Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI
THE MINISTRY OF
AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
3. CİLDİNE ÜÇÜNCÜ EK
SUPPLEMENT THREE
TO VOLUME 3
OF THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2007
2010
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
e-mail : [email protected]
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz----------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar ------------ III
Kısaltmalar -----------------------------------------------------------------------------------XIX
İstatistikler------------------------------------------------------------------------------------XXI
Kısraklar ve Tayları ---------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi------------------------------------------ 137
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar ----------------------------------- 149
İthal Kısraklar -------------------------------------------------------------------------------- 151
İthal Taylar ----------------------------------------------------------------------------------- 177
İhraç Atlar ------------------------------------------------------------------------------------ 157
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar ----------------------- 159
Eklemeler ve Düzeltmeler------------------------------------------------------------------ 161
İsimsiz Tayların İndeksi -------------------------------------------------------------------- 163
İndeks ----------------------------------------------------------------------------------------- 165
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword----------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry -------------------------------------------------------------------------------- XI
Abbreviations --------------------------------------------------------------------------------XIX
Statistical -------------------------------------------------------------------------------------XXI
Broodmares with Their Produce-------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ---------------------------------------------- 137
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey -------------------------------- 149
Imported Mares ------------------------------------------------------------------------------ 151
Imported Foals ------------------------------------------------------------------------------- 177
Exported Horses ----------------------------------------------------------------------------- 157
Addenda (Names) To Previous Volumes ------------------------------------------------ 159
Addenda and Errata ------------------------------------------------------------------------- 161
Unnamed Foals Index----------------------------------------------------------------------- 163
Index ------------------------------------------------------------------------------------------ 165
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 3. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2007 yıllında doğan tayları, faaliyeti olan 1639 baş kısraklar ile 15 baş ithal
kısrak, 2 baş ithal aygır, 16 baş ithal tay, 33 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk
ve gurur duyuyorum.
Bundan böyle doğan taylar her yıl yayınlanacak olan supplementlerde yer alacaktır.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Yardımlarından dolayı ASBC (Asia Stud Book Conference) Başkanı Satish Iyer’e,
Genel Sekreteri KyoShimizu ve Roland Devolz’a teşekkür ederim.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I
FOREWORD
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the
1639 active broodmares in 2007 season 2 stallions, 15 broodmares and 16 foals imported, 33
exported horses. I wish success for your horses.
Henceforth the foals will be published every year as supplement.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
I would like to thank from ASBC (Asia Stud Book Conference) Mr. Satish Iyer and Kyo
Shimizu and Roland Devolz for his precious guidance.
Suleyman POLAT
The Chief of Studbook Office
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
GTM
HUN
IND
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
GUATEMALA
HUNGARY
INDIA
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOR
MAL
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
PAN
PRY
PER
PHI
POL
POR
QA
RUM
RUS
KSA
SRB
SVK
SVN
SAF
SPA
SWE
SWI
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
VEN
XIX
KOREA
MALAYSIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
VENEZUELA
STATISTICS
İSTATİSTİKLER
Colts
Fillies
Twins
Barren
Dead Foals No Sex
Dead Foals Twins
Dead Foals Colts
Dead Foals Fillies
Early Abortion
Slipped
Not Covered
No Return
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XXI
630
676
0
146
19
3
19
22
53
11
45
15
1639
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A BIT OF BID (IRE) , ch , 1998 , bred by R. G. Walls, by Elmaamul (USA), out of Shynzi (USA), by Danzig (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 1)
2007 (Mar 14), b, f, MEHTAP by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Yücel Birol
A BRAND NEW DAY , ch , 1998 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Gig (USA), by To The Quick (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Feb 11), ch, f, RÖLANS by West By West (USA)
Ahmet Yücel Birol
ABAŞ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Spectrum (IRE), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (see v : 3, p :
163)
2007 (Mar 03), b, c, KAYA GİBİ by Always A Classic (CAN)
Yavuz Sarıkaya
ABBEVILLE (GB) , gr , 1999 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in 2006,
( see GSB v : 44, p : 67 ), by Highest Honor (FR), out of Altamura (USA), by El Gran Senor (USA)
2007 (Mar 24), b, f, TURN by Xaar (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ABJAR , b , 2000 , bred by Haldun Güneş, by Mukaddamah (USA), out of Astral Crown (IRE), by Astronef (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 1)
2007,slipped foal, by Aristocrat (GB)
Died in 2007
ABONE , ch ,1992, bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Barnato(USA), out of Fortün, by Kamalpour (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Mar 10), b, c, ATAKAN AMCA by Horon
Ahmet Atakan
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Apr 13), ch, c, SADDLEBACK by Mountain Cat (USA)
Orhan Cem Gelgin
ABUNAY,ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Feb 26), b, c, SPEED OF LIGHT by Sri Pekan (USA)
Ekrem Beşerler
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Mar 21), b, f, DANE by Hanaş
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ACTING (IRE) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by King's Theatre (IRE), out of Robinia (USA), by Roberto (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 1)
2007 (Feb 18), ch, c, NORTHERN SUNSHINE by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
ADALYA I , b , 1988 , bred by Baner Kamışlı, by Tünkut, out of Manolya I, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Feb 11), ch, f, SAHİL GÜZELİ by Deniz Gücü
Mevlüt Taniyit
ADIBENDE SAKLI , b , 1999 , bred by Hasan Bektaş, by Manchurıa, out of Elızabeth, by Chıco (see 1. Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Mar 12), ch, f, FUTUREAL by Kosovar
Hasan Bektaş
1
Kısraklar - Broodmares
AFFAIRISTE (IRE) , b , 1991 , bred by Dayton Ltd., by Simply Great (FR), out of Alpinia (GER), by Alpenkonig (GER) (see 2.
Sup. to v 3, p : 1)
2007 (Jan 30), b, c, TANER ABİ by Eagle Eyed (USA)
Selahattin Turgu
AGAPİA , b , 1993 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Feb 19), b, f, HATAYLI by Always A Classic (CAN)
Can Necmettin Güven
AGRİLYA , ch , 1991 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Hayal Yastığı, by Silly Season (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Apr 26), b, f, NOVİKOVA by Sri Pekan (USA)
Ahmet Engin Gıcır
AGUNDA , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan, by Majestic Endeavour (CAN), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Mar 05), ch, f, EDACAN by Ocean Crest (USA)
Mustafa Altın
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Apr 28), ch, c, CANDIDA by Galetto (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
AĞAKIZI , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Mujtahid (USA), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v 3, p
: 2)
2007 (Feb 11), b, f, AĞANINKIZI by Al's Theatre (USA)
Selçuk Yağcıoğlu
AHUM , ch , 1989 , bred by N. Kurt, by Doktor Seferof (GB), out of Edalım, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Feb 05), b, f, SUSUZGÜLÜ by Patara Prınce
İ.Karaoğlan and Abdülkadir Üçeş
AİKO , ch , 1998 , bred by Umur Tamer, by Gürhan I, out of Selenim, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2007,dead foal, by Akabey (IRE)
AKDENİZ MELTEMİ , b , 1999 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Sevim, by Vidar (see 1. Sup. to v
3, p : 3)
2007 (May 22), b, f, KAYAMELTEM by Sound Of Silence (IRE)
Cihan Ak
AKDENİZ RÜZGARI , b , 1996 , bred by Ali Rıza Paksoy, by İmamoğlu, out of Bahir, by Kilikya (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Jan 24), b, f, LOKİ by Unaccounted For (USA)
Cahit Yurtoğlu
AKKAYALI , b , 2001 , bred by Erhan Özkan, by Soviet Star (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see v : 3, p
: 186)
2007,c,dead, by Unaccounted For (USA)
AKURA (IRE) , b , 1989 , bred by J. Mamakos, by Vision (USA), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig (GER) (see 1. Sup.
to v 3, p : 3)
2007, barren to Mujtahid (USA)
2
Kısraklar - Broodmares
AKYAZILI DERYA , b , 1998 , bred by Hüsamettin Kopal, by Royal Bequest (CAN), out of Hazal I, by Simge (see 1. Sup. to v 3,
p : 3)
2007 (Feb 12), b, f, covered by a stallion not in Studbook
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 2)
2007 (Mar 21), b, f, ARMAĞANIM by Ajmera (GB)
Nejat Çalışal
ALABANDA , ch , 1993 , bred by Yervant Ütücü, by Al Murtajaz (USA), out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3,
p : 3)
2007, barren to Deniz Gücü
ALACAKAYA , b , 1999 , bred by Erçin Kayar, by Wolf (CHI), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 3)
2007 (Mar 07), b, f, SPECIAL ROCK by Mountain Cat (USA)
Ergin Kayar
ALAÇAT , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Mar 10), gr, c, EGEMEN BEY by Yaz Aşkim (IRE)
Erol Döven
ALAKALUF (FR) , b , 1999 , bred by Mr Hubert Honore, by Lost World (IRE), out of Giorgina (FR), by Tropular (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 3)
2007 (Apr 01), b, f, WINONA by Kaplan (IRE)
Hacı Şihanlıoğlu
ALALA , b , 2000 , bred by H. Turgut Alakuş, by Doyoun (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 3)
2007, not covered in 2006
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 3)
2007 (Mar 18), b, c, BUGATTI by Mountain Cat (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALARABY (IRE) , b , 1992 , bred by George Strawbridge, by Caerleon (USA), out of Circo (GB), by High Top (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 3)
2007 (May 09), b, c, RUSH HOUR by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
ALARAM , b , 1996 , bred by Murat Karasu, by Barbar, out of Sevgim I, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 3)
2007 (Mar 30), b, f, MISS OLGA by Unaccounted For (USA)
Aysel Kuru
ALASIB (GB) , gr , 1990 , bred by Ahmed M.Foustok, by Siberian Express (USA), out of Fahrenheit (IRE), by Mount Hagen (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2007,early abortion, by West By West (USA)
Died in 2007
ALATHEZAL (USA) , b , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Zilzal (USA), out of Alathea (GB), by Lorenzaccio (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 3)
2007, barren to Marlin (USA)
3
Kısraklar - Broodmares
ALBANY ROSE , b , 1998 , bred by Kamil Bolcan, by Han-Bakü, out of Sabatini, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Feb 18), ch, c, ŞEHSUVAR by River Special (USA)
Kamil Bolcan
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace Pageant
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Mar 05), b, c, SULTANS OF SWING by Nursultan
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
ALEVİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Petorius (IRE), out of Blue Elver (GB), by Kings Lake (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 4)
2007 (Apr 04), b, c, by Alderado
Halil Çınar Atagün
ALEYNA , ch , 1998 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Setenay, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 5)
2007 (Feb 15), b, f, JESTEVE by Last Guard
S. Toğan and Parla Toğan Girtine
ALINTERİ , ch , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Abone, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Mar 25), ch, f, COY GIRL by Sea Hero (USA)
Hamit Topçu
ALİCİA , ch , 1996 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by My Volga Boatman (USA), out of Kuvazımato, by Strange Love (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Jan 22), b, c, SIRET by Bin Ajwaad (IRE)
Levent Sarıkaya
ALLBRIGHT , b , 1997 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Mar 25), b, f, INSURGENT by Karabeyhan (GB)
Gülsüm Eliyeşil
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 4)
2007, not covered in 2006
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see v : 3, p : 19)
2007,early abortion, by Karabeyhan (GB)
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 4)
2007 (Mar 22), b, f, GALOHA by Galetto (FR)
Selahattin Gedik
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see v :
3, p : 108)
2007 (Mar 14), b, f, KALİTARYALI by Irish Shuttle (IRE)
Mehmet Teoman Demiröz
ALTAMIS (IRE) , ch , 1999 , bred by Thomas and Joseph Kinsella, by College Chapel (GB), out of Leaps And Bounds (IRE), by
Salmon Leap (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Mar 12), ch, f, BEBİŞİM by Handsome Star (IRE)
Haldun Güneş
ALTARA (IRE) ,b, 1997, bred by D. J. and Mrs Deer, by Warning (GB), out of Altiyna (IRE), by Troy (GB)(see 2. Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Mar 07), b, c, THUNDEROUS by Bin Ajwaad (IRE)
Banu Saydam
4
Kısraklar - Broodmares
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 5)
2007 (May 10), ch, f, SOLITAIRE by Royal Abjar (USA)
Erdoğan Şenocaklı
ALTIN DANCER , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Altın Çocuk, out of Kazak Dancer, by Cossack Guard (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 5)
2007 (May 07), ch, c, SON DANCER by Always A Classic (CAN)
Kokteyl Tel. İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
ALTIN HIZMA (IRE) , b , 1999 , bred by David Maher, by Woodborough (USA), out of Dul Dul (USA), by Shadeed (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Mar 04), ch, f, HARPUTLU İLAYDA by Handsome Star (IRE)
Haldun Güneş
ALUNA , b , 1999 , bred by Tarık Aydın, by Muhtarram (USA), out of Encore (GB), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 6)
2007 (Apr 10), b, f, LORESIME by Van Damme (IRE)
Sadrettin R. G. Atığ
ALVARADO , ch , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Wind Of Change (FR), by Sicyos (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Apr 27), b, c, ARIBEY by Sea Hero (USA)
Erhan Demirci
ALWAYS LOVER , gr , 2001 , bred by M. Cemil Tual, by Young Ern (GB), out of Always Lucky (GB), by Absalom (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Feb 03), ch, f, by Fantastic Fellow (USA)
Burhan Cahit Bingöl
ALYANS , b , 2001 , bred by Hüsnü Ahmet Giz and Orhan Bekmezci, by Daggers Drawn (USA), out of Wonderment (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Feb 01), b, c, ARAP SAMİ by Asakir (GB)
Emine Ümran Giz
ALYAZMALIM , ch , 2001 , bred by Tomris Girgin, by Ocean Crest (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see v : 3, p :
142)
2007 (Apr 15), ch, f, BERİLNAZ by Spectrando (IRE)
Deniz Dilara Girgin
AMAPOLA , b,1995, bred by Atilla Özsoy, by Private Tender (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman(USA) (see v : 3, p :
7)
2007 (Mar 10), b, c, ER MEYDANI by Sea Hero (USA)
Atilla Özsoy
AMBLER'S PASSION (USA) , b , 1995 , bred by Maple Leaf Farm, by Green Dancer (USA), out of Passionist (USA), by
Buckpasser (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 7)
2007 (Mar 13), b, f, ANEMON STAR by Van Damme (IRE)
Sadettin Atığ
AMEENA (USA) , b , 1995 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Irish River (FR), out of London Pride (GB), by Lear Fan (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 5)
2007 (Mar 28), ch, f, ARRIVATA by Cossack Guard (USA)
Hakan Sabri Özcan
AMORE , ch , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Apr 07), ch, f, GÜLİPEK by Orta Asya
Atilla Özsoy
5
Kısraklar - Broodmares
AMRA (IRE) , b , 1997 , bred by Denis McDonnell, by Petorius (IRE), out of Persian Tapestry (GB), by Tap On Wood (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Mar 20), ch, f, ECE KIZ by Eagle Eyed (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
AMZA , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Wolf (CHI), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Apr 18), ch, c, LUBRICIOUS by Always A Classic (CAN)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Mar 06), b, c, MERTSALİM by Royal Abjar (USA)
Faruk Ateş
ANALISA (IRE) , b , 1993 , bred by J. S. Bolger, by Don't Forget Me (IRE), out of Volnost (USA), by Lyphard (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 6)
2007 (May 21), ch, f, ASİLANA by Mutamanni (GB)
Nedim Kisbu
ANAM (GB) , b , 1992 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Persian Bold (IRE), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 8)
2007 (May 17), b, c, BABBOSH by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
Died in 2007
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Mar 25), gr, c, MİLİÇ by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANATOLIAN CAT , ch , 2001 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Mar 12), ch, c, PROMINITION by Al's Theatre (USA)
Mehmet Bülbül and Adem İpek
ANATOLIAN WOLF , b , 1997 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Apr 03), gr, f, MISS KAYRA by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
ANGEL'S SONG, b, 1998, bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 6)
2007 (Apr 09), b, c, BLACK BROW by Eagle Eyed (USA)
Davide Franco
ANGEL LADY , b , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Fantastic Fellow (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock (see v
: 3, p : 107)
2007 (Apr 05), b, f, APREMIDI by Pro Gay
Mehmet Necdet Narin
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 7)
2007 (Mar 16), b, f, COŞGEL by Yavuz Star
Abdullah Yalçın
ANGELETTE , b ,1998, bred by Mehmet Necdet Narin, by Detenator, out of Lady Angela, by Tender Cock (see 2. Sup. to v 3, p : 7)
2007 (Apr 01), b, f, KARAOĞLANKIZI by Patara Prınce
Seydi Karaoğlan
6
Kısraklar - Broodmares
ANGELİCA , b, 1999, bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 7)
2007 (Apr 15), ch, c, BUENOS AIRES by Unaccounted For (USA)
Davide Franco
ANNEANNEM , b , 2001 , bred by Tuncay Kantarmacı, by Red Route (GB), out of Annem, by Uğurtay (see v : 3, p : 9)
2007 (Mar 31), ch, f, MİRCAN HATUN by Perugino Star (IRE)
Recep Keleş
ANNEM , ch , 1994 , bred by Banu Saydam, by Uğurtay, out of Jest, by Pitingo (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Apr 29), b, c, AĞA TİVİL by Karahübür (IRE)
Yalçın Çay
ANNUAL VISIT (IRE) , b , 1995 , bred by Swettenham Stud Caradale and Trading Co and T.Stack, by Alzao (USA), out of
Melinte (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Mar 20), b, c, LAZONA by Karelin (IRE)
Tarık Aydın
ANTAKIYA (IRE) , b , 1990 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Aneyza (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 7)
2007 (Mar 16), b, c, CHARLIE BROWN by Royal Abjar (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Ltd.Şrk.
ANTIGONISH ,ch ,1999, bred by Ateş Saltukoğlu, by Barnato(USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 7)
2007, barren to Maynatay
ANTIPODES (USA) , gr , 1998 , bred by Clovelly Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2006, (see Am.SB Electronic ),
by Pleasant Colony (USA), out of La Grande Epoque (USA), by Lyphard (USA)
2007 (Mar 09), gr, c, WILD AVALACHE by Kyllachy (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ANULA (IRE) , b , 2000 , bred by Lydon Beese foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by Bahhare
(USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE)
2007,early abortion, by İrlandali (IRE)
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 7)
2007 (Mar 26), b, c, by Common Grounds (GB)
Sadettin Mutlu and Nevzat Ünlü
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2007,dead foal, by Strike The Gold (USA)
APPLE BLOSSOM , b , 1990 , bred by Lale Atman, by Castle Rising (GB), out of Golden Apple, by Suvero (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 8)
2007 (Jan 22), b, f, STARLIT by Bin Ajwaad (IRE)
Şaban Şerif Saraçoğlu
APSINI , ch , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2007 (May 10), ch, c, TÜTÜN TINAZ by Royal Abjar (USA)
Cahit Yurtoğlu
APSINITA , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lady Of Note (GB), by Persian Bold (IRE) (see v : 3, p : 108)
2007 (Mar 23), b, c, ÜRKMEZ BEY by Başpilot
Fethi Atan
7
Kısraklar - Broodmares
APSUVA , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan, by Majestic Endeavour (CAN), out of Gondola, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2007 (Jan 27), b, c, MUZAFFER by Sri Pekan (USA)
Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu
AQRABA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see
GSB v : 43, p : 103 ), by Polish Precedent (USA), out of Aquaba (USA), by Damascus (USA)
2007 (Apr 20), b, f, AKRABA by Noverre (USA)
Hami Yavaş
ARASTA , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Betsy, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 23)
2007 (Mar 22), b, f, ARABUL by Arsen
Mustafa Kastar
ARFELLOW , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Fantastic Fellow (USA), out of Ardic (IRE), by College Chapel (GB) (see v :
3, p : 10)
2007 (Apr 16), b, c, ARA by Arsen
Mustafa Kastar
ARGUNBA (IRE) , b , 1999 , bred by Arthur S. Phelan, by Mukaddamah (USA), out of Vitality (GB), by Young Generation (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2007 (Mar 01), ch, f, PSİNEF by Royal Abjar (USA)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ARHONTISSA , b, 2003 , bred by Ruhi Yaman, by Strike The Gold (USA), out of Sawsan (GB), by Top Ville(IRE) (see v : 3, p :
175)
2007 (May 15), b, c, SİYAH GÜL by Ezy Koter (GB)
Ali Rıza Paksoy
ARIADNE'S WAY (GB) , b , 1993 , bred by Cliveden Stud, by Anshan (GB), out of Shorthouse (GB), by Habitat (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 10)
2007 (Apr 28), b, f, LUNA PIENA by Centaur (GB)
Hakan Sabri Özcan
ARIKA (IRE) , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir foaled in IRE and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by
Inzar (USA), out of Volley (IRE), by Al Hareb (USA)
2007 (Feb 01), b, c, AMERICA by Evoke (USA)
Selçuk Tamgaç
ARİNNA , b , 1997 , bred by Müjdat Altınlı, by Üni, out of Zebra, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2007 (Feb 14), b, c, ŞANSIMOL by Benimşansım
Bedri Erbay
ARİSER , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Beatrıce, by Show Tıme (see v : 3, p : 20)
2007 (May 02), b, c, ARHAN by Fernando
Mustafa Kastar
ARİSTA , b , 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Saravah (FR), by Sir Tor (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2007 (Feb 17), b, f, ARİSTAGÜL by Dinyeper (GB)
Orhan Bekmezci
ARK (IRE) , b , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Woodborough (USA), out of Pursue (GB), by Auction Ring (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 10)
2007 (Feb 18), gr, c, ARKIR by Gold Fınger
Mustafa Kastar
ARKUR , b, 2000, bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 2. Sup.to v 3, p : 8)
2007 (Mar 19), b, f, ARDAY by Arsen
Mustafa Kastar
8
Kısraklar - Broodmares
ARMADATTA , ch , 2002 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Bijou D'inde (GB), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see v :
3, p : 143)
2007 (Mar 27), ch, f, LUCKY FORTUNE by Irish Shuttle (IRE)
Cengiz Pamuk
ARMATRADING (IRE) , ch , 2002 , bred by Ballyhane Stud, by Rossini (USA), out of Queenfisher (GB), by Scottish Reel (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 8)
2007 (Apr 12), b, c, JUST VICTORY by Manila (USA)
Serdar Atanç
ARPIA (GB) , ch , 1999 , bred by D. S. Rigby, by Classic Cliche (IRE), out of Unsuitable (GB), by Local Suitor (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Apr 26), b, c, SÖMEK AT by Abdulçakar (IRE)
Ferdane Çelik
ARWEN , b , 2002 , bred by Mustafa Kastar, by Sea Hero (USA), out of John's Vision (IRE), by Vision (USA) (see v : 3, p : 96)
2007 (Mar 17), ch, c, ARAYICI by Gold Fınger
Mustafa Kastar
ARYADNE (GB) , b , 1997 , bred by Juddmonte Farms foaled in GB and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v : 44, p : 146 ),
by Rainbow Quest (USA), out of Aryenne (FR), by Green Dancer (USA)
2007 (Apr 27), b, c, MOHICANS SON by Dansili (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ARZUMKIZ , ch , 1998 , bred by Halis Kökbudak, by Zümrütbey, out of Lusi, by Running Mill (GB) (see v : 3, p : 11)
2007 (Apr 04), ch, f, SECOND CHANCE by Mujtahid (USA)
Tuncay Yavuz
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) , b , 1997 , bred by Al. Mudhaf , by Mukaddamah (USA), out of Miralove (IRE), by Mount Hagen
(FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Apr 15), b, f, ROYAL ÇELİK by Royal Abjar (USA)
Ferdane Çelik
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by Be
My Guest (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Jan 29), ch, f, TASHKA by Asakir (GB)
Hami Yavaş
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE) , b , 1999 , bred by Mıss Anne Marıe O'Meara, by Mukaddamah (USA), out of Nancy Drew (IRE),
by Sexton Blake (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Apr 08), b, f, ARICI by Fernando
Mustafa Kastar
ASHJAAN (USA) ,gr , 1997, bred by Shadwell Farm Inc. foaled in USA and imported from U.K. in 2006, (see Am.SB Electronic),
by Silver Hawk (USA), out of Shadayid (USA), by Shadeed (USA)
2007 (Apr 07), gr, f, THARAKE by Alhaarth (IRE)
Hami Yavaş
ASHLEY ,ch , 1999, bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato(USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Mar 08), ch, f, BEELINE by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see v : 3, p : 209)
2007 (Mar 25), b, f, DİNA by Ocean Crest (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
ASIA , ch , 1998 , bred by Berkan Bircil, by Şampiyon, out of Işıl I, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 9)
2007 (Jan 10), b, c, ONE MORE by Starkbuck
Nazmi Filibeli
9
Kısraklar - Broodmares
ASLIGÜL , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Aquarian Star (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 10)
2007 (Mar 13), ch, f, TEOKA by Mujtahid (USA)
M. T.Demiröz and Erol Çağlayan
ASLINAZ (GB) , gr , 1997 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 10)
2007 (Mar 23), gr, f, BROADWAY GIRL by Mountain Cat (USA)
Orhan Tanatar
ASLITAY , b , 2000 , bred by Murat Karasu, by Abbas, out of Miss George Cinq (IRE), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 12)
2007 (Apr 11), b, c, LAZURİ BERE by Dinyeper (GB)
Hakan Cantınaz
ASLİKO , b , 1994 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Hoy (GB), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 10)
2007 (Mar 11), ch, c, BARANEFE by Eagle Eyed (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
ASPEN , gr , 2000 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Applause (GB), out of Reine De Danse (USA), by Nureyev
(USA) (see v : 3, p : 163)
2007 (Mar 13), b, f, AOSTA by Roman Art (USA)
Süleyman Selman Taşbek
AŞHA , gr , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Housamix (FR), out of Fight For Arfact (IRE), by Salmon Leap (USA) (see v : 2, p :
43)
2007 (Apr 10), gr, c, NATSUCAO by Alderado
Hakan Honca
AŞKİTO , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 10)
2007 (Mar 18), b, f, GALİÇYA by Sea Hero (USA)
Mustafa Aytar
ATAGÜN , b , 1999 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Turtle Island (IRE), out of Curt Di Biei (IRE), by Law Society (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 10)
2007, barren to Turaç (IRE)
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Laraı, by Eastern Star (see v : 3, p : 111)
2007 (Feb 10), gr, c, covered by a stallion not in Studbook
ATALA , b , 1995 , bred by Fethi Atan, by Down The Flag (USA), out of Western Partner (USA), by West Coast Scout (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 10)
2007 (May 25), b, c, YÜKSEL AĞA by Hanaş
Mustafa Yüksel
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see v : 3, p : 73)
2007 (Feb 01), ch, c, MISSION MAN by Turaç (IRE)
Abdurrahman Şişmanoğlu
ATRAXION (USA) , ch , 1998 , bred by Elliott Walden and John Stuart, by Marquetry (USA), out of Swingaway Lady (GB), by
Nomination (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2007 (Apr 23), b, c, STORM CLOUD by Mountain Cat (USA)
10
Kemal Kurt
Kısraklar - Broodmares
ATTRACTIVE , b , 2002, bred by Osman Hattat, by Sea Hero(USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see v : 3, p : 18)
2007 (Mar 05), ch, c, ARMAN by Cannon
Fikret Kaya
AURA , ch , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see v : 3, p : 55)
2007 (Mar 15), ch, c, KAURA by Karelin (IRE)
Tarık Aydın
AVE MARIA , b, 2000, bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Colosse (GB), by Reprimand (GB)(see 1. Sup. to v 3, p : 13)
2007 (Apr 08), b, f, GOLD MARIA by Strike The Gold (USA)
Mehmet Gündüzeli
AWAYIL (USA) , b,1992, bred by Shadwell Farm, by Woodman (USA), out of Ra'a (USA), by Diesis (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
11)
2007, barren to Mountain Cat (USA)
AXL ROSE , b , 1994 , bred by Ali Güçlü, by Arslan, out of Prıckly Rose, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2007 (Mar 27), b, c, CİHANGİR BEY by Common Grounds (GB)
Özer Alpaslan Şifan
AYATLI , b , 1997 , bred by Yusuf Atlı, by Barnato (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2007 (Mar 11), b, c, KADER YOLU by Natıve Procıda
Yusuf Atlı
AYAZMAYELİ , b , 1997 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz, by Ottoman, out of Tezel, by Hakan I (see 1. Sup. to v 3, p : 14)
2007 (Jun 20), b, c, MORDAĞ by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
AYDANSI , b , 2001 , bred by Hüseyin Özen, by Han-Bakü, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 2. Sup. to v 3, p : 11)
2007 (Mar 30), b, c, CERİTBEYİ by T-Shirt (IRE)
Ahmet Melih Demir
AYİZİM , ch , 1995 , bred by Gina Alkaş, by Lockton (GB), out of Gına, by Absalom (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 12)
2007 (Mar 30), ch, f, LUNAR EYED by Eagle Eyed (USA)
Gina Alkaş
AYLİN HANIM , b, 2001 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Fortune, by George Thomas (see v : 3, p : 68)
2007 (Jan 25), b, c, DOĞANALP by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
AYSIZ GECEM , ch, 2002, bred by Dündar Gökçe, by Abrek, out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA)(see 2. Sup. to v 3, p :
12)
2007 (Apr 10), ch, f, SON ÇARE by Master Vere
Dündar Gökçe
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 12)
2007, not covered in 2006
AYŞİMA , ch, 1998, bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Keep Hoping (FR), by Bikala (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Apr 06), b, c, SYNCHRON by Tambulot
Merih Kurt (Ayrancı)
11
Kısraklar - Broodmares
AYVALIK RÜZGARI , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 12)
2007 (Feb 07), b, c, BIG STREAM by Sun Music (IRE)
Aykut Bulat
AYVALIK STARI , ch , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Mar 13), ch, f, MEDUSA by West By West (USA)
Aykut Bulat
AYYÜZLÜM , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Doyoun (IRE), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 17)
2007 (Apr 24), b, c, NICOMEDES by Centaur (GB)
Adil Mert Kaya and Esra Kaya
AZUCAR MORENO , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sea Hero (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 2. Sup.
to v 3, p : 12)
2007 (Mar 08), b, c, REVOLVER by River Special (USA)
Mustafa Yılmaz
BABAESKİGÜZELİ , ch , 1994 , bred by Nevzat Özer, by Urartu, out of La Bonıta, by Whıte Shadow (see 1. Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Jul 03), ch, f, KARŞIYAKA GÜZELİ by Göktaşı
Niyazi Kaycı
Died in 2007
BABASININKIZI , b , 2002 , bred by Sami Uluçay, by Distant Relative (IRE), out of Gözde II, by Baba Seyfi (see v : 3, p : 78)
2007 (Mar 30), b, f, LADY BADE by Always A Classic (CAN)
Sami Uluçay
BABY ATEN , b , 2002 , bred by Yaşar Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see v : 3, p :
60)
2007 (Mar 23), b, f, AYHAN by İsmethan
Adnan Mümin Safa
BABY FACE , ch , 1991 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup.
to v 3, p : 12)
2007 (Apr 23), b, f, NO DOUBT by Natıve Procıda
Erdem Bekmezci
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 43)
2007, barren to Maynatay
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 12)
2007 (Feb 16), b, f, NURCAN HANIM by Sports Hero (USA)
Selçuk Tamgaç
BACKGROUND , b , 1999 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 12)
2007 (Mar 28), ch, c, HIZIRHAN by Orta Asya
Atilla Özsoy
BADEMİYE , b , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gürhan I, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 12)
2007 (May 21), b, f, FEVZUŞ by Royal Abjar (USA)
Tufan Adışen
12
Kısraklar - Broodmares
BAHTINUR , ch , 1995 , bred by Rüksan Aksungur, by Eastern Boy, out of Gayem, by Lastkıng (see 2. Sup. to v 3, p : 13)
2007 (Apr 09), ch, c, TAYFUN DAYI by Elixir (IRE)
Aziz Güner
BAHTİYAR (USA) , ch , 1997 , bred by Ted Taylor , by Alwuhush (USA), out of Qualique (USA), by Hawaii (SAF) (see 2. Sup.
to v 3, p : 13)
2007 (Mar 10), b, f, ELVAN by Manila (USA)
Necati Demirkol
BALAHE (USA) , b , 1998 , bred by Tinners Way foaled in USA and imported from USA in 1998, (see Am.SB Electronic ), by
Tinners Way (USA), out of Jamie Joy Deb (USA), by Whitesburg (USA)
2007 (Mar 08), ch, f, PRINCESS SERAP by West By West (USA)
Kemal Kurt
BALARZUM , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mtoto (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 13)
2007 (Feb 04), b, f, FEYHAN by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
BALIKÇIL (GB) , b , 1999 , bred by A. H. Bennet, by Never So Bold (IRE), out of Gentle Gain (GB), by Final Straw (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 13)
2007 (Jan 27), b, c, STAR EFE by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
BALLYHARA (GB) , ch , 1994 , bred by M. J. Simmonds, by Pharly (FR), out of Sibley (GB) , by Northfields (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 13)
2007 (Mar 22), b, c, WILD MAN by Centaur (GB)
Ahmet Hennan Akdoğan
BANDIGARA , gr , 2000 , bred by Özdemir Atman, by Shrewd Idea (GB), out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst (HOL) (see v : 3,
p : 211)
2007 (Mar 31), gr, c, CASPER THE HUNTER by Theskelo (GB)
İbrahim Halil Avcı
BANUKUŞ , b , 1994 , bred by Z. Sezen, by Young Prınce, out of Nalan, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 13)
2007,dead foal, by Soylu Kan
BAPHSTHEBA (GB) , b , 1997 , bred by R. P. Williams , by Saddlers' Hall (IRE), out of Bambolona (GB), by Bustino (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 17)
2007, barren to Turaç (IRE)
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 13)
2007 (Jan 18), b, f, STAR Bİ by Centaur (GB)
Huriye Dinçtürk
BARBAR GIRL , b , 1997 , bred by Zekeriya Aydın, by Barbar, out of New Day (FR), by Tennyson (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
17)
2007 (Mar 01), b, f, KISVAKKIZI by Castello (IRE)
Ferman Korkmaz
BARCELONA , b , 2000 , bred by Kemal Kurt, by Judge T C (USA), out of Phone Chimes (USA), by Phone Trick (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 13)
2007 (Mar 11), b, f, KARA FATO by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
13
Kısraklar - Broodmares
BARFLY , b , 1997 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Barnato (USA), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 14)
2007 (Apr 16), b, c, GRAND RUNNER by West By West (USA)
Gülseren Sezal
BASHFUL (USA) , b , 1994 , bred by Overbrook Farm, by Housebuster (USA), out of Luthier's Launch (USA), by Relaunch
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 14)
2007 (Mar 23), b, f, ELANOR by Always A Classic (CAN)
İsmail Hadioğlu
BAŞAK SULTAN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Definite Article (GB), out of Fine Print (IRE), by Taufan
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 14)
2007 (Mar 11), ch, c, PAYOFF TIME by Dinyeper (GB)
Sinan Koşapınar
BAŞSULTAN , b , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Gökhan, out of Ülcas, by Saintly Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 14)
2007 (Jan 25), b, f, BAŞKIZ by Kazbek (FR)
Ali Samsa Karamehmet
BAŞTACI , ch , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 2. Sup. to v 3, p : 14)
2007, barren to Perfect Storm
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd., by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 14)
2007 (Mar 10), ch, c, SILENT WOLF by Mountain Cat (USA)
Ayşegül Kurtel
BAYONETTE , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see v : 3, p : 88)
2007 (Apr 25), ch, f, LALINELLA by Handsome Star (IRE)
Mehmet Temeloğlu
BAYT , b , 1998 , bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Uğurtay, out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2007 (Apr 01), ch, f, MİNEM by Bijou D'inde (GB)
Ali İlhan Tur
BE SMART , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL) (see
v : 3, p : 141)
2007 (Mar 07), ch, c, REBEL CHILD by Manila (USA)
Gürhan Şevket Özbelge
BEATTE JUICE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 15)
2007,dead foal, by Volcano
BEAUTY , b , 1996 , bred by Hasan Faiman Eryürük, by Castle Rising (GB), out of Neat Harmony, by Close Harmony (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Mar 10), b, c, ÖZAKBEY by Fantastic Fellow (USA)
Yakup Doğan Özbay
BEBEĞİM , b , 2000 , bred by İbrahim Tamer, by Abbas, out of Klara I, by Koca Yusuf (see 2. Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Mar 10), b, c, TAMERİNO by Islambol
İbrahim Tamer
14
Kısraklar - Broodmares
BEDTIME STORY (GB) , b , 1995 , bred by Barouche Stud Ltd, by Fairy King (USA), out of Prima Domina (FR), by Dominion
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 19)
2007, no return to Elixir (IRE)
BEDTIME STORY (USA) , b , 1993 , bred by Keswick Stables, by Private Account (USA), out of Gala Evening (USA), by Try
My Best (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Jan 30), b, f, FATOŞIM by Strike The Gold (USA)
Orhan Uzun
BEFORE THE RAIN , gr , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE)
(see v : 3, p : 41)
2007 (Mar 05), ch, c, HODRİ MEYDAN by Marlin (USA)
Ahmet Yücel Birol
BEGÜŞÜM , b , 1997 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Ottoman, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see v : 3, p : 20)
2007 (Jun 15), b, f, PİTHO by Attila
Ergül Oruç Özeş
BELAGIO (GB) , b , 1997 , bred by Raffin Stud, by Robellino (USA), out of Belladari (GB), by Shardari (IRE) (see 2. Sup. to v 3,
p : 15)
2007 (May 17), b, f, ROCKET POWER by West By West (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
15)
2007 (May 19), ch, f, ABİMİN HEDİYESİ by Kaplan (IRE)
Erman Çıkıllı
BELLA OTERO , b , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Rakan (USA), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 15)
2007 (Feb 28), b, c, BIG IN JAPAN by Sri Pekan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
BELLA VISTA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Bellısıma, by Solicitor (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
16)
2007, barren to Green Gönen
BELLATRIX , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 20)
2007 (Mar 10), b, c, BARANSEL by Kosovar
Halil Ağırbaşarap
BELLE MANIERE (USA) , b , 1986 , bred by Anne Marie D'Estainville, by Northern Baby (CAN), out of Maison Rose (FR), by
Rex Magna (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2007, barren to Galetto (FR)
BELUGA , b , 1995 , bred by Erhan Kavçin, by Holding Society (GB), out of Aysel I, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2007, no return to İncekara (GB)
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2007 (Jan 28), gr, f, ÇİLLİM by Dinyeper (GB)
Fatma Serpil Ataman
15
Kısraklar - Broodmares
BENİM KIZIM , b , 2001 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Mujtahid (USA), out of Özgülhanım, by My Volga Boatman
(USA) (see v : 3, p : 150)
2007 (May 01), b, f, PULİ by Shining Steel (GB)
İpek Nur Çavuşoğlu
BERCESTE , ch , 1998 , bred by Yaman Zingal and Ender Aydıner, by Handsome Star (IRE), out of Pussy Cat, by Kılıçaslan (see
2. Sup. to v 3, p : 17)
2007 (May 19), ch, f, SHES THE ONE by Strike The Gold (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings, by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 17)
2007 (Apr 17), ch, f, MURIEL by Manila (USA)
Ali Topal
BERRİN , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tweety, by Indian Ridge (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 17)
2007 (May 25), b, c, TUHU BEY by Yıldırımay
Necdet Özbek
BERRY , b , 1998 , bred by Murat Karasu, by Wolf (CHI), out of Miss George Cinq (IRE), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 22)
2007 (Apr 12), ch, f, CHERRY GIRL by Turaç (IRE)
Gökhan Kiraz
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 17)
2007 (Feb 04), b, c, WARLIKE by Hünkarım
Murat Ercelan
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by
Roberto (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 17)
2007 (Mar 17), ch, c, SERGENBEY by Perfect Storm
Orhan Bekmezci
BEST CLASSIC , ch , 2002 , bred by Emin Çılgın, by Always A Classic (CAN), out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see v : 3,
p : 83)
2007 (Mar 26), ch, f, ŞUA by Kaplan (IRE)
Hilmi Giray
BEST DIAMOND , b , 1997 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 17)
2007 (Mar 05), ch, f, GELİNAĞA by Mr Black
Mehmet Hanefi Şahin
BEST OF ALL (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs. D. Hutch, by Try My Best (USA), out of Skisette (IRE), by Malinowski (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 18)
2007 (Feb 12), b, c, MARTIN MYSTERE by Marlin (USA)
Dicle Kimya Dep.P. Nk.Gıd.Ltd.Şrk.
BEST STEEL ,ch, 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 18)
2007 (Mar 24), b, c, ÖZGÜR GÖL by Vet İnan
Yaşar Gölbaş
BEŞİKTAŞ DOSTU , ch , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (see
2. Sup. to v 3, p : 18)
2007 (Apr 04), ch, f, MY HONEY by Dinyeper (GB)
Hasan Saydam
16
Kısraklar - Broodmares
BEVERLY , b, 1992, bred by Şener Koyuncuoğlu, by Eastern Star, out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
18)
2007 (Feb 09), b, c, BEŞ ŞEHİR by Royal Abjar (USA)
Ömer Faruk Girgin
BICIRIK , ch , 1998 , bred by Alfred Roidi, by Royal Bequest (CAN), out of Bit Of A Fiddle (IRE), by Stradavinsky (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 18)
2007,c,dead, by Yavuz Star
BIEN MADRONA , ch , 2001 , bred by Zekeriya Aydın, by Bien Bien (USA), out of Sierra Madrona (USA), by Woodman (USA)
(see v : 3, p : 182)
2007 (Mar 25), ch, c, CARIBBEAN by Royal Abjar (USA)
Kamil Arda
BIRFIN , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Mırage, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 19)
2007 (Jan 30), b, f, CAN ELİF by Devir
Nejat Çalışal
BİKEM , b , 1994 , bred by Osman Aksungur, by Lockton (GB), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 2. Sup. to v 3, p : 19)
2007 (Feb 23), b, c, BİNAY by Danakay
Nur Aksungur
BİLİYORMUSUNUZ KİM , ch , 1988 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Vidar, out of Bo Brown (FR), by Arctic Tern (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 19)
2007 (Mar 19), ch, f, BÜŞRA HANIM by Strike The Gold (USA)
İbrahim Özdoğan
BİLLUR , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Prıolune, by Priolo (USA) (see v : 3, p : 158)
2007 (Apr 11), ch, c, SOĞUK PINAR by Dadaş
Sent to BUL in 2007
Davide Franco
BİLSENNUR , ch , 2002 , bred by Vural Altınkurt, by Bijou D'inde (GB), out of Mor Menekşe, by Little Guest (USA) (see v : 3, p
: 134)
2007,f,dead, by Irish Shuttle (IRE)
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 2.
Sup. to v 3, p : 19)
2007 (Mar 26), b, c, BONITO by Bullmarket
Tayral Tutumlu
BİRİÇİM , ch , 1991 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by Arslan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 2. Sup. to v 3, p : 19)
2007, barren to Ocean Crest (USA)
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 2. Sup. to v 3,
p : 19)
2007,early abortion, by Mandrake
BİRSEL , b , 1997 , bred by Hasan Ölçer, by Young Prınce, out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
19)
2007,c,dead, by Sea Hero (USA)
17
Kısraklar - Broodmares
BİZİM BEBEK , ch , 2001 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Ali Baby (FR), by Northern Baby (CAN) (see
2. Sup. to v 3, p : 19)
2007 (May 05), b, c, ÖMER TURGAY by Alaboy
Ömer Turgay Ulçay
BLACK BABY , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marlin (USA), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see v :
3, p : 56)
2007 (Feb 28), b, f, GISABELLE by Strike The Gold (USA)
Derviş Meral
BLACK DIAMOND (GB) , b , 1989 , bred by Foundation Farm and Stud Co Ltd, by Efisio (GB), out of Rabab (GB), by
Thatching (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (May 02), b, f, MONTEMİRA by Mountain Cat (USA)
Mehmet Kurt
BLACK GOLD , b , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Applause (GB), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 19)
2007,f,dead, by Kizilderili (USA)
BLACK LIGHTENING , b , 1989 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Rıberta, by Rugged (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 19)
2007 (Mar 15), ch, c, KAÇGAR BEYİ by Natıve Procıda
Ahmet Kavran
BLACK MAGIC , b , 2000 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Wolf (CHI), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 20)
2007 (Mar 20), b, f, QUEEN OF ADANA by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
BLACK SHADOW , b , 1997 , bred by Osman Hattat, by Persian Bold (IRE), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
BLACK VOICE , gr , 2003 , bred by Davide Franco, by Sri Pekan (USA), out of Grivoise (GB), by Linamix (FR) (see v : 3, p :
79)
2007 (Apr 19), gr, f, TAŞÇI KIZI by Ajmera (GB)
Bülent Taşçı
BLAZING CLEARANCE (USA) , b , 1991 , bred by Paul Tackett McMillin Bros., by Cryptoclearance (USA), out of Spring In
Virginia (USA), by Flit-To (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2007,early abortion, by Dinyeper (GB)
BLOW UP , gr , 1993 , bred by Aydoğan San, by Gold Guard, out of Perceive (USA), by Nureyev (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 25)
2007 (Apr 09), gr, f, MACRAKANTA by Unaccounted For (USA)
Aydoğan San
BLUE BAY (GER) , ch , 1992 , bred by Mrs E. And A. Steigenberger, by Niniski (USA), out of Book Of Love (GB), by
Formidable (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2007 (Mar 08), b, f, BERGÜZAR HANIM by Natıve Procıda
Yavuz Tunç
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2007 (Mar 10), ch, c, BLUE GRASS by Green Gönen
Şerafettin Gedik
18
Kısraklar - Broodmares
BLUE WINDOW , b , 1995 , bred by Davide Franco, by Mıster Mo, out of Allecta (GB), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
20)
2007 (Mar 16), b, f, KORKUT GÖKÇE by Ajmera (GB)
Atam Demircan
BLUMARIN (IRE) , b , 1992 , bred by A. Steigenberger, by Scenic (IRE), out of Broomstick Corner (USA), by Bustino (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 20)
2007, barren to Royal Abjar (USA)
BOHEMIENNE (USA) , b , 1991 , bred by Allez France Stables Ltd., by Polish Navy (USA), out of Bedside (USA), by Le
Fabuleux (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 20)
2007 (Mar 31), b, c, LAÇİN BABA by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
BONANETTO , b , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Shareef Dancer (USA), out of Lucent (GB), by Irish Ball (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 21)
2007 (Jan 30), b, f, APALLON by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
BONBON , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Pivotal (GB), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 21)
2007 (Apr 07), ch, f, AYMELEK by Kaplan (IRE)
Fevziye Eyigün
BONIE DEA , ch , 2001 , bred by Lütfi Doğan, by Dinçsoy, out of Turkısh Moon, by Columnist (GB) (see v : 3, p : 205)
2007 (Apr 15), ch, f, GÖNÜ YELİ by Delikan
Hakan Atalan
BOOTY , b , 1995 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of I Love You, by Running Mill (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 21)
2007 (Apr 16), ch, f, SULTAŞA by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
BOSTON VIEW (IRE) , b , 1990 , bred by J. R. Jameson, by Simply Great (FR), out of Fingers (IRE), by Lord Gayle (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 21)
2007,early abortion, by Mountain Cat (USA)
BOYDARA (FR) , ch , 1988 , bred by Georges Blizniansky, by Darly (FR), out of Boyarina (FR), by Beaugency (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 26)
2007 (Apr 28), b, f, POST WOMAN by Post Diluvian (IRE)
Sezai Gül
Died in 2007
BOZYEL , gr , 1998 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Sagıp, out of Ayça II, by Fıery Star (see 2. Sup. to v 3, p : 21)
2007 (Apr 25), gr, c, CİHANDAR by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
BÖRKE , b , 2000 , bred by Nuray Taşdan, by Han-Bakü, out of Karagül I, by Cartegena (see v : 3, p : 98)
2007 (Feb 14), b, f, TAYRA by Ocean Crest (USA)
Aslı Kağıtçıbaşı
BÖRÜŞ , b , 1997 , bred by Abdülkadir Özhancı, by My Volga Boatman (USA), out of Lena, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p :
21)
2007, not covered in 2006
19
Kısraklar - Broodmares
BRENDA , b , 1995 , bred by Hasan Saydam, by Royal Bequest (CAN), out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 21)
2007 (Jan 30), b, f, SOLLEVARE by Strike The Gold (USA)
Hasan Saydam
BRIDE MAID , b , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 26)
2007 (May 10), b, f, LADY TUĞÇE by Unaccounted For (USA)
Yaman Zingal
BRIGANDINE , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Benazir, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 22)
2007, barren to Green Gönen
Died in 2007
BRİZA (GB) , b , 1999 , bred by Colin Bothway, by Pivotal (GB), out of Pharazini (GB), by Pharly (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 21)
2007,c,dead, by Sri Pekan (USA)
BRUTTA (IRE) , b , 1999 , bred by Edward O'Connor, by General Monash (USA), out of Fly The Coop (IRE), by Kris (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 22)
2007 (Mar 11), b, c, BABA MERTCAN by Tahakaan (GB)
Işıl Güneş
BUĞDAY, b, 1990, bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Be Merry (GB), by Charlottown (GB) (see 2. Sup.to v 3, p :
22)
2007 (Feb 28), b, f, MADAMAT by Centaur (GB)
Faruk Tınaz
BUĞRAHATUN , ch , 1994 , bred by Abdurrahman Cantekinler, by Botero, out of Ildızhan, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 27)
2007,early abortion, by Thyphonıc Rısıng
Died in 2007
BUĞSELEN , b , 1995 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Barbar, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 22)
2007 (May 17), b, f, PIRILAY by Yavuz Star
Müthiş Ölçer
BUKET SULTAN (IRE) , b , 1998 , bred by Orla Steward, by Eagle Eyed (USA), out of Quilting (GB), by Mummy's Pet (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 22)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
BUKETGÜL , b , 2002 , bred by Adem Ergel, by Dare-Devıl, out of Ganimet, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 22)
2007 (Apr 25), ch, f, SIDALIM by Kadim Dost (GB)
Veyis Yusuf Erdoğan
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 22)
2007, barren to Marlin (USA)
BURCU YELİ , b , 2002 , bred by H. Hüseyin Kavaz, by Barnato (USA), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see v : 3, p : 14)
2007 (Jun 24), ch, c, ONURYEL by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
20
Kısraklar - Broodmares
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 22)
2007 (Mar 01), ch, c, KÜÇÜK ÖMER by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
BURÇİN II , b , 1991 , bred by Şahin Yıldırım, by Çukurova, out of Glossy I, by Maşallah I (see 2. Sup. to v 3, p : 22)
2007, not covered in 2006
BURKA , b , 2001 , bred by Serdal Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
22)
2007 (Mar 28), b, f, MISS WALTHER by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 23)
2007 (Feb 25), b, c, EXPLATION by Marlin (USA)
Faruk Tınaz
BUSACO RIDGE (IRE) , b , 2002 , bred by John Connolly , by Night Shift (USA), out of Harry's Irish Rose (USA), by Sir Harry
Lewis (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 23)
2007,early abortion, by Perfect Storm
BUSE , gr , 1994 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gerald Martin (IRE), out of Sun Empress (IRE), by Young Emperor (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 23)
2007,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
BUSEM , b , 1997 , bred by Mahmut Ali Toz, by Hoy (GB), out of Baby Gırl, by Uğurtay (see 1. Sup. to v 3, p : 28)
2007 (Mar 23), gr, f, NEVALİN KIZI by Baranoviçi
Doğan Çiçek
BUZZBOMB (GB) , b , 1985 , bred by The Overbury Stud, by Bustino (GB), out of Miss By Miles (GB), by Milesian (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 23)
2007, barren to Bin Ajwaad (IRE)
BÜŞRA , ch , 1997 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by My Volga Boatman (USA), out of Taırona, by Karayel (see 2. Sup. to v 3,
p : 23)
2007 (Mar 12), ch, f, SELENTAY by Hot Jazz
Duran Peker
BÜYÜK ISTIRANCA , ch , 1990 , bred by İlyas Çokay, by Mummy's Game (GB), out of Expressly Yours (GB), by Bay Express
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 23)
2007 (Apr 23), b, c, by Tos Dancer (IRE)
Çiçek Yılmaz
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 23)
2007 (May 08), b, f, TİJİN by Always A Classic (CAN)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
CA GENE (FR) , b , 1992 , bred by Mr Homayoun Minoui, by General Holme (USA), out of Sarellane (FR), by Vayrann (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 28)
2007 (Mar 11), b, f, CREST by Ocean Crest (USA)
Ali Muhittin Dinçsoy
21
Kısraklar - Broodmares
CALCARIBUS (GB) , b , 2000 , bred by Bealy Court Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Mind Games (GB), out of Lariston Gale (GB), by Pas De Seul (GB)
2007,early abortion, by Turaç (IRE)
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra, by
Castle Rising (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2007 (Mar 24), b, c, NAVIGATOR by Kavranhan
Beyhan Kibar
CALENA , b , 1990 , bred by Sadık Eliyeşil, by Cartegena, out of İmge, by Royal Shiraz (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2007, barren to Commoner
CAM GÖBEĞİ (IRE) , ch , 1999 , bred by John Michael, by Eagle Eyed (USA), out of John's Vision (IRE), by Vision (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (Mar 10), ch, c, ILLUSTRIOUS by Mujtahid (USA)
Ömer Faruk Girgin
CAN'S BEBE , b , 2000 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Tender Prınce, out of Gülhanım II, by Üni (see v : 3, p : 80)
2007 (Mar 10), b, f, MERCAN DENİZ by Strike The Gold (USA)
Hüseyin Özcan
CAN AYŞE , gr , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 1. Sup. to v 3, p : 29)
2007 (Mar 09), b, c, by West By West (USA)
Özen Adalı
CAN GENCE , ch , 1990 , bred by Odhan Baykara, by Cherbourg, out of Dilovan, by Karoo (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (Mar 27), ch, c, ADEBAYOR by Alsem (IRE)
S. Roidi and Alsem Charles Roidi
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (Jan 28), b, f, DARK STORM by Perfect Storm
Belce Yerguz Torunlu
CANAY (USA) , ch , 1999 , bred by McDowell Farm, by Storm Boot (USA), out of Kenergy (USA), by King Emperor (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (Apr 08), b, f, RASTABAN by Eagle Eyed (USA)
Aydoğan San
CANDY COVE (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Reprimand (GB), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (Mar 13), b, f, COCCINELLE by Common Grounds (GB)
Nurbiye Gülerce
CANIM BENİM (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Coryana Dancer (IRE), by Waajib
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 24)
2007 (Apr 05), b, c, SMACK THE PONY by Strike The Gold (USA)
Murat Çakar
CANTATRICE , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Mujtahid (USA), out of Cinnur, by Gene Kelly (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 24)
2007 (Feb 12), b, c, by Marlin (USA)
Ahmet Yücel Birol
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007 (Mar 07), b, f, by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
22
Kısraklar - Broodmares
CAPRICE , b , 1997 , bred by Mete Tolunay, by George Thomas, out of Niyagara, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007, barren to Irish Shuttle (IRE)
CAPRICE LOVE (IRE) , ch , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Grand Lodge (USA), out of Brooks' Quest (IRE), by Ahonoora
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007 (Jun 06), gr, c, by Star Grey (FR)
Ahmet Aksencer
CARLA , ch , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Aristocrat (GB), out of Sabrina II, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007 (Mar 15), ch, c, HÜNKARIN OĞLU by Hünkarım
Özen Adalı
CARLY-B (IRE) , b , 1988 , bred by Knocklong House Stud, by Commanche Run (GB), out of Les Sylphides (FR), by Kashmir
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007, barren to Bin Ajwaad (IRE)
CARMELINA , ch , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Galetto (FR), out of Aile, by Scottish Reel (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007 (May 10), ch, c, SUPERPOWER by Trapper
Tarık Aydın
Died in 2007
CARMEN'S JOY (GB) , b , 1988 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Chief Singer (IRE), out of Bag Lady (GB), by Be My Guest
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
2007, barren to Common Grounds (GB)
CASA DEL BATLLE (IRE) , gr , 1996 , bred by Mrs M. A. Sanchez, by Cozzene (USA), out of Royale Bobbe (GB), by Kaldoun
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2007 (Apr 12), b, c, SPEEDY MAN by Ekinoks Gulch (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
CASSANDRA I , b , 1993 , bred by Yusuf Atlı, by Private Tender (GB), out of Serin, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2007, barren to Velociraptor (GB)
CASTAFIOR (FR) , ch , 1997 , bred by Ecurie Di Tullio, by Siam (USA), out of Agnes Lily (FR), by Raise A Cup (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 26)
2007 (Feb 28), b, f, NARDA by Bin Ajwaad (IRE)
Nisso Benhason
CASTELLI MOTEL (USA) , b , 1995 , bred by Fares Farm, Inc, by Leo Castelli (USA), out of Sunrise Motel (USA), by Bates
Motel (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2007 (Apr 13), b, f, REBECCA by Royal Abjar (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation (IRE),
by Distant Relative (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2007 (Feb 19), b, c, ZOMBIE by Natıve Procıda
Kamil Levent Kitapçı
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade (GB),
by Reform (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2007 (Jan 14), ch, f, GÖKHİLAL by Fantastic Fellow (USA)
Osman Ali Homurlu
23
Kısraklar - Broodmares
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2007 (Mar 15), b, f, BLACK ISLAND by Ardahan (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
CELEBRATION (GB) , b , 1995 , bred by Tyrnest Stud, by Selkirk (USA), out of No Restraint (IRE), by Habitat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 26)
2007 (Mar 08), b, c, OSATUNA by West By West (USA)
Cüneyt Sahillioğlu
CELEBRITY STYLE (USA) , ch , 1994 , bred by Keswick Stables, by Seeking The Gold (USA), out of Dancing Slippers (USA),
by Nijinsky (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2007, not covered in 2006
CELTIC DREAM , b , 1998 , bred by Hakan Yücetürk, by Celtic Swing (GB), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert
(USA) (see v : 2, p : 66)
2007 (Feb 15), b, c, ANATBEY by Rakan (USA)
Hakan Yücetürk
CENAY , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mujtahid (USA), out of Samtaş Stud, by Last Tycoon (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
33)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
CENGAVER , ch , 2002 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Strike The Gold (USA), out of Paşasoylu, by Bachelor Party (IRE)
(see v : 3, p : 151)
2007 (May 13), ch, c, ALPEREFE by Shadow Star
Abdullah Kılbitmez
CEPHISTA (GB) , b , 1992 , bred by Lord Howard de Walden, by Shirley Heights (GB), out of Cephira (FR), by Abdos (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 27)
2007,c,dead, by Horon
CESSY , b , 1992 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 27)
2007 (Feb 01), b, c, SANSANDING by Yildiz (USA)
M. Atman Begüm Atman Karataş
CEVİZ , b , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Xaar (GB), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2007 (Apr 14), b, c, BABA EFSANE by Bullmarket
Elmas Akkılıç
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA), by
Blood Royal (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2007,f,dead, by Sri Pekan (USA)
CHAMPAGNE ON ICE (GB) , b , 1994 , bred by M. Keith Freeman, by Efisio (GB), out of Nip In The Air (USA), by Northern
Dancer (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
2007 (Mar 15), b, c, by Last Legend
Mehmet Oktay Arıcan
CHARMING POPPY (USA) , b , 1993 , bred by Rollin Baugh, by Farma Way (USA), out of Poppycock (USA), by Dewan
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2007 (May 10), b, c, AYHAN AĞA by River Special (USA)
Ayhan Durgun
24
Kısraklar - Broodmares
CHARMY , b , 1992 , bred by Davide Franco, by Scenic (IRE), out of Chapelet (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2007 (Mar 12), b, c, AYDEMİRHAN by Strike The Gold (USA)
Demirhan Yılmaz
CHARNWOOD QUEEN (GB) , ch , 1992 , bred by Rockhouse Farms Ltd., by Cadeaux Genereux (GB), out of Florentynna Bay
(GB), by Aragon (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 27)
2007 (Apr 09), b, c, FALABAKAN by Fastbreak
Nedim Bayrak
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps, by Highest Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 28)
2007 (Apr 25), b, c, BRAVE by Eagle Eyed (USA)
İrfan Suat Kutlu
CHEBBA , b , 1997 , bred by Aysel Birol, by Armanasco (IRE), out of Sirene, by Majestic Endeavour (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p
: 28)
2007 (Feb 06), b, f, ŞAŞKIN CİN by Manila (USA)
Aysel Birol
CHEERY , ch , 1993 , bred by Enis Çıtak and Atilla Çıtak, by Golden Prınce, out of Halide Çavuş, by Karoo (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 34)
2007 (Feb 02), b, c, JUNIPERUS by Irish Shuttle (IRE)
Ahmet Cavat Heper
CHERRY'S (IRE) , b , 1999 , bred by Dr Dean Harron, by College Chapel (GB), out of Curie Abu (IRE), by Crofter (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 28)
2007 (Feb 18), b, f, KENGER KIZI by Pardon (FR)
Hasan Şer
CHEST TO CHEST (IRE) , ch , 1998 , bred by John Purfield, by Shalford (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 28)
2007 (Apr 01), b, c, EAGLE OF KAFKAS by Maynatay
Burhanettin Şen
CHETANA , b , 1995 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 28)
2007 (Jun 11), b, c, KARA ŞAHİN by Nuh Dayı
Cemal Başkan
CHINA'S PEARL (GB) , b , 1991 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd, by Shirley Heights (GB), out of Rapide Pied (USA),
by Raise A Native (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Apr 11), b, f, PRINCESS MELISSA by Ocean Crest (USA)
Cengizhan Bayır
CHRISTMAS FLAKE (GB) , gr , 1988 , bred by T. Bullen, by Absalom (GB), out of Cassiar (GB), by Connaught (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 28)
2007,early abortion, by Horon
Died in 2007
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter, by Bering (GB), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 29)
2007 (Mar 25), ch, f, BYE CANIM by Royal Abjar (USA)
Serdal Adalı
CINDY I , b , 1992 , bred by Galip Ekenler, by My Volga Boatman (USA), out of Şermin, by Silver Swan (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 35)
2007 (Apr 05), b, c, YENER KAZIM by Eagle Eyed (USA)
Hasan Ölçer
Died in 2007
25
Kısraklar - Broodmares
CIRCO (GB) , b , 1986 , bred by Bloodstock Breeders P L C, by High Top (IRE), out of Nepula (IRE), by Nebbiolo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 29)
2007, barren to Turaç (IRE)
CITY BANK , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Jan 19), b, f, ŞAHKAN by Ajmera (GB)
Zahit Demirkan
CİHANYANDI LÜTFİYE , gr , 1992 , bred by Abdulkadir Koç, by Kılıçaslan, out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 29)
2007 (Mar 07), b, f, FAFATARA by Manila (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
CİMCİME , b , 1993 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Sun Rıse I, by Castle Rising (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 29)
2007 (Jan 22), b, f, DRAMA GELİNİ by River Special (USA)
Nebil Doğaner
CİNNUR , b , 1996 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Nur I, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 29)
2007 (Mar 26), b, c, RÖNESANS by West By West (USA)
Ahmet Yücel Birol
CİVANE , b , 1990 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Gülsen, by Flying Star (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 29)
2007,f,dead, by Canemre
CLASSICAL MUSIC , b , 1992 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Couturier (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 29)
2007 (May 05), b, f, BONFIRE by Eagle Eyed (USA)
Tayral Tutumlu
CLEOPATRA , gr , 1986 , bred by Sencer Doğruyol, by Petong (GB), out of Mummy's Darling (GB), by Mummy's Pet (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 29)
2007, not covered in 2006
CLOCHE CALL (GB) , b , 1998 , bred by The Fur Hat Partnership, by Anabaa (USA), out of Fur Hat (GB), by Habitat (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 29)
2007, barren to River Special (USA)
COLLEDGE LEADER (USA) , ch , 1994 , bred by A. Brancato And Pat Sengupta, by Sheikh Albadou (GB), out of La Rouquine
(GB), by Silly Season (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 29)
2007 (Mar 23), ch, f, LUCKY CHARMS by Asakir (GB)
Ethem Murat Kesebir
COLONEL'S WIFE (GB) , b , 1999 , bred by C. C. Bromley and Son, by Classic Cliche (IRE), out of Rapid Retreat (FR), by
Polish Precedent (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 30)
2007, not covered in 2006
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see 2.
