saray 112 yemek 04_07_201

Transkript

saray 112 yemek 04_07_201
T.C.
VAN V A L İL İĞ İ
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı : 37.81 1.563-934/
03 07 2014
Konu : Teklife Davet
Sayın :......................................
Tel : Faks :
Kurumlunuzun ihtiyacı olan (2) kalem Saray İlçesi I 12 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu I Kişilik Personel İçin j Çeşit
Öğle ve Akşam Yemeği ile 3 Çeşit Gece Kahvaltısı Hizmeti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç
fiyat teklifinizi en geç 09.07.2014 tarih ve saat I0:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini
Halk Sağlığı Müdürü
Satmalına tarih ve saati : 09.07.2014 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri
: VAN HALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜ SATINAI.MA KOMİSYON ODASI
Teslimat Yeri
: VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ A YN IYA I BİRİM İ
Teklif Türü
: Teklif Birim fiyat - İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
Sıra No
1
İVIalm / İşin Adı
4 Personel İçin 3 Çeşit Normal Diyet Olmayan
Öğlen ve Akşam Yemeği Pişirme. Servis Sonrası
Temizlik ve Yemeklerin Uygun Sıcaklıkta
Ulaştırılması
T
4 Personel İçin 3 Çeşit Normal Diyet Olmayan
Gece Kahvaltısı Yemeği Pişirme. Servis Sonrası
Temizlik ve Yemeklerin Uygun Sıcaklıkta
Ulaştırılması
EK: l’eknik şartname
M iktar
Birim
1.124
Adet
612
Adet
Birim Fiyat
Tutar
Satınalmanın Yapılacağı Birim: Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
* Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim.
* Fiyatlar KDV hariç olarak verilecektir.
* Teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır.
* Malzemeler kuruınumuz ilgili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir.
* Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır.
* teklif mektubunda ad. soyad veya ticaret Unvanı yazılmak üzere yetkili kişilerce imzalanmış olacaktır.
* Teklif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir.
* Teklif kumulumuzun standart teklif formu ile doldurulacak, veya ilgili firmanın proforma faturasına yazılacaktır.
* İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumıımuz satmalına birimine
gönderilecektir.
ABDIJRRAHMAN GAZİ MAH.BEDİÜZZAMAN CAD. ARA I’ BABA I.SOKAK VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA
BİRİMİ VAN
Telefon: 432 215 84 76-135
Faks: 432 216 84 76 e-posta: futihaltıınxu gmail.com
Elektronik ağ: \\vv\\.\anhalksagligi.gov.tr
r.c.
VAN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
2014 YILI SARAY İLÇESİ B2 TİPİ 112 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK
HİZMETLERİ İSTASYONU ÜÇ ÖĞÜN ( ÖĞLE, AKŞAM VE CECE KAHVALTISI)
YEMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
TANIMLAR
FİRMA
: Yemek ihalesine katılmak isteyen müteahhitlerin her birine firma denilecektir.
İDARE
: Van Halk Sağlı ğı Müdürlüğü idare olarak adlandırılacaktır.
KONTROL KOMİSYONU: İdare firmanın çalışmalarını kontrol etmek hak ve yetkisine
sahiptir. Bu amaçla şikayet olması durumunda ya da rutin denetimler için idare tarafından
kontrol komisyonu görevlendirilecektir.
