Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
ONBİRİNCİ EK
SUPPLEMENT ELEVENTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2015
2016
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
ONBİRİNCİ EK
SUPPLEMENT ELEVENTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2015
2016
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER










Önsöz---------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar -------------III
Kısaltmalar -------------------------------------------------------------------------------------- XVII
Kısraklar ve Tayları -------------------------------------------------------------------------------- 1
İthal Kısraklar ------------------------------------------------------------------------------------ 201
İthal Aygırlar-------------------------------------------------------------------------------------- 203
İthal Taylar ---------------------------------------------------------------------------------------- 205
İhraç Atlar ----------------------------------------------------------------------------------------- 207
İsimsiz Tayların İndeksi ------------------------------------------------------------------------ 209
İndeks ---------------------------------------------------------------------------------------------- 227
CONTENTS










Foreword- --------------------------------------------------------------------------------------------II
Rules Of Entry --------------------------------------------------------------------------------------X
Abbreviations ----------------------------------------------------------------------------------- XVII
Broodmares with Their Produce ----------------------------------------------------------------- 1
Imported Mares----------------------------------------------------------------------------------- 201
Imported Stallions ------------------------------------------------------------------------------- 203
Imported Foals------------------------------------------------------------------------------------ 205
Exported Horses---------------------------------------------------------------------------------- 207
Unnamed Foals Index --------------------------------------------------------------------------- 209
Index------------------------------------------------------------------------------------------------ 227
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 11. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2015 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 2390 baş kısrak ile 19 baş ithal kısrak, 4 baş
ithal aygır, 3 baş ithal tay, 3 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Dr. İlker ALTINTAŞ
Soy Kütüğü Uzmanı
I
FOREWORD
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the active
2390 broodmares in 2015 season 4 stallion, 19 broodmares and 3 foals imported, 3 exported
horses. I wish success for your horses.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
Dr.İlker ALTINTAŞ
Specialist Of Studbook
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
X
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XI
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIII
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XIV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XV
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6 th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18 th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVI
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
CHI
CHN
COL
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
HUN
IND
ITY
JPN
KEN
KOR
LTU
LEB
MAL
MEX
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
HUNGARY
INDIA
ITALY
JAPAN
KENYA
KOREA
LITHUANIA
LEBANON
MALAYSIA
MEXICO
MOR
HOL
NZ
NOR
OM
PAN
PRY
PER
PHI
POL
QA
RUM
RUS
KSA
SRB&BIH
SVK
SVN
SAF&ZIM
SPA
SWE
SWI
SY
TRI
TUN
TUR
UKR
UAE
USA & CAN & PR
URU
UZB
VEN
XVII
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
SULTANATE OF OMAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA&BOSNIA&HERZEGOVINA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA&ZIMBABWE
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A STAR IS GORN (USA) , b , 2008 , bred by Summer Wind Farm foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am.
SB v : 32 ), by Aragorn (IRE), out of Advancing Star (USA), by Soviet Star (USA)
2015 (Feb 26), ch, c, by Expansion (USA)
Yavuz Kumral
AAPIN , ch , 2009 , bred by Neriman Sabay, by Başpilot, out of Argunba (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 5. Sup. p : 7)
2015 (Mar 04), ch, f, NEW SHINE by Anatoly
Bahattin Hoş
ABİDE TEYZE , b , 2009 , bred by Tülay Aksoy and Tuğban İzzet Aksoy, by Marlin (USA), out of Miray Sultans, by Karelin
(IRE) (see 10. Sup. p : 1)
2015, barren to Cuvee (USA)
ABİMİN HEDİYESİ , ch , 2007 , bred by Erman Çıkıllı, by Kaplan (IRE), out of Belin, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 1)
2015 (Feb 06), ch, f, SOYLUDAĞ by Yellow Storm
Adnan Babadağ
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA)
(see 9. Sup. p : 1)
2015, barren to Eagle Eyed (USA)
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 10. Sup. p : 1)
2015 (May 11), b, f, by Scarface
Cevriye Mehtap Yargı
ABSOLUTE STAR , ch , 2010 , bred by Muhsin Emirsoy, by Captain Rio (GB), out of Lady Salsa (IRE), by Gone West (USA)
(see 6. Sup. p : 78)
2015 (Mar 16), b, f, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
ABUHAYAT , ch , 2010 , bred by Yasemin Yurtsever, by Elixir (IRE), out of Ah Tamara, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 1)
2015 (Mar 18), ch, c, JUST WATCH by Akindayim (IRE)
Gülden Kahya
ABYSSE (GB) , b , 2008 , bred by Lawn Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 46, p : 289 ), by
Gulch (USA), out of Grand Opening (IRE), by Desert King (IRE)
2015 (Feb 14), gr, f, LASSIE by Clodovil (IRE)
Alp Şemsettin Evcimen
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 10.