Sup. to v 3, p : 30)
2007,early abortion, by Red Bishop (USA)
COMBATTANT , b , 2002 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 211)
2007, barren to River Special (USA)
26
Kısraklar - Broodmares
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see v
: 3, p : 198)
2007 (Mar 16), b, c, KARAKAŞ by Royal Abjar (USA)
Kemal Kurt
COMMITTAL (USA) , b , 1991 , bred by Hickory Tree Farm Inc, by Chief's Crown (USA), out of Wooing (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 30)
2007 (Feb 27), b, f, AUTOMATIC CONTROL by Al's Theatre (USA)
Serdal Adalı
CONCORDIA (HUN) , b , 1996 , bred by Enyingi Agrar Rt. Gestüt Saripuszta Urgarn, by Law Society (USA), out of Cetli (HUN),
by Days At Sea (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 30)
2007, not covered in 2006
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see v : 3, p : 71)
2007,early abortion, by Strike The Gold (USA)
CONTRARY (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Hansel (USA), out of Wayward Lass (USA), by Hail
The Pirates (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 30)
2007,early abortion, by Ocean Crest (USA)
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Jan 28), b, f, İLKAYCAN by Ocean Crest (USA)
Enver Erdoğan
CORNELIA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by With Approval (CAN), out of Alibi Pride (USA), by Woodman (USA)
(see v : 3, p : 5)
2007 (Feb 05), ch, f, SELMA by Unaccounted For (USA)
Ömer Halim Aydın
COŞTURAN (IRE) , b , 2000 , bred by St Simon Foundation and Mrs Virginia Payson, by Idris (IRE), out of Silver Stream (USA),
by Silver Hawk (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Mar 11), b, c, YAVUZ ALAN by İsmethan
Adnan Mümin Safa
COUT CONTACT (USA) , b , 1993 , bred by Janus Bloodstock Inc., by Septieme Ciel (USA), out of Company (USA), by
Nureyev (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 30)
2007, barren to West By West (USA)
CRAZY LIZ (GB) , b , 1999 , bred by Jumbo Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 573 ), by
Emperor Jones (USA), out of Cox's Pippin (USA), by Cox's Ridge (USA)
2007 (Mar 15), b, f, POZANTI GÜZELİ by Canemre
Mikail Aytar
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 31)
2007 (Jan 30), ch, f, MISS DESPINA by Always A Classic (CAN)
Hatice Somtürk
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 31)
2007 (Mar 15), b, c, CRYPTO by Bizim Ayancikli (IRE)
Yusuf Kaner
27
Kısraklar - Broodmares
CRYSTAL , b , 1995 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by My Volga Boatman (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 31)
2007, not covered in 2006
CU NA MARA (GB) , b , 1989 , bred by J. R. Mitchell, by Never So Bold (IRE), out of Sound Of The Sea (IRE), by Windjammer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 31)
2007, barren to Zaptiye
CUT CLEAR (GB) , b , 1989 , bred by R. H. Cowell, by Kris (GB), out of Shoot Clear (IRE), by Bay Express (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 31)
2007 (Apr 09), b, f, DARGA by Mountain Cat (USA)
Alaattin Çoban
CYCAS , gr , 1993 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Ece I, by Strange Love (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 31)
2007 (Jan 25), b, f, DIMAZE by Maynatay
Burhanettin Şen
CYCLONE , ch , 2002 , bred by Soner Sökmen, by Soviet Star (USA), out of Classic Affair (USA), by Trempolino (USA) (see v :
3, p : 40)
2007 (Mar 19), b, f, ÖRKÜNKIZ by Centaur (GB)
Emine Örkün
ÇALIMLI , ch , 2001 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Zilzal (USA), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief Singer (IRE)
(see v : 3, p : 36)
2007 (Apr 01), b, f, by Trakya Ateşi (IRE)
Baran Düçem Cemiloğlu
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
31)
2007 (May 12), b, f, MAVİ ŞİMŞEK by Sea Hero (USA)
Onur Homurlu
ÇAYKARALI , b , 1990 , bred by Hüseyin Cevahiroğlu, by Arslan, out of Nurtanesi, by Fıre Work (see 2. Sup. to v 3, p : 32)
2007, not covered in 2006
ÇEŞME RÜZGARI , ch , 1998 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Süpertay, out of Efekızı, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p :
32)
2007 (Jan 21), ch, f, GAZİEMİRLİ by Bijou D'inde (GB)
Kubilay Kılınç
ÇILGIN BEBEK , b , 1999 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Laraı, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 40)
2007 (Feb 12), b, f, covered by a stallion not in Studbook
ÇIT ÇIT , ch , 1996 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Golden Prınce, out of Lena, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 32)
2007, not covered in 2006
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) , b , 1999 , bred by Thomas C. Kerr foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v :
44, p : 2430 ), by Dolphin Street (FR), out of Shermaya (FR), by Shardari (IRE)
2007,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
28
Kısraklar - Broodmares
ÇİKASKONDİKAS , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Diliyeşil, by Karayel (see 2. Sup. to v
3, p : 32)
2007 (Apr 04), b, f, GÜLATA by Common Grounds (GB)
Ziya Şemenoğlu
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith, by Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 32)
2007 (Mar 28), ch, f, SARIŞIN BOMBA by George Thomas
Hüseyin Mert Aksoy
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 32)
2007 (Jan 26), b, c, STRIDER by Always A Classic (CAN)
Edip Çizmeci
ÇOPPA , b , 1998 , bred by Nurbiye Gülerce, by Tender Prınce, out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see v : 2, p :
112)
2007 (May 08), b, c, HAZERAN by Dadaş
Gültekin Arıcı
ÇÖL KUŞU , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Safawan (IRE), out of School Concert (GB), by Music Boy (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 40)
2007 (Mar 28), b, c, PAKTALOS by Perfect Storm
Hülya Şenay Özdeniz
ÇUPÇİK , b , 1997 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Ezzoud (IRE), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 32)
2007 (Jan 27), b, c, PARPALİ by Unaccounted For (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 33)
2007 (Feb 10), b, c, TAYLANİKO by Asakir (GB)
Hami Yavaş
DADAŞ KIZI , ch , 2001 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Dandanakan, out of Housework (GB), by Homing (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 33)
2007 (May 20), b, c, by Unaccounted For (USA)
Ahmet Erdoğan Atagün
DALAMALI , b, 1998, bred by Erdoğan Atay, by Palace Pageant (USA), out of Aydıntay, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Mar 18), b, f, SIRALILAR by Bijou D'inde (GB)
Erdoğan Atay
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2007 (Mar 20), b, f, INVINCIBLE GIRL by Mountain Cat (USA)
Ayşegül Kurtel
DANCE MODEL (GB) , b, 1993, bred by Stud-On-The- Chart, by Unfuwain (USA), out of Bourgeonette (GB), by Mummy's Pet
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2007 (Mar 15), b, f, CEMRE SULTAN by Bin Ajwaad (IRE)
Haluk Şen
DANCE OF DESTINY , b , 2000 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Bahhare (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk (USA)
(see v : 3, p : 35)
2007 (Jan 02), b, c, CARBUNELE by Sır Ivy
İsmail Arif Kızılkaya
29
Kısraklar - Broodmares
DANCE OF FLOWERS (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick Madigan, by Danehill Dancer (IRE), out of Glamour Stock (USA), by
Marfa (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2007, barren to Bin Ajwaad (IRE)
DANCE OF JOY (GB) , b , 1992 , bred by Sir Gordon Brunton, by Shareef Dancer (USA), out of Lady Habitat (GB), by Habitat
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2007 (Apr 13), b, c, BIN OF JOY by Bin Ajwaad (IRE)
İrfan Berberoğlu
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed, by Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 33)
2007 (Mar 16), b, f, GÜLARZUM by Pardon (FR)
Turhan Çakar
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 34)
2007 (Jan 28), b, c, SERGENHAN by Strike The Gold (USA)
Orhan Bekmezci
DANEHILLMARK (IRE) , b , 1998 , bred by Bernard Cooke, by Danehill (USA), out of Tendermark (GB), by Prince Tenderfoot
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 34)
2007 (Jan 25), ch, f, DANEHILLS GIRL by Medya
Burhan Dalgıç
DANIELLA , b, 200 , bred by Niko Atanasyadis, by Always A Classic (CAN), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
34)
2007 (May 02), ch, c, FALIRON by River Special (USA)
Niko Atanasyadis
DANSÇI , b , 1996 , bred by Sami Uluçay, by Private Tender (GB), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 34)
2007 (May 07), b, f, LADY CLIFF by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Firuzhan Kanatlı
DANZIG'S MISTRESS (USA) , ch , 1991 , bred by Runnymede FarmInc.& Mrs. Mary Lu K. Noonan, by Danzig Connection
(USA), out of Secret Message (USA), by Secretariat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 34)
2007 (May 10), b, f, MIZAPHA by Hanaş
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
DAP DAP GIRL (IRE) , b , 1999 , bred by Mr Paul Hyland foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
1055 ), by King's Theatre (IRE), out of Green Wings (IRE), by General Assembly (USA)
2007 (May 10), b, c, HALİS AĞA by Velociraptor (GB)
Mustafa Kılıç
DARCEY BUSSEL (GB) , b , 1992 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd., by Green Desert (USA), out of Docklands (IRE), by On
Your Mark II (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2007 (Jan 16), b, c, NARAMSİN by Keyif
Dicle Kimya D.P.Nak.ve G..Ltd.Şrk.
DARDANIA , b , 1995 , bred by Müjdat Gider, by Private Tender (GB), out of Cypher Lady I, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 34)
2007, barren to Bin Ajwaad (IRE)
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
34)
2007 (Feb 13), b, f, DARK ROSE by Asakir (GB)
H.Ahmet Giz and Emine Ümran Giz
30
Kısraklar - Broodmares
DARLIN CLEMENTINE (USA) , b , 1994 , bred by Hermitage Farm LLC, by Miswaki (USA), out of Super Fan (USA), by Lear
Fan (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 42)
2007 (Mar 13), ch, c, BABA YAVUZ by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Çay
DASDASIN (IRE) , b , 1998 , bred by P. C. Green, by Doyoun (IRE), out of Dream Of Jenny (IRE), by Caerleon (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 34)
2007, barren to Maynatay
DATA , ch, 1997, bred by Çetin Hüsnü Demirman, by Barnato (USA), out of Jammıng Sessıons, by Oğlu (see 2. Sup. to v 3, p : 34)
2007 (Apr 10), ch, c, GRAND DANCER by Kaplan (IRE)
Can Polat Eyigün
DAUPHINESS (USA) , b , 1996 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Wavering Monarch (USA), out of The Wheel Turns (USA), by
Big Burn (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Apr 23), b, f, DELİ BALIM by Sports Hero (USA)
Selçuk Tamgaç
DAWAWIN (USA) , b , 1993 , bred by John C. Oxley, by Dixieland Band (USA), out of Stalwart Moment (USA), by Stalwart
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Mar 13), b, c, NATUREL DANCER by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
DAWNY NOBLE (IRE) , b , 1999 , bred by Tony Ryan, by College Chapel (GB), out of The Ryan Line (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see v : 3, p : 47)
2007 (Apr 18), b, f, NURSENHANIM by Common Grounds (GB)
Hüseyin Özcan
DAY DREAMING (GB) , b , 1995 , bred by John Warner, by Efisio (GB), out of Fade (GB), by Persepolis (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 35)
2007 (Mar 10), ch, c, TRANSITION by Turaç (IRE)
Gina Alkaş
DEAR ELITE , b , 1993 , bred by Davide Franco, by Young Elite (GB), out of Alydear (USA), by Alydar (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 35)
2007,dead foal, by Dinyeper (GB)
DEAR PERSON (GB) , b , 1989 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Rainbow Quest (USA), out of Western Star (GB), by
Alcide (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Apr 29), b, c, BULLY by Bullmarket
Tayral Tutumlu
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Jan 18), b, c, ESTORIL by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Feb 22), b, f, KAMİLE SULTAN by Unaccounted For (USA)
Demirhan Yılmaz
DEFNE SU , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Fısherman, out of Özgülhanım, by My Volga Boatman (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (May 01), b, f, COŞKUNGÜL by Uğurkan
Haldun Coşkun
31
Kısraklar - Broodmares
DELTA LADY (CHI) , b , 1990 , bred by R.D. Hubbard Y E.D. Allred, by Roy (USA), out of Provincial (CHI), by Premio Nobel
(CHI) (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2007 (Apr 02), b, c, LA COURAGE by West By West (USA)
Soner Sökmen
DELTA QUEEN , b , 1994 , bred by Fatih Türeray, by Ghathanfar (USA), out of Altınbaş, by Karayel (see 2. Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Mar 16), b, f, by Royal Abjar (USA)
Yelda Türeray
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms , by Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Feb 10), ch, f, UBA by River Special (USA)
Hami Yavaş
DEMRE (IRE) , b , 1997 , bred by B. Burrough, by Night Shift (USA), out of Michelle Hicks (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Feb 12), b, f, DRAMA QUEEN by Natıve Procıda
Levent Sarıkaya
DERİN , b , 1997 , bred by Mehmet Esmer, by My Volga Boatman (USA), out of Hazel Harmony, by Close Harmony (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Jan 08), ch, f, ESENCAN by Sea Hero (USA)
Salih Tekinalp
DERİN DARBE , b , 2003 , bred by Murat Bilgili, by Shining Steel (GB), out of Prımavera II, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p :
157)
2007 (May 10), b, f, MERHAN SULTAN by Bijou D'inde (GB)
Ömer Uslu
DESEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kellsbora House Stud, by Pennine Walk (IRE), out of Pichincha (IRE), by Pharly (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Mar 23), b, c, MOLAT by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
DESERT ROSE (FR) , b , 1999 , bred by Ewar Stud Farm, by Homme De Loi (IRE), out of Emily Allan (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Mar 18), b, c, TİBET by İsmethan
Adnan Mümin Safa
DEVIL'S CROWN (USA) , b , 1993 , bred by Morgan's Ford Farm, by Chief's Crown (USA), out of Emerald Reef (GB), by Mill
Reef (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 36)
2007 (Mar 30), b, f, KARASEVDA by Ardahan (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
DEVONİEN , gr , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 37)
2007, not covered in 2006
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 37)
2007 (Mar 01), b, f, KÖSEM SULTAN by Sri Pekan (USA)
Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu
DEXTEROUS , b , 2003 , bred by Nurgül Kurt, by Fasht Eldebl (GB), out of Flores, by Private Tender (GB) (see v : 3, p : 66)
2007 (Mar 26), b, c, İLK UMUT by Shining Steel (GB)
Nurgül Kurt
32
Kısraklar - Broodmares
DIABLE , b , 2000 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Storm II, out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p : 37)
2007 (Feb 20), b, c, ÇELİK İNAN by Aristocrat (GB)
Efendi Avcı
Died in 2007
DIANTHE , gr , 2001 , bred by Umur Tamer, by Baryshnikov (AUS), out of Kalinikta (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 2. Sup.
to v 3, p : 37)
2007 (Apr 18), gr, c, KIRIMBOY by Eagle Eyed (USA)
Selen Tamer
DINAH (FR) , b, 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 37)
2007 (Feb 14), ch, f, GÜLENGÜL by Unaccounted For (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
DISKO BAY (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Charnwood Forest (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by Slew
O'gold (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 37)
2007 (Mar 26), ch, c, DELFİNİM by Horon
Serdar Kemal Özçolak
DISTANT MUSIC , b, 2000, bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p :
107)
2007 (Mar 18), ch, f, DİNG DONG by Galetto (FR)
Berrin Gedik
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) , b , 1993 , bred by Eddie Fitzpatrick, by Distinctly North (USA), out of Amata (USA), by
Nodouble (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 37)
2007 (Mar 13), b, f, REGICIDE PRINCESS by Always A Classic (CAN)
Kemal Kurt
DİDEMİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Duffy, by Darnay (GB), out of East River (FR), by Arctic Tern (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 37)
2007 (Apr 28), ch, c, KARLUK by Strike The Gold (USA)
İbrahim Nuray Ataman
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Mar 06), b, c, KEJANLI by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
DİKENLİ İNCİR , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Swingin Dusty (USA), by Dust
Commander (USA) (see v : 3, p : 193)
2007 (Mar 14), b, c, KUTER by Perugino Star (IRE)
Turgut Kutlu
Died in 2007
DİLAHANIM , b, 1998, bred by Hüseyin Tarık Erman, by Red Route (GB), out of Nadide I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p :
45)
2007,dead foal, by Mountain Cat (USA)
DİLEM , b , 2002 , bred by Naci Yücel Köylü, by Sea Hero (USA), out of Excuseme, by Arslan (see v : 3, p : 59)
2007,early abortion, by Mujtahid (USA)
DİSTARDİ , b , 2001 , bred by Turhan Türeray, by Buskashı, out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Apr 25), b, f, İREM NUR by Commoner
Hacı Mehmet Karakoç
33
Kısraklar - Broodmares
DOLABELLA (GB) , b , 1999 , bred by S. R. Hope , by College Chapel (GB), out of Lady Of Shalott (GB), by Kings Lake (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2007, no return to Kizilderili (USA)
DOLİ , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Doyoun (IRE), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Apr 05), ch, f, BEREKET ANA by Manila (USA)
Yasemin İlbey
DOMİNANT , b, 2001, bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see v : 3, p : 88)
2007 (Jan 31), ch, f, HALASKAR by Elixir (IRE)
Ahmet Yücel Birol
DON'T WORRY ME , b , 1993 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of La Clairiere (USA), by
Giacometti (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (May 13), b, c, MEDYUM by Medya
Halil Kılıç
DONNA GRAZIA (GB) , ch , 1995 , bred by Mrs John Trotter, by Sharpo (GB), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 38)
2007,c,dead, by Ocean Crest (USA)
DONNA TRIONFO (IRE) , ch , 1998 , bred by T. Connolly, by Prince Of Birds (USA), out of Fantasise (FR), by General
Assembly (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2007 (Mar 18), ch, f, JET POINT by Always A Classic (CAN)
Yasemin Nur Oktay
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Apr 22), ch, f, LARISA by Asakir (GB)
Hami Yavaş
DOUBLE CREAM (GB) , ch , 1999 , bred by Lostford Manor Stud, by Classic Cliche (IRE), out of Blessed Lass (HOL), by Good
Times (ITY) (see 2. Sup. to v 3, p : 38)
2007 (Jan 22), ch, c, POOR MILLIONAIRE by Always A Classic (CAN)
Fatine Özsoy
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita (IRE),
by Habitat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2007 (Apr 03), ch, c, MEMPHIS by Mujtahid (USA)
Davide Franco
DREAM CAT , b , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Mountain Cat (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef
(GB) (see v : 3, p : 59)
2007 (Feb 15), b, f, BUFFA by Fernando
Süleyman Selman Taşbek
DROMEO (GB) , b , 1998 , bred by B.V. and C. J. Pennick, by Rock Hopper (GB), out of Slender (GB), by Aragon (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 47)
2007 (Apr 21), b, f, NINA MAYERS by Strike The Gold (USA)
Aykut Bulat
Died in 2007
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2007 (Mar 06), ch, f, ALLEGRA by Eagle Eyed (USA)
Francesco Sponza
34
Kısraklar - Broodmares
DURHAM DANCER (GB) , b , 1996 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Magic Ring (IRE), out of Final Shot (IRE), by Dalsaan
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2007 (Jan 15), ch, f, COLENELS LOVE by Strike The Gold (USA)
Nedim Akagündüz
DUSELİK , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Sunny's Halo (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 39)
2007, not covered in 2006
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing
Brave (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2007 (Mar 12), b, c, THE BUCCANEER by Sea Hero (USA)
Süleyman Sadık Eliyeşil
DÜNYA GÜZELİ (GB) , b , 1998 , bred by J. A. Porteous, by So Factual (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 39)
2007,dead foal(twin), by Keremhan (GB)
EAGLE CLAW , ch , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 39)
2007 (Feb 13), ch, f, EAGLE CAP by Caperena
Mustafa Doruk Yılmaz
EAGLE FEATHERS (GB) , b , 2001 , bred by Burton Agnes Stud Co Ltd., by Indian Ridge (IRE), out of Flying Squaw (GB), by
Be My Chief (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2007 (May 20), b, f, SHAKE by Royal Abjar (USA)
Yasemen Tuncer
EAGLE GIRL (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Jane Hurley, by Eagle Eyed (USA), out of Huldine (IRE), by Cure The Blues
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2007 (Mar 16), b, f, CLAIR DE LUNE by Manila (USA)
Mehtap Ertekin
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE), by
Glow (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2007, barren to Manila (USA)
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 40)
2007 (Jan 18), ch, c, ROZET by Yavuz Star
Çetin Çatan
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2007 (Mar 04), b, f, DAĞ KEDİSİ by Mountain Cat (USA)
Kostantinos Makri
ECEM , ch , 1992 , bred by Ç. Ali Çubukçu, by Ghathanfar (USA), out of İlknur II, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2007 (Apr 12), b, f, BLACK ANGEL by Cossack Guard (USA)
Levent Güneş
ECEM EZGİ , b , 2001 , bred by Hilmi Şimşek, by My Volga Boatman (USA), out of Ayşem, by Kamalpour (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 40)
2007,slipped foal, by Ortak (IRE)
35
Kısraklar - Broodmares
ECENAZ (GB) , ch , 1997 , bred by Great Britain, by Common Grounds (GB), out of Staiconme (USA), by Pancho Villa (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 40)
2007 (Mar 19), b, f, ARDİL by Arsen
Mustafa Kastar
ECU (GB) , ch , 1992 , bred by Mrs John Trotter, by Be My Chief (USA), out of Little Change (GB), by Grundy (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 40)
2007 (Apr 15), b, c, NECATİ DAYI by Nusa Dua
Cem Narin
EDREMİT GÜZELİ , gr , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 40)
2007 (Mar 05), gr, c, TOPÇUMAN by Ozanım
Alaattin Karaca
EKINOKS BIRD , b , 2000 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Mujtahid (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Mar 30), ch, f, LUCKY HORSE by Ekinoks Gulch (USA)
Sadettin Atığ
EKINOKS TOSHIBA , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Kris (GB), out of Comic Opera (IRE), by Royal Academy
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Apr 15), b, f, BARMEYT by Erdembey (GB)
Mehmet Cihat Gürüz
EKİN , b , 1994 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by George Thomas, out of Kadriş, by Karayel (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (May 21), b, c, BALDORIA by Strike The Gold (USA)
Özgür Kızılkaya
Died in 2007
ELA KORI MU (GB) , ch , 1997 , bred by R. M. West and Trafalgar and Bloodstock , by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Flushing
Meadow (USA), by Raise A Native (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Mar 21), ch, c, ULU HÜNKAR by Hünkarım
Serdal Adalı
ELABELLOU (IRE) , b , 1995 , bred by Yeomanstown Lodge Stud, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Salabella (GB), by Sallust
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Apr 26), b, c, SOUL TO SOUL by Sri Pekan (USA)
Necmiye Hepgül Burat
ELECTRON (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Entrepreneur (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Mar 05), b, f, FLICKA by Centaur (GB)
Sibel Akdoğan
ELEMIS (USA) , ch , 1987 , bred by Campbell Stud, by Sir Ivor (USA), out of Tis A Kitten (USA), by Tisab (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 41)
2007 (May 20), b, f, ZİFONA by Marlin (USA)
Tarık Aydın
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
41)
2007 (Apr 23), b, c, LEGOİST by Galetto (FR)
Berrin Gedik
ELLY BAY (IRE) , b , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Soviet Star (USA), out of Elect (USA), by
Vaguely Noble (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Mar 24), b, f, REVHA by Ortega
Serdar Kemal Özçolak
36
Kısraklar - Broodmares
ELMA , gr , 1988 , bred by Mert Aksoy, by Tünkut, out of Yıldızhan I, by Prınce Charmıng (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (May 28), gr, c, DURUKAN by Bin Ajwaad (IRE)
Meltem Taylan
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 2. Sup. to v 3, p : 41)
2007 (Jan 17), b, c, RÜZGAR KAYA by Bullmarket
Adem Erdölek
ELMACIK , ch , 1993 , bred by Esra Çizmeci, by Suivant (USA), out of Cadı, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2007 (Apr 05), ch, c, TANSIBEY by Elixir (IRE)
Mehmet Tansı
ELODİE , gr , 1996 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Afrodit, by Vidar (see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2007 (Jan 29), gr, f, SILVER DANCER by West By West (USA)
Atahan Murat Zilcioğlu
ELVANKIZ , ch , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Old Bond, out of Free Lady, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 68)
2007 (Mar 16), ch, f, ARAKİYE by Fernando
Mustafa Kastar
EMERALD CUT (GB) , ch , 1996 , bred by Sir Eric Parker , by Rainbow Quest (USA), out of Hatton Gardens (IRE), by Auction
Ring (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2007 (Mar 06), ch, c, BELLICOSE by Bullmarket
Tayral Tutumlu
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA), by
Nashua (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2007 (Mar 18), ch, f, MİRBİKE by Pardon (FR)
İlyas İlbey
EMILIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see v : 3, p : 210)
2007 (Apr 24), b, f, AY HATUN by Tender Dad (GB)
Abdullah Şahin
EMİNE , b , 1992 , bred by Ahmet Dışkaya, by Sür'at, out of Pasisik, by Arslan (see v : 3, p : 57)
2007 (Mar 20), ch, c, DOĞANOĞLU by Young Prınce
İzetin Çevik
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see v : 3, p : 21)
2007 (Feb 12), b, f, MİNA HANIM by Sri Pekan (USA)
Hakan Kefoğlu
EMİRAT (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2794 ), by
Pursuit Of Love (GB), out of Twilight Time (GB), by Aragon (GB)
2007 (Mar 14), ch, c, RED BULLET by Asakir (GB)
Suna Daşkan
ENCORE (GB) , b , 1994 , bred by Side Hill Stud, by Be My Guest (USA), out of Lucia Tarditi (FR), by Crystal Glitters (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2007, barren to Turaç (IRE)
ENFAR , b , 2000 , bred by İ.Halil Akgünlü, by Patara Prınce, out of Prıncess Volga, by My Volga Boatman (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 52)
2007 (Apr 01), b, f, ŞIHÇOBAN GÜZELİ by Patara Prınce
Mehmet Demirkan
37
Kısraklar - Broodmares
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2007 (Feb 06), ch, f, EMOTION GIRL by Royal Abjar (USA)
Umur Tamer
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 43)
2007 (Mar 19), b, f, İDİLİM by Sports Hero (USA)
Erdal Kurdu
ERGEL HATUN , ch , 1999 , bred by Adem Ergel, by Rısıng Sun, out of Huri II, by Young Prınce (see 2. Sup. to v 3, p : 43)
2007 (May 20), b, c, BOLKIR by Dear Star (GB)
Mahmut Karatoprak
ERKİLET , gr , 1994 , bred by Osman Hattat, by Primo Dominie (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 52)
2007,early abortion, by West By West (USA)
Died in 2007
ERKUT , b , 1995 , bred by Galip Gençol, by Komet, out of Patara I, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 43)
2007 (May 08), ch, c, GENÇ GALİP by Kaplan (IRE)
Galip Gençol
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see v :
3, p : 191)
2007 (Mar 27), b, f, MİS MIRASS by Maynatay
Tuncay Demirtaş
ESEN RÜZGAR , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Doyoun (IRE), out of Kaşemumkara, by Rakan (USA) (see v : 3, p
: 100)
2007 (May 01), b, f, TOUCH AND GO by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
ESMER AMBER (IRE) , b , 1999 , bred by Rupprecht Graf Deym foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44,
p : 390 ), by Mukaddamah (USA), out of Cake Contract (IRE), by Contract Law (USA)
2007 (Feb 05), b, f, LADY NAOMI by Perfect Storm
Vehbi Hakan Keleş
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 43)
2007 (Jan 10), ch, c, SERTKAN by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
ESTELYA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see
v : 3, p : 136)
2007 (Feb 15), ch, f, FIRST LOVE by Old Bond
Enver Sertoğlu
EŞERA , b , 1998 , bred by Kerim Atan, by Abrek, out of Şelale, by Gold Guard (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2007 (Mar 04), b, f, DELİLA by Top Comas
Abdulkadir Çalışır
ETOLLE FILANTE , ch , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see v : 3, p : 179)
2007 (Mar 13), b, f, SUDEGÜN by Irish Shuttle (IRE)
Ahmet Aksencer
38
Kısraklar - Broodmares
EUPHORIA (GB) , b , 2002 , bred by Miss G. Abbey foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p : 725 ),
by Unfuwain (USA), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE)
2007 (Apr 08), b, f, HÜMAYUNÜM by High Chaparral (IRE)
Mehmet Eren Doğanbey
EVA , ch , 1996 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Barnato (USA), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 43)
2007 (Apr 03), b, f, CORALIA by Mountain Cat (USA)
Murat Kadaifçioğlu
EVANNA'S PRIDE (IRE) , ch , 1986 , bred by Peter McCutcheon, by Main Reef (GB), out of Miel (GB), by Pall Mall (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 53)
2007, barren to Royal Abjar (USA)
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 43)
2007 (Mar 26), ch, c, YARIM OKKA by West By West (USA)
Recep Avşar
EXCUSEME , ch , 1992 , bred by Naci Yücel Köylü, by Arslan, out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
2007 (Feb 19), ch, f, HARPUT GÜZELİ by Dinyeper (GB)
Kayahan Köylü
EXE RIVER , ch , 1999 , bred by Ahmet Dışkaya, by Cuma, out of Emine, by Sür'at (see 2. Sup. to v 3, p : 43)
2007 (Mar 25), ch, f, KOZAN ÇİÇEĞİ by İsmethan
Celal İnceler
EXEPTION , ch , 1991 , bred by Edip Çizmeci, by Lockton (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 44)
2007 (Mar 07), ch, f, EOWYN by Mountain Cat (USA)
Ayşe Sağman
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 44)
2007 (May 02), b, c, EXOTIC BOY by River Special (USA)
Muaz Ergezen
EXPLOSIVE , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by First Trump (GB), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 44)
2007 (Apr 10), b, f, TSARINA by Always A Classic (CAN)
Fikret Kaya
FAERIE FIRE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 44)
2007 (Mar 20), ch, f, MAGIC SPELL by Medya
Boyacıoğlu
Ginette Franco and Doğan
FAIR BLACK , b , 2000 , bred by Hakan Yücetürk, by Cossack Guard (USA), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see v : 3, p :
97)
2007 (Apr 18), b, f, EKİNSU by Strike The Gold (USA)
Abdülkadir Aksoy
FAIR TAIL , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 44)
2007, barren to Royal Abjar (USA)
39
Kısraklar - Broodmares
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 44)
2007 (Feb 12), b, c, ATEN BOY by Medya
Yaşar Kaya
FAIRLEE WILD (USA) , b , 1988 , bred by Boto thoroughbreds Inc., by Wild Again (USA), out of Raise Me (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 44)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
FAIRY BRIDGE , gr , 1992 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Cock, out of Pachy (FR), by Gay Mecene (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 54)
2007 (Apr 29), gr, c, KIZIL ADAM by Kaplan (IRE)
Kamil Mehmet Efe
FAMILY'S DREAM (IRE) , b , 1999 , bred by A. Naughton and Partners, by College Chapel (GB), out of Pretty Lady (GB) , by
High Top (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 44)
2007 (Mar 05), b, c, AMANSIZ by Unaccounted For (USA)
Fatine Özsoy
FANCY HEIGHTS (GB) , b , 1993 , bred by Gainsborough Stud Management, by Shirley Heights (GB), out of Miss Fancy That
(USA), by The Minstrel (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2007,early abortion, by Manila (USA)
FANTASY FLYER (USA) , b , 1992 , bred by Juddmonte Farms, by Lear Fan (USA), out of Godetia (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2007,slipped foal, by Eagle Eyed (USA)
FAR GROUNDS , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Common Grounds (GB), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see v : 3, p : 62)
2007 (Mar 06), b, c, ŞİJER by Maynatay
Cengiz Şimşek
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by Turn
And Count (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2007, barren to Perfect Storm
FARKETMEZ , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Glorietta (USA), by Shadeed
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2007, no return to Ocean Crest (USA)
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, ( see Am.SB Electronic ),
by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated (USA)
2007 (Jan 24), b, f, UNDISPUTED by Flying Boy (IRE)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
FATMA SULTAN , b , 1999 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Başkomutan, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 45)
2007 (Jun 15), b, f, BENDİS by Attila
Ergül Oruç Özeş
FATMAANA , b , 2004 , bred by Mehmet Çelik, by Bijou D'inde (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 105)
2007 (Apr 14), b, c, KARAGAS by Abdulçakar (IRE)
Mehmet Çelik
40
Kısraklar - Broodmares
FELEK KIZI , b , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2007 (Apr 23), b, f, ÇERMİK GÜZELİ by Danakay
Metin Ayyıldız
FEMME SAUVAGE (USA) , b , 2000 , bred by H. Mastey And Serge Mastey, by Loup Sauvage (USA), out of Native Guile (IRE),
by Lomond (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 56)
2007 (Mar 24), ch, c, FANTOM FAST by Ocean Crest (USA)
Haldun Güneş
FENOMANIA , gr , 2001 , bred by Bedri Öztürk, by Abrek, out of Valerıe, by Precocious (GB) (see v : 3, p : 208)
2007, barren to River Special (USA)
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 46)
2007 (Apr 01), ch, c, VANAKA by Royal Abjar (USA)
Ferdane Çelik
FERGIE B (USA) , b , 1994 , bred by Michael P. Brickman, by Ferdinand (USA), out of Pickathere (USA), by Hagley (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 46)
2007 (Apr 19), ch, f, BOLEYN KIZI by Roman Art (USA)
Armağan Turhan
FIDDLER'S MOLL (IRE) , b , 1998 , bred by H. du Mezeray and S. A. Elevage de Bois Carrouges, by Dr Devious (IRE), out of
Belle Bleue (GB), by Blazing Saddles (AUS) (see 2. Sup. to v 3, p : 46)
2007 (Mar 30), ch, c, TALİP by Eagle Eyed (USA)
Kemal Kurt
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 46)
2007 (Mar 01), ch, f, AWESOME BLAST by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
FIGHTING ARETHUSA (IRE) , b , 1990 , bred by Hyde Stud, by Never So Bold (IRE), out of Ausonia (GB), by Beldale Flutter
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 46)
2007 (Mar 13), b, f, CASTALIA by Eagle Eyed (USA)
Adil Mert Kaya
FIGO STAR , gr , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 2. Sup.
to v 3, p : 46)
2007 (Apr 18), gr, f, SETRYN by Strike The Gold (USA)
Can Burak Saltabaş
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 46)
2007 (Jan 15), b, c, GÜNVAR by Maynatay
Vasıf Güney
FINE QUILL (GB) , ch , 1994 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Unfuwain (USA), out of Quillotern (USA), by Arctic Tern (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 46)
2007 (May 01), ch, f, BELGİNİM by Strike The Gold (USA)
Ömer Halim Aydın
FIRE OF LONDON (GB) , b , 1992 , bred by R. E. A. Bott (Wigmore Street, by Shirley Heights (GB), out of Home Fire (GB), by
Firestreak (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 46)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
41
Kısraklar - Broodmares
FIRST HONOR , b , 2003 , bred by Şevkiye Bekmezci, by Sheer Honor, out of Typee, by Ohio Dancer (FR) (see v : 3, p : 207)
2007 (May 17), ch, f, by Perugino Star (IRE)
Efkan Selçuk Gümüş
FIRST LADY I , ch , 1990 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Maşallah I, out of Salime, by Kamalpour (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 47)
2007, barren to Ortak (IRE)
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA), by
San Feliou (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2007,early abortion, by Strike The Gold (USA)
FIVE DIAMONDS (GER) , ch , 1998 , bred by H. Von Finck, by Platini (GER), out of Flying Dream (GB), by Most Welcome
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2007 (Mar 30), ch, c, BEŞTE BEŞ by Hünkarım
Serdal Adalı
FİKRET , gr , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Chilibang (GB), out of Grey Gypsy (GB), by Absalom (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
47)
2007 (May 05), gr, f, İLKCANIM by Merdoğlu
İbrahim Onsekiz
FİLARMONİ , b , 2001 , bred by Enver Sertoğlu, by Woodchat (USA), out of Divina, by Devir (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2007 (May 10), b, f, YILDIZIN KIZI by Barbarino (FR)
Tuna Aygören
FİLİKA , b , 1997 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Primo Dominie (GB), out of Cu Na Mara (GB), by Never So Bold (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2007,f,dead, by Unaccounted For (USA)
FİLİZİM , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Tüten, out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2007 (May 03), b, f, COMFİLİZ by Commoner
Ali Demirkıran
FİORE , ch , 1994 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Love Supreme (IRE), by Sallust (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 59)
2007, not covered in 2006
FLANDRA , b , 1993 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Hoy (GB), out of Eastern Plane, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p : 59)
2007 (Apr 16), b, c, NİHAT DAYI by Last Legend
Faik Uğur Kızılserap
FLARE , b , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Prima Domina (FR), by Dominion (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 47)
2007 (Mar 03), b, f, LAWYER by Cannon
Ali Selimoğlu
FLICKER OF HOPE (IRE) , b , 1991 , bred by S. Niarchos, by Baillamont (USA), out of Light Of Hope (USA), by Lyphard
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 48)
2007 (Feb 15), b, c, MIDAS TOUCH by Unaccounted For (USA)
42
Merih Taşbek
Kısraklar - Broodmares
FLORE FAIR (GB) , b , 1998 , bred by D. Shirley, by Polar Falcon (USA), out of Fair Dominion (GB), by Dominion (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 48)
2007, barren to Fantastic Fellow (USA)
FLORIA (IRE) , b, 1992, bred by John Purfield, by Petorius (IRE), out of Candle Hill (GB), by Sallust (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
48)
2007 (May 07), b, f, NORWAY DANCER by Sri Pekan (USA)
Selahattin Sahra Gülü
FLYING GUITAR , b , 1999 , bred by Osman Budak, by Johny Guıtar, out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 48)
2007 (Feb 02), b, c, DOUBLE IMPACT by Sea Hero (USA)
Fedai Kahraman
FOLLOW ME , ch , 1985 , bred by Naci Yücel Köylü, by Afayoon I (IRE), out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 60)
2007 (May 01), b, f, BEFORE ME by Bin Ajwaad (IRE)
Kayahan Köylü
FOLLY FOX (GB) , ch , 1998 , bred by Mrs R. Pease , by Alhijaz (GB), out of Fox Oa (FR), by French Friend (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 48)
2007 (Apr 04), b, f, EASY COME EASY GO by Mountain Cat (USA)
Serdal Adalı
FONTANA (FR) , ch , 1999 , bred by Haras Du Mezeray S.A. Gainsborough Stud Manag., by Cadeaux Genereux (GB), out of
Repercutionist (USA), by Beaudelaire (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 48)
2007,slipped foal, by Bin Ajwaad (IRE)
FORCE , b , 1995 , bred by Mustafa Yağcı, by Serdarbey, out of Pam's Song (GB), by Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 48)
2007 (Jan 13), ch, f, AZKARLI by Komando
Mustafa Yağcı
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 48)
2007 (Mar 13), b, f, NİKİNİKİ by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
FOREVER YOUNG , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see v : 3, p : 61)
2007 (Mar 09), b, c, by Felek I
Ahmet Kavran
FOSCARIA (GB) , b , 1997 , bred by J. A. Porteous, by Formidable (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Feb 12), b, c, ÖMEREFE by Asakir (GB)
Erol Söğütlü
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see v : 3, p :
56)
2007, barren to Bizim Ayancikli (IRE)
FOUR LEAVS , b , 1997 , bred by Tomris Girgin, by Palace Pageant (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 49)
2007, barren to Ocean Crest (USA)
43
Kısraklar - Broodmares
FREE AS A BIRD , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Flying Chevron (USA), out of Flower Delivery (USA), by Stately Don
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 49)
2007 (Mar 02), b, c, RUSTER by Sea Hero (USA)
Kazım Namlı
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 49)
2007 (Jan 29), b, c, ALİ SİNA by Red Bishop (USA)
Muammer Öğüt
FREE SPİRİT , b , 1996 , bred by Salih Taviloğlu, by Tüten, out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 2. Sup. to v 3, p
: 49)
2007 (Feb 22), b, f, ESENDAL by Unaccounted For (USA)
Şükrü Keklikoğlu
FREE TRADE , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Shareef Dancer (USA), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 49)
2007 (Mar 24), b, c, PICK AND ROLL by Strike The Gold (USA)
Aydoğan San
FREE WOMAN , b , 2002 , bred by İlyas Çokay, by Fantastic Fellow (USA), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion
(USA) (see v : 3, p : 152)
2007, no return to West By West (USA)
Died in 2007
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 49)
2007, barren to Natıve Procıda
FRENCH GUICHET (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer, by Grey Dawn II (FR), out of Guichet (USA), by Jacinto
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 49)
2007, barren to Ocean Crest (USA)
FRENCH HEIRESS (GB) , b , 1990 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Caerleon (USA), out of Kereolle (GB),
by Riverman (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 62)
2007 (Feb 02), b, f, WESTERN DREAM by West By West (USA)
Mehmet Kurt
FULL FORCE , b , 2002 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Force, by Serdarbey (see v : 3, p : 67)
2007 (Apr 20), ch, c, BUMİN KAĞAN by The Drake
Melikşah Erdem
FULL ORCHESTRA (GB) , b , 1987 , bred by The Queen, by Shirley Heights (GB), out of Harp Strings (FR), by Luthier (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 50)
2007,slipped foal, by Bullmarket
FULMİNE , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Gerald Martin (IRE), out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 50)
2007 (Mar 12), ch, f, ÜSTÜNYILDIZ by Dinyeper (GB)
Bülent Taşçı
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 50)
2007 (Mar 04), b, f, FUSS CAT by Always A Classic (CAN)
İsmail Hadioğlu
44
Kısraklar - Broodmares
GAIL (USA) , b , 1985 , bred by Mr. Raymond Ades, by Irish River (FR), out of Gracile (FR), by Silnet (FR) (see 2. Sup. to v 3, p
: 50)
2007, not covered in 2006
GALA , b , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 50)
2007 (Feb 24), b, c, THE PRESIDENT by Mountain Cat (USA)
Selin Mutiş
GALE , ch , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 50)
2007 (Apr 20), ch, c, TUNCERHAN by Mountain Cat (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
GALICIA , b , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Knight Line Dancer (IRE), out of Vera I, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 51)
2007 (Jan 18), b, c, YAHYABEYLİ by Maynatay
Burhanettin Şen
GALLIANO , ch , 1997, bred by Mehmet Necdet Narin, by Galetto (FR), out of Gaye, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 51)
2007, not covered in 2006
GAME , b , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Kamerşah, by Maşallah I (see 2. Sup. to v 3, p : 51)
2007 (Mar 23), b, f, SERAY by Ortak (IRE)
Mehmet Fatih Türktaş
GARBAGNA (IRE) , b , 1997 , bred by Dr. M. Marchetti, by Grand Lodge (USA), out of Guida Centrale (GB), by Teenoso
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 51)
2007 (Mar 10), b, c, SALİMCAN by Flying Boy (IRE)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
GARDEN VIEW , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Bella Vısta, by Villeroy I (FR) (see v :
3, p : 21)
2007 (May 17), b, c, DOĞRU by Velociraptor (GB)
İlkay Pireci
GARFIELD , b , 1993 , bred by Selahattin Can Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Bloodstock, by Vidar (see 2. Sup. to v
3, p : 51)
2007,f,dead, by Always A Classic (CAN)
Died in 2007
GAY PETIT , ch , 1991 , bred by Sedat Özcan, by Lockton (GB), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 51)
2007,early abortion, by Royal Abjar (USA)
GAYE SULTAN , ch , 1998 , bred by Tahsin Hızel, by Suivant (USA), out of Dandini, by Tüten (see 2. Sup. to v 3, p : 51)
2007 (Apr 01), b, f, GAYECAN by Dear Star (GB)
Mahmut Karatoprak
GELEN DOST , ch , 2003 , bred by Yaman Zingal and Ender Aydıner, by Strike The Gold (USA), out of Pussy Cat, by Kılıçaslan
(see v : 3, p : 159)
2007 (Apr 04), b, f, SENEM HATUN by Sunday Surprıse
Abdullah Kaya
45
Kısraklar - Broodmares
GELİN HANIM , b , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Roi Danzig (USA), out of Shy Win (IRE), by Shy Groom (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 65)
2007 (Apr 07), b, c, BAY ANSELMO by Anselmo (GER)
Halil Felhan
GELİNTAŞI (IRE) , ch , 1999 , bred by Bernard Snell, by Sabrehill (USA), out of Ever Welcome (GB), by Be My Guest (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2007 (Apr 14), b, f, JAMAIKA by Sports Hero (USA)
Selçuk Tamgaç
GEM STONE , b , 2001 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl
(GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2007 (Mar 29), b, f, ŞEYTANIN KIZI by Ortak (IRE)
Duran Peker
GEMREŞ , b, 1998 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Tokdemir (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
52)
2007 (Mar 03), b, c, GELDE GÖR by Aristocrat (GB)
Doğan Bakır
GENERATION , gr , 1992 , bred by Serap Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 52)
2007 (Jun 09), gr, f, ÇINAR KIZI by Lockton (GB)
Mustafa Yılmaz
GENESIS (GB) , ch , 1996 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Talented (GB), by
Bustino (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2007 (Apr 05), b, c, POTENZA by Mountain Cat (USA)
Melis Kurtel Emin
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 2. Sup. to v 3, p : 52)
2007, barren to Strike The Gold (USA)
GEOLOGIST (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 854 ), by
Lycius (USA), out of Felsen (IRE), by Ballad Rock (IRE)
2007 (Mar 01), b, f, PIANISTS GIRL by River Special (USA)
Mehmet Yaşar Şentay
GEORGY GIRL , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas, out of Curtsey (IRE), by Royal And Regal (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2007 (Apr 29), b, f, ALWAYS FIRE by Always A Classic (CAN)
Hüseyin Boyraz
GESİ , b , 1995 , bred by Osman Hattat, by Castle Rising (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
53)
2007 (Apr 15), b, c, IRONHIDE by Eagle Eyed (USA)
Necla Kaya
GEYVE , ch , 1995 , bred by Necdet Narin, by My Volga Boatman (USA), out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Feb 10), ch, f, TOROS GÜLÜ by Deniz Gücü
Mevlüt Taniyit
Died in 2007
GHYRAAN (IRE) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Cadeaux Genereux (GB), out of Karayb (IRE), by
Last Tycoon (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2007 (Apr 05), b, f, ATHALIA by Eagle Eyed (USA)
Ömer Halim Aydın
46
Kısraklar - Broodmares
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see v : 3, p : 49)
2007,dead foal, by Bullmarket
GIRL IN PARADISE , b , 2002 , bred by Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk, by Manila (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see v : 3, p : 83)
2007 (Jan 28), b, f, JUSTIN TIME by Bin Ajwaad (IRE)
Tuncay Çakır
GITANE , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Zieten (USA), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2007 (Mar 21), b, f, ANJELIK by Free Man
Nişan Arek Kuyumciyan
GİZLİ ÇİÇEK , b , 1998 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Golden Prınce, out of Lena, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2007, not covered in 2006
GLACIAL MOON (USA) , b , 1989 , bred by Swettenham Stud, by Arctic Tern (USA), out of Hortensia (FR), by Luthier (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2007, barren to Bullmarket
GLADEER (IRE) , ch , 1989 , bred by Barronstown Stud, by Hadeer (GB), out of Really Sharp (GB), by Sharpen Up (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 53)
2007, barren to River Special (USA)
GLASS HARMONICA (USA) , ch , 1991 , bred by Mr.& Mrs. Roy L. Ash, by Miswaki (USA), out of Desirous (USA), by
Exclusive Era (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 53)
2007 (Apr 03), b, c, LEXUS by Kafkas Kartalı
Sadettin Atığ
GLORIA , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mujtahid (USA), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 54)
2007 (Mar 10), gr, f, ANA YELE by Göksoy
Hulusi Taşkıran
GLORIA DEI (IRE) , b , 1998 , bred by Gestut Schlenderhan, by Darshaan (GB), out of Green's Maud Earl (GB), by Night Shift
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 54)
2007 (Apr 29), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Hünkar Adalı
Died in 2007
GOALKEEPER (GB) , b , 1999 , bred by Taker Bloodstock, by Spectrum (IRE), out of Polisonne (GB), by Polish Precedent
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 54)
2007 (May 22), b, f, HELL FLOWER by Bijou D'inde (GB)
Yaşar Gölbaş
GOD'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 2. Sup.
to v 3, p : 54)
2007 (Mar 10), ch, f, SARI PAPATYAM by Dinyeper (GB)
Burhan Sölpük
GOGGA , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Ambassadear (USA), by Caro (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 54)
2007 (Feb 20), gr, f, SÜYÜNÇ by Caş (IRE)
Gülnur Gülerce
47
Kısraklar - Broodmares
GOLD FACE , ch , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Strike The Gold (USA), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 54)
2007 (Mar 15), ch, c, KÜÇÜK DİNYEPER by Dinyeper (GB)
Fevzi Yılmaz
GOLD WAY (FR) , ch , 2000 , bred by M. Pharaon, by Surumu (GER), out of Galina (FR), by Bon Sang (FR) (see 2. Sup. to v 3,
p : 54)
2007 (Apr 25), ch, f, UTOPIA by Mujtahid (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
GOLDEN COUNTRY (IRE) ,b, 2001, bred by Orpendale foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, (see GSB v :45, p : 1911),
by Sadler's Wells (USA), out of Emmaline (USA), by Affirmed (USA)
2007 (Apr 25), b, f, GOLDEN VICTORY by Acclamation (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
GOLDEN HEART , b , 2000 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Common Grounds (GB), out of Golden Apple, by
Suvero (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007 (Mar 11), b, f, LOVELY HERO by Sea Hero (USA)
Asım Özyiğit
GOLDEN LIGHT , ch , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Mujtahid (USA), out of Golden Apple, by Suvero (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007 (Apr 03), ch, f, FORTALEZA by Karamurat (USA)
M. Atman and BegümAtman Karataş
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of Dearest
Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007 (Mar 06), ch, c, OĞLUM EKREM by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
GOLDEN ŞİVEKAR , ch , 1997 , bred by Ertan Ürün, by Golden Prınce, out of Şivekar, by Urartu (see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007,c,dead, by İsmethan
GOLDEN WING , b , 1993 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Bequest (CAN), out of Jay, by Mummy's Game (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007, barren to Dark Moon
GOLDEN WOLF , gr , 1993 , bred by Olcay Altınkurt, by George Thomas, out of Burçak I, by Burçak (see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007 (Mar 20), b, c, KURUS by Bin Ajwaad (IRE)
Hüseyin Necil Topuz
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by
Unbridled (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 55)
2007,c,dead, by Royal Abjar (USA)
GOLDSTERN , gr , 2001 , bred by Hakkı Tarık Dikencik, by Noble Star, out of Superisi, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 55)
2007 (Mar 20), b, f, by Kizilderili (USA)
Hülya Ata
GOLDVALLEY , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 55)
2007 (May 23), ch, f, GOLDGREEN by Green Gönen
Ali Levent Dilmaç
Died in 2007
48
Kısraklar - Broodmares
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine, by Caerwent (IRE), out of Fabulous Folly (USA), by Le Fabuleux (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 56)
2007 (Jan 04), b, c, BEHÇO by Fantastic Fellow (USA)
Osman Ali Homurlu
GOOD WILL , ch , 1997 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 56)
2007 (Mar 29), ch, c, GOOD ROYAL by Royal Abjar (USA)
Yaşar Gölbaş
GÖNÜL ALAN , ch , 2001 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Galetto (FR), out of İcraat, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 92)
2007 (Feb 18), ch, f, YAZIN GÜLÜ by Banko II
Dicle Kimya D.P.N.T.ve G..Ltd.Şrk.
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Lockton (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 56)
2007 (Mar 24), ch, f, LARA CROFT by River Special (USA)
Mehmet Kaya
GÖNÜL VEREN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Common Grounds (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see v
: 3, p : 92)
2007 (Feb 07), b, f, NEFESKESEN by Nitro (GB)
Dicle Kimya D.P.N.T.ve G..Ltd.Şrk.
GÖZÜM , b , 2001 , bred by Neslihan Urfalıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Nedimem, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p : 140)
2007 (Mar 28), b, c, by Tos Dancer (IRE)
Neslihan Urfalıoğlu
GRAND PARK (GB) , b , 1999 , bred by R. P. Williams, by Distant Relative (IRE), out of Astolat (IRE), by Rusticaro (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 56)
2007 (Apr 09), b, c, WHITE by Royal Abjar (USA)
Mustafa Ozan Şer
GRAZIA , b , 2001 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Doyoun (IRE), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 56)
2007 (Apr 18), ch, f, REMZİYE HATUN by Tarsus
Koray Güç
GREEN SIDE (USA) , b , 1987 , bred by Wertheimer and Frere, by Green Dancer (USA), out of Belka (FR), by Riverman (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2007 (May 12), ch, c, HARS by Medya
Serdar Kemal Özçolak
GRENADINE SODA (FR) , b , 1996 , bred by Ecurie Henochsberg Lagasse Haras Du Manoir, by Indian Ridge (IRE), out of Bold
Tango (FR), by In Fijar (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2007 (Mar 12), b, c, TEVEZ by Ocean Crest (USA)
H. Doğan and Orhan Bekmezci
GREY STONE , gr , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Environment Friend (GB), out of Grafitti Gal (USA), by Pronto (ARG) (see 2.
Sup. to v 3, p : 57)
2007 (Feb 13), gr, f, IŞILIŞIK by Deveci Faruk
Ahmet Göçmen
GREY VIOLET , gr , 2002 , bred by Ahmet Göçmen, by George Thomas, out of Grey Stone, by Environment Friend (GB) (see v :
3, p : 79)
2007 (Apr 09), gr, c, SEYFETTİN by Deveci Faruk
Ahmet Göçmen
49
Kısraklar - Broodmares
GRIVOISE (GB) , gr , 1997 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Linamix (FR), out of Un Peu Grise (FR), by Northern Baby
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2007,dead foal, by Eagle Eyed (USA)
GUBATE , b , 2000 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Tohum, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2007 (Mar 09), b, f, VAPENES by Last Guard
Sevim Toğan and P.Toğan Girtine
GUDAUTA , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Kızı, by Doktor Seferof (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2007 (Mar 20), b, c, ALİ ABİ by Unaccounted For (USA)
İpek Boranalp
GUJAN , gr , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Black Sea, out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2007 (Jun 08), gr, c, DEMİRİNOĞLU by T-Shirt (IRE)
Mehmet Demir
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 57)
2007, not covered in 2006
GÜL BEBEĞİM , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see v : 3, p : 191)
2007 (Jun 05), ch, f, SAHRALAR GÜLÜ by Thunder Bolt I
M.Reşad Öncel and Ali Avli
GÜLAYŞE , ch , 1997 , bred by Hasan Adalı, by Galetto (FR), out of Ayşem I, by Burçak (see 2. Sup. to v 3, p : 58)
2007,early abortion, by Perugino Star (IRE)
Died in 2007
GÜLBEŞEKER , ch , 1994 , bred by H. Turgut Alakuş, by Barnato (USA), out of Nadide I, by Kılıçaslan (see v : 3, p : 80)
2007 (Jun 25), ch, c, FIRTINABEY by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
GÜLCE , b , 1996 , bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 58)
2007 (Jan 28), b, c, DORUKBEY by Ocean Crest (USA)
Gökhan Niyazi Örkün
GÜLDEM II , ch , 1984, bred by Mustafa Üzen, by Running Mill (GB), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 2. Sup.to v 3, p :
58)
2007, barren to Manila (USA)
GÜLDİTA , gr , 1994 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2007 (Mar 18), b, c, SARIKAMIŞLI by Common Grounds (GB)
Banu Saydam
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 58)
2007 (Jan 19), b, c, IMPERIAL SWORDS by Horon
Serdar Kemal Özçolak
GÜLFATMA , b , 1997 , bred by E. Nedim Kurç, by Lockton (GB), out of Bella Luna, by Cartegena (see 1. Sup. to v 3, p : 71)
2007 (Jun 10), b, f, TUMBULGÜLÜ by Abrek
Celal Tumbul
50
Kısraklar - Broodmares
GÜLİZ HATUN , ch , 2000 , bred by Birol Çınaroğlu, by Common Grounds (GB), out of Sabriye I, by Dersim (see 1. Sup. to v 3,
p : 72)
2007 (Feb 18), ch, f, HIRÇIN DAMLA by Horon
Birol Çınaroğlu
GÜLİZAR , b , 2002 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Sea Hero (USA), out of Thunder Best, by The Best (see v : 3, p : 200)
2007 (Mar 10), b, c, ROOKIE by Dinyeper (GB)
Turan Türeray and Salih Tatari
GÜLNAL , b , 1996 , bred by Adil Tügel, by My Volga Boatman (USA), out of Adelayt, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 58)
2007 (Feb 25), b, c, DYNASTY by Ocean Crest (USA)
Abdullah Akalın
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see v : 3, p :
103)
2007 (Jan 19), b, f, NUR SABAH by Bin Ajwaad (IRE)
İlhan Güçlü
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina Love
(IRE), by Law Society (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 58)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
GÜLÜMBENİM , b , 2001 , bred by Serdar Akhan, by Strike The Gold (USA), out of Sevdenur, by Üni (see v : 3, p : 179)
2007 (Jan 22), b, f, ELİZA by Manas (IRE)
Sürmeli Karaca
GÜLÜMSE , ch , 1997 , bred by Hasan Tolon, by Barnato (USA), out of Gülümser, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 59)
2007 (Mar 05), b, f, AS by West By West (USA)
Aslıhan Tolon
GÜMÜŞ , b , 1999 , bred by Emine Güner, by Karpit, out of My Crazy, by Gökhan (see 1. Sup. to v 3, p : 72)
2007 (May 10), b, c, KAHRAMAN KOÇ by Castello (IRE)
S. Ahmet Koçyiğit and Zeki Ercan
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath, by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 59)
2007, no return to Mountain Cat (USA)
GÜNCAN , ch , 1992 , bred by H. Turgut Alakuş, by Lockton (GB), out of Nadide I, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 59)
2007, not covered in 2006
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p
: 73)
2007 (Mar 20), ch, c, HENNSSY by Handsome Star (IRE)
Sabri Altın
GÜNEY RÜZGARI (GB) , b , 1998 , bred by Woodsway Stud and Chao Racing and and Booldstock Ltd., by Deploy (GB), out of
Ruby Venture (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 59)
2007 (Mar 29), b, f, STRONG BABY by Dinyeper (GB)
Tuncay Mısırlıoğlu
GÜNEY YILDIZI , ch , 1993 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 73)
2007 (Apr 17), ch, c, WOLF PILOT by Galetto (FR)
Faruk Özdiker and Sami Özdiker
51
Kısraklar - Broodmares
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see 2. Sup. to v 3, p :
59)
2007 (Apr 04), ch, f, MY APRIL RAIN by Red Bishop (USA)
Muammer Öğüt
GÜRFİDAN , b , 2000 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Barnato (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 59)
2007 (Jan 21), b, c, BÜLENTHAN by Velociraptor (GB)
Mehmet Sadık Yıldırım
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 59)
2007 (Apr 08), b, c, TRY ONE by Tambulot
Ömer Faruk Girgin
GÜZEL VE CESUR , ch , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Second Set (IRE), out of Pitty Pal (USA), by Caracolero (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 73)
2007 (Feb 14), gr, f, MAVİMSİ by Deveci Faruk
Ahmet Göçmen
GÜZİDEM , b , 1998 , bred by Sait Varlı, by Shehzade (FR), out of Sorry, by Majestic Endeavour (CAN) (see v : 2, p : 122)
2007 (Apr 20), ch, f, KÜLÜNÇE ÇİÇEĞİ by Mandrake
Fethi Gökkan
GÜZİHALA , b , 2001 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Ekin, by George Thomas (see v : 3, p : 54)
2007 (Mar 05), b, f, SIGNORINA STELLA by Unaccounted For (USA)
Özgür Kızılkaya
HABİNAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2007 (Jan 31), b, c, REIGN OF FIRE by Strike The Gold (USA)
Umur Tamer
HALAYIK , gr , 1994 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Fethiyeli, by Saadettin (see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2007 (Mar 29), gr, c, DRAMALI BEŞİR by Strike The Gold (USA)
Mustafa Akgün
HALEHANIM , b , 1998 , bred by Ali Sülün, by Aristocrat (GB), out of Peçenek, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
74)
2007 (Apr 05), b, c, ARBOND by Arsen
Mustafa Kastar
HALHAL , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Hoy (GB), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2007, barren to West By West (USA)
HAN STORY, ch , 1999, bred by Aslı Sağnak, by Hanbaba, out of West Sıde Story, by Pas De Seul (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2007,f,dead, by İsmethan
HANDANIM , ch , 1998 , bred by Nasri Artar, by Tender Prınce, out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 2. Sup. to v 3, p :
60)
2007 (Mar 16), ch, c, NEMT ROKER by Maynatay
Gıyasettin Şen
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2007 (Feb 24), b, f, YURDANUR by Mountain Cat (USA)
Kokteyl Tel. İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
52
Kısraklar - Broodmares
HANIM SULTAN , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Reveuse Du Soir (GB), by Vision (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 60)
2007 (Feb 08), ch, c, ATDA by Ulaklı
Murat Emre Özsoy
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (see v : 3, p : 64)
2007 (Apr 01), b, c, MATTO MONDO by Key Prado (USA)
Adil Mert Kaya
HANIMTAY , b , 1988 , bred by Odhan Baykara, by Centroline (GB), out of Ferule (USA), by Pretendre (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 60)
2007, no return to Mountain Cat (USA)
HANİS KIZI , b, 1999, bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
60)
2007 (Jan 20), ch, c, BÜYÜCÜ by Kaplan (IRE)
Çetin Erten and Ziya Ayaz
HANOVERIA (USA) , b , 1995 , bred by Darley Stud Management Inc., by Hansel (USA), out of Patricia ( USA), by Assert (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2007,early abortion, by Manila (USA)
HAPİY , b , 2000 , bred by Hikmet Yıldız, by Gapano, out of Paradıse I, by Ightham (USA) (see v : 3, p : 151)
2007 (Apr 10), b, c, MERT SHERIFF by Sherıff
Hikmet Yıldız
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Feb 06), b, f, SUNNY FACE by Eagle Eyed (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
HAPPY ROSO , b , 1998 , bred by Sebahaddin Şen, by Sun Music (IRE), out of Kızı I, by Likya (see 2. Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Feb 01), b, f, LADY NAS by Lockton (GB)
Sebahaddin Şen
HATIANA (IRE) , ch , 1998 , bred by Princess Oettingen- and Spielberg , by Dr Devious (IRE), out of Stockrose (IRE), by
Horage (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Mar 22), ch, f, GOLD HATIANA by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
HAUTE RIVE (FR) , gr , 1991 , bred by H. B. Farm, by Highest Honor (FR), out of River L'huisne (FR), by Lyphard (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Apr 10), gr, f, HIGH TEA by Galetto (FR)
Berrin Gedik
HAYABUSA , b , 1999 , bred by Mahmut Ali Toz, by Red Route (GB), out of Baby Gırl, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Jan 02), b, f, HAYABALA by Asakir (GB)
Hami Yavaş
HAYELAH (GB) , b , 1997 , bred by Galadari Sons Stud Company, by Polish Precedent (USA), out of Mesaafi (IRE), by Slip
Anchor (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Mar 31), ch, c, KING PARIS by Mujtahid (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
53
Kısraklar - Broodmares
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 2. Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Apr 12), ch, c, FAIRMAN by Turaç (IRE)
Mehmet Emin Üçeş
HAYRİYEHANIM , ch , 1993 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by My Volga Boatman (USA), out of Kadriş, by Karayel (see 2.
