İndir

Transkript

İndir
1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
ŞEHİTKERİM VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2011
Yıllık
19.07.2012 - 17:39:36
Vergi Kimlik Numarası
8250003458
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
TARSUS İMAR TİCARET
Adı (Unvanın Devamı)
LİMİTED ŞİRKETİ
324
6162540
KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
Türü
Sayısı
İmalat Yeri
2
Satış Yeri
3
Ticari Bilanço Karı
2.038.445,50
Ticari Bilanço Zararı
0,00
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
7.153,11
Kar ve İlaveler Toplamı
2.045.598,61
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
0,00
ZARAR
0,00
KAR
2.045.598,61
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
2.045.598,61
Dönem Safi Kurum Kazancı
2.045.598,61
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
0
0,00
0
0,00
0
2.045.598,61
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
2.045.598,61
409.119,72
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Geçici Vergi
202.449,30
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
202.449,30
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
206.670,42
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
85,70
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
8250003458
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
19538201896
Soyadı, Adı (Unvanı)
TARSUS İMAR TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
DEMİRCİOĞLU
MEHMET AKİF
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
324
6162540
İrtibat Tel No
324
6249177
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
I. Dönen Varlıklar
4.307.047,84
7.317.078,31
. A. Hazır Değerler
1.536.515,96
3.223.861,58
124,03
2.125,72
. 1. Kasa
. 2. Alınan Çekler
470.704,76
746.444,84
. 3. Bankalar
930.042,24
2.164.714,21
. 5. Diğer Hazır Değerler
. C. Ticari Alacaklar
135.644,93
310.576,81
2.406.011,28
3.820.078,49
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
. 1. Alıcılar
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
1.939.581,28
3.820.078,49
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
466.430,00
0,00
. E. Stoklar
363.970,60
266.763,64
. 1. İlk Madde ve Malzeme
. 4. Ticari Mallar
. 7. Verilen Sipariş Avansları
. H. Diğer Dönen Varlıklar
. 6. Personel Avansları
72.872,19
85.121,51
285.149,93
177.227,13
5.948,48
4.415,00
550,00
6.374,60
550,00
6.374,60
4.027.769,96
4.858.132,71
. A. Ticari Alacaklar
520.795,00
377.555,00
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
520.795,00
377.555,00
. C. Mali Duran Varlıklar
27.250,00
27.250,00
. 3. İştirakler
27.250,00
27.250,00
3.479.724,96
4.424.327,71
958.599,37
868.599,37
II. DURAN VARLIKLAR
. D. Maddi Duran Varlıklar
. 1. Arazi ve Arsalar
. 3. Binalar
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar
. 5. Taşıtlar
78.243,31
95.532,90
373.733,00
373.733,00
2.091.329,32
3.669.988,60
. 6. Demirbaşlar
761.370,18
843.159,13
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
783.550,22
1.426.685,29
0,00
29.000,00
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
. 5. Özel Maliyetler
AKTİF TOPLAMI
0,00
29.000,00
8.334.817,80
12.175.211,02
PASİF
Açıklama
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
1.579.940,74
4.224.846,03
. B. Ticari Borçlar
820.488,32
808.853,98
. 1. Satıcılar
819.488,32
807.853,98
. 4. Alınan Depozito ve Teminatlar
1.000,00
1.000,00
. C. Diğer Borçlar
4.213,55
1.567.282,35
. 4. Personele Borçlar
4.213,55
1.466.282,35
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
101.000,00
. D. Alınan Avanslar
467.844,85
704.201,71
. 1. Alınan Sipariş Avansları
467.844,85
704.201,71
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
276.646,93
915.701,09
82.932,87
482.284,49
193.714,06
428.151,84
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0,00
5.264,76
10.747,09
228.806,90
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
191.466,24
409.119,72
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
180.719,15
180.312,82
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
1.324.009,99
890.172,14
. A. Mali Borçlar
1.324.009,99
890.172,14
. 1. Banka Kredileri
1.324.009,99
890.172,14
V. Öz Kaynaklar
5.430.867,07
7.060.192,85
699.115,74
5.220.000,00
20.000,00
5.220.000,00
