ulusal egemenlik ve çocuk bayramının 92.yılı kutlama programı

Transkript

ulusal egemenlik ve çocuk bayramının 92.yılı kutlama programı
BANATirQnsi
ntYRAMININ"
ncnunir{i vn ioc-ux
uLusAL
g'2.
YILI TTjiTOW PROGRAMI
kattlrntla, baYranttn
ffi
i)nenttne
rtsrilti
Egentenlikve Qocuk
re (ouyk ttu)vam.r,'ntn
l{;;:',:'";'1J,"1"")t'
Egententlk
arilainteonemtne,ii:;1,:r,irf
!,,",",r,21u"i;::';,:i,::,::;:;*"'
92"Yila
BaYramt'nm
oIup'
Ia{ununsorumlulttltmcla
tim.Mudtir
y/sy:i::::;,i-tiii"i,l,i"tti,*"ti';na'ivrau'nrtnotuetim
,-si:*'fr"tDffi:a"n
okull'u'
okuttartmtz,
xur
orrad{refim
koordinator
aduta
K-aYmakam
)oti -sot,"gio;'i"' "'!::.,,'i'
okurrar:mtz"t'i'i,irf
,kogretim
b_Tnnt
j::r,:,"t,::;;l:;::;:
Po'"o't"isilnttYot^,jj}r'
ruto,sl"rj'riiir,)r,2012
"gonon
uygun olat
onemine
di{erkamufr,:;";"u,k
ve
anlam
GENEr, Iis4:'LA4-W'y4'ffii
Bayrak, O'o1ti*t'Resimleri
do'narccaklardv'
'n
a
t siisleniP, bu''-raklarl
in
r
e
il
t'
el
ttn alanlartnda
i, n bo)',o"''' egentenlik
aftndan idari makamllr
tiaruiistleneceklerdir'
ertuttw
boLik olaraK 0$r
sIAr l
OKULLAR
f--r'iv,qnErEDitEa:
-u Tlivenernnirnu=YYlryYul
t,uo,Q, ',
:..-*bnrrnl rk N'fakanlt
tig'
t ri'Y
)e
' ,r !\
" 'I-ud
- - - ! " !\ 'eEm
( t u tn
\ it trs
:i:'
\tiidii' ii
iA Mil k11l im Mitdiirl
\-iugwE|ifim
Y;,;r*7:,_,*:;:::,i#::,;:;i,,)1,,=,,"
ettnae
an ziltar
hayt severl ere SIih'
v
'im
llKogrer-' O k u- l u
CtmthuriYel
lvrut..r
Beledi
Ciih,,rilnt SavctltEt
"J':_-__--,
1
iThhi Dt__Jl!eg!9!!l
{it* imag'a,y!9!Yl!
I s e h i i l e r I I K o 4 r Y r t , , ," , ' " " ' -
,.,.^^,tnitori
;rphirlikte
birtikte
ite
voneticiteri
*E"'citeri'd{retmenve
rde
tkla
yapilacaktr'
prova
provayapilacakttr'
Kalnr Parktagenel
Kaltar
t
10.00'da
10'00'da
t EUrLw
"dat
)12 Pazartest
Saat:09'00
" 1 - Atatilrk AnLtL
onilndeki
Yer:HukiimetKona{t
';';::'if"ffi'T;"i':;''u::''
Pa
2012
I'23Nisan
sayg-.
kler sunulduktansonra
gor
giln
tir. (Qelenkleraynt
qel
kuruluSlara ait
I
buluniurulacaktt.