Sup. to v 3, p : 61)
2007 (Feb 08), b, c, CHARMING ROCK by Mountain Cat (USA)
Erçin Kayar
HAZ , ch , 2001 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Strike The Gold (USA), out of Zırzop, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 62)
2007 (Apr 22), ch, f, ALBALAM by Sorgunbeyi
Selçuk Salar
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 62)
2007 (Mar 07), b, c, BARRERA by Common Grounds (GB)
Mehmet Sencer Girgin
HAZALIM , b , 1997 , bred by Aziz Tepe, by Private Tender (GB), out of Je-Menfou, by Running Mill (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 62)
2007 (Mar 01), b, f, HAZALCAN by Muratcan
Erhan Kum
HELENA , gr , 2002 , bred by Erman Çıkıllı, by Manila (USA), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see v : 3, p : 99)
2007 (Apr 14), ch, f, AREL by Fernando
Mustafa Kastar
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 62)
2007 (Mar 22), b, c, PİRYOLİ by Trapper
Tarık Aydın
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see v : 3, p :
160)
2007 (Feb 11), b, c, ÇERKO by Unaccounted For (USA)
Ümit Beyazıtlı
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 62)
2007 (May 07), b, c, BİRBEY by Budakhan
Osman Budak
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
62)
2007 (Feb 07), b, f, HABANERA by Bin Ajwaad (IRE)
Ali Levent Dilmaç
HERCAİ , b , 1995 , bred by E. Nedim Kurç, by Golden Prınce, out of Skinny Dipper (IRE), by Gay Fandango (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 62)
2007 (May 27), b, c, CESUR AYHAN by Cesur İskoç (GB)
Tümer Hunce
HERDEM , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Shining Steel (GB), out of Nuit De Fete (FR), by Night Shift (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 62)
2007 (Feb 17), b, c, HAVADİS by Always A Classic (CAN)
Ayten Günay
54
Kısraklar - Broodmares
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 62)
2007, barren to Mujtahid (USA)
HESCAPADE (FR) , b , 1999 , bred by Haras De Mauhourat, by Green Tune (USA), out of Sequoya Forest (USA), by Green
Forest (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 62)
2007 (Mar 26), b, c, ETERNAL IDOL by Eagle Eyed (USA)
Ethem Murat Kesebir
HESPERIA , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 63)
2007 (Mar 12), b, c, İNCELER BEYİ by Trapper
Tarık Aydın
HEURE MAUVE (FR) , gr , 1999 , bred by Mme Anne-Marıe D'estaınvılle, by Baby Turk (IRE), out of Haute Rive (FR), by
Highest Honor (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 63)
2007, barren to Mujtahid (USA)
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see v :
3, p : 92)
2007 (Mar 22), ch, f, NURTACIM by Medya
Serdar Kemal Özçolak
HIGHEST LADY , b , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Highest Honor (FR), out of Helianthemum (USA), by Lyphard (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 63)
2007 (May 10), b, f, SOLE MIO by Centaur (GB)
Hakan Sabri Özcan
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 63)
2007 (Feb 25), ch, c, MİR PARDON by Pardon (FR)
İlyas İlbey
HIRÇIN GÜZEL , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of My Top, by High Top (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 63)
2007 (Mar 10), b, f, HIRÇIN CROSS by Mountain Cat (USA)
H. Doğan and Ümit Bekmezci
HISTORIETTE (GB) , ch , 1989 , bred by Miss K. Rausing, by Chief's Crown (USA), out of Maria Waleska (IRE), by Filiberto
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 63)
2007, barren to Mujtahid (USA)
Died in 2007
HİCAZKAR , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Magic Ring (IRE), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN)
(see v : 3, p : 125)
2007 (Mar 06), b, f, OJINSKI by Red Bishop (USA)
M Uçan and A. Sinan Yelkovan
HİMAYE , b , 1993 , bred by Hilmi Şimşek, by Ghathanfar (USA), out of Güvercin, by Karoo (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 63)
2007,c,dead, by Medya
HİNDU CIVA , b , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Bedtime Story (GB), by Fairy King (USA) (see v : 3, p :
20)
2007,early abortion, by Unaccounted For (USA)
55
Kısraklar - Broodmares
HOLY HERO , b , 2001 , bred by Semra Yıldırım, by Sea Hero (USA), out of Burçin II, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 63)
2007, not covered in 2006
HOLYCAT , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Mountain Cat (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
64)
2007 (Feb 27), b, c, MANCHESTER by Mujtahid (USA)
Ali Levent Dilmaç
HONESTY (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs Carrol Weld, by Tenby (GB), out of Tumble Ria (IRE), by Tumble Wind (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 78)
2007 (Jan 20), b, f, PRENSES MONICA by Horon
Serdar Kemal Özçolak
HORSEPOWER (USA) , ch , 1999 , bred by Scott Kendall Elise W.Kendall, by Personal Hope (USA), out of Misty Connection
(USA), by Danzig Connection (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 64)
2007,slipped foal, by Royal Abjar (USA)
HUMRİK KIZI , ch , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
64)
2007 (Feb 25), ch, c, PRENS NALU by Natıve Procıda
Ahmet Kavran
HUREM SULTAN (FR) , b , 1992 , bred by Mme Anne-Marie Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Home Place (IRE), by Habitat
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 64)
2007 (Mar 30), ch, f, GREEN HOUSE by Green Gönen
Şerafettin Gedik
HUYSUZ DONNA , b , 1995 , bred by Kadir Noyan Birol, by Armanasco (IRE), out of Prestancia (FR), by Ile De Bourbon (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 64)
2007 (Apr 22), b, c, REİS PAŞA by Manila (USA)
Ahmet Yücel Birol
HUZUR , b , 1999 , bred by Irene Rose Mary Aksoy, by Palace Pageant (USA), out of Hanzade I, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3,
p : 79)
2007 (May 18), b, c, SÜTÇÜ RAMİS by Red Bishop (USA)
Ali İlhan Tur
HÜLYALIM , b , 1993 , bred by Osman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Sky Dancer (GB), by Nordance (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 64)
2007 (Mar 04), ch, f, BERAY TÜTÜN by Mountain Cat (USA)
Erman Çıkıllı
HÜNER , ch , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by River Bay (USA), out of Ravive (GB), by St Jovite (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 64)
2007 (Mar 20), ch, f, HÜNERLİ by Sound Of Silence (IRE)
Hakan Honca
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 64)
2007 (Mar 14), b, c, by Al's Theatre (USA)
Galip Aydın Arıkan
IDA LUPINO (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con, by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by
Northern Dancer (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007 (May 30), b, f, BOOSTER by Bullmarket
Tayral Tutumlu
56
Kısraklar - Broodmares
IHLARA , b , 1996 , bred by Ali Rıza Özsöyler, by My Volga Boatman (USA), out of Alara I, by Royal Shiraz (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 80)
2007 (May 20), b, f, BERFİNCİK by Manas (IRE)
Halil Durmuş
ILES (GER) , b , 1992 , bred by Frau E. Barborikova, by Acatenango (GER), out of Iringa (GER), by Lagunas (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 65)
2007 (Jan 22), b, f, FOR YOU by River Special (USA)
Hayrullah Doğan
ILINSKA (IRE) , b , 1996 , bred by G. Strawbridge London Thoroughbred S., by Nashwan (USA), out of Ghariba (IRE), by Final
Straw (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007 (Mar 12), b, f, BANKBOOK by Bullmarket
Tayral Tutumlu
Died in 2007
ILION (IRE) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Bering (GB), out of Mithl Al Hawa (GB), by Salse (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007, not covered in 2006
IMPROVISATION (GER) , b , 1987 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Amyndas (IRE), out of Ili (GER), by Alpenkonig (GER)
(see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
IN DUE COURSE (USA) , b , 1997 , bred by Juddmonte Farms, by A.p. Indy (USA), out of Ixtapa (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007 (Mar 30), b, f, DEMETER by Eagle Eyed (USA)
Fikret Ceylan
INCREASE (USA) , gr , 1988 , bred by W. Lazy T. Ltd , by Tom Rolfe (USA), out of Or Not (USA), by Believe It (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 81)
2007 (Feb 28), b, c, DHARMA by Always A Classic (CAN)
Halid Milli
INDIAN GODDESS (IRE) , ch , 1996 , bred by Mr J. C. Condon foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 43,
p : 1467 ), by Indian Ridge (IRE), out of Marie De Beaujeu (FR), by Kenmare (FR)
2007 (Apr 18), ch, f, AISWARIA by Golan (IRE)
Suat Demiral
INDINOLLA (USA) , ch , 1995 , bred by Nordic Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Ottomwa (USA), by Strawberry
Road (AUS) (see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007 (Mar 01), ch, c, DISRESPECT by Mountain Cat (USA)
İrfan Ilgazlı and M. Mehmet İlhan
INTIME , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Night Shift (USA), out of Magical Spirit (IRE), by Top Ville (IRE) (see v : 3, p : 120)
2007, not covered in 2006
INTREPID (GB) , b , 1990 , bred by Juddmonte Farms, by Rousillon (USA), out of Bold And Beautiful (GB), by Bold Lad (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 81)
2007 (Jan 15), b, f, COŞKUNNAZ by Uğurkan
Haldun Coşkun
INVITATION (GER) , b , 1990 , bred by Gestut Erlengrund, by Nebos (GER), out of Inspiration (GER), by Alpenkonig (GER)
(see 2. Sup. to v 3, p : 65)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
57
Kısraklar - Broodmares
INVOQUE (IRE) , ch , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Nashwan (USA), out of Gharam (USA), by Green
Dancer (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Feb 27), ch, f, KİMERA by Manila (USA)
Caner Yücel Birol
IRADAH (USA) , ch , 1991 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Topsider (USA), out of Kittihawk Miss (USA), by Alydar (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Apr 01), b, c, GENÇTAY by Natıve Procıda
Davide Franco
IRISH CHANCE , b , 2001 , bred by Cem Narin, by American Chance (USA), out of Jovi San (USA), by St Jovite (USA) (see v :
3, p : 96)
2007 (May 23), b, c, MARTINI by Marlin (USA)
Cem Narin
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce, by Danehill (USA), out of Royal Slip (IRE), by Royal Match (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Mar 19), b, f, NAZ NİYAZ by Ocean Crest (USA)
Cengizhan Gödek
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Feb 23), b, c, KILLER by Eagle Eyed (USA)
Vehbi Hakan Keleş
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Mar 08), b, c, TARIK HAN by Sea Hero (USA)
Fırat Tanyiğit
ISLE OF PALMS (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack and Mrs. Sue Magnier, by Caerleon (USA), out of Pirouette (IRE) , by
Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Mar 28), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Ersan Özbelge
ISTIRANCA ROSE , b , 1996 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (May 12), b, f, ÖRENBAŞ FIRTINASI by Sunday Surprıse
Sefer Ünlü
IŞILDAR , b , 1996 , bred by Ali Uluçay, by Baba Seyfi, out of Gülsevim, by Prınce Charmıng (see 2. Sup. to v 3, p : 66)
2007 (Mar 06), b, f, İMER by Ocean Crest (USA)
Sami Uluçay
IT'S ME , b , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Lucky Angel, by Private Tender (GB) (see v : 3,
p : 118)
2007 (Jan 23), ch, f, SOSYETİK by Turaç (IRE)
Abdurrahman Hücum Tulgar
İCLAL (IRE) , ch , 2000 , bred by Mrs Eleanor Commins, by Prince Of Birds (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 67)
2007 (Mar 08), b, f, GOŞENAN by Common Grounds (GB)
Arslan Aybek
İHVAN , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Maradit (IRE), out of Ferüze, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
67)
2007 (Apr 29), b, c, HACI BEY by Ajmera (GB)
Mehmet Ruhi Gülçubuk
58
Kısraklar - Broodmares
İLAYDAKIZ , b , 2001 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Altınörs, out of Suzan II, by Ay Tudor (see 2. Sup. to v 3, p : 67)
2007,c,dead, by Mujtahid (USA)
İLKTAY II , ch , 1992 , bred by Tamer Düzgen, by Bachelor Party (IRE), out of Katrin, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
67)
2007 (Feb 19), b, f, ANAMARIA by Bin Ajwaad (IRE)
Cansel Ünbay
İMGE KIZ , b , 1998 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Süpertay, out of Endora I, by Edenrock (see 2. Sup. to v 3, p : 67)
2007 (Apr 27), b, c, SKYLARK by Starkbuck
Nazmi Filibeli
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2007, not covered in 2006
İREM , b , 1990 , bred by Sami Uluçay, by Gerald Martin (IRE), out of Devres, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2007 (Apr 17), b, f, GHOST GIRL by Mon Amour I
Sabahattin Uluçay
İREM I , ch , 1992 , bred by Metin Tokoğlu, by Kahika, out of Derhal, by Dersim (see v : 3, p : 94)
2007 (May 16), ch, c, ÇAK ÇAK by Shadow Star
Abdullah Kılbitmez
İREMNAZ , b , 1995 , bred by S. Sırrı Turhan, by Barnato (USA), out of Courvoısıer, by Best Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
68)
2007 (Mar 19), ch, f, ANGOLA by Galetto (FR)
Mehmet Özeser
İRLANDALI KIZ , ch , 1999 , bred by Osman Budak, by Royal Abjar (USA), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 68)
2007 (Apr 10), ch, c, ÇAPANBEY by Mujtahid (USA)
Fedai Kahraman
İSKENDERUNLU , b , 1998 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Han-Bakü, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 68)
2007 (Jun 11), b, f, SPES by Attila
Ergül Oruç Özeş
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock, by Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2007 (Feb 28), b, f, DEĞİRMENDERELİEMRE by Sri Pekan (USA)
Engin Danyer and Turgay Akarca
JAKEENO (USA) , ch , 1998 , bred by Michael J. Cartee foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am.SB Electronic),
by Green Dancer (USA), out of Calling Ann (USA), by Affirmed (USA)
2007 (Mar 15), ch, f, by Goldat (GB)
Abdullah Selim Oktav
JALE II , b , 1991 , bred by Reşat Öner, by Hakan I, out of Işık, by Crescendo (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2007 (May 18), b, f, MİHRİMAH by Baranoviçi
Talat Öner
Died in 2007
59
Kısraklar - Broodmares
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA),
by Bold Forbes (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 68)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
JAN DINEMIS , b , 2003 , bred by Cumhur Balkaroğlu, by Mujtahid (USA), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see v : 3, p :
106)
2007 (Mar 16), b, f, ŞAGDİ by Kafkas Kartalı
Cumhur Balkaroğlu
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 68)
2007, barren to Mandrake
JARDIN DE LILA , gr , 2000 , bred by Banu Saydam, by Galetto (FR), out of Güldita, by Bankocu (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2007 (May 04), gr, c, FAIR HONOUR by Fair Grounds (IRE)
Hasan Saydam
JAY JAY , b , 1996 , bred by Rıdvan Dilmen, by Barbar, out of Moon Lıght, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2007, no return to Bin Ajwaad (IRE)
JAZZ JULIET , b , 1998 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Ghathanfar (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 69)
2007, barren to Ortak (IRE)
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , bred by R. G. Patton foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p
: 1646 ), by Desert Style (IRE), out of Cartier Bijoux (IRE), by Ahonoora (GB)
2007 (Feb 09), b, f, LADY LILY by Trade Fair (GB)
Serdal Adalı
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al, by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal (USA),
by Stage Door Johnny (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2007, barren to Sri Pekan (USA)
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see v :
3, p : 31)
2007 (Jan 25), b, c, RUNNING THUNDER by Bin Ajwaad (IRE)
Murat İşcen
JOVI SAN (USA) , ch , 1995 , bred by Marvin Malmuth Sonja Malmuth, by St Jovite (USA), out of Elegant Victress (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2007, not covered in 2006
JUANITA (GB) , b , 1996 , bred by Stowell Hill Ltd.Major Mrs. R.B.Kennard, by Be My Chief (USA), out of Dominio (IRE), by
Dominion (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2007 (Feb 18), ch, f, SWEETY DANCER by Elixir (IRE)
Ahmet Yücel Birol
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 69)
2007 (Feb 24), b, f, ELADENİZ by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
60
Kısraklar - Broodmares
JUMAIRAH , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Marlin (USA), out of Şahnaz, by Orak (see 2. Sup. to v 3, p : 69)
2007 (Mar 11), ch, c, PERFECT SIMPLE by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
JUST ON THE MARKET (IRE) , ch , 1997 , bred by Peter McCutcheon, by Shalford (IRE), out of Evanna's Pride (IRE), by
Main Reef (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Apr 08), ch, f, HAYATIM ROMAN by Roman Art (USA)
Süleyman Selman Taşbek
KABARDİNKA , ch , 2001 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Shining Steel (GB), out of Gerdanlı, by Private Tender (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Jan 29), ch, f, ARISU by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
KADİFE , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 70)
2007, barren to Mujtahid (USA)
KALANİSİM , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
(see v : 3, p : 78)
2007 (Feb 11), b, c, DARİS by Medya
Serdar Kemal Özçolak
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Feb 27), ch, c, HÜSOCAN by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
KALIMAT (GB) , b , 1994 , bred by Ahmed M.Foustok, by Be My Guest (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Mar 02), b, f, by Keremhan (GB)
Ali Celalettin Alkan
KANAT , b , 2000 , bred by Burhanettin Şen, by Abbas, out of Fava, by Rambo Dancer (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Apr 20), b, f, by Perugino Star (IRE)
Efkan Selçuk Gümüş
KANKIZ , b , 2003 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz, by Lockton (GB), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see v : 3, p : 14)
2007 (Jun 22), ch, c, KAN YILDIRIM by Mr Ekinoks (GB)
Hasan Hüseyin Kavaz
KAPİŞ , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by West By West (USA), out of Shifting Time (GB), by Night Shift (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Feb 14), b, c, RICH AND PROUD by Orta Asya
Fatine Özsoy
KARA FIRTINA (GB) , b , 1998 , bred by Chevely Park Stud Ltd, by Bishop Of Cashel (GB), out of Right To The Top (GB), by
Nashwan (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 70)
2007 (Mar 01), b, f, SAF SULTAN by West By West (USA)
Abdülkadir Aksoy
KARACAGÜLÜ , ch , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Evıta, by Vacarme (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
71)
2007 (Feb 16), b, c, AKÇAYBEYİ by Ozanım
Alaattin Karaca
61
Kısraklar - Broodmares
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 71)
2007 (Feb 19), b, f, TUDOR BAYA by Kavranhan
Ahmet Kavran
KARADUL , b , 1995 , bred by Ahmet Dışkaya, by Sür'at, out of Under Heaven (GB), by Anax (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 71)
2007 (Apr 18), b, c, ŞAHAN BABA by T-Shirt (IRE)
Fahritdin Şahan
KARAGÜL I , b , 1989 , bred by Nuray Taşdan, by Cartegena, out of Mehtaphan, by Saadettin (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2007 (Mar 20), b, c, SIM GARDEN by Ocean Crest (USA)
Muhammet Bilgin
Died in 2007
KARAMAY , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Chapelet (GB), by Habitat (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 88)
2007 (Mar 28), b, f, İNÖNÜ AĞASI by Velociraptor (GB)
H. Karabulut and Engin Karabulut
KARAMELA , b , 1996 , bred by Fatih Türeray, by Uğurtay, out of Su I, by Ay Tudor (see 2. Sup. to v 3, p : 71)
2007 (Jan 18), b, c, BANGU by Strike The Gold (USA)
Kemal Tezcanlılar
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p : 25)
2007 (Mar 28), b, f, BİRİCİK KARAN by Royal Abjar (USA)
Yunus Karan
KARAPİRE , b , 1995 , bred by Levent Durmuş, by Ghathanfar (USA), out of Derya II, by Çakabey I (see 2. Sup. to v 3, p : 71)
2007 (May 28), b, f, MUŞ OVASI by Sivrihisarlı
Haluk Dizdaroğlu
KAŞEMUMKARA , b , 1991 , bred by İlyas Çokay, by Rakan (USA), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 71)
2007 (Apr 26), ch, c, ÇİRKİN KRAL by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
KAŞGAR , b , 1997 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 72)
2007, not covered in 2006
KAŞMİR , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see v :
3, p : 39)
2007 (Feb 26), b, f, HAZAR DENİZİ by Merdoğlu
Adil Mert Kaya
KATİA , gr , 1997 , bred by Erhan Kavçin, by Noble Star, out of Aysel I, by Tünkut (see v : 3, p : 101)
2007 (Apr 15), b, f, KARAEL by Ortega
Erhan Kavçin
KATİBE , b, 1996, bred by Mehmet Milli, by Aristocrat (GB), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 2.Sup. to v 3, p :
72)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
KATRE HATUN , b , 2003 , bred by Sina Erdal, by Mujtahid (USA), out of Vülya, by Paco (see v : 3, p : 213)
2007 (Mar 30), ch, c, BİNGÜR BEY by Sea Hero (USA)
Uçar Erdal
62
Kısraklar - Broodmares
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 72)
2007 (Feb 23), ch, c, FIRST RUNNER by George Thomas
Kamil Levent Kitapçı
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 72)
2007 (Apr 22), b, f, ŞEMMAME by Strike The Gold (USA)
Orhun Ene and M.Levent Topsakal
KAZAK DANCER , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 72)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
KAZAK NURU , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Şale, by Uygar (see 2. Sup. to v 3, p : 72)
2007 (Mar 18), ch, c, GOLD KID by Strike The Gold (USA)
İlkay Pireci
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44, p :
2216 ), by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
2007 (Apr 20), b, f, by Natıve Procıda
Şahin Birdal
KEMENÇEM , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Entrepreneur (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 72)
2007 (Mar 01), ch, c, SURLARIN SULTANI by Mountain Cat (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
KEMENT , b , 1999 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Wolf (CHI), out of Ayça II, by Fıery Star (see v : 2, p : 9)
2007 (Mar 15), b, f, CEVAHİR by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
KENDİŞAH , ch , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cock Robin (USA), out of Melıssamıa, by Cartegena (see 2. Sup. to v 3, p :
72)
2007 (Mar 14), b, c, SIR LANCELOT by Karabeyhan (GB)
Gülsüm Eliyeşil
KEPEZLİ , b , 1993 , bred by Sabahattin Uluçay, by Moun A'mour, out of Kurnaz, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 73)
2007 (Apr 16), b, c, CANBOY by Eagle Eyed (USA)
Sabahattin Uluçay
KETE , gr , 2000 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Simin, by Down The Flag (USA) (see v : 3, p : 184)
2007 (May 14), gr, c, DİYAR by Barbarino (FR)
Dündar Gökçe
KETME ATLAS , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Revoque (IRE), out of Serrate (GB), by Sharpo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 73)
2007, barren to Turaç (IRE)
KEYLOCK (USA) , b , 1990 , bred by Pillar Stud Inc and Lord Howard de Walden, by Diesis (GB), out of Sure Locked (USA),
by Lyphard (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 73)
2007, barren to Sri Pekan (USA)
63
Kısraklar - Broodmares
KHAYDARA (IRE) , b , 1986 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Indian King (USA), out of Khatima (IRE), by
Relko (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 73)
2007, barren to Turaç (IRE)
KILODİN , ch, 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Dorema (IRE), by Cure The Blues (USA) (see v : 3, p :
52)
2007 (Mar 05), ch, c, ART OF WAR by Roman Art (USA)
Levent Sarıkaya
KING SEL , ch , 1999 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Kıngefe, out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 73)
2007 (Mar 10), b, f, ADASEL by Bin Ajwaad (IRE)
Mehmet Anuş Sel
KIRMIZI KARANFİL , b , 1996 , bred by Atilla Midilli, by Sun Music (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 73)
2007 (Feb 25), b, c, BUCAKHAN by Horon
Adnan Bucak
KISMETİM , ch , 1998 , bred by Mehmet Akçil, by Rolls Royce (GB), out of Atasözü, by Kings Lake (USA) (see v : 3, p : 103)
2007 (Apr 01), ch, c, SEDATOĞLU by Anselmo (GER)
Yusuf İshak Sedatoğlu
KİMİNKIZI , b , 1997 , bred by Burhan Sölpük, by Suivant (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p :
74)
2007, barren to West By West (USA)
KLAMANTIN , b , 1998 , bred by Mehmet Milli, by Tender Prınce, out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 74)
2007 (Mar 29), b, f, DOST OF ANGEL by Fantastic Fellow (USA)
Fahri Sözkesen
KLARA I , b , 1988 , bred by Onur Yetkin, by Koca Yusuf, out of Black Swan, by Longonat (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 74)
2007,slipped foal, by Naim Bey
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 74)
2007 (Mar 26), b, f, FAIRY TALE by Mountain Cat (USA)
İdil Atakol
KNEES TO KNESS (IRE) , gr , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 74)
2007 (Mar 29), gr, c, SMERÇ by Ocean Crest (USA)
Hulusi Gürsel
KNUCKLES , ch , 2003 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Fantastic Fellow (USA), out of Şeker Amber, by Bachelor Party (IRE)
(see v : 3, p : 194)
2007 (Feb 17), ch, f, ŞINGIRTI by Elixir (IRE)
Hikmet Işıl Birol Koç
KOCAMAN , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Foxhound (USA), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see v : 3, p : 90)
2007 (Mar 07), b, f, BALÇİÇEK by Sea Hero (USA)
Ayşe Sevinç Birol
KOÇER KIZI , ch , 2003 , bred by Sevim Kadınkız, by Alsem (IRE), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see v : 3, p : 48)
2007 (Mar 25), ch, c, KOÇERİNOĞLU by Kaplan (IRE)
Hulusi Semih Koçer
64
Kısraklar - Broodmares
KOKO CAMBO , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Julıe, by Julio Mariner (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 74)
2007,dead foal, by Woodchat (USA)
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see v : 3, p : 175)
2007 (May 07), b, c, MY NATION by Commoner
Ahmet Ülke
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 92)
2007 (Mar 16), ch, c, LAVOKATO by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
KORALEV , ch , 2001 , bred by Mazlum Kayacık, by Red Bishop (USA), out of Kupa Kizi (GB), by Prince Sabo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 74)
2007 (Apr 01), ch, c, İNATÇI by Kavranhan
Beyhan Kibar
KORTAY (USA) , ch , 1998 , bred by Stronach Stables, by Diesis (GB), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 75)
2007 (Feb 27), b, c, GREY STAR by Sri Pekan (USA)
Erdoğan Şenocaklı
KORZA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Emperor Jones (USA), out of Bint Damascus (USA), by Damascus (USA) (see v :
3, p : 24)
2007 (Apr 28), b, c, RAKEŞ by Erdembey (GB)
Abdülkadir Üçeş
KÖPÜK , b , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Speed, out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 75)
2007 (Mar 09), b, f, OCEAN PEARL by Benimşansım
Derya Esin
KRALİÇEM , b , 1993 , bred by Yusuf Ercem, by Chıco, out of Lovely-Halo, by Mr Halo (GB) (see v : 3, p : 104,309)
2007 (May 17), b, c, ASIRCI by Red Bishop (USA)
Şaban Bozkan
KRASIVA (GB) , ch , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Elmaamul (USA), out of Silent Pearl (USA), by Silent Screen (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 75)
2007 (Mar 25), ch, c, PROF HARMS by Strike The Gold (USA)
Saim Bora Atakol
KRISDALINE (USA) , ch , 1990 , bred by Jerry M. Cutrona, Sr., by Kris S. (USA), out of Shredaline (USA), by Shredder (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 75)
2007 (Apr 09), b, f, MISS TRUTH by Sri Pekan (USA)
Cemal Başel
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see v : 3, p :
114)
2007 (Feb 15), b, f, TANAMERA by Always A Classic (CAN)
Mehmet Sabri Tuncer
KUTAS , b , 1993 , bred by Behçet Homurlu, by Tora-Tora, out of Penny's Double (GB), by Cavo Doro (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 75)
2007 (May 04), b, c, KAYAHAN by Grey Hawk
Hamdi Naci Kayımkaya
65
Kısraklar - Broodmares
KUTLU MELEK , b , 1991 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Tılsım I, by Close Harmony (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 75)
2007 (Mar 05), ch, c, SON OF FALCON by Ertekin
Ali Şahin
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 93)
2007 (May 05), b, c, UMURBEY by Danakay
Yavuz Yılmaz
KUYMAK , b , 2001 , bred by Banu Saydam, by Manila (USA), out of Tutti Furitti, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Feb 26), b, c, VISOCCO by Sea Hero (USA)
Banu Saydam
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Apr 02), b, f, MEDAL OF HONOUR by Sorgunbeyi
Tahsin Begimgil
KWAANIS (GB) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap On
Wood (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Mar 11), ch, f, REVAN by Strike The Gold (USA)
Hayrettin Karamazı
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Feb 25), b, f, SİDNEY by Eagle Eyed (USA)
Adem Erdölek
L'AMAZONE , b , 2001 , bred by Uğur Alp Atan, by Galetto (FR), out of Ezgim, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Jul 16), b, c, DISCO KING by Bosphorus Kıng
Rıza İlkay Yılmaz
LA BAMBOOCHA (IRE) , gr , 2002 , bred by Lynch Bages Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45,
p : 1677 ), by King Of Kings (IRE), out of Check Bid (USA), by Grey Dawn II (FR)
2007 (Apr 14), b, f, IŞIKSAÇAN by Hawk Wing (USA)
Dicle Kimya D.P.N.T.ve G..Ltd.Şrk
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 76)
2007 (Apr 07), ch, c, BYZANTIUM by Roman Art (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LA PEREGRINA , b , 1997 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 76)
2007 (Apr 14), b, c, SMARTY BOY by Bin Ajwaad (IRE)
Vehbi Hakan Keleş
Died in 2007
LA REINE MARGOT (IRE) , b , 1993 , bred by John P. Nolan and Thomas A. Nolan, by Maelstorm Lake (IRE), out of Margo's
Mink (FR), by Margouillat (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 95)
2007 (Apr 23), b, f, PRENSES LEIA by Sun Music (IRE)
Turgay Adışen
LA SAMBA , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 2. Sup.
to v 3, p : 76)
2007 (Apr 23), b, c, BAMBULA by Bin Ajwaad (IRE)
Berrin Gedik
66
Kısraklar - Broodmares
LADY ANGELA , gr , 1992 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Cock, out of Dancing Rose (IRE), by Gay Fandango (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 95)
2007 (Mar 26), b, f, NAİDE SULTAN by Ekinoks Gulch (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
LADY ASOOF , b , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
77)
2007 (Mar 20), b, c, ÖZBAYLIM by Islambol
Tahsin Begimgil
LADY ATEN , ch , 2001 , bred by Yaşar Kaya, by Sun Music (IRE), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 77)
2007 (Mar 16), ch, c, BEYYAHAN by Kavranhan
Orhan Kibar
LADY BE LUCKY (IRE) , b , 1992 , bred by Mrs J. Costelloe, by Taufan (USA), out of Chilblains (GB), by Hotfoot (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 77)
2007 (Apr 17), b, f, LEBİ DERYA by Unaccounted For (USA)
Ayten Günay
LADY BIRD I , ch , 1991 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eastern Star, out of Uçakkaçtı, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 77)
2007 (Mar 14), ch, f, by Kavranhan
Aydın Engin
LADY BURNELLE , b , 1998 , bred by Celal Tekdoğan, by Natıve Procıda, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see v : 2, p :
22)
2007 (Jun 15), b, f, DIAMOND KAYA by Sunday Surprıse
Cengiz Tekin Köse
LADY CARMEN (IRE) , b , 1996 , bred by Humphrey Okeke, by Petong (GB), out of Carmelina (IRE), by Habitat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 77)
2007 (Apr 07), b, c, WAR PALAWAS by Mountain Cat (USA)
Fedai Kahraman
LADY CARRERA , ch , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Nurseli, by Sagıp (see v : 3, p
: 147)
2007 (May 14), b, f, CAMİLA by Sagıp
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
LADY ENTITY , b , 1993 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Gökhan, out of Flair (GB), by Known Fact (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 77)
2007, barren to Sea Hero (USA)
LADY EXTRA , b , 2001 , bred by İrfan Berberoğlu, by Orpen (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA) (see v
: 3, p : 46)
2007 (Apr 09), ch, c, EXTRA GOLD by Strike The Gold (USA)
İrfan Berberoğlu
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 77)
2007 (Feb 16), b, f, ONE FORALL by Eagle Eyed (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
LADY İMGE , ch , 2002 , bred by Turgut Kutlu, by Aristocrat (GB), out of Swingin Dusty (USA), by Dust Commander (USA)
(see v : 3, p : 193)
2007 (Mar 23), ch, f, DÖRT DÖRTLÜK by Perugino Star (IRE)
67
Turgut Kutlu
Kısraklar - Broodmares
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 78)
2007 (Mar 16), ch, c, ROMAN EMPIRE by Roman Art (USA)
Süleyman Selman Taşbek
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see v :
3, p : 204)
2007,c,dead, by West By West (USA)
LADY MIRAGE , b , 2000 , bred by Demirhan Yılmaz, by Woodchat (USA), out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA) (see v
: 3, p : 111)
2007 (Feb 18), b, c, BLACK BULLET by Unaccounted For (USA)
Kadri Daşkan
LADY NADAS (IRE) , b , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Sri Pekan (USA), out of Search For Spring (IRE), by Rainbow
Quest (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2007 (Mar 24), b, c, FURKAN HAN by Bijou D'inde (GB)
Yaşar Gölbaş
LADY NAPE (GB) , b , 1999 , bred by C. H. Bothway, by Prince Sabo (GB), out of Star Arrangement (GB), by Star Appeal (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2007 (Apr 07), b, f, SNOOZY TIMES by Royal Abjar (USA)
Yaşar Gölbaş
LADY NATUSCHKA (IRE) , b , 1998 , bred by Naver Enterprises Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB
v : 44, p : 1845 ), by Sadler's Wells (USA), out of Natuschka (IRE), by Authi (IRE)
2007 (Apr 15), b, f, LADY CHINA by Chineur (FR)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LADY OF THE SEA (IRE) , ch , 1986 , bred by Mrs S. M. Rogers, by Mill Reef (USA), out of La Mer (NZ), by Copenhagen
(GB) (see v : 3, p : 109)
2007 (Feb 07), ch, f, NO COMMENT by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
LADY OF TROY (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Salse (USA), out of Three For Fantasy (IRE), by
Common Grounds (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2007 (Mar 18), b, c, KING ZEUS by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
LADY OWINGTON (GB) , b , 1997 , bred by Mrs J. Chandris , by Owington (GB), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 78)
2007 (May 01), b, f, PROMESSA by Mujtahid (USA)
Hakan Sabri Özcan
LADY TENDER , b , 1995 , bred by Hilmi Narmanlı, by Private Tender (GB), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 78)
2007 (Feb 21), b, f, TENDER KIZI by Sea Hero (USA)
Naci Birsen
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2007 (Apr 25), b, f, REGINA by Bin Ajwaad (IRE)
Hayrettin Karamazı
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2007 (Feb 23), b, f, FEBRİS by Eagle Eyed (USA)
Kamil Levent Kitapçı
68
Kısraklar - Broodmares
LADYISA GENIUS (USA) , ch , 1997 , bred by Frank Penn, Jr. , by Beau Genius (USA), out of Pennbrook's Lady (USA), by
Nasty And Bold (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2007 (Apr 12), ch, f, İZBELİ by Unaccounted For (USA)
Mehmet Çelik
LAETITIA , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Mujtahid (USA), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent Double
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2007 (Feb 13), b, f, AKODGÜZELİ by Bosphorus Kıng
Mehmet Engin Sezen
LAKE FLYER (USA) , b , 1994 , bred by John Muldoon, by Lomond (USA), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2007 (Feb 27), ch, c, ÇELİKMAVİ by Mountain Cat (USA)
Ferdane Çelik
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
79)
2007 (Mar 27), b, f, INDIAN GREEN by Green Gönen
Şerafettin Gedik
LALA MUSA (GB) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Kris (GB), out of Laluche (USA), by
Alleged (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
LANINA , b , 1998 , bred by Fahrettin Kul, by Devir, out of Bluebell Time (GB), by Good Times (ITY) (see 1. Sup. to v 3, p : 98)
2007 (Feb 24), b, f, PRENSES ANIL by Lockton (GB)
Fahrettin Kul
LAPU LAPU , b , 1993 , bred by Ferhat Tırnaklı and Yener Tınaz, by Private Tender (GB), out of Çikitak, by Strange Love (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 80)
2007,f,dead, by Perfect Storm
LASHA , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Cozzene (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 80)
2007 (Mar 30), gr, f, LIONESS by Sri Pekan (USA)
Levent Sarıkaya
LAST CONCERT , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of School Concert (GB), by Music Boy (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 80)
2007 (Feb 23), b, f, MİA NUR by Bin Ajwaad (IRE)
Murat İnay Alkan
LAST GIRL , ch , 1987 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Dersim, out of Oaks Gırl, by Roll Of Honour (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
80)
2007 (Feb 19), ch, c, HANÇAKIL by Kaplan (IRE)
Aydın Engin
LATOYA , b , 1989 , bred by Vural Cengiz Çakım, by My Volga Boatman (USA), out of Levano (GB), by Averof (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 99)
2007 (Apr 10), ch, f, STRIKE FORCE by Strike The Gold (USA)
Vural Cengiz Çakım
LAURIENNE (USA) , b , 1990 , bred by Thomas P. Tatham, by Northern Baby (CAN), out of Kankam (ARG), by Minera II (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 80)
2007 (May 14), b, f, ARGIT by Ocean Crest (USA)
İ. Kazım Kastar and Metin Atmaca
69
Kısraklar - Broodmares
LEBLEBİ , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see v : 3, p :
144)
2007 (Mar 16), b, f, GİRDAP by Bullmarket
Adem Erdölek
LEGAL ALIEN , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Dernier Empereur (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see v :
3, p : 89)
2007 (Mar 07), ch, f, BARETTO by Handsome Star (IRE)
Cüneyt Çalıcıoğlu
LEGENDE , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see v : 3, p : 61)
2007 (Jan 10), b, c, FRANKIE FIVEANGELS by Ajmera (GB)
Davide Franco
LELLOW (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Revoque (IRE), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 80)
2007 (May 17), b, f, CAMILLE by Kavranhan
Ahmet Kavran
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 2.
Sup. to v 3, p : 81)
2007 (May 02), b, c, WEST RIVER by Common Grounds (GB)
Ertürk Kurdu
LEOPARD LILY (IRE) , b , 1992 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Belmez (USA), out of Bright Crocus
(USA), by Clever Tell (USA) (see v : 3, p : 113)
2007 (May 15), b, c, KING LION by Bin Ajwaad (IRE)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 81)
2007 (Apr 10), b, f, LA MANGA by Galetto (FR)
Berrin Gedik
LEYLAK , b , 1998 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Barnato (USA), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
81)
2007 (May 18), ch, c, KINKS HORSE by Royal Abjar (USA)
Göksel Ünbay
LIFE ALONE , b , 1997 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dersim, out of Beverly, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 81)
2007, not covered in 2006
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 81)
2007 (Feb 10), gr, f, KURŞUN by Bullmarket
Adem Erdölek
LIL RED , ch , 2000 , bred by Hulusi Çil, by Mujtahid (USA), out of Müjde I, by İltiyah (see 2. Sup. to v 3, p : 81)
2007 (Feb 15), b, c, AZARAKS by Unaccounted For (USA)
Hulusi Çil
LILAC , b , 1997 , bred by Ekrem Beşerler, by Sun Music (IRE), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
81)
2007 (Apr 09), b, f, LİLA HATUN by Red Bishop (USA)
Muammer Öğüt
70
Kısraklar - Broodmares
LILIBET , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see v : 3, p : 113)
2007 (Apr 04), b, c, BARBAROS BEY by Irish Shuttle (IRE)
Cengiz Pamuk
LIMANDA (IRE) , b , 1991 , bred by Mrs P. Grubb, by Astronef (IRE), out of Unaria (GB), by Prince Tenderfoot (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 81)
2007 (May 07), ch, f, ERBİKE by Manila (USA)
İlyas İlbey
LINEATION , b , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of April Point (IRE), by Fools Holme (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 100)
2007 (Feb 18), ch, c, KAZANCILAR by Mujtahid (USA)
Berker Güney
LITTLE FAME , ch , 1998 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 101)
2007 (Feb 20), b, c, ATAKÖY by Unaccounted For (USA)
Ergun Kalabak
LITTLE OCEAN , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see v : 3, p :
25)
2007, barren to Strike The Gold (USA)
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 82)
2007 (Mar 29), ch, f, GREEN LILY by Green Gönen
Şerafettin Gedik
LİVATYA , b , 2001 , bred by Abdülkadir Özhancı, by My Volga Boatman (USA), out of Muski, by Arslan (see v : 3, p : 136)
2007 (May 26), b, f, YAVEX by Ocean Crest (USA)
Şevket Yavaşca
LİZ , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Strike The Gold (USA), out of Kızımferda, by Yildiran I (GB) (see v : 3, p : 103)
2007 (Apr 23), b, c, by Tos Dancer (IRE)
Ekrem Beşerler
LOGO CONNECTION (GER) , b , 1996 , bred by Gestüt Etzean, by Law Society (USA), out of Las Palmas (GER), by Experte
(GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 82)
2007, barren to Turaç (IRE)
LOLENA , b , 2000 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Lockton (GB), out of Lena, by Çukurova (see v : 3, p : 113)
2007 (Apr 27), b, c, KAVAKLI by Common Grounds (GB)
Şevket Yavaşca
LONELY WOLF , b , 1997 , bred by Olcay Altınkurt, by Hoy (GB), out of Burçak I, by Burçak (see 2. Sup. to v 3, p : 82)
2007,slipped foal, by Irish Shuttle (IRE)
LONG STORY , b, 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Woodchat (USA), out of Agility Game (ITY), by In The Wings (GB) (see v : 3,
p : 2)
2007, barren to İsmethan
LOUISE PARIS (IRE) , b , 2002 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p :
1462 ), by Soviet Star (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
2007 (Jan 31), b, c, CAPTAIN PARIS by Captain Rio (GB)
Duygu Fatura Oluk
71
Kısraklar - Broodmares
LOVE AND ADVENTURE (USA) , b , 1998 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd. foaled in USA and imported from U.K. in
2006, ( see Am. SB Electronic), by Halling (USA), out of La Romance (USA), by Lyphard (USA)
2007 (Apr 12), b, f, ADVENTURE DAY by Daylami (IRE)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
LOVE IS LIFE , ch , 2002 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz and Müjdat Gider, by Sea Hero (USA), out of Operet, by Mehter I (see
v : 3, p : 148)
2007 (Jun 19), ch, f, GELİNCİK DAĞI by Mr Ekinoks (GB)
H.H. Kavaz and Saygın Bedri Gider
LOVE MIRACLE , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Lockton (GB), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see v : 3, p : 98)
2007 (Mar 15), b, c, BERKERİM by Kosovar
Muammer Tütüncüler
LOVELY LOUISA (IRE) , ch , 1991 , bred by Mrs Hildegard Focke, by Be My Guest (USA), out of Lady Ambassador (GB), by
General Assembly (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 103)
2007,early abortion, by West By West (USA)
LOVER KISS , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 83)
2007 (Jan 01), b, c, VABİSHAN by Rakan (USA)
Ercan Or
LUCKY ANGEL , b , 1993 , bred by Gür Özbelge, by Private Tender (GB), out of Pıove, by Strange Love (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 83)
2007 (May 05), b, c, ANGELS TOUCH by Perfect Storm
Gürhan Şevket Özbelge
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 2. Sup. to v 3, p : 83)
2007 (Mar 03), b, c, ETICHET by Mountain Cat (USA)
Tahsin Yıldırım
LUCKY WINNER , b , 1997 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 83)
2007 (Mar 05), b, f, BÜHYA by Manila (USA)
Ahmet Yücel Birol
LUCY CAT , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see v : 2, p : 79)
2007,f,dead, by Green Gönen
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 83)
2007 (Jan 27), ch, f, SAFİRA by Mountain Cat (USA)
Ayşe Sağman
LUNETA , b , 1994 , bred by Yener Tınaz, by Lockton (GB), out of Üllü, by Saintly Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Apr 01), b, c, BORN TO WIN by Perfect Storm
Ekrem Beşerler
LUPETTA (USA) , b , 1990 , bred by Scuderia Siba S P A, by Caerleon (USA), out of Tuca Tuca (USA), by Miswaki (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 83)
2007, barren to River Special (USA)
LUXE , b , 2001 , bred by Faruk Molu, by İnfisah, out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see v : 3, p : 66)
2007 (Feb 17), ch, c, LU POWER by Always A Classic (CAN)
72
Faruk Molu
Kısraklar - Broodmares
LYRA , gr , 1991 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Lady Connaught (GB), by Connaught (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 83)
2007 (Mar 30), b, c, ANIMATE by Bold Pılot
Hüseyin Yazıcı
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1633 ),
by Royal Abjar (USA), out of Maxencia (FR), by Tennyson (FR)
2007 (Mar 06), b, c, POOR BOY by Mountain Cat (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) , ch , 2001 , bred by Emmet Beston foaled in IRE and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v
: 45, p : 2903 ), by Shinko Forest (IRE), out of Ribblesdale (GB), by Northern Park (USA)
2007 (May 10), ch, c, ARGONOT by Almutawakel (GB)
Dicle Kimya D.P.N.T.ve G.Ltd.Şrk.
MADONNA I , ch , 1987 , bred by Niyazi Atamer, by Cock Robin (USA), out of Celera (IRE), by Sun Prince (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 84)
2007 (May 05), b, c, MY NAME IS LUCKY by Mountain Cat (USA)
Gencin Kaya Kayıkçı
MAGDA , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Reine Des Iles (USA), by Nureyev (USA) (see v : 3, p
: 163)
2007, barren to Bizim Ayancikli (IRE)
MAHUR , b , 1993 , bred by Ercan Emre, by Uğurtay, out of Sev Sevil, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 84)
2007, barren to Dark Moon
MAJESTIC LADY , ch , 1994 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Lady Fırst, by Commanche
Run (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 105)
2007, no return to Sun Music (IRE)
MAKALE , gr , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 84)
2007 (Jun 11), gr, f, PEPPINA by Mutamanni (GB)
Recep Gökçe
MAKE ME HAPPY , ch , 2000 , bred by Musa Demirsel, by Lockton (GB), out of Golden Wolf, by George Thomas (see v : 3, p :
77)
2007 (Mar 07), b, f, MEERSCHAUM by Bin Ajwaad (IRE)
Halim Sonbay
MAMATİ , b , 2000 , bred by Alim Melih Kura, by Red Route (GB), out of Oğlav, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 85)
2007 (Apr 03), b, c, OĞLUM AHMET by Medya
Cansel Ünbay
MANDY'S BET (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Elmaamul (USA), out of Dols Jaminqve (USA), by Kennedy Road
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 85)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
MANGO , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 85)
2007 (Mar 10), b, c, MAYOKA by Sea Hero (USA)
Ahmet Aytar
73
Kısraklar - Broodmares
MANGWANA (USA) , b, 1996, bred by Roncon , by Dehere (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
85)
2007 (Mar 29), b, f, FIRST TOUCH by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
MANILA GAL (USA) , b , 1997 , bred by W. S. Farish , by Manila (USA), out of Clever Trip (USA), by Clever Trick (USA) (see
v : 3, p : 122)
2007, barren to Perfect Storm
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p
: 85)
2007 (Mar 25), b, f, ONIONE by Unaccounted For (USA)
Kamil Levent Kitapçı
MANİLİNA , b , 1998 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Manila (USA), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 85)
2007 (May 24), gr, f, İNCİ TANEM by Argaeus (GB)
Mehmet Ercan Emre
MANİLUNA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 2. Sup. to v 3, p :
85)
2007,early abortion, by Sun Music (IRE)
MANİSA İNCİSİ , b , 1998 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Sinyorita, by Keben (see 2. Sup. to v 3, p : 85)
2007 (May 15), b, c, GÜRELBEY by Manas (IRE)
Fırat Karaca
MANOGLIA (USA) , b , 1999 , bred by Richard D. Holder and Gainsborough Farm, Inc., by Rahy (USA), out of Tiltalating (USA),
by Tilt Up (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 85)
2007 (Apr 28), b, f, NICHOLE by Sri Pekan (USA)
Oktay Serici
MANZUME (IRE) , b , 1998 , bred by Noel Hensey, by Charnwood Forest (IRE), out of Desert Skimmer (USA), by Shadeed
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 85)
2007, not covered in 2006
MARALCAN , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Millennium Queen (IRE), by Mendez (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 86)
2007 (Mar 17), b, f, ZEYNEBİSEV by Toyota I
Alaattin Karaca
MARANTILLA (FR) , b , 1995 , bred by Haras De Clairfeuille, by Bluebird (USA), out of Malagangai (FR), by Nonoalco (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 107)
2007 (Feb 24), b, c, THUNDERSHOWER by Ajmera (GB)
Sent to BUL in 2007
Davide Franco
MARE BALTICUM (FR) , b , 1996 , bred by Elevage Haras De Bourgeauville, by Zieten (USA), out of Marsoumeh (USA), by
Green Dancer (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007, barren to Key Prado (USA)
MARGARET ,b, 2002 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Octagonal (NZ), out of Milesime (USA), by Riverman (USA) (see v : 3, p :
128)
2007 (Feb 15), b, f, EAGLE FLIGHT by Eagle Eyed (USA)
Tevfik Çelikoğlu
74
Kısraklar - Broodmares
MARGAUX DUFONT (USA) , b , 1993 , bred by Margaux Stud Inc, by His Majesty (USA), out of Karen Shelton (USA), by
Northjet (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007 (Apr 25), ch, f, SEPTEMBERS ROSE by Always A Classic (CAN)
Necati Demirkol
MARGUERITE DE VINE (GB) , b , 1999 , bred by Woodsay Stud And Chao Racing And Bloodstock Ltd foaled in GB and
imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 44, p : 2128 ), by Zilzal (USA), out of Push A Button (IRE), by Bold Lad (IRE)
2007 (Apr 26), b, c, by Desert Sun (GB)
Serdal Adalı
Died in 2007
MARIA CELESTE (IRE) , ch , 1998 , bred by Corduff Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of Almagst(GB), by Dike (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007 (Feb 10), gr, f, VALİTAN by Al's Theatre (USA)
Selçuk Yağcıoğlu
MARIMAR , b , 1997 , bred by Hilmi Narmanlı, by My Volga Boatman (USA), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 86)
2007 (Feb 03), b, c, RHEINFALL by Sri Pekan (USA)
Halil Fahri Narmanlı
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 212)
2007 (Feb 13), b, c, MANGROVE by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
MARIZA , gr , 2001 , bred by Ahmet Kavran, by Natıve Procıda, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007 (Feb 24), gr, c, ZAGOR by Kavranhan
Ahmet Kavran
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 86)
2007 (Feb 03), b, c, NANUV by Eagle Eyed (USA)
Arslan Aybek
MARJAANA (IRE) , b , 1993 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Shaadi (USA), out of Funun (USA), by Fappiano
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007 (Apr 10), b, c, DEMETOKA by River Special (USA)
Fikret Ceylan
MARJINAL , gr , 2000 , bred by Erman Çıkıllı, by Always A Classic (CAN), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see v : 3, p : 99)
2007 (Jan 30), gr, f, DESERT DREAM by Handsome Star (IRE)
Işıl Güneş
MARLYN MONROE , ch , 1992 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Eastern Star, out of Esmerim, by Strange Love (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007, no return to Mountain Cat (USA)
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2007 (Feb 07), b, f, SARIÇAL by Bin Ajwaad (IRE)
F. M. Kayıkçı and A.Murat Zilcioğlu
MARTA , b , 1995 , bred by Banu Saydam, by Uğurtay, out of Jest, by Pitingo (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 87)
2007 (Sep 19), b, f, HATİPKIZI by Soylu Kan
Rafet Balkaroğlu
75
Kısraklar - Broodmares
MARTIAL ART, gr , 2000, bred by Ahmet Adanalı, by Strike The Gold (USA), out of Tom Boy, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p :
87)
2007 (Apr 24), gr, c, KING MONKEY by Manila (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 87)
2007 (Apr 18), b, c, TOLGA ABİ by Last Legend
Hüseyin Avni Turgal
MARTIŞKA , b , 2002 , bred by Vural Çakım, by Marlin (USA), out of Alaruşka, by Superlative (IRE) (see v : 3, p : 4)
2007 (Feb 28), ch, f, SUPER CLASICO by Always A Classic (CAN)
Saim Bora Atakol
MASK FLOWER (USA) , b , 1993 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Dayjur (USA), out of Nom De Plume (USA),
by Nodouble (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 87)
2007 (Mar 20), b, f, LE REVE by Common Grounds (GB)
Nişan Arek Kuyumciyan
MASURI KABISA (USA) , ch , 1991 , bred by Stonereath Farms, by Ascot Knight (CAN), out of Imperverse (USA), by
Impressive (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 87)
2007,slipped foal, by Mujtahid (USA)
MATAOKA ,b , 2002 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk (USA) (see v : 3, p :
35)
2007,early abortion, by Dark Moon
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 87)
2007 (Jan 16), b, c, MAVİ KUMSAL by Bin Ajwaad (IRE)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MBUNDA (GB) , b , 1992 , bred by Darley Stud Management Co., by Mtoto (GB), out of Nutria (GER), by Tratteggio (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 88)
2007,early abortion, by Ocean Crest (USA)
MECİDİYE , b , 2002 , bred by Cengizhan Bayır, by Royal Abjar (USA), out of Sharp Gem (GB), by Elegant Air (GB) (see v : 3,
p : 180)
2007 (Feb 06), ch, f, LEYDİ HANIM by Mountain Cat (USA)
Cengizhan Bayır
MEDİNE HANIM , b , 2002 , bred by Ahmet Dinçtürk, by Sun Music (IRE), out of Ecem, by Ghathanfar (USA) (see v : 3, p : 53)
2007 (Mar 19), b, f, ALARA SUN by Centaur (GB)
Levent Güneş
MEDJELLA (USA) , ch , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shahrastani (USA), out of Madiriya (IRE), by Diesis
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Apr 09), b, f, BESTEKAR by Key Prado (USA)
Oktay Serici
MEFO (IRE) , b , 1999 , bred by N. Coman , by Dolphin Street (FR), out of Persian Light (IRE), by Persian Heights (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 88)
2007, no return to Mountain Cat (USA)
76
Kısraklar - Broodmares
MEGRED (GB) , b , 1995 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Soviet Star (USA), out of Dancing Meg (USA), by Marshua's Dancer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 88)
2007 (Feb 20), ch, c, OĞLUMSERGEN by Strike The Gold (USA)
Orhan Bekmezci
MEKTEPLİ (GB) , gr , 1999 , bred by Dunchurch Lodge Stud, by Pivotal (GB), out of Cole Slaw (GB), by Absalom (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 88)
2007 (Mar 01), b, f, MİRKIZ by Pardon (FR)
İlyas İlbey
MELITA (IRE) , b , 1999 , bred by Islanmore Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2197 ), by
Tagula (IRE), out of Regal Entrance (GB), by Be My Guest (USA)
2007 (Apr 15), ch, f, CARAMEL by Royal Abjar (USA)
Gülay Taşkıran
MELİKE HATUN , b , 1999 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Felek I, out of Carınıo, by Cossack Guard (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 88)
2007 (Mar 07), b, f, BERSU by Sarca
Nazif Koray Nügü
MELİSATAY , b , 1995 , bred by Erdoğan Atay, by Distant Relative (IRE), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Apr 20), ch, f, ŞAHNALI by Unaccounted For (USA)
Erdoğan Atay
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 88)
2007,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
MESITAS (GER) , b , 1993 , bred by Stiftung Gestüt Fahrhof, by Surumu (GER), out of Metropolitan Star (GB), by Lyphard
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 89)
2007,early abortion, by Turaç (IRE)
MICHIKO , b , 1998 , bred by Umur Tamer, by Manila (USA), out of Pırıl, by Gold Guard (see 2. Sup. to v 3, p : 89)
2007, not covered in 2006
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by
Lemhi Gold (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 89)
2007, barren to Bullmarket
MIGHTY FLING (GB) , ch , 1993 , bred by M. L. Page , by Generous (IRE), out of Modica (GB), by Persian Bold (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Apr 15), ch, c, PIETRUS by Mutamanni (GB)
Özkan İşgüden
MILAGROSE , b , 2001 , bred by Yıldız Duman, by Doyoun (IRE), out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 89)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
MILESIME (USA) , ch , 1988 , bred by Societe Aland, by Riverman (USA), out of Vintage (CAN), by Foolish Pleasure (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 89)
2007,early abortion, by Unaccounted For (USA)
77
Kısraklar - Broodmares
MILKYWAY , b , 1997 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Gerald Martin (IRE), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 112)
2007 (Feb 25), b, f, MÜLKİYET by Sır Ivy
M. S.Baybaşin and Remzi Soykuvvet
Died in 2007
MILLENNIUM GIRL , b , 1998 , bred by Semih Gülgenay, by Tora-Tora, out of Mary Land, by Eastern Star (see v : 2, p : 84)
2007 (Jan 25), ch, c, YENİGÜN by Kadim Dost (GB)
Ergun İslim
MINDEN (IRE) , ch , 1992 , bred by Dayton Ltd., by Bluebird (USA), out of Mazawa (FR), by Kashmir (IRE) (see 2. Sup. to v 3,
p : 90)
2007 (Jan 22), b, f, PAZARKIZI by Top Play
Fatma Serpil Ataman
MINHALL (GB) , b , 1997 , bred by Curtasse SAS , by Saddlers' Hall (IRE), out of Jalcamin (IRE), by Jalmood (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 90)
2007 (Apr 21), ch, c, RACE HUNTER by Dinyeper (GB)
Sinan Koşapınar
MINT , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Manila (USA), out of Tuvanda, by George Thomas (see 2. Sup. to v 3, p : 90)
2007 (Apr 27), b, f, HAYDİ DOST MINT by Kadim Dost (GB)
Arife Ünaldı
Died in 2007
MINT ADDITION (GB) , b , 1989 , bred by Shanbally House Stud, by Tate Gallery (USA), out of Nana's Girl (GB), by Tin
Whistle (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 90)
2007 (Feb 28), ch, c, COŞKUNSOY by Mandrake
Haldun Coşkun
MISS AKDOĞAN , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Victory Note (USA), out of Simplyhectic (IRE), by Simply Great (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 90)
2007,c,dead, by Centaur (GB)
MISS AMY LOU (IRE) , b , 1991 , bred by Newtownbarry House Stud and Mıss S. Von Schilcher, by Gallic League (GB), out of
Sixpenny Express (IRE), by Bay Express (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 90)
2007,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
MISS ANITA , b , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Shining Steel (GB), out of Ayça II, by Fıery Star (see v : 3, p :
14)
2007 (Mar 05), b, c, SAVA by Ceyhanlı
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
MISS ATEN , ch , 2000, bred by Yaşar Kaya, by Eastern Boy, out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
91)
2007, barren to Mandrake
MISS BRAVE , b , 2002 , bred by Hakan Cantınaz, by Bin Ajwaad (IRE), out of Aytül, by Uğurtay (see v : 3, p : 15)
2007,early abortion, by Dinyeper (GB)
MISS CAT , b , 2001 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 91)
2007 (Mar 20), b, c, CAN BARAN by Canemre
Mikail Aytar
78
Kısraklar - Broodmares
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2007 (Feb 27), b, f, MISS RIVER by River Special (USA)
Şevket Erkan Şar
MISS GÜLÜMSÜN , ch , 1999 , bred by Serdal Adalı, by Young Prınce, out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 91)
2007 (Mar 08), ch, f, LAST ROSE by West By West (USA)
Serdal Adalı
MISS IGNATA , b , 2003, bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see v : 3, p :
89)
2007 (Jan 08), b, c, DISTANT HABITAT by Asakir (GB)
Hami Yavaş
MISS INDIGO , b , 1998 , bred by Cem Narin, by Common Grounds (GB), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2007,f,dead, by Strike The Gold (USA)
MISS IRISH BEAUTY (GB) , b , 1999 , bred by Woodditton Stud Ltd, by Bin Ajwaad (IRE), out of Triple Tie (USA), by The
Minstrel (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 91)
2007 (Feb 03), b, f, YALÇINDAĞ STAR by Yavuz Star
Halil Taner Yalçındağ
MISS İREM (GB) , b , 1999 , bred by Paul L. Coe, by Sri Pekan (USA), out of Ski Blade (GB), by Niniski (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 92)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
MISS LARA , b , 2000 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Daysal, by Strike The Gold (USA), out of North Wınd, by
Night Shift (USA) (see v : 3, p : 145)
2007 (Mar 21), b, c, AKAY HAN by Irish Shuttle (IRE)
K.C. Daysal and Mustafa Cesurlar
MISS LUCKY , b, 2003, bred by Sadettin Atığ, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fran Godfrey (GB), by Taufan (USA) (see v : 3, p : 68)
2007 (Apr 22), b, c, IVAN by Manas (IRE)
Fırat Karaca
MISS MILL , b, 1995 , bred by Nuray Taşdan, by Royal Bequest (CAN), out of Mehtaphan, by Saadettin (see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2007 (Mar 15), b, c, UĞURLU HAMZA by Mountain Cat (USA)
Mustafa Şişman
MISS MONROE , ch , 1992 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Yemken (GB), out of Nurcan, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 114)
2007 (Apr 07), ch, c, KRAL PİLOT by Bold Pılot
Hüseyin Yazıcı
MISS NANCY , b, 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2007 (Jan 19), b, c, ESPLANADE by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 92)
2007 (Apr 24), b, f, MIRACLE TOUCH by Medya
Serdar Kemal Özçolak
79
Kısraklar - Broodmares
MISS NEOKI (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Susan Bates, by Alhaarth (IRE), out of Queen Caroline (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2007 (Mar 19), b, c, MUMBLE by Royal Abjar (USA)
Levent Sarıkaya
MISS NO , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2007 (Apr 21), ch, f, ŞAHSUNA by Royal Abjar (USA)
İbrahim Çak
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2007 (Mar 14), b, f, SANDRA by Sri Pekan (USA)
Oktay Serici
MISS PRETTY , b , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Pretty Woman, by My Volga Boatman (USA)
(see v : 3, p : 157)
2007 (May 14), b, f, PRETTY by Hakanbey
Işıl Deniz Ergüden Gürkaynak
MISS ROBİN, ch, 1997, bred by Mehmet Ceke, by Cock Robin (USA), out of Kırbaç Halo, by Mr Halo (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
92)
2007 (Mar 08), ch, f, SPEED RACER by River Special (USA)
Cansel Ünbay
MISS SALSA DANCER (GB) , ch , 1995 , bred by Side Hill Stud, by Salse (USA), out of Thakhayr (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 92)
2007,early abortion, by Common Grounds (GB)
Sent to IRE in 2007
MISS SUNNY , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Doyoun (IRE), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see v : 3,
p : 184)
2007 (May 21), b, f, FAIRVIEW by Perfect Storm
Hüseyin Türkarslan
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2007 (Apr 08), b, c, YÜCETAY by Royal Abjar (USA)
Mehmet Zaimoğlu
MISS YES, gr, 1998 , bred by Davide Franco, by Mıster Mo, out of Pam Belle (FR), by Pampabird (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2007 (Jan 27), b, c, YES OCEAN by Ocean Crest (USA)
Muzaffer Bayar
MISTY MOOR (GB) , b , 1995 , bred by Greenland Park Stud, by Wolfhound (USA), out of Corley Moor (IRE), by Habitat
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2007 (Apr 20), ch, c, YAMANTAY by Bosphorus Kıng
Mehmet Engin Sezen
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 93)
2007, barren to Mountain Cat (USA)
MITOS (IRE) , b , 1999 , bred by C E S Racing Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2210 ),
by Quest For Fame (GB), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA)
2007, barren to Akabey (IRE)
80
Kısraklar - Broodmares
MİAMİ , b , 1992 , bred by K.İşeri and M.Cesurlar, by Ghathanfar (USA), out of Crimson Damask (GB), by Windjammer (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 93)
2007 (Mar 27), b, c, MIAMI BOY by West By West (USA)
Erol İşeri
MİLAS , ch , 1990 , bred by Semiral Bilbaşar, by Centroline (GB), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 93)
2007, not covered in 2006
MİNDARİ , b , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 93)
2007 (Feb 26), b, f, BLACK FACE by Long Run
Ahmet Halim Celaloğlu
MİNİKO , b , 1997 , bred by Yervant Ütücü, by Tüten, out of Progresıve, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2007 (Mar 11), b, c, ÇALI HAN by Yavuztay (USA)
Mustafa Garip
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2007 (Apr 19), b, f, KARALİNDA by Velociraptor (GB)
Mehmet Esmer and Cengiz Çetinok
MİNİŞİM , b, 2002, bred by Mehmet Necdet Narin, by Shining Steel (GB), out of Mindari, by Tender Prınce (see v : 3, p : 133)
2007 (Mar 14), b, f, by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
MİRA , b , 1997 , bred by Zehra Naile Subaşı, by Barnato (USA), out of Nırvana, by Plevne (see 1. Sup. to v 3, p : 115)
2007 (Feb 22), b, f, MAYA MIA by Pardon (FR)
Zehra Naile Subaşı
MİRAY HANIM , b , 2002 , bred by A. İhsan Kaya, by Kayabey, out of Fikret, by Chilibang (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2007 (May 15), b, c, DOĞRUOĞLU YADİGAR by Dinyeper (GB)
Anil Köseoğlu
MİRSULTAN , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Mirona (FR), by Top Ville (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 94)
2007 (Jan 26), b, c, SULTANEREN by Caperena
Mustafa Doruk Yılmaz
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 94)
2007 (Mar 10), ch, f, SADOMİ by West By West (USA)
Ömer Şahin Eğilli
MİSLİYNA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold (IRE) (see
v : 3, p : 27)
2007 (Mar 24), ch, c, FASON by Kafkas Kartalı
Bedri Balkar Balkaroğlu
MİTİNA (IRE) , b , 1998 , bred by Denis McDonnell, by Common Grounds (GB), out of Aldhabyih (IRE), by General Assembly
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2007 (Mar 03), b, c, JACK BAUER by Ocean Crest (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MODY BLUE , ch , 1999 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Golden Harvest, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2007,f,dead, by Desert Sound (IRE)
81
Kısraklar - Broodmares
MOHİ , b , 1999 , bred by Tahsin Hızel, by Red Route (GB), out of Dandini, by Tüten (see v : 2, p : 33)
2007 (Feb 13), ch, f, İLLEDEMOHİ by Old Bond
Tahsin Hızel
MOLDOVA (USA) , b, 2002 , bred by Juddmonte Farms Inc foaled in USA and imported from U.K. in 2006, ( see Am. SB v : 31 ),
by Chester House (USA), out of Cyrillic (USA), by Irish River (FR)
2007 (Feb 09), b, f, ONYIL by Acclamation (GB)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
MOOJAZ (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Lahib (USA), out of Numuthej (USA), by Nureyev (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 116)
2007, not covered in 2006
MOON MISTRESS (GB) , b , 1991 , bred by HRH Princess Michael of Kent, by Storm Cat (USA), out of Spirit Of The
Wind(USA), by Little Current (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 116)
2007, barren to Common Grounds (GB)
MOON RIVER , ch , 2001 , bred by Ayşe Sağman, by River Special (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 59)
2007 (Mar 18), b, f, DE NİGRİS by Ocean Crest (USA)
Gülşen Kara
MOR MENEKŞE , b , 1993 , bred by H.Erakman and N.Karadağ, by Little Guest (USA), out of Felıcka, by Gerald Martin (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 94)
2007 (Mar 05), b, c, FARUK BEY by West By West (USA)
Ahmet Cavat Heper
MORN STAR , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Make Strides (USA), out of Right Connection (IRE), by Ashmore (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 95)
2007 (Apr 03), b, c, CİMİ CO by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
MOUNTAIN QUEEN , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert
(FR) (see v : 3, p : 210)
2007 (Feb 15), b, f, PALMARIA by Royal Abjar (USA)
Murat Kadaifçioğlu
MRS ERDEM , ch , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 95)
2007 (Apr 20), b, c, COMMERDEM by Commoner
Zeki Demirkıran
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc foaled in USA and imported from U.K. in 2006, ( see Am. SB v : 31 ),
by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
2007 (Apr 01), b, c, ALMADOVAR by Elusive City (USA)
Dicle Kimya Dep P.N.T v G.Ltd.Şrk.