İŞİN MAHİYETİ:
Madde
1: Firma; kendi mutfağında hijyenik şartlarda hazırlayıp pişirdiği yemeğin. ısı
muhafazası içerisinde. Saray İlçesi B2 Tipi 112 Acil Ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri
İstasyonuna
ulaştırılmasından
sorumludur,
l'irma yemekleri
belirtilen
öğün
saatlerinde
getirecektir.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 2: Günlük yemek yiyecek personel sayısı 4 olarak belirlenmiştir.
Madde 3: 1-'irma hazırlayacağı yemekleri 1 hafta önceden ilan etmek /orundadır. İdare, firmaya
1 (Bir) gün önceden bildirmek suretiyle yemek çeşidinde, yemek yiyen kişi sayısında ve yemek
saatlerinde değişiklik yapabilecektir, l’irma idareden habersiz yemek listesinde değişiklik
yapamaz.
Madde 4: Firma resmi ve dini bayramlar, hafta sonranda dahil olmak üzere hergün kesintisiz
yemek vermekle yükümlüdür.
Madde 5: 1-irma her belirtilen saatte veya saatlerde hijyenik koşullarda, yemeklerin ağzı kapalı
olarak ulaştırılması ve uygun ağı/ ısısında yemek servisi yapılması için gerekli düzenleme ve
tedbirleri almak zorundadır.
Madde 6: Yemeklerin yanında; yeteri kadar ekmek, peçete, tu/, karabiber, pul biber, limon
veya limon suyu, kürdanlık ve kişi
bulunmalıdır.
sayısı kadar kapalı
200 mİ su ve çatal bıçak kaşık
Madde 7: 1 irma gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlem almalı ve doğabilecek hukuki
sorumluluklar tamamen firmaya ait olacaktır.
Sayfa 1 / 5
Madde S: İdari Şartnamede belirtilen çıkartılacak toplam yemek sayıları tahakkuk süresince
tahmini olarak belirtilmiştir. İdare ihtiyaca göre düzenlenecek ek sözleşme ile % 20 oranında iş
arttırma veya eksiltme yapabilecektir.
Madde 9 : İhale konusu hizmete ilişkin ödeme İdari
Şartname ile Sözleşme metnin ilg
maddelerinde yazılıdır.
Madde 10: Yemek hazırlamada kullanılacak gıda malzemelerinin tümü Gıda Maddeleri
Tüzüğü (G M T ) ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumıınun (T S E K ) ilgili şartnamelerine uygun
olacaktır. Yemek hazırlama ve servisinde kullanılan kap ve malzemelerde TSHK" nun ilgili
standartlarına uygun olacaktır.
Madde 11: Yemek hazırlamada kullanılan
Ht. balık, tavuk
ürünleri piyasada tanınmış
firmalardan alınacaktır. Menşei belli olmayan et. balık, tavuk ve tavuk ürünleri kesinlikle
kullanılmayacaktır.
Madde 12: Ekmekler dilimlenerek gıdaya uygun kaplarla Sara) İlçesi B2 Tipi 112 Acil Ve
Afetlerde Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirilerek dağıtımı yapılacaktır. Ekmek ve 200 mİ
kapalı su kişi sayısına göre yeterli miktarda bulundurulacaktır.
Madde 13: Yemek pişirilmesinde besin sanitasyonuna protein, vitamin ve mineral kayıplarının
olmamasına özen gösterip gerekli tedbirleri almak firmanın görevidir.
Madde 14: Pişirilen yemek numuneleri ağzı kapalı steril cam kavanozlarada fırına mutfağında
bulunan buzdolabında 72 saat saklanacaktır. Bu numuneler Hıfzısıhha Enstitüsünde kontrol
edilebilecek, duruma göre işlem yapılacaktır. Bu tür kontrol ve cam kapların, dolabının temini
firmaya aittir.
Madde 15: Yemek artıkları ve çöpler; plastik büyük boy çöp kovalarına, siyah çöp poşeti
