MisBis PDF Dergi

Transkript

MisBis PDF Dergi
bizden size sizden bize
M ‹ S B ‹ S G I D A S A N . v e T‹ C . A . fi .
2006/2
• Kültürel varl›klar›m›zdan ‹zmir
• Alkolizm...
• Uçucu ya¤lar ve faydalar›
• Hollanda Seyahati
• Damar sertli¤ine karfl› çikolata
• Gezelim... görelim...
yurtiçi pazarlama ve sat›fl
ISM’den görüntüler
Belinda fiirketler Grubu’ndan Say›n
Erhan Soytürk ile toplant›m›z.
‹mtiyaz Sahibi
Misbis GIDA SAN. ve T‹C. A.fi.
G›da San. ve Tic A.fi.
Genel Müdür
Halil Ölçücüer
Genel Koordinatör
‹smail Hakka Ölçücüer
Genel Yay›n Yönetmeni
Elvan Albayrak
Tasar›m ve Uygulama
Tasar›m Ofisi
Dan›flma Kurulu
Zeki Ölçücüer
Gülnur Ölçücüer
Özcan Ç›vg›n
Hukuk Dan›flman›
Mahmut Asra¤
Ofset Haz›rl›k ve Bask›
Tempo Matbaac›l›k ve
Ambalaj San. A.fi.
Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP
Sanayi Sitesi
A-1 Blok, No: 17-30
34670 ‹kitelli - ‹stanbul
Tel :(0.212) 549 34 60 (pbx)
Faks :(0.212) 549 34 64
Yönetim Yeri
Selimpafla Sanayi Bölgesi
Araptepe Mevkii
5007 Sokak No: 10
Silivri ‹STANBUL
Tel :(0.212) 444 80 80
Faks :(0.212) 723 86 44
www.misbis.com.tr
içindekiler
Önsöz 01 • Ay›n Konusu 02 • Bizden Haberler 04 • Güncel 06 • Bas›nda Misbis 07 • Kültürel Varl›klar›m›z 08 • Sa¤l›k 09 • Uçucu ya¤lar ve
faydalar› 09 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 10 • Bizim Köflemiz 11 • Hikayeler 12 • Mizah 13
önsöz
De¤erli Misbis Ailesi;
2006 y›l›n›n so¤uk k›fl aylar›n›n ard›ndan bahar›n kendini
göstermesi ile birlikte ‘Bizden Size; Sizden Bize’nin ikinci say›s›n›
sunman›n sevincini yafl›yoruz.
Her say›da çal›flanlar›m›z ve müflterilerimiz ile aram›zdaki iletiflimin
biraz daha güçlendi¤ini görmek bizi mutlu ediyor ve gelece¤e
dönük heyecan›m›z› son derece art›r›yor.
Dünya ekonomisi 21. yüzy›lda ciddi bir de¤iflim geçiriyor. De¤iflim
canl›lar var oldu¤u sürece devam edecektir. Bu yüzden Türkiye
ekonomisinin dinamikleri ve birçok kaynaklar›m›z; özellikle befleri
kaynaklar›m›z göz önüne al›nd›¤›nda Türk fiirketleri olarak e¤er bu
dönemde do¤ru ad›mlar atabilir ve de¤iflim sürecine do¤ru
stratejiler üretebilirsek 21. yüzy›lda önde gelen ülkeler aras›na
yerimizi alabiliriz.
Bu yeni dönemde ve küreselleflen süreçte kendine yön olarak AB’yi
seçen Türkiye’de flirketlere ve insanlara önemli görevler
düflmektedir.
Misbis olarak geliflen ve de¤iflen dünyada yerimizi alabilmemiz
ad›na gerekli alt yap› ve teknolojik yat›r›mlar›m›z sürekli devam
etmektedir. Dünyan›n çeflitli ülkelerindeki fuar organizasyonlar›nda
yerimizi al›p kendi gücümüzü tüm Misbis ailesi olarak ve Türk
fiirketi olarak neler yapt›¤›m›z› gururla sundu¤umuz 2006 ilk
çeyre¤ini hep birlikte yaflad›k.
Misbis geliflen tüketici isteklerini ve ihtiyaçlar›n› ‘Müflteri Odakl›’
prensibi ile takip etmekte ve hedeflerini bu do¤rultuda
gerçeklefltirmektedir.
Dergimize ilgi gösteren tüm okurlar›m›za teflekkürler, yeni say›larda
buluflmak dile¤iyle;
Sayg›lar›mla,
Zeki ÖLÇÜCÜER
Yönetim Kurulu Üyesi
01
ay›n konusu
yurtiçi pazarlama ve sat›fl
Türkiye'deki yaklafl›k 300 milyon dolarl›k çikolata
piyasas›n›n %12'sini tek bafl›na karfl›layan firmam›z ilkeli ve
disiplinli bir ekip çal›flmas› örne¤i sergileyerek, 2005 y›l›
hedeflerini baflar›yla tamamlam›flt›r.
Misbis G›da San. ve Tic. A.fi. kuruldu¤u
günlerden itibaren oluflturulan yurtiçi
pazarlama ve sat›fl departman›, Kuruluflumuzun
10. gurur y›l›n› yaflad›¤›m›z flu günlerde tüm
yurt genelinde hizmet verebilecek bayii a¤›na
ve yap›ya sahip olmufltur.
2006 y›l› için yap›lan AR-GE çal›flmalar›
neticesinde piyasa lideri olacak ürün seçiminde
ilk tercih olan Jüpiter sütlü, f›nd›kl›, muzlu,
çilekli çikolata kapl› gofret çeflitlerinden oluflan
ürün gurubu için tüm yurt genelini kapsayan
tan›t›m projesi hayata geçirilmifltir.
2006 y›l› bafl›nda de¤iflen kurumsal kimli¤imiz
ve yeni logomuz sekiz gurupda 100'den fazla
ürüne yans›t›larak, bizlere bulundu¤umuz
noktadan daha farkl› bak›fl aç›s›na sahip
olmam›za ve bunun yan›nda piyasalardan gelen
olumlu tepkilerle gelece¤e daha güvenle
bakmam›za neden olmufltur.
Önümüzdeki günlerde görsel ve yaz›l› bas›n için
haz›rlanan bir dizi reklam çal›flmas› ve ad›ndan
çok söz ettirecek tan›t›m çal›flmalar› ile
tüketicilerin be¤enisine sunulacakt›r.
Türkiye'deki yaklafl›k 300 milyon dolarl›k
çikolata piyasas›n›n %12'sini tek bafl›na
karfl›layan firmam›z ilkeli ve disiplinli bir ekip
çal›flmas› örne¤i sergileyerek, 2005 y›l›
hedeflerini baflar›yla tamamlam›flt›r. 2006 y›l›
hedeflerinde bu pay›n› yükselterek daha çok
tüketici kitleleri ile Misbis markal› ürünleri
buluflturmak için hizmet yar›fl›na girmifltir.
Sahip oldu¤u HACCP ve ‹SO 9001 belgeleri
›fl›¤›nda otomasyona dayal› üretilmifl kaliteli
ürünlerimizden tüketici memnuniyeti ve
aran›rl›¤›n›n en üst seviyelere ç›karmas› için
modern pazarlama ile sat›fl sistemleri için
araflt›rmalar sonuçlanarak, gelecek günlerde
projelendirmek üzere gündeme al›nm›flt›r.