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So Blessed
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 95)
2007 (Mar 04), b, f, SOLENZARA by Bin Ajwaad (IRE)
Zekeriya Ahsen Kurum
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 95)
2007,dead foal, by Karakol (IRE)
82
Kısraklar - Broodmares
MS. ROSA (IRE) ,b , 1999, bred by Joerg Vasicek, by Alhaarth (IRE), out of Lala Musa (GB), by Kris (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
95)
2007 (Apr 27), ch, f, SPRINGTIDE by Tarsus
İsmail Yılmaz
MUHKTEDIR (GB) , b , 1997 , bred by Mrs P.A.Clark , by Elmaamul (USA), out of Regain (GB), by Relko (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 117)
2007 (Apr 08), b, c, ELBİRLİK by Cossack Guard (USA)
Hakan Yücetürk
MUJTAHİDİN KIZI , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Mujtahid (USA), out of Sweat Heart, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 95)
2007 (Apr 03), b, f, GOLDWING by Karakol (IRE)
Bülent Bayrak
MUNA , b , 1999 , bred by Mehmet Tansı, by Rakan (USA), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 95)
2007 (Mar 16), b, c, by Yavuztay (USA)
Hüseyin Garip
MUSIC FOLIES (FR) , b , 1987 , bred by Mr Alec Head, by Fabulous Dancer (USA), out of Mondovision (FR), by Luthier (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 117)
2007 (Apr 20), b, f, LADY PITRAK by Devir
Davide Franco
Died in 2007
MUSICAL MYTH (USA) , b , 1995 , bred by Dr Tony O'Reilly , by Crafty Prospector (USA), out of Think Music (USA), by Stop
The Music (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (Apr 13), b, f, LUCY IN THE SKY by Sri Pekan (USA)
Süleyman Selman Taşbek
MUSKİ , ch , 1995 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Arslan, out of Lena, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (Mar 04), b, f, DİLADEM by Manila (USA)
Halil İbrahim Uğun
MUTENA (GB) , b, 1999 , bred by C. C. Bromley and Son, by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (May 29), b, f, I HAVE A DREAM by Always A Classic (CAN)
Atilla Özsoy
MUTİ , ch, 1986 , bred by Davide Franco, by Crofter (USA), out of Blame (USA), by Far North (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2007, barren to Turaç (IRE)
MUTLU KIZ , b , 2002 , bred by Turhan Atik, by Sun Music (IRE), out of Nilgün I, by Hakan I (see v : 3, p : 142)
2007 (Feb 04), b, f, KISAS by West By West (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
MUVAFFAK HANIM , b , 1998 , bred by Mete Tolunay, by Natıve Procıda, out of Niyagara, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (Jan 21), ch, c, AFACAN by Tarsus
Mete Tolunay
MÜJDE I , b , 1991 , bred by İsmail Samsa, by İltiyah, out of Aktaban, by Gerald Martin (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
MÜKTESEP HAK (GB) , b , 1999 , bred by W. Cormack, by Highest Honor (FR), out of Reem El Fala (FR), by Fabulous Dancer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (May 25), b, c, JEAN PIERRE by Sea Hero (USA)
Sefa Çıkmaz
83
Kısraklar - Broodmares
MY BEAUTY , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Goofalik (USA), out of Medicenal (GB), by Robellino (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 118)
2007 (May 12), b, c, VICTOR by Tarsus
İ. Yılmaz and Osman Nuri Çürüksulu
MY BEST , b , 1994 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (Feb 01), b, f, ESCALADE by Ocean Crest (USA)
Turgay Buyurgan
MY BRIDE , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Alleged (USA), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer (CAN)
(see 1. Sup. to v 3, p : 118)
2007 (Mar 04), b, c, GIAN CARLO by Eagle Eyed (USA)
Yaman Zingal
MY CLAUDER (USA) , b , 1987 , bred by N. B. Hunt, by Vaguely Noble (IRE), out of Buckles N'bells (USA), by Lyphard
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (Feb 16), b, c, ULU ŞİRANLI by Ajmera (GB)
Cansel Ünbay
MY CRAZY , b , 1994 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Gökhan, out of Ülhatun, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2007 (Apr 15), b, c, DELLO by Kazbek (FR)
Ali Samsa Karamehmet
MY DREAM , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Danzig Connection (USA), out of Doyce (GB), by Formidable (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 96)
2007, barren to Royal Abjar (USA)
MY FIRST LOVE , b , 1999 , bred by Reşat Öner, by Serdar I, out of Işık, by Crescendo (GB) (see v : 3, p : 137)
2007 (Mar 29), b, c, SELAHATTİN ABİ by Barbarino (FR)
Talat Öner
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atçı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see v : 3, p : 92)
2007 (Apr 15), b, c, UFUK ÇAĞLAR by Ajmera (GB)
Salim Güneş
MY LILY , ch , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Kazaska, by Gerald Martin (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 97)
2007 (Apr 10), ch, f, ZİNNUR by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see v : 3, p :
106)
2007, barren to Mr dıablo
MY PRAY , b , 1997 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Perviz, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p :
119)
2007 (Feb 21), ch, f, LADY IN RED by Red Bishop (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
MY SPECIAL ANGEL (IRE) , b , 1999 , bred by B. Burrough, by Zamindar (USA), out of Michelle Hicks (GB), by Ballad Rock
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 120)
2007, barren to Bin Ajwaad (IRE)
84
Kısraklar - Broodmares
MY SWEETY , ch , 2001 , bred by Nuri Naci Erturgut, by Among Men (USA), out of Dance Suite (IRE), by Dancing Dissident
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 97)
2007 (Jun 01), b, c, WILD PUNCH by Ocean Crest (USA)
Faik Uğur Kızılserap
MY WISH , ch , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Handsome Star (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see v : 2, p : 84)
2007,c,dead, by Mr dıablo
MYFANWY , b , 1996 , bred by Sadık Eliyeşil, by Toraman, out of Flore, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 97)
2007 (Mar 24), b, f, ÇEŞMİNAZ by Perugino Star (IRE)
Ali Çaldıran
MYSTIC CHARM (GB) , b , 1994 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Nashwan (USA), out of Mayaasa (FR), by
Green Desert (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 97)
2007 (Apr 30), b, c, FREE BORN by Royal Abjar (USA)
Derviş Meral
NAÇKO (IRE) , ch , 1998 , bred by Noel Finegan, by Brief Truce (USA), out of Restikala (FR), by Bikala (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 97)
2007 (Apr 28), ch, c, İLBER BEY by Marlin (USA)
Turhan Çakar
NAFKO , b , 2003 , bred by Mert Yayıncılık Ltd, by Bin Ajwaad (IRE), out of Princess Rosananti (IRE), by Shareef Dancer (USA)
(see v : 3, p : 158)
2007 (Feb 01), b, f, ANCESTOR by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
NAĞME , b , 1996 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 97)
2007 (Feb 19), b, f, MYSTICAL STORM by Unaccounted For (USA)
Ziya Şemenoğlu
NAİD , ch , 1998 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 97)
2007 (Mar 22), ch, f, KIZIM BERRAK by Kaplan (IRE)
Recep Uğruaçık and Salih Tokçalar
NAİM CEYLANI , ch , 2003 , bred by Ali Naim, by Thunder Bolt I, out of Agathaumas (GER), by Hamas (IRE) (see v : 3, p : 2)
2007 (Jul 05), ch, c, TRIGGERMAN by Century System
Ali Naim
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
97)
2007 (Feb 10), gr, f, RAZARUN by Razgard (IRE)
Abdullah Selim Oktav
NANU I ,b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
98)
2007, barren to Fantastic Fellow (USA)
NARCİSSA , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Always A Classic (CAN), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 98)
2007 (Mar 11), b, f, SRINAGAR by Sri Pekan (USA)
Selen Tamer
Died in 2007
85
Kısraklar - Broodmares
NARÇİÇEĞİ I , ch , 1993 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Lockton (GB), out of Muneca, by Royal Shiraz (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 120)
2007 (Mar 11), ch, f, PINK LADY by Mountain Cat (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
NART SASRUKA , ch , 2000 , bred by Fethi Atan, by Always A Classic (CAN), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA)
(see v : 3, p : 169)
2007,early abortion, by Kizilderili (USA)
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by L'enjoleur (CAN)
(see 2. Sup. to v 3, p : 98)
2007 (Jan 29), b, f, COVERGIRL by George Thomas
Kamil Levent Kitapçı
NAZ HANIM , gr , 1996 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 98)
2007 (Mar 21), ch, f, by Felek I
Ahmet Kavran
NAZ YILDIZ , ch , 2002 , bred by Selman Erdemirci, by Mujtahid (USA), out of Jacgulıne, by Aristocrat (GB) (see v : 3, p : 94)
2007 (May 15), ch, f, BAHAR DALI by Shadow Star
Abdullah Kılbitmez
NAZLICAN , b , 1994 , bred by Mehmet Laflı, by Aristocrat (GB), out of Hatıra I, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2007, not covered in 2006
NAZLIHANIM , ch , 1997 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Barnato (USA), out of Terrestrıal, by Kamalpour (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 99)
2007 (Jan 29), ch, f, PATRON GÜNER by Dinyeper (GB)
Kadir Keçelioğlu
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see v : 3, p : 205)
2007 (Mar 07), b, c, SEN STAR by Sea Hero (USA)
Suphi Akyavuz
NAZO , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sri Pekan (USA), out of Simel, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 184)
2007 (May 25), ch, f, KOMŞU KIZI by Kaplan (IRE)
Erman Çıkıllı
NEFERTARİ, ch, 1998, bred by Berrin Gedik, by Sakab(FR), out of Nyastaranga (FR), by Hul A Hul (USA) (see 2. Sup.to v 3, p :
99)
2007, barren to Mujtahid (USA)
NEFİSE , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Futa, by Abbas (see v : 3, p : 70)
2007 (Apr 24), b, c, by Always A Classic (CAN)
Cansel Ünbay
NELL , b , 1996 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Deborah, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2007 (May 20), b, f, DEE DEE CAVALLO by Babadayi (GB)
Abdülkadir Üçeş
NESLİHATUN (IRE) , b , 2001 , bred by Ahmet Cavcav, by Dr Devious (IRE), out of Bohemienne (USA), by Polish Navy
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2007 (Mar 20), b, c, TOP STORM by Mountain Cat (USA)
Ahmet Cavcav
86
Kısraklar - Broodmares
NEVRES , ch , 1992 , bred by Yusuf Atlı, by Barnato (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 99)
2007 (Mar 26), b, f, ANKA KUŞU by Mountain Cat (USA)
Yusuf Atlı
Died in 2007
NEVRUZCAN , ch , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri, by Efisio (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
100)
2007 (Jan 09), b, c, KARAYELİM by Starkbuck
Haluk Eron
NEVŞAŞ , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by İnfisah, out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2007 (Mar 22), ch, c, NEVKAN by Mujtahid (USA)
Nevzat Seyok
NEW BLOOD , ch , 1992 , bred by Şener Koyuncuoğlu, by Lockton (GB), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 100)
2007 (Mar 25), ch, c, NORRIN RADD by Always A Classic (CAN)
Mehmet Sencer Girgin
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see v
: 3, p : 112)
2007 (Mar 21), b, f, ESBİYELİ ZEYNO by İsmethan
Adnan Mümin Safa
NEXT , b , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Soviet Star (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill
(USA) (see v : 3, p : 46)
2007 (Apr 09), b, f, NEXT STAR by Shining Steel (GB)
Soner Sökmen
NICOLE , b , 1996 , bred by Uğur Tual, by Üni, out of Şeker, by Doktor Seferof (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2007 (May 07), b, f, İPEK GÜL by Cesur İskoç (GB)
Ekrem Bakal
NIGHT AUCTION (IRE) , b , 1995 , bred by Dermot Brennan, by Night Shift (USA), out of Maria Stuarda (GB), by Royal And
Regal (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2007 (Mar 05), b, f, GÜLERKIZ by Muratcan
Murat Can Türksev
NIGHT DREAMING , ch , 2001 , bred by Avram Barokas, by Eagle Eyed (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB)
(see v : 3, p : 47)
2007, barren to Maynatay
NIGHT FLIGHT , b , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Common Grounds (GB), out of Far Out Countess (USA), by Far Out East
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2007 (Mar 24), b, f, ERNA by Red Bishop (USA)
Nadire Çapın
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , bred by Newgate Stud Farm Inc foaled in USA and imported from U.K. in 2006, ( see Am.
SB v : 31 ), by Saint Ballado (CAN), out of Midnight Air (USA), by Green Dancer (USA)
2007 (Feb 14), ch, f, SEMOSHUM by Dr Fong (USA)
Serdal Adalı
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) , ch , 2000 , bred by I.W. Allan, by Entrepreneur (GB), out of Escrime (USA), by Sharpen Up
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2007 (Mar 16), ch, f, LADY TRUVA by West By West (USA)
87
Derviş Meral
Kısraklar - Broodmares
NIKITA (GB) , b , 1997 , bred by Tedwood Bloodstock Ltd, by Reprimand (GB), out of Pretty Thing (GB), by Star Appeal (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2007,c,dead, by Medya
NIMROD , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Burlahatun, by Maradit (IRE) (see v : 3, p : 30)
2007 (Apr 27), b, f, KILIÇKIZI by Fit To Survive (USA)
Yaman Zingal
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird (CAN)
(see 2. Sup. to v 3, p : 100)
2007 (Mar 01), b, f, WESTWOOD GIRL by Sri Pekan (USA)
Yıldırım Gelgin
NİCOMEDİA , b , 1994 , bred by S. Atığ, by Most Welcome (GB), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 100)
2007 (Mar 08), b, f, HAYAL MEYAL by Royal Abjar (USA)
Adil Mert Kaya
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 100)
2007 (Mar 11), b, f, HIGH HOPE by Desert Sound (IRE)
Mustafa Molu
NİHAVENT , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Strike The Gold (USA), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 100)
2007, no return to Medya
NİMET , b , 1995 , bred by Nuri Dürüst, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see v : 3, p : 143)
2007 (Mar 18), b, f, ŞÜKRAN by Sagıp
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
NİMETULLAH , ch , 1994 , bred by A. Turgut Dinçer, by Arslan, out of Kızı I, by Likya (see 1. Sup. to v 3, p : 123)
2007 (Feb 15), b, c, LION HUNTER by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
NİNNİ , ch , 1993 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Nina I, by Welsh Saint (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
101)
2007 (Feb 21), ch, f, WESTERN GAL by West By West (USA)
Tülin Beydili Özkan
NİSANDAN (GB) , ch , 1995 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Soviet Star (USA), out of Desert Wish (GB),
by Shirley Heights (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 101)
2007, barren to Bullmarket
NO KIDDING , ch , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Bachelor Party (IRE), out of Perceive (USA), by Nureyev (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 101)
2007 (Mar 30), ch, c, BUCA RÜZGARI by Elixir (IRE)
Ersen Kuru
NOBLE SINGER (GB) , ch , 1989 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Vaguely Noble (IRE), out of Shark Song (GB), by
Song (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2007 (Feb 01), ch, f, POISON IVY by Always A Classic (CAN)
88
İsmail Hadioğlu
Kısraklar - Broodmares
NOKTA (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Woodborough (USA), out of Angelique (GB), by Soviet Star (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 124)
2007 (Mar 15), ch, c, KIRKGÖZ EFESİ by Külyutmaz (IRE)
Efrahim Erdoğan
NON CHALANCE (FR) , ch , 1989 , bred by San Gabrıel Inv. Inc., by River Mist (USA), out of Neptuna (GER), by Athenagoras
(GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 101)
2007, barren to Strike The Gold (USA)
NORDIC RIDDLE (IRE) , b , 1994 , bred by Peter Thome, by Royal Academy (USA), out of Nordic Soprano (IRE), by Nordico
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 101)
2007 (Apr 10), b, c, İPSALA POSTASI by West By West (USA)
Ergun Kalabak
NORELLA (GER) , b , 1995 , bred by Gestüt Erlenhof, by Aspros (GER), out of Noretta (GER), by Cortez (GER) (see 2. Sup. to
v 3, p : 101)
2007, barren to West By West (USA)
NUMBER TEN (GB) , ch , 1999 , bred by Ömer Halim Aydın, by Polish Precedent (USA), out of Flower Girl (GB), by Pharly
(FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 102)
2007 (May 21), ch, f, ACOUSTIC BABY by Royal Abjar (USA)
Kemal Kurt
NUR MUSIC , b , 1996 , bred by Avram Barokas, by Sun Music (IRE), out of Nur II, by Gap Of Dunloe (FR) (see 2. Sup. to v 3, p
: 102)
2007 (Mar 12), b, c, VARDAR HAN by Manas (IRE)
Sürmeli Karaca
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing
Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 102)
2007 (Apr 26), b, c, ADRIATIC STAR by Bin Ajwaad (IRE)
Abdülkadir Yeniçıkan
NURGÜL , b , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cartekıtt, out of Gülbeden, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 102)
2007 (Mar 16), b, c, NURBEYİ by Nursultan
Faruk Güçoğlu
NURHATUN , b , 1984 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Gap Of Dunloe (FR), out of Salime, by Kamalpour (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 102)
2007, barren to Fantastic Fellow (USA)
NURLU KIZ , b , 1997 , bred by Adil Mert Kaya, by Centroline (GB), out of Nurkız, by Running Mill (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
102)
2007 (May 10), b, f, PİLOT KIZI by Başpilot
Anil Köseoğlu
NUROL , ch , 1994 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Mayide, by Calaboose (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2007,dead foal(twin), by Ağa Tetik
NURTAŞ , b, 1999, bred by Nuray Taşdan, by Al Murtajaz (USA), out of Carmına Burana, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p :
102)
2007,early abortion, by Tom Cat
89
Kısraklar - Broodmares
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 102)
2007 (Mar 14), b, c, DOCTOR LECTOR by Bullmarket
Tayral Tutumlu
NÜKTE , b , 2001 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Sea Hero (USA), out of Elma, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Mar 13), b, f, JILLIAN by Marlin (USA)
Hüsnü Sural
NYALI BEACH (IRE) , b , 1992 , bred by St Simon Foundation, by Treasure Kay (GB), out of Gauloise Bleue (USA), by
Lyphard's Wish (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Apr 02), b, f, THATS IT by Mountain Cat (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
OCCASION , b , 1999 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Labimba I, by Eastern Star (see 1. Sup. to v 3, p :
127)
2007 (Feb 17), b, f, ŞİRAN SELİ by Fastbreak
Cansel Ünbay
OGALO , ch, 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
103)
2007 (Apr 09), b, f, EOLA by Eagle Eyed (USA)
Şerafettin Gedik
OKALİPTÜS , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Anshan (GB), out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
103)
2007 (Apr 29), b, c, WEST STORM by West By West (USA)
Oktay Serici
OKEYCİ , b , 2002 , bred by Ali Sülün, by Manila (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 78)
2007 (Apr 01), b, c, RIZVANKAYA by Sunday Surprıse
Mustafa Kaya
OLIMPIA , ch , 2002 , bred by Hakan Çadırcıoğlu, by Ceyhanlı, out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (see v : 3, p : 124)
2007 (Apr 20), b, c, ŞANAL by Pardon (FR)
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
OMEGA BETA (GB) , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ foaled in GB and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 45 ), by
General Monash (USA), out of Fran Godfrey (GB), by Taufan (USA)
2007 (May 21), b, c, DAĞLARIN FIRTINASI by İrlandali (IRE)
Ramazan Ağan
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , bred by Augustin Stable, by Dayjur (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 103)
2007 (May 16), ch, c, by Common Grounds (GB)
Serdal Adalı
ONURLUKIZ , gr , 1997 , bred by Cahit Uyar, by Kıngefe, out of Kala Matter, by Laughing Matter (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
127)
2007 (Mar 02), gr, c, ÜNLÜSEL by Armanasco (IRE)
Eyyüp Ünlü
OPERATIC (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Goofalik (USA), out of Choir Mistress (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 103)
2007 (Mar 25), b, c, DİRİZEKO by River Special (USA)
Haluk Zekai Erkal
90
Kısraklar - Broodmares
ORATSIO (IRE) , ch , 1998 , bred by John and Hugh Naughton, by Eagle Eyed (USA), out of New Rochelle (IRE), by Lafontaine
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 103)
2007 (Apr 05), ch, f, YÜNLÜCELİ KIZ by Dadaş
Davide Franco
ORIBI (GB) , b , 1989 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Top Ville (IRE), out of Regent's Fawn (CAN), by
Vice Regent (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
ORPHAN , b , 1999 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Bishop Of Cashel (GB), out of Storm Nymph (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 103)
2007 (Mar 08), ch, f, SUSESİ by Strike The Gold (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 104)
2007,f,dead, by Rakan (USA)
OUR DESDEMONA (GB) , b , 1999 , bred by John James, by Emperor Jones (USA), out of Night Trader (USA), by Melyno
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Mar 20), b, c, KILL FOR YOU by Irish Shuttle (IRE)
Ali Rana Bekpınar
OUT OF SPACE (GB) , b , 1998 , bred by Mrs W. L. Sole and P. Marrow, by Bin Ajwaad (IRE), out of Les Amis (IRE), by Alzao
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Feb 19), b, c, ARBADES by My Grandson (GB)
Arda Çalıcı
OUTCRY (GB) , b , 1996 , bred by Hascombe and Valiant Studs., by Caerleon (USA), out of In Full Cry (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Mar 28), b, f, by Unaccounted For (USA)
Hünkar Adalı
OVADA (USA) , gr , 1992 , bred by Gerhard Von Finck, by Sewickley (USA), out of Orminda (FR), by Bellypha (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Feb 24), gr, f, OVER LOOKED by Unaccounted For (USA)
Şerafettin Gedik
OVERBLACK (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Lost Code (USA), out of Hello Brian (USA), by Idabel (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Mar 31), b, f, OVER GIRL by Royal Abjar (USA)
İbrahim Adak
OZON , b , 1989 , bred by Davide Franco, by Script Ohio (USA), out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see 1. Sup. to v 3,
p : 128)
2007 (May 05), b, f, FIRTINASEL by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Anuş Sel
ÖKSÜZBACI , gr , 2003 , bred by Sedat Özcan, by Accelerator (USA), out of Yurdakul, by Bankocu (see 1. Sup. to v 3, p : 219)
2007 (Mar 28), b, c, HOPEFULLY by Red Bishop (USA)
Hakan Sabri Özcan
ÖMRE BEDEL , b , 1996 , bred by Yaman Zingal, by Castle Rising (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Feb 23), b, f, SOUND ROCK by Royal Abjar (USA)
Yaman Zingal
91
Kısraklar - Broodmares
ÖZENİM , b , 2001 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (May 23), b, c, DAĞHAN BERK by T-Shirt (IRE)
Mehmet Demir
ÖZENNAZ , gr , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Ayşem I, by Burçak (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Apr 03), gr, c, BAMBAŞKA by West By West (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
ÖZGÜLHANIM , b , 1992 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by My Volga Boatman (USA), out of Kuvazımato, by Strange Love
(FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (May 14), b, c, COŞKUNEFE by Uğurkan
Haldun Coşkun
ÖZGÜR STAR (IRE) , b , 1999 , bred by Sweetmans Bloodstock, by Lake Coniston (IRE), out of Sun On The Spey (GB), by
Glint Of Gold (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2007 (Mar 29), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Aytar
ÖZLEMCAN , b , 1996 , bred by Nasri Artar, by Palace Pageant (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 2. Sup. to
v 3, p : 104)
2007 (Apr 23), b, c, ATOMBEY by Medya
Nasri Artar
PANDORA (GER) , ch , 1996 , bred by French Bloodstock Agency, by Platini (GER), out of Pasadena (GER), by Esclavo (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 105)
2007 (Mar 13), ch, c, LACHYN KHAN by Pardon (FR)
Hayrullah Doğan
PAOENIA (IRE) , ch , 1998 , bred by Kildaragh Stud, by Pelder (IRE), out of Tropicaro (FR), by Caro (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p
: 105)
2007 (Apr 07), ch, c, PRODEZZA by Mountain Cat (USA)
Melis Kurtel Emin
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 105)
2007 (Jan 04), b, f, GRAND WOMAN by Unaccounted For (USA)
Yunus Karan
PARK AVENUE , ch , 2002 , bred by Davide Franco, by Mujtahid (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA)
(see v : 3, p : 135)
2007,f,dead, by İsmethan
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
105)
2007 (Apr 05), b, f, TURGAYIN KIZI by Alaboy
Ömer Turgay Ulçay
PASHMINA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Miss O'hara (IRE), by Tumble Wind (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 130)
2007 (Feb 09), b, c, NİKSARLI by Mujtahid (USA)
İpek Nur Çavuşoğlu
PASSEPARTOUT , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Perugino (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 105)
2007 (Apr 04), b, c, ALFA by Alderado
Murat Şamlı and Sedilay Yıldırım
92
Kısraklar - Broodmares
PAŞASOYLU , ch , 1996 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Bachelor Party (IRE), out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 105)
2007 (Apr 15), ch, c, BÜYÜKFIRAT by Kafkas Kartalı
Yakup Doğan Özbay
PATARA I , ch , 1990 , bred by Tulga Yüzatlı, by Arslan, out of Indıgo, by Guersillus (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 106)
2007 (Mar 24), ch, c, by Kaplan (IRE)
Galip Gençol
Died in 2007
PAWNEE RHYTHM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Clodagh McStay foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v :
44, p : 1655 ), by Marju (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by Slew O'gold (USA)
2007 (Apr 15), b, c, PAY DAY by Strike The Gold (USA)
Musa Demirsel
PEAK VIEWING (IRE) , b , 1997 , bred by Airlie Stud , by Sri Pekan (USA), out of Mrs Ting (USA), by Lyphard (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 106)
2007,dead foal(twin), by Eagle Eyed (USA)
PEARL , b , 1990 , bred by Utku Doğdu, by Al Murtajaz (USA), out of My Carami (FR), by Polyfoto (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
106)
2007 (Apr 13), b, c, KARAN by Bin Ajwaad (IRE)
Nevzat Ünlü
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 106)
2007 (Mar 15), b, c, TREND by Unaccounted For (USA)
Vehbi Hakan Keleş
PEKAN GIRL , b , 2000 , bred by Erol İşeri, by Sri Pekan (USA), out of Bedtime Story (GB), by Fairy King (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 106)
2007 (Mar 24), b, c, PEKANIN OĞLU by Bin Ajwaad (IRE)
Erol İşeri
PELİNİM , b, 2000 , bred by Melih Yılmaz, by Al Murtajaz (USA), out of Javena, by Royal Bequest (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p :
106)
2007 (May 13), b, c, KÜÇÜK ŞAH by Mandrake
Osman Cıncık
PELLMELL (GB) , ch, 1998, bred by H. Reed, by Pivotal (GB), out of Tower Glades (GB), by Tower Walk (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 106)
2007,slipped foal, by Mountain Cat (USA)
PENKY HENKY, ch, 1993, bred by Emin Çılgın, by Gold Guard, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 106)
2007 (Mar 18), b, c, CUIDADO DEL GATO by Mountain Cat (USA)
Emin Çılgın
PENTHOUSE LADY (GB) , b , 1992 , bred by S. Niarchos, by Last Tycoon (IRE), out of Princesse Timide (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 107)
2007, barren to Sri Pekan (USA)
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 107)
2007 (Mar 07), b, f, TONYA by Unaccounted For (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
93
Kısraklar - Broodmares
PERSIAN LADY (IRE) , b , 1996 , bred by Philip Brady, by Persian Bold (IRE), out of Lady Celina (FR), by Crystal Palace (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 107)
2007, not covered in 2006
PETASTRA (GB) , b , 1989 , bred by Mrs John Trotter, by Petoski (GB), out of Star Face (GB), by African Sky (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 132)
2007 (Feb 01), b, c, DIŞEM by Uğurkan
Haldun Coşkun
PETIX (FR) , gr , 1998 , bred by Dayton Limited, by Linamix (FR), out of Charme Discret (GB), by Glint Of Gold (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 107)
2007, barren to Common Grounds (GB)
PICARDY (GB) , b , 1991 , bred by Snailwell Stud Co Ltd, by Polish Precedent (USA), out of Opale (GB), by Busted (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 107)
2007 (Jun 13), b, c, BERTUĞ by Sümen
İbrahim Gökbaş
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 108)
2007 (Mar 04), ch, c, BALBOA by Perfect Storm
Ersan Özbelge
PINAR HANIM , ch , 2000 , bred by Zekeriya Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Göze, by George Thomas (see 2. Sup.
to v 3, p : 108)
2007 (Apr 16), ch, c, TAURUS by Fantastic Fellow (USA)
Yakup Doğan Özbay
PINARCA KIZI , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Perugino (USA), out of O La Bamba (IRE), by Commanche Run
(GB) (see v : 3, p : 147)
2007 (Jun 25), b, c, STAR KARAGÖZ by Desert Sound (IRE)
Hüsnü Karagöz
PINK SNOW , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 108)
2007 (Apr 01), b, c, PİRAMİT by River Special (USA)
Mehmet Necdet Narin
PISTOL PRINCESS , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Party Prıncess, by Bachelor Party (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 108)
2007, barren to West By West (USA)
PIZZAZZ (GB) , ch , 1991 , bred by Bloomsbury Stud, by Unfuwain (USA), out of Pushoff (USA), by Sauce Boat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 108)
2007 (Apr 23), b, c, SARP BEYİ by Mountain Cat (USA)
Ali Ferda İlker
PLAYA BLANCA , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Blame (USA), by Far North (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Feb 15), b, c, SIOR by Ocean Crest (USA)
Nisso Benhason
POBEDA , b, 2003, bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Sri Pekan (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see v : 3, p : 55)
2007 (Mar 27), b, c, DOBEDO by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
94
Kısraklar - Broodmares
POCKET ROCKET , ch , 1999 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Noble Prıncess, by The Noble Player (USA)
(see v : 2, p : 98)
2007 (May 10), b, c, KANOMER by Patara Prınce
Mehmet Dedeoğlu
POLIN (GB) , ch , 1998 , bred by J. Godfrey, by Wolfhound (USA), out of Lotus Moon (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 109)
2007 (Apr 11), b, c, STORM HAWK by Red Bishop (USA)
Jale Atanç
POLISH HONOUR (USA) , b , 1988 , bred by Kennelot Stables Ltd., by Danzig Connection (USA), out of Royal Honoree (USA),
by Round Table (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 109)
2007 (May 11), b, f, BUXOM by Bullmarket
Tayral Tutumlu
POLİNÇE (GB) , b , 1999 , bred by Raffin Stud, by Mark Of Esteem (IRE), out of Polina (GB), by Polish Precedent (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 109)
2007 (Feb 05), b, c, by Keyif
Dicle Kimya D.P. N.T.ve G.Ltd.Şrk.
POLLYPRAID (IRE) , ch , 1994 , bred by Rathbarry Stud , by Polish Patriot (USA), out of Roberts Pride (IRE), by Roberto
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 109)
2007 (Apr 28), ch, f, PANZER by Mountain Cat (USA)
Mehmet Çelik
PORTA DELGADO (IRE) , b , 1995 , bred by Deerpark Stud, by Second Set (IRE), out of Bounayya (USA), by Al Nasr (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Mar 18), b, f, GÜLA ÇİYA by Strike The Gold (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
POT POURRİ , b , 1993 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 109)
2007 (Mar 16), b, f, SECRET FANTASY by Free Man
Bora Karayel
POTENTIALLY HOT (USA) , ch , 1999 , bred by jerry Bilinski DVM, Martin and Zaretsky Frank Assumma, by Salt Lake (USA),
out of Plum Fun (USA), by Blade (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 109)
2007, barren to Pardon (FR)
POURVILLE (USA) , b , 1992 , bred by Allez France Stables Ltd., by Manila (USA), out of Paulista (IRE), by Sea Hawk II (FR)
(see 1. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Jan 03), b, c, HIPPO KOMPOS by Asakir (GB)
Hami Yavaş
POWER CAT , b , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Mountain Cat (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 109)
2007 (Jan 01), b, f, BEKMEZKIZ by Dinyeper (GB)
Ümit Bekmezci
POWER OF GIRL , b , 1994 , bred by Murat Karasu, by Laughing Matter (USA), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 135)
2007 (Mar 07), b, f, RICCA DONNA by Ocean Crest (USA)
Kadriye Bölek
POYRAZ ÇEŞME (GB) , ch , 1998 , bred by Wyck Hall Stud Ltd., by Most Welcome (GB), out of Springtime Sugar (USA), by
Halo (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Feb 23), b, f, WINDSTORM by Centaur (GB)
Mehmet Emin Üçeş
95
Kısraklar - Broodmares
PRAVOLO (GB) , b , 1989 , bred by Mount Coote Stud, by Fools Holme (USA), out of Pavello (GB), by Crepello (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Apr 05), ch, f, PIGALE by River Special (USA)
Murat Siyahi
PRETTY WOMAN , b , 1993 , bred by Hüsnü Ayık, by My Volga Boatman (USA), out of Endora I, by Edenrock (see 2. Sup. to v
3, p : 110)
2007 (May 31), b, c, BOZKANEFE by Red Bishop (USA)
Şaban Bozkan
PRIMA FACIE (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Soluce (IRE), by Junius (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Mar 28), b, c, TAM ZAMANI by Royal Abjar (USA)
Atilla Özsoy
PRIMAVERA II , b, 1990, bred by Erol Karasu, by Castle Rising (GB), out of Reginia (FR), by Pharly (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
110)
2007,f,dead, by Grand Ekinoks
PRIMELTA (GB) , b , 1993 , bred by P. Valentine, by Primo Dominie (GB), out of Pounelta (GB), by Tachypous (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 136)
2007 (Mar 08), b, c, ASTRAKHAN by Sri Pekan (USA)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
PRINCESS BAJA (USA) , ch , 1987 , bred by Spears-Olsson Breeding and Syndicate & Claiborne Farm, by Conquistador Cielo
(USA), out of Miss Baja (USA), by Mr. Leader (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Mar 25), ch, f, NICE GIRL by Turaç (IRE)
Levent Sarıkaya
PRINCESS GALINA (IRE) , b , 1998 , bred by Regulus Bloodstock Company, by Spectrum (IRE), out of Princess Pavlova (IRE),
by Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Feb 28), b, f, THE ONE by Sri Pekan (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS PAVLOVA (IRE) , b , 1990 , bred by Ardenode Stud Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Princess Pati (IRE), by
Top Ville (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Apr 05), b, c, BARBADAR by Eagle Eyed (USA)
İsmail Arif Kızılkaya
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley , by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2007 (Feb 10), gr, f, SÜREYYA HANIM by Sri Pekan (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by Mr
Fluorocarbon (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Mar 12), b, c, JAC by Karakol (IRE)
Ahmet Cavcav
PRINCIPESSA , b , 1997 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Palace Pageant (USA), out of Minika, by Karayel (see 2.
Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Apr 17), b, c, ROBERTICO by Sri Pekan (USA)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
PRIVATE EMOTION , b , 2000 , bred by Hakan Erüç, by Black Jak I, out of Lover-Kıt, by Loverboy (see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Apr 18), b, f, YAĞMURSU by Handsome Star (IRE)
Mustafa Edip Kantarmacı
96
Kısraklar - Broodmares
PRİMA , b , 1995 , bred by Tomris Girgin, by My Volga Boatman (USA), out of Ab-I Hayat, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p :
111)
2007 (May 28), b, c, by Unaccounted For (USA)
Ömer Faruk Girgin
PROTI , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Zilzal (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Apr 30), ch, f, LA FIORI by Dark Moon
Murat Kılıç and Nihat Onay
PRUDENT (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Caerleon (USA), out of Refinancing (USA), by Forli (ARG) (see
v : 3, p : 159)
2007 (Jul 08), ch, c, WET JACK by Cossack Guard (USA)
Mehmet Akif İnan
PUCCI (GB) , b , 1997 , bred by Dunchurch Lodge Stud and and Mrs A. Johnstone, by Hernando (FR), out of Line Of Cards (GB),
by High Line (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 137)
2007,dead foal, by Rakan (USA)
PUNTO (IRE) , ch , 1999 , bred by S. Connolly, by Lake Coniston (IRE), out of Home Comforts (GB), by Most Welcome (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2007, not covered in 2006
QUADRIGA (GER) , b , 1996 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Bob Back (USA), out of Quality Of Life (IRE), by Auction Ring
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Mar 23), ch, f, DIANA KOMENTA by Asakir (GB)
Erhan Kum
QUEEN BEE , b , 1994 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Barnato (USA), out of Yıldızhan I, by Prınce Charmıng (see 2. Sup. to
v 3, p : 111)
2007,f,dead, by Benimşansım
QUEEN SALOTE (GB) , b , 1995 , bred by Kirtlington Stud Ltd., by Mujtahid (USA), out of Island Ruler (GB), by Ile De
Bourbon (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 111)
2007 (Mar 18), ch, f, SPEEDY LADY by Sun Music (IRE)
M. S.Uğur and H.Faysal Küçük
QUEEN WOLF , b , 1998 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Killer Queen (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 137)
2007 (Apr 01), gr, c, KILÇIK AĞASI by İrlandali (IRE)
Ramazan Akcan
QUESTOR (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick J Connolly, by Eagle Eyed (USA), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 112)
2007 (Mar 12), b, f, ÇELİKYEL by Castello (IRE)
Mustafa Birdal
RABIUSA (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola Francesca, by Sadler's Wells (USA), out of Ratafia (GB), by Rousillon
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 112)
2007 (Mar 04), b, f, LADY BELLUCHI by Eagle Eyed (USA)
Serdal Adalı
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by Hittite
Glory (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 112)
2007 (Feb 13), b, f, CARACORTADO by Mountain Cat (USA)
97
Kemal Kurt
Kısraklar - Broodmares
RADEYDA , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sri Pekan (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 112)
2007 (Mar 07), b, f, LUCKY TAY by Mujtahid (USA)
Hakan Kefoğlu
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 2. Sup. to v
3, p : 112)
2007 (Mar 25), b, f, RADIKAL PRENSES by Sorgunbeyi
Mustafa Memik
RAIN FALL ,ch,1992, bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 138)
2007 (Jan 23), ch, c, DEEP RAIN by Strike The Gold (USA)
Abdülkadir Aksoy
RAINBIRD , ch , 1991 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 112)
2007, barren to Mujtahid (USA)
RAINELLE (GB) , ch , 1992 , bred by Laharna Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Dame Ashfield (GB), by Grundy (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 138)
2007 (May 04), ch, f, BLONDE GIRL by Dinyeper (GB)
Mehmet Oktay Arıcan
RAJ DANCER (USA) , ch , 1994 , bred by Green Willow Farms, by Rahy (USA), out of Premiere Danseuse (IRE), by Saritamer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 112)
2007 (Apr 09), ch, f, BEVERLY DANCER by Royal Abjar (USA)
Levent Nuri Gelgin
RAKİP , b, 2001 , bred by Güler Türksev, by Spectrum (IRE), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see v : 3, p : 142)
2007 (Mar 25), b, c, MURATOĞLU by Muratcan
Murat Can Türksev
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 112)
2007, barren to Green Gönen
RANOSH (USA) , ch , 1992 , bred by Gainsborough Farm Inc., by Rahy (USA), out of Knoosh (USA), by Storm Bird (CAN) (see
2. Sup. to v 3, p : 113)
2007 (Apr 19), ch, c, BÜYÜK KALELİ by Trapper
Selman Erdemirci
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2007 (Mar 29), b, f, AYANALI KIZ by Mountain Cat (USA)
Rifat Özkan
RAPİNE (GB) , b , 1998 , bred by R. L. Houlton, by Be My Guest (USA), out of Clyde Goddess (IRE), by Scottish Reel (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2007 (Feb 19), ch, c, JEAN PAUL by Sea Hero (USA)
Hulusi Can Çıkmaz
RAPSODİ , b , 1986 , bred by Ayşe Melis Berkalp, by Sadi I, out of Hülya II, by Prince Tudor (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2007 (Apr 10), b, c, İLHAN BABA by Tarsus
Koray Güç
98
Kısraklar - Broodmares
RAVENNA ,ch , 1997, bred by Özdemir Atman, by Be My Guest (USA),out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
113)
2007 (May 08), ch, c, KURIA MURIA by Karamurat (USA)
M. Atman and B.Atman Karataş
REAL DEAL , ch , 2002 , bred by Umur Tamer, by Common Grounds (GB), out of First Time Affair (USA), by Black Tie Affair
(IRE) (see v : 3, p : 64)
2007 (Mar 10), ch, c, SOUND OF REAL by Sound Of Silence (IRE)
İbrahim Bulut
REAL MONEY ,ch ,1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Suivant (USA), out of Grand Mother, by Oğlu (see 1. Sup. to v 3, p :
139)
2007 (Mar 03), ch, c, OKAN PAŞA by Perfect Storm
Kaan Köylü
RED CORAL (IRE) , b , 1998 , bred by Orpendale and Samac, by Fairy King (USA), out of Coral Fury (GB), by Mill Reef (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2007 (May 09), b, f, REDS ATTACK by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
REDDEN QUEEN (USA) , ch , 1989 , bred by A. Head, by Bering (GB), out of Riverqueen (FR), by Luthier (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 139)
2007 (Mar 09), b, c, EMİR HALİD by Fastbreak
Nedim Bayrak
REDMONT , b , 1998 , bred by Hasan Tolon, by Manila (USA), out of Gülümser, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 113)
2007 (Mar 05), b, f, GRIFFINDOR by Ocean Crest (USA)
Aslıhan Tolon
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 113)
2007, barren to Manila (USA)
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 114)
2007 (Apr 03), b, c, MARBLE PALACE by Manila (USA)
Şerafettin Gedik
REINE SANS GENE , ch, 1998 , bred by Selahattin Gedik, by Sakab (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3,
p : 114)
2007, barren to Green Gönen
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 114)
2007 (Apr 05), ch, f, LUMÇERA by Trapper
Tarık Aydın
REPLENISH POWER (IRE) , b , 1996 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Slip Anchor (GB), out of Speciality Package
(USA), by Blushing Groom (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 114)
2007 (Feb 05), b, f, CANSU HANIM by Manila (USA)
Haydar Aydın
RESOLANA (USA) , b , 1992 , bred by Stelcar Stables Inc., by Sovereign Dancer (USA), out of Sunny Moment (USA), by
Roberto (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 114)
2007 (Feb 24), b, f, SAYLAN by Royal Abjar (USA)
Yavuz Sarıkaya
99
Kısraklar - Broodmares
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 140)
2007 (Feb 13), ch, c, MANHATTAN BOY by Strike The Gold (USA)
Orhan Tanatar
REVEUSE DU SOIR (GB) , b , 1989 , bred by Ridgecourt Stud, by Vision (USA), out of Dance By Night (GB), by Northfields
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 114)
2007 (Feb 06), ch, f, CHARMING LADY by Orta Asya
Fatine Özsoy
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by
Ballymore (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 114)
2007 (May 06), b, f, HARMONY IN BLUE by Eagle Eyed (USA)
Melis Kurtel Emin
RIPPINGTONS ,ch , 2002 , bred by Oktay Serici, by Midyan (USA), out of Mare Balticum (FR), by Zieten (USA) (see v : 3, p :
123)
2007 (May 15), ch, f, ANEMON GIRL by Dinyeper (GB)
Aslı Akçura
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 2. Sup. to v 3, p : 115)
2007 (Mar 28), b, c, ÇİÇEK PINARLIM by West By West (USA)
Özen Adalı
RITSA , b , 2001 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Lady Of Note (GB), by Persian Bold (IRE) (see v : 3, p : 108)
2007 (Apr 27), b, f, PRENSES MERVE by Danakay
Ali İhsan Kopal
RIVER JEF (USA) , b , 1991 , bred by Crazy Horse Investment, by Al Nasr (FR), out of River Valley (FR), by Riverman (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2007,early abortion, by Velociraptor (GB)
RİMA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Pelder (IRE), out of As Sharp As (GB), by Handsome Sailor (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 115)
2007 (Feb 10), ch, c, BABI ALİ by River Special (USA)
Celal Ataman Özden
RİNG STAR , b , 1995 , bred by N. Narin, by Eastern Star, out of Princess Rani (IRE), by Prince Tenderfoot (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 115)
2007 (Feb 20), b, f, COŞKUNKIZI by Uğurkan
Haldun Coşkun
RİNSA , b , 2001 , bred by Galip Gençol, by Ocean Crest (USA), out of Patara I, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 115)
2007 (Mar 27), b, f, GENÇ GİZEM by Kaplan (IRE)
Galip Gençol
RO-RO , b, 1989 , bred by Semiral Bilbaşar, by Cock Robin (USA), out of Rodina (FR), by Pharly (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 115)
2007 (Jun 13), ch, c, MILAN by Mountain Cat (USA)
Ateş Saltukoğlu
ROCHEA (GB) , b , 1994 , bred by Sadettin Atığ, by Rock City (IRE), out of Pervenche (GB), by Latest Model (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 115)
2007 (Mar 25), b, c, KING KAHYA by Medya
Mustafa Gediz
100
Kısraklar - Broodmares
ROCKCELLA ,b, 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Accelerator (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p : 167)
2007, barren to Green Gönen
ROMANZA (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p : 341 ), by In The
Wings (GB), out of Ela Romara (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE)
2007 (Apr 06), b, c, AFTER THE SHOCK by Fantastic Light (USA)
Serdal Adalı
RONIN , b , 2001 , bred by Gülnur Gülerce, by Private Tender (GB), out of Dazzling, by All That Jazz (see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2007 (May 29), ch, c, TUHU AMCA by Yıldırımay
Necdet Özbek
ROSAMIRA , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Manila (USA), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
116)
2007 (Apr 30), b, f, RHUMBA by Bin Ajwaad (IRE)
Ali Levent Dilmaç
ROSE DU PAYS (GB) , ch , 1996 , bred by Auldyn Stud Ltd, by Anshan (GB), out of Solemn Occasion (USA), by Secreto (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2007 (Mar 30), ch, f, KISS AND SAY BYE by Galetto (FR)
Yurdagül Ülgen
ROSE NOIR , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Doyoun (IRE), out of Saraylı, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 174)
2007 (May 16), ch, f, GOLDEN ROSE by Royal Abjar (USA)
T. Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu
ROSE OF KAVÇİN , ch , 2001 , bred by Erhan Kavçin, by Karayel I, out of Aysel I, by Tünkut (see 1. Sup. to v 3, p : 143)
2007 (May 05), ch, c, ROSE OF BOY by Horon
Erhan Kavçin
ROSE OF PARADISE (USA) , b , 1999 , bred by Eaton & Thorme Inc, by Hansel (USA), out of Vie En Rose (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2007,early abortion, by Always A Classic (CAN)
ROSEDALE (USA) , b , 1993 , bred by Dee Ellen Cook , by Lost Code (USA), out of Alden's Juana (USA), by John Alden (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2007,early abortion, by Mountain Cat (USA)
ROSELİNDA , ch , 1997 , bred by Davide Franco, by Galetto (FR), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 143)
2007 (Feb 15), b, c, YÜNLÜCELİ by Dadaş
Sent to BUL in 2007
Davide Franco
ROSIE DREAM (GB) , ch , 1996 , bred by Mount Coote Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Impudent Miss (IRE), by
Persian Bold (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2007 (Feb 23), ch, f, ALWAYS A DREAM by Always A Classic (CAN)
Ertuğrul Özay
ROXIE HART (IRE) , b , 2000 , bred by Tullamaine Castle Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Dangerous Diva (IRE),
by Royal Academy (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2007 (Mar 30), b, f, HALE by Unaccounted For (USA)
Ahmet Aksencer
101
Kısraklar - Broodmares
ROYAL MINA (IRE) , b , 2000 , bred by Tommy Stack, by Turtle Island (IRE), out of Minami (IRE), by Caerleon (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 116)
2007 (Apr 09), b, c, DIOMEDES by Asakir (GB)
Hami Yavaş
ROYAL TULIB , b , 2002 , bred by Gaye Aksongur, by Royal Abjar (USA), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see v : 3, p : 111)
2007 (Apr 23), b, c, ÇELLO by Danakay
Levent Birengel
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by
Wollow (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 117)
2007 (May 03), b, f, GIKGA by Strike The Gold (USA)
Mehmet Çay
ROZY GALANTE , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3,
p : 117)
2007 (Apr 22), b, f, ROQUETTE by Sun Music (IRE)
Ali Levent Dilmaç
RUBINA , ch , 1998 , bred by İ. Kaan Sidar, by Bachelor Party (IRE), out of Ruby, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 117)
2007 (May 28), ch, c, ROCK ROCK by Argaeus (GB)
İ. Kaan Sidar and M. Ercan Emre
RUBİO , b,1996 , bred by Davide Franco, by Devir, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 117)
2007 (Apr 29), ch, f, RIVER EMOTION by Strike The Gold (USA)
Fethi Ahmet Öksüz
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 117)
2007 (Apr 05), b, f, FLAWLESS by Alaboy
Ömer Turgay Ulçay
RUNAWAY BRIDE , b , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Pivotal (GB), out of Prima Facie (GB), by Primo Dominie (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 117)
2007 (Mar 08), b, c, DAY AND NIGHT by Always A Classic (CAN)
Fatine Özsoy
RUNNING GIRL , ch , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Raınbırd, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3,
p : 117)
2007 (Mar 10), b, f, REQUEST by Ocean Crest (USA)
Ali Levent Dilmaç
RUSIAN GIRL , b , 1991 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Siberian Express (USA), out of Ivekia (USA), by Sir Ivor (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 117)
2007 (Mar 20), b, c, SABAH GÜNEŞİ by Royal Abjar (USA)
Fatma Tutumlu Şanslı
RÜYAM , b , 2002 , bred by Erman Çıkıllı, by Doyoun (IRE), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3, p : 88)
2007 (May 18), b, c, PETROL by Erdembey (GB)
Erman Çıkıllı
RÜZGARGÜLÜ (GB) , ch , 1999 , bred by Roldvale Ltd., by Bijou D'inde (GB), out of Bocas Rose (GB), by Jalmood (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 117)
2007 (Feb 21), ch, f, BADASEA by Sea Hero (USA)
Abdülhadi Çelen
102
Kısraklar - Broodmares
RÜZGARIN KIZI , ch , 1995 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Tender Prınce, out of Wındmıll, by Running Mill (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 118)
2007,dead foal, by Keremhan (GB)
SABAH , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by College Chapel (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 118)
2007 (Apr 14), ch, f, SELAMLIK by West By West (USA)
Mehmet Eren Doğanbey
SABIRLI KADIN (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Catrail (USA), out of Sense Of Honour (USA), by Be My Guest
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 118)
2007 (Feb 15), ch, c, PRETORIA by Sea Hero (USA)
Fedai Kahraman
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 118)
2007 (Mar 04), b, f, RIVER GLITTER by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
SADA (GB) , b , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Mujtahid (USA), out of Peace Girl (GB), by Dominion (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Mar 18), ch, f, ONE MINUTE by Always A Classic (CAN)
Davide Franco
SADLER'S FLY (IRE) , b , 1992 , bred by Fred Hucker, by Sadler's Wells (USA), out of Braneakins (IRE), by Sallust (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 118)
2007 (Mar 17), ch, f, KISS OF FIRE by Eagle Eyed (USA)
Atilla Özsoy
SAFARI GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see v : 3, p : 191)
2007 (Mar 17), ch, c, KURT KARACA by River Special (USA)
Mehmet Kurt
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 118)
2007 (Feb 04), b, c, DEEP OCEAN by Eagle Eyed (USA)
Fedai Kahraman
SAFİYE HANIM (GB) , b , 1999 , bred by C. R. Mason, by Alhaarth (IRE), out of Sheryl Lynn (GB), by Miller's Mate (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 118)
2007 (Mar 03), b, c, LAİK BOY by Common Grounds (GB)
Onur Yetkin
SAGA BOREALE (FR) , b , 1992 , bred by Mme Yolande Seydoux De and Clausonne , by Al Nasr (FR), out of Sad Akarad (FR),
by Akarad (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 119)
2007 (Feb 10), b, f, SERVAL by Marlin (USA)
Kamil Bolcan
SAHAYB (GB) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Green Desert (USA), out of Matila (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 119)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
SAICHANIA (GB) , b , 1997 , bred by M. B. Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 119)
2007 (May 06), b, c, GAUCHO by Strike The Gold (USA)
Yavuz Vidinli
103
Kısraklar - Broodmares
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see v : 3, p : 39)
2007 (Mar 01), ch, f, YEMZEŞ by Maynatay
Gıyasettin Şen
SAKKARA , b , 2001 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Eagle Eyed (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 2. Sup. to v 3, p :
119)
2007 (Apr 05), b, c, SIX KARRAT by Horon
Ahmet Engin Gıcır
SALA (USA) , b , 1995 , bred by Buckram Oak Farm, by Cryptoclearance (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by Lyphard (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 119)
2007,f,dead, by Perfect Storm
SALAMBO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 119)
2007 (Apr 27), ch, c, PELİTKÖYLÜ by Fit To Survive (USA)
Mehmet Emin Taylı
Died in 2007
SALGIR , b , 1997 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Ottoman, out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN) (see 2.
Sup. to v 3, p : 119)
2007 (Mar 15), b, f, NOKS by Unaccounted For (USA)
Faik Uğur Kızılserap
SALIENCE (IRE) , ch , 1991 , bred by F. D. McAuley, by Digamist (USA), out of Sallail (IRE), by Sallust (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 119)
2007, not covered in 2006
SALLY NAVY (USA) , b , 1990 , bred by Haras D'Etreham , by Polish Navy (USA), out of Sonoma (FR), by Habitat (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 119)
2007 (Apr 18), b, f, ROYAL NAVY by Royal Abjar (USA)
Tevfik Çelikoğlu
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2007 (Mar 23), b, f, SAM GIRL by Velociraptor (GB)
Doğan Küçükemre
SAM FLAKE , b , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 120)
2007 (Apr 05), b, c, CASINO by West By West (USA)
Aykut Bulat
SAM LAND (GB) , gr , 1995 , bred by H. J. W. Steckmest, by Tirol (IRE), out of Friendly Thoughts (USA), by Al Hattab (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 147)
2007 (Apr 09), b, c, SEBAT by Unaccounted For (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
SAM PREMIER , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 147)
2007, barren to Mutamanni (GB)
SAMBACI , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Hazel, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2007 (May 20), b, f, SUDE HANIM by Soylu Kan
Mehmet Emin Üçeş
104
Kısraklar - Broodmares
SAMTAŞ STUD , b , 1994 , bred by Özkan İşgüden, by Last Tycoon (IRE), out of Just Fabulous (FR), by Fabulous Dancer (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2007, barren to Sam Holme (IRE)
SAMYELİ , b , 1995 , bred by Özkan İşgüden, by Barbar, out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2007 (Apr 01), b, c, SAM GALE by Mutamanni (GB)
Özkan İşgüden
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 148)
2007 (Feb 01), b, c, HAMMURABİ by Strike The Gold (USA)
Mustafa Selçuk San
SAN ROBERTA (GB) , b , 1998 , bred by M. J. Simmonds, by Slip Anchor (GB), out of Sibley (GB) , by Northfields (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 120)
2007 (Apr 10), b, c, KAREAS by Centaur (GB)
Levent Güneş
SANDUKKAR (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by In The Wings (GB), out of Buzzbomb (GB), by Bustino (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 120)
2007 (Feb 21), b, f, KAJU by Manila (USA)
Cansel Ünbay
SANTA ANITA , b , 1986 , bred by Can Necmettin Güven, by Gap Of Dunloe (FR), out of Yonca I, by Ay Tudor (see 2. Sup. to v
3, p : 120)
2007 (Mar 10), b, f, SANTA EVITA by Islambol
Can Necmettin Güven
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 120)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 121)
2007 (Apr 10), b, c, ASLANOĞLU by Commoner
Müslüm Arslan
SANTİLLA , b, 1999, bred by Davide Franco, by Housamix (FR), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
121)
2007 (Apr 30), b, c, MUBİLEN by Hand To Hand (IRE)
Taşkın Avcı
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 121)
2007 (Mar 25), b, c, BLUE SAPHİR by Bin Ajwaad (IRE)
Şerafettin Gedik
SARAFİN , ch , 1999 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Les Dancelles (GB), by Pas De Seul (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 121)
2007 (Apr 08), gr, c, DRANGO by Grey Hawk
Yusuf Gürdegis
SARATOGA STAGE (USA) , ch , 1990 , bred by VERNE H. WINCHELL, by Saratoga Six (USA), out of Stage Flite (CAN), by
Lord Durham (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 121)
2007 (Mar 30), ch, c, KING CITRUS by Always A Classic (CAN)
105
Hasan Aksoy
Kısraklar - Broodmares
SARAY CADDESİ (IRE) , ch , 1999 , bred by Bo Helander, by Dolphin Street (FR), out of Nairasha (IRE), by Niniski (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 121)
2007 (Feb 28), ch, f, PELMEL by İsmethan
Adnan Mümin Safa
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 121)
2007 (Mar 13), b, f, ASFALYA by Mujtahid (USA)
Şenol Gümüşdere
SARENNE (GB) , b , 2001 , bred by J. P. Hardiman foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 45, p : 372 ), by
Deser Sun (GB), out of Fabulous Pet (IRE), by Somethingfabulous (USA)
2007 (Mar 15), b, c, THE FATHER by Peintre Celebre (USA)
Serdal Adalı
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 122)
2007, barren to Velociraptor (GB)
SARIYERLİ , ch , 1999 , bred by Hüseyin Erdem, by Sakab (FR), out of Nergis Hanım, by Bachelor Party (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 122)
2007 (Apr 15), b, c, EFFUSIVE HUNTER by Hand To Hand (IRE)
Taşkın Avcı
SAVER , ch , 1995 , bred by Şencan Fotocan, by My Volga Boatman (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 122)
2007 (Apr 05), ch, c, KAHRAMANIM by Yavuz Star
Necmiye Hepgül Burat
SAVORSKY , b , 1997 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
122)
2007 (Apr 24), b, c, BLACK FIRE by Commoner
Ahmet İpek
SAYHAAT (IRE) , b , 1998 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Her Ladyship
(GB), by Polish Precedent (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 122)
2007 (Apr 11), b, f, REYAREYA by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
SAZAK GÜLÜ , b , 1999 , bred by Sıdıka Şahin, by Mr Black, out of Raısıng Star, by Centroline (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Mar 01), ch, c, TIME OF TROUBLE by Ertekin
Mehmet Hanefi Şahin
Died in 2007
SCENIC SPIRIT (IRE) , b , 1993 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Scenic (IRE), out of Quality Of Life (IRE), by Auction Ring
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 123)
2007,dead foal, by Always A Classic (CAN)
SCORPIO , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Brillantissime (USA), by Riverman (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 123)
2007 (Mar 15), b, c, BARANQUILLA by Yildiz (USA)
B.A. Karataş and E.Atman Özyiğit
SEA BLUE (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by In The Wings (GB), out of Aquamarine (IRE), by Shardari (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 123)
2007,f,dead, by Mujtahid (USA)
106
Kısraklar - Broodmares
SEATTLE SELECT (USA) ,b , 1999 , bred by Prestonwood Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1999, (see Am. SB
Electronic ), by Ocean Crest (USA), out of Dance Up Stream (USA), by Slew O'gold (USA)
2007,early abortion, by Akabey (IRE)
SECRET GLORY , ch , 1990 , bred by Davide Franco, by Le Glorieux (GB), out of Summer Fling (FR), by Vitiges (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 151)
2007 (Mar 09), ch, c, GOLDEN TAN by Eagle Eyed (USA)
Şenol Şen
SECRING (USA) , b , 1991 , bred by Crook Investment Co. and and J. A. Heinz , by Secreto (USA), out of My First Fling (USA),
by Olden Times (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2007,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2007
SEGİ (GB) , ch , 1998 , bred by M. C. Collins, by Definite Article (GB), out of Thevetia (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 123)
2007 (Mar 22), b, c, YADİGAROĞLU by Ortega
Adnan Bucak
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud, by Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 123)
2007 (Apr 05), ch, c, ALHAZAR by Red Bishop (USA)
Jale Atanç
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2007 (Mar 05), b, c, BOLCAN by Islambol
Yağmur İrfan Sağnak
SELCANIM , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 124)
2007 (Apr 21), b, f, MISS GLORY by Argaeus (GB)
Levent Sarıkaya
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2007, barren to Strike The Gold (USA)
SELDEN KALAN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Sel Suyu, by The Best (see v : 3, p : 176)
2007 (Apr 01), b, f, BERRA by Tambulot
Mehmet Kurt
SELECTION (FR) , b , 1997 , bred by A. Head and Mme Alec Head, by Sillery (USA), out of Sans Prix (USA), by Vaguely
Noble (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2007 (May 18), b, f, ARCADE FIRE by Eagle Eyed (USA)
Ali Topal
SELIN HANIM (FR) , b , 1999 , bred by Elevage Haras De and Bourgeauvılle , by Loup Solitaire (USA), out of Wicked Folly
(IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2007 (Feb 11), ch, f, WISDOMLAND by Tarsus
İsmail Yılmaz
Died in 2007
SELİN TANEM , b , 1995 , bred by M. Z. Bulduk, by Handsome Star (IRE), out of Falcon Crest, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p :
124)
2007 (Jan 23), b, f, ÖZÜMCAN by Strike The Gold (USA)
Yıldırım Bulduk
107
Kısraklar - Broodmares
SEMENCE D'OR (FR) , b , 1995 , bred by Wattine Michel &Fils, by Kaldoun (FR), out of Source D'orezza (FR), by Akarad (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2007, barren to Strike The Gold (USA)
SEMUŞ , b , 1986 , bred by Demir Kamil Görgün, by Çukurova, out of Ren, by Dragon Blanc (see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2007,early abortion, by Karabeyhan (GB)
SEN VE BEN , b , 1986 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Piling (USA), out of Andromache (GER), by Rocket (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 152)
2007 (Mar 24), b, c, KONFÜÇYÜS by Indochına
Necmi Şölen
SENSE OF URGENCY (USA) , b , 1994 , bred by Summa Stable, by Quest For Fame (GB), out of Franca (ITY), by Viceregal
(CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 124)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
SERAPCAN ,b, 1996 , bred by Galip Gençol, by Royal Bequest (CAN), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
125)
2007 (Mar 27), b, f, GENÇ NURAY by Kaplan (IRE)
Galip Gençol
SERDESİRE (GB) , b , 1997 , bred by R. J. McAlpine and D. O. Pickering, by Shalford (IRE), out of Sugar Loch (GB), by
Lochnager (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2007, not covered in 2006
SERDİL , ch , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Lycius (USA), out of Confidence Boost (USA), by Trempolino (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 125)
2007, no return to Ocean Crest (USA)
SERRAM (IRE) , b , 1997 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Baie Sauvage (USA), by Bering (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 125)
2007 (Feb 24), ch, f, ASLI CANTAY by Mujtahid (USA)
Ahmet Cavcav
SERTBORA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary Gallagher, by Danehill Dancer (IRE), out of The Boozy News (ABD), by
L'emigrant (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 125)
2007 (Apr 15), b, f, NOBLE LADY by Indigo Red (GB)
Selçuk Tamgaç
SESSİZ GÜZEL (GB) , b , 1999 , bred by A.S. Leftwich, by Pursuit Of Love (GB), out of Colleen Liath (GB), by Another Realm
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 125)
2007 (May 08), b, c, MEDITERRANEAN STAR by Bin Ajwaad (IRE)
Abdülkadir Yeniçıkan
SEVDİK , b, 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
125)
2007 (Feb 03), b, c, NİĞDELİ by Top Play
Erdem Bekmezci
SEVİLAY , b , 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Mar 15), ch, f, ÖZLEMİN GÜCÜ by Deniz Gücü
Mevlüt Taniyit
108
Kısraklar - Broodmares
SEVİM KIZI , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Sevim, by Vidar (see v : 3, p : 179)
2007,early abortion, by Perugino Star (IRE)
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
126)
2007 (Mar 26), b, c, SEVİMLİ ÇOCUK by Unaccounted For (USA)
İrfan Berberoğlu
SEVİMSULTAN , gr , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Feb 16), b, c, CANIMKANIM by Ozanım
Alaattin Karaca
SEVİNCİM (IRE) , b , 1999 , bred by K. and Mrs Cullen, by Danehill Dancer (IRE), out of Princess Raisa (IRE), by Indian King
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2007, no return to Elixir (IRE)
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA) (see
v : 3, p : 202)
2007 (Feb 24), ch, f, GÜLAY SULTAN by Mountain Cat (USA)
Şadi Kaan Sezen
SEZALSU , b , 2000 , bred by Selçuk Sezal, by Noble Star, out of İlkkan, by Kahika (see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Apr 25), b, f, SİYAH ALTIN by Karahübür (IRE)
Selçuk Sezal
SEZEN RÜZGARI , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Barathea (IRE), out of Tessaby (GER), by Surumu (GER) (see v : 3, p :
199)
2007 (Mar 02), b, f, GÜLAYIN KIZI by Enginhan
Şadi Kaan Sezen
SHARBADA (FR) , b , 1992 , bred by S.A. Aga Khan, by Kahyasi (IRE), out of Sharmada (FR), by Zeddaan (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 154)
2007 (Feb 23), ch, c, ARASUS by Fernando
Mustafa Kastar
SHARLEEN , ch , 1991 , bred by Nevzat Karagözoğlu, by Laughing Matter (USA), out of Margot, by Margouillat (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 154)
2007, barren to Irish Shuttle (IRE)
SHARP FALCON (IRE) , gr , 1991 , bred by T. Monaghan, by Shaadi (USA), out of Honey Buzzard (GB), by Sea Hawk II (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Mar 23), gr, c, PICCOLO by Common Grounds (GB)
Francesco Sponza
SHARP GEM (GB) , b , 1990 , bred by Aston Park Stud Ltd., by Elegant Air (GB), out of Brightelmstone (IRE), by Prince Regent
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 155)
2007 (Apr 10), b, c, CENGİZHAN BEY by Mujtahid (USA)
Cengizhan Bayır
SHARPY (GB) , gr , 1995 , bred by Terry Minahan , by Sharpo (GB), out of Shaieef (IRE), by Shareef Dancer (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 155)
2007 (Mar 25), gr, f, NİMENO by Finisher
Hasan İbrahim Sarıgöllü
109
Kısraklar - Broodmares
SHATALIA (USA) , b , 1989 , bred by H. H. Aga Khan, by Shahrastani (USA), out of Sharaniya (USA), by Alleged (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 155)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
SHE'S MY LOVE (GB) , ch , 1993 , bred by W. H. Joyce, by Most Welcome (GB), out of Stripanoora (GB), by Ahonoora (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 126)
2007 (Apr 04), ch, f, FIRE OF AEGEAN by Last Legend
Hasan Kahraman Erturgut
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 127)
2007 (Mar 04), b, f, ASİ BABY by Common Grounds (GB)
Kemal Kurt
SHER (IRE) , b , 1999 , bred by James P. Staunton, by Darnay (GB), out of Onde De Choc (USA), by L'enjoleur (CAN) (see 1.
