używane, gdy informujemy
pracodawcę oże możemy mu
przesłać referencje i
podajemy kontakt do
referentów
... tarihindeki bir mülakat için
uygunum.
I am available for interview
on…
Używane, gdy informujemy,
kiedy rozmowa kwalifikacyjna
jest dla nas najbardziej
dogodna
İlginiz ve zamanınız için
teşekkür ederim. Bu
pozisyona neden uygun
olduğumu sizinle kişisel olarak
görüşmek için
sabırsızlanıyorum.
Thank you for your time and
consideration. I look forward
to the opportunity to
personally discuss why I am
particularly suited to this
position. Please contact me
via…
Używane, gdy podajemy
nasze dane kontaktowe i
przesyłamy podziękowania za
przeczytanie naszej aplikacji
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formalne, nie znamy
nazwiska odbiorcy
Tüm içtenliğimle,
Yours sincerely,
Formalne, powszechnie
używane, nie znamy nazwiska
odbiorcy
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formalne, nie jest
powszechnie używane,
znamy nazwisko odbiorcy
Saygılar,
Kind/Best regards,
Nieformalne, pomiędzy
partnerami biznesowymi
mówiącymi do siebie po
imieniu
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

Zwroty: Język biznesu | List (angielski-turecki)

Zwroty: Język biznesu | List (angielski-turecki) Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych

Detaylı