Andante no.77 – Nil Kocamangil Söyleşi

Yorumlar

Transkript

Andante no.77 – Nil Kocamangil Söyleşi
SUBAT 2013 - Yrl 1O Sayr 77 - FiyattT TL
\o
\l-
n_
tJrlI
U-,-!{-a
\\J-;
5-6
o-?
-Ed
Ttrrkiye'nin Klasik Muzik Dergrsr - www.andante.com.tr
I
-i:+
*:L'
44
f*
_ffi'
Abone olup EMI etiketli
5CD kaydr sahibi ol
mak icrn sayfa 72'deki
r|['
abone formu'nu
doldurup bizc
i(
t
fu,t
ulastrrmanrz yeterli.
* i, , 1r, -'
*i',i It' I r ,ir:r
4 Kulis
l, r, iri. ri i l, I jrL,, ,r
,i
rli,r i I
.,
li
L
'riill
r |"lrr:
8 NeDinliyorlar?l l
r
/,r.r,r
10 Resim iqinde Miizik I
I ril I llrr"
ril,
it i', i i )i)i t.j
24 Monica Groop ile siiyleqi I l-' ",.r:li ll
26 Felemenk Diyanndan I'ilrr, r,r'F..,
6 Ardrndan
.i iitti
,llt;.:r
.|lrl
I
lL
i
ri :'ri lil i' I ,i
'I,1.
r
l
I
29 Kaqmazll,' "
,
12 Benim Koleksiyonum I
r i | |rt it,)t'i
j,i,"t'
riri/
28 KonserSahnelerindenI
i)
I
30
'1 r/ l ri l i i . ,1
14 Genglerden Haberiniz Var ml? I -:,' i i i'
I'r' r' r t
rl
I
'
KontrPuarl
Il,'
tt
I
)i,, I t, )'
|
,,
l
:
,
I
i'
r'
ii,'
34 Ayhan Ugtuk ile stiyle5i
37 Deniz Banoglu
I
15 llknur Akman
i
trtri,,,jrr
18 Kagrrmayrn
ti"
41 Ba5kentten Yansrmalar
I
l
l rt|lll..,ri
46 Delinmeler I
O
Andante
rl
,l1r1' rlt
Ll
:.{,**.L
.. ..."--
t'
l,
{
l
(i
e
Ir
L-I
t
.t
I
1
|
*T:
i-L
r
:_
-. h:.-:*,--.L_
-.. . 'i.-**
..-- t---
,1
"
it
L.
J
,oL**=*
.'1
t
1*
l
t
I
I
\.'enLn pa[la\,/an genq yeteneklerlnden
-'t i-t ,(ali c g
"ial s t-a -l:ra aJ[]. -.tai- T-,rr-(
l\i Kocan-tangLl,6 VlartakgamL Kad koy BeLedtyes Sureyya Operastntn fuaye konse
lnde muzrkseverler rle bulLtsacak Qalr5malalnt Palste surduren genq sanatqtmlz ile
rrronugtuk
Almanya'da verdigr konseri sonrastnda eQitrm hayatr ve kariyel uzelne
s
Guray Bagol
guray.b a
Miizik egitimi almaya ne zaman ve
nasrl bagladrnrz?
NItrzi$e olan ilginr, liticiili vasta
ltrutsrrrrl oglet rrrt'r rirttitt lr:rtt;t tttiizili
ser dilrttt'si ve rriletttirt lrt'tti tttilzige
viinlenclirnresi ile basladr. 1998 vrlrnda I)il
ba$'l oliay'rn srnrfincla virrrlor-rsel egitinri
alnral< tizere N'linral Sinan Giizel San:rtlal
Univer-sitesi Devlet I(onservatLrvlrrr't-ta ka
bul edildinr r,e nriizil< egitiminre Lrasladtnt.
Viyolonsel ile ilk tanrgmanrz nastl
gergeklegti? Ailenizde miizikle ilgilenen
var mt?
Viyolonsel ile lionservatttr':r'a
sol @ and
Int
e.c
ottl.tt'
Avllrpn ve Amerika'cla birlilite
lrilt r rk onemli egit men. Lrerti
srnrflanna almak iqin davette bulttudular.