Sup. to v 3, p : 155)
2007 (Feb 18), ch, c, HASHAYŞER by Natıve Procıda
Hasan Şer
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 127)
2007 (Mar 17), b, f, BADAHERO by Sea Hero (USA)
Abdülhadi Çelen
SHIERO , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 127)
2007 (Apr 17), gr, f, ZORBİKE by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
SHILSILA (GB) , b , 1987 , bred by H. H. Aga Khan, by Darshaan (GB), out of Shahdiza (USA), by Blushing Groom (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 127)
2007, barren to Bizim Ayancikli (IRE)
SHING GIRL , b , 1999 , bred by Ersen Kuru, by Abbas, out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 156)
2007 (Mar 30), b, f, MISS BAŞAK by Bin Ajwaad (IRE)
Aysel Kuru
SHINING MINA , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Shining Steel (GB), out of Taormina, by Lockton (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 127)
2007 (Apr 20), ch, c, SHINING CAPE by Caperena
Mustafa Doruk Yılmaz
SHINKANSEN , ch , 2001 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 127)
2007 (Apr 05), b, f, REDROCK by Perfect Storm
Ekrem Beşerler
SHOOTING STAR , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup.
to v 3, p : 127)
2007, barren to Kizilderili (USA)
SHOT STOPPER (GB) , gr , 1988 , bred by D. A. and Mrs. Hicks, by Bellypha (IRE), out of Ideal Home (GB), by Home Guard
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 127)
2007 (Mar 23), gr, f, AMAYA by Sri Pekan (USA)
İlhami Gültepe
110
Kısraklar - Broodmares
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see v : 3, p : 12)
2007 (Mar 29), ch, f, SHOW PLAY by Top Play
Erdem Bekmezci
SHURA , ch , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Fleur, by Nurcivan (see 2. Sup. to v 3, p : 127)
2007 (Feb 07), b, f, TORJIN by Danakay
Fatma Dilek Gül
SIENA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see v : 3, p : 177)
2007 (Apr 07), b, c, KID CHARLEMAGNE by Common Grounds (GB)
Ethem Murat Kesebir
SIERRA PADRONA (IRE) , b , 1995 , bred by David Barry, by Danehill (USA), out of Damezao (IRE), by Alzao (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 156)
2007 (Mar 14), b, c, GOLD HIIL by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
SIGNATURE D. (USA) , ch , 1990 , bred by Robert B. Trussell, by Diesis (GB), out of Indoor (FR), by Caracolero (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 157)
2007, not covered in 2006
SILENCIO , gr , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Dracula (AUS), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 127)
2007 (Mar 07), gr, c, FIRTINA FIRAT by Always A Classic (CAN)
Fevzi Derya Beşikçi
SILENT NIGHT (GB) , gr , 1997 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Night Shift (USA), out of Catch The Sun (GB), by
Kalaglow (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Mar 27), gr, f, HAZAN by Keyif
Dicle Kimya D.P. N.T.ve G..Ltd.Şrk.
SILENT PRINCESS (USA) , b , 1996 , bred by Wafare Farm Harvey C. Vogel, by Dynaformer (USA), out of Princess J V (USA),
by Dr Blum (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Apr 04), ch, f, COPY CAT by Royal Abjar (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see v : 3, p :
215)
2007 (Feb 10), b, c, DELİKOR by Dinyeper (GB)
Soner Sökmen
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 128)
2007,c,dead, by Danakay
SILVER GLINT (USA) , gr , 2000 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II
(FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Feb 04), gr, f, MORÇEŞME by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
SILVER QUICK (IRE) , gr , 1996 , bred by Regulus Bloodstock and Company , by Paris House (GB), out of Princess Pavlova
(IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Mar 13), b, f, SPRING FEVER by Sri Pekan (USA)
Ayşegül Kurtel
Died in 2007
111
Kısraklar - Broodmares
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff foaled in USA and imported from U.K. in 2005, ( see Am. SB v : 31 ),
by Silver Deputy (CAN), out of Special Broad (USA), by Broad Brush (USA)
2007 (Feb 11), b, c, STOP STOPPING ME by Unaccounted For (USA)
Serdal Adalı
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 128)
2007 (Feb 27), b, f, CUTE GIRL by Eagle Eyed (USA)
İrfan Suat Kutlu
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 2. Sup.
to v 3, p : 129)
2007 (Feb 15), ch, f, IŞIKZEYNEP by Irish Shuttle (IRE)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SIMPLYHECTIC (IRE) , b , 1993 , bred by Desmond Gray , by Simply Great (FR), out of Melungeon (GB), by Ardoon (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 129)
2007 (Apr 16), b, c, CANSEL BEY by River Special (USA)
Cansel Ünbay
SINGITA , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Royal Abjar (USA), out of Malena, by Barnato (USA) (see v : 3, p : 121)
2007 (May 08), b, f, SUAREZ by Unaccounted For (USA)
Sinan Sarsılmazlar
SINKING SUN (GB) , gr , 1993 , bred by Juddmonte Farms, by Danehill (USA), out of Oscura (USA), by Caro (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 129)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
SIOUX LAKE (IRE) , gr , 1999 , bred by Pat Beirne, by Eagle Eyed (USA), out of Hat And Gloves (GB), by Wolver Hollow
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 158)
2007 (May 10), b, f, YALDIZ by Ocean Crest (USA)
Kadir Fidan
SIRDAŞ (GB) , ch , 1999 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Bahamian Bounty (GB), out of Toast (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 158)
2007 (Apr 01), ch, f, OXFORD SON by Asakir (GB)
Nilay Karadağ
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA) (see
v : 3, p : 84)
2007 (Mar 07), b, f, TUTKUNAZ by Strike The Gold (USA)
Bülent Utkun
SIXTH SENSE , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see v : 3, p : 25)
2007 (Apr 05), ch, c, SAMETCAN by Felek I
Ahmet Kavran
SİBOŞ , gr , 1996 , bred by Yervant Ütücü, by Cock Robin (USA), out of Progresıve, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 129)
2007 (Apr 25), gr, c, WHITE JUNIOR by Bin Ajwaad (IRE)
Yervant Ütücü
SİLGA , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
129)
2007 (Feb 19), ch, f, AĞILMUS FIRTINASI by Lugano
Mustafa Şişman
112
Kısraklar - Broodmares
SİMEL , b , 1999 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Karçiçeği, by Çakabey I (see 2. Sup. to v 3, p : 129)
2007, barren to West By West (USA)
SİMGEHANIM , ch , 1998 , bred by Nihat Temeloğlu, by Barnato (USA), out of İskoçyalı, by Nicholas Bill (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 129)
2007 (Mar 01), ch, c, EBUKEDNAZAR by Mandrake
Haldun Coşkun
Died in 2007
SİNE , ch , 1998 , bred by Erol Seyok, by Oğuzhan II, out of İlktay II, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 159)
2007 (Apr 05), b, f, KIZIM AYNUR by Old Bond
Erol Seyok
SİNEMCAN ,ch , 1999 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 130)
2007,dead foal, by Nursultan
SİRENE , b , 1993 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Melisa (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 130)
2007 (Mar 29), b, c, SİREN by Galetto (FR)
Aysel Birol
SİTEM , b , 2002 , bred by Selahattin Can Birol, by Cim Bom Bom (IRE), out of Bloodstock, by Vidar (see v : 3, p : 26)
2007 (Mar 24), b, c, NUH BEY by Sea Hero (USA)
Selahattin Can Birol
SİYAH ORFE , b, 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see v : 3, p :
163)
2007 (Mar 25), b, f, BADEM by Free Man
Vahan Garo Kuyumciyan
SİYAKİ , b , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Tagula (IRE), out of La Posada (GB), by Procida (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 130)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
SKY LIFE (IRE) , b , 1997 , bred by Eamon and Mrs Mary Salmon, by Unblest (GB), out of Ornette (IRE), by Bluebird (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 130)
2007 (Jan 19), b, f, CUNDALI by Asakir (GB)
Ufuk Kurtlar and Süleyman Altunbaş
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of
Copeaway (USA), by Copelan (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 130)
2007 (Apr 07), ch, c, BLACK EYE BROW by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
SKY WATER , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Son Pardo (GB), out of Swagger Lady (GB), by Tate Gallery (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 130)
2007 (Mar 15), b, f, PASSING SHOT by West By West (USA)
Mustafa Mehmet İlhan
SLANDER (USA) , ch , 1996 , bred by Skymare Farm, Inc., by Miswaki (USA), out of Slam Bid (USA), by Forli (ARG) (see 1.
Sup. to v 3, p : 160)
2007,c,dead, by Bullmarket
Died in 2007
113
Kısraklar - Broodmares
SLMAAT (GB) , ch , 1991 , bred by Ali K.Al Jafleh, by Sharpo (GB), out of Wasslaweyeh (USA), by Damascus (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 130)
2007 (Feb 15), b, c, YILDIZBEY by Marlin (USA)
Ömer Halim Aydın
SLUG , ch , 2000 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Spring Carnival (USA), by Riverman (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 131)
2007 (Mar 04), ch, f, SILA KIZ by Argaeus (GB)
Hayriye Kocaman
SMYRNA , b , 1999 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 131)
2007 (Feb 23), b, c, by Royal Abjar (USA)
Ahmet Yücel Birol
SNAKE BITE , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Myra, by Castle Rising (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 131)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
SOLFEJ , gr , 1996 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by My Volga Boatman (USA), out of Amila (IRE), by Great Nephew (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 131)
2007 (May 05), b, f, SOLFEJS GIRL by Bin Ajwaad (IRE)
Ayhan Çalıkoğlu
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 2. Sup. to v 3, p : 131)
2007 (Apr 14), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Salih Tatari
SOPRAN CARRIE (IRE) , b , 1996 , bred by Azienda Agricola S. Uberto, by Indian Ridge (IRE), out of Cara Carlton (USA), by
Far North (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 131)
2007 (Mar 23), ch, c, BABA BORAN by Al's Theatre (USA)
Meltem Ekenler
SORENTO , b , 1999 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3, p
: 131)
2007 (Apr 15), ch, f, DÖKER GÜL by Manila (USA)
Şeref Döker
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
131)
2007 (Apr 21), b, c, HELL BOY by Ocean Crest (USA)
Nevzat Ünlü
SOUND OF QUEEN (GB) , ch , 1999 , bred by Ian Emes foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 617 ),
by Elmaamul (USA), out of Dame Du Moulin (GB), by Shiny Tenth (GB)
2007 (Apr 14), ch, c, PRENS RIZA by Elixir (IRE)
Mustafa Gediz
SOVIET WEAPON (IRE) , ch , 1999 , bred by John McKay, by Hamas (IRE), out of Soviet Maid (IRE), by Soviet Star (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Mar 23), ch, c, AKDENİZ ATEŞİ by Sea Hero (USA)
Kazım Namlı
SOYLU KIZ , gr , 1997 , bred by A. İhsan Kaya, by Royal Bequest (CAN), out of Grey Gypsy (GB), by Absalom (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Apr 23), gr, f, SOYLU CASTELLO by Castello (IRE)
Mehmet Ağolday
114
Kısraklar - Broodmares
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Feb 08), ch, c, MACKOLİK by Mountain Cat (USA)
Kokteyl Tel. İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
SÖKE SÖKE , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Hector Protector (USA), out of Best Of All (IRE), by Try My Best
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Mar 19), ch, f, ALTURNA by Keyif
Dicle Kimya D.P. N.T.ve G.Ltd.Şrk.
SÖKELİ , ch , 1996 , bred by Mustafa Yağcı, by Merhaba I, out of Lebriz, by Kamalpour (GB) (see v : 3, p : 187)
2007 (Mar 05), ch, f, MAGICIAN GIRL by Mandrake
Hamit Topçu
Died in 2007
SPECIAL GIRL , b , 2000, bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by River Special (USA), out of Radıkal Lady, by Tüten (see v : 3, p :
160)
2007 (Mar 29), b, c, SPECIAL KING by Always A Classic (CAN)
Murat Mehmet Özal
SPECTRA , b , 2002 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Fantastic Fellow (USA), out of Silk Route (USA), by Shahrastani (USA)
(see v : 3, p : 183)
2007 (Mar 01), ch, f, MEZİYETLİ by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
SPECTRE (USA) , b , 1994 , bred by Weststar Bloodstock, by St Jovite (USA), out of Secret Form (IRE), by Formidable (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Mar 12), b, f, ALESSIA by Eagle Eyed (USA)
Yaman Zingal
Died in 2007
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see v
: 3, p : 102)
2007 (Mar 18), b, f, LEDA by Marlin (USA)
Kadri Soytürk
SPEED FOR (IRE) , ch , 1999 , bred by Andrew Bradley, by Grand Lodge (USA), out of God Speed Her (IRE), by Pas De Seul
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (May 20), ch, f, SPITEFUL by Marlin (USA)
Oktay Karaköseoğlu
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Feb 11), b, c, FROM THE BACK by Bayduhan
İbrahim Gökbaş
SPRING DANCE (FR) , ch , 1994 , bred by Mr Jean-Louıs Bouchard, by Dancing Spree (USA), out of Heracleia (FR), by
Kenmare (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 132)
2007 (Apr 06), ch, f, SECRET GOAL by Galetto (FR)
Şerafettin Gedik
SPRING LADY , b , 1999 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Agam (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 133)
2007 (Feb 14), ch, c, MULAY by Mohan
İklimya Tetik
SPRINGTIME SUGAR (USA) , b , 1986 , bred by Mike G. Rutherford, by Halo (USA), out of Spring Is Sprung (USA), by
Herbager (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007,early abortion, by Spectrando (IRE)
115
Kısraklar - Broodmares
ST CYR ATY (IRE) , b , 1993 , bred by Cahalane O'Hanlon, by Ela-Mana-Mou (IRE), out of Miss St. Cyr (GB), by Brigadier
Gerard (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007,early abortion, by Ortega
ST ROSE OF LIMA (GB) , ch , 1999 , bred by Newgate Stud Co, by Dr Devious (IRE), out of Mayfair (GB), by Green Desert
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007 (Mar 20), b, f, KARAMUK by Ardahan (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007 (Mar 09), ch, f, ORIENTAL by Royal Abjar (USA)
Kamil Levent Kitapçı
STAND UP PLEASE (GB) , b , 1999 , bred by J. R. Mitchell foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2592 ), by Mistertopogigo (IRE), out of Strapless (IRE), by Bustino (GB)
2007 (Mar 18), b, f, CHATA BOX by Sheer Honor
Akın Oğuz Dinç
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007 (Apr 01), b, f, SKY IS THE LIMIT by Mountain Cat (USA)
Melis Kurtel Emin
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by Bold
Ruckus (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007 (May 01), b, c, ALL IN by Sri Pekan (USA)
Melis Kurtel Emin
STARLINE (GER) , ch , 2001 , bred by Gestut Eulenberger Hof foaled in GER and imported from U.K. in 2006, ( see Ger. SB v :
36 ), by Trempolino (USA), out of Santina (GER), by Gimont (GER)
2007 (Mar 17), b, c, ISLANDER ONE by Montjeu (IRE)
Serdal Adalı
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 133)
2007 (Apr 19), b, c, YENİ MAHALLELİ by My Grandson (GB)
Fatma Serpil Ataman
STEEL HEART , ch, 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see v : 3, p :
174)
2007,dead foal, by Mountain Cat (USA)
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , bred by Patrick M Ryan, by College Chapel (GB), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 133)
2007 (Apr 15), b, c, EMPIRES TOUCH by Manila (USA)
Ali Topal
STREET LINA (FR) , gr , 1994 , bred by Mr J. L. Lagardere, by Linamix (FR), out of Street Opera (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 134)
2007,early abortion, by Sri Pekan (USA)
STRUCTURE , ch , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Jan 11), ch, c, DRAGOSLU by Strike The Gold (USA)
K.Erensoy and M. Sabri Tuncer
116
Kısraklar - Broodmares
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Apr 05), ch, c, SIRA DAĞLAR by Mujtahid (USA)
Yasemen Tuncer
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Apr 09), b, f, ABIGAIL by Ajmera (GB)
Yavuz Yılmaz
SUGAR , ch, 2001 , bred by Süleyman Kar, by Baba Kemal, out of Aslınur, by Aslanım (see 2. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (May 05), ch, c, ALZO by Mechanıc Boy
Nurettin Ustok
SUMMER , ch , 1987 , bred by Davide Franco, by Gap Of Dunloe (FR), out of Mountain Shell (GB), by Niniski (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 165)
2007,dead foal, by Kasabalı
SUMMERY (IRE) , b , 1999 , bred by Paul Green, by Indian Ridge (IRE), out of Please Believe Me (GB), by Try My Best (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Apr 15), b, f, LADY CAROLINE by Sri Pekan (USA)
Serdal Adalı
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Apr 01), ch, f, LOVELY by Royal Abjar (USA)
Mine Koyuncuoğlu
SUN DEW , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Soviet Star (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 134)
2007 (Mar 20), b, c, MAYAN by Trapper
Tarık Aydın
SUN GLOW , gr , 1989 , bred by Özdemir Atman, by Kalaglow (IRE), out of Zanubia (GB), by Nonoalco (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 135)
2007, barren to Karamurat (USA)
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 135)
2007 (Feb 10), b, f, SUN CAT by Mountain Cat (USA)
Mustafa Berberoğlu
SUNBIRD, b, 2001 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Goofalik (USA), out of Mbunda (GB), by Mtoto (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
135)
2007, barren to Ortak (IRE)
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by Taufan
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 135)
2007 (Mar 11), ch, f, SULTAN PRINCESS by Strike The Gold (USA)
Alaattin Koyuncu
SUNDAY MONDAY , b , 1995 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 135)
2007 (May 01), gr, c, OĞULPAŞA by Star Grey (FR)
Davide Franco
117
Kısraklar - Broodmares
SUNNY AFTERNOON , b , 2002 , bred by Benhür Çavdarlı, by Sendawar (IRE), out of L'orpheline (FR), by Seattle Song (USA)
(see v : 3, p : 106)
2007 (Apr 29), b, f, by Patara Prınce
Sino Kama
SUNNY FUNY , ch , 1993 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Mayide, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 135)
2007 (May 23), b, f, VUDİL by Barbar
Nazan Tuncar
SUPERİSİ , b , 1991 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Capacite (FR), by Upper Case (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 166)
2007 (Mar 23), b, c, ARSLAN YAVRUSU by Volcano
Hakkı Tarık Dikencik
SUR LES POINTES (IRE) , b , 2000 , bred by Orpendale and Swettenham Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2006,
( see GSB v : 44, p : 2390 ), by Sadler's Wells (USA), out of Sequel (IRE), by Law Society (USA)
2007 (May 01), b, c, TEKSAS HASAN by Intikhab (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
SURVIVOR , b, 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p :
136)
2007 (Mar 10), b, c, PERFECTIONIST by Perfect Storm
Hüseyin Türkarslan
SUSHİ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
136)
2007 (Apr 18), b, c, DISCONCERT by Unaccounted For (USA)
Ömer Faruk Girgin
SUTTONIAN (IRE) , b , 1989 , bred by Ballylinch Stud Ltd, by Shardari (IRE), out of Sutton Place (GB), by Tyrant (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 136)
2007 (Apr 17), b, f, YALÇINRÜZGAR by Natıve Procıda
İbrahim Arslan
SUYAYEB (USA) , ch , 1989 , bred by Pennfield Farms, Inc. Landon Knight, by The Minstrel (CAN), out of Landera (USA), by
In Reality (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 136)
2007, barren to West By West (USA)
SUYUN IŞILTISI , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by King's Theatre (IRE), out of Bold Habibti (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 136)
2007 (Apr 06), b, f, MERVE GELİN by Pardon (FR)
Ayhan Durgun
SÜMBÜLLÜ , b, 1997, bred by Tevfik Çelikoğlu, by Lockton (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
136)
2007, not covered in 2006
SÜPERKIZ , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Turtay, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 136)
2007 (Apr 24), ch, f, BALTAKÖYLÜ by Royal Abjar (USA)
Erdoğan Atay
SÜREYYA , b , 2000 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Common Grounds (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 136)
2007, barren to Sri Pekan (USA)
118
Kısraklar - Broodmares
SWEET DREAM , ch , 1997 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Lockton (GB), out of Moon Star, by Eastern Star (see 2. Sup.
to v 3, p : 137)
2007, not covered in 2006
SWEET FALCON , b, 2001, bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE) (see v :
3, p : 105)
2007 (May 06), b, c, KARAGEÇİT by Ertekin
Ali Şahin
SWEET HARMONY , b , 2002 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Neat Harmony, by Close Harmony
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 137)
2007 (Mar 14), b, f, SHELLBY by Always A Classic (CAN)
Sinan Sarsılmazlar
SWEETY LADY , b , 1996 , bred by Necdet Erdoğan, by Hoy (GB), out of Gül-Gence, by Bachelor Party (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 168)
2007 (Apr 20), b, c, by Kosovar
Anıl Bektaş
SWINGAWAY LADY (GB) , b , 1988 , bred by S. Wingfield Digby, by Nomination (GB), out of Partridge Brook (GB), by
Birdbrook (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 137)
2007 (Apr 07), ch, f, YADE by Mandrake
Mehmet Cihat Gürüz
SYRIA (GB) , b , 1998 , bred by Newgate Stud Co, by Halling (USA), out of Velvet Moon (IRE), by Shaadi (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 137)
2007,early abortion, by Strike The Gold (USA)
Sent to IRE in 2007
ŞAFAK RAPSODİ , b , 2002 , bred by Erol Göçmen, by Şafak II, out of Zonaris (GB), by Sure Blade (USA) (see v : 3, p : 221)
2007 (Mar 22), ch, f, SARI GACI by River Special (USA)
Erol Göçmen
ŞAHBİYÇE , gr , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Wolf (CHI), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
137)
2007, not covered in 2006
ŞAHİKAM , b , 1996 , bred by Mefküre Yücetürk, by Private Tender (GB), out of Justıce, by Make Strides (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 137)
2007 (Apr 20), b, c, DÖKER BEY by Dinyeper (GB)
Şeref Döker
ŞAHİNAZ (GB) , gr , 1996 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 138)
2007,early abortion, by Başkurt
ŞAHİNUR , b, 2001, bred by Ahmet Aydın Doğan, by Lockton (GB), out of Booty, by Mıchael Jackson (see 2. Sup. to v 3, p : 138)
2007 (Mar 29), ch, c, ERTÜRKHAN by Leventhan (IRE)
Ahmet Aydın Doğan
ŞANSLI I , b , 1992 , bred by Süleyman Yaşar Çizmeci, by Ghathanfar (USA), out of Çatalcalı, by Columnist (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 138)
2007 (Feb 10), b, f, GÜLKAYNAK by Sun Music (IRE)
Muzaffer Çizmecioğlu
119
Kısraklar - Broodmares
ŞAPKALI KADIN (GB) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co and Ltd , by Mtoto (GB), out of Niani (IRE), by Niniski
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 138)
2007, barren to Mujtahid (USA)
ŞARKÖYLÜ , ch , 2000 , bred by Can Saltukoğlu, by River Special (USA), out of Mılady, by On The Rocks (see v : 3, p : 128)
2007 (Mar 25), b, f, ZAMAN BİR by Dear Star (GB)
Kamil Kılınç
ŞEKER AYAK , ch , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Karpit, out of Ülhatun, by Çukurova (see 2. Sup. to v 3, p : 138)
2007 (Apr 21), ch, f, RIGEL by Sea Hero (USA)
Ali Samsa Karamehmet
ŞELALE , b , 1992 , bred by S. Giray and E. Giray, by Gold Guard, out of Beşgül, by Afayoon I (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 138)
2007 (Mar 01), b, f, AKARMASİS by Always A Classic (CAN)
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
ŞEVVAL ,b, 2001, bred by Mehmet Hanefi Şahin, by General Monash (USA), out of Anisimova (GB),by Kris (GB) (see v : 3, p : 8)
2007,f,dead, by Ertekin
ŞIBILA , b , 1998 , bred by Mehmet Çay, by Tender Prınce, out of Flora D'ora (USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 138)
2007 (Mar 19), b, c, YENER by Mountain Cat (USA)
Gökhan Yılmaz and Ozan Yılmaz
ŞIPSEVDİ , gr , 1994 , bred by Osman Çıkıllı, by Laughing Matter (USA), out of Benimsin, by Strange Love (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 139)
2007 (Feb 15), b, c, BAYTÜTÜN by Bin Ajwaad (IRE)
Erman Çıkıllı
ŞİİR I , b,1984, bred by M. Kemal Karamehmet, by Saintly Song (GB), out of Neslişen I, by Kamalpour (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
139)
2007 (Feb 18), b, c, KAZİR by Kazbek (FR)
Karamko Tic. A. Ş.
ŞİLAN , b , 1995 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see v : 3, p :
195)
2007 (Mar 12), b, c, TURKONA by Trapper
Tarık Aydın
Died in 2007
ŞULE , b , 1993 , bred by S. Sırrı Turhan, by Eastern Star, out of Nadıa Comanıcı, by Silver Swan (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 139)
2007, not covered in 2006
ŞUŞALI KIZ ,b, 1990, bred by Mehmet Baykara, by Yemken (GB), out of Harry's (GB), by Thatch (USA)(see 2. Sup. to v 3, p :
139)
2007 (Feb 17), b, f, BİRSU by Unaccounted For (USA)
Ahmet Aksencer
TAHITI BEACH (GB) , b , 1991 , bred by Stratford Place Stud, by Slip Anchor (GB), out of Quelle Chance (GB), by General
Assembly (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 139)
2007 (Mar 17), b, c, HANAŞIN OĞLU by Hanaş
Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş.
120
Kısraklar - Broodmares
TAHİTİ , b , 1996 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 139)
2007 (Apr 04), b, f, AMSTERDAM by Islambol
Can Necmettin Güven
TAKARIYA (IRE) , b, 1996 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see
GSB v : 43, p : 2444 ), by Arazi (USA), out of Takarouna (USA), by Green Dancer (USA)
2007 (Mar 12), b, c, SERVICE STAR by Marju (IRE)
Serdal Adalı
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 140)
2007 (Apr 07), b, f, MAKE IT EASY by Mountain Cat (USA)
Gürhan Şevket Özbelge
TALARIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Magic Vision (GB), by Shergar (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 140)
2007 (Apr 11), gr, f, ARCHANGEL by Bold Pılot
M. Atman and Begüm A. Karataş
TAMANGO (USA) ,b, 1998, bred by Brereton C. Jones foaled in USA and imported from USA in 1998,( see Am.SB Electronic ), by
West By West (USA), out of Dayjur's M.d. (USA), by Dayjur (USA)
2007 (Jan 27), b, c, by Ocean Crest (USA)
Kemal Kurt
TANAMANDA (IRE) , b , 1989 , bred by A. P. and Mrs Harris, by Tender King (IRE), out of Skyway (GB), by Skymaster (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 140)
2007, barren to Mountain Cat (USA)
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 140)
2007, barren to Bizim Ayancikli (IRE)
TANUI (GB) , b , 1997 , bred by Miss G. Abbey, by Hernando (FR), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 140)
2007 (Mar 23), b, c, BROKEN EAR by Sri Pekan (USA)
İrfan Ilgazlı and M. Mehmet İlhan
TANZANİT , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Krisdaline (USA), by Kris S. (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 140)
2007,dead foal, by West By West (USA)
TAPO , b , 2000 , bred by Francesco Sponza, by Inchinor (GB), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see v : 3, p : 214)
2007 (Jan 20), ch, f, THIRTEEN by Mujtahid (USA)
Ümit Beyazıtlı
TARA STAR , b , 2001 , bred by Ahmet Nedim Aksoğan, by Distant Relative (IRE), out of Make Better, by Barnato (USA) (see v
: 3, p : 121)
2007 (Apr 11), ch, c, AKKOZA by Sea Hero (USA)
Ahmet Nedim Aksoğan
TARABYA , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Statoblest (GB), out of Careless Whisper (GB), by Homing (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 140)
2007 (Jan 31), b, f, ARIA by Sri Pekan (USA)
Yaman Zingal
121
Kısraklar - Broodmares
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 140)
2007 (Mar 25), b, f, MISS TARHAN by Sri Pekan (USA)
Derviş Meral
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see v : 3, p : 168)
2007 (Mar 14), b, f, DİLŞARHANIM by Mountain Cat (USA)
Şevket Erkan Şar
TARQUINIA (IRE) , b , 1993 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of Tarsila (IRE),
by High Top (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2007 (Mar 08), b, c, TRUVA PRENSİ by Sheer Honor
Zekeriya Aydın
TATA , b, 1997, bred by Davide Franco, by Storm II, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p :
172)
2007 (Feb 04), b, c, FAB BOY by Unaccounted For (USA)
Erhan Kum
TATAR DANSÇISI (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud and Widden Stud, by Shareef Dancer (USA), out of Sleeping Beauty
(GB), by Mill Reef (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2007 (Jan 26), b, c, WEST DANCER by West By West (USA)
Muzaffer Bayar
TATLIÇAĞ , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Çağlam, by Our Guile (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 172)
2007 (Apr 07), b, c, ÖZTÜRK ALP by Ezy Koter (GB)
Mehmet Öztürk
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 172)
2007 (Mar 22), b, c, KEREM ABİM by Sri Pekan (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEASE (USA) , b , 1991 , bred by William M. Backer, by Clever Trick (USA), out of Dainty Dotsie (USA), by Olden Times
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2007 (May 15), b, f, SERISKA LADY by Royal Abjar (USA)
Kemal Kurt
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 141)
2007 (May 08), b, c, TUNCER by Mountain Cat (USA)
M. Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEMPTATION , b , 2001 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by The Best, out of Yer Yok, by Robellino (USA) (see v : 3, p : 218)
2007 (Mar 15), b, f, KARACA HANIM by Tambulot
Ömer Faruk Girgin
TENDER JOY , b , 1993 , bred by Aldo Baldini, by Private Tender (GB), out of Jojoba, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2007 (Mar 13), b, c, ÖZGÜRCAN by Mandrake
Haldun Coşkun
TENDER QUEEN , ch , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Bella Queen, by Beldale Flutter (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2007 (Mar 19), b, f, DESERT QUEEN by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
122
Kısraklar - Broodmares
TENDER REEF , b , 1999 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Sharpest Reef, by Lashkari (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 142)
2007, not covered in 2006
TENDERLY , b, 1996 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Şiirden, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 142)
2007 (Mar 16), b, f, HASPA by Red Bishop (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
TERKOSLU , b , 1990 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Simge, out of Canan , by Strange Love (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 142)
2007 (Mar 17), b, f, CAN WEST by West By West (USA)
Cemalettin Çeker
TESSABY (GER) , ch , 1995 , bred by A. Steigenberger, by Surumu (GER), out of Toyah (GER), by Lidhame (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 142)
2007 (Mar 29), b, f, GÜLAYIM by Bosphorus Kıng
Şadi Kaan Sezen
TEUTONIC LASS (IRE) , b , 1994 , bred by Stable Stall Ventura, by Night Shift (USA), out of Highness Lady (GER), by
Cagliostro (GER) (see 2. Sup. to v 3, p : 142)
2007 (Feb 01), b, c, DOMİNATOR by Rakan (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
TEXARA (FR) , b , 1996 , bred by Cernobbıo Stud Farm Srl, by High Estate (IRE), out of Tibriza (IRE), by Nishapour (FR) (see
2. Sup. to v 3, p : 142)
2007 (Apr 11), b, c, SON OF COMMON SON by Merdoğlu
Adil Mert Kaya
TEXAS GAL (USA) , b , 1996 , bred by Curtis G. Mikkelesen and Patricia J. Horth, by Sky Classic (CAN), out of Loving Cup
(USA), by Big Spruce (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 142)
2007 (Mar 11), b, f, by Sri Pekan (USA)
Galip Aydın Arıkan
THE BUNCH , gr , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Environment Friend (GB), out of Loch Quest (USA), by Lomond (USA)
(see v : 3, p : 117)
2007 (Mar 31), ch, c, SERTEL by Always A Classic (CAN)
Kokteyl Tel. İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
THE DE CHINE (FR) , gr , 1997 , bred by Mise De Moratalla, by Kendor (FR), out of Quintefolle (FR), by Luthier (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 174)
2007 (Apr 20), gr, c, WHITE HORSE by Red Bishop (USA)
Serdal Adalı
THE ODORE ,b, 1994 , bred by Ercan Ekenler, by Barnato (USA), out of Şermin, by Silver Swan (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 143)
2007,c,dead, by Mujtahid (USA)
THEAKSTON (FR) , gr , 1999 , bred by Mr John Fıtzpatrıck, by Turgeon (USA), out of Callithea (GB), by Fools Holme (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 143)
2007 (Feb 16), gr, f, MATHEA by Manila (USA)
Nisso Benhason
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2229 ), by
Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR)
2007 (Mar 31), b, c, ROYAL FLUSH by Mountain Cat (USA)
123
Ayşegül Kurtel
Kısraklar - Broodmares
THETA , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Mind Games (GB), out of Lariston Gale (GB), by Pas De Seul (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 143)
2007 (Jun 15), b, c, LEPTO by Erdembey (GB)
Abdülkadir Üçeş
THUNDER BEST, ch , 1996, bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
143)
2007 (Feb 09), b, f, ADAGÜLÜ by Unaccounted For (USA)
Şaban Gül
THUNDER CAT , ch , 1999 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Thunder Bolt I, out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 143)
2007 (May 09), ch, f, ASETİNKA by Royal Abjar (USA)
Tahsin Kanpolat
THUNDER SIGNAL (IRE) , b , 1998 , bred by Pat Beirne, by Catrail (USA), out of Soignee (GB), by Night Shift (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 143)
2007 (Mar 24), b, c, UÇHAN by Finisher
Nalan Kanman
THYKE , gr, 1993 , bred by Özdemir Atman, by Bustino (GB), out of Magic Vision(GB), by Shergar (IRE)(see 2.Sup.to v 3, p :
143)
2007 (Feb 19), b, f, UBUNTU by Bold Pılot
M. Atman and B. Atman Karataş
TIGERLILY , ch , 2000 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 143)
2007 (Mar 14), ch, f, DERVAN KIZ by Danakay
Fatma Dilek Gül
TINA'S DANCE , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Valantıne, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 144)
2007 (Mar 09), b, c, SPIO by Sun Music (IRE)
Ali Levent Dilmaç
TINA'S SONG , b , 1996 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Valantıne, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 144)
2007 (Mar 14), b, c, WELLINGTON by Vieux Moghol (FR)
Ali Levent Dilmaç
Died in 2007
TINA ,ch , 2002, bred by Nuri Fuat Başak, by Marlin (USA), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA) (see v : 3, p :
17)
2007 (Apr 04), ch, c, TAYLAN BEY by Turaç (IRE)
Aydın Tahincioğlu
TIROL'S CROWN (IRE) , b , 1996 , bred by Takeflash Ltd, by Tirol (IRE), out of Histoire Douce (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 144)
2007 (Feb 27), b, f, LION FLIGHT by Eagle Eyed (USA)
Ayten Günay
TİAMO , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 144)
2007 (Apr 01), b, f, BAJEE by Sufi
Ali Fuat Sönmez
TİJDA , b , 1993 , bred by F.Z. Yılmazer, by Keben, out of İnsirah, by Maşallah I (see 1. Sup. to v 3, p : 176)
2007 (Feb 12), b, f, AKŞEKER by Armanasco (IRE)
İbrahim Halil Akyol
124
Kısraklar - Broodmares
TİLDA , ch , 2000 , bred by Yaman Zingal, by River Special (USA), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 144)
2007 (Feb 17), ch, c, CANERBEY by Handsome Star (IRE)
Nazmi Yılmaz
TOHUM , b , 1993 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 144)
2007 (Mar 10), b, c, SERPANTİN by Last Guard
Sevim Toğan and P. Toğan Girtine
TOK EZGİ , b, 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see v : 3, p :
125)
2007 (Apr 02), b, c, BOĞAZİÇİ by Bosporus (IRE)
Kemalettin Ezgi
TOMASINO GIRL , b , 2001 , bred by Enver Sertoğlu, by Tomasino, out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 156)
2007 (May 21), b, c, GOLD KILINÇ by Sea Hero (USA)
Aytaç Kılınç
TOMBİLİK , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Ocean Crest (USA), out of Technotronıc, by Maradit (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 144)
2007, not covered in 2006
TONY'S RIDGE (GB) , ch , 1994 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Indian Ridge (IRE), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 176)
2007 (Mar 22), ch, c, TURKISH SHUTTLE by Irish Shuttle (IRE)
Davide Franco
TOP HONOR , ch , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Highest Honor (FR), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 176)
2007 (Jan 28), ch, c, PRIME TIME by George Thomas
Kamil Levent Kitapçı
TOP STEEL , ch , 1999 , bred by Salahattin Güven, by Shining Steel (GB), out of Canoş, by Gold Guard (see 2. Sup. to v 3, p :
144)
2007 (Feb 14), ch, f, by İsmethan
Koray Uysal
Died in 2007
TOROS KAPLANI (GB) , b , 1999 , bred by HRH Princess Michael of Kent, by Mtoto (GB), out of North Wind (IRE), by
Lomond (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Jan 30), b, c, FREAK by İsmethan
Adnan Mümin Safa
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide
(IRE), by Thatching (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Apr 09), b, c, by Unaccounted For (USA)
Fazlı Yurdabak
TOTAY , b , 1997 , bred by Ercan Emre, by Bachelor Party (IRE), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 145)
2007 (Feb 01), b, c, DİKİCİBEY by Grey Hawk
Cihangir Sırkıntı
TOTUR , b , 1997 , bred by Sadettin Atığ, by Metfield (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 145)
2007 (Mar 22), b, c, ANDIRHOY by West By West (USA)
Hilmi Giray
125
Kısraklar - Broodmares
TRANSPARENT (IRE) , b , 1992 , bred by H and Y Bloodstock Co, by Dance Of Life (USA), out of Clear Picture (IRE), by
Polyfoto (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 177)
2007,early abortion, by Ortega
Died in 2007
TRAVERTEN , ch , 2002 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Samyeli, by Barbar (see v : 3, p : 172)
2007 (Apr 25), ch, c, SAMBEY by Sam Holme (IRE)
Özkan İşgüden
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Jan 22), ch, c, by Mountain Cat (USA)
İlyas İlbey
TREXENTA (IRE) , b , 1992 , bred by Citadel Stud, by Green Desert (USA), out of Olbia (IRE), by Mill Reef (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 178)
2007, barren to Always A Classic (CAN)
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Jan 24), b, c, YİĞİTYUSUF by Eagle Eyed (USA)
Fevzi Derya Beşikçi
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Mar 20), b, f, BLACK MAGIC WOMEN by Mujtahid (USA)
Ergun Kalabak
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 145)
2007 (Jan 31), b, c, FİKRET EFE by Eagle Eyed (USA)
Fikret Ceylan
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 145)
2007 (Apr 01), ch, f, TROPIC SUMMER by Thunder Bolt I
Mehmet Kurt
TRUST (GB) , b , 1999 , bred by Mrs Joan M. Langmead, by Mind Games (GB), out of Persona Gradita (IRE), by Shahrastani
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 178)
2007 (Apr 02), b, c, TUTKUM by Sea Hero (USA)
Fatine Özsoy
TRUST ME , ch , 2000 , bred by Adem Ergel, by Zümrütbey, out of Buğrahatun, by Botero (see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2007 (Apr 25), ch, f, ELBİ SAYIR by Perugino Star (IRE)
Murat Ercelan
TSUNAMİ ,gr, 1998, bred by Şeref Somtürk, by Sun Music (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB)(see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2007 (Apr 21), b, c, CASTLE OF KING by Evoke (USA)
Selçuk Tamgaç
TUGANA , ch , 1997 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2007 (Mar 21), ch, f, UZUNBEYLİ by Kavranhan
Beyhan Kibar
126
Kısraklar - Broodmares
TULAROSA (GB) , ch , 1994 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of Topsy (GB), by
Habitat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2007,early abortion, by Sri Pekan (USA)
TUNA HANIM , b, 1999 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Raşomon, out of Derya II, by Çakabey I (see 1. Sup. to v 3, p :
179)
2007 (Apr 20), b, f, KİBAR ABLA by Tender Dad (GB)
Hidayet Şahin
TURALA , b , 2002 , bred by H. Turgut Alakuş, by Marlin (USA), out of Güncan, by Lockton (GB) (see v : 3, p : 81)
2007, barren to Ortak (IRE)
TURKUAZ , ch , 1991 , bred by Turhan Türeray, by Kılıçaslan, out of Pınar I, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2007 (Apr 02), ch, f, ALWAYS SUNNY by Ocean Crest (USA)
Turhan Türeray
TURTAY , b , 1992 , bred by Erdoğan Atay, by Eastern Star, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 146)
2007 (Apr 24), ch, c, SUN OF ANEMON by Bijou D'inde (GB)
Aslı Akçura
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 146)
2007,early abortion, by Sri Pekan (USA)
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 147)
2007 (Jan 26), b, f, MY FREESIA by Ocean Crest (USA)
Mustafa Selçuk San
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR), by
Northfields (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 147)
2007,early abortion, by West By West (USA)
UÇAN GÜZEL , b,1999 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Rakan (USA), out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
147)
2007 (Feb 16), ch, f, VICTORIOUS by Turaç (IRE)
Ramazan Arinç
UÇKUN , b, 1997, bred by Yaman Zingal, by Handsome Star (IRE), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
148)
2007, not covered in 2006
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see v : 3, p : 212)
2007 (Feb 28), b, f, GLORIA MUNDI by Mountain Cat (USA)
İdil Atakol
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 148)
2007 (Feb 13), b, f, PRENSES GÖKSU by Sri Pekan (USA)
Yaman Zingal
127
Kısraklar - Broodmares
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by Secret
Slew (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 148)
2007 (Mar 16), b, c, DOPPLER EFFECT by Fasliyev (USA)
Ayşegül Kurtel
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 148)
2007 (Apr 11), ch, f, HEBİL by Key Prado (USA)
Salih Şenocaklı
UZUNYAYLA GÜZELİ , ch , 1999, bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Star, out of Deborah, by Kılıçaslan (see 2. Sup. to v 3, p :
149)
2007 (Mar 05), b, f, SILKMANE by Nursultan
Haci İpek
ÜÇEŞ FIRTINASI , ch, 2002 , bred by İffet Us, by Mıchael Jackson, out of Ahum, by Doktor Seferof (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
149)
2007 (Apr 05), ch, f, KÜÇÜK HANIM by Soylu Kan
Abdülkadir Üçeş
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 149)
2007 (Mar 14), b, f, LU LORA by Eagle Eyed (USA)
Faruk Molu
VAKİT TAMAM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Abbas, out of Alaram, by Barbar (see v : 3, p : 4)
2007, no return to Bin Ajwaad (IRE)
VAL D'ISERE (GER) , b , 1990 , bred by Frau E.u.A Steigenberger, by Surumu (GER), out of Vangelis (IRE), by Gorytus (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 149)
2007 (May 01), ch, c, DOCTOR LAMA by Turaç (IRE)
Cengizhan Bayır
VALİN , ch, 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Millkom (GB), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 149)
2007 (Mar 20), b, c, BALATLI by Mountain Cat (USA)
Atalay Sarmış
VALLERIA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in GB and imported from U.K. in 2006,
( see GSB v : 43, p : 2586 ), by Sadler's Wells (USA), out of Valdara (GB), by Darshaan (GB)
2007 (Feb 03), b, c, HAKKAR by Halling (USA)
Hami Yavaş
VALOUR , b , 1991 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Simge, out of Nur I, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 149)
2007 (Feb 04), b, c, KOLBASTI by Bin Ajwaad (IRE)
Hikmet Işıl Birol Koç
VANY'S APPROVAL (USA) , ch , 1993 , bred by Harry T. Mangurian Jr., by With Approval (CAN), out of Vany (USA), by
Lord Vancouver (CAN) (see v : 3, p : 209)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
VARYKINO (GB) , b , 1995 , bred by G. W. Mills and Sons, by Soviet Star (USA), out of Wantage Park (GB), by Pas De Seul
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 149)
2007 (Apr 14), ch, c, ÖZGÜNŞAH by Elixir (IRE)
Abdullah Akalın
128
Kısraklar - Broodmares
VAULTH (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Doyle, by Scenic (IRE), out of Senane (GB), by Vitiges (FR) (see 2. Sup. to v 3, p :
149)
2007 (Feb 25), b, c, AKTARIK by Armanasco (IRE)
Bekir Sıtkı Akyol
VAYA CON DIOS , b , 1996 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 150)
2007 (Mar 25), b, f, JANUCE by Velociraptor (GB)
Göksel Ünbay
VELA , b , 2000 , bred by İsmail Bora Ergüden and Berkan Bircil, by Manila (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see 2. Sup.
to v 3, p : 150)
2007 (Jan 23), ch, f, BELGİN SULTAN by Alderado
Ali Fikri Eron
Died in 2007
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see v : 3, p : 96)
2007 (Apr 04), ch, c, YİĞİT KAYRA by Roman Art (USA)
Süleyman Selman Taşbek
VELVET CAT , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR)
(see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2007,early abortion, by Mountain Cat (USA)
VELVET GLOVE , b , 1997 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Velvet Queen (FR), by Roi Dagobert (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Apr 08), b, c, AZİATİKO by Mujtahid (USA)
Berrin Gedik
VENEZIA , ch, 1998, bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 2. Sup.to v 3, p :
150)
2007 (Mar 06), ch, f, ALNADAS by Natıve Procıda
Adem Gözoğlu
VENOM (IRE) , b , 1997 , bred by Eclipse Bloodstock and and Partners , by Marju (IRE), out of Deira (NZ), by Sir Tristram
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Jun 02), b, c, THE GOLD VENOM by Strike The Gold (USA)
Abdülkadir Yeniçıkan
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Feb 07), ch, f, BAMBİNO by Perfect Storm
Adil Mert Kaya
VERDE , b, 1997, bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Şiir I, by Saintly Song (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Mar 16), b, f, DESERT MIRAGE by West By West (USA)
Hüseyin Çetin
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Mar 07), ch, f, SUDEM by Horon
Serdar Kemal Özçolak
VERY LUCKY , gr , 1997 , bred by Ogün Soysal, by My Volga Boatman (USA), out of Sanerge, by Strange Love (FR) (see 2.
Sup. to v 3, p : 150)
2007 (Feb 19), gr, c, DESERT KING by Mountain Cat (USA)
129
Hüseyin Çetin
Kısraklar - Broodmares
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 151)
2007 (Feb 07), ch, f, RHAPSODY IN BLUE by Mountain Cat (USA)
Ayşegül Kurtel
VEZNEDAR (GB) , b , 1999 , bred by Star Pointe Ltd, by Zamindar (USA), out of Ajnas (IRE), by Doyoun (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 151)
2007 (Mar 31), b, f, PAMUK PRENSES by Always A Classic (CAN)
Yonca Süt VeSüt Ür.Gıd S.T.Ltd.Şti.
VICTORIA BLUE (GB) , ch , 1993 , bred by Darley Stud Management Co., by Old Vic (GB), out of Itsamaza (USA), by Limit
To Reason (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 183)
2007, barren to Sri Pekan (USA)
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy King
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 151)
2007, barren to Mujtahid (USA)
VIKONTES, b, 1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Aristocrat (GB), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v 3, p : 151)
2007 (Mar 06), b, c, VICEKONSUL by Sri Pekan (USA)
Şerafettin Gedik
VILLARENA ,ch, 1990 , bred by Davide Franco, by Villeroy I (FR), out of Sakeena (GB), by Moulton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
151)
2007,early abortion, by Ocean Crest (USA)
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see v : 3, p : 212)
2007 (Apr 02), b, c, SEA GUN by Sea Hero (USA)
Fedai Kahraman
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 151)
2007, barren to Turaç (IRE)
VIVA SKEEANNO (USA), ch , 1995 , bred by T. Baxter, by Peteski (CAN), out of Cindazanno (USA), by Alleged (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 151)
2007, barren to Eagle Eyed (USA)
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to
v 3, p : 151)
2007,c,dead, by Royal Abjar (USA)
VİVİ , b , 1995 , bred by A. Özbelge, by Bachelor Party (IRE), out of Şahnaz, by Orak (see 2. Sup. to v 3, p : 152)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
VİYANALI , b, 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Viennese Waltz (GB), by High Top (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 152)
2007,c,dead, by Newman
130
Kısraklar - Broodmares
VOGUE , b , 2000 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see v : 3, p : 154)
2007 (Feb 25), ch, c, PABLO by Eagle Eyed (USA)
Yaman Zingal
VOICE TO VOICE (IRE) , ch , 1999 , bred by Miss Joanne Gaynor, by Woodborough (USA), out of Brooks Masquerade (GB),
by Absalom (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 152)
2007 (May 17), ch, f, VENEZUELLA by Sports Hero (USA)
Selçuk Tamgaç
VOLEANO , b , 1990 , bred by Vural Çakım, by My Volga Boatman (USA), out of Levano (GB), by Averof (GB) (see 2. Sup. to
v 3, p : 152)
2007 (May 08), b, f, BYE BYE BABY by Sri Pekan (USA)
Vural Cengiz Çakım
VOLGA DANCER , b , 1998 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by My Volga Boatman (USA), out of Laraı, by Eastern Star (see 2. Sup.
to v 3, p : 152)
2007 (Feb 15), b, c, KING VOLGA by Bijou D'inde (GB)
Jale Atanç
VOLLEY (IRE) , b , 1993 , bred by Rathduff Stud, by Al Hareb (USA), out of Highdrive (GB) , by Ballymore (IRE) (see 2. Sup.
to v 3, p : 152)
2007, barren to Aristocrat (GB)
VOLÜPTAS (IRE) , gr , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Turtle Island (IRE), out of Cheese Soup (USA), by Spectacular
Bid (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 152)
2007 (Apr 24), b, c, DESERT WIND by River Special (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
VULCANELLA (FR) , ch , 1990 , bred by Wattine Michel &Fils, by Sicyos (USA), out of Vigorine (FR), by Shakapour (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 152)
2007, barren to Turaç (IRE)
WAGRAM (IRE) , ch , 1995 , bred by Dayton Ltd., by Nashwan (USA), out of Walensee (IRE), by Troy (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 152)
2007 (Apr 22), ch, f, LAROŞA by Royal Abjar (USA)
Kamil Bolcan
WALKOVER , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007 (Apr 06), ch, c, ALPER KHAN by Nursultan
Bülent Kaya
WALLFLOWER (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Polar Falcon (USA), out of Stufida (GB), by Bustino (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007 (May 11), b, c, ATEŞDAĞLI by Eagle Eyed (USA)
Müthiş Ölçer
WANGANUI RIVER (GB) , b , 1997 , bred by Sarl Elevage du Haras de Bourgeauville, by Unfuwain (USA), out of Wicked Folly
(IRE), by Exhibitioner (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007,early abortion, by Always A Classic (CAN)
WELL PROUD (IRE) , b , 1993 , bred by Barronstown Bloodstock Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Proud Pattie (USA), by
Noble Commander (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007, barren to Unaccounted For (USA)
131
Kısraklar - Broodmares
WELLDONE , ch , 1992 , bred by Yücel Birol, by Lockton (GB), out of Tight Box (IRE), by Bustino (GB) (see 2. Sup. to v 3, p :
153)
2007 (Apr 02), ch, f, YAPRAK SU by Royal Abjar (USA)
Aysel Birol
WELSH GLORY (FR) , b , 1993 , bred by Mr Werner Wolf, by Le Glorieux (GB), out of Welsh Game (IRE), by Pall Mall (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007,early abortion, by Unaccounted For (USA)
WEST GUN (USA) , ch , 1990 , bred by Crystal Springs Farm, by Gone West (USA), out of Camarado (USA), by Arts And
Letters (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007 (Feb 10), ch, c, OĞLUM EFE by Strike The Gold (USA)
Yasin Kadri Ekinci
WEST SIDE AUCTION (GB) , b , 2002 , bred by İrCliveden Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v
: 45, p : 1077 ), by Benny The Dip (USA), out of Select Sale (GB), by Silver Hawk (USA)
2007 (Feb 18), ch, f, by Night Shift (USA)
Serdal Adalı
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes foaled in USA and imported from USA in 2006, ( see Am. SB v : 31 ),
by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells (USA)
2007 (Mar 02), ch, f, LAGUNA BEACH by Footstepsinthesand (GB)
Yıldırım Gelgin
WHATS UP , b , 2001 , bred by Hasan Saydam, by Doyoun (IRE), out of Afrodit, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 153)
2007,f,dead, by Dinyeper (GB)
WHITE OAK , gr , 1998 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 1. Sup.
to v 3, p : 187)
2007 (Feb 10), gr, f, GECE BAKIŞLIM by Lugano
Murat Altunkılıç
WHITE SEA , gr , 1996 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of River Vixen (GB), by Sagaro (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 154)
2007 (Mar 06), gr, c, AYDOĞAN by Lockton (GB)
Levent Demirgüreş
Died in 2007
WICHITA , ch , 2000 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Flair (GB), by Known Fact (USA) (see 2. Sup. to v
3, p : 154)
2007 (Mar 01), ch, f, WICH ME LUCK by Kazbek (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
WILD FIRE , ch , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Mujtahid (USA), out of Celerity, by Rakan (USA) (see v : 3, p : 35)
2007 (Mar 28), ch, f, MEDVİNA by Trapper
Tarık Aydın
WILD SHAWNEE , b , 1994 , bred by Yaman Zingal, by Bluebird (USA), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 154)
2007 (Feb 28), b, f, RESPECT by Strike The Gold (USA)
Yasin Kadri Ekinci
WIND SPRING , b , 2002 , bred by Hayrettin Karamazı, by West By West (USA), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA)
(see v : 3, p : 106)
2007 (Apr 25), b, f, by Gold Berg
Hayrettin Karamazı
132
Kısraklar - Broodmares
WINDWARD , b , 1999 , bred by Ali Nur Kutnak, by Manila (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 2. Sup. to v 3, p : 154)
2007 (Feb 24), ch, c, LAST NAME by Dinyeper (GB)
Mustafa Tamer Emrali
WINDY REF (IRE) , ch , 1999 , bred by Gerry Flannery, by Forest Wind (USA), out of Rachcara (IRE), by Kefaah (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 154)
2007,f,dead, by Karahübür (IRE)
WINTER LOVE ,ch, 1998, bred by Sadettin Atığ, by Royal Bequest (CAN), out of Bonny, by Al Murtajaz (USA) (see v : 2, p : 20)
2007 (Apr 24), ch, c, DELİ HASAN by Fit To Survive (USA)
Savaş Aydoğdi
WONDERFULL QUEEN (IRE) , gr , 1998 , bred by Mıss Mary Caesar, by Shalford (IRE), out of Paddock Princess (GB), by
Dragonara Palace (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2007 (Apr 30), gr, c, PERS KURYESİ by Caş (IRE)
Nurbiye Gülerce and Gülnur Gülerce
WUNDERBAR , ch , 2003 , bred by Tuncay Mısırlıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Güney Rüzgari (GB), by Deploy (GB) (see v
: 3, p : 81)
2007 (Apr 13), ch, f, KIZDIM by Mr dıablo
Tuncay Mısırlıoğlu
YAĞANKAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Strike The Gold (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou
(GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 154)
2007,f,dead, by Ertekin
YAĞIZCAN,ch ,1992, bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Nur I, by Vidar (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2007 (Feb 06), ch, f, KATRE by Royal Abjar (USA)
Ahmet Yücel Birol
YAĞMURDAMLASI , b , 1997 , bred by Erçin Kayar, by Barbar, out of London, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2007 (Mar 04), ch, c, CHALLENGE ROCK by Strike The Gold (USA)
Ergin Kayar
YAĞMURHANIM , b , 1998 , bred by H. Naci Türkay, by Suivant (USA), out of Tuğba II, by Arslan (see 1. Sup. to v 3, p : 188)
2007 (May 03), b, f, GÖZDE NUR by Cesur İskoç (GB)
Ekrem Bakal
YAKARIM BİLİRSİN , b , 1994 , bred by E. Nedim Kurç, by Barbar, out of Skinny Dipper (IRE), by Gay Fandango (USA) (see
v : 3, p : 216)
2007 (May 02), ch, f, PRENSES OKŞAN by Bijou D'inde (GB)
Nevzat Yalçınsu
YALVAÇLIM (HUN) , ch , 2000 , bred by Babolna Rt., Stud-Farm and Kerteskö, Hungary, by Try Star (GB), out of Belle Rose
(HUN), by Arena (HUN) (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2007, not covered in 2006
YAMİS , gr ,2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2007 (Apr 01), gr, f, ASİKIR by Sea Hero (USA)
Onur Homurlu
133
Kısraklar - Broodmares
YARSUVAT , ch , 1994 , bred by Mehmet Kurt, by Ezy Koter (GB), out of Jazzmania (GB), by Tap On Wood (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 189)
2007 (Mar 26), b, f, by Medya
Halil Batarlar and Habibe Karabulut
YASAS , b , 2000 , bred by Yervant Ütücü, by Distant Relative (IRE), out of Progresıve, by Tünkut (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2007,slipped foal, by Bin Ajwaad (IRE)
YASKO (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Brady foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 1191 ), by
Danehill Dancer (IRE), out of Inesse (GB), by Simply Great (FR)
2007 (Mar 14), ch, c, DR TAHSİN by Always A Classic (CAN)
Ferhat Oktay
YAVRU KUŞ , ch , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Barnato (USA), out of Şiirden, by Simge (see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2007 (Feb 17), ch, c, İRİYARI by Dinyeper (GB)
Mustafa Tamer Emrali
YEARN (IRE) , b , 1997 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by In The Wings (GB), out of I Want To Be (USA),
by Roberto (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 156)
2007 (May 11), b, f, STIFLE OF GIRL by Sri Pekan (USA)
Kemal Kurt
YENİCE (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Dynaformer (USA), out of Red Ice (USA), by Icecapade (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 156)
2007 (May 04), b, f, DYNAMARE by Sea Hero (USA)
Süleyman Sadık Eliyeşil
YERBİLİMCİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 156)
2007 (Feb 26), b, f, NİHANSIN by West By West (USA)
Aykut Bulat
YILDIRIMIŞIK , b , 1997 , bred by Mustafa Cesurlar, by Private Tender (GB), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 156)
2007 (Mar 05), b, c, İTİLMİŞ by Pardon (FR)
Mustafa Selçuk San
ZAFİR , b, 1997, bred by Halim Celaloğlu, by Paco, out of Kaderşah, by Maşallah I (see 2. Sup. to v 3, p : 156)
2007, barren to Maynatay
ZAMBAK (IRE) , b, 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE) (see
1. Sup. to v 3, p : 190)
2007 (Mar 17), b, c, SFORZA LEGEND by Unaccounted For (USA)
Nedim Akagündüz
ZARİFE , b , 2000 , bred by Ayşe Sağman, by Doyoun (IRE), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 156)
2007 (Mar 24), b, c, KAVALA BEYİ by Fair Grounds (IRE)
Selen Tamer
ZATONICA (IRE) , b, 1999 , bred by Norelands Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2401 ), by Zafonic (USA), out of Shahaada (USA), by Private Account (USA)
2007 (Feb 04), ch, c, BOY BEYİ by Zorbaz (USA)
İlyas İlbey
134
Kısraklar - Broodmares
ZAZEL , b , 1999 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Begham Bay (GB), by Bay Express (IRE) (see 2.
Sup. to v 3, p : 157)
2007 (Mar 01), b, f, MISS PARTIZAN by Bizim Ayancikli (IRE)
İsmail Hadioğlu
ZEENEH (GB) , b , 1995 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Machiavellian (USA), out of Possessive Dancer
(GB), by Shareef Dancer (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2007 (Apr 04), b, f, NIOBE by Eagle Eyed (USA)
İlyas İlbey
ZENYA(GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of River Nile Lady (USA), by Riverman (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 191)
2007 (Mar 30), b, f, PAFULİ by Karelin (IRE)
Tarık Aydın
Died in 2007
ZERDA , b , 2002 , bred by Hakkı Yılmaz, by Royal Castle, out of Harper, by Şehreminli (see v : 3, p : 83)
2007 (Jun 10), b, c, ŞOTA AKTAŞ by Anselmo (GER)
Ali Aktaş
ZEUGMA (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Rainbows For Life (CAN), out of Kiloune (IRE), by Bluebird
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2007,f,dead, by Dinyeper (GB)
ZEVİ , b, 2001, bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2007 (May 14), b, c, MERSAN by Soylu Kan
Mehmet Emin Üçeş
ZEYKAN , b , 1998 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Zeyneb (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2007 (Mar 25), b, c, BANDARA by Karelin (IRE)
Tarık Aydın
Died in 2007
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 157)
2007 (Apr 13), b, f, LUCKY SEVEN by Sri Pekan (USA)
G.Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
ZIP (GB) , b, 1995, bred by Lord Rothschild, by Persian Bold (IRE), out of Lady Zi (IRE), by Manado (IRE)(see 2. Sup. to v 3, p :
157)
2007 (Feb 09), b, c, MITHRANDIR by Sümen
Abdullah Raif Özet
ZIRZOP , ch , 1992 , bred by Ali Nur Kutnak, by Uğurtay, out of Vıtalgo, by Calaboose (GB) (see 2. Sup. to v 3, p : 157)
2007 (Apr 08), ch, f, THE MYTH by Common Grounds (GB)
Ahmet Ziya Kutnak
ZIŞAN (IRE),b, 1997, bred by Clare Dore Ltd, by Alzao(USA), out of Starinka (GB),by Risen Star (USA)(see 2. Sup. to v 3, p :
157)
2007, barren to Dinyeper (GB)
ZÜMRÜTKIZ , b , 1987 , bred by Selahattin Yılmaz, by Eastern Star, out of Mürvet, by Akkor (see 2. Sup. to v 3, p : 158)
2007, barren to Ocean Crest (USA)
135
Kısraklar - Broodmares
ZYGOSIS (GB) , ch , 1999 , bred by Ewar Stud Farms, by Wolfhound (USA), out of Lady Kate (USA), by Trempolino (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 158)
2007 (May 19), b, f, BLUE DREAMS by Red Bishop (USA)
Jale Atanç
136
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ABREK , gr ,1990, bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (See v:1,
p:106)
AJMERA (GB) , b , 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2645 ), by Zafonic (USA), out of Sweet Slew (USA), by Seattle Slew (USA)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am. SB Electronic),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALABOY , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Dolphin Street (FR), out of Truepenny (IRE), by In The Wings (GB) (See v:2,
p:134)
ALDERADO , ch , 2000 , bred by Davide Franco, by Common Grounds (GB), out of Gelinim, by Barnato (USA) (See v:3, p:72)
ALSEM (IRE) , b , 1996 , bred by Pat Doyle foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2628 ), by
Seattle Dancer (USA), out of Wasslaweyeh (USA), by Damascus (USA)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998,( see Am. SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
ANSELMO (GER) , ch , 1993 , bred by Frau E.u.A Steigenberger foaled in GER and imported from GER in 1993, ( see Ger. SB v :
34 ), by Windwurf (GER), out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
ARDAHAN (IRE) , b , 1997 , bred by Fred Watchorn foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2564 ),
by Dancing Dissident (USA), out of Stamina (GB), by Star Appeal (IRE)
Died in 2006
ARGAEUS (GB) , gr , 1993 , bred by D. A. and Mrs. Hicks foaled in GB and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 43, p :
2238 ), by Dominion (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
ARISTOCRAT (GB) , b , 1985 , bred by Hıghfıeld Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1985, ( see GSB v : 41, p :
1974 ), by Mummy's Game (GB), out of Tomanaha (USA), by Tom Fool (USA)
ARMANASCO (IRE) , b , 1987 , bred by J. S. Bolger foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 805 ),
by Ahonoora (GB), out of For Going (GB), by Balidar (IRE)
ARSEN , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Turtle Island (IRE), out of Palmyra (GER), by Arratos (GER) (See v:3, p:150)
ASAKIR (GB) , ch , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 43,
p : 2693 ), by Nashwan (USA), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer (CAN)
ATTİLA , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Wouter Raaphorst (HOL), out of Charıta, by Electric (GB) (See v:1, p:24)
BABADAYI (GB) , b , 1997 , bred by Fares Stables Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2234 ),
by Emperor Jones (USA), out of River Nile Lady (USA), by Riverman (USA)
BANKO II , ch , 1992 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Yemken (GB), out of Nurtanem, by Saintly Song (GB) (See v:1, p:92)
137
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
BARANOVİÇİ , gr , 1992 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Nişdare, by Nishapour (FR) (See v:1, p:90)
BARBAR , b , 1987 , bred by Semiral Bilbaşar, by Ile De Bourbon (USA), out of Cedrella (GB), by Averof (GB) (See v:1, p:23)
BARBARINO (FR) , b , 1994 , bred by Muammer Kitapçı foaled in FR and imported from FR in 1994, ( see SBF v : 47 ), by
Barbar, out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
Died in 2007
BAŞPİLOT , ch , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Bachelor Party (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:2,
p:113)
BAYDUHAN , b , 1996 , bred by Yaman Zingal, by Lion Cavern (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (See v:2,
p:91)
BENİMŞANSIM , b , 1997 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Natıve Procıda, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (See
v:2, p:96)
BIJOU D'INDE (GB) , ch , 1993 , bred by Whitsbury Manor Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2001, ( see GSB v : 43,
p : 1941 ), by Cadeaux Genereux (GB), out of Pushkar (IRE), by Northfields (USA)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BOLD PILOT , b , 1993 , bred by Özdemir Atman, by Persian Bold (IRE), out of Rosa Palumbo (GB), by Imperial Fling (USA)
(See v:1, p:104)
BOSPHORUS KING , b , 2001 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Desert King (IRE), out of Wallflower (GB), by Polar Falcon
(USA) (See v:3, p:213)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BUDAKHAN , b , 2001 , bred by Osman Budak, by Doyoun (IRE), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA) (See v:3, p:54)
Died in 2007
BULLMARKET , b , 1993 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Tangara Lady (USA), by Sovereign Dancer
(USA) (See v:1, p:121)
CANEMRE , ch , 2000 , bred by Ahmet Aytar, by Eagle Eyed (USA), out of Sonbere (GB), by Electric (GB) (See v:3, p:187)
CANNON , b , 1998 , bred by Osman Hattat, by Pennine Walk (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (See v:2,
p:120)
CAPERENA , ch , 1997, bred by Karamko Tic. A. Ş., by Galetto (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA) (See v:2,
p:6)
CASTELLO (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2246 ),
by Hamas (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
138
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
CAŞ (IRE) , gr , 1998 , bred by Camogue Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 1838 ), by
Persian Bold (IRE), out of Nasseem (FR), by Zeddaan (GB)
CENTAUR (GB) , b , 1997 , bred by R. M. West foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1808 ), by
Pelder (IRE), out of Mutee (IRE), by Mujtahid (USA)
CENTURY SYSTEM , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Batra (USA), by Green Dancer (USA) (See
v:3, p:19)
CESUR İSKOÇ (GB) , b , 1995 , bred by D. B. Lamplough foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p :
2293 ), by Precocious (GB), out of Smuts (GB), by Local Suitor (USA)
CEYHANLI , b , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Fools Holme (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (See v:1, p:114)
COMMON GROUNDS (GB) , b , 1985 , bred by S. Niarchos foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1910 ), by Kris (GB), out of Sweetly (FR), by Lyphard (USA)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COSSACK GUARD (USA) , b , 1986 , bred by Edward Seltier and Parlina Inc foaled in USA and imported from U.K. in 1990,
( see Am. SB v : 31 ), by Nureyev (USA), out of Kilijaro (IRE), by African Sky (GB)
Died in 2007
DADAŞ , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (See v:3, p:61)
DANAKAY , b , 1996 , bred by Fethi Atan, by Barnato (USA), out of Western Partner (USA), by West Coast Scout (USA) (See
v:2, p:140)
Died in 2007
DARK MOON , b , 2000 , bred by Oya Erkkul, by Always A Classic (CAN), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew
(GB) (See v:3, p:128)
DEAR STAR (GB) , b, 1995 , bred by Mrs M. T. Dawson foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 586 ),
by Scenic (IRE), out of Dear Heart (GB), by Blakeney (GB)
DELİKAN , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:1, p:105)
DENİZ GÜCÜ , ch , 1998 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Tender Prınce, out of Sally Navy (USA), by Polish Navy (USA) (See
v:2, p:114)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DEVECİ FARUK , gr , 2003 , bred by Ahmet Göçmen, by Şafak II, out of Irlanda Firtinasi (IRE), by Tenby (GB) (See v:3, p:91)
DEVİR , b, 1986, bred by Davide Franco, by Kalaglow (IRE), out of Hexgreave Elite (GB), by Home Guard (USA) (See v:1, p:56)
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
139
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
DOĞU (FR) , b , 1996 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz foaled in FR and imported from FR in 1996, ( see SBF v : 49, p : 136 ), by
Fairy King (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, ( see Am. SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EKINOKS GULCH (USA) , ch , 1998 , bred by Morgan's Ford Farm&Star Group and Inc. foaled in USA and imported from USA
in 1998, (see Am.SB Electronic), by Thunder Gulch (USA), out of Rose Crescent (USA), by Nijinsky (CAN)
ELIXIR (IRE) , ch , 1998 , bred by Peter McCutcheon foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 805 ),
by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef (GB)
ENGİNHAN , b , 2000 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Entrepreneur (GB), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (See
v:3, p:213)
ERDEMBEY (GB) , b , 1997 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Prince Sabo (GB), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
ERTEKİN , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (See v:2, p:140)
EVOKE (USA) , b, 2000, bred by Wertheimer & Frere foaled in USA and imported from USA in 2005, (see Am.SB Electronic), by
Danzig (USA), out of Raise A Beauty (USA), by Alydar (USA)
EZY KOTER (GB) , ch , 1986 , bred by Stonethorn Stud Farm Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1989, ( see GSB v :
41, p : 958 ), by Lomond (USA), out of Klarifi (GB), by Habitat (USA)
FAIR GROUNDS (IRE) , b , 1996 , bred by Louis A. Walshe foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
2693 ), by Common Grounds (GB), out of Yashina (FR), by Tennyson (FR)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, ( see Am.