B'
ile
istiklalMarY
almacaktv.,
Anttlara KonulacakQelenklerii"Haztrlanma'
Grinlerincle
Anma
ve
asmacakrr'
uo,ramlar
iii i' qi tarafiY ( 1'nt 'U"'u
r
e'
6
g
e'g
I
i
*'
t
no
i
i
otoren alanmda haztr
nd
Last H akliq
iS"aon't'o
r'i"o)"
kisiler roorn baslamadan
KUTLAMA PROGRAMIJ
Pazartesi
Tarih:23 Nisan2012
Saar10'00
Parkt
Yer:Ataturk Kuttiir
kKaltrirParkt,ndaokullarengeEsaat0g.45,rcyerlerinialmtso
i,zonKomutanLveBelediyeBasknnttaraftndan'()grencilerinveh
'masl'
"
?'!)1"t"'"n " O{renciAndt syvlenecektir'
belirtenkonuSma'
giini)nanlamve onemini
Siirokunmau'
9' Gosteriler'
i
Ktz Ogrenci Gosteril'er
go'sterileri
I0'Halk oYunlart
I I ' Final Gasterisi'
12' Odiil fireni'
I3' KaParuS
t
r!
l'
(
i
ACURTMA SENLIGI
Tarih: 23 Nisan 2012 Pazartesi
Saat:14.00
Yer:$ehit SadrkKozakAnacloluO{retmenLisesi
GOREV _ SqRUMLUL(]K
I/E KOORDLNASYON:
BELED|YE BASKANLIGI
1. ProgramBelediyehoparldriindenhalka duyurulacaktr.
Turkiye
Torenve ku:tlamalarmya:ptldt{t alana Bayrak,Atattirk Posterleri, UlusalEgemenlik,
2.
ve
asilacaktr.
afiSler
Bilyilk Millet Meclisi, demolcrasiile ilgili dOviz
J.
Q.elenksunma toreni, bayram programt, uqurtma Senlifii ve prova gilnilnde ses yayr.n
cihqzlarmm kurulmast sa{l anacaktr.
4. Protokolyerleri hazvlanocahr.
Bayram gilnil Atattirk KtiltAr Parh'nda dilzenin sa{lanmast iqin yeteri kadar zabta
J.
memurunungorevIendir il mesi,sa{l anacaktr.
6. GasteriyapilacakyereSeritEekilmesisa{lanacahr.
7. T\ren yerine bayrakdire,gitemin edilecek.
TdrengegiEgizgilerinin qizilmesiyapilacakttr.
8.
i rc r r wrvi vnr ptAn 0n:L0GA.
gerekligilvenliktedbirlerialmacaktr.
provalardaveSenlikte
Tdrenlerde,
I.
I.
TOPLUMSAIJLIA MEHKEZr
gereklisa{lft tedbirlerialmacakttr.
provalardaveSenlikte
Torenlerde,
ircr airil nGiript v'rO.DURLUGU
I.
2.
Tdrenlerde her okulun r,nildilru okulunun bastnda, her 6{retmen smtftrun basmda olacaktr.
Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramt Teknik Komite toplantt tutana{mda gorevlendirilmeler
y apilmtSt r. B u 51o
r evlendir i In,Lel
ere gdr e hareket edil ecektir.
3. HaIk OyunlaruEkibi gdsterileri aSa{tdakiokullar taraftndansunulacaktr.
*Cumhuriyet llkd
{ret im Okulu
*MehmetMakbuleErdemllkagretim Okulu
*
$ehitlerIIkagr etim Oktilu
4.
Geqittorenindeidareciler ve o{retmenler sa{ baStaraftanyilrilyeceklerdir.
i.
Bayramgilnti kamerage*imi Halk E{itimi MerkeziMudurlugunceyapilacakttr.
6.
Torenlerde,MJ,gU:lL&lEj
$ehitler itkaEretim Okulu Beden Egitimi O|retmeni Feride
BA HQEKAPI LI tar aftndanyctpil acah r.
ve Cihangi r EF'E tar afi ndan soyIet tir i Iecektir.
n OkuluMudurlil{u'nce gorevlendirilecektir.
(
ne
)qreilmOkulu MudtlrluEuncebelirlenecekbir ktz bir erkek A{renci
di{er A{renciler
taraftndan,gorevli sunuculartnmazeretlerihalindeaynt okuldangArevlendirilecek
taraftndan yapilacaknr. O{re'ncilerin Kutlama Programma haztrlanmastndanMahire Eynel
Ilkagr etim Okulu Mtidara sorunnludur.
llqe Milli Egitim Madara nraftndan yapilacaktv.
10. Bayrammag:tlrykonu$mos't
I I. ResmiGeqittebando taktmtyer almayacaktr. Qocuklar,ellerindebayraklarlahareketlimiizik
<5t
@
9LLrtL
Vtu@LW
lvt4Uq'
L46WtLww
UeLt'
Lv..vvv
eSli|inde belli bir dtizende gegi;;yapacaklardtr.
12. ResmigeEit srast;, Genel pro,;ada toren komutanlncabelirlenecektir.
13. QeJe{k'S,rywq*kWfug-merkezdeki
ilkagretim Okullarmdan l2 kisilik a{renci grubu ve
merkezdeki ilkogretim okullan bayrak veflamalan ile katilacakttr.
18.04.2012
ve 22.04.2012tarihleri arasmdakendi belirleyecekleri
bir gunde09.00ile 15.00arast
"Semt Kutlama Torenleri" yapacaklardr. Semt ve mahalleler topluca Solen havast igerisinde
doIaSil arak halkm bayrama il g'i si gekil ecektir.
18. SemtKutlarnaProgramlttrtndanOkul Mudarleri sorumludur.
19. SemtkutlannaveyaSolent'erinde
geqit toreniyapilmayacaktr.
20. Okul oncesi a{rencileri, bayramt Okul Oncesi Egitim Kurumlart Ydnetmeliginegore
kutlayacaklardr,.QelenkSunmave Kutlama Tdrenialarunagetirilmeyecektir.
21. Bilttin okullarm BayraA:.ve Flamalart temiz ve iltiilil olacaktr. Ba1;ra{t tasryacakerkek
o{renciler beyaz.eSofrnan(yttnlardan hrmtnEizgili), beyaz ayakkabt,Jlamayt tasryacakolan ktz
ogrencilerktrmtzt eSofman(yanlardanbeyazEizgili),beyazayakkah giyecektir.Bayrak ve Flamayt
kacaklardr.
Sunma Tdreni'nde erteleme veya iptal soz
fu"k
n 2012 Pazartesi giinA Hilh)met Kona{t \nilndeki
ise 23 Nisan 2012 Pazartesi gilnii saat 10.00'da
Kiltar Sarayt Salonu'nda yapilacaktr. Kulttlr Sarayt Salonunun, bayrama yahsr
Sekilde
haz rlanmay &fuwjyeJJlktt*etirytg*uttLMudts'luw
e+tgpJJ.q{ e
"_*
23. Q.elenk
Sunmave Kutla:maToreni esnasmdagandereqekilecekbayraklan qekmekilzere uQ
6{renci hazr bwlundurulacak,
A{rencilerinsegiminden
rcrenyaneilcisisorumluolacaktr.
24. Giinlin anlamt ile ilgili S'iir,komisyontaraftndanseEilendlrenci taraftndanokunacaktv.
25. Gilniin anlam ve onemini belirten konuSma, komisyon taraftndan seqilen o{renci taraftnrlan
yapilacaktr.
26 Andtmtz, komisyon taraftndan seEilen o{rencinin yonetiminde tiim ogrencilerin katrltmt ile
soylenecektir.
27 Gorevli oiirencilerimizin hazrlanntasmdan okul mudilrleri sorumludur.
28. ASagda ltelirtilen llkoiiretim Okullartmtz; hafta boyunca belediye hoparlortinden karstlarmr)a
belirtilen gun ve saatlerde bir 6{retmen nezaretinde o{renciler belecliyeye gotiirulerek Siir ve
@
{
N YILMAZ
n Komutant
/
|
/ 'nenr
f,'
f hto
Titii Sitrgn
PTIL|VAN
fliltentr\nt[v,
'K'V:ft
il-\r;;);;,.
qe I:-^,^:,,L M'tidtirti
IlEeMilli Edirim Ma
Rmniylt
vAhn
()sman KAKAflA\
GenglikHizmetlerive ,Spo\Ilqe Muduru
StiEymanKOKLU
Milzik Ofiretmeni
$u
esimO{retmeni
(
6,,:0,,,
Z