Ali Ersin Zümrütbaş

Transkript

Ali Ersin Zümrütbaş
(SS-15) POP NEDENİ İLE UYGULANAN
POSTERİOR İNTRAVAJİNAL SLİNGPLASTİ İLE
KOMBİNE BİLATERAL SAKROSPİNÖZ LİGAMENT
FİKSASYONU
Alpaslan Çalışkan1, Klaus Goeschen2, Ali Ersin Zümrütbaş3
1Denizli
Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Denizli
2Carpe Vitam Center Of Excellence For Reconstructive Pelvic Floor Surgery,
Hanover
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Denizli
AMAÇ
•  POP nedeni ile uygulanan posterior
intravajinal slingplasty (P-IVS) ve eş
zamanlı bilateral sakrospinöz ligament
fiksasyonu (SSF) prosedürünün uzun
dönem sonuçlarının bildirilmesi
•  Literürde bu prosedürler ayrı ayrı
tanımlanmış olsa da, kombine olarak
uygulanması bildiğimiz kadarıyla ilk kez
sunulmaktadır.
HASTALAR VE YÖNTEM
•  Ekim 2009 - Ocak 2014
•  En az bir yıllık takipleri olan hastalar
•  Ayrıca, semptomatik POP olmayan ancak idrar ve
defekasyon yakınmaları ile başvuran ve fizik muayenede
POP saptanan ve yakınmaları konservatif tedavilerle
düzelmeyip, cerrahi tedavi uygulanan hastalar
•  Demografik veriler, preoperatif ve postoperatif fizik
muayene bulguları, şikayet düzeyleri ve yaşam kaliteleri
retrospektif olarak değerlendirildi.
•  POP anatomik sınıflaması ! Baden-Walker sistemi
•  Subjektif değerlendirme için POPDI-6 sorgulama formu,
görsel analog skala ve yaşam kalitesi sorgulamaları
kullanıldı.
BULGULAR
•  Anterior ve posterior vajinal duvar prolapsusu
ve idrar kaçırma nedeni ile asıl prosedüre
ilaveten;
–  163 hastaya anterior transobturator meş (ATOM)
–  226 hastaya arka köprü onarımı
–  199 hastaya transobturator tape (TOT)
%92.1
%82.4
%98.1
%96.2
BAŞARI
3. AY
%97.3
%95.4
≥1. YIL
BULGULAR
• 
• 
• 
• 
En az 1 yıllık kontrollerde
POPDI-6 2. soru (Karnınızın alt bölgesinde sıklıkla baskı
hissediyor musunuz?) ve POPDI-6 3. soruya (Vajinal
bölgenizde sıklıkla bir şişkinlik veya dışarı çıkan bir şey
görüyor veya hissediyor musunuz?) ! %93.6 ! “Hayır”
şeklinde cevap verdi.
Aynı dönemde, hastaların %78.2’si POP semptomlarının
yaşam kalitelerini etkilemediğini, %7.5’i minimal, %9.8’i orta
ve %4.5’i ileri derecede etkilendiğini ifade etti.
Postoperatif görsel skala (1-10 arası) ile değerlendirmede
memnuniyet derecesi ortalama 9.1±2.1 olarak saptandı.
Hastaların %92.5’i yapılan cerrahi işlemi başka hastalara
tavsiye edebileceğini ifade etti.
SONUÇLAR
•  P-IVS ile kombine bilateral SSF prosedürü,
uygun teknikle uygulandığında POP cerrahi
tedavisinde uzun dönemde de etkin,
komplikasyon oranları düşük ve başarılı bir
tekniktir.
•  Bildirdiğimiz anatomik sonuçlar, literatürdeki
yüksek hasta sayısına sahip benzer çalışmalarla
karşılaştırıldığında, anterior kompartman
açısından benzer, posterior ve apikal
kompartmantlar açısından ise daha üstündür.