SB Electronic), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
FASTBREAK , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Unfuwain (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (See v:2, p:33)
Died in 2007
FELEK I , b, 1987 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Running Mill (GB), out of Andromache (GER), by Rocket (GB) (See v:1,
p:140)
FERNANDO , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon (USA) (See v:2,
p:115)
FIT TO SURVIVE (USA) , b , 1997 , bred by Amanda Brudenell foaled in USA and imported from USA in 1997, ( see Am. SB
Electronic), by Personal Hope (USA), out of Forest Blaze (USA), by Green Forest (USA)
FİNİSHER , ch , 1998 , bred by E. Nedim Kurç, by Pennine Walk (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (See v:2, p:84)
FLYING BOY (IRE) , ch , 1999 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 15 ), by
Lycius (USA), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA)
FREE MAN , b , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Castle Rising (GB), out of Muneca, by Royal Shiraz (GB) (See v:2,
p:91)
140
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
GALETTO (FR) , b , 1986 , bred by Margit Batthyany foaled in FR and imported from FR in 1985, ( see SBF v : 41, p : 639 ), by
Caro (IRE), out of Gold Bird (FR), by Rheingold (IRE)
Died in 2007
GEORGE THOMAS , gr , 1987 , bred by Muammer Kitapçı, by Godswalk (USA), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (See v:1, p:66)
GOLD BERG , b , 1995 , bred by N. Narin, by Golden Prınce, out of Bella Queen, by Beldale Flutter (USA) (See v:1, p:14)
GOLD FINGER , gr , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Bankocu, out of Wig (USA), by Clever Trick (USA) (See v:1, p:131)
Died in 2006
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
GÖKSOY , gr , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Well Taken (IRE), by Welsh Saint (GB) (See v:3, p:214)
GÖKTAŞI , ch , 1989 , bred by Semiral Bilbaşar, by Bachelor Party (IRE), out of Lady Murfax (GB), by Ercolano (USA) (See
v:1, p:70)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
GREY HAWK , gr , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Linamix (FR), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights (GB) (See
v:2, p:119)
HAKANBEY , b , 2000 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Distant Relative (IRE), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (See v:3,
p:180)
HANAŞ , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (See v:2, p:112)
HAND TO HAND (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2015 ), by Elbio (GB), out of Perfect Guest (IRE), by What A Guest (IRE)
HANDSOME STAR (IRE) , ch , 1990 , bred by Doverlodge Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 42,
p : 1081 ), by El Gran Senor (USA), out of Irish Valley (USA), by Irish River (FR)
HORON , b, 2001, bred by Serdar Kemal Özçolak, by Marju (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA) (See v:3,
p:78)
HOT JAZZ , ch , 1997 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Sun Music (IRE), out of Şiirden, by Simge (See v:2, p:128)
Died in 2007
HÜNKARIM , ch , 1992 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Azer, by Royal Ride (GB) (See v:1, p:10)
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
INDOCHINA , b , 2000 , bred by Necmi Şölen, by Barnato (USA), out of Lucky Gırl II, by Baba Seyfi (See v:3, p:118)
141
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
IRISH SHUTTLE (IRE) , b , 2000 , bred by Reynold Honnibal foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Petorius (IRE), out of Royal Language (USA), by Conquistador Cielo (USA)
ISLAMBOL , b , 1994 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (See v:1, p:2)
İRLANDALI (IRE) , gr , 2000 , bred by A. A. Brown foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44, p : 142 ),
by Brief Truce (USA), out of Arriette (IRE), by Vision (USA)
İSMETHAN , b , 1997 , bred by Metin Turgut, by Grand Lodge (USA), out of River Jef (USA), by Al Nasr (FR) (See v:2, p:110)
Died in 2007
KADIM DOST (GB) , ch , 1997 , bred by Stanway Contracts Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44 ),
by Handsome Sailor (GB), out of Greensward Blaze (GB), by Sagaro (GB)
KAFKAS KARTALI , b , 1996 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Shalımar, by Nice Havrais (USA) (See
v:2, p:118)
KAPLAN (IRE) , ch , 1997 , bred by The Exors of Mrs E. M. Burke and and Sir T. Pilkington foaled in IRE and imported from U.K.
in 1997, ( see GSB v : 44, p : 2717 ), by Be My Guest (USA), out of Tiger Bittern (IRE), by Ballad Rock (IRE)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KARAHÜBÜR (IRE) , b , 1998 , bred by The National Stud Breeders' and Club Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in
1998, ( see GSB v : 44, p : 991 ), by Emperor Jones (USA), out of Glamorous Bride (FR), by Baillamont (USA)
Sent to IRA in 2007
KARAKOL (IRE) , b , 1999 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2338 ),
by Danehill Dancer (IRE), out of Santa Roseanna (IRE), by Caracol (FR)
KARAMURAT (USA) , b , 1997 , bred by Prestonwood Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1997, ( see Am. SB
Electronic), by Known Fact (USA), out of Klassy Kris (USA), by Kris S. (USA)
KARELIN (IRE) , b , 1997 , bred by G.H.Peter Hoblyn foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 770 ),
by Sri Pekan (USA), out of El Gran Flower (USA), by El Gran Senor (USA)
KARİZMATİK (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. J. Vincent foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p :
1664 ), by Bold Arrangement (GB), out of My Ginny (GB), by Palestine (GB)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KAZBEK (FR) , ch , 1992 , bred by Ali Samsa Karamehmet foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45, p : 102 ),
by Saint Andrews (FR), out of Apricot Rose (IRE), by Mill Reef (USA)
KEREMHAN (GB) , ch , 1995 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p
: 6 ), by Sharpo (GB), out of Absoloute Service (GB), by Absalom (GB)
KEY PRADO (USA) , b, 1997 , bred by Sugar Knoll Farm foaled in USA and imported from USA in 1997,( see Am SB Electronic),
by El Prado (IRE), out of Key Chance (USA), by Key To The Kingdom (USA)
KEYİF , b , 1993 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (See v:1, p:36)
142
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
KIZILDERİLİ (USA) , b , 1996 , bred by John Sullivan foaled in USA and imported from USA in 1996, (see Am. SB Electronic ),
by Beau Genius (USA), out of Shimmy (USA), by Nijinsky (CAN)
KOMANDO , ch , 1989 , bred by Mustafa Yağcı, by Noyan, out of Lebriz, by Kamalpour (GB) (See v:1, p:71)
KOSOVAR , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (See v:2, p:138)
KÜLYUTMAZ (IRE) , ch , 1998 , bred by Kilfrush Stud Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
270 ), by Rainbows For Life (CAN), out of Bhama (FR), by Habitat (USA)
LAST GUARD , b , 1994 , bred by Umur Tamer, by Gold Guard, out of She-Ra, by Yemken (GB) (See v:1, p:112)
LAST LEGEND , b , 2003 , bred by İhsan Erturgut, by Revoque (IRE), out of Elabellou (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (See v:3,
p:55)
LEVENTHAN (IRE) , ch , 1998 , bred by Orpendale and Samac foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44,
p : 1074 ), by Wolfhound (USA), out of Hamama (USA), by Majestic Light (USA)
LOCKTON (GB) , ch , 1984 , bred by Alan Gibson foaled in GB and imported from U.K. in 1989, ( see GSB v : 40, p : 227 ), by
Moorestyle (GB), out of Bridestones (GB), by Jan Ekels (GB)
LONG RUN , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (See v:3,
p:56)
LUGANO , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (See v:2, p:79)
MANAS (IRE) , b , 1997 , bred by T. J. Hurley foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1099 ), by
Soviet Lad (USA), out of Hear Me (IRE), by Simply Great (FR)
MANDRAKE , ch , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA)
(See v:1, p:77)
MANILA (USA) , b , 1983 , bred by Edwardo Cojuangco foaled in USA and imported from USA in 1996, ( see Am. SB v : 29, p :
989 ), by Lyphard (USA), out of Dona Ysidra (USA), by Le Fabuleux (FR)
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, ( see Am. SB Electronic), by
Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MASTER VERE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (See v:2, p:138)
MAYNATAY , b , 1996 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (See v:2,
p:123)
MECHANIC BOY , b, 2001, bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Bassara (USA), by Northern Dancer (CAN) (See v:3, p:19)
Died in 2007
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MERDOĞLU , b , 2000 , bred by A. İhsan Kaya, by Common Grounds (GB), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (See v:3, p:64)
143
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MON AMOUR I , b , 1989 , bred by Sabahattin Uluçay, by Amour, out of Espri, by Robın Hood (See v:3, p:309)
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990, bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, ( see Am. SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MR DIABLO , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Strike The Gold (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (See v:3,
p:21)
MR BLACK , b , 1990 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (See
v:1, p:99)
MR EKINOKS (GB) , ch ,1997 , bred by Roldvale Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1109 ),
by Primo Dominie (GB), out of Hello Cuddles (GB), by He Loves Me (GB)
MUJTAHID (USA) , ch ,1988 , bred by Mr. and Mrs. D. Johnson foaled in USA and imported from U.K. in 1997, ( see Am. SB v :
31 ), by Woodman (USA), out of Mesmerize (GB), by Mill Reef (USA)
Died in 2007
MURATCAN , b , 1996 , bred by Musa Türksev, by Uğurtay, out of Gülnar, by Known Fact (USA) (See v:2, p:53)
MUTAMANNI (GB) , b, 1990 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v :
42, p : 225 ), by Sadler's Wells (USA), out of Betty's Secret (USA), by Secretariat (USA)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
NATIVE PROCIDA , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Procida (USA), out of Angelina D'or (IRE), by Sun Prince (IRE)
(See v:1, p:6)
NITRO (GB) , b, 1997 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1426 ),
by Primo Dominie (GB), out of La Piaf (FR), by Fabulous Dancer (USA)
NUH DAYI , gr , 2002 , bred by Cemal Başkan, by Ocean Crest (USA), out of Blue Ice, by Wouter Raaphorst (HOL) (See v:3,
p:26)
NURSULTAN , b , 1993 , bred by Sadık Eliyeşil, by Cossack Guard (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:1, p:40)
NUSA DUA , b , 2000 , bred by Nursel Narin, by Distant Relative (IRE), out of Damla I, by Kampala (GB) (See v:3, p:45)
OCEAN CREST (USA) , b, 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, ( see Am. SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
OLD BOND , b , 1991 , bred by Semiral Bilbaşar, by Eastern Star, out of Bonny, by Welsh Pageant (FR) (See v:1, p:19)
ORTA ASYA , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Victoria Blue (GB), by Old Vic (GB) (See
v:3, p:210)
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560 ),
by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
144
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
ORTEGA , b , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Efisio (GB), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (See v:3, p:43)
OZANIM , gr , 1998 , bred by Uğur Alp Atan, by Abrek, out of Tahiti Beach (GB), by Slip Anchor (GB) (See v:2, p:128)
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from FR in 1999, ( see SBF v :
052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PATARA PRINCE , b , 1994 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Private Tender (GB), out of Tender Bender (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (See v:1, p:123)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
PERUGINO STAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Jockey Hall Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44,
p : 1054 ), by Perugino (USA), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
Died in 2006
POST DILUVIAN (IRE) , b, 1997, bred by M. Kinsella foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1631 ),
by Dancing Dissident (USA), out of Mattira (FR), by Rheffic (FR)
PRO GAY , ch , 1986 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Precocious (GB), out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA)
(See v:1, p:44)
RAKAN (USA) , b , 1987 , bred by Edward A. Seltzer foaled in USA and imported from U.K. in 1989, ( see Am. SB v : 31 ), by
Danzig (USA), out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA)
RAZGARD (IRE) , gr , 1998 , bred by St Simon Foundation foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
963 ), by Idris (IRE), out of Gauloise Bleue (USA), by Lyphard's Wish (FR)
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am. SB v : 31 ), by
Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am.
SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROMAN ART (USA) , ch , 1996 , bred by Susan Bowes foaled in USA and imported from USA in 1996, (see Am. SB Electronic ),
by Roman Diplomat (USA), out of Art Model (USA), by Crozier (USA)
Sent to IRA in 2007
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, ( see Am. SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
SAGIP , gr , 1986 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Tünkut, out of Ayça I, by Cihangir (GB) (See v:1, p:144)
Died in 2007
SAM HOLME (IRE) , b , 1994 , bred by Özkan İşgüden foaled in IRE and imported from U.K. in 1994, ( see GSB v : 43 ), by
Fools Holme (USA), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA)
SARCA , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sarhoob (USA), out of Ca Gene (FR), by General Holme (USA) (See v:2, p:23)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, ( see Am. SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
145
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
SHADOW STAR , ch , 2001 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA) (See v:3,
p:91)
SHEER HONOR , b ,1997, bred by Ercan Ekenler, by Highest Honor (FR), out of Sheer Innocence (GB), by Shirley Heights (GB)
(See v:2, p:119)
SHERIFF ,b,1989, bred by Umur Tamer, by Baby Turk (IRE), out of Reine Morton (USA), by King Pellinore (USA) (See v:1,
p:102)
SHINING STEEL (GB) , b , 1986 , bred by H. J. Joel foaled in GB and imported from FR in 1997, ( see GSB v : 41, p : 991 ), by
Kris (GB), out of Lady Moon (GB), by Mill Reef (USA)
SIR IVY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Our Emblem (USA), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:2, p:116)
SİVRİHİSARLI , ch , 1995 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (See v:1, p:16)
SORGUNBEYİ , b , 1996 , bred by Nevzat Ünlü, by Golden Prınce, out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (See v:2, p:103)
SOUND OF SILENCE (IRE) , b , 1998 , bred by John Foley foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2311 ), by Mukaddamah (USA), out of Sagrada (GER), by Primo Dominie (GB)
SOYLU KAN , b , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Sun Music (IRE), out of Nurkız, by Running Mill (GB) (See v:2, p:99)
Died in 2006
SPECTRANDO (IRE) , b , 1998 , bred by Petra Bloodstock foaled in IRE and imported from FR in 1998,( see GSB v : 44, p : 2548 ),
by Hernando (FR), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, ( see Am. SB v : 31 ), by
Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, ( see
Am. SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
STAR GREY (FR) , gr , 1998 , bred by Haras De Manveville foaled in FR and imported from FR in 1998, ( see SBF v : 52 ), by
Highest Honor (FR), out of Formidable Flight (GB), by Formidable (USA)
STARKBUCK ,b , 1999 , bred by Muammer Kitapçı, by Mujtahid (USA), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (See v:2,
p:132)
Died in 2007
STRIKE THE GOLD (USA) , ch , 1988 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 1998, ( see Am. SB v :
31 ), by Alydar (USA), out of Majestic Gold (USA), by Hatchet Man (USA)
SUFİ , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Rifapour (IRE), out of Laikipia (FR), by Fast Topaze (USA) (See v:3, p:110)
SUN MUSIC (IRE) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 1994,
( see GSB v : 42, p : 903 ), by Sadler's Wells (USA), out of Golden Opinion (USA), by Slew O'gold (USA)
SUNDAY SURPRISE , b , 1993 , bred by Aydoğan San, by Hoy (GB), out of Aquaplane (IRE), by Kings Lake (USA) (See v:1,
p:6)
146
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
SÜMEN , b , 1996 , bred by Kaya Erkkul, by Private Tender (GB), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2,
p:109)
T-SHIRT (IRE) , ch , 1997 , bred by Brian Donlon foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 294 ), by
Forest Wind (USA), out of Blissful Evening (GB), by Blakeney (GB)
TAHAKAAN (GB) , b, 1997 , bred by Tim and Mrs Seaton foaled in GB and imported from U.K. in 1997,( see GSB v : 44, p : 57 ),
by Rock City (IRE), out of All Risks (IRE), by Pitcairn (IRE)
TAMBULOT , b , 1997 , bred by Mehmet Kurt, by Cadeaux Genereux (GB), out of Mayaasa (FR), by Green Desert (USA) (See
v:2, p:84)
TARSUS , ch , 1996 , bred by Murat Karasu, by Barnato (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (See v:2, p:53)
TENDER DAD (GB) , b , 1995 , bred by C. N. Williams foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 2698 ),
by Damister (USA), out of Yonge Tender (GB), by Tender King (IRE)
THE DRAKE , b , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Wolf (CHI), out of Zırzop, by Uğurtay (See v:2, p:143)
THESKELO (GB) , b , 1998 , bred by Miss M. E. Gibbon foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p :
2199 ), by Muhtarram (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB)
THUNDER BOLT I , ch , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Niniski (USA), out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (See v:3,
p:309)
TOP COMAS , gr , 1994 , bred by Emin Çılgın, by George Thomas, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (See v:1, p:53)
TOP PLAY , b , 1997 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Play Boy I, out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:2, p:132)
TOS DANCER (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Finn Jnr foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Danehill Dancer (IRE), out of Bold Display (USA), by Green Dancer (USA)
TOYOTA I , b , 1992 , bred by Nusret Balkaroğlu, by Aristocrat (GB), out of Canada, by Castle Rising (GB) (See v:1, p:21)
TRAKYA ATEŞİ (IRE) , b , 1999 , bred by Louis A. Walshe foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
2931 ), by Revoque (IRE), out of Yashville (IRE), by Top Ville (IRE)
TRAPPER , ch, 1994 , bred by Tarık Aydın, by Knight Line Dancer (IRE), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:1, p:36)
TURAÇ (IRE) , ch , 1997 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1314 ),
by Grand Lodge (USA), out of Key Tothe Minstrel (USA), by The Minstrel (CAN)
UĞURKAN , b , 1991 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Uğurtay, out of Asoof (GB), by Milford (GB) (See v:1, p:8)
ULAKLI , ch , 1994 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (See v:1, p:70)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, ( see Am. SB v : 31 ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
147
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtiçindeki Aygırlar
List of Turkish Based Stallions With Progeny in Turkiye
VAN DAMME (IRE) , b , 1994 , bred by Jiloca Ltd. foaled in IRE and imported from U.K. in 1994, ( see GSB v : 43, p : 912 ),
by Bob Back (USA), out of Global View (IRE), by Vision (USA)
VELOCIRAPTOR (GB) , b, 1996, bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371 ),
by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VET İNAN , b , 2002 , bred by Yaşar Gölbaş, by Distant Relative (IRE), out of Şapkali Kadin (GB), by Mtoto (GB) (See v:3,
p:193)
Died in 2007
VIEUX MOGHOL (FR) , b , 1992 , bred by Anne Marie D'Estainville foaled in FR and imported from FR in 1992, ( see SBF v : 45,
p : 307 ), by Baby Turk (IRE), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR)
VOLCANO , b ,1990 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (See v:1,
p:72)
WEST BY WEST (USA) , b , 1989 , bred by Walmac Int L foaled in USA and imported from ARG in 2000, ( see Am. SB v : 32, p :
99 ), by Gone West (USA), out of West Turn (USA), by Cox's Ridge (USA)
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YAVUZTAY (USA) , ch , 1996 , bred by Mary Anne Parris foaled in USA and imported from USA in 1996, ( see Am. SB v : 35 ),
by Mane Minister (USA), out of Lady Of Grace (USA), by Thanks To Tony (USA)
YAZ AŞKIM (IRE) , gr , 1996 , bred by Mrs C. L. Weld foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 1319 ),
by Tenby (GB), out of Lavinia (GB), by Habitat (USA)
YILDIRIMAY , ch , 1999 , bred by Necdet Özbek, by Golden Prınce, out of Badı Saba, by Columnist (GB) (See v:2, p:11)
YILDIZ (USA) , b , 1997 , bred by Orpendale John R. Gaines and Thoroughbreds foaled in USA and imported from USA in 1997,
( see Am. SB Electronic), by Manila (USA), out of Ticket To Sail (USA), by Sails Pride (USA)
YOUNG PRINCE , ch , 1985 , bred by Hasan Adalı, by Toraman, out of Bader, by Bülent (See v:1, p:11)
ZORBAZ (USA) , ch , 2000 , bred by Pacelco S.A. Barronstown Stud. foaled in USA and imported from USA in 2000, ( see Am.
SB Electronic), by King Of Kings (IRE), out of Optimistic Lass (USA), by Mr. Prospector (USA)
148
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Türkiye
ACCLAMATION (GB) , b , 1999 , by Royal Applause (GB) , out of Princess Athena (IRE) , by Ahonoora (GB)
ALHAARTH (IRE) , b , 1993 , by Unfuwain (USA) , out of Irish Valley (USA) , by Irish River (FR)
ALMUTAWAKEL (GB) , b , 1995 , by Machiavellian (USA) , out of Elfaslah (IRE) , by Green Desert (USA)
BLACKDOUN (FR) , gr , 2001 , by Verglas (IRE) , out of Rade (FR) , by Kaldoun (FR)
CANDY RIDE (ARG) , b , 1999 , by Ride The Rails (USA) , out of Candy Girl (ARG) , by Candy Stripes (USA)
CAPTAIN RIO (GB) , ch , 1999 , by Pivotal (GB) , out of Beloved Visitor (USA) , by Miswaki (USA)
CHINEUR (FR) , b , 2001 , by Fasliyev (USA) , out of Wardara (GB) , by Sharpo (GB)
CHOISIR (AUS) , ch , 1999 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Great Selection (AUS) , by Lunchtime (GB)
DANSILI (GB) , ch , 1996 , by Danehill (USA) , out of Hasili (IRE) , by Kahyasi (IRE)
DAYLAMI (IRE) , gr , 1994 , by Doyoun (IRE) , out of Daltawa (IRE) , by Miswaki (USA)
DESERT SUN (GB) , b , 1988 , by Green Desert (USA) , out of Solar (GB) , by Hotfoot (GB)
DR FONG (USA) , ch , 1995 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA) , by Miswaki (USA)
ELUSIVE CITY (USA) , b , 2000 , by Elusive Quality (USA) , out of Star Of Paris (USA) , by Dayjur (USA)
EXCEED AND EXCEL (AUS) , b , 2000 , by Danehill (USA) , out of Patrona (USA) , by Lomond (USA)
FANTASTIC LIGHT (USA) , b , 1996 , by Rahy (USA) , out of Jood (USA) , by Nijinsky (CAN)
FASLIYEV (USA) , b , 1997 , by Nureyev (USA) , out of Mr P's Princess (USA) , by Mr Prospector (USA)
FOOTSTEPSINTHESAND (GB) ,b, 2002, by Giant's Causeway (USA) , out of Glatisant (GB), by Rainbow Quest (USA)
GOLAN (IRE) , b , 1998 , by Spectrum (IRE) , out of Highland Gift (IRE) , by Generous (IRE)
HALLING (USA) , ch , 1991 , by Diesis (GB) , out of Dance Machine (GB) , by Green Dancer (USA)
HAWK WING (USA) , b , 1999 , by Woodman (USA) , out of La Lorgnette (CAN) , by Val De L'orne (FR)
HIGH CHAPARRAL (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Kasora (IRE) , by Darshaan (GB)
HOLY BULL (USA) , gr , 1991 , by Great Above (USA) , out of Sharon Brown (USA) , by Al Hattab (USA)
INTIKHAB (USA) , b , 1994 , by Red Ransom (USA) , out of Crafty Example (USA) , by Crafty Prospector (USA)
KYLLACHY (GB) , b , 1998 , by Pivotal (GB) , out of Pretty Poppy (GB) , by Song (GB)
MARJU (IRE) , b , 1988 , by Last Tycoon (IRE) , out of Flame Of Tara (IRE) , by Artaius (USA)
MONTJEU (IRE) , b , 1996 , by Sadler's Wells (USA) , out of Floripedes (FR) , by Top Ville (IRE)
NIGHT SHIFT (USA) , b , 1980 , by Northern Dancer (CAN) , out of Ciboulette (CAN) , by Chop Chop (USA)
NOVERRE (USA) , b , 1998 , by Rahy (USA) , out of Danseur Fabuleux (USA) , by Northern Dancer (CAN)
ORATORIO (IRE) , b , 2002 , by Danehill (USA) , out of Mahrah (USA) , by Vaguely Noble (IRE)
PEINTRE CELEBRE (USA) , ch , 1994 , by Nureyev (USA) , out of Peintre Bleue (GB) , by Alydar (USA)
PELDER (IRE) , b , 1990 , by Be My Guest (USA) , out of Sheer Audacity (GB) , by Troy (GB)
REFUSE TO BEND (IRE) , b , 2000 , by Sadler's Wells (USA) , out of Market Slide (USA) , by Gulch (USA)
SAGACITY (FR) , b , 1998 , by Highest Honor (FR) , out of Saganeca (USA) , by Sagace (FR)
SNURGE (IRE) , ch , 1987 , by Ela-Mana-Mou (IRE) , out of Finlandia (FR) , by Faraway Son (USA)
TRADE FAIR (GB) , ch , 2000 , by Zafonic (USA) , out of Danefair (GB) , by Danehill (USA)
VINDICATION (USA) , b, 2000 ,by Seattle Slew (USA) , out of Strawberry Reason (USA), by Strawberry Road (AUS)
XAAR (GB) , b , 1995 , by Zafonic (USA) , out of Monroe (USA) , by Sir Ivor (USA)
149
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2007 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2007
ARYADNE (GB) ,b, 1997, by Rainbow Quest (USA) , out of Aryenne (FR), imported from GB ( See GSB v : 44 p : 146)
BANADIYKA (IRE) , b , 2000 , by Darshaan (GB) , out of Banaja (IRE), imported from IRE ( See GSB v : 44 p : 210)
DABLANA (IRE) , b , 2002 , by Dr Fong (USA) , out of Dabaya (IRE), imported from IRE ( See GSB v : 45 p : 1781)
DAMASSERIE (IRE) , b, 2000, by Be My Guest (USA) , out of Derena (FR), imported from FR ( See GSB v : 44 p :676)
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , by Tale Of The Cat (USA) , out of Ivory Lane (USA), imported from FR ( See
Am. SB Electronic )
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , by Be My Chief (USA) , out of William's Bird (USA), imported from GB ( See
GSB v : 43 p : 2664)
GOLDEN COUNTRY (IRE) , b , 2001 , by Sadler's Wells (USA) , out of Emmaline (USA), imported from IRE ( See
GSB v : 45 p : 1911)
IVY LODGE (IRE) , b, 2003 , by Grand Lodge (USA) , out of Ivyanna (IRE), imported from IRE ( See GSB v : 45 p :
2211)
JUST ADD OATS (USA) , b ,2004 , by Touch Gold (USA), out of Corridora Slew (ARG), imported from USA ( See Am.
SB Electronic)
LA GRADIVA (FR) , b , 1999, by Exit To Nowhere (USA), out of Luxurious (USA), imported from IRE See SBF v : 52)
LADY BE GOOD (USA) ,b, 2004,by Bahri (USA), out of Lady Reiko (IRE), imported from USA (See Am.SB Electronic)
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) , ch , 2001 , by Shinko Forest (IRE) , out of Ribblesdale (GB), imported from IRE
( See GSB v : 45 p : 2903)
SANS MERCI (IRE) , b, 2000, by Victory Note (USA) , out of Collage (GB), imported from IRE (See GSB v : 44 p :531)
SHADY POINT (IRE) , b , 1997 , by Unfuwain (USA) , out of Warning Shadows (IRE), imported from IRE ( See GSB
v : 44 p : 2859)
SOUTHERN (USA) ,ch, 2002, by Southern Halo (USA), out of Bella Madame (CHI), imported from USA ( See Am.
Electronic)
STONEGRAVE (GB) , ch , 1999 , by Selkirk (USA) , out of Queen Midas (GB), imported from GB ( See GSB v : 44 p
: 2136)
151
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
İthal Aygırlar – Imported Stallions
DIVINE LIGHT (JPN) , b, 1995 , by Sunday Silence (USA) , out of Meld Sport (JPN), imported from FR in 2007 ( See
JPN v : 15)
OKAWANGO (USA) , b , 1998, by Kingmambo (USA) , out of Krissante (USA), imported from FR in 2007 ( See Am.
SB Electronic)
153
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2007 Yılında İthal Edilen lthal Taylar – Imported Foals in 2007
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Exp.
Country
Stubook
referance
GREYS ANATOMY (FR)
2007
gr
c
Blackdoun (FR)
Della Victoria (USA)
2007
FR
SBF
TALIP BEY (USA)
2007
b
c
Candy Ride (ARG)
Southern (USA)
2007
USA
Am.SB Electronic
060
WORLDPOINT (IRE)
2007
b
c
Captain Rio (GB)
Playful Spirit (GB)
2007
IRE
GSB
46
Ivy Lodge (IRE)
Unnamed
2007
ch
c
Choisir (AUS)
2007
IRE
GSB
46
EASTERN SOCIETY (IRE)
2007
b
f
Exceed And Excel (AUS) Shady Point (IRE)
2007
IRE
GSB
46
BULL MONARCHY (USA)
2007
gr
c
Holy Bull (USA)
Vamos Nina (CHI)
2007
USA
Am.SB Electronic
IRON FOOT (USA)
2007
b
c
Holy Bull (USA)
Thirty Zip (USA)
2007
USA
Am.SB Electronic
PRINCESS ZAHRA (IRE)
2007
b
f
Oratorio (IRE)
Dablana (IRE)
2007
IRE
GSB
46
BIGALI KIZ (IRE)
2007
b
f
Pelder (IRE)
Jane Seymour (GB)
2007
IRE
GSB
46
BLUE BIGA (IRE)
2007
b
c
Pelder (IRE)
Erith's Chill Wind (GB)
2007
IRE
GSB
46
Unnamed
2007
b
c
Refuse To Bend (IRE)
La Gradiva (FR)
2007
IRE
GSB
46
DARK RULER (FR)
2007
b
c
Sagacity (FR)
Damasserie (IRE)
2007
FR
SBF
060
SEAROBEL (IRE)
2007
b
c
Sea Hero (USA)
Bartrobel
2007
IRE
GSB
46
MS JOLIE (IRE)
2007
b
f
Snurge (IRE)
Sans Merci (IRE)
2007
IRE
GSB
46
ERKINTAY (IRE)
2007
b
f
Tambulot
M rror's Secret
2007
IRE
GSB
46
CEMO (USA)
2007
b
c
Vindication (USA)
Pharma (USA)
2007
USA
Am.SB Electronic
155
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2007 Yılı İhraç Atlar – Exported Horses In 2007
BİLLUR , b, f, 2003 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Prıolune, by Priolo (USA) (see v : 3, p :
158), Sent to BUL
CAJOLERY (IRE) , ch, f, 1999 , bred by Mrs Sue Magnier, T.Stack and Stan Cosgrove, by Zilzal (USA), out of Miss
Enjoleur (USA), by L'enjoleur (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 23), Sent to BUL
EDİ , b, f, 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Forest Magic (USA), by Manila (USA) (see v : 3, p
: 67), Sent to BUL
FLOWER DELIVERY (USA) , b, f, 1991 , bred by Landon Knight, by Stately Don (USA), out of Fleur S. (USA), by
Fluorescent Light (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 48), Sent to IRAN
GÖRKEM BEY , b, c, 2004 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Ocean Crest (USA), out of İmge Kız, by Süpertay
(see 1. Sup. to v 3, p : 84), Sent to BUL
GÜLO , b, f, 2005 , bred by Mehmet Kürşat Akın, by Fantastic Fellow (USA), out of Mawadda, by Yemken (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 109), Sent to IRAN
KARAHÜBÜR (IRE) , b, c, 1998 , bred by The National Stud Breeders' and Club Ltd foaled in IRE and imported from
U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 991 ), by Emperor Jones (USA), out of Glamorous Bride (FR), by Baillamont (USA),
Sent to IRAN
KATAMARAN , b, f, 2004 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by River Special (USA), out of Filika, by Primo
Dominie (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 59), Sent to IRAN
KRAL KENAN , b, c, 2004 , bred by Davide Franco, by Bijou D'inde (GB), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 107), Sent to BUL
LA KERMESSE (USA) , gr, f, 1989 , bred by Swettenham Stud, by Storm Bird (CAN), out of La Koumia (FR), by
Kaldoun (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 94), Sent to IRAN
LAKE SWAN (IRE) , b, f, 1999 , bred by Mrs Emily Henry, by Dolphin Street (FR), out of Lavender Beauty (IRE), by
Vision (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 98), Sent to IRAN
LEAR WHITE (USA) , b, c, 1991 , bred by Magalen O. Bryant, by Lear Fan (USA), out of White Water (FR), by
Pharly (FR) (see v : 3, p : 229), Sent to BUL
MARANTILLA (FR) , b, f, 1995 , bred by Haras De Clairfeuille, by Bluebird (USA), out of Malagangai (FR), by
Nonoalco (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 107), Sent to BUL
MISS SALSA DANCER (GB) , ch, f, 1995 , bred by Side Hill Stud, by Salse (USA), out of Thakhayr (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 92), Sent to IRE
MIWA , ch, f, 2002 , bred by Ahmet Aksencer, by River Special (USA), out of Camden Rye (IRE), by Camden Town
(GB) (see v : 3, p : 32), Sent to BUL
MY ANGEL , b, f, 2004 , bred by Güray Adışen, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pink Angel, by Komando (see 1. Sup. to
v 3, p : 133), Sent to IRAN
NEŞELİ KIZ , b, f, 2003 , bred by Sedat Özcan, by Common Grounds (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see v :
3, p : 72), Sent to BUL
ÖZLEM HANIM , ch, f, 2003 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Sea Hero (USA), out of Efekızı, by Kıngefe (see v
: 3, p : 54), Sent to BUL
PIR PIR , b, f, 2002 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Rubio, by Devir (see v : 3, p : 168), Sent to BUL
ROMAN ART (USA) , ch, c, 1996 , bred by Susan Bowes foaled in USA and imported from USA in 1996, (see Am. SB
Electronic), by Roman Diplomat (USA), out of Art Model (USA), by Crozier (USA), Sent to IRAN
ROSELİNDA , ch, f, 1997 , bred by Davide Franco, by Galetto (FR), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 143), Sent to BUL
RUN FOR ROSES , b, f, 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Guns N Roses, by
Uğurtay (see v : 3, p : 79), Sent to IRAN
157
2007 Yılı İhraç Atlar – Exported Horses In 2007
SOMBRE LADY (GB) , b, f, 1987 , bred by Heronwood Stud., by Sharpen Up (GB), out of Musique Royale (USA), by
Northern Dancer (CAN) (see 2. Sup. to v 3, p : 131), Sent to IRAN
STORMY WEATHER , b, f, 1999 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Besotted (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 164), Sent to BUL
SUNDANCE , ch, f, 2004 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Roman Art (USA), out of Dan Dancing (FR), by
Groom Dancer (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 41), Sent to IRAN
SYRIA (GB) , b, f, 1998 , bred by Newgate Stud Co, by Halling (USA), out of Velvet Moon (IRE), by Shaadi (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 137), Sent to IRE
TRY YOUR BEST , b, f, 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Royal Academy (USA), out of Splendid Star (GB), by
Arazi (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 163), Sent to USA
URANÜS , b, c, 2004 , bred by Oktay Serici, by Mountain Cat (USA), out of Petix (FR), by Linamix (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 132), Sent to BUL
UNNAMED , b, f, 2005 , bred by Turan Uzun, by Sea Hero (USA), out of Samiryas, by Al Murtajaz (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 148), Sent to BUL
UNNAMED , b, c, 2005 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Bin Ajwaad (IRE), out of İmge Kız, by Süpertay (see 1.
Sup. to v 3, p : 84), Sent to BUL
UNNAMED , b, f, 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Shining Steel (GB), out of Vulcanella (FR), by Sicyos (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 185), Sent to BUL
UNNAMED , b, f, 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Kosturan (FR), out of Logo Connection (GER), by Law Society
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 102), Sent to BUL
YAVUZUN KIZI , b, f, 2004 , bred by Caner Yücel Birol, by Detenator, out of Who's That Gırl, by Gene Kelly (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 187), Sent to BUL
158
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
LIST OF FOALS PUBLISHED UNNAMED
and
NOW NAMED
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
the horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
Vol. 3, p: 64
Vol. 3, p: 127
Vol. 3, p: 110
Vol. 3, p: 127
2. Sup. to v 3, p : 2
2. Sup. to v 3, p : 8
2. Sup. to v 3, p : 10
2. Sup. to v 3, p : 11
2. Sup. to v 3, p : 16
2. Sup. to v 3, p : 23
2. Sup. to v 3, p : 29
2. Sup. to v 3, p : 29
2. Sup. to v 3, p : 30
2. Sup. to v 3, p : 41
2. Sup. to v 3, p : 41
2. Sup. to v 3, p : 43
2. Sup. to v 3, p : 44
2. Sup. to v 3, p : 45
2. Sup. to v 3, p : 47
2. Sup. to v 3, p : 48
2. Sup. to v 3, p : 52
2. Sup. to v 3, p : 58
2. Sup. to v 3, p : 64
2. Sup. to v 3, p : 66
2. Sup. to v 3, p : 67
2. Sup. to v 3, p : 81
2. Sup. to v 3, p : 85
2. Sup. to v 3, p : 87
2. Sup. to v 3, p : 87
2. Sup. to v 3, p : 88
2. Sup. to v 3, p : 89
2. Sup. to v 3, p : 90
2. Sup. to v 3, p : 90
2. Sup. to v 3, p : 91
2. Sup. to v 3, p : 92
2. Sup. to v 3, p : 97
2. Sup. to v 3, p : 98
2. Sup. to v 3, p : 102
2. Sup. to v 3, p : 105
2. Sup. to v 3, p : 114
2. Sup. to v 3, p : 120
2. Sup. to v 3, p : 129
2. Sup. to v 3, p : 129
2. Sup. to v 3, p : 134
2. Sup. to v 3, p : 136
2. Sup. to v 3, p : 136
2. Sup. to v 3, p : 155
ÖZGÖKNURCAN, b,f, (2004) by Sheer Honor - Garza
ÖZSUNEMCAN, b,f, (2004) by Sheer Honor - Oktavıa
YETİMCAN, ch,c, (2005) by Lear White (USA) - Melikuş
ÖZSELVİCAN, b,f, (2005) by Al's Theatre (USA) - Oktavıa
BLAEIR, ch,c, (2006) by Medya - Agrilya
BONCUKGÜLÜ, b,f, (2006) by Unaccounted For (USA) - Apsını
ŞİBZİ, b,f, (2006) by Natıve Procıda - Aşkım
LADY VICTORY, ch,f, (2006) by Sea Hero (USA) - Axl Rose
GÜLFATO, b,f, (2006) by Kosovar - Benan
BENNU, b,f, (2006) by Bullmarket - Calamıno
LADY NUMBER, b,f, (2006) by Numerous (USA) - Cimaise (FR)
ATOMIC LADY, ch,f, (2006) by Always A Classic (CAN) - Cileri
ORIBI MY LOVE, b,f, (2006) by Sri Pekan (USA) - Compso (GB)
OR AS, b,c, (2006) by Velociraptor (GB) - Ekinoks
THE END, b,f, (2006) by Draglıne - Ela Kori Mu (GB)
LAVA GIRL, b,f, (2006) by Volcano - Estava (FR)
HILLTOP, b,c, (2006) by Distant Relative (IRE) - Fairlee Wild (USA)
NAZLI EREN, ch,f, (2006) by Cannon - Farketmez
HILL POINT, b,f, (2006) by Zaptiye - Filika
TUYA NAZ, ch,f, (2006) by Mujtahid (USA) - Flore Fair (GB)
FROM ZERO TO HERO, ch,c, (2006) by Indian Ridge (IRE) - Genesis (GB)
HAKKI ABİ, b,c, (2006) by Fantastic Fellow (USA) - Gülbin
ESMA, b,f, (2006) by Distant Relative (IRE) - Hülyalım
HASBELKADER, ch,c, (2006) by Lear White (USA) - Italian Beach (IRE)
GIRL OF KING, b,f, (2006) by Bin Ajwaad (IRE) - İman
ANTIQUITY, ch,c, (2006) by Lockton (GB) - Leylak
ŞİRANLI, b,c, (2006) by Perfect Storm - Mamati
OSCAR STAR, ch,c, (2006) by Always A Classic (CAN) - Matar
SHIMA, b,f, (2006) by Sea Hero (USA) - Mavi Vals
MYBELLE, b,f, (2006) by Fair Grounds (IRE) - Medicenal (GB)
LOCKSMITH, b,c, (2006) by Sri Pekan (USA) - Milesime (USA)
ROYAL ALIEN, b,f, (2006) by Distant Relative (IRE) - Miss Alien (GB)
NAŞİKA, b,f, (2006) by Rakan (USA) - Miss Amy Lou (IRE)
BİN GÜL, b,f, (2006) by Bin Ajwaad (IRE) - Mıss Gülümsün
DOĞAN HİSARLI, ch,f, (2006) by Manila (USA) - Mıss Robin
CANOBELLA, gr,f, (2006) by George Thomas - Mynancy
TUDE ALMO, ch,f, (2006) by Turaç (IRE) - Natıve Gırl
JOLIE FILLE, b,f, (2006) by Bullmarket - Nurtepe
ENIGMA, b,c, (2006) by Always A Classic (CAN) - Passion
GUMBO, b,c, (2006) by Ocean Crest (USA) - Replenish Power (IRE)
KITT OSHEA, b,f, (2006) by Asakir (GB) - Sandukkar (GB)
ŞİRAN GÜLÜ, b,f, (2006) by Manila (USA) - Simplyhectic (IRE)
BEYAZ GELİNCİK, gr,f, (2006) by Manila (USA) - Simel
HAPPY GIRL, ch,f, (2006) by Dinyeper (GB) - Sultanhisar (IRE)
SONJA, ch,f, (2006) by Always A Classic (CAN) - Sümbüllü
LOCKNUT, ch,c, (2006) by Lockton (GB) - Süreyya
IRAI GIRL, b,f, (2006) by Distant Relative (IRE) - Yakutiye
159
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
(To Volume III)
1. CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME I
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
4
1
144
85
Doğru
Correct
ALI BABY (FR) , ch , 1985 , bred by M. Louis Saier , foaled in FR and
imported from FR in 1992
ALI BABY (FR) , ch , 1985 , bred by M. Louis Saier , foaled in FR and imported from GB
in 1992
35
ROYAL BEQUEST (CAN) , b , 1986 , bred by Richard R. Kennedy and
Kinderhill Farm foaled in CAN and imported from GER. in 1991
ROYAL BEQUEST (CAN) , b , 1986 , bred by Richard R. Kennedy and Kinderhill Farm
foaled in CAN and imported from BEL. in 1991
36
MY CLAUDER (USA) , b , 1987 , bred by N. B. Hunt , foaled in USA and
imported from FR in 1993
MY CLAUDER (USA) , b , 1987 , bred by N. B. Hunt , foaled in USA and imported from
GB in 1993
2. CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME II
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
84
32
MAYAASA (FR) , b , 1988 , bred by Gainsborough Stud Man , foaled in FR
and imported from USA in 1996
MAYAASA (FR) , b , 1988 , bred by Gainsborough Stud Man , foaled in FR and imported
from GB in 1996
141
7
WIND OF CHANGE (FR) , ch , 1987 , bred by M. Keith Freeman foaled in
FR and imported from FR in 1997
WIND OF CHANGE (FR) , ch , 1987 , bred by M. Keith Freeman foaled in FR and
imported from GB in 1997
140
1
WELL DONE (GB) , gr , 1994 , bred by Mr and Mrs Johnny McKeever ,
foaled in GB and imported from BEL. in 1997
WELL DONE (GB) , gr , 1994 , bred by Mr and Mrs Johnny McKeever , foaled in GB and
imported from GB. in 1997
123
7
SPRING CARNIVAL (USA) , b , 1986 , bred by Clovelly Forms , foaled in
USA and imported from FR in 1997
SPRING CARNIVAL (USA) , b , 1986 , bred by Clovelly Forms , foaled in USA and
imported from IRE in 1997
3. CİLT’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
53
18
76
5
128
33
Doğru
Correct
EASY DOES IT (FR), b, 1998,bred by Sadettin Atığ, foaled in FR and imported
from FR in 1998
EASY DOES IT (FR), b, 1998,bred by Sadettin Atığ, foaled in FR and imported from BEL
in 1998
2002 (Apr 09), b, f, OUT OF TIME, by Thunder Bolt I
2002 (Apr 09),b, f, OUT OF TIME, by Dilum (USA).Mehmet Kurt
MILESIME (USA),ch, 1998,bred by Societe Aland, foaled in USA, and
imported from USA in 2001
MILESIME (USA),ch,1988,bred by Societe Aland, foaled in USA, and imported from GB
in 2001
101
44
2002 (Mar 28),ch, f, LADY İMGE, out of Kentucky Belle (GB)
2002,barren to Aristocrat(GB)
193
15
2002,barren to Aristocrat(GB)
2002 (Mar 28),ch, f, LADY İMGE, by Aristocrat(GB), out of Swingin Dusty(USA) ( see v :
3, p : 193)Turgut Kutlu
49
41
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head , foaled in FR and imported from
FR in 2001
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head , foaled in FR and imported from BEL in 2001
214
12
WELSH GLORY (FR) , b , 1993 , bred by Mr Werner Wolf , foaled in FR and
imported from FR in 1999
WELSH GLORY (FR) , b , 1993 , bred by Mr Werner Wolf , foaled in FR and imported
from GB in 1999
106
22
L'ORPHELINE (FR) , b , 1996 , bred by Eurl Chene.Mrs.Natalie CarterRobert de Mony-Paj foaled in FR and imported from FR in 2001
L'ORPHELINE (FR) , b , 1996 , bred by Eurl Chene.Mrs.Natalie Carter-Robert de MonyPaj foaled in FR and imported from GB in 2001
50
12
DISTANT REEF (FR) , b , 1987 , bred by M. Couturier Florent, , foaled in FR
and imported from FR in 2000
DISTANT REEF (FR) , b , 1987 , bred by M. Couturier Florent, , foaled in FR and
imported from IRE in 2000
211
6
VILLA MARIA (FR) , b , 1993 , bred by Sca La Perrıgne , foaled in FR and
imported from FR in 2000
VILLA MARIA (FR) , b , 1993 , bred by Sca La Perrıgne , foaled in FR and imported
from GB in 2000
162
10
RAPID RETREAT (FR) , ch , 1993 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd
foaled in FR and imported from USA in 1999
RAPID RETREAT (FR) , ch , 1993 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd foaled in FR
and imported from GB in 1999
106
12
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co. foaled in
FR and imported from FR in 2001
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co. foaled in FR and
imported from GB in 2001
19
26
BAYLITE (FR) , b , 1994 , bred by Davide Franco foaled in FR and imported
from FR in 1994
BAYLITE (FR) , b , 1994 , bred by Davide Franco foaled in FR and imported from GB in
1994
45
33
DAN DANCING (FR) , ch , 1994 , bred by Marıc Bloodstock Inc. foaled in FR
and imported from FR in 1999
DAN DANCING (FR) , ch , 1994 , bred by Marıc Bloodstock Inc. foaled in FR and
imported from IRE in 1999
179
30
SHARBADA (FR) , b , 1992 , bred by S.A.Aga Khan , foaled in FR and
imported from FR in 1999
SHARBADA (FR) , b , 1992 , bred by S.A.Aga Khan , foaled in FR and imported from
IRE in 1999
34
18
CASA DEL BATLLE (IRE) , gr , 1996 , bred by Mrs M. A. Sanchez foaled in
IRE and imported from U.K. in 2002
CASA DEL BATLLE (IRE) , gr , 1996 , bred by Mrs M. A. Sanchez foaled in IRE and
imported from FR in 2002
120
29
MAGICAL DUST (IRE) , ch , 1990 , bred by Miss Catherine Reid , foaled in
IRE and imported from U.K. in 1999
MAGICAL DUST (IRE) , ch , 1990 , bred by Miss Catherine Reid , foaled in IRE and
imported from FR in 1999
79
15
GRIVOISE (GB) , gr , 1997 , bred by Baron Guy De Rothschild , foaled in
GB and imported from U.K. in 2002
GRIVOISE (GB) , gr , 1997 , bred by Baron Guy De Rothschild , foaled in GB and
imported from FR in 2002
126
1
MBUNDA (GB) , b , 1992 , bred by Darley Stud Management Co. foaled in
GB and imported from U.K. in 2000
MBUNDA (GB) , b , 1992 , bred by Darley Stud Management Co. foaled in GB and
imported from FR. in 2000
91
6
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce , foaled in IRE and
imported from U.K. in 1999
IRISH VICTORY (IRE) , b , 1992 , bred by Thomas Joyce , foaled in IRE and imported
from U.S.A. in 1999
97
15
KAISERFREUDE (IRE) , gr , 1989 , bred by Gestut Zoppenbroıch , foaled in
IRE and imported from U.K. in 2000
KAISERFREUDE (IRE) , gr , 1989 , bred by Gestut Zoppenbroıch , foaled in IRE and
imported from FR. in 2000
58
20
ESQUIVE (GB) , ch , 1993 , bred by C. C. Bromley and Son and A. O.Nerses ,
foaled in GB and imported from U.K. in 2000
ESQUIVE (GB) , ch , 1993 , bred by C. C. Bromley and Son and A. O.Nerses , foaled in
GB and imported from FR. in 2000
126
9
MEDICENAL (GB) , b , 1990 , bred by Sadettin Atığ , foaled in GB and
imported from U.K. in 2000
MEDICENAL (GB) , b , 1990 , bred by Sadettin Atığ , foaled in GB and imported from
FR. in 2000
2
34
AGILITY GAME (ITY) , b ,1997, bred by S. Paolo Agrı Stud Srl , foaled in
ITY and imported from ITY. in 2001
AGILITY GAME (ITY) , b ,1997, bred by S. Paolo Agrı Stud Srl , foaled in ITY and
imported from FR. in 2001
162
24
RAVIVE (GB), gr , 1996 , bred by Haras de La Perelle , foaled in GB and
imported from U.K. in 2000
RAVIVE (GB), gr , 1996 , bred by Haras de La Perelle , foaled in GB and imported from
FR. in 2000
III. CİLT’E 1. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO FIRST SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
158
39
2005 (Jan 19),b,f, NIGHT FLOWER,out of Sibelat(GB)
2005 (Jan 19), NIGHT FLOWER,out of Stand Up Please(GB) Akın Oğuz Dinç
174
15
2005 (Jun 13),b, c, ZÜLFİKAR YELİ, out of Tezel
2005 (Jun 03),b,c, MURATYELİ ,out of Tezel H.Hüseyin Kavaz
14
8
2005 (Jun 03),b, c, MURATYELİ, out of Ayazmayeli
2005 (Jun 13),b, c, ZÜLFİKAR YELİ , out of Ayazmayeli
64
18
2004 (Apr 23),b,f, by Al’s Theatre (USA)
2004 (Apr 23),b,f, by Sheer Honor Öznur Sinem Sönmez
151
29
178
1
SELECTION (FR) , b , 1997 , bred by A. Head and Mme Alec Head , foaled
in FR and imported from U.K. in 2003,
TREXENTA (IRE) , b , 1992 , bred by Citadel Stud , foaled in IRE and
imported from FR. in 2004,
SELECTION (FR) , b , 1997 , bred by A. Head and Mme Alec Head , foaled in FR and
imported from BEL in 2003,
TREXENTA (IRE) , b , 1992 , bred by Citadel Stud , foaled in IRE and imported from
U.K. in 2004,
III.CİLT’E 2. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
65
1
153
Doğru
Correct
IDA LUPINA (IRE)
IDA LUPINO (IRE) b,1995,by Statoblest(GB), out of Alpine Symphony (IRE), by Northern
Dancer (CAN)
29
2006 (Feb 09), b, f, ASYAM, by Galetto (FR)
2006 (Feb 09),ch, f, ASYAM, by Galetto (FR) Yasin Kadri Ekinci
89
29
MILESIME (USA),ch, 1998
MILESIME (USA),ch,1988
56
1
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine , foaled in FR and
imported from U.K. in 1997
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine , foaled in FR and imported from
FR. in 1997
GEÇ KAYIT
LATE REGISTRATION
3. CİLT’E I. EK
ADDENDA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff , foaled in USA and imported from U.K. in 2005, ( see Am. SB v : 31 ) , by Silver Deputy (CAN, out of Special Broad (USA) , by
Broad Brush (USA)
2005 (May 07),b, c, BROTHER JOHN, by Vettori (IRE)
Serdal Adalı
EVENING MOON (USA) , b , 1997 , bred by Gainsborough Farm Inc , foaled in USA and imported from U.K. in 2005, ( see Am. SB v : 36 ) , by Dayjur (USA) , out of Fellwati (USA) , by
Alydar (USA)
2005 (May 02),b, f, EVENING STAR, by Spectrum (IRE)--
Hikmet Işıl Birol Koç
3. CİLT’E II. EK
ADDENDA TO SECOND SUPPLEMENT TO VOLUME III
DIDAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın , foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by Royal Abjar (USA), out of Camarat (GB),by Ahonoora (GB)
2006 (Feb 21), ch, c, PROSPERO, by Mountain Cat (USA)
Ömer Halim Aydın
CORNELIA, ch , 2001, bred by Ömer Halim Aydın, by With Approval (CAN), out of Alibi Pride (USA), by Woodman (USA), ( see v : 3, p : 5)
2006 (Feb 01), ch, f, ASİ HANIM, by Mountain Cat (USA)
Ömer Halim Aydın
DIVINEYEVA (USA), ch, 1995, bred by Societe Aland, foaled in USA and imported from U.K. in 2006, ( see Am. SB v : 35 ), by Nureyev (USA), out of Divine Danse (FR), by Kris (GB)
INDIAN GODDESS (IRE) , ch ,1996, bred by Mr J. C. Condon , foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 43, p : 1467 ), by Indian Ridge (IRE), out of Marie De Beaujeu
(FR) , by Kenmare (FR)
İSİMSİZ TAYLARIN
İNDEKSİ
UNNAMED FOALS
INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
2007,
b,
b,
ch,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
by a stallion not in Studbook, out of Akyazılı Derya........................................................................ 3
by Alderado, out of Alevim (IRE) .................................................................................................... 4
by Fantastic Fellow (USA), out of Always Lover ............................................................................ 5
by Common Grounds (GB), out of Apache Song ............................................................................. 7
by a stallion not in Studbook, out of Atakan Hatun ........................................................................ 10
by Tos Dancer (IRE), out of Büyük Istıranca ................................................................................. 21
by West By West (USA), out of Can Ayşe..................................................................................... 22
by Marlin (USA), out of Cantatrıce .............................................................................................. 22
by Bizim Ayancikli (IRE), out of Capable (IRE)............................................................................ 22
by Star Grey (FR), out of Caprice Love (IRE)............................................................................... 23
by Last Legend, out of Champagne On Ice (GB) ........................................................................... 24
by Trakya Ateşi (IRE), out of Çalımlı ............................................................................................ 28
by a stallion not in Studbook, out of Çılgın Bebek ......................................................................... 28
by Unaccounted For (USA), out of Dadaş Kızı .............................................................................. 29
by Royal Abjar (USA), out of Delta Queen.................................................................................... 32
by Perugino Star (IRE), out of Fırst Honor..................................................................................... 42
by Felek I, out of Forever Young.................................................................................................... 43
by Eagle Eyed (USA), out of Gloria Dei (IRE) .............................................................................. 47
by Kizilderili (USA), out of Goldstern ........................................................................................... 48
by Tos Dancer (IRE), out of Gözüm............................................................................................... 49
by Al's Theatre (USA), out of Hürrem............................................................................................ 56
by Eagle Eyed (USA), out of Isle Of Palms (IRE).......................................................................... 58
by Goldat (GB), out of Jakeeno (USA).......................................................................................... 59
by Keremhan (GB), out of Kalimat (GB) ....................................................................................... 61
by Perugino Star (IRE), out of Kanat.............................................................................................. 61
by Natıve Procıda, out of Kehribar (IRE) ....................................................................................... 63
by Kavranhan, out of Lady Bırd I.................................................................................................. 67
by Tos Dancer (IRE), out of Liz ..................................................................................................... 71
by Desert Sun (GB), out of Marguerite De Vine (GB) ................................................................... 75
by Nusa Dua, out of Minişim.......................................................................................................... 81
by Yavuztay (USA), out of Muna................................................................................................... 83
by Felek I, out of Naz Hanım ......................................................................................................... 86
by Always A Classic (CAN), out of Nefise .................................................................................... 86
by Common Grounds (GB), out of Ontherebound (USA) .............................................................. 90
by Unaccounted For (USA), out of Outcry (GB)............................................................................ 91
by Eagle Eyed (USA), out of Özgür Star (IRE).............................................................................. 92
by Kaplan (IRE), out of Patara I ..................................................................................................... 93
by Keyif, out of Polinçe (GB)......................................................................................................... 95
by Unaccounted For (USA), out of Prima ...................................................................................... 97
by Royal Abjar (USA), out of Smyrna ......................................................................................... 114
by Always A Classic (CAN), out of Sopran ................................................................................. 114
by Patara Prınce, out of Sunny Afternoon .................................................................................... 118
by Kosovar, out of Sweety Lady................................................................................................... 119
by Ocean Crest (USA), out of Tamango (USA) ........................................................................... 121
by Sri Pekan (USA), out of Texas Gal (USA) .............................................................................. 123
by İsmethan, out of Top Steel....................................................................................................... 125
by Unaccounted For (USA), out of Tos Lady (IRE)..................................................................... 125
by Mountain Cat (USA), out of Treasury Key (USA) .................................................................. 126
by Night Shift (USA), out of West Side Auction (GB) ................................................................ 132
by Gold Berg, out of Wınd Sprıng................................................................................................ 132
by Medya, out of Yarsuvat ........................................................................................................... 134
164
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A BIT OF BID (IRE) -----------------------------------1
A BRAND NEW DAY---------------------------------1
ABAŞ -----------------------------------------------------1
ABBEVILLE (GB) -------------------------------------1
ABIGAIL----------------------------------------------117
ABİMİN HEDİYESİ --------------------------------- 15
ABJAR ---------------------------------------------------1
ABONE---------------------------------------------------1
ABRASIVE (USA) -------------------------------------1
ABUNAY ------------------------------------------------1
ABZAGU (IRE) -----------------------------------------1
ACOUSTIC BABY----------------------------------- 89
ACTING (IRE) ------------------------------------------1
ADAGÜLÜ -------------------------------------------124
ADALYA I ----------------------------------------------1
ADASEL ----------------------------------------------- 64
ADEBAYOR ------------------------------------------ 22
ADIBENDE SAKLI ------------------------------------1
ADRIATIC STAR ------------------------------------ 89
ADVENTURE DAY --------------------------------- 72
AFACAN----------------------------------------------- 83
AFFAIRISTE (IRE) ------------------------------------2
AFTER THE SHOCK -------------------------------101
AGAPİA--------------------------------------------------2
AGRİLYA -----------------------------------------------2
AGUNDA ------------------------------------------------2
AĞA'S JOY ----------------------------------------------2
AĞA TİVİL ----------------------------------------------7
AĞAKIZI ------------------------------------------------2
AĞANINKIZI -------------------------------------------2
AĞILMUS FIRTINASI -----------------------------112
AHUM----------------------------------------------------2
AISWARIA -------------------------------------------- 57
AİKO -----------------------------------------------------2
AKARMASİS ----------------------------------------120
AKAY HAN ------------------------------------------- 79
AKÇAYBEYİ ----------------------------------------- 61
AKDENİZ ATEŞİ -----------------------------------114
AKDENİZ MELTEMİ ---------------------------------2
AKDENİZ RÜZGARI ---------------------------------2
AKKAYALI ---------------------------------------------2
AKKOZA ---------------------------------------------121
AKODGÜZELİ --------------------------------------- 69
AKRABA ------------------------------------------------8
AKŞEKER --------------------------------------------124
AKTARIK --------------------------------------------129
AKURA (IRE)-------------------------------------------2
AKYAZILI DERYA -----------------------------------3
AKYAZILISEDA---------------------------------------3
ALABANDA --------------------------------------------3
ALACAKAYA ------------------------------------------3
ALAÇAT-------------------------------------------------3
ALAKALUF (FR) --------------------------------------3
ALALA---------------------------------------------------3
ALAMET (FR) ------------------------------------------3
ALARA SUN ------------------------------------------ 76
ALARABY (IRE) ---------------------------------------3
ALARAM ------------------------------------------------3
ALASIB (GB) -------------------------------------------3
ALATHEZAL (USA) ----------------------------------3
ALBALAM -------------------------------------------- 54
ALBANY ROSE ----------------------------------------4
ALBERICA ----------------------------------------------4
ALESSIA----------------------------------------------115
ALEVİM (IRE)------------------------------------------4
ALEYNA-------------------------------------------------4
ALFA --------------------------------------------------- 92
ALHAZAR ------------------------------------------- 107
ALINTERİ----------------------------------------------- 4
ALİ ABİ ------------------------------------------------50
ALİ SİNA-----------------------------------------------44
ALİCİA -------------------------------------------------- 4
ALL IN------------------------------------------------ 116
ALLBRIGHT ------------------------------------------- 4
ALLEGRA ---------------------------------------------34
ALMADOVAR ----------------------------------------82
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 4
ALMİDA ------------------------------------------------ 4
ALNADAS ------------------------------------------- 129
ALOHA II ----------------------------------------------- 4
ALPER KHAN -------------------------------------- 131
ALPEREFE---------------------------------------------24
ALSEVİN------------------------------------------------ 4
ALTAMIS (IRE) --------------------------------------- 4
ALTARA (IRE)----------------------------------------- 4
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 5
ALTIN DANCER -------------------------------------- 5
ALTIN HIZMA (IRE) --------------------------------- 5
ALTURNA ------------------------------------------- 115
ALUNA -------------------------------------------------- 5
ALVARADO-------------------------------------------- 5
ALWAYS A DREAM ------------------------------ 101
ALWAYS FIRE ---------------------------------------46
ALWAYS LOVER------------------------------------- 5
ALWAYS SUNNY --------------------------------- 127
ALYANS ------------------------------------------------ 5
ALYAZMALIM ---------------------------------------- 5
ALZO ------------------------------------------------- 117
AMANSIZ----------------------------------------------40
AMAPOLA---------------------------------------------- 5
AMAYA ---------------------------------------------- 110
AMBLER'S PASSION (USA)------------------------ 5
AMEENA (USA) --------------------------------------- 5
AMERICA----------------------------------------------- 8
AMORE-------------------------------------------------- 5
AMRA (IRE) -------------------------------------------- 6
AMSTERDAM -------------------------------------- 121
AMZA---------------------------------------------------- 6
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 6
ANA YELE --------------------------------------------47
ANALISA (IRE)---------------------------------------- 6
ANAM (GB) -------------------------------------------- 6
ANAMARIA -------------------------------------------59
ANATBEY ---------------------------------------------24
ANATOLIAN------------------------------------------- 6
ANATOLIAN CAT ------------------------------------ 6
ANATOLIAN WOLF --------------------------------- 6
ANCESTOR--------------------------------------------85
ANDIRHOY ----------------------------------------- 125
ANEMON GIRL ------------------------------------ 100
ANEMON STAR--------------------------------------- 5
ANGEL'S SONG --------------------------------------- 6
ANGEL LADY ----------------------------------------- 6
ANGEL ZEYNO --------------------------------------- 6
ANGELETTE ------------------------------------------- 6
ANGELİCA --------------------------------------------- 7
ANGELS TOUCH ------------------------------------72
ANGOLA-----------------------------------------------59
ANIMATE----------------------------------------------73
ANJELIK -----------------------------------------------47
ANKA KUŞU ------------------------------------------87
ANNEANNEM ----------------------------------------- 7
ANNEM ------------------------------------------------- 7
ANNUAL VISIT (IRE)-------------------------------- 7
165
İNDEKS-Index
ANTAKIYA (IRE) -------------------------------------7
ANTIGONISH ------------------------------------------7
ANTIPODES (USA) -----------------------------------7
ANULA (IRE) -------------------------------------------7
AOSTA ------------------------------------------------- 10
APACHE SONG ----------------------------------------7
APALLON --------------------------------------------- 19
APEX -----------------------------------------------------7
APPLE BLOSSOM-------------------------------------7
APREMIDI ----------------------------------------------6
APSINI ---------------------------------------------------7
APSINITA -----------------------------------------------7
APSUVA -------------------------------------------------8
AQRABA (GB) -----------------------------------------8
ARA-------------------------------------------------------8
ARABUL-------------------------------------------------8
ARAKİYE --------------------------------------------- 37
ARAP SAMİ---------------------------------------------5
ARASTA -------------------------------------------------8
ARASUS ----------------------------------------------109
ARAYICI ------------------------------------------------9
ARBADES --------------------------------------------- 91
ARBOND ---------------------------------------------- 52
ARCADE FIRE --------------------------------------107
ARCHANGEL ---------------------------------------121
ARDAY --------------------------------------------------8
ARDİL-------------------------------------------------- 36
AREL --------------------------------------------------- 54
ARFELLOW---------------------------------------------8
ARGIT-------------------------------------------------- 69
ARGONOT -------------------------------------------- 73
ARGUNBA (IRE) --------------------------------------8
ARHAN --------------------------------------------------8
ARHONTISSA ------------------------------------------8
ARIA---------------------------------------------------121
ARIADNE'S WAY (GB) ------------------------------8
ARIBEY--------------------------------------------------5
ARICI-----------------------------------------------------9
ARIKA (IRE) --------------------------------------------8
ARISU -------------------------------------------------- 61
ARİNNA -------------------------------------------------8
ARİSER --------------------------------------------------8
ARİSTA --------------------------------------------------8
ARİSTAGÜL --------------------------------------------8
ARK (IRE) -----------------------------------------------8
ARKIR----------------------------------------------------8
ARKUR --------------------------------------------------8
ARMADATTA------------------------------------------9
ARMAĞANIM------------------------------------------3
ARMAN------------------------------------------------ 11
ARMATRADING (IRE) ------------------------------9
ARPIA (GB) ---------------------------------------------9
ARRIVATA ---------------------------------------------5
ARSLAN YAVRUSU-------------------------------118
ART OF WAR----------------------------------------- 64
ARWEN --------------------------------------------------9
ARYADNE (GB) ---------------------------------------9
ARZUMKIZ ---------------------------------------------9
AS ------------------------------------------------------- 51
ASALET MÜFTİYESİ (IRE) -------------------------9
ASALET MÜMESSİLİ (IRE)-------------------------9
ASALET TEMSİLCİSİ (IRE)-------------------------9
ASETİNKA -------------------------------------------124
ASFALYA --------------------------------------------106
ASHJAAN (USA) --------------------------------------9
ASHLEY -------------------------------------------------9
ASHLIE RHEY -----------------------------------------9
ASIA ----------------------------------------------------- 9
ASIRCI--------------------------------------------------65
ASİ BABY ------------------------------------------- 110
ASİ HANIM------------------------------------------ 162
ASİKIR ----------------------------------------------- 133
ASİLANA ----------------------------------------------- 6
ASLANOĞLU --------------------------------------- 105
ASLI CANTAY ------------------------------------- 108
ASLIGÜL-----------------------------------------------10
ASLINAZ (GB)----------------------------------------10
ASLITAY-----------------------------------------------10
ASLİKO ------------------------------------------------10
ASPEN --------------------------------------------------10
ASTRAKHAN -----------------------------------------96
AŞHA ---------------------------------------------------10
AŞKİTO ------------------------------------------------10
ATAGÜN-----------------------------------------------10
ATAKAN AMCA -------------------------------------- 1
ATAKAN HATUN -----------------------------------10
ATAKÖY-----------------------------------------------71
ATALA -------------------------------------------------10
ATDA ---------------------------------------------------53
ATEN BOY --------------------------------------------40
ATEŞDAĞLI----------------------------------------- 131
ATHALIA ----------------------------------------------46
ATIPHA ------------------------------------------------10
ATOMBEY---------------------------------------------92
ATRAXION (USA) -----------------------------------10
ATTRACTIVE-----------------------------------------11
AURA ---------------------------------------------------11
AUTOMATIC CONTROL --------------------------27
AVE MARIA ------------------------------------------11
AWAYIL (USA) --------------------------------------11
AWESOME BLAST ----------------------------------41
AXL ROSE ---------------------------------------------11
AY HATUN --------------------------------------------37
AYANALI KIZ ----------------------------------------98
AYATLI ------------------------------------------------11
AYAZMAYELİ ---------------------------------------11
AYDANSI ----------------------------------------------11
AYDEMİRHAN ---------------------------------------25
AYDOĞAN ------------------------------------------ 132
AYHAN-------------------------------------------------12
AYHAN AĞA -----------------------------------------24
AYİZİM-------------------------------------------------11
AYLİN HANIM ---------------------------------------11
AYMELEK---------------------------------------------19
AYSIZ GECEM ---------------------------------------11
AYŞECAN ---------------------------------------------11
AYŞİMA------------------------------------------------11
AYVALIK RÜZGARI--------------------------------12
AYVALIK STARI ------------------------------------12
AYYÜZLÜM ------------------------------------------12
AZARAKS ---------------------------------------------70
AZİATİKO ------------------------------------------- 129
AZKARLI ----------------------------------------------43
AZUCAR MORENO ---------------------------------12
BABA BORAN -------------------------------------- 114
BABA EFSANE ---------------------------------------24
BABA MERTCAN------------------------------------20
BABA YAVUZ ----------------------------------------31
BABAESKİGÜZELİ----------------------------------12
BABASININKIZI -------------------------------------12
BABBOSH ---------------------------------------------- 6
BABI ALİ -------------------------------------------- 100
BABY ATEN ------------------------------------------12
BABY FACE-------------------------------------------12
166
İNDEKS-Index
BABY KISS ------------------------------------------- 12
BACK TO BACK (IRE) ----------------------------- 12
BACKGROUND-------------------------------------- 12
BADAHERO -----------------------------------------110
BADASEA--------------------------------------------102
BADEM -----------------------------------------------113
BADEMİYE ------------------------------------------- 12
BAHAR DALI ---------------------------------------- 86
BAHTINUR ------------------------------------------- 13
BAHTİYAR (USA)----------------------------------- 13
BAJEE -------------------------------------------------124
BALAHE (USA) -------------------------------------- 13
BALARZUM ------------------------------------------ 13
BALATLI ---------------------------------------------128
BALBOA----------------------------------------------- 94
BALÇİÇEK -------------------------------------------- 64
BALDORIA ------------------------------------------- 36
BALIKÇIL (GB) -------------------------------------- 13
BALLYHARA (GB) --------------------------------- 13
BALTAKÖYLÜ -------------------------------------118
BAMBAŞKA ------------------------------------------ 92
BAMBİNO--------------------------------------------129