Sup. p : 1)
2015 (May 03), b, c, by Derviş Ağa
Seçkin Tay
ACOUSTIC , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Namid (GB), out of Number Ten (GB), by Polish Precedent (USA) (see 9. Sup.
p : 1)
2015, barren to Scarface
ACOUSTIC BABY , ch , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Number Ten (GB), by Polish Precedent
(USA) (see 10. Sup. p : 1)
2015 (May 14), ch, c, by Bosporus (IRE)
Osman Kaplan
1
Kısraklar - Broodmares
ACQUAVITA , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 10. Sup. p : 1)
2015 (Apr 13), ch, f, by De Nıro
Duygu Fatura
ACTIONMAX , ch , 2005 , bred by Levent Göksu, by River Special (USA), out of Harbinger, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p :
1)
2015 (Apr 18), ch, f, by Talip Han (IRE)
Talip Öztürk
AD VICTORIAM (IRE) , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Night Shift (USA), out of Fizzy Pop (GB), by Robellino (USA)
(see 10. Sup. p : 1)
2015 (Jan 11), b, c, by Sri Pekan (USA)
Ertan Gürdal
ADALIKIRI (GB) , gr , 2007 , bred by Newsells Park Stud Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v :
46, p : 46 ), by Highest Honor (FR), out of Atabaa (FR), by Anabaa (USA)
2015 (Mar 20), gr, f, by Expansion (USA)
Selma Buyruk
ADAMANT , b , 2009 , bred by Kemal Kurt, by Unaccounted For (USA), out of Navajo, by Tejano Run (USA) (see 5. Sup. p :
84)
2015, barren to Scarface
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 9. Sup. p : 2)
2015, barren to Luxor
ADEL BİHİLİ , ch , 2005 , bred by Tomris Girgin, by River Special (USA), out of Four Leavs, by Palace Pageant (USA) (see
10. Sup. p : 2)
2015,early abortion, by Scarface
ADİLE TEYZE , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Sweet Dream, by Lockton (GB) (see
10. Sup. p : 2)
2015 (Jan 18), ch, f, by Luxor
Necati Çiftçioğlu
ADORABLE , b , 2010 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Far Out Countess (USA), by Far Out East (USA) (see
6. Sup. p : 45)
2015,early abortion, by Adonise
ADVENTURE DAY , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Daylami (IRE), out of Love And Adventure (USA),
by Halling (USA) (see 10. Sup. p : 2)
2015 (Feb 21), b, f, by Win River Win (USA)
Hakan Akkoç
AFRICAN SUNDANCE (USA) , b , 2006 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds, by Johannesburg (USA), out of Mystery
Rays (USA), by Nijinsky (CAN) (see 10. Sup. p : 2)
2015 (Feb 01), ch, f, by Cuvee (USA)
Muzaffer Buğdaycı
AGA PİMU , b , 2006 , bred by Nuri Naci Erturgut, by Marlin (USA), out of Saver, by My Volga Boatman (USA) (see 9. Sup. p
: 3)
2015, barren to Ajmera (GB)
2
Kısraklar - Broodmares
AGENT PROVOCATEUR , ch , 2009 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by Strike The Gold (USA), out of
Tekero (GB), by Muhtarram (USA) (see 10. Sup. p : 2)
2015 (Apr 10), b, c, by Yonaguska (USA)
Zafer Tarkan
AGIEL (FR) , b , 2002 , bred by Haras De Manveville foaled in FR and imported from FR in 2015, ( see SBF v : 57 ), by Bering
(GB), out of Summery (USA), by Silver Hawk (USA)
2015 (Apr 28), b, c, by Orpen (USA)
Ergun Kalabak
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville
(IRE) (see 10. Sup. p : 2)
2015 (Mar 29), b, f, by Win River Win (USA)
Aslan Savaşan
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see
10. Sup. p : 2)
2015 (Apr 27), b, c, by Pressing (IRE)
Mustafa Doruk Yılmaz
AĞAKIZI , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Mujtahid (USA), out of Baharkızı I, by Gap Of Dunloe (FR) (see 9. Sup. p : 3)
2015 (Apr 25), b, f, by Country Reel (USA)
Hülya Gürman
AH TAMARA , ch , 2005 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by Lockton (GB), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 10.
Sup. p : 2)
2015 (Jan 20), b, f, by Talip Han (IRE)
Yusuf Ziya Yurtsever
AIR BORN , b , 2009 , bred by Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur, by Strike The Gold (USA), out of Victory Demo
(IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 5. Sup. p : 127)
2015 (Apr 06), b, f, by Miramis
Ahmet Kılıçcıoğlu
AIVALI , b , 2010 , bred by Nisso Benhason, by Bosporus (IRE), out of Playa Blanca, by Laughing Matter (USA) (see 6. Sup. p
: 110)
2015, barren to Dervişbey
AJNUR , b , 2004 , bred by Ercan Kılıç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Funny Money, by Uğurtay (see 10. Sup. p : 3)
2015, not covered in 2014
AJWAAD CAN , b , 2009 , bred by Özen Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Can Ayşe, by Bachelor Party (IRE) (see 10. Sup.
p : 3)
2015 (May 17), b, c, ELMASBEY by Eagle Eyed (USA)
Şeref Akın
AKARSU , ch , 2010 , bred by Ahmet Nedim Aksoğan, by Always A Classic (CAN), out of Tara Star, by Distant Relative (IRE)
(see 6. Sup. p : 138)
2015,early abortion, by Champs To Champs
AKBALIKLI SILA , gr , 2008 , bred by Salim Güneş, by Star Grey (FR), out of My Gold Gırl, by Hanbaba (see 10. Sup. p : 3)
2015 (Mar 20), b, f, by Scarface
Erol Çoklar
3
Kısraklar - Broodmares
AKDAĞ , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Distant Relative (IRE), out of French Mist (GB), by Mystiko (USA)
(see 10. Sup. p : 3)
2015 (Mar 01), b, f, by My Sea
Nedim Kisbu
AKKAYALI , b , 2001 , bred by Erhan Özkan, by Soviet Star (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see 9.
Sup. p : 3)
2015 (Feb 25), b, c, BANKSY by Kaneko
Tülay Yağcı
AKODGÜZELİ , b , 2007 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Bosphorus Kıng, out of Laetıtıa, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup.
p : 3)
2015, barren to Domıno Effect
AKOYA (IRE) , b , 2003 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in IRE and imported from U.K. in 2013, ( see GSB v : 45, p :
2028 ), by Anabaa (USA), out of Galitizine (USA), by Riverman (USA)
2015 (May 10), b, c, by Win River Win (USA)
Hikmet Terzi
AKRABA , b , 2007 , bred by Hami Yavaş, by Noverre (USA), out of Aqraba (GB), by Polish Precedent (USA) (see 10. Sup. p :
3)
2015,slipped foal, by Talip Han (IRE)
AKSEL , b , 2004 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Marlin (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 10. Sup. p : 3)
2015 (Mar 13), b, f, CERENSEL by Win River Win (USA)
Metin Işık Sel
AKSİNYA , b , 2008 , bred by Fedai Kahraman, by Fair Grounds (IRE), out of İrlandalı Kız, by Royal Abjar (USA) (see 10.
Sup. p : 3)
2015 (Mar 05), b, c, by Champs To Champs
Özcan Yılmaz
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see 10. Sup. p : 3)
2015 (Apr 16), ch, f, AKYAZILI ÖZGE by Perfecto
Hüsamettin Kopal
AKYAZILI İLKE , b , 2010 , bred by Hüsamettin Kopal, by Karabeyhan (GB), out of Akyazılı Esra, by Sun Music (IRE) (see
6. Sup. p : 3)
2015,slipped foal, by Bosporus (IRE)
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 10. Sup. p : 3)
2015 (May 01), b, c, by Pargalı
Mustafa Ağırlar
AL KAMAH (USA) , b , 2003 , bred by Brushwood Stable, by Kingmambo (USA), out of Catinca (USA), by Storm Cat (USA)
(see 9. Sup. p : 4)
2015 (May 02), b, f, by Halicarnassus (IRE)
İrfan Ilgazlı
ALAKUŞ , b , 2005 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Sri Pekan (USA), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 3)
2015 (Feb 17), b, c, ALAÇATI AĞASI by El Salvador
Haşim Tınas
4
Kısraklar - Broodmares
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 9. Sup. p : 4)
2015, barren to Cuvee (USA)
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Hamas (IRE), out of Alaiyda (USA), by
Shahrastani (USA) (see 10. Sup. p : 4)
2015 (Feb 11), b, f, by Astrakhan
Azra Özge Karataş and Özdemir
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace
Pageant (USA) (see 10. Sup. p : 4)
2015 (Feb 09), b, f, by Powerscourt (GB)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 10.
Sup. p : 4)
2015 (Feb 16), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
ALEKSANDRA , b , 2000 , bred by Arslan Aybek, by Barnato (USA), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 9. Sup. p : 4)
2015 (Feb 01), b, f, AKMARAL by Indigo Red (GB)
Mehmet Nabi Aksoy
ALESSIA , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 10. Sup. p :
4)
2015 (Feb 10), b, c, by Bosporus (IRE)
Sevgi Tosunoğlu
ALEYNA , ch , 1998 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Setenay, by Cock Robin (USA) (see 9. Sup. p :
5)
2015, no return, by Eagle Spırıt
ALFABETA , b , 2010 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Ruby Julie (GB), by Clantime (GB) (see 6.
Sup. p : 117)
2015,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sadler's Wells (USA), out of Harayir (USA), by
Gulch (USA) (see 10. Sup. p : 4)
2015 (Feb 16), b, c, by Yonaguska (USA)
Yaman Zingal
ALHİLAL , b , 2011 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Gınger, by Mujtahid (USA) (see 7. Sup. p : 50)
2015 (Feb 09), b, c, by Boğaziçi
Alp Şemsettin Evcimen
ALIVE (GB) , ch , 2003 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Halling (USA), out of Rive (USA), by Riverman (USA) (see
10. Sup. p : 4)
2015 (May 05), b, f, by Halicarnassus (IRE)
Mehmet Altunbaş
ALIZE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell, by Lord Carson (USA), out of Bistra (USA), by Classic Go Go (USA)
(see 9. Sup. p : 5)
2015, barren to Zanjero (USA)
5
Kısraklar - Broodmares
ALİYE HATUN , b , 2004 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Saraylı, by Lockton (GB) (see
10. Sup. p : 4)
2015 (Jan 21), b, f, by Dr Fong (USA)
Tevfik Çelikoğlu
ALİZE , b , 2006 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Banko II, out of Briza (GB), by Pivotal (GB) (see
10. Sup. p : 4)
2015 (Apr 25), ch, c, KATMA DEĞER by Win River Win (USA)
Piraye Cemiloğlu
ALİZYA , b , 2008 , bred by Ferhat Topuz, by Kaneko, out of Hilal, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 10. Sup. p : 4)
2015 (Apr 15), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Kahraman Doğan
ALKIONI , b , 2010 , bred by Niko Atanasyadis, by Okawango (USA), out of Danıella, by Always A Classic (CAN) (see 6.
Sup. p : 32)
2015 (Feb 09), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Niko Atanasyadis
ALL GRAIN (GB) , b , 1998 , bred by W. and R. Barnett Ltd, by Polish Precedent (USA), out of Mill Line (GB), by Mill Reef
(USA) (see 9. Sup. p : 5)
2015,early abortion, by Bosporus (IRE)
ALL THE RED , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Five Diamonds (GER), by Platini (GER) (see 10.