içersine yerleştirilecektir. Çöp kovası her gün. fırına tarafından Belediyenin çöp konteynirlerine
boşaltılacaktır. Yemekhanede kullanılacak çöp kovaları firma tarafından temin edilecektir. Bu
konudaki tüm masraflar firmaya ait olacaktır. Bulaşık kapları firma tarafından toplanarak
yıkanacaktır.
Madde 16: Firma aşağıda belirtilen tabloda bulunan toplam kalemler için İdari ve Teknik
şartnamede belirlenen her türlü iş kalemini dikkate alınmak kaydıyla teklif verecektir.
Sayfa 2/5
1 k-1
S. NO
Y E M E K Ç E Ş İT L E R İ
M İK T A R I
01
4 Adet Personele 3 Çeşit Normal. Diyet Olmayan Öğle
1224 ADET
ve Akşam Yemeği (pişirme, sunum, servis, sonrası
temizlik, ve yemeklerin uygun sıcaklıkta Saray İlçesi B2
Tipi
112
Acil
Ve
Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
İstasyonuna Ulaştırılması Hizmeti Alımı
01
4 Adet Personele 3 Çeşit Normal. Diyet Olmayan Gece
612 ADET
Kahvaltısı (pişirme, sunum, servis, sonrası temizlik, ve
yemeklerin uygun sıcaklıkta Saray İlçesi B2 Tipi 112
Acil
Ve
Afetlerde
Sağlık
Hizmetleri
İstasyonuna
Ulaştırılması Hizmeti Alımı
Madde 17: I•'irma yemek için ayrı gece kahv altısı için ayrı fiyatlandırma yapacaktır.
MADDE 18: Cezai Hükümler:
1- Firma herhangi bir öğün yemeği getirmemesi halinde, getirilmeyen her öğün için ceza
kesilecektir. Ayrıca getirilmeyen yemek karşılığında idarece uygun görülen herhangi bir yerden
alınan yemeğin maliyeti yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2-
Kurum
idaresi kurum yemeğinin
pişirilip nakli, dağıtımı
ve çöplerin götürülmesi
aşamasındaki işlemleri her zaman denetleme hakkına sahiptir. Yürürlükte bulunan mevzuatlara
aykırı bir durumun tespiti halinde söz konusu işlerin denetimi ile ilgili birimlere bu aykırılıklar
bildirilecektir. Denetim ile ilgili birimlerce verilen sürede bu aykırılıkların giderilmemesi
halinde sözleşme fesh edilerek yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilecektir.
3-
İdare zaman zaman yüklenici firmanın yemek pişirme yerini ve alınan malzemeleri kontrol
etmek ve gözlemek hakkına sahiptir. Bulunan eksiklikler firmaya bildirilir ve düzeltilmesi için
firmaya ihtarda bulunulur.
4- Yukarıda belirtilen eksiklikler idare ve firma yetkilileri tarafından tutanak altına alınacaktır,
firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi halinde idare yetkilileri imzalamış oldukları tutanağı
firmaya tebliğ edecekler ve bu tebliği müteakip cezai hükümler yürürlüğe konacaktır.
5- Herhangi bir anlaşmazlık ve şartnamelerle ile sözleşmelere bağlı olumsuzluklardan kurum
yetkilileri ile hizmet sunucusu arasında anlaşma sağlanamazsa anlaşmazlığın çözümünde VAN
Mahkemeleri yetkilidir.
Sayfa 3 / 5
MADDE 19: Ö R N EK G E C E K A H V A LT ISI L İS T E S İ
G ÜN LER
KA H VA LTI
PAZARTESİ
ÇAY B. PEYN İR R E Ç E L T E R E Y A Ğ
SALI
SÜT/YUMURTA 1.EZMESİ S.ZEYTİN
ÇARŞAM BA
ÇAY KREM PEYN İR BA L TEREYAĞ
PERŞEM BE
ÇAY KAŞAR PEYN. TAH.P. Y.ZEYTİN
CUMA
ÇAY B.PEYN İR REÇ EL S.ZEYTİN
CUMARTESİ
SÜT YU M U RTA BA L TEREYAĞ
PAZAR
ÇAY K A RPER PEY HELVA Y.ZEYTİN
PAZARTESİ
ÇAY B. PEYN İR REÇ EL TEREYAĞ
SALI
SÜT/YUMURTA 1'.EZMESİ S.ZEYTİN