BAMBULA -------------------------------------------- 66
BANDARA -------------------------------------------135
BANDIGARA ----------------------------------------- 13
BANGU ------------------------------------------------ 62
BANKBOOK ------------------------------------------ 57
BANUKUŞ -------------------------------------------- 13
BAPHSTHEBA (GB) -------------------------------- 13
BARANEFE ------------------------------------------- 10
BARANQUILLA ------------------------------------106
BARANSEL ------------------------------------------- 15
BARB WIRE (IRE)----------------------------------- 13
BARBADAR ------------------------------------------ 96
BARBAR GIRL --------------------------------------- 13
BARBAROS BEY ------------------------------------ 71
BARCELONA----------------------------------------- 13
BARETTO --------------------------------------------- 70
BARFLY ----------------------------------------------- 14
BARMEYT -------------------------------------------- 36
BARRERA--------------------------------------------- 54
BASHFUL (USA) ------------------------------------ 14
BAŞAK SULTAN ------------------------------------ 14
BAŞKIZ ------------------------------------------------ 14
BAŞSULTAN ----------------------------------------- 14
BAŞTACI ---------------------------------------------- 14
BATI GARAJI (GB)---------------------------------- 14
BAY ANSELMO ------------------------------------- 46
BAYONETTE ----------------------------------------- 14
BAYT--------------------------------------------------- 14
BAYTÜTÜN -----------------------------------------120
BE SMART -------------------------------------------- 14
BEATTE JUICE -------------------------------------- 14
BEAUTY----------------------------------------------- 14
BEBEĞİM --------------------------------------------- 14
BEBİŞİM-------------------------------------------------4
BEDTIME STORY (GB) ---------------------------- 15
BEDTIME STORY (USA) -------------------------- 15
BEELINE ------------------------------------------------9
BEFORE ME ------------------------------------------ 43
BEFORE THE RAIN--------------------------------- 15
BEGÜŞÜM -------------------------------------------- 15
BEHÇO------------------------------------------------- 49
BEKMEZKIZ------------------------------------------ 95
BELAGIO (GB) --------------------------------------- 15
BELGİN SULTAN ----------------------------------129
BELGİNİM -------------------------------------------- 41
BELİN---------------------------------------------------15
BELLA OTERO ---------------------------------------15
BELLA VISTA ----------------------------------------15
BELLATRIX-------------------------------------------15
BELLE MANIERE (USA) ---------------------------15
BELLICOSE -------------------------------------------37
BELUGA -----------------------------------------------15
BENDİS-------------------------------------------------40
BENEKLİKIZ------------------------------------------15
BENİM KIZIM ----------------------------------------16
BERAY TÜTÜN --------------------------------------56
BERCESTE --------------------------------------------16
BEREKET ANA---------------------------------------34
BERENIQUE (IRE) -----------------------------------16
BERFİNCİK--------------------------------------------57
BERGÜZAR HANIM --------------------------------18
BERİLNAZ---------------------------------------------- 5
BERKERİM --------------------------------------------72
BERRA ----------------------------------------------- 107
BERRİN ------------------------------------------------16
BERRY -------------------------------------------------16
BERSU--------------------------------------------------77
BERTUĞ -----------------------------------------------94
BESRA--------------------------------------------------16
BEST CLASS ------------------------------------------16
BEST CLASSIC ---------------------------------------16
BEST DIAMOND-------------------------------------16
BEST OF ALL (IRE) ---------------------------------16
BEST STEEL ------------------------------------------16
BESTEKAR --------------------------------------------76
BEŞ ŞEHİR --------------------------------------------17
BEŞİKTAŞ DOSTU ----------------------------------16
BEŞTE BEŞ --------------------------------------------42
BEVERLY----------------------------------------------17
BEVERLY DANCER --------------------------------98
BEYYAHAN-------------------------------------------67
BICIRIK ------------------------------------------------17
BIEN MADRONA ------------------------------------17
BIG IN JAPAN ----------------------------------------15
BIG STREAM -----------------------------------------12
BIN OF JOY -------------------------------------------30
BIRFIN--------------------------------------------------17
BİKEM--------------------------------------------------17
BİLİYORMUSUNUZ KİM --------------------------17
BİLLUR-------------------------------------------------17
BİLSENNUR-------------------------------------------17
BİNAY --------------------------------------------------17
BİNGÜR BEY -----------------------------------------62
BİONİC ANGEL --------------------------------------17
BİRBEY ------------------------------------------------54
BİRİCİK KARAN-------------------------------------62
BİRİÇİM------------------------------------------------17
BİRİNCİ WALLS -------------------------------------17
BİRSEL -------------------------------------------------17
BİRSU------------------------------------------------- 120
BİZİM BEBEK ----------------------------------------18
BLACK ANGEL --------------------------------------35
BLACK BABY ----------------------------------------18
BLACK BROW ---------------------------------------- 6
BLACK BULLET -------------------------------------68
BLACK DIAMOND (GB) ---------------------------18
BLACK EYE BROW ------------------------------- 113
BLACK FACE -----------------------------------------81
BLACK FIRE ---------------------------------------- 106
BLACK GOLD ----------------------------------------18
BLACK ISLAND -------------------------------------24
BLACK LIGHTENING ------------------------------18
167
İNDEKS-Index
BLACK MAGIC -------------------------------------- 18
BLACK MAGIC WOMEN-------------------------126
BLACK SHADOW ----------------------------------- 18
BLACK VOICE --------------------------------------- 18
BLAZING CLEARANCE (USA) ------------------ 18
BLONDE GIRL --------------------------------------- 98
BLOW UP --------------------------------------------- 18
BLUE BAY (GER) ----------------------------------- 18
BLUE DREAMS-------------------------------------136
BLUE GRASS----------------------------------------- 18
BLUE SAPHİR---------------------------------------105
BLUE SKY -------------------------------------------- 18
BLUE WINDOW ------------------------------------- 19
BLUMARIN (IRE) ----------------------------------- 19
BOĞAZİÇİ--------------------------------------------125
BOHEMIENNE (USA) ------------------------------ 19
BOLCAN----------------------------------------------107
BOLEYN KIZI ---------------------------------------- 41
BOLKIR------------------------------------------------ 38
BONANETTO----------------------------------------- 19
BONBON ---------------------------------------------- 19
BONFIRE ---------------------------------------------- 26
BONIE DEA------------------------------------------- 19
BONITO------------------------------------------------ 17
BOOSTER --------------------------------------------- 56
BOOTY------------------------------------------------- 19
BORN TO WIN --------------------------------------- 72
BOSTON VIEW (IRE) ------------------------------ 19
BOY BEYİ --------------------------------------------134
BOYDARA (FR)-------------------------------------- 19
BOZKANEFE ----------------------------------------- 96
BOZYEL ----------------------------------------------- 19
BÖRKE------------------------------------------------- 19
BÖRÜŞ ------------------------------------------------- 19
BRAVE------------------------------------------------- 25
BRENDA----------------------------------------------- 20
BRIDE MAID ----------------------------------------- 20
BRIGANDINE ---------------------------------------- 20
BRİZA (GB) ------------------------------------------- 20
BROADWAY GIRL --------------------------------- 10
BROKEN EAR ---------------------------------------121
BROTHER JOHN -----------------------------------162
BRUTTA (IRE) --------------------------------------- 20
BUCA RÜZGARI ------------------------------------ 88
BUCAKHAN ------------------------------------------ 64
BUENOS AIRES ---------------------------------------7
BUFFA ------------------------------------------------- 34
BUGATTI------------------------------------------------3
BUĞDAY ---------------------------------------------- 20
BUĞRAHATUN -------------------------------------- 20
BUĞSELEN ------------------------------------------- 20
BUKET SULTAN (IRE)----------------------------- 20
BUKETGÜL------------------------------------------- 20
BULLY ------------------------------------------------- 31
BUMİN KAĞAN ------------------------------------- 44
BURANO ---------------------------------------------- 20
BURCU YELİ ----------------------------------------- 20
BURCUM ---------------------------------------------- 21
BURÇİN II --------------------------------------------- 21
BURKA ------------------------------------------------ 21
BURLAHATUN -------------------------------------- 21
BUSACO RIDGE (IRE) ----------------------------- 21
BUSE --------------------------------------------------- 21
BUSEM------------------------------------------------- 21
BUXOM------------------------------------------------ 95
BUZZBOMB (GB) ----------------------------------- 21
BÜHYA ------------------------------------------------ 72
BÜLENTHAN -----------------------------------------52
BÜŞRA -------------------------------------------------21
BÜŞRA HANIM --------------------------------------17
BÜYÜCÜ-----------------------------------------------53
BÜYÜK ISTIRANCA --------------------------------21
BÜYÜK KALELİ -------------------------------------98
BÜYÜKFIRAT ----------------------------------------93
BYE BYE BABY------------------------------------ 131
BYE CANIM-------------------------------------------25
BYZANTIUM -----------------------------------------66
BZİYA --------------------------------------------------21
CA GENE (FR) ----------------------------------------21
CALCARIBUS (GB)---------------------------------22
CALDERA ---------------------------------------------22
CALENA -----------------------------------------------22
CAM GÖBEĞİ (IRE) ---------------------------------22
CAMILLE ----------------------------------------------70
CAMİLA------------------------------------------------67
CAN'S BEBE ------------------------------------------22
CAN AYŞE --------------------------------------------22
CAN BARAN ------------------------------------------78
CAN ELİF ----------------------------------------------17
CAN GENCE ------------------------------------------22
CAN WEST ------------------------------------------ 123
CANANTAY-------------------------------------------22
CANAY (USA) ----------------------------------------22
CANBOY-----------------------------------------------63
CANDIDA----------------------------------------------- 2
CANDY COVE (GB) ---------------------------------22
CANERBEY ----------------------------------------- 125
CANIM BENİM (IRE) -------------------------------22
CANIMKANIM ------------------------------------- 109
CANSEL BEY --------------------------------------- 112
CANSU HANIM --------------------------------------99
CANTATRICE ---------------------------------------22
CAPABLE (IRE) --------------------------------------22
CAPRICE-----------------------------------------------23
CAPRICE LOVE (IRE)------------------------------23
CAPTAIN PARIS -------------------------------------71
CARACORTADO-------------------------------------97
CARAMEL---------------------------------------------77
CARBUNELE -----------------------------------------29
CARIBBEAN ------------------------------------------17
CARLA -------------------------------------------------23
CARLY-B (IRE)---------------------------------------23
CARMELINA------------------------------------------23
CARMEN'S JOY (GB) -------------------------------23
CASA DEL BATLLE (IRE) -------------------------23
CASINO ---------------------------------------------- 104
CASPER THE HUNTER-----------------------------13
CASSANDRA I ---------------------------------------23
CASTAFIOR (FR) ------------------------------------23
CASTALIA---------------------------------------------41
CASTELLI MOTEL (USA) -------------------------23
CASTLE OF KING --------------------------------- 126
CAULRY RED (IRE)---------------------------------23
CAVIAR AND CANDY (GB) ----------------------23
CEILIDH JIG (IRE)-----------------------------------24
CELEBRATION (GB)--------------------------------24
CELEBRITY STYLE (USA) ------------------------24
CELTIC DREAM -------------------------------------24
CEMRE SULTAN ------------------------------------29
CENAY -------------------------------------------------24
CENGAVER -------------------------------------------24
CENGİZHAN BEY --------------------------------- 109
CEPHISTA (GB) --------------------------------------24
CERİTBEYİ--------------------------------------------11
168
İNDEKS-Index
CESSY-------------------------------------------------- 24
CESUR AYHAN-------------------------------------- 54
CEVAHİR---------------------------------------------- 63
CEVİZ -------------------------------------------------- 24
CHALLENGE ROCK -------------------------------133
CHAMPAGNE BARB (USA) ---------------------- 24
CHAMPAGNE ON ICE (GB) ---------------------- 24
CHARLIE BROWN ------------------------------------7
CHARMING LADY --------------------------------100
CHARMING POPPY (USA)------------------------ 24
CHARMING ROCK --------------------------------- 54
CHARMY---------------------------------------------- 25
CHARNWOOD QUEEN (GB) --------------------- 25
CHASTITY (FR)-------------------------------------- 25
CHATA BOX ----------------------------------------116
CHEBBA----------------------------------------------- 25
CHEERY ----------------------------------------------- 25
CHERRY'S (IRE) ------------------------------------- 25
CHERRY GIRL --------------------------------------- 16
CHEST TO CHEST (IRE)--------------------------- 25
CHETANA--------------------------------------------- 25
CHINA'S PEARL (GB) ------------------------------ 25
CHRISTMAS FLAKE (GB) ------------------------ 25
CIMAISE (FR) ---------------------------------------- 25
CINDY I------------------------------------------------ 25
CIRCO (GB) ------------------------------------------- 26
CITY BANK------------------------------------------- 26
CİHANDAR ------------------------------------------- 19
CİHANGİR BEY ------------------------------------- 11
CİHANYANDI LÜTFİYE -------------------------- 26
CİMCİME---------------------------------------------- 26
CİMİ CO ----------------------------------------------- 82
CİNNUR ----------------------------------------------- 26
CİVANE------------------------------------------------ 26
CLAIR DE LUNE ------------------------------------ 35
CLASSICAL MUSIC -------------------------------- 26
CLEOPATRA ----------------------------------------- 26
CLOCHE CALL (GB) ------------------------------- 26
COCCINELLE ---------------------------------------- 22
COLENELS LOVE ----------------------------------- 35
COLLEDGE LEADER (USA)---------------------- 26
COLONEL'S WIFE (GB)---------------------------- 26
COLOR OF NIGHT ---------------------------------- 26
COMBATTANT -------------------------------------- 26
COME ALONE --------------------------------------- 27
COMFİLİZ--------------------------------------------- 42
COMMERDEM --------------------------------------- 82
COMMITTAL (USA) -------------------------------- 27
CONCORDIA (HUN) -------------------------------- 27
CONDOR ---------------------------------------------- 27
CONTRARY (USA)---------------------------------- 27
COPY CAT -------------------------------------------111
CORALIA---------------------------------------------- 39
CORDOBA -------------------------------------------- 27
CORNELIA-------------------------------------------- 27
COŞGEL -------------------------------------------------6
COŞKUNEFE ----------------------------------------- 92
COŞKUNGÜL ---------------------------------------- 31
COŞKUNKIZI----------------------------------------100
COŞKUNNAZ ---------------------------------------- 57
COŞKUNSOY----------------------------------------- 78
COŞTURAN (IRE) ----------------------------------- 27
COUT CONTACT (USA) --------------------------- 27
COVERGIRL------------------------------------------ 86
COY GIRL -----------------------------------------------4
CRAZY LIZ (GB) ------------------------------------ 27
CREST-------------------------------------------------- 21
CRUELLA----------------------------------------------27
CRYPTO------------------------------------------------27
CRYPTO SLEW (USA) ------------------------------27
CRYSTAL----------------------------------------------28
CU NA MARA (GB) ---------------------------------28
CUIDADO DEL GATO ------------------------------93
CUNDALI -------------------------------------------- 113
CUT CLEAR (GB) ------------------------------------28
CUTE GIRL------------------------------------------ 112
CYCAS -------------------------------------------------28
CYCLONE --------------------------------------------28
ÇAK ÇAK ----------------------------------------------59
ÇALI HAN ---------------------------------------------81
ÇALIMLI -----------------------------------------------28
ÇAPANBEY -------------------------------------------59
ÇAVLAN -----------------------------------------------28
ÇAYKARALI------------------------------------------28
ÇELİK İNAN ------------------------------------------33
ÇELİKMAVİ-------------------------------------------69
ÇELİKYEL---------------------------------------------97
ÇELLO------------------------------------------------ 102
ÇERKO -------------------------------------------------54
ÇERMİK GÜZELİ ------------------------------------41
ÇEŞME RÜZGARI -----------------------------------28
ÇEŞMİNAZ --------------------------------------------85
ÇILGIN BEBEK---------------------------------------28
ÇINAR KIZI -------------------------------------------46
ÇIT ÇIT -------------------------------------------------28
ÇİÇEK PINARLIM --------------------------------- 100
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) ------------------------28
ÇİKASKONDİKAS-----------------------------------29
ÇİLLİM -------------------------------------------------15
ÇİRKİN KRAL ----------------------------------------62
ÇOK ÇOK (IRE) --------------------------------------29
ÇOKŞEKER--------------------------------------------29
ÇOPPA--------------------------------------------------29
ÇÖL KUŞU --------------------------------------------29
ÇUPÇİK ------------------------------------------------29
D'ARTIMILLION -------------------------------------29
DADAŞ KIZI ------------------------------------------29
DAĞ KEDİSİ ------------------------------------------35
DAĞHAN BERK--------------------------------------92
DAĞLARIN FIRTINASI ----------------------------90
DALAMALI -------------------------------------------29
DAME DE SION (IRE) ------------------------------29
DANCE MODEL (GB)-------------------------------29
DANCE OF DESTINY -------------------------------29
DANCE OF FLOWERS (IRE) ----------------------30
DANCE OF JOY (GB) -------------------------------30
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------30
DANE ---------------------------------------------------- 1
DANEHILL FLAME (IRE)--------------------------30
DANEHILLMARK (IRE)----------------------------30
DANEHILLS GIRL -----------------------------------30
DANIELLA --------------------------------------------30
DANSÇI ------------------------------------------------30
DANZIG'S MISTRESS (USA) ----------------------30
DAP DAP GIRL (IRE) -------------------------------30
DARCEY BUSSEL (GB) ----------------------------30
DARDANIA -------------------------------------------30
DARGA-------------------------------------------------28
DARİS --------------------------------------------------61
DARK ROSE ------------------------------------------30
DARK STORM ----------------------------------------22
DARKER -----------------------------------------------30
DARLIN CLEMENTINE (USA) -------------------31
DASDASIN (IRE)-------------------------------------31
169
İNDEKS-Index
DATA--------------------------------------------------- 31
DAUPHINESS (USA) ------------------------------- 31
DAWAWIN (USA) ----------------------------------- 31
DAWNY NOBLE (IRE) ----------------------------- 31
DAY AND NIGHT ----------------------------------102
DAY DREAMING (GB)----------------------------- 31
DE NİGRİS -------------------------------------------- 82
DEAR ELITE------------------------------------------ 31
DEAR PERSON (GB)-------------------------------- 31
DEE DEE CAVALLO ------------------------------- 86
DEEP OCEAN ---------------------------------------103
DEEP RAIN ------------------------------------------- 98
DEEP SEA --------------------------------------------- 31
DEER HUNTER -------------------------------------- 31
DEFNE SU--------------------------------------------- 31
DEĞİRMENDERELİEMRE ------------------------ 59
DELFİNİM--------------------------------------------- 33
DELİ BALIM------------------------------------------ 31
DELİ HASAN ----------------------------------------133
DELİKOR---------------------------------------------111
DELİLA ------------------------------------------------ 38
DELLO ------------------------------------------------- 84
DELTA LADY (CHI) -------------------------------- 32
DELTA QUEEN -------------------------------------- 32
DELUGE (GB) ---------------------------------------- 32
DEMETER--------------------------------------------- 57
DEMETOKA ------------------------------------------ 75
DEMİRİNOĞLU-------------------------------------- 50
DEMRE (IRE)----------------------------------------- 32
DERİN-------------------------------------------------- 32
DERİN DARBE --------------------------------------- 32
DERVAN KIZ----------------------------------------124
DESEN (IRE)------------------------------------------ 32
DESERT DREAM ------------------------------------ 75
DESERT KING --------------------------------------129
DESERT MIRAGE ----------------------------------129
DESERT QUEEN------------------------------------122
DESERT ROSE (FR)--------------------------------- 32
DESERT WIND--------------------------------------131
DEVIL'S CROWN (USA) --------------------------- 32
DEVONİEN ------------------------------------------- 32
DEVOYKA -------------------------------------------- 32
DEXTEROUS ----------------------------------------- 32
DHARMA---------------------------------------------- 57
DIABLE ------------------------------------------------ 33
DIAMOND KAYA ----------------------------------- 67
DIANA KOMENTA --------------------------------- 97
DIANTHE---------------------------------------------- 33
DIDAR ------------------------------------------------162
DIMAZE ----------------------------------------------- 28
DINAH (FR) ------------------------------------------- 33
DIOMEDES ------------------------------------------102
DISCO KING------------------------------------------ 66
DISCONCERT ---------------------------------------118
DISKO BAY (IRE) ----------------------------------- 33
DISRESPECT ----------------------------------------- 57
DISTANT HABITAT -------------------------------- 79
DISTANT MUSIC------------------------------------ 33
DISTINCTLYFOSTER'S (IRE) -------------------- 33
DIŞEM-------------------------------------------------- 94
DİDEMİM (IRE) -------------------------------------- 33
DİJAN -------------------------------------------------- 33
DİKENLİ İNCİR-------------------------------------- 33
DİKİCİBEY-------------------------------------------125
DİLADEM --------------------------------------------- 83
DİLAHANIM------------------------------------------ 33
DİLEM ------------------------------------------------- 33
DİLŞARHANIM ------------------------------------ 122
DİNA ----------------------------------------------------- 9
DİNG DONG ------------------------------------------33
DİRİZEKO ---------------------------------------------90
DİSTARDİ ---------------------------------------------33
DİYAR --------------------------------------------------63
DOBEDO -----------------------------------------------94
DOCTOR LAMA ----------------------------------- 128
DOCTOR LECTOR-----------------------------------90
DOĞANALP -------------------------------------------11
DOĞANOĞLU ----------------------------------------37
DOĞRU-------------------------------------------------45
DOĞRUOĞLU YADİGAR --------------------------81
DOLABELLA (GB) ----------------------------------34
DOLİ ----------------------------------------------------34
DOMİNANT -------------------------------------------34
DOMİNATOR --------------------------------------- 123
DON'T WORRY ME ---------------------------------34
DONNA GRAZIA (GB)------------------------------34
DONNA TRIONFO (IRE) ---------------------------34
DOPPLER EFFECT -------------------------------- 128
DORASAURA (IRE) ---------------------------------34
DORUKBEY-------------------------------------------50
DOST OF ANGEL ------------------------------------64
DOUBLE CREAM (GB) -----------------------------34
DOUBLE IMPACT -----------------------------------43
DÖKER BEY ---------------------------------------- 119
DÖKER GÜL ---------------------------------------- 114
DÖRT DÖRTLÜK ------------------------------------67
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------34
DR TAHSİN ----------------------------------------- 134
DRAGOSLU ----------------------------------------- 116
DRAMA GELİNİ -------------------------------------26
DRAMA QUEEN -------------------------------------32
DRAMALI BEŞİR ------------------------------------52
DRANGO--------------------------------------------- 105
DREAM CAT ------------------------------------------34
DROMEO (GB) ---------------------------------------34
DUOMO ------------------------------------------------34
DURHAM DANCER (GB) --------------------------35
DURUKAN --------------------------------------------37
DUSELİK-----------------------------------------------35
DUYGULU (GB) -------------------------------------35
DÜNYA GÜZELİ (GB) ------------------------------35
DYNAMARE ---------------------------------------- 134
DYNASTY ---------------------------------------------51
EAGLE CAP -------------------------------------------35
EAGLE CLAW ----------------------------------------35
EAGLE FEATHERS (GB)---------------------------35
EAGLE FLIGHT --------------------------------------74
EAGLE GIRL (IRE) ----------------------------------35
EAGLE OF KAFKAS --------------------------------25
EAGLE PRINCESS (IRE) ---------------------------35
EASY COME EASY GO ----------------------------43
EASY DOES IT (FR) ---------------------------------35
EBRUŞ--------------------------------------------------35
EBUKEDNAZAR ----------------------------------- 113
ECE KIZ ------------------------------------------------- 6
ECEM ---------------------------------------------------35
ECEM EZGİ -------------------------------------------35
ECENAZ (GB)-----------------------------------------36
ECU (GB) ----------------------------------------------36
EDACAN ------------------------------------------------ 2
EDREMİT GÜZELİ ----------------------------------36
EFFUSIVE HUNTER ------------------------------ 106
EGEMEN BEY ----------------------------------------- 3
EKINOKS BIRD --------------------------------------36
170
İNDEKS-Index
EKINOKS TOSHIBA -------------------------------- 36
EKİN---------------------------------------------------- 36
EKİNSU ------------------------------------------------ 39
ELA KORI MU (GB) -------------------------------- 36
ELABELLOU (IRE)---------------------------------- 36
ELADENİZ -------------------------------------------- 60
ELANOR----------------------------------------------- 14
ELBİ SAYIR -----------------------------------------126
ELBİRLİK --------------------------------------------- 83
ELECTRON (IRE)------------------------------------ 36
ELEMIS (USA) --------------------------------------- 36
ELEONOR --------------------------------------------- 36
ELİZA -------------------------------------------------- 51
ELLY BAY (IRE)------------------------------------- 36
ELMA -------------------------------------------------- 37
ELMABAĞ -------------------------------------------- 37
ELMACIK --------------------------------------------- 37
ELODİE ------------------------------------------------ 37
ELVAN------------------------------------------------- 13
ELVANKIZ-------------------------------------------- 37
EMERALD CUT (GB)------------------------------- 37
EMERALD DANCER (USA)----------------------- 37
EMILIA ------------------------------------------------ 37
EMİNE ------------------------------------------------- 37
EMİNE HANIM -------------------------------------- 37
EMİR HALİD ----------------------------------------- 99
EMİRAT (GB) ---------------------------------------- 37
EMOTION GIRL ------------------------------------- 38
EMPIRES TOUCH ----------------------------------116
ENCORE (GB) ---------------------------------------- 37
ENFAR ------------------------------------------------- 37
EOLA --------------------------------------------------- 90
EOLION------------------------------------------------ 38
EOWYN------------------------------------------------ 39
ER MEYDANI ------------------------------------------5
ERANS TIE (IRE) ------------------------------------ 38
ERBİKE ------------------------------------------------ 71
ERGEL HATUN -------------------------------------- 38
ERKİLET ---------------------------------------------- 38
ERKUT ------------------------------------------------- 38
ERNA--------------------------------------------------- 87
ERTÜRKHAN ---------------------------------------119
ESBİKEY ---------------------------------------------- 38
ESBİYELİ ZEYNO----------------------------------- 87
ESCALADE ------------------------------------------- 84
ESEN RÜZGAR -------------------------------------- 38
ESENCAN --------------------------------------------- 32
ESENDAL --------------------------------------------- 44
ESMER AMBER (IRE) ------------------------------ 38
ESPLANADE ----------------------------------------- 79
ESRAHANIM (IRE) --------------------------------- 38
ESTELYA---------------------------------------------- 38
ESTORIL----------------------------------------------- 31
EŞERA ------------------------------------------------- 38
ETERNAL IDOL ------------------------------------- 55
ETICHET ---------------------------------------------- 72
ETOLLE FILANTE ---------------------------------- 38
EUPHORIA (GB) ------------------------------------- 39
EVA----------------------------------------------------- 39
EVANNA'S PRIDE (IRE) --------------------------- 39
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 39
EXCUSEME------------------------------------------- 39
EXE RIVER ------------------------------------------- 39
EXEPTION -------------------------------------------- 39
EXOTIC BOY----------------------------------------- 39
EXOTIC DANCER----------------------------------- 39
EXPLATION ------------------------------------------ 21
EXPLOSIVE ------------------------------------------39
EXTRA GOLD ----------------------------------------67
FAB BOY -------------------------------------------- 122
FAERIE FIRE------------------------------------------39
FAFATARA--------------------------------------------26
FAIR BLACK------------------------------------------39
FAIR HONOUR ---------------------------------------60
FAIR TAIL ---------------------------------------------39
FAIRLANDA (IRE) ----------------------------------40
FAIRLEE WILD (USA)------------------------------40
FAIRMAN----------------------------------------------54
FAIRVIEW---------------------------------------------80
FAIRY BRIDGE --------------------------------------40
FAIRY TALE ------------------------------------------64
FALABAKAN -----------------------------------------25
FALIRON ----------------------------------------------30
FAMILY'S DREAM (IRE)---------------------------40
FANCY HEIGHTS (GB)-----------------------------40
FANTASY FLYER (USA)---------------------------40
FANTOM FAST---------------------------------------41
FAR GROUNDS --------------------------------------40
FAR OUT COUNTESS (USA)----------------------40
FARKETMEZ -----------------------------------------40
FARUK BEY ------------------------------------------82
FASON--------------------------------------------------81
FAST SPARTAN (USA) -----------------------------40
FATMA SULTAN ------------------------------------40
FATMAANA ------------------------------------------40
FATOŞIM ----------------------------------------------15
FEBRİS -------------------------------------------------68
FELEK KIZI -------------------------------------------41
FEMME SAUVAGE (USA) -------------------------41
FENOMANIA -----------------------------------------41
FERDANE----------------------------------------------41
FERGIE B (USA)-------------------------------------41
FEVZUŞ ------------------------------------------------12
FEYHAN -----------------------------------------------13
FIDDLER'S MOLL (IRE)----------------------------41
FIGARO ------------------------------------------------41
FIGHTING ARETHUSA (IRE) ---------------------41
FIGO STAR --------------------------------------------41
FILLE DU GALETTO--------------------------------41
FINE QUILL (GB) ------------------------------------41
FIRE OF AEGEAN --------------------------------- 110
FIRE OF LONDON (GB) ----------------------------41
FIRST HONOR ----------------------------------------42
FIRST LADY I ----------------------------------------42
FIRST LOVE ------------------------------------------38
FIRST RUNNER --------------------------------------63
FIRST TIME AFFAIR (USA) -----------------------42
FIRST TOUCH ----------------------------------------74
FIRTINA FIRAT ------------------------------------ 111
FIRTINABEY------------------------------------------50
FIRTINASEL ------------------------------------------91
FIVE DIAMONDS (GER) ---------------------------42
FİKRET -------------------------------------------------42
FİKRET EFE----------------------------------------- 126
FİLARMONİ-------------------------------------------42
FİLİKA--------------------------------------------------42
FİLİZİM ------------------------------------------------42
FİORE---------------------------------------------------42
FLANDRA ---------------------------------------------42
FLARE --------------------------------------------------42
FLAWLESS ------------------------------------------ 102
FLICKA-------------------------------------------------36
FLICKER OF HOPE (IRE) --------------------------42
FLORE FAIR (GB) -----------------------------------43
171
İNDEKS-Index
FLORIA (IRE) ---------------------------------------- 43
FLYING GUITAR ------------------------------------ 43
FOLLOW ME ----------------------------------------- 43
FOLLY FOX (GB)------------------------------------ 43
FONTANA (FR) -------------------------------------- 43
FOR YOU ---------------------------------------------- 57
FORCE ------------------------------------------------- 43
FORESTED (USA) ----------------------------------- 43
FOREVER YOUNG---------------------------------- 43
FORTALEZA ----------------------------------------- 48
FOSCARIA (GB) ------------------------------------- 43
FOUR BY FOUR ------------------------------------- 43
FOUR LEAVS ---------------------------------------- 43
FRANKIE FIVEANGELS--------------------------- 70
FREAK ------------------------------------------------125
FREE AS A BIRD ------------------------------------ 44
FREE BORN ------------------------------------------ 85
FREE LADY ------------------------------------------ 44
FREE SPİRİT------------------------------------------ 44
FREE TRADE----------------------------------------- 44
FREE WOMAN --------------------------------------- 44
FREEZONE-------------------------------------------- 44
FRENCH GUICHET (USA) ------------------------ 44
FRENCH HEIRESS (GB) --------------------------- 44
FROM THE BACK----------------------------------115
FULL FORCE ----------------------------------------- 44
FULL ORCHESTRA (GB) -------------------------- 44
FULMİNE---------------------------------------------- 44
FURKAN HAN --------------------------------------- 68
FUSS (USA) ------------------------------------------- 44
FUSS CAT --------------------------------------------- 44
FUTUREAL ---------------------------------------------1
GAIL (USA) ------------------------------------------- 45
GALA--------------------------------------------------- 45
GALE --------------------------------------------------- 45
GALICIA----------------------------------------------- 45
GALİÇYA --------------------------------------------- 10
GALLIANO ------------------------------------------- 45
GALOHA ------------------------------------------------4
GAME -------------------------------------------------- 45
GARBAGNA (IRE) ---------------------------------- 45
GARDEN VIEW -------------------------------------- 45
GARFIELD -------------------------------------------- 45
GAUCHO ---------------------------------------------103
GAY PETIT ------------------------------------------- 45
GAYE SULTAN -------------------------------------- 45
GAYECAN -------------------------------------------- 45
GAZİEMİRLİ ----------------------------------------- 28
GECE BAKIŞLIM-----------------------------------132
GELDE GÖR ------------------------------------------ 46
GELEN DOST ---------------------------------------- 45
GELİN HANIM --------------------------------------- 46
GELİNAĞA ------------------------------------------- 16
GELİNCİK DAĞI ------------------------------------ 72
GELİNTAŞI (IRE)------------------------------------ 46
GEM STONE ------------------------------------------ 46
GEMREŞ----------------------------------------------- 46
GENÇ GALİP ----------------------------------------- 38
GENÇ GİZEM ---------------------------------------100
GENÇ NURAY --------------------------------------108
GENÇTAY--------------------------------------------- 58
GENERATION---------------------------------------- 46
GENESIS (GB)---------------------------------------- 46
GENYERİ---------------------------------------------- 46
GEOLOGIST (IRE) ---------------------------------- 46
GEORGY GIRL--------------------------------------- 46
GESİ ---------------------------------------------------- 46
GEYVE -------------------------------------------------46
GHOST GIRL------------------------------------------59
GHYRAAN (IRE) -------------------------------------46
GIAN CARLO -----------------------------------------84
GIKGA------------------------------------------------ 102
GINGER ------------------------------------------------47
GIRL IN PARADISE ---------------------------------47
GISABELLE -------------------------------------------18
GITANE ------------------------------------------------47
GİRDAP ------------------------------------------------70
GİZLİ ÇİÇEK------------------------------------------47
GLACIAL MOON (USA)----------------------------47
GLADEER (IRE) --------------------------------------47
GLASS HARMONICA (USA) ----------------------47
GLORIA ------------------------------------------------47
GLORIA DEI (IRE)-----------------------------------47
GLORIA MUNDI ----------------------------------- 127
GOALKEEPER (GB) ---------------------------------47
GOD'S DAUGHTER ---------------------------------47
GOGGA-------------------------------------------------47
GOLD FACE-------------------------------------------48
GOLD HATIANA-------------------------------------53
GOLD HIIL ------------------------------------------ 111
GOLD KID ---------------------------------------------63
GOLD KILINÇ -------------------------------------- 125
GOLD MARIA ----------------------------------------11
GOLD WAY (FR)-------------------------------------48
GOLDEN COUNTRY (IRE) ------------------------48
GOLDEN HEART ------------------------------------48
GOLDEN LIGHT -------------------------------------48
GOLDEN ROSE------------------------------------- 101
GOLDEN SERAPH (USA) --------------------------48
GOLDEN ŞİVEKAR ---------------------------------48
GOLDEN TAN -------------------------------------- 107
GOLDEN VICTORY ---------------------------------48
GOLDEN WING --------------------------------------48
GOLDEN WOLF--------------------------------------48
GOLDGREEN -----------------------------------------48
GOLDRUSH (FR)-------------------------------------48
GOLDSTERN------------------------------------------48
GOLDVALLEY ---------------------------------------48
GOLDWING -------------------------------------------83
GOOD BYE (FR)--------------------------------------49
GOOD ROYAL----------------------------------------49
GOOD WILL ------------------------------------------49
GOŞENAN ---------------------------------------------58
GÖKHİLAL --------------------------------------------23
GÖNÜ YELİ -------------------------------------------19
GÖNÜL ALAN ----------------------------------------49
GÖNÜL ÇELEN --------------------------------------49
GÖNÜL VEREN --------------------------------------49
GÖZDE NUR ---------------------------------------- 133
GÖZÜM ------------------------------------------------49
GRAND DANCER------------------------------------31
GRAND PARK (GB) ---------------------------------49
GRAND RUNNER------------------------------------14
GRAND WOMAN ------------------------------------92
GRAZIA ------------------------------------------------49
GREEN HOUSE---------------------------------------56
GREEN LILY------------------------------------------71
GREEN SIDE (USA) ---------------------------------49
GRENADINE SODA (FR)---------------------------49
GREY STAR-------------------------------------------65
GREY STONE -----------------------------------------49
GREY VIOLET ---------------------------------------49
GRIFFINDOR -----------------------------------------99
GRIVOISE (GB) --------------------------------------50
172
İNDEKS-Index
GUBATE----------------------------------------------- 50
GUDAUTA -------------------------------------------- 50
GUJAN ------------------------------------------------- 50
GUNS N ROSES-------------------------------------- 50
GÜL BEBEĞİM -------------------------------------- 50
GÜLA ÇİYA ------------------------------------------ 95
GÜLARZUM ------------------------------------------ 30
GÜLATA----------------------------------------------- 29
GÜLAY SULTAN -----------------------------------109
GÜLAYIM--------------------------------------------123
GÜLAYIN KIZI -------------------------------------109
GÜLAYŞE --------------------------------------------- 50
GÜLBEŞEKER --------------------------------------- 50
GÜLCE ------------------------------------------------- 50
GÜLDEM II ------------------------------------------- 50
GÜLDİTA---------------------------------------------- 50
GÜLECEK --------------------------------------------- 50
GÜLENGÜL------------------------------------------- 33
GÜLERKIZ -------------------------------------------- 87
GÜLFATMA ------------------------------------------ 50
GÜLİPEK ------------------------------------------------5
GÜLİZ HATUN--------------------------------------- 51
GÜLİZAR---------------------------------------------- 51
GÜLKAYNAK---------------------------------------119
GÜLNAL----------------------------------------------- 51
GÜLTEN ----------------------------------------------- 51
GÜLÜM SULTAN (IRE)---------------------------- 51
GÜLÜMBENİM -------------------------------------- 51
GÜLÜMSE -------------------------------------------- 51
GÜMÜŞ ------------------------------------------------ 51
GÜMÜŞ EYER (IRE) -------------------------------- 51
GÜNCAN ---------------------------------------------- 51
GÜNEŞİN KIZI --------------------------------------- 51
GÜNEY RÜZGARI (GB) --------------------------- 51
GÜNEY YILDIZI------------------------------------- 51
GÜNVAR ---------------------------------------------- 41
GÜRELBEY ------------------------------------------- 74
GÜREYLÜL------------------------------------------- 52
GÜRFİDAN ------------------------------------------- 52
GÜZ YAĞMURU ------------------------------------ 52
GÜZEL VE CESUR ---------------------------------- 52
GÜZİDEM --------------------------------------------- 52
GÜZİHALA ------------------------------------------- 52
HABANERA ------------------------------------------ 54
HABİNAR (USA) ------------------------------------ 52
HACI BEY--------------------------------------------- 58
HAKKAR ---------------------------------------------128
HALASKAR------------------------------------------- 34
HALAYIK --------------------------------------------- 52
HALE --------------------------------------------------101
HALEHANIM----------------------------------------- 52
HALHAL----------------------------------------------- 52
HALİS AĞA ------------------------------------------- 30
HAMMURABİ ---------------------------------------105
HAN STORY ------------------------------------------ 52
HANAŞIN OĞLU -----------------------------------120
HANÇAKIL ------------------------------------------- 69
HANDANIM ------------------------------------------ 52
HANGÜL (USA) ------------------------------------- 52
HANIM SULTAN ------------------------------------ 53
HANIMKIZ-------------------------------------------- 53
HANIMTAY------------------------------------------- 53
HANİS KIZI ------------------------------------------- 53
HANOVERIA (USA) -------------------------------- 53
HAPİY-------------------------------------------------- 53
HAPPY HOUR ---------------------------------------- 53
HAPPY ROSO ---------------------------------------- 53
HARMONY IN BLUE ----------------------------- 100
HARPUT GÜZELİ------------------------------------39
HARPUTLU İLAYDA -------------------------------- 5
HARS ---------------------------------------------------49
HASHAYŞER --------------------------------------- 110
HASPA------------------------------------------------ 123
HATAYLI ----------------------------------------------- 2
HATIANA (IRE) --------------------------------------53
HATİPKIZI---------------------------------------------75
HAUTE RIVE (FR) -----------------------------------53
HAVADİS ----------------------------------------------54
HAYABALA-------------------------------------------53
HAYABUSA-------------------------------------------53
HAYAL MEYAL -------------------------------------88
HAYATIM ROMAN ---------------------------------61
HAYDİ DOST MINT---------------------------------78
HAYELAH (GB) --------------------------------------53
HAYRİYE ----------------------------------------------54
HAYRİYEHANIM------------------------------------54
HAZ -----------------------------------------------------54
HAZAL (FR) -------------------------------------------54
HAZALCAN -------------------------------------------54
HAZALIM----------------------------------------------54
HAZAN ----------------------------------------------- 111
HAZAR DENİZİ --------------------------------------62
HAZERAN ---------------------------------------------29
HEBİL------------------------------------------------- 128
HELENA -----------------------------------------------54
HELİN --------------------------------------------------54
HELL BOY------------------------------------------- 114
HELL FLOWER---------------------------------------47
HELSINKI----------------------------------------------54
HENNSSY----------------------------------------------51
HERA ---------------------------------------------------54
HERA GLORY ----------------------------------------54
HERCAİ ------------------------------------------------54
HERDEM-----------------------------------------------54
HERNANDO KIZI------------------------------------55
HESCAPADE (FR) -----------------------------------55
HESPERIA ---------------------------------------------55
HEURE MAUVE (FR) -------------------------------55
HIGH HOPE -------------------------------------------88
HIGH STAR -------------------------------------------55
HIGH TEA ---------------------------------------------53
HIGHEST LADY -------------------------------------55
HIGHNESS DAUGHTER (FR) ---------------------55
HIPPO KOMPOS -------------------------------------95
HIRÇIN CROSS---------------------------------------55
HIRÇIN DAMLA -------------------------------------51
HIRÇIN GÜZEL --------------------------------------55
HISTORIETTE (GB) ---------------------------------55
HIZIRHAN ---------------------------------------------12
HİCAZKAR --------------------------------------------55
HİMAYE -----------------------------------------------55
HİNDU CIVA------------------------------------------55
HODRİ MEYDAN ------------------------------------15
HOLY HERO ------------------------------------------56
HOLYCAT ---------------------------------------------56
HONESTY (IRE) --------------------------------------56
HOPEFULLY ------------------------------------------91
HORSEPOWER (USA) ------------------------------56
HUMRİK KIZI ----------------------------------------56
HUREM SULTAN (FR)------------------------------56
HUYSUZ DONNA------------------------------------56
HUZUR -------------------------------------------------56
HÜLYALIM -------------------------------------------56
HÜMAYUNÜM ---------------------------------------39
173
İNDEKS-Index
HÜNER------------------------------------------------- 56
HÜNERLİ---------------------------------------------- 56
HÜNKARIN OĞLU---------------------------------- 23
HÜRREM ---------------------------------------------- 56
HÜSOCAN -------------------------------------------- 61
I HAVE A DREAM ---------------------------------- 83
IDA LUPINO (IRE) ---------------------------------- 56
IHLARA------------------------------------------------ 57
ILES (GER)-------------------------------------------- 57
ILINSKA (IRE) --------------------------------------- 57
ILION (IRE) ------------------------------------------- 57
ILLUSTRIOUS---------------------------------------- 22
IMPERIAL SWORDS ------------------------------- 50
IMPROVISATION (GER) -------------------------- 57
IN DUE COURSE (USA) --------------------------- 57
INCREASE (USA) ----------------------------------- 57
INDIAN GODDESS (IRE) -------------------------- 57
INDIAN GREEN ------------------------------------- 69
INDINOLLA (USA)---------------------------------- 57
INSURGENT --------------------------------------------4
INTIME ------------------------------------------------ 57
INTREPID (GB) -------------------------------------- 57
INVINCIBLE GIRL ---------------------------------- 29
INVITATION (GER)--------------------------------- 57
INVOQUE (IRE)-------------------------------------- 58
IRADAH (USA) -------------------------------------- 58
IRISH CHANCE -------------------------------------- 58
IRISH VICTORY (IRE) ----------------------------- 58
IRLANDA RÜZGARI (IRE)------------------------ 58
IRONHIDE -------------------------------------------- 46
ISHTAR ------------------------------------------------ 58
ISLANDER ONE ------------------------------------116
ISLE OF PALMS (IRE)------------------------------ 58
ISTIRANCA ROSE ---------------------------------- 58
IŞIKSAÇAN ------------------------------------------- 66
IŞIKZEYNEP-----------------------------------------112
IŞILDAR ----------------------------------------------- 58
IŞILIŞIK------------------------------------------------ 49
IT'S ME------------------------------------------------- 58
IVAN --------------------------------------------------- 79
İCLAL (IRE) ------------------------------------------ 58
İDİLİM ------------------------------------------------- 38
İHVAN ------------------------------------------------- 58
İLAYDAKIZ ------------------------------------------ 59
İLBER BEY ------------------------------------------- 85
İLHAN BABA ---------------------------------------- 98
İLK UMUT -------------------------------------------- 32
İLKAYCAN ------------------------------------------- 27
İLKCANIM -------------------------------------------- 42
İLKTAY II --------------------------------------------- 59
İLLEDEMOHİ ---------------------------------------- 82
İMER --------------------------------------------------- 58
İMGE KIZ --------------------------------------------- 59
İNATÇI------------------------------------------------- 65
İNCELER BEYİ -------------------------------------- 55
İNCİ TANEM ----------------------------------------- 74
İNÖNÜ AĞASI --------------------------------------- 62
İPEK GÜL --------------------------------------------- 87
İPEK YOLU (GB) ------------------------------------ 59
İPSALA POSTASI ----------------------------------- 89
İREM --------------------------------------------------- 59
İREM I-------------------------------------------------- 59
İREM NUR -------------------------------------------- 33
İREMNAZ --------------------------------------------- 59
İRİYARI-----------------------------------------------134
İRLANDALI KIZ ------------------------------------- 59
İSKENDERUNLU------------------------------------ 59
İTİLMİŞ ---------------------------------------------- 134
İZBELİ --------------------------------------------------69
İZMİTLİ (GB) -----------------------------------------59
JAC ------------------------------------------------------96
JACK BAUER -----------------------------------------81
JAKEENO (USA) -------------------------------------59
JALE II--------------------------------------------------59
JAMAICA AFFAIR (USA) --------------------------60
JAMAIKA ----------------------------------------------46
JAN DINEMIS-----------------------------------------60
JANJER -------------------------------------------------60
JANUCE ---------------------------------------------- 129
JARDIN DE LILA ------------------------------------60
JAY JAY------------------------------------------------60
JAZZ JULIET------------------------------------------60
JEAN PAUL -------------------------------------------98
JEAN PIERRE -----------------------------------------83
JESTEVE ------------------------------------------------ 4
JET POINT ---------------------------------------------34
JEWEL ON THE NILE (IRE) -----------------------60
JILLIAN ------------------------------------------------90
JOHNNY AND CLYDE (USA)---------------------60
JOHNNY DANCER ----------------------------------60
JOVI SAN (USA) -------------------------------------60
JUANITA (GB) ----------------------------------------60
JUDIANA (IRE) ---------------------------------------60
JUMAIRAH --------------------------------------------61
JUNIPERUS--------------------------------------------25
JUST ON THE MARKET (IRE) --------------------61
JUST VICTORY --------------------------------------- 9
JUSTIN TIME -----------------------------------------47
KABARDİNKA ---------------------------------------61
KAÇGAR BEYİ ---------------------------------------18
KADER YOLU ----------------------------------------11
KADİFE ------------------------------------------------61
KAHRAMAN KOÇ-----------------------------------51
KAHRAMANIM ------------------------------------ 106
KAJU-------------------------------------------------- 105
KALANİSİM-------------------------------------------61
KALBİMDESİN---------------------------------------61
KALIMAT (GB)---------------------------------------61
KALİTARYALI ---------------------------------------- 4
KAMİLE SULTAN -----------------------------------31
KAN YILDIRIM --------------------------------------61
KANAT -------------------------------------------------61
KANKIZ ------------------------------------------------61
KANOMER --------------------------------------------95
KAPİŞ---------------------------------------------------61
KARA FATO ------------------------------------------13
KARA FIRTINA (GB) -------------------------------61
KARA ŞAHİN -----------------------------------------25
KARACA HANIM --------------------------------- 122
KARACAGÜLÜ --------------------------------------61
KARACEL ---------------------------------------------62
KARADUL---------------------------------------------62
KARAEL -----------------------------------------------62
KARAGAS ---------------------------------------------40
KARAGEÇİT ---------------------------------------- 119
KARAGÜL I -------------------------------------------62
KARAKAŞ ---------------------------------------------27
KARALİNDA------------------------------------------81
KARAMAY --------------------------------------------62
KARAMELA ------------------------------------------62
KARAMUK ------------------------------------------ 116
KARAN-------------------------------------------------93
KARAN TAY ------------------------------------------62
KARAOĞLANKIZI ----------------------------------- 6
174
İNDEKS-Index
KARAPİRE -------------------------------------------- 62
KARASEVDA ---------------------------------------- 32
KARAYELİM ----------------------------------------- 87
KAREAS ----------------------------------------------105
KARLUK ---------------------------------------------- 33
KARŞIYAKA GÜZELİ------------------------------ 12
KAŞEMUMKARA ----------------------------------- 62
KAŞGAR----------------------------------------------- 62
KAŞMİR ----------------------------------------------- 62
KATİA-------------------------------------------------- 62
KATİBE ------------------------------------------------ 62
KATRE ------------------------------------------------133
KATRE HATUN-------------------------------------- 62
KAURA ------------------------------------------------ 11
KAVAKLI --------------------------------------------- 71
KAVALA BEYİ -------------------------------------134
KAVALA LADY ------------------------------------- 63
KAYA GİBİ ---------------------------------------------1
KAYAHAN-------------------------------------------- 65
KAYAMELTEM----------------------------------------2
KAYLA ------------------------------------------------ 63
KAZAK DANCER ----------------------------------- 63
KAZAK NURU --------------------------------------- 63
KAZANCILAR --------------------------------------- 71
KAZİR-------------------------------------------------120
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------ 63
KEJANLI----------------------------------------------- 33
KEMENÇEM------------------------------------------ 63
KEMENT ---------------------------------------------- 63
KENDİŞAH-------------------------------------------- 63
KENGER KIZI ---------------------------------------- 25
KEPEZLİ----------------------------------------------- 63
KEREM ABİM---------------------------------------122
KETE --------------------------------------------------- 63
KETME ATLAS -------------------------------------- 63
KEYLOCK (USA) ------------------------------------ 63
KHAYDARA (IRE) ---------------------------------- 64
KID CHARLEMAGNE -----------------------------111
KILÇIK AĞASI --------------------------------------- 97
KILIÇKIZI --------------------------------------------- 88
KILL FOR YOU -------------------------------------- 91
KILLER ------------------------------------------------ 58
KILODİN ---------------------------------------------- 64
KING CITRUS ---------------------------------------105
KING KAHYA ---------------------------------------100
KING LION ------------------------------------------- 70
KING MONKEY ------------------------------------- 76
KING PARIS ------------------------------------------ 53
KING SEL --------------------------------------------- 64
KING VOLGA ---------------------------------------131
KING ZEUS ------------------------------------------- 68
KINKS HORSE --------------------------------------- 70
KIRIMBOY-------------------------------------------- 33
KIRKGÖZ EFESİ------------------------------------- 89
KIRMIZI KARANFİL ------------------------------- 64
KISAS -------------------------------------------------- 83
KISMETİM -------------------------------------------- 64
KISS AND SAY BYE-------------------------------101
KISS OF FIRE----------------------------------------103
KISVAKKIZI------------------------------------------ 13
KIZDIM -----------------------------------------------133
KIZIL ADAM ----------------------------------------- 40
KIZIM AYNUR --------------------------------------113
KIZIM BERRAK ------------------------------------- 85
KİBAR ABLA----------------------------------------127
KİMERA ----------------------------------------------- 58
KİMİNKIZI -------------------------------------------- 64
KLAMANTIN -----------------------------------------64
KLARA I -----------------------------------------------64
KLUBNİKA--------------------------------------------64
KNEES TO KNESS (IRE) ---------------------------64
KNUCKLES -------------------------------------------64
KOCAMAN --------------------------------------------64
KOÇER KIZI ------------------------------------------64
KOÇERİNOĞLU--------------------------------------64
KOKO CAMBO ---------------------------------------65
KOLBASTI------------------------------------------- 128
KOMARA ----------------------------------------------65
KOMŞU KIZI ------------------------------------------86
KONFÜÇYÜS --------------------------------------- 108
KONTESSİNA-----------------------------------------65
KORALEV ---------------------------------------------65
KORKUT GÖKÇE ------------------------------------19
KORTAY (USA) --------------------------------------65
KORZA -------------------------------------------------65
KOZAN ÇİÇEĞİ --------------------------------------39
KÖPÜK -------------------------------------------------65
KÖSEM SULTAN ------------------------------------32
KRAL PİLOT ------------------------------------------79
KRALİÇEM--------------------------------------------65
KRASIVA (GB) ---------------------------------------65
KRISDALINE (USA)---------------------------------65
KUNDALİNA -----------------------------------------65
KURIA MURIA ---------------------------------------99
KURŞUN -----------------------------------------------70
KURT KARACA------------------------------------ 103
KURUS -------------------------------------------------48
KUTAS -------------------------------------------------65
KUTER -------------------------------------------------33
KUTLU MELEK --------------------------------------66
KUTUPYILDIZI --------------------------------------66
KUYMAK ----------------------------------------------66
KUZEY RÜZGARI -----------------------------------66
KÜÇÜK DİNYEPER ---------------------------------48
KÜÇÜK HANIM------------------------------------ 128
KÜÇÜK ÖMER ---------------------------------------21
KÜÇÜK ŞAH ------------------------------------------93
KÜLÜNÇE ÇİÇEĞİ ----------------------------------52
KWAANIS (GB) --------------------------------------66
L' ARITA (FR)-----------------------------------------66
L'AMAZONE ------------------------------------------66
LA BAMBOOCHA (IRE)----------------------------66
LA BELLA (IRE) -------------------------------------66
LA COURAGE ----------------------------------------32
LA FIORI -----------------------------------------------97
LA MANGA -------------------------------------------70
LA PEREGRINA--------------------------------------66
LA REINE MARGOT (IRE) ------------------------66
LA SAMBA --------------------------------------------66
LACHYN KHAN -------------------------------------92
LAÇİN BABA -----------------------------------------19
LADY ANGELA --------------------------------------67
LADY ASOOF ----------------------------------------67
LADY ATEN ------------------------------------------67
LADY BADE ------------------------------------------12
LADY BE LUCKY (IRE) ----------------------------67
LADY BELLUCHI -----------------------------------97
LADY BIRD I-----------------------------------------67
LADY BURNELLE-----------------------------------67
LADY CARMEN (IRE) ------------------------------67
LADY CAROLINE --------------------------------- 117
LADY CARRERA ------------------------------------67
LADY CHINA -----------------------------------------68
LADY CLIFF ------------------------------------------30
175
İNDEKS-Index
LADY ENTITY --------------------------------------- 67
LADY EXTRA---------------------------------------- 67
LADY Fİ ----------------------------------------------- 67
LADY IN RED ---------------------------------------- 84
LADY İMGE ------------------------------------------ 67
LADY LILY ------------------------------------------- 60
LADY MAR (GB) ------------------------------------ 68
LADY MASTER-------------------------------------- 68
LADY MIRAGE -------------------------------------- 68
LADY NADAS (IRE) ------------------------------- 68
LADY NAOMI---------------------------------------- 38
LADY NAPE (GB) ----------------------------------- 68
LADY NAS -------------------------------------------- 53
LADY NATUSCHKA (IRE)------------------------ 68
LADY OF THE SEA (IRE) ------------------------- 68
LADY OF TROY (GB) ------------------------------ 68
LADY OWINGTON (GB) -------------------------- 68
LADY PITRAK --------------------------------------- 83
LADY TENDER -------------------------------------- 68
LADY TRUVA --------------------------------------- 87
LADY TUĞÇE ---------------------------------------- 20
LADY WILLPOWER -------------------------------- 68
LADY WOLF ----------------------------------------- 68
LADYISA GENIUS (USA) ------------------------- 69
LAETITIA --------------------------------------------- 69
LAGUNA BEACH ----------------------------------132
LAİK BOY--------------------------------------------103
LAKE FLYER (USA) -------------------------------- 69
LAKSHMI --------------------------------------------- 69
LALA MUSA (GB)----------------------------------- 69
LALINELLA ------------------------------------------ 14
LANINA ----------------------------------------------- 69
LAPU LAPU ------------------------------------------ 69
LARA CROFT ---------------------------------------- 49
LARISA ------------------------------------------------ 34
LAROŞA ----------------------------------------------131
LASHA ------------------------------------------------- 69
LAST CONCERT------------------------------------- 69
LAST GIRL-------------------------------------------- 69
LAST NAME -----------------------------------------133
LAST ROSE ------------------------------------------- 79
LATOYA----------------------------------------------- 69
LAURIENNE (USA) --------------------------------- 69
LAVOKATO ------------------------------------------ 65
LAWYER ---------------------------------------------- 42
LAZONA-------------------------------------------------7
LAZURİ BERE --------------------------------------- 10
LE REVE----------------------------------------------- 76
LEBİ DERYA ----------------------------------------- 67
LEBLEBİ----------------------------------------------- 70
LEDA --------------------------------------------------115
LEGAL ALIEN --------------------------------------- 70
LEGENDE --------------------------------------------- 70
LEGOİST ---------------------------------------------- 36
LELLOW (GB)---------------------------------------- 70
LEONTINE (GER) ----------------------------------- 70
LEOPARD LILY (IRE) ------------------------------ 70
LEPTO-------------------------------------------------124
LES OLIVIERS --------------------------------------- 70
LEXUS ------------------------------------------------- 47
LEYDİ HANIM --------------------------------------- 76
LEYLAK ----------------------------------------------- 70
LIFE ALONE------------------------------------------ 70
LIGHT FANTASTIC (GB)-------------------------- 70
LIL RED ----------------------------------------------- 70
LILAC -------------------------------------------------- 70
LILIBET------------------------------------------------ 71
LIMANDA (IRE)--------------------------------------71
LINEATION -------------------------------------------71
LION FLIGHT --------------------------------------- 124
LION HUNTER ---------------------------------------88
LIONESS -----------------------------------------------69
LITTLE FAME ----------------------------------------71
LITTLE OCEAN --------------------------------------71
LIWA (FR) ---------------------------------------------71
LİLA HATUN -----------------------------------------70
LİVATYA ----------------------------------------------71
LİZ-------------------------------------------------------71
LOGO CONNECTION (GER) ----------------------71
LOKİ ----------------------------------------------------- 2
LOLENA -----------------------------------------------71
LONELY WOLF --------------------------------------71
LONG STORY ----------------------------------------71
LORESIME --------------------------------------------- 5
LOUISE PARIS (IRE) --------------------------------71
LOVE AND ADVENTURE (USA) ----------------72
LOVE IS LIFE -----------------------------------------72
LOVE MIRACLE -------------------------------------72
LOVELY --------------------------------------------- 117
LOVELY HERO --------------------------------------48
LOVELY LOUISA (IRE) ----------------------------72
LOVER KISS ------------------------------------------72
LU LORA -------------------------------------------- 128
LU POWER --------------------------------------------72
LUBRICIOUS ------------------------------------------ 6
LUCKY ANGEL --------------------------------------72
LUCKY CHARMS------------------------------------26
LUCKY FORTUNE ----------------------------------- 9
LUCKY HORSE --------------------------------------36
LUCKY LADY ----------------------------------------72
LUCKY SEVEN------------------------------------- 135
LUCKY TAY ------------------------------------------98
LUCKY WINNER ------------------------------------72
LUCY CAT --------------------------------------------72
LUCY IN THE SKY ----------------------------------83
LUÇE----------------------------------------------------72
LUMÇERA---------------------------------------------99
LUNA PIENA ------------------------------------------ 8
LUNAR EYED ----------------------------------------11
LUNETA -----------------------------------------------72
LUPETTA (USA) -------------------------------------72
LUXE ---------------------------------------------------72
LYRA --------------------------------------------------73
MACKOLİK ----------------------------------------- 115
MACRAKANTA --------------------------------------18
MADAM ELİ (IRE)-----------------------------------73
MADAMAT--------------------------------------------20
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) ------------------73
MADONNA I ------------------------------------------73
MAGDA ------------------------------------------------73
MAGIC SPELL ----------------------------------------39
MAGICIAN GIRL ---------------------------------- 115
