2010 kurumlar vergisi beyannamesi

Transkript

2010 kurumlar vergisi beyannamesi
1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DÖNEM TİPİ
SULTANBEYLİ VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
Yıl
2010
Yıllık
24.04.2011 - 18:22:39
Vergi Kimlik Numarası
3850003845
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
FALCIOĞLU PRES DÖKÜM
Adı (Unvanın Devamı)
LTD.ŞTİ.
216
6223978
Ticari Bilanço Karı
21.644,46
Ticari Bilanço Zararı
0,00
İLAVELER
Türü
Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
1.596,93
Kar ve İlaveler Toplamı
23.241,39
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
0,00
ZARAR
0,00
KAR
23.241,39
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
23.241,39
Dönem Safi Kurum Kazancı
23.241,39
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
0
0,00
0
0,00
0
23.241,39
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
23.241,39
4.648,28
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Geçici Vergi
4.648,28
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
4.648,28
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
74,60
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
3850003845
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
34993481584
Soyadı, Adı (Unvanı)
FALCIOĞLU PRES DÖKÜM
LTD.ŞTİ.
YAKUPOĞLU
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
216
6223978
İrtibat Tel No
SELÇUK
212
2492499
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
34993481584
Soyadı, Adı (Unvanı)
YAKUPOĞLU
SELÇUK
Oda Sicil No
E-Posta Adresi
İrtibat Tel No
212
2492499
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2009)
Cari Dönem
(2010)
I. Dönen Varlıklar
3.785.578,39
4.121.701,64
. A. Hazır Değerler
-163.488,45
2.572,31
6.887,60
3.534,31
. 2. Alınan Çekler
80.976,09
272.402,71
. 3. Bankalar
17.004,20
12.991,63
. 1. Kasa
. 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
268.356,34
286.356,34
. C. Ticari Alacaklar
19.280,28
7.162,00
. 1. Alıcılar
12.708,28
0,00
. 2. Alacak Senetleri
6.572,00
7.162,00
. D. Diğer Alacaklar
1.172,27
1.345,23
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar
1.172,27
1.345,23
. E. Stoklar
3.896.845,88
4.108.160,54
. 3. Mamuller
3.494.422,70
3.825.542,95
402.423,18
282.617,59
600,00
0,00
. 4. Ticari Mallar
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler
. H. Diğer Dönen Varlıklar
. 1. Devreden KDV
600,00
0,00
31.168,41
2.461,56
31.168,41
2.461,56
II. DURAN VARLIKLAR
525.532,60
467.392,32
. D. Maddi Duran Varlıklar
524.200,49
465.551,18
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar
763.252,46
763.252,46
. 5. Taşıtlar
70.961,73
73.446,22
. 6. Demirbaşlar
112.593,99
117.092,94
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
422.607,69
488.240,44
0,00
0,00
. 5. Özel Maliyetler
1.572,00
1.572,00
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)
1.572,00
1.572,00
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1.332,11
1.841,14
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
1.332,11
1.841,14
4.311.110,99
4.589.093,96
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
PASİF
Açıklama
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
. A. Mali Borçlar
. 1. Banka Kredileri
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
. B. Ticari Borçlar
. 1. Satıcılar
Önceki Dönem
(2009)
Cari Dönem
(2010)
3.196.650,05
3.457.636,84
2.271,66
34.434,23
0,00
32.532,57
2.271,66
1.901,66
1.813.977,94
1.600.898,73
207.388,21
0,00
. 2. Borç Senetleri
1.606.589,73
1.600.898,73
. C. Diğer Borçlar
1.033.903,93
1.238.906,55
. 1. Ortaklara Borçlar
1.022.445,57
1.225.486,85
10.399,52
12.360,86
1.058,84
1.058,84
. D. Alınan Avanslar
337.096,85
573.271,27
. 1. Alınan Sipariş Avansları
337.096,85
573.271,27
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
6.999,84
7.642,84
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
1.991,83
2.488,19
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.008,01
5.154,65
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
2.355,43
2.368,72
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
2.737,21
4.648,28
. 4. Personele Borçlar
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
PASİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2009)
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
. 2. Gider Tahakkukları
Cari Dönem
(2010)
381,78
2.279,56
44,40
114,50
44,40
114,50
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
300.000,00
300.000,00
. B. Ticari Borçlar
300.000,00
300.000,00
. 2. Borç Senetleri
300.000,00
300.000,00
V. Öz Kaynaklar
814.460,94
831.457,12
. A. Ödenmiş Sermaye
661.622,00
750.000,00
. 1. Sermaye
569.202,00
750.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
92.420,00
0,00
. C. Kar Yedekleri
65.103,00
5.103,00
4.237,00
4.237,00
. 1. Yasal Yedekler
. 3. Olağanüstü Yedekler
866,00
866,00
. 5. Özel Fonlar
60.000,00
0,00
. D. Geçmiş Yıl Karları
78.253,81
59.357,94
. 1. Geçmiş Yıl Karları
78.253,81
59.357,94
. F. Dönem Net Karı (zararı)
9.482,13
16.996,18
. 1. Dönem Net Karı
9.482,13
16.996,18
4.311.110,99
4.589.093,96
PASİF TOPLAMI
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2009)
Cari Dönem
(2010)
A. Brüt Satışlar
1.100.548,60
1.242.940,64
. 1. Yurtiçi Satışlar
1.095.316,98
1.234.041,40
5.231,62
8.899,24
B. Satış İndirimleri (-)
90.149,61
14.540,14
. 1. Satıştan İadeler (-)
90.149,61
14.540,14
1.010.398,99
1.228.400,50
D. Satışların Maliyeti (-)
821.800,99
1.028.317,65
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
581.556,44
873.419,79
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
240.244,55
154.897,86
Brüt Satış Karı veya Zararı
188.598,00
200.082,85
E. Faaliyet Giderleri (-)
173.525,09
192.132,12
66.758,09
49.291,25
106.767,00
142.840,87
15.072,91
7.950,73
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
0,00
1.585,87
. 7. Kambiyo Karları
0,00
1.585,87
H. Finansman Giderleri (-)
2.853,57
5.868,72
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.853,57
5.868,72
12.219,34
3.667,88
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
0,00
17.976,58
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
0,00
17.976,58
Dönem Karı veya Zararı
12.219,34
21.644,46
Dönem Net Karı veya Zararı
12.219,34
21.644,46
. 3. Diğer Gelirler
C.Net Satışlar
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Olağan Kar veya Zarar
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
Vergi Kimlik
No
Adı /
Unvanın
Devamı
Soyadı /
Unvanı
İkametgah Adresi
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
*
7770034814 SÖGÖK
İMAM
LİSE CAD.NO:5/2 SULTANBEYLİ
2166223978
90,00
*
7770034822 SÖGÖK
SÜLEYMAN
"
2166223978
10,00
"
"
"

Benzer belgeler

İndir

İndir KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6 Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası

Detaylı

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA başlığının bulunduğu bölümde ilgili taahhütnameye online olarak onay vermeleri gerekmektedir. Polis Bakım ve Yardım Sandığına henüz ortak olmayan ve ortak olmak isteyen Emniyet Mensuplarının bu sig...

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

Detaylı

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

to the file installed

to the file installed KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ

Detaylı