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
. A. Ödenmiş Sermaye
. 1. Sermaye
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
679.115,74
0,00
. C. Kar Yedekleri
207.308,06
210.867,07
. 1. Yasal Yedekler
207.308,06
210.867,07
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
. D. Geçmiş Yıl Karları
3.824.459,02
0,00
. 1. Geçmiş Yıl Karları
3.824.459,02
0,00
. F. Dönem Net Karı (zararı)
699.984,25
1.629.325,78
. 1. Dönem Net Karı
699.984,25
1.629.325,78
8.334.817,80
12.175.211,02
PASİF TOPLAMI
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2010)
Cari Dönem
(2011)
A. Brüt Satışlar
19.775.389,76
24.138.618,73
. 1. Yurtiçi Satışlar
19.697.206,58
23.996.208,67
78.183,18
142.410,06
C.Net Satışlar
19.775.389,76
24.138.618,73
D. Satışların Maliyeti (-)
16.205.715,83
20.235.970,75
9.459.849,79
11.947.882,05
485.170,70
467.973,39
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
6.260.695,34
7.820.115,31
Brüt Satış Karı veya Zararı
3.569.673,93
3.902.647,98
E. Faaliyet Giderleri (-)
2.433.256,70
3.287.568,81
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
2.433.256,70
3.287.568,81
Faaliyet Karı veya Zararı
1.136.417,23
615.079,17
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
7.191,73
58.193,40
. 3. Faiz Gelirleri
6.999,84
55.266,27
0,00
875,99
191,89
2.051,14
H. Finansman Giderleri (-)
171.025,97
146.468,90
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
171.025,97
146.468,90
Olağan Kar veya Zarar
972.582,99
526.803,67
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
3.765,59
1.548.526,27
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
3.765,59
1.548.526,27
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
37.979,64
36.884,44
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
37.414,27
0,00
565,37
36.884,44
Dönem Karı veya Zararı
938.368,94
2.038.445,50
Dönem Net Karı veya Zararı
938.368,94
2.038.445,50
. 3. Diğer Gelirler
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
. 7. Kambiyo Karları
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
*
*
Vergi Kimlik
No
Soyadı /
Unvanı
Adı /
Unvanın
Devamı
8250356256 TARSUS BELEDİYEBAŞKANLIĞI
İkametgah Adresi
BELEDİYE TESİSLERİ TARSUS
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
3246162512
Hisse
Oranı
95,00
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
*
*
Vergi Kimlik
No
6850052322
Soyadı /
Unvanı
MERSİN İL ÖZEL
İDARE
Adı /
Unvanın
Devamı
MÜDÜRLÜĞÜ
İkametgah Adresi
İL ÖZEL İDARE BİNASI MERSİN
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
3242382001
Hisse
Oranı
5,00
ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
Tutar
. Aktif Toplamı
8.334.817,80
. Toplam Borçlar
2.903.950,73
. Öz Sermaye Tutarı
5.430.867,07
. Toplam Faiz Giderleri
171.025,97
. Toplam Kur Farkı Giderleri
0,00
. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların
En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı
0,00

Benzer belgeler

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ

Detaylı

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6 Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası

Detaylı

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA başlığının bulunduğu bölümde ilgili taahhütnameye online olarak onay vermeleri gerekmektedir. Polis Bakım ve Yardım Sandığına henüz ortak olmayan ve ortak olmak isteyen Emniyet Mensuplarının bu sig...

Detaylı

mahalle adı sokak adı m tutar bağlar mahalles baglar mh 04114 sk

mahalle adı sokak adı m tutar bağlar mahalles baglar mh 04114 sk AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEMSETTİN MAH AKŞEM...

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187 TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI( BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

Detaylı

(2009 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet

(2009 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet İstanbul, 26.08.2008 2009 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir. (53 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) DUYURU NO:2008/91 Emlak Vergisi Ka...

Detaylı

to the file installed

to the file installed KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

geçici vergi beyannamesi

geçici vergi beyannamesi ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı