Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 30/12/2015 tarih ve 13535048 sayılı

Transkript

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 30/12/2015 tarih ve 13535048 sayılı
T.C.
AFYONKARAHiSAR VALiLIGi
1l Milll Ettitim Miidiirlり
Sayl 1 89496728… 620-E.13535048
30。
Konu:T加 lTAK Ppjeleri
12.2015
KAYNIIAKANILIGINA
(119e Milli Ettitim Midiirlttiin
LiSESI M加 血こ ウGlhc
1lgi:TIIBITAK Bё lge Koordinatё rl増 加 ■130.12.2015 tarih ve 2015/19 saylll yazlsl.
05‐
47.TLIBITAK Ortaё ttretim Ottrencilcri Ara,tl..1la Praeleri Yarl,maslna ba,vllrular
18 0cak 2016 tarihleri araslnda bizztt p● eyi yapan ё
ttrenciД er taraindan
http://e‐
bideb.tubitakgOv.tr adresiiize五 nden yapllacaktlr.
Ilimizdeki her tiirden Ozel ve Resmi Ort“ 言
retim okul Miidiirliikle五 nin ekteki
a91klamalar ve 7 madde ile yapllmasl gereken i,ve i,lemler dOttrultusllnda
ё
ttretmen ve
gerekli duyllrularl yapmasl,azalni saylda pr● e ba,vurusllnun yapllmasl ve bu
prdelCrin Okuldan tOpluca Bё lge KoOrdinatё rluttiine gё nderilmesi hususllnda gerettini riCa
ё
ne
ttrencilё 五
cdcrlrn。
Aynca ba,vllrusu yapllan prttenin adl,bran,l vc danl,man
ё
ttretmCnin adl ve soyadl
yazllarak [email protected] mail adresine bilgi vedlmesi hususunda;
Gerettini Hca ederim。
Metin YALcIN
Vali a.
1l Milli Ettitim Mudiirti
EK:
‐
1lgi yazl ve ckleH(3 sayfan
NOT:
…Ayrlntlll bilgii9in Omer BozDAG(2142428)ile gё
rti,■ lccektir.
DAGITINII:
-17 119e Kaymakarnll言 lna
…Merkez ve B電 11 0ze1/Resmi Liseler
‐Web sttesi
3uevrahn 5070 Saylh Kanun CerettnCe
E‐
Adres
:Karalnan i,Merkezi 5.Kat(A19)AFYOblKARAHiSAR O■
Elektronik AЁ
:aヶ on.meb.80V・ tr
E‐
Posta
:[email protected]
Bu ewak gtivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindengTc4
Tel
IMZAite imzalandl薔 l taSdik otunur
lBuro Ayも un SERT Tckni
i0 272 213 76 03/212‐ 214
Faks :0272 2137605
-6318-3682-9fa4-cae3 kodu ile teyit edilebilii
α 磁
%の
倣
zに
」
Ellぞ 蛇
Tウ BiTAK 47.Orta6こ retim Oこ rencileri Ara,tlrma Prtteleri Yarl,masl Kapsamlnda
Okul]Ⅵ idirliklerince Yapllmasl Gerlken i,ve i,lemler
l‐
Yeni dctti,iklik ile prde bran,larlna ``DeЁ erler Ettitimi'' ile ``Tcknol● ik TaSarlm''
eklclllml,tiro Okul miidiirliiklerinin bu dll― u biittin ё
yetmenlerc ve ogrcncilerc tebliЁ
etmesi gerclme● ediro sё z kOnusi bran,6言 retmCnle五 ve diЁ er bran,6こ retmenicri bu iki
ycni bran,tan da pro」 e danl,manhgl yaparak 05‐ 18 0cak 2016 taribleri araslnda ba,vllru
yapabileceklcrdir.Ozelliklc yeni bran,lar 01duklan i9in bu bran,lardan yapllacak kaliteli
prae ba,vurularlnln daha,ansh 01acaЁ l
2…
di§ iinilmektedir.
2016 ylll PROJE REHBERi TliilBiTAK'ln slz konusu yarl,malara ili,kin web sitesi
olan:
http://― .tubitak.2ovotr/tr/varismalar/icerik‐ arastirma¨ proieleri‐ yarismasi
linkinde yaymlanml,1lr.Praelerin bu YENI REHBER'de giincellellmi,olan“ ёmek
bran,prqelerine gё re"yazllmaSl gerckmektedir.Ba,vlmda hettangl bir hata yapllmamasl
i9in giincellellmi,yeni rehberin ba,tan sona dikkatlice ok― asl geremektedir.Aヤ rlca
vukarldaki avnl linkte“ ёrnek prde 6zeti sablonu"。 “ёrnek proie planl sab10nu"ve
コQk proie raporu sablonu"WOrd formatinda y■ klenmistir.OЁ rencilerimi2 bu
“ёェ
,ablonlarl indirerck,i9eriktc yerc alan a91klamalara gOre kendi yaptlklarl praelerin
bilgilcrili bu fo.1.1lara girerek pdrye 9cvirebileccklerdir.