02
Geleneksel hale gelen CNR G›da Fuar›na 2005
y›l›ndaki kat›l›m›m›z her y›l oldu¤u gibi yo¤un
bir ilgi görmüfltür. Stand›m›z› gezen tüm davetli
müflterilerimiz ve ziyaretçilerimizle
bütünleflerek baflar›l› bir tan›t›m aktivitesini
gurur ile gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z.
2005 y›l› A¤ustos ay›nda tüm yurt genelindeki
bayilerimiz ile ‹stanbul'da buluflarak Misbis
bayii toplant›s›n› gerçeklefltirdik. Firma
yönetimi, bayii ve bayiler aras› kaynaflma ile
Misbis konukseverli¤inin en güzel örnekleri
sergilenerek baflar›l› bir organizasyona imza
at›lm›flt›r.
Türkiye'de g›da sektörünün önde gelen
isimlerinden baz› büyük firmalar için yap›lan
Private Label (fason) üretimlerde gösterilen
üstün baflar› bu tür taleplerin artmas›na sebep
olarak, firmam›z›n bu çal›flmalardaki istikrarl›
politikalar› dikkatle takip edilip çal›flma ilkeleri
uygulanmaktad›r.
Yurtiçi pazar›nda her gün ticari hacimleri
büyüyen Hiper Market'lere yönelik
çal›flmalar›m›za 2005 y›l›nda daha çok önem
vererek devam etmekteyiz. Bu çal›flmalarda
örnek olarak Metro Grosa Market'ler de
Ramazan ve Kurban Bayramlar›'nda bayraml›k
special ürünleri için yap›lan tan›t›m ve tatt›rma
aktivitesi ile ürünlerimizin çok genifl tüketici
kitlesi taraf›ndan tan›nmas›n› sa¤lanm›flt›r. Bu
çal›flmalar›m›z›n 2006 y›l›nda da daha yüksek
hedeflerle devam etmesi sa¤lanacakt›r.
2005 y›l› sonunda depolama ve sevkiyat
kalitesini art›rmak için üretilen ürünlerin
müflterilerimize daha h›zl› ve problemsiz
ulaflt›rabilmek için 6000 m2'lik yeni depomuzun
hizmete girmifltir. Çal›flma sisteminde yap›lan
yeni düzenle birlikte sevkiyat kalitesinin ve
h›z›n›n de¤iflmesi bizlere ayr›ca bir güç
vermifltir.
Misbis yönetim kurulu üyesi Say›n ‹smail
Ölçücüer taraf›ndan organize ve kontrol edilen
çal›flmalar›m›zdaki ekip arkadafllar›m›z;
Yurtiçi Pazarlama ve Sat›fl Müdürü
Özcan Ç›vg›n,
Gökmen Yüksel, Yurtiçi Sat›fl Operasyon Sorumlusu
2006 y›l› ifl güvenli¤inden
görüntüler
Türkiye'de g›da sektörünün önde gelen isimlerinden baz› büyük firmalar için
yap›lan Pravete Label (fason) üretimlerde gösterilen üstün baflar› bu tür
taleplerin artmas›na sebep olarak, firmam›z›n bu çal›flmalardaki istikrarl›
politikalar› dikkatle takip edilip çal›flma ilkeleri uygulanmaktad›r.
Nurcan Kaya,
Aykan fiimflek,
Yurtiçi Bölge Sat›fl Asistan›
Yurtiçi Bölge Sat›fl Uzman›
1. Bölge ‹stanbul, Trakya
6. Bölge Erzurum, Do¤u Anadolu
Kas›m Özdamar, Yurtiçi Bölge Sat›fl Uzman›
2. Bölge ‹zmir, Ege
Murat Yavuzer, Yurtiçi Bölge Sat›fl Uzman›
3. Bölge Adana, Akdeniz
Murad Cesur,
Yurtiçi Bölge Sat›fl Uzman›
4. Bölge Gaziantep, Güney Do¤u
Anadolu
Zeyni Eroktay, Yurtiçi Bölge Sat›fl Uzman›
5. Bölge Ankara, ‹ç Anadolu, Bat›
Karadeniz
Murat Üyüklü, Yurtiçi Bölge Sat›fl Uzman›
7. Bölge Bursa, Eskiflehir, Sakarya,
Kocaeli
10. Bölge Market guruplar›
Baflar›l› çal›flmalar›n›n 2006 y›l›nda da
devam›n› dileriz.
Tüm çal›flmalar›m›zda bizlerle beraber olan ve
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen de¤erli
bayilerimize ve ilgili firmalara teflekkür eder,
2006 y›l›nda da bizleri dikkatle takip etmelerini
rica ederiz.
Firmam›z 2006 y›l› tan›t›m projeleri
kapsam›nda Türkiye Omurilik ve Felçliler
Derne¤i'nin organizasyonunda 18-23 Nisan
tarihlerinde ‹stanbul Feshane Kongre ve Fuar
Merkezi'nde tertiplenen 1. Uluslararas› Gülen
Çocuk fienlikleri’ne sponsor firma olmufltur.
Tüm sevenlerimizi çocuklar› ile birlikte bu
flenliklere beklemekteyiz.
Sayg›lar›mla,
Özcan Ç›vg›n
Pazarlama ve Sat›fl Müdürü
03
bizden haberler...
Hollanda Seyahati
fiubat 2006 tarihinde Hollanda'da bulunan Yeni
Fatih Import'u (Say›n Seyfettin Güngör) ziyaret
ettik. Yeni Fatih import Hollanda'da pazarlama ve
sat›fl a¤› çok güçlü bir firma özelli¤i ile bizi
Amsterdam'da temsil etmektedir.
Özellikle, Capitol, yumurta, krem ürünlerimizi
Hollanda genelinde market raflar›na koymay›
baflarm›flt›r.
Yapt›¤›m›z görüflmeler sonucunda, iflbirli¤imizi ve
dayan›flmam›z› daha da pekifltirdik. Karfl›l›kl›
güven ve iyi niyet çerçevesindeki çal›flmalar›m›zla
birlikte, bizlerden 3100 km uzakl›kta Misbis
ISM’den görüntüler
Cezayir bayisi Misbis’i ziyaretinde.
04
Ürdün Seyahati
baflar›s›n› görmek bizi çok gururland›rd›. Tüm
Misbis ailesine ve kendilerine baflar›lar›m›zdaki
katk›lar›ndan dolay› bir kez daha teflekkür etmek
istiyoruz.
Aysegül Tafler
‹hracat Sat›fl Uzman›
dikkat!...
jüpiter’in
çekim alan›ndas›n›z.
Misbis ‹stanbul’da ki modern tesislerinde üretmifl oldu¤u Jüpiter
markal› ürünü Türk tüketicisinin be¤enisine sundu.
fi›k tasar›m› ile dikkatleri üzerine toplayan Jüpiter dört farkl›
lezzette, özel stand› ile birlikte sat›fla sunulmufltur.
güncel
Damar sertli¤ine karfl› çikolata
‹sviçre’de yap›lan bir araflt›rmada, çikolatan›n damar sertleflmesini önleyerek ciddi kalp
rahats›zl›klar›n› azaltt›¤› belirlendi.
