i ("i"l,/L /)~6

Yorumlar

Transkript

i ("i"l,/L /)~6
DEVLET HAVA MEYDA.~LARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜGÜ
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı
i ("i"l,/L
.
'?
: B.11.2.DHMcO.71.03.001 .? )
Konu : Elektronik Personelinin
Görev Yeri Tespiti
Sayı
2~eın\!.o~ F\
,
."
'.1
i.
\-\f\'VA
-
/ )~6-?
LIMf\(\\
LOS EKiM 2005
~~",,~GCLı...G~-.:ıf\€:
Başkanlığınız, i Başmüdürlüğünüz/Meydan
Müdürlüğünüzde terminal sistemlerinde
çalışanlar hariç Radar, Seyrüsefer Yıırdımcı sistemleri, Hava Haberleşme, Merkez Elektronik
Atölye birimlerinde yaı;';zca belirtilen"bu sistemlerde çalışan ve en-route kapsamına gıren
Elektronik kökenli ~ube Müdürü (Radar sistemleri), Şube Müdürü (Seyrüsefer yardımcı
sistemleri), Şube M~dürü (Hava haberleşme sistemleri), Şube Müdürü (Merkez Elektronik
Atölye), Şube Müd~rü (Elektronik), Başmühendis, Mühendis, Teknik Uzman, Teknik Şef,
Tekniker, Teknisyenı pozisyonunda çalışanlann ekli tabloya uygun olarak aşağıdaki hususlar
dikkate alınarak dr'ldurulmasını müteakip, çok ivedi Genel Müdürlüğe gönderilmesi
gerekmektedir.
Bu amaçla;
i. Elektronik, personelinin görev yaptığı yer itibariyle yukanda belirtilen sistem ya da
birimlerden
hangisıne
girdiğinin tespitinde yetkili ve sorumlu Elektronik
Dair~
Başkanı/Başmüdür/Nleydan Müdürü olacaktır. Elektronik Daire Başl$:aniıği tarafından kendi
ünitesi için oluşturullan liste ve Başmüdürlük ve Meydan Müdürlüklerinden gönderilen listeler,
bir Genel Müdür Y4rdımcısı başkanlığında Elektronik Daire Başkanı, Personel ve İdari İşler
Daire Başkanı, Seytiisefer Daire Başkanı ve Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere, ( Bu
başkanlardan herhaıjlgi bin komisyon toplantı tarihinde görevde olmadıği takdirde yerine
yardımcısı görevlen9irilecektiL) makam onayı ile oluşturulan 5 kişilik bir komisyon tarafindan
değerlendirilerek uy~un bulunduğu takdirde onaya sunulacaktır.
Personelin herhangi bir nedenle aynı ünite içerisinde tazminat oranı farklı olan bir başka
birim ya da sistemd~ görevlendirilmesi gerektiğinde, yııkanda belirtilen prosedüre uygun olarak
işlem tesis edilecek~L Tazminat oranı ayı1l olan birim ya da sistemler arası görevlendirme veya
görev yeri değişikli&i suretiyle yapılan atanıalarda herhangi bir onayalınmayacaktır.
2- Ünitenizde halen çalışan bir elektronik personeli yukarıda belirtilen birim ya da
sistemlerden hangisinde istihdam ediliyor ise, ekli listedeki isminin karşısına "en-route"
personeli yazılacak"değilse "ortak personel" yazılacaktıL
i
.
, 3- İlk defa $.çıktan atama yolu ile elektronik personeli atanmasından önce Personel ve
Idari Işler Daire ~aşkanliğınca ilgili BaşkanliklBaşmüdürlükl Meydan Müdür!üğünd e hangi
birim ya da sistemlerde personele ihtiyaç bulunduğunun tespiti amacıyla, ilgili Başkanlik ve ilgili
ünite amirinin yazılı teklifi alinacaktıL Elektronik Daire Başkanlığının kontrolünü müteakip bu
Genelgenin i inci maddesinde belirtilen komisyon tarafından da uygı.ın bulunduğunda, atamaya
yetkili makam (arafından atanacaği birim veya sistem belirtilerek atama onayı
gerçek] eştirileeektii.
1111"
•
DEVLET HAVA MEYDk"i'LARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜCÜ
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı
: B.l1.2.DH~.0.71.03.00/
Konu : Elektronik Personelinin
Görev YeriTespiti
Sayı
iD LS fhit1 ~OU5
'J f s7--L.- -/fbC;;2
Yukanda beliı;tilen hususlar ve istenen bilgiler Havacılık Tazminatının ödenmesinde esas
alınaC'ağından hukukI, mali ve cezai sorumluluk gerektirmektedir. Bu sorumluluk Elektronik
personelinin çalıştığı, Merkezde Elektronik Daire Başkanına, Taşrada Başmüdür ve Meydan
Müdürüne aıt olacaktnr. Bu nedenle gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. Ekte
gönderilen tablolann doldurularak 07/10/2005 tarihi ve mesai bitimine kadar Personel ve İdari
İşler Daire' Başkanlığına faks yolu ile gönderilmesi bilahare evrak asıllannın iletilmesi
gerekmektedir.
'
o
Bilgilerinizi vf"gereğini rica ederim.
,I
Mahmut TEKİN
Genel MüdÜr
Ek ;
1 Adet Liste
DAGmM
Gereği
Elektronik Daire Ba~kanlığı
C veD Planı
'
Bilgi :
Seyrüsefer Daire Başkanlığı
,.0