3‐
Ge9en ylldan fark1l olarak`つ 珂 e ё
Zeti",“ pne planl"veya“ prae raporu"nlln i9inde
herhangi bir yere ёttrenCi kendi adlnl,danl,Inanlmn adlnl,okul adlnl,okul logosu vcya
■ligranlm eklerse,klsaca praeyi kimin yaptl言 lm a91こa91karacak herhangi bir gё rsel veya
yazl eklerse,o proJc hi9 okumadan direk reddedilecektir.O nedenle bu durulna dikkatle
ёzcn gё stcrilmeli ve sistcmdeki modile viklenecek pdf dosvalarina bこ renci adl‐ sovadle
danlsmanin adl‐ soyadl. okul adl. Oku1 lo2osu veva fonda okul fllig=anl asla
eklenmemelidir.
4`Her okulda ёttrenCilerin bttvlru yaptlklarl praeye ait ba,vlm folllllannln,ogrenci(ler)Ve
varsa danl,lnan taraflndan iinzalandlktan sorlra okul idaresine teslinl edilmesi
gcrchmcktcdir.Okul lⅥ idiirliikleri ise, idarecilerden birinin sorlmluluEllnda ba,vllru
ёttrenciye ge五 verecek,lslak imza1l orJinalini ise
allkoyacaktlr. Bu sekilde okuldaki tiim ba,vunllar sonucunda allnan formlarln tallnalnl
toplu olarak okul midirlitti taraflndan tek bir kar2o ile ba,vurularln sistemc
girilmesi gereken son tarih olan 18 0cak 2016'dan sonra 22 0cak giiniine kadar
fo.1llllnu imzaladlktan sOlrlra fotokopisini
TUBITAK Eski,chir Bё lge Koordinat6■ 'ntin a,a言 ldaki adresine gёnderilecektir:
Bσ ′
rわ οr訪 れαめrタ ッθ α″θs″ Do9.Dr.Eyiip ARTVINLI,Eski,chir Osmangazi
tniversitcsi,EEitim Faktiltesi,1lkё ttetim Bё liimii,TOBITAK
OPY Eski,chir Bolgc
Koordinatё rii,Nlleselik Kamptst,26480 ESKIsEHIR.
5…
PraC ba,_larimn okul bazmda 12(oniki)bran,ta(Bilgisayar,Biyol● i,Fizik,Kimya,
Matematik,Cottrafya,Tarih,Sosyol● i,PSik01di,Tttk Dili ve Edcbiyatl,DetterlCr EEitimi,
Teknol● ik
TaSarlm)ba,Vlmlarln 18 0cak 2016 saat 17。 30'a kadar http:〃 e‐
bideb.tubitak.govetr adrcsinden sistcmc girilerck bitirilmesi gerelmlektediro Ge9en yll
prqe ba,vllrularlnln son giinlcrde yoElln 01masl scbcbiylc
ёttrencilcr slklntllar ya§ allnl,tlr.
Bu scbeple,Tiim Tiirkiye'dc sisteme aynl anda ytiklenilmesi nedeniyle yava,lamalar
olaca言 lndan,6nlcm alarak ba,vlmlarin son 2 giine blrakllmadan sisteme gi五
lmesi ё
nem
arz etmcktedir.Ba,vllru yaplllrken proJc sahibi ёttrencilerden sadece biri taraflndan
a,a言 ldaki l,lem adlmlarl izlcnerek i,lem tamalnlalmalldlr:
Ottrenci; 1‐ https://c… bidcbotubitak.20votr/giris,htln adrcsine ginnelidir。
``sistemc giris''e tlklalmalldlr,3‐
2¨ SaЁ taraftaki
Daha ёnceki ylllarda sisteme kaydolan ёまenCilCr TC
Kiinlik No.ve lnevcut,ifreleriyle,ilk kez giri,yapacak olanlar ise sol altta bulunan``yeni
ёまcnci taraflndan yapllan
ёttrCnciyi sisteme
ёttrenciler A― PraC
Ozeti, B_Prac Planl ve c‐ Prae Raporu'ndan olu,an i9 adet “
pdf' f011.latlna
kullanlcl kaydl''na tlklayarak sisteme kayd01malldlrlar。
lki
pr● elerdc,ё ttrcnCilerden sadcce birisi sisteme kaydoltta1l ve diこ er
girdikten sOllra 2.0言 renci 01arak eklemelidir.Bu,ckilde sisteme giren
dё nti,tiirtilmti,dosyayl
son 6 ayda 9ekilmi,vesika1lk fotottraflarlm da taratarak sisteme
ytiklcyip ba,vllrularinl tamalnlayacaklardlr.Ba,vlm 91ktlSlnl aldlktan sorlra ttrenciler
kendilcri imzdayacak ve varsa danl,man ё
ttrctmCnlerine dc imzdattlktan soTa prge
ba,vlru 91ktllarinl Okul midilrliこ iine tCSlim edecekler, ayrlca Tウ BITAK Bё lge
koordinatё rliittunc veya hcrhangi bir ycre gё nde.1.leyeceklerdir.