Çikolatan›n; antioksidan aç›s›ndan zengin oldu¤u bilinen k›rm›z› flarap, yeflil çay, çilek,
kiraz ve bö¤ürtlen gibi meyvelerden daha daha fazla miktarda antioksidan içerdi¤i,
günlük olarak küçük bir bitter veya sütlü çikolata tüketiminin vücuda antioksidan al›m
düzeyini art›rabilecegi ve damar sa¤l›¤›n› yararl› bir flekilde etkiledi¤i belirlendi.
istanbul’un fethi
‹stanbul'un kuruflu çok eski ça¤lara kadar
dayan›r. Eski ‹stanbul 7 tepe üzerine
kurulmufltu. fiimdiki ad› eski Yunanca is tin
bolin (flehre gidiyorum) sözünden gelmifltir:
Bizontion Megora'dan gelen Büzan'›n ad›ndan
gelir. fiehir 196 y›l›nda Antonina, 330'da
Secunda Roma 5. yüzy›ldan itibaren Nova Roma
ve halk aras›nda da yayg›n olarak
Konstantinopolis diye an›lm›flt›r. fiehrin
Osmanl›lara geçmesi üzerine önce ‹slambol
diye adland›r›lm›flt›r.
fiehir ve Avrupa ve Asya k›talar›n›n birleflti¤i
yerde kuruldu¤u için, stratejik bak›m›nda önem
tafl›r. Bugünkü ‹stanbul'un çekirde¤i olan
Haliç'in güneyindeki paçan›n ilk sakinleri
Traklard›r. Fenikeliler ise Kad›köy'e
yerleflmifllerdir. Yunanl›lara göre, Megara
flehrinden Byzas›n Saray burnuna gelip
yerleflmifltir. M.S. 2. yüzy›l›n da ise buras› bir
Roma sitesi olmufltur. ‹mparator 325'te yeni bir
flehir inflats›na giriflmifl, 330'ta bu flehir
Roma'n›n yerine Dünya imparatorlu¤unun
baflkenti olmufltur. 395'te imparatorluk ikiye
ayr›l›nca ‹stanbul'da Do¤u Roma'n›n baflkenti
say›lm›flt›r. fiehirde daha sonra Atila
komutas›ndaki Hunlar, Avarlar, Araplar
taraf›ndan birçok kereler kuflat›lm›fl, fakat
al›namam›flt›r. Selçuklu Türklerine karfl›
tertiplenen 1. Haçl› Seferleri mensuplar› ise
1204'te Bizans'› bas›p flehri yak›p y›km›fllard›r.
Baflar›s›z olan kuflatmalardan sonra, flehir
nihayet 1453 y›l› Nisan ay›nda Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan 165.000 kiflilik ordusuyla
kuflat›lm›flt›r.
Fatih Sultan Mehmet döktürdü¤ü bütün toplarla
surlar› zorlam›fl, donanmas›n› bir gece de
Dolmabahçe'den Haliç'e indirmifltir. 6 Nisan’dan
29 May›s’a kadar süren 53 günlük kuflatma;
zorlu savafllar ve hücumlar sonucunda
Bizansl›lar›n yenilgiye u¤ramas› ve Fatih'in 29
May›s 1453 Sal› günü ‹stanbul'a girmesiyle son
bulmufltur.
‹stanbul'un Türkler taraf›ndan al›nmas›yla orta
ça¤ sona ermifl ve yeni ça¤ bafllam›flt›r.
Tüm annelerin
“anneler gününü”
kutluyoruz.
06
bas›nda misbis
07
kültürel varl›klar›m›z
izmir
‹zmir, Türkiye'nin bat›s›nda Ege Bölgesi'nin en
büyük, ülkemizin de 3. büyük ilidir. ‹zmir'e ba¤l›
28 ilçe bulunmaktad›r.
Kent, il topraklar›n›n bat›s›nda, Ege Denizi
k›y›lar›nda, ‹zmir Körfezi'nin iç körfez kesiminde
yer al›r. Bir liman kenti olan ‹zmir, Türkiye'nin
en önemli d›flsat›m limanlar›ndan biridir. Gerek
nüfusu, gerekse ticaret, sanayi, e¤itim, kültür,
e¤lence, sanat, sa¤l›k, finans, ulafl›m, turizm vb.
ifllevleriyle ve bu alanlardaki kurum ve
kurulufllar›yla, etki alan›yla Ege'nin metropolü
konumundad›r.
‹zmir, k›y›lar› ve denizi, da¤lar›, yaylalar›, termal
sular›, k›z›lçam ve makilerden oluflan ormanlar›,
Ege'ye özgü tar›msal ürünleri ve yumuflak iklimi
ile do¤aya uyumlu turizm türlerini ve
rekreasyonel aktiviteleri uygulamak için eflsiz
ortamlar sunar.
Tarih öncesinden günümüze ulaflan say›s›z sit
alanlar›, eserleri ve yap›lar›, müzeleri, tipik Ege
mutfa¤›, el sanatlar›, festivalleri, flenlikleri ve
di¤er yerel kültürel özellikleriyle kültür
turizmine, kutsal yerleriyle inanç turizmine
hizmet vermektedir. Kongre turizmi ise ‹zmir'de
gelecek vaat eden bir turizm türü olarak
gelifltirilmeyi beklemektedir. Termal sular, Ege
Bölgesi'nde oldu¤u kadar ‹zmir turizminde de
çok önemli bir kaynak olup sa¤l›k turizminde
Türkiye'de merkez olabilecek bir kapasiteye
sahiptir.
Gezilecek yerler:
Agora Aç›khava Müzesi, ‹zmir Arkeoloji Müzesi,
Atatürk Müzesi, Bergama Müzesi, Cumhuriyet
E¤itim Müzesi, Çeflme Müzesi, Efes Müzesi, Efes
- Selçuk, Meryem Ana Evi, Etnografya Müzesi,
‹nönü Evi Müzesi, Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve
Müzesi, ‹zmir Resim Ve Heykel Müzesi, Ödemifl
Müzesi, Ödemifl Birgi Çak›ra¤a Kona¤›, Tabiat
Tarihi Müzesi, Tire Müzesi, Kad›fekale, Agora,
Kemeralt› Çarfl›s›, K›z›lçullu Su Kemerleri,
K›zlara¤as› Han›, Dönertafl Sebili, Saat Kulesi,
Hükümet Kona¤›, ST. Polycarp Kilisesi,
Bet - Israel Sinagogu, Tantalos.
Bunlar› biliyor muydunuz?
• ‹zmir'in en az 5000 y›ll›k bir tarihe sahip
oldu¤unu,
• Iliada ve Odysseus"un yazar› Homeros'un
Misbis Yurtiçi Sat›fl Müdürlü¤ü’ne ba¤l› 2. Bölge Ege ve Akdeniz illerinde
bulunan ve baflar›l› çal›flmalar› ile Misbis ürünlerini pazarlayan bayilerimiz.
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
‹ZM‹R
MAN‹SA
AFYON
DEN‹ZL‹
DEN‹ZL‹
ANTALYA
LÜTF‹ PAfiAO⁄LU GIDA PAZ.
fiEN ‹fi GIDA PAZ.
EGE GIDA PAZ.
T.M.C GIDA PAZ.