MAHUR ------------------------------------------------73
MAJESTIC LADY ------------------------------------73
MAKALE-----------------------------------------------73
MAKE IT EASY ------------------------------------ 121
MAKE ME HAPPY-----------------------------------73
MAMATİ -----------------------------------------------73
MANCHESTER ---------------------------------------56
MANDY'S BET (USA)-------------------------------73
MANGO ------------------------------------------------73
MANGROVE ------------------------------------------75
MANGWANA (USA) --------------------------------74
MANHATTAN BOY ------------------------------- 100
176
İNDEKS-Index
MANILA GAL (USA) ------------------------------- 74
MANISHING------------------------------------------ 74
MANİLİNA-------------------------------------------- 74
MANİLUNA------------------------------------------- 74
MANİSA İNCİSİ ------------------------------------- 74
MANOGLIA (USA) ---------------------------------- 74
MANZUME (IRE) ------------------------------------ 74
MARALCAN------------------------------------------ 74
MARANTILLA (FR)--------------------------------- 74
MARBLE PALACE ---------------------------------- 99
MARE BALTICUM (FR) --------------------------- 74
MARGARET ------------------------------------------ 74
MARGAUX DUFONT (USA)---------------------- 75
MARGUERITE DE VINE (GB)-------------------- 75
MARIA CELESTE (IRE)---------------------------- 75
MARIMAR -------------------------------------------- 75
MARIVI ------------------------------------------------ 75
MARIZA ----------------------------------------------- 75
MARİKULA------------------------------------------- 75
MARJAANA (IRE)----------------------------------- 75
MARJINAL-------------------------------------------- 75
MARLYN MONROE -------------------------------- 75
MARSEILLAISE ------------------------------------- 75
MARTA ------------------------------------------------ 75
MARTIAL ART -------------------------------------- 76
MARTIN MYSTERE -------------------------------- 16
MARTINESZKY (HUN) ---------------------------- 76
MARTINI ---------------------------------------------- 58
MARTIŞKA ------------------------------------------- 76
MASK FLOWER (USA) ---------------------------- 76
MASURI KABISA (USA)--------------------------- 76
MATAOKA-------------------------------------------- 76
MATHEA ---------------------------------------------123
MATTO MONDO ------------------------------------ 53
MAVİ KUMSAL ------------------------------------- 76
MAVİ SEMA ------------------------------------------ 76
MAVİ ŞİMŞEK --------------------------------------- 28
MAVİMSİ---------------------------------------------- 52
MAYA MIA ------------------------------------------- 81
MAYAN-----------------------------------------------117
MAYOKA --------------------------------------------- 73
MBUNDA (GB)--------------------------------------- 76
MECİDİYE -------------------------------------------- 76
MEDAL OF HONOUR ------------------------------ 66
MEDITERRANEAN STAR------------------------108
MEDİNE HANIM ------------------------------------ 76
MEDJELLA (USA)----------------------------------- 76
MEDUSA ---------------------------------------------- 12
MEDVİNA--------------------------------------------132
MEDYUM --------------------------------------------- 34
MEERSCHAUM-------------------------------------- 73
MEFO (IRE) ------------------------------------------- 76
MEGRED (GB) --------------------------------------- 77
MEHTAP-------------------------------------------------1
MEKTEPLİ (GB) ------------------------------------- 77
MELITA (IRE) ---------------------------------------- 77
MELİKE HATUN ------------------------------------ 77
MELİSATAY------------------------------------------ 77
MELODIC MISTRESS ------------------------------ 77
MEMPHIS --------------------------------------------- 34
MERCAN DENİZ ------------------------------------ 22
MERHAN SULTAN --------------------------------- 32
MERSAN ---------------------------------------------135
MERT SHERIFF-------------------------------------- 53
MERTSALİM -------------------------------------------6
MERVE GELİN--------------------------------------118
MESITAS (GER) ------------------------------------- 77
MEZİYETLİ ----------------------------------------- 115
MIAMI BOY -------------------------------------------81
MICHIKO ----------------------------------------------77
MIDAS TOUCH---------------------------------------42
MIDNIGHT CHIMES (USA) -----------------------77
MIGHTY FLING (GB) -------------------------------77
MILAGROSE ------------------------------------------77
MILAN------------------------------------------------ 100
MILESIME (USA) ------------------------------------77
MILKYWAY ------------------------------------------78
MILLENNIUM GIRL --------------------------------78
MINDEN (IRE) ----------------------------------------78
MINHALL (GB)---------------------------------------78
MINT----------------------------------------------------78
MINT ADDITION (GB) -----------------------------78
MIRACLE TOUCH-----------------------------------79
MISS AKDOĞAN ------------------------------------78
MISS AMY LOU (IRE) ------------------------------78
MISS ANITA ------------------------------------------78
MISS ATEN--------------------------------------------78
MISS BAŞAK --------------------------------------- 110
MISS BRAVE -----------------------------------------78
MISS CAT----------------------------------------------78
MISS DESPINA ---------------------------------------27
MISS GLORY --------------------------------------- 107
MISS GROUNDS (IRE)------------------------------79
MISS GÜLÜMSÜN-----------------------------------79
MISS IGNATA ----------------------------------------79
MISS INDIGO -----------------------------------------79
MISS IRISH BEAUTY (GB) ------------------------79
MISS İREM (GB) -------------------------------------79
MISS KAYRA ------------------------------------------ 6
MISS LARA -------------------------------------------79
MISS LUCKY -----------------------------------------79
MISS MILL --------------------------------------------79
MISS MONROE---------------------------------------79
MISS NANCY -----------------------------------------79
MISS NAZ ---------------------------------------------79
MISS NEOKI (IRE)-----------------------------------80
MISS NO -----------------------------------------------80
MISS OLGA -------------------------------------------- 3
MISS PARTIZAN----------------------------------- 135
MISS PETEK ------------------------------------------80
MISS PRETTY ----------------------------------------80
MISS RIVER-------------------------------------------79
MISS ROBİN ------------------------------------------80
MISS SALSA DANCER (GB) ----------------------80
MISS SUNNY -----------------------------------------80
MISS SUSIE Q (USA)--------------------------------80
MISS TARHAN ------------------------------------- 122
MISS TRUTH------------------------------------------65
MISS WALTHER -------------------------------------21
MISS YES ----------------------------------------------80
MISSION MAN ---------------------------------------10
MISTY MOOR (GB) ---------------------------------80
MISTY POINT (GB)----------------------------------80
MITHRANDIR -------------------------------------- 135
MITOS (IRE) ------------------------------------------80
MIZAPHA----------------------------------------------30
MİA NUR ----------------------------------------------69
MİAMİ --------------------------------------------------81
MİHRİMAH--------------------------------------------59
MİLAS --------------------------------------------------81
MİLİÇ ---------------------------------------------------- 6
MİNA HANIM ----------------------------------------37
MİNDARİ ----------------------------------------------81
MİNEM -------------------------------------------------14
177
İNDEKS-Index
MİNİKO------------------------------------------------ 81
MİNİŞ -------------------------------------------------- 81
MİNİŞİM----------------------------------------------- 81
MİR PARDON ---------------------------------------- 55
MİRA --------------------------------------------------- 81
MİRAY HANIM -------------------------------------- 81
MİRBİKE ---------------------------------------------- 37
MİRCAN HATUN--------------------------------------7
MİRKIZ ------------------------------------------------ 77
MİRSULTAN ----------------------------------------- 81
MİS MIRASS------------------------------------------ 38
MİSAFİR (IRE) --------------------------------------- 81
MİSLİYNA -------------------------------------------- 81
MİTİNA (IRE) ---------------------------------------- 81
MODY BLUE ----------------------------------------- 81
MOHICANS SON --------------------------------------9
MOHİ --------------------------------------------------- 82
MOLAT ------------------------------------------------ 32
MOLDOVA (USA) ----------------------------------- 82
MONTEMİRA ---------------------------------------- 18
MOOJAZ (GB) ---------------------------------------- 82
MOON MISTRESS (GB)---------------------------- 82
MOON RIVER ---------------------------------------- 82
MOR MENEKŞE ------------------------------------- 82
MORÇEŞME -----------------------------------------111
MORDAĞ---------------------------------------------- 11
MORN STAR ----------------------------------------- 82
MOUNTAIN QUEEN-------------------------------- 82
MRS ERDEM ----------------------------------------- 82
MRS LURE (USA) ----------------------------------- 82
MS CELINE (IRE)------------------------------------ 82
MS HERO---------------------------------------------- 82
MS. ROSA (IRE) ------------------------------------- 83
MUBİLEN --------------------------------------------105
MUHKTEDIR (GB) ---------------------------------- 83
MUJTAHİDİN KIZI---------------------------------- 83
MULAY -----------------------------------------------115
MUMBLE---------------------------------------------- 80
MUNA-------------------------------------------------- 83
MURATOĞLU---------------------------------------- 98
MURIEL ----------------------------------------------- 16
MUSIC FOLIES (FR) -------------------------------- 83
MUSICAL MYTH (USA) --------------------------- 83
MUSKİ ------------------------------------------------- 83
MUŞ OVASI ------------------------------------------ 62
MUTENA (GB) --------------------------------------- 83
MUTİ --------------------------------------------------- 83
MUTLU KIZ ------------------------------------------ 83
MUVAFFAK HANIM ------------------------------- 83
MUZAFFER ---------------------------------------------8
MÜJDE I ----------------------------------------------- 83
MÜKTESEP HAK (GB) ----------------------------- 83
MÜLKİYET ------------------------------------------- 78
MY APRIL RAIN------------------------------------- 52
MY BEAUTY ----------------------------------------- 84
MY BEST ---------------------------------------------- 84
MY BRIDE -------------------------------------------- 84
MY CLAUDER (USA) ------------------------------ 84
MY CRAZY ------------------------------------------- 84
MY DREAM ------------------------------------------ 84
MY FIRST LOVE ------------------------------------ 84
MY FREESIA ----------------------------------------127
MY GOLD GIRL ------------------------------------- 84
MY HONEY ------------------------------------------- 16
MY LILY ---------------------------------------------- 84
MY NAME IS LUCKY ------------------------------ 73
MY NATION ------------------------------------------ 65
MY PEARL --------------------------------------------84
MY PRAY ----------------------------------------------84
MY SPECIAL ANGEL (IRE) -----------------------84
MY SWEETY------------------------------------------85
MY WISH ----------------------------------------------85
MYFANWY--------------------------------------------85
MYSTIC CHARM (GB) -----------------------------85
MYSTICAL STORM ---------------------------------85
NAÇKO (IRE) -----------------------------------------85
NAFKO -------------------------------------------------85
NAĞME ------------------------------------------------85
NAİD ----------------------------------------------------85
NAİDE SULTAN -------------------------------------67
NAİM CEYLANI -------------------------------------85
NAMRUN ---------------------------------------------85
NANU I -------------------------------------------------85
NANUV-------------------------------------------------75
NARAMSİN -------------------------------------------30
NARCİSSA---------------------------------------------85
NARÇİÇEĞİ I -----------------------------------------86
NARDA-------------------------------------------------23
NART SASRUKA ------------------------------------86
NATIVE LADY ---------------------------------------86
NATSUCAO -------------------------------------------10
NATUREL DANCER --------------------------------31
NAVIGATOR------------------------------------------22
NAZ HANIM ------------------------------------------86
NAZ NİYAZ -------------------------------------------58
NAZ YILDIZ ------------------------------------------86
NAZLICAN --------------------------------------------86
NAZLIHANIM ----------------------------------------86
NAZLITAY --------------------------------------------86
NAZO ---------------------------------------------------86
NECATİ DAYI ----------------------------------------36
NEFERTARİ -------------------------------------------86
NEFESKESEN-----------------------------------------49
NEFİSE -------------------------------------------------86
NELL----------------------------------------------------86
NEMT ROKER ----------------------------------------52
NESLİHATUN (IRE) ---------------------------------86
NEVALİN KIZI ---------------------------------------21
NEVKAN-----------------------------------------------87
NEVRES------------------------------------------------87
NEVRUZCAN -----------------------------------------87
NEVŞAŞ------------------------------------------------87
NEW BLOOD -----------------------------------------87
NEW DANCER ---------------------------------------87
NEXT ---------------------------------------------------87
NEXT STAR -------------------------------------------87
NICE GIRL---------------------------------------------96
NICHOLE ----------------------------------------------74
NICOLE ------------------------------------------------87
NICOMEDES ------------------------------------------12
NIGHT AUCTION (IRE) ----------------------------87
NIGHT DREAMING ---------------------------------87
NIGHT FLIGHT---------------------------------------87
NIGHT MAIDEN (USA)-----------------------------87
NIHONPILLOW KRISTI (IRE) --------------------87
NIKITA (GB) ------------------------------------------88
NIMROD -----------------------------------------------88
NINA MAYERS---------------------------------------34
NIOBE ------------------------------------------------ 135
NIZALY (GB) -----------------------------------------88
NİCOMEDİA ------------------------------------------88
NİDA ----------------------------------------------------88
NİĞDELİ --------------------------------------------- 108
NİHANSIN ------------------------------------------- 134
178
İNDEKS-Index
NİHAT DAYI ----------------------------------------- 42
NİHAVENT ------------------------------------------- 88
NİKİNİKİ ---------------------------------------------- 43
NİKSARLI --------------------------------------------- 92
NİMENO ----------------------------------------------109
NİMET ------------------------------------------------- 88
NİMETULLAH --------------------------------------- 88
NİNNİ -------------------------------------------------- 88
NİSANDAN (GB) ------------------------------------ 88
NO COMMENT -------------------------------------- 68
NO DOUBT ------------------------------------------- 12
NO KIDDING ----------------------------------------- 88
NOBLE LADY---------------------------------------108
NOBLE SINGER (GB) ------------------------------ 88
NOKS--------------------------------------------------104
NOKTA (IRE) ----------------------------------------- 89
NON CHALANCE (FR) ----------------------------- 89
NORDIC RIDDLE (IRE) ---------------------------- 89
NORELLA (GER) ------------------------------------ 89
NORRIN RADD -------------------------------------- 87
NORTHERN SUNSHINE -----------------------------1
NORWAY DANCER -------------------------------- 43
NOVİKOVA---------------------------------------------2
NUH BEY---------------------------------------------113
NUMBER TEN (GB)--------------------------------- 89
NUR MUSIC ------------------------------------------ 89
NUR SABAH------------------------------------------ 51
NURBEYİ---------------------------------------------- 89
NURCAN HANIM ----------------------------------- 12
NURÇEM (IRE) -------------------------------------- 89
NURGÜL ---------------------------------------------- 89
NURHATUN ------------------------------------------ 89
NURLU KIZ ------------------------------------------- 89
NUROL------------------------------------------------- 89
NURSENHANIM------------------------------------- 31
NURTACIM ------------------------------------------- 55
NURTAŞ ----------------------------------------------- 89
NURTEPE --------------------------------------------- 90
NÜKTE------------------------------------------------- 90
NYALI BEACH (IRE) ------------------------------- 90
OCCASION-------------------------------------------- 90
OCEAN PEARL -------------------------------------- 65
OGALO ------------------------------------------------ 90
OĞLUM AHMET ------------------------------------ 73
OĞLUM EFE -----------------------------------------132
OĞLUM EKREM------------------------------------- 48
OĞLUMSERGEN ------------------------------------ 77
OĞULPAŞA ------------------------------------------117
OJINSKI------------------------------------------------ 55
OKALİPTÜS ------------------------------------------ 90
OKAN PAŞA ------------------------------------------ 99
OKEYCİ------------------------------------------------ 90
OLIMPIA ---------------------------------------------- 90
OMEGA BETA (GB)-------------------------------- 90
ONE FORALL ---------------------------------------- 67
ONE MINUTE ---------------------------------------103
ONE MORE ---------------------------------------------9
ONIONE ----------------------------------------------- 74
ONTHEREBOUND (USA) ------------------------- 90
ONURLUKIZ ----------------------------------------- 90
ONURYEL--------------------------------------------- 20
ONYIL-------------------------------------------------- 82
OPERATIC (GB) ------------------------------------- 90
ORATSIO (IRE) -------------------------------------- 91
ORIBI (GB) -------------------------------------------- 91
ORIENTAL -------------------------------------------116
ORPHAN----------------------------------------------- 91
ORSA (IRE) -------------------------------------------91
OSATUNA ---------------------------------------------24
OUR DESDEMONA (GB)---------------------------91
OUT OF SPACE (GB)--------------------------------91
OUTCRY (GB) ----------------------------------------91
OVADA (USA) ----------------------------------------91
OVER GIRL -------------------------------------------91
OVER LOOKED --------------------------------------91
OVERBLACK (USA) --------------------------------91
OXFORD SON -------------------------------------- 112
OZON ---------------------------------------------------91
ÖKSÜZBACI ------------------------------------------91
ÖMER TURGAY -------------------------------------18
ÖMEREFE ---------------------------------------------43
ÖMRE BEDEL ----------------------------------------91
ÖRENBAŞ FIRTINASI ------------------------------58
ÖRKÜNKIZ--------------------------------------------28
ÖZAKBEY ---------------------------------------------14
ÖZBAYLIM--------------------------------------------67
ÖZENİM------------------------------------------------92
ÖZENNAZ ---------------------------------------------92
ÖZGÜLHANIM ---------------------------------------92
ÖZGÜNŞAH ----------------------------------------- 128
ÖZGÜR GÖL ------------------------------------------16
ÖZGÜR STAR (IRE) ---------------------------------92
ÖZGÜRCAN----------------------------------------- 122
ÖZLEMCAN-------------------------------------------92
ÖZLEMİN GÜCÜ----------------------------------- 108
ÖZTÜRK ALP--------------------------------------- 122
ÖZÜMCAN ------------------------------------------ 107
PABLO------------------------------------------------ 131
PAFULİ ----------------------------------------------- 135
PAKTALOS--------------------------------------------29
PALMARIA--------------------------------------------82
PAMUK PRENSES --------------------------------- 130
PANDORA (GER) ------------------------------------92
PANZER------------------------------------------------95
PAOENIA (IRE)---------------------------------------92
PAPATYA I --------------------------------------------92
PARK AVENUE --------------------------------------92
PARLAKKIZ ------------------------------------------92
PARPALİ -----------------------------------------------29
PASHMINA--------------------------------------------92
PASSEPARTOUT-------------------------------------92
PASSING SHOT ------------------------------------ 113
PAŞASOYLU------------------------------------------93
PATARA I----------------------------------------------93
PATRON GÜNER ------------------------------------86
PAWNEE RHYTHM (IRE)--------------------------93
PAY DAY ----------------------------------------------93
PAYOFF TIME ----------------------------------------14
PAZARKIZI--------------------------------------------78
PEAK VIEWING (IRE) ------------------------------93
PEARL --------------------------------------------------93
PEBBLEDASH (GB) ---------------------------------93
PEKAN GIRL------------------------------------------93
PEKANIN OĞLU -------------------------------------93
PELİNİM -----------------------------------------------93
PELİTKÖYLÜ--------------------------------------- 104
PELLMELL (GB) -------------------------------------93
PELMEL---------------------------------------------- 106
PENKY HENKY --------------------------------------93
PENTHOUSE LADY (GB) --------------------------93
PEPPINA -----------------------------------------------73
PERFECT SIMPLE -----------------------------------61
PERFECTIONIST----------------------------------- 118
PERGOLA (GB)---------------------------------------93
179
İNDEKS-Index
PERS KURYESİ -------------------------------------133
PERSIAN LADY (IRE)------------------------------ 94
PETASTRA (GB) ------------------------------------- 94
PETIX (FR) -------------------------------------------- 94
PETROL-----------------------------------------------102
PIANISTS GIRL -------------------------------------- 46
PICARDY (GB) --------------------------------------- 94
PICCOLO ---------------------------------------------109
PICK AND ROLL ------------------------------------ 44
PIECE OF CAKE ------------------------------------- 94
PIETRUS----------------------------------------------- 77
PIGALE ------------------------------------------------ 96
PINAR HANIM --------------------------------------- 94
PINARCA KIZI --------------------------------------- 94
PINK LADY ------------------------------------------- 86
PINK SNOW ------------------------------------------ 94
PIRILAY ----------------------------------------------- 20
PISTOL PRINCESS ---------------------------------- 94
PIZZAZZ (GB)---------------------------------------- 94
PİLOT KIZI-------------------------------------------- 89
PİRAMİT----------------------------------------------- 94
PİRYOLİ ----------------------------------------------- 54
PİTHO -------------------------------------------------- 15
PLAYA BLANCA------------------------------------ 94
POBEDA ----------------------------------------------- 94
POCKET ROCKET ---------------------------------- 95
POISON IVY ------------------------------------------ 88
POLIN (GB) ------------------------------------------- 95
POLISH HONOUR (USA) -------------------------- 95
POLİNÇE (GB) --------------------------------------- 95
POLLYPRAID (IRE)--------------------------------- 95
POOR BOY -------------------------------------------- 73
POOR MILLIONAIRE ------------------------------ 34
PORTA DELGADO (IRE) -------------------------- 95
POST WOMAN --------------------------------------- 19
POT POURRİ ----------------------------------------- 95
POTENTIALLY HOT (USA) ---------------------- 95
POTENZA --------------------------------------------- 46
POURVILLE (USA) --------------------------------- 95
POWER CAT------------------------------------------ 95
POWER OF GIRL ------------------------------------ 95
POYRAZ ÇEŞME (GB) ----------------------------- 95
POZANTI GÜZELİ ---------------------------------- 27
PRAVOLO (GB) -------------------------------------- 96
PRENS NALU ---------------------------------------- 56
PRENS RIZA-----------------------------------------114
PRENSES ANIL -------------------------------------- 69
PRENSES GÖKSU ----------------------------------127
PRENSES LEIA -------------------------------------- 66
PRENSES MERVE ----------------------------------100
PRENSES MONICA --------------------------------- 56
PRENSES OKŞAN ----------------------------------133
PRETORIA -------------------------------------------103
PRETTY------------------------------------------------ 80
PRETTY WOMAN ----------------------------------- 96
PRIMA FACIE (GB) --------------------------------- 96
PRIMAVERA II -------------------------------------- 96
PRIME TIME-----------------------------------------125
PRIMELTA (GB) ------------------------------------- 96
PRINCESS BAJA (USA) --------------------------- 96
PRINCESS GALINA (IRE) ------------------------- 96
PRINCESS MELISSA ------------------------------- 25
PRINCESS PAVLOVA (IRE) ---------------------- 96
PRINCESS RENESIS (IRE) ------------------------ 96
PRINCESS SELEN (IRE) --------------------------- 96
PRINCESS SERAP----------------------------------- 13
PRINCIPESSA ---------------------------------------- 96
PRIVATE EMOTION --------------------------------96
PRİMA --------------------------------------------------97
PRODEZZA--------------------------------------------92
PROF HARMS ----------------------------------------65
PROMESSA--------------------------------------------68
PROMINITION----------------------------------------- 6
PROTI---------------------------------------------------97
PRUDENT (GB)---------------------------------------97
PSİNEF -------------------------------------------------- 8
PUCCI (GB)--------------------------------------------97
PULİ-----------------------------------------------------16
PUNTO (IRE) ------------------------------------------97
QUADRIGA (GER)-----------------------------------97
QUEEN BEE-------------------------------------------97
QUEEN OF ADANA ---------------------------------18
QUEEN SALOTE (GB) ------------------------------97
QUEEN WOLF ----------------------------------------97
QUESTOR (IRE) --------------------------------------97
RABIUSA (IRE)---------------------------------------97
RACE HUNTER --------------------------------------78
RACING HEART (GB) ------------------------------97
RADEYDA---------------------------------------------98
RADIKAL GIRL --------------------------------------98
RADIKAL PRENSES --------------------------------98
RAIN FALL --------------------------------------------98
RAINBIRD ---------------------------------------------98
RAINELLE (GB) --------------------------------------98
RAJ DANCER (USA) --------------------------------98
RAKEŞ--------------------------------------------------65
RAKİP --------------------------------------------------98
RANAVALO-------------------------------------------98
RANOSH (USA) --------------------------------------98
RAPATOR (GB) --------------------------------------98
RAPİNE (GB)------------------------------------------98
RAPSODİ-----------------------------------------------98
RASTABAN -------------------------------------------22
RAVENNA---------------------------------------------99
RAZARUN ---------------------------------------------85
REAL DEAL-------------------------------------------99
REAL MONEY----------------------------------------99
REBECCA----------------------------------------------23
REBEL CHILD ----------------------------------------14
RED BULLET -----------------------------------------37
RED CORAL (IRE) -----------------------------------99
REDDEN QUEEN (USA)----------------------------99
REDMONT---------------------------------------------99
REDROCK ------------------------------------------- 110
REDS ATTACK---------------------------------------99
REGATTA (GB) --------------------------------------99
REGICIDE PRINCESS-------------------------------33
REGINA ------------------------------------------------68
REIGN OF FIRE --------------------------------------52
REINE ROSE ------------------------------------------99
REINE SANS GENE ---------------------------------99
REİS PAŞA --------------------------------------------56
RELATIVELY QUIET (IRE) -----------------------99
REMZİYE HATUN -----------------------------------49
REPLENISH POWER (IRE) ------------------------99
REQUEST -------------------------------------------- 102
RESOLANA (USA)-----------------------------------99
RESPECT--------------------------------------------- 132
RESUME (IRE)-------------------------------------- 100
REVAN -------------------------------------------------66
REVEUSE DU SOIR (GB) ------------------------ 100
REVHA -------------------------------------------------36
REVOLVER -------------------------------------------12
REYAREYA ----------------------------------------- 106
180
İNDEKS-Index
RHAPSODY IN BLUE -----------------------------130
RHEINFALL ------------------------------------------ 75
RHUMBA---------------------------------------------101
RICCA DONNA -------------------------------------- 95
RICH AND PROUD---------------------------------- 61
RIGEL -------------------------------------------------120
RINCE ABHANN (IRE)----------------------------100
RIPPINGTONS --------------------------------------100
RISING STAR ---------------------------------------100
RITSA -------------------------------------------------100
RIVER EMOTION ----------------------------------102
RIVER GLITTER------------------------------------103
RIVER JEF (USA)-----------------------------------100
RIZVANKAYA --------------------------------------- 90
RİMA --------------------------------------------------100
RİNG STAR ------------------------------------------100
RİNSA -------------------------------------------------100
RO-RO-------------------------------------------------100
ROBERTICO ------------------------------------------ 96
ROCHEA (GB)---------------------------------------100
ROCK ROCK ----------------------------------------102
ROCKCELLA ----------------------------------------101
ROCKET POWER------------------------------------ 15
ROMAN EMPIRE ------------------------------------ 68
ROMANZA (GB) ------------------------------------101
RONIN ------------------------------------------------101
ROOKIE------------------------------------------------ 51
ROQUETTE ------------------------------------------102
ROSAMIRA ------------------------------------------101
ROSE DU PAYS (GB) ------------------------------101
ROSE NOIR ------------------------------------------101
ROSE OF BOY---------------------------------------101
ROSE OF KAVÇİN ---------------------------------101
ROSE OF PARADISE (USA) ---------------------101
ROSEDALE (USA) ---------------------------------101
ROSELİNDA -----------------------------------------101
ROSIE DREAM (GB)-------------------------------101
ROXIE HART (IRE) --------------------------------101
ROYAL ÇELİK -----------------------------------------9
ROYAL FLUSH -------------------------------------123
ROYAL MINA (IRE) ------------------------------102
ROYAL NAVY --------------------------------------104
ROYAL TULIB --------------------------------------102
ROYAL WELCOME (IRE) ------------------------102
ROZET ------------------------------------------------- 35
ROZY GALANTE-----------------------------------102
RÖLANS -------------------------------------------------1
RÖNESANS ------------------------------------------- 26
RUBINA ----------------------------------------------102
RUBİO-------------------------------------------------102
RUN HARD ------------------------------------------102
RUNAWAY BRIDE --------------------------------102
RUNNING GIRL ------------------------------------102
RUNNING THUNDER ------------------------------ 60
RUSH HOUR--------------------------------------------3
RUSIAN GIRL ---------------------------------------102
RUSTER ----------------------------------------------- 44
RÜYAM-----------------------------------------------102
RÜZGAR KAYA ------------------------------------- 37
RÜZGARGÜLÜ (GB) ------------------------------102
RÜZGARIN KIZI------------------------------------103
SABAH------------------------------------------------103
SABAH GÜNEŞİ ------------------------------------102
SABIRLI KADIN (IRE) ----------------------------103
SABLE RİVER---------------------------------------103
SADA (GB) -------------------------------------------103
SADDLEBACK-----------------------------------------1
SADLER'S FLY (IRE)------------------------------ 103
SADOMİ------------------------------------------------81
SAF SULTAN -----------------------------------------61
SAFARI GIRL --------------------------------------- 103
SAFIN (GB) ----------------------------------------- 103
SAFİRA-------------------------------------------------72
SAFİYE HANIM (GB) ----------------------------- 103
SAGA BOREALE (FR) ---------------------------- 103
SAHAYB (GB) -------------------------------------- 103
SAHİL GÜZELİ ---------------------------------------- 1
SAHRALAR GÜLÜ ----------------------------------50
SAICHANIA (GB) ---------------------------------- 103
SAKARYA GÜZELİ ------------------------------- 104
SAKKARA ------------------------------------------- 104
SALA (USA) ----------------------------------------- 104
SALAMBO------------------------------------------- 104
SALGIR----------------------------------------------- 104
SALIENCE (IRE) ----------------------------------- 104
SALİMCAN--------------------------------------------45
SALLY NAVY (USA)------------------------------ 104
SAM CONNECTION------------------------------- 104
SAM FLAKE ---------------------------------------- 104
SAM GALE ------------------------------------------ 105
SAM GIRL ------------------------------------------- 104
SAM LAND (GB) ----------------------------------- 104
SAM PREMIER ------------------------------------- 104
SAMBACI-------------------------------------------- 104
SAMBEY --------------------------------------------- 126
SAMETCAN ----------------------------------------- 112
SAMTAŞ STUD------------------------------------- 105
SAMYELİ -------------------------------------------- 105
SAN JUAN LADY ---------------------------------- 105
SAN ROBERTA (GB)------------------------------ 105
SANDRA -----------------------------------------------80
SANDUKKAR (GB)-------------------------------- 105
SANSANDING ----------------------------------------24
SANTA ANITA ------------------------------------- 105
SANTA EVITA-------------------------------------- 105
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 105
SANTARITA ---------------------------------------- 105
SANTİLLA------------------------------------------- 105
SAPHİRA--------------------------------------------- 105
SARAFİN--------------------------------------------- 105
SARATOGA STAGE (USA) ---------------------- 105
SARAY CADDESİ (IRE) -------------------------- 106
SARDES (IRE) -------------------------------------- 106
SARENNE (GB)------------------------------------- 106
SARI GACI ------------------------------------------ 119
SARI PAPATYAM -----------------------------------47
SARI TRAMVAY (IRE) --------------------------- 106
SARIÇAL-----------------------------------------------75
SARIKAMIŞLI ----------------------------------------50
SARIŞIN BOMBA ------------------------------------29
SARIYERLİ------------------------------------------ 106
SARP BEYİ --------------------------------------------94
SAVA ---------------------------------------------------78
SAVER------------------------------------------------ 106
SAVORSKY ----------------------------------------- 106
SAYHAAT (IRE) ----------------------------------- 106
SAYLAN -----------------------------------------------99
SAZAK GÜLÜ -------------------------------------- 106
SCENIC SPIRIT (IRE) ----------------------------- 106
SCORPIO--------------------------------------------- 106
SEA BLUE (GB) ------------------------------------ 106
SEA GUN -------------------------------------------- 130
SEATTLE SELECT (USA) ------------------------ 107
SEBAT ------------------------------------------------ 104
181
İNDEKS-Index
SECOND CHANCE ------------------------------------9
SECRET FANTASY --------------------------------- 95
SECRET GLORY------------------------------------107
SECRET GOAL--------------------------------------115
SECRING (USA) ------------------------------------107
SEDATOĞLU ----------------------------------------- 64
SEGİ (GB) --------------------------------------------107
SEİSMO (GB) ----------------------------------------107
SELAHATTİN ABİ ---------------------------------- 84
SELAMLIK-------------------------------------------103
SELCAN (USA)-------------------------------------107
SELCANIM-------------------------------------------107
SELDA'S GIRL (IRE)-------------------------------107
SELDEN KALAN -----------------------------------107
SELECTION (FR) -----------------------------------107
SELENTAY ------------------------------------------- 21
SELIN HANIM (FR) --------------------------------107
SELİN TANEM --------------------------------------107
SELMA------------------------------------------------- 27
SEMENCE D'OR (FR) ------------------------------108
SEMOSHUM ------------------------------------------ 87
SEMUŞ ------------------------------------------------108
SEN STAR --------------------------------------------- 86
SEN VE BEN-----------------------------------------108
SENEM HATUN ------------------------------------- 45
SENSE OF URGENCY (USA) --------------------108
SEPTEMBERS ROSE ------------------------------- 75
SERAPCAN ------------------------------------------108
SERAY ------------------------------------------------- 45
SERDESİRE (GB) -----------------------------------108
SERDİL -----------------------------------------------108
SERGENBEY ----------------------------------------- 16
SERGENHAN----------------------------------------- 30
SERISKA LADY ------------------------------------122
SERPANTİN -----------------------------------------125
SERRAM (IRE) --------------------------------------108
SERTBORA (IRE)-----------------------------------108
SERTEL -----------------------------------------------123
SERTKAN --------------------------------------------- 38
SERVAL ----------------------------------------------103
SERVICE STAR -------------------------------------121
SESSİZ GÜZEL (GB)-------------------------------108
SETRYN ----------------------------------------------- 41
SEVDİK -----------------------------------------------108
SEVİLAY ---------------------------------------------108
SEVİM KIZI ------------------------------------------109
SEVİMABLA ----------------------------------------109
SEVİMLİ ÇOCUK ----------------------------------109
SEVİMSULTAN-------------------------------------109
SEVİNCİM (IRE) ------------------------------------109
SEVİNÇ SULTAN ----------------------------------109
SEYFETTİN ------------------------------------------- 49
SEZALSU---------------------------------------------109
SEZEN RÜZGARI ----------------------------------109
SFORZA LEGEND----------------------------------134
SHAKE ------------------------------------------------- 35
SHARBADA (FR) -----------------------------------109
SHARLEEN ------------------------------------------109
SHARP FALCON (IRE) ----------------------------109
SHARP GEM (GB) ----------------------------------109
SHARPY (GB) ---------------------------------------109
SHATALIA (USA) ----------------------------------110
SHE'S MY LOVE (GB)-----------------------------110
SHE WADI WADI (GB) ---------------------------110
SHELLBY --------------------------------------------119
SHER (IRE)-------------------------------------------110
SHERRY'S STAR -----------------------------------110
SHES THE ONE---------------------------------------16
SHIERO----------------------------------------------- 110
SHILSILA (GB) ------------------------------------- 110
SHING GIRL ---------------------------------------- 110
SHINING CAPE------------------------------------- 110
SHINING MINA ------------------------------------ 110
SHINKANSEN -------------------------------------- 110
SHOOTING STAR---------------------------------- 110
SHOT STOPPER (GB) ----------------------------- 110
SHOW GIRL ----------------------------------------- 111
SHOW PLAY ---------------------------------------- 111
SHURA ----------------------------------------------- 111
SIDALIM -----------------------------------------------20
SIENA------------------------------------------------- 111
SIERRA PADRONA (IRE) ------------------------ 111
SIGNATURE D. (USA) ---------------------------- 111
SIGNORINA STELLA -------------------------------52
SILA KIZ --------------------------------------------- 114
SILENCIO ------------------------------------------- 111
SILENT NIGHT (GB) ------------------------------ 111
SILENT PRINCESS (USA)------------------------ 111
SILENT WOLF----------------------------------------14
SILK--------------------------------------------------- 111
SILKMANE ------------------------------------------ 128
SILVER DANCER------------------------------------37
SILVER GIRL (IRE)-------------------------------- 111
SILVER GLINT (USA) ---------------------------- 111
SILVER QUICK (IRE) ----------------------------- 111
SILVERINE (USA) --------------------------------- 112
SIM GARDEN -----------------------------------------62
SIMBATU (GB) ------------------------------------- 112
SIMPATICA ----------------------------------------- 112
SIMPLYHECTIC (IRE) ---------------------------- 112
SINGITA --------------------------------------------- 112
SINKING SUN (GB) ------------------------------- 112
SIOR-----------------------------------------------------94
SIOUX LAKE (IRE) -------------------------------- 112
SIR LANCELOT --------------------------------------63
SIRA DAĞLAR ------------------------------------- 117
SIRALILAR--------------------------------------------29
SIRDAŞ (GB) ---------------------------------------- 112
SIRET ---------------------------------------------------- 4
SIRNAŞIK-------------------------------------------- 112
SIX KARRAT --------------------------------------- 104
SIXTH SENSE--------------------------------------- 112
SİBOŞ ------------------------------------------------- 112
SİDNEY ------------------------------------------------66
SİLGA------------------------------------------------- 112
SİMEL ------------------------------------------------ 113
SİMGEHANIM -------------------------------------- 113
SİNE--------------------------------------------------- 113
SİNEMCAN------------------------------------------ 113
SİREN------------------------------------------------- 113
SİRENE ----------------------------------------------- 113
SİTEM ------------------------------------------------ 113
SİYAH ALTIN -------------------------------------- 109
SİYAH GÜL -------------------------------------------- 8
SİYAH ORFE ---------------------------------------- 113
SİYAKİ ----------------------------------------------- 113
SKY IS THE LIMIT -------------------------------- 116
SKY LIFE (IRE)------------------------------------- 113
SKY TORNADO (USA) --------------------------- 113
SKY WATER ---------------------------------------- 113
SKYLARK ---------------------------------------------59
SLANDER (USA) ----------------------------------- 113
SLMAAT (GB) -------------------------------------- 114
SLUG-------------------------------------------------- 114
182
İNDEKS-Index
SMACK THE PONY--------------------------------- 22
SMARTY BOY --------------------------------------- 66
SMERÇ------------------------------------------------- 64
SMYRNA ---------------------------------------------114
SNAKE BITE ----------------------------------------114
SNOOZY TIMES ------------------------------------- 68
SOĞUK PINAR --------------------------------------- 17
SOLE MIO--------------------------------------------- 55
SOLENZARA ----------------------------------------- 82
SOLFEJ------------------------------------------------114
SOLFEJS GIRL --------------------------------------114
SOLITAIRE ---------------------------------------------5
SOLLEVARE ----------------------------------------- 20
SON ÇARE -------------------------------------------- 11
SON DANCER ------------------------------------------5
SON OF COMMON SON --------------------------123
SON OF FALCON------------------------------------ 66
SOPRAN ----------------------------------------------114
SOPRAN CARRIE (IRE)---------------------------114
SORENTO --------------------------------------------114
SORGUN KIZI ---------------------------------------114
SOSYETİK -------------------------------------------- 58
SOUL TO SOUL-------------------------------------- 36
SOUND OF QUEEN (GB) -------------------------114
SOUND OF REAL ----------------------------------- 99
SOUND ROCK --------------------------------------- 91
SOVIET WEAPON (IRE) --------------------------114
SOYLU CASTELLO--------------------------------114
SOYLU KIZ ------------------------------------------114
SOYLU SATICI (IRE) ------------------------------115
SÖKE SÖKE -----------------------------------------115
SÖKELİ -----------------------------------------------115
SÖMEK AT----------------------------------------------9
SPECIAL GIRL --------------------------------------115
SPECIAL KING -------------------------------------115
SPECIAL ROCK----------------------------------------3
SPECTRA---------------------------------------------115
SPECTRE (USA) ------------------------------------115
SPECTRUM QUEST--------------------------------115
SPEED FOR (IRE)-----------------------------------115
SPEED OF LIGHT -------------------------------------1
SPEED RACER --------------------------------------- 80
SPEEDY GIRL ---------------------------------------115
SPEEDY LADY -------------------------------------- 97
SPEEDY MAN ---------------------------------------- 23
SPES ---------------------------------------------------- 59
SPIO ---------------------------------------------------124
SPITEFUL --------------------------------------------115
SPRING DANCE (FR)------------------------------115
SPRING FEVER -------------------------------------111
SPRING LADY --------------------------------------115
SPRINGTIDE ----------------------------------------- 83
SPRINGTIME SUGAR (USA) --------------------115
SRINAGAR-------------------------------------------- 85
ST CYR ATY (IRE) ---------------------------------116
ST ROSE OF LIMA (GB) --------------------------116
STAGE DOOR EAST-------------------------------116
STAND UP PLEASE (GB)-------------------------116
STANDS TO REASON (USA) --------------------116
STAR Bİ ----------------------------------------------- 13
STAR EFE --------------------------------------------- 13
STAR FLICKER (CAN) ----------------------------116
STAR KARAGÖZ ------------------------------------ 94
STARLINE (GER)-----------------------------------116
STARLIT-------------------------------------------------7
STEEL GIRL -----------------------------------------116
STEEL HEART --------------------------------------116
STIFLE OF GIRL ----------------------------------- 134
STOP STOPPING ME------------------------------ 112
STOP THE TRAFFIC (IRE) ----------------------- 116
STORM CLOUD --------------------------------------10
STORM HAWK ---------------------------------------95
STREET LINA (FR) -------------------------------- 116
STRIDER -----------------------------------------------29
STRIKE FORCE --------------------------------------69
STRONG BABY --------------------------------------51
STRUCTURE ---------------------------------------- 116
STYGIAN (USA) ----------------------------------- 117
SUAREZ---------------------------------------------- 112
SUDE HANIM--------------------------------------- 104
SUDEGÜN ---------------------------------------------38
SUDEM ----------------------------------------------- 129
SUE---------------------------------------------------- 117
SUGAR ----------------------------------------------- 117
SULTAN PRINCESS------------------------------- 117
SULTANEREN----------------------------------------81
SULTANS OF SWING-------------------------------- 4
SULTAŞA ----------------------------------------------19
SUMMER -------------------------------------------- 117
SUMMERY (IRE)----------------------------------- 117
SUN CAT--------------------------------------------- 117
SUN CHILD (USA)--------------------------------- 117
SUN DEW -------------------------------------------- 117
SUN GLOW------------------------------------------ 117
SUN OF ANEMON --------------------------------- 127
SUN SHINES EAST (USA) ----------------------- 117
SUNBIRD -------------------------------------------- 117
SUNDAY'S CHAPEL (IRE)----------------------- 117
SUNDAY MONDAY------------------------------- 117
SUNNY AFTERNOON ---------------------------- 118
SUNNY FACE-----------------------------------------53
SUNNY FUNY -------------------------------------- 118
SUPER CLASICO ------------------------------------76
SUPERİSİ -------------------------------------------- 118
SUPERPOWER----------------------------------------23
SUR LES POINTES (IRE)------------------------- 118
SURLARIN SULTANI -------------------------------63
SURVIVOR ------------------------------------------ 118
SUSESİ -------------------------------------------------91
SUSHİ------------------------------------------------- 118
SUSUZGÜLÜ------------------------------------------- 2
SUTTONIAN (IRE)--------------------------------- 118
SUYAYEB (USA) ---------------------------------- 118
SUYUN IŞILTISI ----------------------------------- 118
SÜMBÜLLÜ ----------------------------------------- 118
SÜPERKIZ ------------------------------------------- 118
SÜREYYA ------------------------------------------- 118
SÜREYYA HANIM ----------------------------------96
SÜTÇÜ RAMİS ---------------------------------------56
SÜYÜNÇ -----------------------------------------------47
SWEET DREAM------------------------------------ 119
SWEET FALCON----------------------------------- 119
SWEET HARMONY ------------------------------- 119
SWEETY DANCER ----------------------------------60
SWEETY LADY ------------------------------------ 119
SWINGAWAY LADY (GB) ---------------------- 119
SYNCHRON -------------------------------------------11
SYRIA (GB) ----------------------------------------- 119
ŞAFAK RAPSODİ ---------------------------------- 119
ŞAGDİ --------------------------------------------------60
ŞAHAN BABA ----------------------------------------62
ŞAHBİYÇE ------------------------------------------ 119
ŞAHİKAM ------------------------------------------- 119
ŞAHİNAZ (GB) ------------------------------------- 119
183
İNDEKS-Index
ŞAHİNUR---------------------------------------------119
ŞAHKAN ---------------------------------------------- 26
ŞAHNALI---------------------------------------------- 77
ŞAHSUNA--------------------------------------------- 80
ŞANAL ------------------------------------------------- 90
ŞANSIMOL----------------------------------------------8
ŞANSLI I----------------------------------------------119
ŞAPKALI KADIN (GB) ----------------------------120
ŞARKÖYLÜ------------------------------------------120
ŞAŞKIN CİN ------------------------------------------ 25
ŞEHSUVAR ---------------------------------------------4
ŞEKER AYAK ---------------------------------------120
ŞELALE-----------------------------------------------120
ŞEMMAME ------------------------------------------- 63
ŞEVVAL ----------------------------------------------120
ŞEYTANIN KIZI ------------------------------------- 46
ŞIBILA ------------------------------------------------120
ŞIHÇOBAN GÜZELİ -------------------------------- 37
ŞINGIRTI ---------------------------------------------- 64
ŞIPSEVDİ---------------------------------------------120
ŞİİR I --------------------------------------------------120
ŞİJER --------------------------------------------------- 40
ŞİLAN -------------------------------------------------120
ŞİRAN SELİ ------------------------------------------- 90
ŞOTA AKTAŞ ---------------------------------------135
ŞUA ----------------------------------------------------- 16
ŞULE --------------------------------------------------120
ŞUŞALI KIZ------------------------------------------120
ŞÜKRAN----------------------------------------------- 88
TAHITI BEACH (GB) ------------------------------120
TAHİTİ ------------------------------------------------121
TAKARIYA (IRE)-----------------------------------121
TAKE IT EASY--------------------------------------121
TALARIA---------------------------------------------121
TALİP -------------------------------------------------- 41
TAM ZAMANI --------------------------------------- 96
TAMANGO (USA) ----------------------------------121
TAMERİNO ------------------------------------------- 14
TANAMANDA (IRE)-------------------------------121
TANAMERA ------------------------------------------ 65
TANER ABİ ---------------------------------------------2
TANIŞIĞI ---------------------------------------------121
TANSIBEY -------------------------------------------- 37
TANUI (GB)------------------------------------------121
TANZANİT-------------------------------------------121
TAPO --------------------------------------------------121
TARA STAR -----------------------------------------121
TARABYA -------------------------------------------121
TARHAN (IRE) --------------------------------------122
TARHUNDAS ---------------------------------------122
TARIK HAN ------------------------------------------ 58
TARQUINIA (IRE)----------------------------------122
TASHKA-------------------------------------------------9
TAŞÇI KIZI ------------------------------------------- 18
TATA --------------------------------------------------122
TATAR DANSÇISI (IRE)--------------------------122
TATLIÇAĞ -------------------------------------------122
TAURUS ----------------------------------------------- 94
TAYFUN DAYI -------------------------------------- 13
TAYLAN BEY---------------------------------------124
TAYLANİKO ----------------------------------------- 29
TAYRA------------------------------------------------- 19
TAYYARECİ (IRE) ---------------------------------122
TEASE (USA) ----------------------------------------122
TEKERO (GB) ---------------------------------------122
TEKSAS HASAN -----------------------------------118
TEMPTATION---------------------------------------122
TENDER JOY --------------------------------------- 122
TENDER KIZI-----------------------------------------68
TENDER QUEEN----------------------------------- 122
TENDER REEF ------------------------------------- 123
TENDERLY------------------------------------------ 123
TEOKA -------------------------------------------------10
TERKOSLU------------------------------------------ 123
TESSABY (GER) ----------------------------------- 123
TEUTONIC LASS (IRE)--------------------------- 123
TEVEZ --------------------------------------------------49
TEXARA (FR) --------------------------------------- 123
TEXAS GAL (USA) -------------------------------- 123
THARAKE ---------------------------------------------- 9
THATS IT ----------------------------------------------90
THE BUCCANEER-----------------------------------35
THE BUNCH ---------------------------------------- 123
THE DE CHINE (FR) ------------------------------ 123
THE FATHER --------------------------------------- 106
THE GOLD VENOM------------------------------- 129
THE MYTH ------------------------------------------ 135
THE ODORE ---------------------------------------- 123
THE ONE-----------------------------------------------96
THE PRESIDENT-------------------------------------45
THEAKSTON (FR) --------------------------------- 123
THECELO (GB) ------------------------------------- 123
THETA------------------------------------------------ 124
THIRTEEN------------------------------------------- 121
THUNDER BEST ----------------------------------- 124
THUNDER CAT ------------------------------------ 124
THUNDER SIGNAL (IRE)------------------------ 124
THUNDEROUS ---------------------------------------- 4
THUNDERSHOWER --------------------------------74
THYKE ----------------------------------------------- 124
TIGERLILY------------------------------------------ 124
TIME OF TROUBLE ------------------------------- 106
TINA'S DANCE ------------------------------------- 124
TINA'S SONG --------------------------------------- 124
TINA ------------------------------------------------- 124
TIROL'S CROWN (IRE) --------------------------- 124
TİAMO------------------------------------------------ 124
TİBET ---------------------------------------------------32
TİJDA ------------------------------------------------- 124
TİJİN ----------------------------------------------------21
TİLDA ------------------------------------------------ 125
TOHUM ---------------------------------------------- 125
TOK EZGİ-------------------------------------------- 125
TOLGA ABİ -------------------------------------------76
TOMASINO GIRL ---------------------------------- 125
TOMBİLİK------------------------------------------- 125
TONY'S RIDGE (GB) ------------------------------ 125
TONYA -------------------------------------------------93
TOP HONOR ---------------------------------------- 125
TOP STEEL ------------------------------------------ 125
TOP STORM-------------------------------------------86
TOPÇUMAN-------------------------------------------36
TORJIN ----------------------------------------------- 111
TOROS GÜLÜ ----------------------------------------46
TOROS KAPLANI (GB)--------------------------- 125
TOS LADY (IRE) ----------------------------------- 125
TOTAY ----------------------------------------------- 125
TOTUR ----------------------------------------------- 125
TOUCH AND GO-------------------------------------38
TRANSITION -----------------------------------------31
TRANSPARENT (IRE) ---------------------------- 126
TRAVERTEN---------------------------------------- 126
TREASURY KEY (USA) -------------------------- 126
TREND -------------------------------------------------93
184
İNDEKS-Index
TREXENTA (IRE) ----------------------------------126
TRIANGLE (GB) ------------------------------------126
TRICKERY (IRE) -----------------------------------126
TRIGGERMAN --------------------------------------- 85
TRIM STAR (GB) -----------------------------------126
TROPIC STAR ---------------------------------------126
TROPIC SUMMER ---------------------------------126
TRUST (GB) -----------------------------------------126
TRUST ME -------------------------------------------126
TRUVA PRENSİ ------------------------------------122
TRY ONE ---------------------------------------------- 52
TSARINA ---------------------------------------------- 39
TSUNAMİ --------------------------------------------126
TUDOR BAYA --------------------------------------- 62
TUGANA ---------------------------------------------126
TUHU AMCA ----------------------------------------101
TUHU BEY-------------------------------------------- 16
TULAROSA (GB) -----------------------------------127
TUMBULGÜLÜ -------------------------------------- 50
TUNA HANIM---------------------------------------127
TUNCER ----------------------------------------------122
TUNCERHAN ---------------------------------------- 45
TURALA----------------------------------------------127
TURGAYIN KIZI ------------------------------------ 92
TURKISH SHUTTLE-------------------------------125
TURKONA -------------------------------------------120
TURKUAZ--------------------------------------------127
TURN-----------------------------------------------------1
TURTAY----------------------------------------------127
TURUNÇ (IRE) --------------------------------------127
TUTKUM ---------------------------------------------126
TUTKUNAZ------------------------------------------112
TÜTÜN TINAZ -----------------------------------------7
TWIST OF FAITH-----------------------------------127
TYRANNO REX (IRE) -----------------------------127
UBA----------------------------------------------------- 32
UBUNTU ---------------------------------------------124
UÇAN GÜZEL ---------------------------------------127
UÇHAN -----------------------------------------------124
UÇKUN -----------------------------------------------127
UFUK ÇAĞLAR-------------------------------------- 84
UĞURLU HAMZA----------------------------------- 79
ULİBKA-----------------------------------------------127
ULU HÜNKAR --------------------------------------- 36
ULU ŞİRANLI ---------------------------------------- 84
ULYA--------------------------------------------------127
UMURBEY -------------------------------------------- 66
UNDERCOVER SOLDIER (USA) ---------------128
UNDISPUTED ---------------------------------------- 40
UNIQUE STONE (USA) ---------------------------128
UTOPIA ------------------------------------------------ 48
UZUNBEYLİ-----------------------------------------126
UZUNYAYLA GÜZELİ ---------------------------128
ÜÇEŞ FIRTINASI -----------------------------------128
ÜNLÜSEL --------------------------------------------- 90
ÜRKMEZ BEY -----------------------------------------7
ÜSTÜNYILDIZ --------------------------------------- 44
VABİSHAN ------------------------------------------- 72
VAGUE ALARME (IRE) --------------------------128
VAKİT TAMAM ------------------------------------128
VAL D'ISERE (GER) -------------------------------128
VALİN-------------------------------------------------128
VALİTAN---------------------------------------------- 75
VALLERIA (GB) ------------------------------------128
VALOUR ---------------------------------------------128
VANAKA ---------------------------------------------- 41
VANY'S APPROVAL (USA)----------------------128
VAPENES ----------------------------------------------50
VARDAR HAN ---------------------------------------89
VARYKINO (GB) ---------------------------------- 128
VAULTH (IRE) ------------------------------------- 129
VAYA CON DIOS ---------------------------------- 129
VELA ------------------------------------------------- 129
VELOCE---------------------------------------------- 129
VELVET CAT --------------------------------------- 129
VELVET GLOVE ----------------------------------- 129
VENEZIA -------------------------------------------- 129
VENEZUELLA-------------------------------------- 131
VENOM (IRE) --------------------------------------- 129
VENÜSKIZI ----------------------------------------- 129
VERDE ----------------------------------------------- 129
VERE'S LOVE--------------------------------------- 129
VERY LUCKY -------------------------------------- 129
VETTORI CALL (GB) ----------------------------- 130
VEZNEDAR (GB) ---------------------------------- 130
VICEKONSUL -------------------------------------- 130
VICTOR ------------------------------------------------84
VICTORIA BLUE (GB)---------------------------- 130
VICTORIOUS --------------------------------------- 127
VICTORY DEMO (IRE) --------------------------- 130
VIKONTES ------------------------------------------ 130
VILLARENA ---------------------------------------- 130
VIOLA ------------------------------------------------ 130
VISAL (USA) ---------------------------------------- 130
VISOCCO ----------------------------------------------66
VIVA SKEEANNO (USA) ------------------------ 130
VIVIANA--------------------------------------------- 130
VİVİ --------------------------------------------------- 130
VİYANALI------------------------------------------- 130
VOGUE ----------------------------------------------- 131
VOICE TO VOICE (IRE) -------------------------- 131
VOLEANO ------------------------------------------- 131
VOLGA DANCER---------------------------------- 131
VOLLEY (IRE)-------------------------------------- 131
VOLÜPTAS (IRE) ---------------------------------- 131
VUDİL ------------------------------------------------ 118
VULCANELLA (FR) ------------------------------- 131
WAGRAM (IRE) ------------------------------------ 131
WALKOVER ---------------------------------------- 131
WALLFLOWER (GB) ----------------------------- 131
WANGANUI RIVER (GB) ------------------------ 131
WAR PALAWAS -------------------------------------67
WARLIKE----------------------------------------------16
WELL PROUD (IRE)------------------------------- 131
WELLDONE----------------------------------------- 132
WELLINGTON-------------------------------------- 124
WELSH GLORY (FR)------------------------------ 132
WEST DANCER ------------------------------------ 122
WEST GUN (USA) --------------------------------- 132
WEST RIVER -----------------------------------------70
WEST SIDE AUCTION (GB)--------------------- 132
WEST STORM ----------------------------------------90
WESTERN DREAM----------------------------------44
WESTERN GAL --------------------------------------88
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 132
WESTWOOD GIRL ----------------------------------88
WET JACK---------------------------------------------97
WHATS UP ------------------------------------------ 132
WHITE--------------------------------------------------49
WHITE HORSE ------------------------------------- 123
WHITE JUNIOR ------------------------------------ 112
WHITE OAK ---------------------------------------- 132
WHITE SEA ----------------------------------------- 132
WICH ME LUCK ----------------------------------- 132
185
İNDEKS-Index
WICHITA ---------------------------------------------132
WILD AVALACHE ------------------------------------7
WILD FIRE -------------------------------------------132
WILD MAN ------------------------------------------- 13
WILD PUNCH ---------------------------------------- 85
WILD SHAWNEE-----------------------------------132
WIND SPRING --------------------------------------132
WINDSTORM ---------------------------------------- 95
WINDWARD-----------------------------------------133
WINDY REF (IRE)----------------------------------133
WINONA ------------------------------------------------3
WINTER LOVE -------------------------------------133
WISDOMLAND -------------------------------------107
WOLF PILOT ----------------------------------------- 51
WONDERFULL QUEEN (IRE)-------------------133
WUNDERBAR---------------------------------------133
YADE--------------------------------------------------119
YADİGAROĞLU------------------------------------107
YAĞANKAR-----------------------------------------133
YAĞIZCAN ------------------------------------------133
YAĞMURDAMLASI -------------------------------133
YAĞMURHANIM ----------------------------------133
YAĞMURSU------------------------------------------ 96
YAHYABEYLİ --------------------------------------- 45
YAKARIM BİLİRSİN ------------------------------133
YALÇINDAĞ STAR--------------------------------- 79
YALÇINRÜZGAR ----------------------------------118
YALDIZ-----------------------------------------------112
YALVAÇLIM (HUN)-------------------------------133
YAMANTAY ----------------------------------------- 80
YAMİS ------------------------------------------------133
YAPRAK SU -----------------------------------------132
YARIM OKKA --------------------------------------- 39
YARSUVAT------------------------------------------134
YASAS ------------------------------------------------134
YASKO (IRE) ----------------------------------------134
YAVEX ------------------------------------------------ 71
YAVRU KUŞ ----------------------------------------134
YAVUZ ALAN --------------------------------------- 27
YAZIN GÜLÜ ---------------------------------------- 49
YEARN (IRE) ----------------------------------------134
YEMZEŞ ----------------------------------------------104
YENER ------------------------------------------------120
YENER KAZIM -------------------------------------- 25
YENİ MAHALLELİ --------------------------------116
YENİCE (USA) --------------------------------------134
YENİGÜN --------------------------------------------- 78
YERBİLİMCİ ----------------------------------------134
YES OCEAN ------------------------------------------ 80
YILDIRIMIŞIK --------------------------------------134
YILDIZBEY ------------------------------------------114
YILDIZIN KIZI --------------------------------------- 42
YİĞİT KAYRA --------------------------------------129
YİĞİTYUSUF ----------------------------------------126
YURDANUR ------------------------------------------ 52
YÜCETAY--------------------------------------------- 80
YÜKSEL AĞA ---------------------------------------- 10
YÜNLÜCELİ-----------------------------------------101
YÜNLÜCELİ KIZ ------------------------------------ 91
ZAFİR -------------------------------------------------134
ZAGOR------------------------------------------------- 75
ZAMAN BİR -----------------------------------------120
ZAMBAK (IRE) -------------------------------------134
ZARİFE -----------------------------------------------134
ZATONICA (IRE) -----------------------------------134
ZAZEL ------------------------------------------------135
ZEENEH (GB) ---------------------------------------135
ZENYA(GB) ----------------------------------------- 135
ZERDA ----------------------------------------------- 135
ZEUGMA (IRE) ------------------------------------- 135
ZEVİ--------------------------------------------------- 135
ZEYKAN --------------------------------------------- 135
ZEYNEBİSEV -----------------------------------------74
ZEYNOM (IRE) ------------------------------------- 135
ZIP (GB) ---------------------------------------------- 135
ZIRZOP ----------------------------------------------- 135
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 135
ZİFONA ------------------------------------------------36
ZİNNUR ------------------------------------------------84
ZOMBIE ------------------------------------------------23
ZORBİKE -------------------------------------------- 110
ZÜMRÜTKIZ---------------------------------------- 135
ZYGOSIS (GB) -------------------------------------- 136
186

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 159 Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 169 Imported ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri

3 yaşlı ingiliz kum pist ratingleri (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR) (TUR)...

Detaylı

Adanaahir2015 (747 İndirmeler)

Adanaahir2015 (747 İndirmeler) M.AKKUŞ İB.B.OĞULLARI İB.B.OĞULLARI İB.B.OĞULLARI İB.B.OĞULLARI İB.B.OĞULLARI İB.B.OĞULLARI İB.B.OĞULLARI T.İBİŞ T.İBİŞ T.İBİŞ T.İBİŞ T.İBİŞ T.İBİŞ A.GÜVEN İ.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almala...

Detaylı