6¨
Ba,vlmlar araslndan belirlenen en iyi 100 prae,22 Mart¨ 25 Mart 2016 tarihlerinde
Eskisehir Bblge Final Sergisi kapsalnlnda Eski,chir Osmangaziウ niversitcsi Merkez
Kampiisiinde yer alan Kapall Spor Sa10nu'nda sergilenecektir.Bu allna91a,okulunuzdan sё
z
konusu 12 bran,tan(Bilgisayar,Biy01● i,Fizik,Kimya,Matematik,Cottrafya,Tarih,
Sosyol● i,PSik。 1● i,Tilrk Dili ve Edcbiyatl,DeEcrler Ettitimi,TCknol●
birer(daha fazla olabili→
ik Tasarlm)Cn az
ёttretmen ve mimk血 olduttl kadar 9ok ёコrencinin(3 giin
boyunca siirecek farkll geziler olabili⇒
serglyl mutlaka zlyaret etmele五 nin ve sllnllmlal■
dinlemclerinin sattlarmasl i9in gerekli gezi planlarlnln,imdiden yapllmasl gerelmlektedir
(ё
Zellikle lise l.ve 2. Sinlflann,daha solllra da 3。
slnlflann gczide ё
n planda tutullnasl
6nerilmektedir).
7…
Gelecek ylllar icin yeni prtte rlkirlerini tretmeye yol acmasl ve proje k■
lttrinin
okullarllnlzda yayglnla,tlrllarak tabana yayllmasl a,lslndan B61ge Finali Prtte
Sergisi gezisinden dё nen ё
Ёrenci ve ёЁretmenlerden yazlh olarak gё zlelnle五 ne dair geri
dё nitler
istenmesi,ё nerillnektedir.
ヤ響IEITA難
runirar
lz. onraocnnriu ocnnucir,nni ARA$TIRMa pno"rnr,nRi
nsrignnin n0r,cn KooRDixaronr,UcU
yARrgMAsr
町鰤
1 2015/19
TUBITAK 47.Ortめ 言rctim
30。
12.2016
Oこ rencilcri
Ara♯ rma PrttCleri Yarl,masi
AFYONKARAHISAR
ⅣIILLI EGITIⅣ I
PIUDURLUGUNE
AFYONKARAHISAR
Bilindtti gibi 47.Ш BITAK Ortめ Ё
rCtim OErenCilCri Araメ rma Pr● cleri Yarl,maSma
basvurular 05‐ 18 0cak 2016 tarihleri araslnda bizzat prtteyi yapan
ёЁrenCν ler tarafmdan
http:〃e… bideb.tubitak2ov.tr adresi uzerindcn yapllacaktr. Ba,vuru i,lernlcrinin okunarda
Saこ 1lHl
bir,ckildc yiiriitulebilmesi i9h ba,vllrularm nasll yapllacaこ l kOnu,unda vc diこ cr
konularda ge9ё n ylla gё re yapllan dctti§ ikliklcrle ilgili dokilmanlar ektc sunulmu§
dCこ i,ikliklcrin
ilinizdeki hcr turdcn
tur.Bu
●zel ve devlet ortaё こretim kurumu mudurliiklerine
bildirilmesi hususunda;
Gcreこ ini bilgilcrinizc arz/rica cderim.
‐
‐
│
‐
│:
Do9.Dro Eyiip ARTVINLI
TUBITAK OPY Eski§ ehi Bё lgc Koordinatё rii
EK:
EK-l: Okul Mi.idi.irliiklerince Yaprlmasr
Gereken ig ve iqlemler
Dο σD/1レ ″ ИR
ο
ンふ α
めり42た /22の 2,937`σ ″ 3(刃
jθ 5 7霜 55ィ 5,E=′ ωrar"′ ″
レノ
′
5扇
ι
油留α
″ら
ИaFeS′ 島 ″″力″Osttα ″gα τ
′懃 ルgrsi`est,EItriれ nJttlresi,ル ヒF″
"θ
`イ″ル″
‐
tt E町 乃閉曖
ωに
“
=,26β