ÇALIfiKAN T‹CARET
AGONYALI T‹CARET
ÖZMUMCU GIDA
AS GIDA
KARAKAYA GIDA
DEL‹GÖZ GIDA
ÖZTÜRKO⁄ULLARI GIDA
Süleyman PAfiA
Erkan fiEN
Sinan KIR
Turgut CONKAR
Muzaffer ÇALIfiKAN
Cahit ÖZCAN
Mehmet MUMCU
Abdullah SOYDAN
Yurdal KARAKAYA
Saim DEL‹GÖZ
Veli ÖZTÜRK
Pravete Label üretim fiokorella-Starella
‹ZM‹R
ARCAN GIDA
2006 Y›l›nda baflar›l› çal›flmalar›n›n devam›n› dileriz.
Özcan ÇIVGIN
Paz.ve Sat›fl Müdürü
08
Seçkin ARSLANSAN
‹zmir'li oldu¤unu,
• ‹ncil'de sözü edilen "Yedi Kilise"den üçünün
‹zmir ili s›n›rlar› içinde oldu¤unu,
• Dünyan›n Yedi Harikas›ndan biri olan Artemis
Tap›na¤›'n›n Selçuk'ta oldu¤unu,
• Parflömen ka¤›d›n›n Bergama'da keflfedildi¤ini,
• Eski dönemlerde Foçal›lar›n 50 kürekli ve 500
yolcu tafl›yan tekneler inflaa ettiklerini,
• Eski Foçal›lar›n Bat› Akdeniz'de bir çok koloni
kurduklar›n›, bunlardan baz›lar›n›n ‹talya'da
"Velia", ‹spanya'da "Ampurias" ve Fransa'da
"Marsilya" oldu¤unu,
• Tanr›ça Athena ad›na infla edilen ilk tap›na¤›n
‹zmir'de inflaa edildi¤ini,
• Filozof ve fiair olan Xenophanes'in
‹.Ö. 6. yy'da Kolofon'da yaflad›¤›n›,
• "Bir nehirde iki kez y›kan›lmaz" diyerek her
fleyin de¤iflti¤ini söyleyen ünlü filozof
Heraklit'in (‹.Ö 540-480) Efes'te yaflad›¤›n›
• Filozof Anaxagoras'›n (500-428 B.C)
Clazomenae'de, (bugünkü Urla) yaflad›¤›n›,
• Eski ça¤›n ünlü hekimi Galen'in (131-210.‹.S.)
Bergama'da yaflad›¤›n›,
• Meryemana için yap›lan ilk kilisenin Efes'te
oldu¤unu,
• ‹ncil'in dört yazar›ndan biri olan St. John'un
Selçuk'ta öldü¤ü ve burada gömüldü¤ünü,
• M›s›r Kraliçesi Kleopatra'n›n 188 y›l›n›n k›fl›n›
Antonious ile birlikte Efes'te geçirdi¤ini,
• Frans›z yazar ve fiairlerden Lamartine,
Chateubriand, Theophile Gautier, and Gustave
Flaubert'in ‹zmir'i ziyaret ettiklerini,
• Papa Paul VI 1967ve Pope John II'nin 1979
y›l›nda Meryemana Evini ziyaret ettiklerini,
• Uluslararas› "‹zmir Festivali" kapsam›nda Ray
Charles, Paco De Lucia, Joan Baez, Martha
Graham Dance Company, Tanita Tikaram,
Jethro Tull, Leningrad Philarmony Orchestra,
Christ De Burg, Sting, Moscow State
Philarmony Orchestra, Jan Garbarek, Red
Army Chorus, Academy of St. Martin in the
Field, Kodo, Chick Corea, New York City Ballet,
Nigel Kennedy, Brayn Adams, James Brown'›n
geldiklerini,
• Ünlü fiark›c› Dario Moreno'nun ‹zmir'de
yaflad›¤›n›,
• Bademli köyünün Türkiye'de tiyatroya sahip
ilk ve tek köy oldu¤unu biliyor muydunuz?
sa¤l›k
alkolizm...
• Biliyoruz ki alkolün olumsuz etkileri, al›nan
miktara ve s›kl›¤a göre de¤iflir. Ne kadar içki
içmek “normal”dir ?
• Alkol kullan›m›n›n bir kiflide problem haline
geldi¤ini ne zaman söyleyebiliriz?
• Alkol ba¤›ml›l›¤› nedir?
• Alkolizm bir hastal›k m›d›r?
• Alkolizmden kurtulmak mümkün mü?
• Bir kifli alkolik oldu¤unu nas›l itiraf edebilir?
Günde 1-2 kadeh içki alman›n kalp hastal›¤›
riskini azaltabilece¤ine iflaret eden bilimsel
araflt›rmalar vard›r. Sonuçlar› itibariyle alkol
kullan›m› genifl bir yelpaze oluflturur. Alkolü,
seyrek olarak az miktarda problemsiz olarak
kullanan pek çok insan oldu¤u gibi bu nedenle
zaman zaman bafl› derde giren ve alkolsüz
yaflayamaz hale gelen insanlar vard›r.
Alkolizm deyince zihinlerde, parklarda ispirto
fliflesine sar›l›p s›zan a¤›r alkol ba¤›ml›lar›
canlan›r ve kifliler kolayca kendilerinde “alkol
problemi olmad›¤›n›” söylerler. Oysa alkol
kullanman›n problem haline dönüflmesi için
kiflinin sürekli alkol al›yor olmas› bile gerekmez.
Kifli, zaman zaman kullansa da, alkol almaya
ba¤l› olarak afla¤›daki problemlerden birisini
dahi zaman zaman yafl›yorsa profesyonel
yard›m› gerektirecek düzeyde alkol kullanma
problemi var demektir:
• ‹flte, okulda ya da evde üstüne düflen görevleri
tekrarlay›c› bir biçimde aksatma
• Fiziksel olarak tehlikeli durumlarda yineleyici biçimde
alkol kullan›m›
• Alkol ile iliflkili ortaya ç›kan yasal sorunlar
• Alkolün neden oldu¤u ya da alevlendirdi¤i sürekli ya da
tekrarlay›c› insanlar aras› sorunlar
Böyle bir kifli, içkinin zararl› sonuçlar›n› kontrol
edemiyor demektir. Bu duruma t›pta “alkol
kötüye kullan›m›” ad› verilir.
Ba¤›ml› olan kifliler;
• Niyetlendi¤inden daha fazla miktar ve sürede alkol
al›rlar.
• B›rakmay› istedi¤i ya da defalarca b›rakmay› denedi¤i
halde yeniden içmeye bafllar.
• ‹çkiye fazla vakit ay›r›r. Baz›lar› gün içinde kimseye fark
ettirmemeye çal›flarak içebilir.
• ‹çki içmeye f›rsat bulamad›¤› sosyal faaliyetleri, hobileri,
baflka zevk verici aktiviteleri azalt›r ya da terk eder.
• Alkole ba¤l› ya da alkolle artan fiziksel (karaci¤er
hastal›¤›, yüksek tansiyon, gastrit vb), ya da psikolojik
(depresyon, anksiyete, uyku bozuklu¤u vb) problemler
yaflamas›na ra¤men içmeye devam eder.
• Ayn› etkiyi almak için içti¤i miktar› artt›r›r ya da
baflkalar› için çok say›lacak miktarlarda içti¤i halde
etkilenmez
• Alkol almad›¤› zaman titreme, terleme, çarp›nt› gibi
flikayetler yaflar.
Alkolizm müzmin (kronik), tekrarlay›c› bir
hastal›kt›r. Bu hastal›k ilerleyicidir, yani gittikçe
kötüleflebilir. Alkolizm; fleker hastal›¤›, yüksek
tansiyon vb. di¤er kronik hatal›klar gibi sürekli
takibi gerektirir. Aralarda kriz durumlar›
yaflanabilir.
Alkolizmin bir hastal›k olarak görülmesinden
as›l kas›t kiflinin alkol karfl›s›nda iradesini ve
seçim yapma gücünü kaybetmesidir. Ama tedavi
için kiflinin 'alkolik' oldu¤unu kabul etmesi flart
de¤ildir. Önemli olan dan›flma amac› ile de olsa
bir uzmana baflvurmas›d›r.