Almanl,a'dalii e$itirn halil<rnda edindigim
bilgiler', bu lionu hakktuda danrqtrgtu.t
liisiler ve hocarntn tavsiyeleri iizerine
egitimime oracla devarn ettlre liarart
alcLn-r. I(oh'r, Essen tre Bellin'deki oltttllanrt
sInavlnr l(azandrlitan sonra seqimini, 'l'firhi1'e'de bir uzmanltk ltttrsunda tautpttgtm
ve beni srnrtinda gorn-rek istedigini acrliqa
r':rl r\t rgr nr
belilten Prot. Claus I(anngiesser'den yana
liullandrnr.
baqladrgrm zaman tanl$trnr. Ailenr i5,'i
bir clinleyici, :mcali prof'esl,onel vev:r
arnator olarali r-r-rirzilile ilgilenen lii rr-rse
bulttrrnruvor.
Mezuniyet sonrast e!itiminizi Kiiln
Miizik ve Dans Yiiksekokuldnda siirdiirmek igin Almanydya gittiniz. Kiiltt'ii
see menizde hangi etkenler rol oynadr?
@
Andante
5Lrlr,rt
)(ll.l
Yurtdrglnda bulundu!unuz siire
iqerisinde hangi iioretmenler ile CaltFma
frrsatrnrz oldu?
2012'de derece ile bitir-di$irr viikseli lisans egitimim onccsir-rde ve sot-tL:tstnda Yo'
Yo NIa, Garv Hoffiran, Antonio Nleneses
ve N{aria liliegc'l gibi diint'aca tinlii bircol<
vivolonselci ile c.alrqnr:r flrsatrni olclu.
Gerqeklegtirdi!iniz son projeler
nelerdiP
Gec-tigimiz sezorr, Almattl'a'da Sinfbnietta l(oln'tin bir lionscrir-rde solist
olarah yer-alcLnr; I.'r-ansa'cla N'{usiqtre i la
I.'L.rme ve Les Estivales cle Nlegeve n-riizili
festivalleri ile Nlaulice Ravel LJlttslararast
N{iizili i\ltadenrisi'r'rcle solo ve oda Iniizigi
I<onserleri verclim; E1'liil ve Eliim aylarrr-t
da Par-is ve Unna'cla iki resitalint gerqeliles
ti. Son olaralt l(astm al'tnda Yehtrdi N'le
nuhin - [,i ve N{usic Nori' \taltfl liapsatt-rt nda
l(iihr'de kemancr i\riadne l)asl<alakis ve
piyanist Nina'lischnran ile oda mftzigi
l<onserimiz gercelilesti. Bttnu ocak avtltda
Amsterdatr Oda Nlirzi$i Festivali'ndel<i ve
Nisan ayrnda Leipzi g' telii lior.tserlel talii;.r
edeceli. Ayrlca, Anrsterclam' clalii f'estivalin
tanltlml icin tinlii (ioncer-tgebourr' salo-
,,11ti 1,|
ili,.i Il11 il
--*
.
nunda verecegimiz konser ise radyodan
canh yayrnlanacak. Mayrs ayrnda yine
Almanya'da orkestra egli$inde konser ve
A$ustos ayrnda ise italya'da bir festivalde
yine solo ve oda miizi$i konserleri verecegim.
Temmuz 2Oll'de Werner Richard Dr. Carl Dtirken Vakfr tarafrndan konser
bursiyeri segilmem sebebiyle Almanya'da
aktif konser hayatlm devam etmekte.
6 Mart 2013 tarihinde de Siireyya Operasr'nda Yunan piyanist arkadagrm Agapi
Triantaf,illidi ile Saygun, Schumann ve
Rahmaninov'un eserlerini seslendirece$2.
Buradan biitiin klasik mtizik severleri
konserimize davet etmek istiyorum.
Qaldaq Ttrk bestecllerinin rcpertu.
vannrzdaki yeri nedlP
Repertuvanmdaki eserlerin biiyiik
bdliimiinii dogal olarak batrh besteciler
olugturuyor fakat konserlerimde gagdag
Tiirk bestecilerine yer vermek, dinleyicilere kendi miizigimizi, kiiltiiriimiizii
tanrtabilmek benim igin ayrr bir oneme
sahip. Ekim ayrndaki resitalimde Yunanlr
piyanist partnerim ile beraber Ahmed Adnan Saygun'un viyolonsel-piyano sonatlnl
seslendirdik. Eser seyircilerin biiyiik ilgi ve
begenisini kazandr. Gelecek konserlerde
di$er bestecilerimizin eserlerini de seslen-
dirmeyi planhyorum.
Almanya'dan sonra
neden Fransa'yl seqti?
K6ln Miizik Y0ksekokulrf nda
e!i-
timinizi tamamladrktan sonra bu sene
Fransdnrn segkin okullarlndan Paris
Ulusal Konseryatuvarf nda ytiksek
lisans elitlmi alma hakkr kazanan lkl
viyolonsel 6lrencisinden birisinlz.