ÇARŞAM BA
ÇAY KREM PEYN İR BA L TEREYAĞ
PERŞEM BE
ÇAY KAŞAR PEYN. TAH.P. Y.ZLYTİ
CUMA
ÇAY B.PEYN İR R EÇ EL S.ZEYTİN
CUM ARTESİ
SÜT/YUMURTA BA L TEREYA Ğ
PAZAR
ÇAY K A R PER PEY HELVA Y.ZEYTİN
PAZARTESİ
ÇAY B. PEYN İR REÇ EL TEREYA Ğ
SALI
SÜT YU M U RTA T.EZM ESİ S.ZEYTİN
ÇARŞAM BA
ÇAY KREM PEYN İR B A L TEREYAĞ
PERŞEM BE
ÇAY KAŞAR PEYN .TAH.P. Y.ZEYTİN
CUMA
ÇAY B.PEYN İR REÇ EL S.ZEYTİN
CUM ARTESİ
SÜ T'YU M URTA BA L T ER EYA Ğ
PAZAR
ÇAY K A RPER PEY HELVA Y.ZEYTİN
PAZARTESİ
ÇAY B. PEYN İR REÇ EL TEREYAĞ
SALI
SÜ T'YU M URTA T.EZMESİ S.ZEY TİN
ÇARŞAM BA
ÇAY KREM PEYN İR B A L TEREYAĞ
PERŞEM BE
ÇAY KAŞAR PEYN. TAH.P. Y.ZEYTİN
CUMA
ÇAY/B.PEYNİR REÇEI S ZEYTİN
CUMARTESİ
SÜT/YUMURTA BA L TEREYA Ğ
PAZAR
ÇAY K A RPER PEY HELVA Y.ZEYTİN
Sayfa 4/5
MADDE 20: Ö R N EK Y E M E K Ü S T E S İ:
G ÜN LE R
Ö Ğ L E - AKŞAM YE MEĞ İ
PAZARTESİ
K A R N IYA R IK
ŞEH. PİRİNÇ PİLAVI
CACIK
SALI
Y A Y LA ÇORBA
İZMİR KÖFTE
ŞEK ER PA R E
ÇARŞAM BA
SEBZ ELİ K EBA P
SOSLU MAKARNA
KARPUZ
PER ŞEM BE
K ESM E ÇORBA
TAVUK ŞİN İT SPI.(Domales-Biber)
SÜTLAÇ
CUMA
ETLİ TÜRLÜ
DOMATESLİ PİLAV
YOĞURT
CUM ARTESİ
ET DO NER(BULGUR PILAVI-DOMBİB)
KAŞARLI DOM. ÇORBA
GÜLLAÇ
PAZAR
NOHUTLU PİLA V
CACIK
SARAY KÖFTE
PAZARTESİ
1İRİN TAVUK(İÇ PİLA V)
ŞEH R İY E ÇORBA
200 BA KLA V A
SALI
M ERC İM EK ÇORBA
ÜZÜM
1 İ Lİ B İB ER DOLMA
ÇARŞAM BA
YU V A LA M A
PEYN İRLİ KOL BÖREĞİ
ERİK KOMPOSTO
PERŞEM BE
M ISIR I.1PİLAV
CACIK
ETLİ TAZE FA SU LYE
CUMA
ŞEH R İY ELİ GÜVEÇ
YOĞ.KARIŞIK KIZAR İ MA
KAVUN
CUM ARTESİ
TAVUK TANTUNİ
SOĞUK ÇORBA
KEM ALPAŞA TA I LI
PAZAR
ŞEH. PİRİNÇ PİLA VI
YOĞUR 1
1 İ Lİ B EZ ELY E
PAZAR FESİ
K A YIK KÖFTE
ŞAKŞUKA
ŞEFTALİ
SALI
SOSLU M AKARNA
KARPUZ
ETLİ K A BA K DOLMA
ÇARŞAM BA
MANTARLI TAVUK BUDU
MERC. BULG U R PİLAVI
ÇOBAN SALATA
PER ŞEM BE
Z.Y. TAZE FA SU LY E
İNCİRLİ K EŞK Ü L
EK ŞİLİ KÖFTE
ETLİ NOHUT
ŞEH. PİRİNÇ PİLAVI
YOĞURT
CUM ARTESİ
TAVUK FAJİTA
ŞEH R İY E ÇORBA
FIRIN SÜTLAÇ
PAZAR
SOSLU M AKARNA
ÜZÜM
KABAK K A LY E
PAZARTESİ
KADINBUDU KÖFTE(DOM -BİBER)
KAŞARLI DOM. ÇORBA
AŞURE
SALI
SEBZ ELİ PİLAV
CACIK
İSLİM KEBA P
ÇARŞAM BA
SO SYETE MANTI
Z.Y. TAZE FASI 1.Yİ
KAVUN
PER ŞEM BE
SOĞUK ÇORBA
K A LBU R A BA S Tl
MİDİTA KÖFTE(PAT.
SALATA)
CUMA
PİLAV ÜSTÜ ET KAVURM A
TARHANA ÇORBA
M EVSİM SALA TA
CUM ARTESİ
TAVUK PİRZO LA (BU LG U R PİLA V I)
ŞAKŞUKA
ŞET TALİ
M ERC İM EK ÇORBA
ŞEM BAI.İ TATLI
KABAK DOLMA
j CUMA
PAZAR
—
--- -------------------------------------------------------------------
.
îş bu teknik şartname 20 (yirmi) Maddeden ibarettir.
Sayfa 5/5

Benzer belgeler

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü 2013 YILI SARAY İLÇESİ B2 TİPİ 112 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU ÜÇ ÖĞÜN ( ÖĞLE, AKŞAM VE GECE KAHVALTISI) YEMEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR FİRMA İDARE

Detaylı

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

İhtiyaç Listesi - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü 4 Adet Personele 3 Çeşit Normal, Diyet Olmayan Gece Kahvaltısı (pişirme, sunum, servis, sonrası tem izlik, ve yem eklerin uygun sıcaklıkta Saray İlçesi B2 Tipi 112

Detaylı