Bir çok kifli alkol karfl›s›nda aciz oldu¤unu ve
yenik düfltü¤ünü itiraf edene kadar korkunç
deneyimler yaflar, maddi ve manevi büyük
kay›plara u¤rarlar. ‹nsanlarla iliflkileri bozulur,
çal›flma hayatlar› alt üst olur, ruhsal çöküntü
yaflarlar. Oysa bu kadar a¤›r bir bedel
ödemeden, alkol içmeyi kontrol edemedi¤inin
fark›na var›p yard›m aray›fl›na girmek en
iyisidir.
uçucu ya¤lar ve faydalar›
Ard›ç Uçucu Ya¤›
‹drar söktürücü, ifltah aç›c›, mide a¤r›s› bo¤az
iltihab›, saç dökülmesinde ve kandaki fleker
miktar›n›n düflürülmesinde, deri
hastal›klar›nda, selülit tedavisinde ayr›ca
romatizma ve kramplarda da kullan›lmaktad›r.
(Afl›r› kullan›m› sak›ncal›d›r. Böbrekleri tahrifl
eder.)
Kullan›l›fl›: Dahilen; 2-3 damla bir fincan suya
damlat›larak kullan›l›r. Haricen; uygulan›lacak
yer kolonya ile temizlenir ve bol miktarda
yedirilerek tatbik edilir. Antiseptiktir ve bu
yüzden ayakta oluflan mantar, egzama
hastalal›klar›nda sürülerek kafl›nt› önlenir.
Masaj yap›larak cilt alt›nda toplanan ya¤ ve
toksit maddelerin terleme yolu ile d›fla
at›lmas›n› sa¤lar.
Biberiye Uçucu Ya¤›
‹drar söktürür, gaz giderir, kan dolafl›m›n›
art›r›r, bronflit, sinüzit, sar›l›k ve karaci¤er
enzimlerini düzenlemede kullan›l›r. Saç
dökülmesi ve kepe¤e karfl› faydal›d›r. Ya¤
çözücüdür. Kolesterolü düzenler.
Kullan›l›fl›: Dahilen; bir fincan suya 2-3 damla
veya flekere damlat›larak günde 3 defa
kullan›labilir. Haricen; sinüzite, romatizmal
a¤r›lara, sivilcelere sürülerek, deri ve cilde
canl›l›k verir.
Papatya Ya¤›
Duyarl› ve problemli ciltlerde yaralar›
iyilefltirici ve cildi besleyen özelli¤e sahiptir.
Bademcik ve difl iltihab›nda gargara olarak
kullan›l›r.
Kullan›l›fl›: Haricen; Cilde masaj fleklinde tatbik
edilir. Dahilen; Bir fincan suya 4-5 damla
damlat›larak gargara yap›l›r. (içilmesi
sak›ncal›d›r.)
09
sosyal ve kültürel etkinlikler
gezelim.... görelim
Yayla havas› almak isteyenlere...
Çi¤dem Yaylas› (Adapazar›)
Çi¤dem Yaylas› Adapazar› il s›n›rlar› içinde
Elmac›k Da¤›’nda ve 1400 m. yükseklikte bir
yaylad›r. 30’a yak›n yayla evi bulunan Çi¤dem
Yaylas›’na Hendek köylerinden insanlar
yaylac›l›k yapmak için gelmektedirler. Yayla
havas› almak ve güzel bir bir yürüyüfl yapmak
isteyenlere günübirlik gidilecek harika bir do¤a.
Menekfle Yaylas› (Kocaeli)
‹zmit Gölcük s›n›rlar› içinde olan Menekfle
Yaylas› ‹stanbul'a yaklafl›k 160 km ve 2.5 saat
uzakl›ktad›r. ‹zmit'in Yuvac›k kasabas›na ba¤l›
Servetiye Camii ve "Servetiye Karfl›" köylerinin
yaylas›d›r.
Sansarak Kanyonu (‹zmik)
Sansarak ‹znik'e 17 km. uzakl›kta 1000 metre
yükseklikte bir da¤ köyüdür. Yaklafl›k 500
y›ll›kt›r. Köylüler, "Sar›k›srak" diye bir kurulufl
efsanesinden söz ederler. Buna göre sar› bir
k›sra¤› olan bir türkmen delikanl›s›n›n ailesiyle
birlikte köyü kurdu¤u, Sansarak ad›n›n
'sar›k›srak'tan modifiye olarak geldi¤i öne
sürülür. Yaklafl›k yüz hanelik büyük bir köydür.
Köyden bir saatlik orman yolu yürüyüflü ile
kanyona girilir. Kanyon yedi kilometre olup,
bafltan sona yürünürse 6 saat kadar sürer.
Sansarak kanyonu yürüyüfllerinde genellikle
kanyonun yar›s›ndan ç›k›larak köye dönülür. Bu
haliyle dört saat sürer. Yer yer zor kaya
geçiflleri, yar› bele kadar suya girmeyi
gerektiren göletler parkuru zorlaflt›r›r. Buna
karfl›n sular›n vucudunuza adeta bir do¤al
jakuzi gibi masaj yapt›¤› kaya havuzlar› size
bütün yorgunlu¤unuzu unutturur.
Dupnisa Ma¤aras› (‹¤neada - K›rklareli)
Ma¤aran›n uzunlu¤u 3200 metre. Giriflten sonra
tavan yüksekli¤i sürekli artmaktad›r. ‹çeri
girdikçe su seviyesi yükselmektedir. Yaklafl›k bir
km’lik yolculuktan sonra su azal›yor. Bu
noktadan yukar› t›rman›ld›¤›nda büyük ve enfes
bir salonla karfl›lafl›l›yor. Salonun sonu sulu bir
galeri ile devam ediyor. Yer yer mermer içinde
ilerlenen ma¤arada güzel oluflumlara rastlamak
mümkün. Yap›lan araflt›rmalar›n sonucunda
Dupnisa'n›n bir ma¤ara sistemi oldu¤u ortaya
ç›km›flt›r. ‹¤neada yolu üzerinde Demirköy'e
gelmeden 14 km. önce Dupnisa Ma¤aras›
tabelas› mevcut. Bu sapaktan girerek Sarpdere
Köyüne ulafl›l›yor. Köyden sonra 5 km.l›k
stabilize yolla ma¤aran›n oldu¤u alana
ulafl›l›yor. Bu ma¤araya girerken tamamen
›slanmay› ve üflümeyi göze almak
gerekmektedir. Veya özel giysi ile girilmelidir.
Biraz tarih diyenlere...
Beyaz›t-Gedikpafla, Üsküdar’dan Anadolu
Kava¤›’na bo¤az ve adalar turunun d›fl›nda...
Topkap› Saray›, Dolmabahçe Saray›, Beylerbeyi
Saray›, Küçüksu Kasr›, Kariye Camii, Ayasofya
Camii, Arkeoloji Müzesi, Yerebatan Saray›,
Sultan Ahmet Camii, Kapal›çarfl›, Galata Kulesi
gezilip Sultan Ahmet Köftecisi’nde mola
verebilirsiniz. E¤er biraz daha uzaklara gitmek
isterseniz; Edirne’de Eski Camii, Üç fierefeli
Camii, Rüstem Pafla Kervansaray›, Ali Pafla
Çarfl›s›, Selimiye Külliyesi, II. Beyaz›t T›p
Medresesi, Karaa¤aç, ilginç sokak ve ev gezileri
yap›p, Edirne ci¤ercisinde yemek yiyebilirsiniz.