Almanyddan sonra Fransdyt seeme
nedeninlznediP
gortigliiliik ve cizgiir ifade
ile yaprlmah. Bir icracr sadece bir kiiltiire
Sanat, agrk
fl
Sanaf, agk
ve ozsur
gdr}iliilAk ll
ifade
'
BeltftlreceK otr enstrumana lnti\ ac:-_
y".'fakat ailemin maddi olanaklarr hu:r-
vap4mah. Iffi',:lltJ:""'"'[f"YifffS""*,:':ilr,"
Bir icraq sadece bir kulttire ro"i*a Vakfr snavrnr kazanan dcirt kisiden
biri olarak iinlii Alman viyolonselci ve
bajh kalmak yerine farklt
pedagog Siegfried Palm'a ait l8e8 Franz
g6ri)gterin birlegmeSiyte
' '--.' 'Johann Glass yaprmr enstriimanr kul"'
ortaya Qkan yeni
lanmaya hak kazandrm. Yakrn zamanda
sentezlere de aEk olmalt. ll bu degerli galgryr geri verdikten sonra
ite
bagh kalmak yerine farkh gortiglerin
birlegmesiyle ortaya grkan yeni sentezlere
de agrk olmah. Bu nedenle kendimi sadece
Almanya ve ekolii ile srnlrlandrrmak istemedim. Sanatrn birEok dah iEin biiyiik
tinem tagryan, zengin Fransz ekoltinii
yerinde rigrenerek bu kiiltiirden de edindiklerim dogrultusunda sanatrmr gok
y<inlii olarak icra etmek istiyorum. Bu anlamda diinyanrn ve ozellikle iilkemizin idil
Biret, Giilsin Onay, Hiiseyin Sermet, Ayla
Erduran gibi birgok cinemli sanatqlstnl
yetigtiren ve uluslararasr bir saygmhga
sahip Paris Ulusal I(onservatuvan'nda
(CNSMDP) aradrgrm farkh gdriig ve cizgiir
ifadeyi edinebilece$me inanryorum.
Aynca uzun siireden bu yana okulda
lisans veya yiiksek lisans e$tim almak
iizere segilen az sayrdaki Tiirk rigrenciden
biri olmak da benim igin ayrr bir onur
ve mutluluk. Bunlarrn yanl slra kurucu
iiyelerinden biri oldugum, tiq Fransrz
arkadagrm ile birlikte gahgmalarrna yeni
bagladrgmrz yayh Ealglar dcirtliimiiz ile
iinlii grup Quatuor Ysaye'nin Paris Bcilge
nasil bir yol izleyebilecegim konusunda
maalesefherhangi bir fikrim yok. Bu konuda bana destek saSlayabilecek her tiirlii
rineriye agrgrm. A
I(onservatuvarfndaki (CRR de Paris)
srrufina kabul edildik, dolayrsryla Paris'te
artrk iki ayrr konservatuvarda hem solo,
hem de oda miizi$i gahgmalanma devam
edecegim.
Ulkemizi yurtdqrnda bagarryla tem.
sil eden geng birsanatgl
olarakelltim
silrcciniz boyunca karstlagttEtnrz maddi
ve rnaneyi zorluklar nelerdiP$u ana
kadar hangi kigi ve kururnlardan destek
giirdiiniiZ?
Sanatln her dahnda oldugu gibi
miizik e$itimi de maddi ve manevi
pek gok zorlugu beraberinde getiriyor.
Miizik e$timimi destek almadan
gerEeklegtirmem imkAnsrzdr. Egitimim
siiresince, bagta Tiirk Egitim Vakfi Giisel Bilal Bursu olmak rizere, Eczacrbagr,
DAAD-Alman Akademik Deggim Servisi
ve Borusan l(ocabryrk VaKl burslarrndan
yararlandrm. Bu vakrflardan gdrdtiftim
destegin gururunu hayatrm boyunca
yagayacagrm. gu an Paris'teki e$timimi
kigisel bir destek ile siirdiirmekteyim. Bu
destek olmasaydr, srnavrnr kazanan iki
kigiden biri olmama rafmen bu konservatuvarda okuma ganslm olamayacaktr,
dolayrsryla kendilerine buradan bir kez
daha tegekktir etmek istiyorum.
E$itim desteginin yanr srra,
ttim meslektaglanm gibi, kendimi
uluslararasr platformda daha iyi gcisterebilmemi saglayacak ve beni daha qok
$ubat
2013 Andante
e