Yada ailenizi al›p ‹znik’teki tarihi yerleri
gezdikten sonra göl kenar›nda piknik keyfini
yaflayabilirsiniz.
kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap...
• Evlerin de ruhu vard›r.
Onlar da görür hissederler...
Onlar da sever, sevgi
beklerler. Sevdiklerine
ba¤lan›r, s›r biriktirirler.
Yedi Evin S›rlar›, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son
günlerinden Cumhuriyet’in
ilan›na ve günümüz
Türkiye’sine, dört kuflak boyunca uzanan bir ailenin
öyküsünü, yaflad›klar› farkl› evlerin dilinden
anlat›yor.
Croutier, ‹zmir’de görkemli bir villadan, Uluda¤’›n
eteklerindeki ipek çiftli¤ine ve buradan
10
‹stanbul’daki modern apartman kat›na uzanan iniflli
ç›k›fll› bir aile tarihine ›fl›k tutuyor.
Benzersiz olaylarla örülmüfl bu aile destan›nda,
ayn› zamanda, farkl› kuflaklardan özel dört kad›n›n
yaflam› bulufluyor...
• “Küçük fieyler” adl›
kitap Prof. Dr. Üstün Dökmen’in
ayn› isimle televizyonda
haz›rlad›¤› program›n baz›
konular›n›n geniflletilmesi ve
yeni konular›n eklenmesiyle
oluflmufl bir kitapt›r.
Kitab›n çerçevesi, insan iliflkileri, iletiflim hatalar›,
yaflama sevinci, çocuklarla iletiflim, efllerle iletiflim,
rollerimiz, kad›n - erkek eflitli¤i gibi konular yer
almaktad›r.
• “Deniz” John Banville’nin bu roman›n da
orta yafll› sanat tarihçisi Max Morden kar›s›
Anna’y› mide kanserinden kaybettikten sonra,
deniz kenar›nda Cedars adl› bir pansiyona
çekilir. Orada çocuklu¤unda kendisini çok
etkilemifl olan Graces ailesini hat›rlar› ve eski
günlerine döner anlat›l›yor.
Morden‘in geçmifliyle hesaplaflmas› büyük bir
incelikle anlat›l›yor.
bizim köflemiz
Nezengül & Hamit Özdemir
01.01.2006 tarihinde niflanlanm›fllard›r.
Günay & Yener Tafldan
25.02.2006 tarihinde evlenmifllerdir.
‹ki çiftimize de sa¤l›k, huzur ve mutluluklar diliyoruz
Davut Turan'›n 01.01.2006 tarihinde Elif Turan isimli bir k›z›,
Ramazan Geçer'in 19.01.2006 tarihinde Tunahan Geçer adl› o¤lu,
Hac› Güneysu'nun 13.02.2006 tarihinde fiahin Gökdeniz isimli bir o¤lu,
Engin fiimflek'in 12.02.2006 tarihinde Buse fiimflek isimli bir k›z›,
Zeki Ölçücüer’in 11.03.2006 tarihinde Ça¤la ve Yi¤it dünyaya gelmifltir.
Umar›z sa¤l›k ve mutlulukla büyürler...
Ça¤la
Yi¤it
do¤um gününüz kutlu olsun!
mart
HAL‹L ÖLÇÜCÜER
BURCU KURU
D‹LEK KOÇO⁄LU
ELMAS KARAGÖZ
EM‹NE ALTUNTAfi
EM‹NE GÜZELAYDIN
GÖKfiEN fiA⁄AR
NURHAN C‹DAN
TÜLAY DURMAZ
DAVUT BOY
OSMAN AKTAfi
SERTAN BAYGIN
HÜRYAfiAR SUNGURTEK‹N
MURAT SA⁄LAMPINAR
ADEM LALE
AYNUR UZUNO⁄LU
FEVZ‹YE ÇET‹N
GÜLNUR fiAH‹N
nisan
fiER‹F YILMAZ
AYfiE BOLAT
D‹LBER AKGÜN
EL‹F PURKAYA
FATMA PAfiA
‹SM‹HAN YAZAR
PINAR KEÇEL‹
REYHAN KOLG‹TT‹
SONGÜL ERTUT
SAL‹H YILMAZ
AL‹ YAVUZ
SONGÜL BENG‹SU
NECATT‹N fiEKER
SAL‹M CAN
AHMET POLAT
AL‹ KÖSE
ERDAL BOZKURT
ERKAN KAYA
may›s
MEHMET TAL‹P KAYRA
C‹HAN C‹NG‹TAfi
F‹KR‹ DALAR
RAMAZAN GEÇER
SABAHATT‹N DEM‹RBAfi
ELV‹DE MEfiE
SEVDA KARAÇAY
ÜLKER ERENÇ
SELAHATT‹N ÖZTÜRK
YAVUZ KAYRA
AYHAN ÇALIfiKAN
BÜLENT ÖZDEM‹R
‹LHAN BOZKURT
ÖZDEM‹R KÖRO⁄LU
MAHMUD GÜLER
YAS‹N ‹NC‹
haziran
AL‹ OSMAN ÇEfiMEC‹O⁄LU
EROL TAfi
ÜM‹T DEM‹R
HASAN KÜTÜK
LÜTF‹YE SUBAfi
EL‹F EKEN
GÜLSEREN KÖZLEME
KEZBAN CANSIZ
NURCAN KARADEM‹R
ADNAN KOLG‹TT‹
KASIM ÖZCAN
SADIK TANRIKULU
MELEK TEZCAN
fiAD‹YE DEM‹RC‹
DURMUfi DO⁄AN
ABDULHAL‹M SAVUCU
AYHAN ALTU⁄
DAVUT TURAN
OSMAN AVCIO⁄LU
GÖKHAN YÜCEL
‹SMA‹L URAL
SEBAHATT‹N AYDIN
SABAHAT GÜRAL
fiENNUR UZUN
MEHMET BULUT
ERSAN fiAH‹N
CEMAL YILMAZ
MUSTAFA BULUT
LÜTF‹YE TERZ‹
ÖMER BEZENM‹fi
fiÜKRÜ ALPASLAN
TAMER KARAMUSTAFA
NAZ‹F YILMAZ
YASEM‹N ALTUNTAfi
HACI GÜNEYSU
MUSTAFA GÜRBÜZ
GÜLNUR ÖLÇÜCÜER
NURCAN KAYA
AYfiEM ESK‹O⁄LU
MURAT KARA
B‹ROL ALTUNTAfi
BAHATT‹N PARLAK
EYÜP GÜNEY
NURULLAH ÖZTORUN
FAHR‹ ERTEN
TÜLAY KARAMAN
TARIK fiAMDANLI
ESMA YÜCE
NEZAKET BALCI
S‹NEM CANTEK‹N
SULTAN DURUCAK
YASEM‹N DULO⁄LU
ERCAN YILMAZ
FEYZULLAH GÜNEY
YUSUF ATEfi
AHMET SA⁄LAMPINAR
TANER KILIÇÇI
HARUN ERTEK
‹LYAS EROL
MURAT SARICAN
TARIK HAKAN ÖZfiEKER
FATMA YAZ
LEYLA ATUK
fiENGÜL BOZKURT
ÜMMÜHAN AYDIN
CEM‹LE MUTLUER
MUSTAFA DALKIRAN
‹SMA‹L HAKKI ÖLÇÜCÜER
YAS‹N AÇIKGÖZ
TURAN fiEKER
LEYLA ESSABBAR
ÖZCAN ÇIVGIN
fiENAY SEV‹NÇ
UFUK TOKGÖZ
FERAT AKBAL
ENG‹N fi‹MfiEK
FUAT B‹RGÜL
ERB‹L Z‹YLAN
BERR‹N ATAK
Ç‹⁄DEM ÇINAR
LEYLA ÖZGEZER
OYA AYDOS
RECEP DEM‹RC‹
ENVER fiAH‹N
ERD‹NÇ AVCI
EM‹NE DEL‹O⁄LU
HÜLYA HANELÇ‹
‹KRAM UMUÇ
‹PEK ÇEK‹C‹
MAKUL SABUTAY
MÜSAD‹YE METAN
PINAR ÇEK‹C‹
ABDULKAD‹R ERDO⁄AN
SÜLEYMAN YILMAZ
AL‹ RONA
AL‹ EKBER PASLI
DURMUfi AKBAfi
ADEM EROL
‹SMA‹L YILMAZ
fiENEL SÜTÇÜ
MURAT ÜYÜKLÜ
ZEHN‹ EROKTAY
CEM YOLAG‹DEN
HÜSEY‹N MUTLU
BEYT‹ DEM‹RBAfi
HACI MEHMET fiEN
OKAN SONER
MUSTAFA ULUDA⁄
GÖKTÜRK ‹NAN
CEVDET ‹R‹N
ENG‹N YILDIZ
MEHTAP DEM‹REL
fiENAY YILER‹
SAVAfi TOPÇU
HAM‹DE KOÇ
ERCAN ELMA
SENAN GELEN
SADIK KURT
ÇA⁄LAR SOYLU
OSMAN AKBAfi
YASEM‹N GÖRGÜN
AL‹ SOLMAZ
RECEP KORHAN DURAN
ORHAN UYSAL
SAH‹P ALKAN
MET‹N TÜZÜN
GÜLAY KAZAR
SELÇUK ÖZSOY
‹BRAH‹M KESK‹N
AHMET UÇAK
03
hikayeler
acele karar vermeyin...
“Çin düflünürü Lao Tzu'nun öyküsü...
Köyün birinde bir yafll› adam varm›fl. Çok fakirmifl
ama Kral bile onu k›skan›rm›fl... Öyle dillere destan
bir beyaz at› varm›fl ki, Kral bu at için ihtiyara
nerdeyse hazinesinin tamam›n› teklif etmifl ama
adam satmaya yanaflmam›fl.
“Bu at, bir at de¤il benim için; bir dost, insan
dostunu satarm›?” dermifl hep. Bir sabah
kalkm›fllarki, at yok. Köylü ihtiyar›n bafl›na
toplanm›fl: “Seni ihtiyar bunak, bu at› sana
b›rakmayacaklar›, çalacaklar› belliydi. Krala
satsayd›n ömrünün sonuna kadar beyler gibi
yaflard›n. fiimdi ne paran var nede at›n” demifller...
‹htiyar: “Karar vermek için acele etmeyin” demifl.
“Sadece at kay›p” deyin, “Çünkü gerçek bu. Ondan
ötesi sizin yorumunuz ve verdi¤iniz karar. At›m›n
kaybolmas›, bir talihsizlikmi, yoksa bir flans m›?
Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir
bafllang›ç. Arkas›n›n nas›l gelece¤ini kimse
bilemez.”
Köylüyer ihtiyar buna¤a kahkahalarla gülmüfller.
Aradan 15 gün geçmeden at, bir gece ans›z›n
dönmüfl... Me¤er çal›nmam›fl, da¤lara gitmifl kendi
kendine. Dönerken de vadideki 12 vahfli at› pefline
tak›p getirmifl. Bunu gören köylüler toplan›p
ihtiyardan özür dilemifller. “Babal›k” demifller,
“Sen hakl› ç›kt›n. At›n›n kaybolmas› bir talihsizlik
de¤il adeta bir devlet kuflu oldu senin için, flimdi
bir at sürün var...”
“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz “
demifl ihtiyar. “Sadece at›n geri döndü¤ünü
söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan
ötesinin ne getirece¤ini henüz bilmiyoruz. Bu
daha bafllang›ç. Birinci cümlenin birinci kelimesini
okur okumaz kitap hakk›nda nas›l fikir
yürütebilirsiniz?”
Köylüler bu defa aç›kça ihtiyarla dalga
geçmemifller ama içlerinden “Bu herif sahiden
gerzek” diye geçirmifller... Bir hafta geçmeden,
vahfli atlar› terbiye etmeye çal›flan ihtiyar›n tek
o¤lu attan düflmüfl ve aya¤›n› k›rm›fl. Evin
geçimini temin eden o¤ul flimdi uzun zaman
yatakta kalacakm›fl. Köylüler gene gelmifller
ihtiyara. “Bir kez daha hakl› ç›kt›n” demifller.
“Bu atlar yüzünden tek o¤lun, baca¤›n› uzun süre
kullanamayacak. Oysa sana bakacak baflkas› da yok.
fiimdi eskisinden daha fakir, daha zavall› olacaks›n”
demifller. ‹htiyar “Siz erken karar verme
hastal›¤›na tutulmuflflunuz” diye cevap vermifl.
“O kadar acele etmeyin. O¤lum baca¤›n› k›rd›.
Gerçek bu Ötesi sizin verdi¤iniz karar. Ama acaba ne
kadar do¤ru. Hayat böyle küçük parçalar halinde
gelir ve ondan sonra neler olaca¤› size asla
bildirilmez.”
Birkaç hafta sonra, düflmanlar kat kat büyük bir
ordu ile sald›rm›fl. Kral son bir ümitle eli silah
tutan bütün gençleri askere ça¤›rm›fl. Köye gelen
görevliler, ihtiyar›n k›r›k bacakl› o¤lu d›fl›nda
bütün gençleri askere alm›fllar. Köyü matem
sarm›fl. Çünkü savafl›n kazan›lmas›n imkan
yokmufl, giden gençlerin ya ölece¤ini yada esir
düflece¤ini herkes biliyormufl.
Köylüler gene ihtiyara gelmifller... “Gene hakl›
oldu¤un kan›tland›” demifller. “O¤lunun baca¤›
k›r›k ama hiç de¤ilse yan›nda. Oysa bisimkiler,
belki asla köye dönemeyecekler. O¤lunun
baca¤›n›n k›r›lmas›, talihsizlik de¤il, flansm›fl
me¤er...”
“Siz erken karar vermeye devam edin” demifl,
ihtiyar. “Oysa ne olaca¤›n› kimseler bilemez.
Bilinen bir tek gerçek var. Benim o¤lum yan›mda,
sizinkiler askerde... Ama bunlar›n hangisinin talih,
hangisinin flanss›zl›k oldu¤unu sadece Allah
biliyor.”
Lao Tzu, öyküsünü flu nasihat ile tamamlam›fl:
“Acele karar vermeyin. Hayat›n küçük bir dilimine
bak›p tamam› hakk›nda karar vermekten kaç›n›n.
Karar; akl›n durmas› halidir. Karar verdiniz mi,
ak›l düflünmeyi, dolay›s› ile geliflmeyi durdurur.
Buna ra¤men ak›l, insan› daima karara zorlar.
Çünkü geliflme halinde olmak tehlikelidir ve insan›
huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol
biterken yenisi bafllar. Bir kap› kapan›rken, baflkas›
aç›l›r. Bir hedefe ulafl›rs›n›z ve daha yüksek bir
hedefin hemen orac›kta oldu¤unu görürsünüz.”
Lao Tzu
“gelece¤ini biliyordum”
Savafl›n en kanl› günlerinden biriydi. Asker en iyi arkadafl›n›n az ileride; kanlar içinde yere düfltü¤ünü gördü. ‹nsan›n bafl›n› bir saniye siperden ç›karamayaca¤›
bir atefl alt›ndayd›lar.
Asker te¤menine hemen kofltu. Komutan›m, bir koflu arkadafl›m› al›p geleyim mi? ‘Delirdin mi' der gibi bakt› te¤men askere. Gitmeye de¤mez o¤lum, arkadafl›n
delik deflik olmufl. Büyük olas›l›kla ölmüfl bile olabilir. Kendi hayat›n› tehlikeye atma sak›n! Asker o kaar ›srar etti ki, te¤men izin vermek zorunda kald›. ‘Peki,
git dene bakal›m’ dedi.
Asker o yo¤un atefl alt›nda siperden f›rlad› ve mucize eseri arkadafl›n›n yan›na kadar gitti, yaral› arkadafl›n› s›rtlad›¤› gibi tafl›d›. Birlikte siperin içine
yuvarland›lar. Te¤men koflup yaral› askere bir göz att› ve nefes nefese bir kenara y›k›lm›fl askere döndü: ‘Sana hayat›n› tehlikeye atmaya de¤mez, dememifl
miydim!’ Zaten bu ölmüfl ………
De¤di Komutan›m, de¤di.Çünkü ben onun yan›na vard›¤›mda o hala yafl›yordu. Arkadafl›m›n son sözlerini duymak benim için dünyalara bedeldi. H›çk›rarak
sözlerine devam etti. “GELECE⁄‹N‹ B‹L‹YORDUM”
Al›nt›: fiu Ç›lg›n Türkler Kitab› / ‹NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜ⁄Ü
12
mizah
Hayat› güzellefltirmenin alt›n kurallar›
• Problem ve mazeret üreten de¤il, çözüm
üreten insan olun
• Ümidinizi asla kaybetmeyin! Kaybeden insan
olursunuz.
• Güne erken bafllay›n, gere¤inden fazla
uyumay›n.
• Elinizdekilerle mutlu olmaya çal›fl›n.
• Engeller karfl›s›nda y›lmay›n pes etmeyin.
• Çevrenizi pozitif düflünen ve baflar›l›
insanlardan seçin.
• Baflarmak için önce hayal kurun ve bu hayali
gerçeklefltirmeyi hedefleyin.
• Geçmifli unutmay›n, ama mutluluk için
gününüzü dolu dolu yaflay›n.
• ‹nsanlara beklediklerinden fazlas›n› verin ve
bunu gönülden yap›n.
• Bütün paran›z› harcamay›n.
• Özür dilerim dedi¤inizde karfl›n›zdakinin
gözünün içine bak›n.
• H›zl› düflünüp yavafl konuflun.
• ‹nsanlar cevap vermek istemedi¤iniz bir soru
sordukklar›nda “Neden bilmek istiyorsun?”
diye siz sorun.
• Büyük baflar›lar için büyük riskleri göze al›n.
• Kay›plar›, kazan›lm›fl derslere dönüfltürün.
• Hatay› hissetti¤iniz anda durmas›n› bilin ve
hemen düzeltmek için çaba gösterin.
• Telefonda konuflurken gülümseyin, karfl› taraf
sesinizdeki mutlulu¤u duyacakt›r.
• Ara s›ra yaln›z kal›p kendinize vakit ay›r›n.
• Bazen en iyi cevap , cevap vermemektir.
• De¤iflime hep aç›k olun, ancak de¤erlerinizi ve
prensiplerinizi kaybetmeyin.
• ‹yi ve dürüst bir hayat yaflay›n, geriye
bakt›¤›n›zda keyfiniz kaçmas›n.
• Sevimsiz olmayacak flekilde ayr› fikirde olmay›
ö¤renin.
• Sizden az paras› olanlarla paran›z hakk›nda
çok konuflmay›n.
• Keyfisizli¤inizi a盤a vurmay›n.
• Çocuklar›n›z 'adalet” kelimesini duyduklar›nda
sizi hat›rlayacak flekilde yaflay›n.
• Gözünüzün önünde hep güzel fleyler
bulundurun.
Derleyen:
fierafettin MUNGAN
Üretim Müdürü
Hizmet Bedeli
Bir fabrikada önemli olan ana makinalardan biri ar›zalan›nca fabrikadaki tüm üretimde durdu. Mevcut teknik
ekip makinay› çal›flt›rmak için çok u¤raflt›lar, ancak ne yapt›larsa nafile... bir türlü baflaramad›lar. Sonunda
d›flardan bir uzman ça¤›rd›lar...
Uzman gelip makinay› inceledi. Durumuna bakt›. Sonra çantas›ndan bir çekiç ç›kard›. Elinde çekiçle
makinaya yaklaflt›. Makinan›n belli bir noktas›na elinde çekiçle dikkatlice sert bir vurufl yapt›... Makina
hemen çal›flmaya bafllad› ve hiçbir ar›za olmam›fl gibi devam etti. Fabrika tekrar çal›flmaya bafllad›.
Uzman fabrikadan ayr›ld›ktan iki gün sonra faturas›n› gönderdi:
“Hizmek bedeli karfl›l›¤› 1.000 USD (Bin dolar)”
Fabrika müdürü faturaya çok k›zd›. Tepesi att›. Bir çekiç darbesi için 1.000 dolar› çok buldu. Uzmandan
ayr›nt›l› fatura göndermesini istedi.
Bunlar› biliyormuydunuz?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kar›ncalar›n asla uyumad›¤›n›,
Kirpilerin suda batmad›¤›n›,
Farelerin kusamad›¤›n›,
Y›lanlar duyamad›¤›n›,
Kutup ay›lar›n›n solak oldu¤unu,
Sineklerin befl gözünün oldu¤unu,
Zürafalar›n ses tellerini olmad›¤›n›,
Kelebeklerin ayaklar› ile tad ald›klar›n›,
Fillerin z›plamayan tek memeli
olduklar›n›,
biliyormuydunuz?
Uzmandan 1 gün sonra afla¤›daki detayl› fatura geldi:
Haz›rlayan: Yasemin ALTUNTAfi
“Makinaya çekiç ile vurma bedeli....................... 1 dolar”
“Nereye vuraca¤›n› bilme bedeli................... 999 dolar”
“Toplam............................................................... 1.000 dolar”
yap›flt›m
Bir gün bir bilim adam› y›lbafl› nedeniyle
hastaneleri gezip ak›llanan delileri salmaya
karar vermifl. Bir sürü hastaneyi gezmifl
fakat hiç ak›lland›¤›na kanaat getirilen
deliye rastlamam›fl.
En sonunda bir hastaneye gitmis birde
bakm›fl ki bütün deliler z›pl›yor hemen
onlarla ilgilenen doktorlara sormufl:
-"Bunlar neden böyle z›pl›yorlar?"
-"Bunlar kendilerini m›s›r patla¤›
zannediyorlar." demifl
Birde bakm›fllar ki bir tanesi z›plamadan
yata¤›n üzerinde sabit bir flekilde
duruyormufl. Hemen ona yaklaflarak
sormufl.
-"Sen neden z›plam›yorsun?"
-"Ben tavaya yap›flt›m..."
‹smail BAHAT
13