Sup. p : 4)
2015,early abortion, by Arizona Red (USA)
ALLEGRA , ch , 2007 , bred by Francesco Sponza, by Eagle Eyed (USA), out of Duomo, by Doyoun (IRE) (see 10. Sup. p : 5)
2015 (Mar 18), ch, f, by Bosporus (IRE)
Necati Çiftçioğlu
ALLIANCE LADY , b , 2002 , bred by İrfan Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 10. Sup. p : 5)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
ALLIANOI , b , 2004 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Bijou D'inde (GB), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (see 10. Sup. p :
5)
2015 (Apr 28), b, f, by After Market (USA)
Sevil Buruk
ALLURE D'AMOUR (USA) , ch , 2008 , bred by Chelston , by Giant's Causeway (USA), out of Salut D'amour (IRE), by
Danehill Dancer (IRE) (see 9. Sup. p : 6)
2015 (Feb 13), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Tuğban İzzet Aksoy
ALMELEK , ch , 2004 , bred by Ümit Akcan, by Banko II, out of Bimbarun, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p : 6)
2015 (Apr 06), b, f, by Kaneko
Ali Kut Kutnak
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint
(USA) (see 10. Sup. p : 5)
2015,early abortion, by Perfecto
6
Kısraklar - Broodmares
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 10. Sup. p : 5)
2015 (May 18), b, f, by Luxor
Mustafa Özsarı
ALONG CAME MOLLY (GB) , ch , 2002 , bred by Crandon Park Stud, by Dr Fong (USA) , out of Torrid Tango (USA), by
Green Dancer (USA) (see 10. Sup. p : 5)
2015, barren to Lion Heart (USA)
ALOŞ ALOŞ , b , 2009 , bred by Özkan Özen, by River Special (USA), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 10.
Sup. p : 5)
2015, barren to Rıo De Janeıro
ALSEL , ch , 2003 , bred by Talip Konuk, by Mujtahid (USA), out of Siyah Lale, by Moun A'mour (see 10. Sup. p : 5)
2015,early abortion, by Indigo Red (GB)
ALSEVİN , ch , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Bachir (IRE), out of Lady Dowery (USA), by Manila (USA) (see
10. Sup. p : 5)
2015,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
ALSİNEM , b , 2008 , bred by İsmail Bağıban, by Sunday Surprıse, out of Alsel, by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2015,slipped foal, by Indigo Red (GB)
ALTA GRACIA , ch , 2006 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by Strike The Gold (USA), out of Bella Zeynep,
by Mountain Cat (USA) (see 9. Sup. p : 6)
2015,slipped foal, by Kurtiniadis (IRE)
ALTES , ch , 2005 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Mujtahid (USA), out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p : 6)
2015 (Mar 25), ch, c, ÖKSÜZÜM by Adonise
Kutbettin Saçan
Died in 2015
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 10.
Sup. p : 5)
2015 (Jun 10), b, f, by Talip Han (IRE)
Erdoğan Şenocaklı
ALTIN RENET , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Common Grounds (GB), out of Topless, by Castle Rising (GB)
(see 10. Sup. p : 6)
2015 (Mar 07), b, c, by Dr Fong (USA)
Fahri Bayer
ALTUN FIRTINASI , gr , 2010 , bred by Murat Altunkılıç, by Argaeus (GB), out of Whıte Oak, by Sun Music (IRE) (see 6.
Sup. p : 150)
2015 (Apr 15), b, c, by Boğaziçi
Alp Şemsettin Evcimen
ALWAYS A DREAM , ch , 2007 , bred by Ertuğrul Özay, by Always A Classic (CAN), out of Rosie Dream (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 9. Sup. p : 6)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
7
Kısraklar - Broodmares
ALWAYS A WARRIOR , b , 2010 , bred by Necati Bozkurt, by Royal Abjar (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society
(USA) (see 6. Sup. p : 28)
2015 (Apr 12), ch, f, by Speedy Wolf
Aytuğ Atalay
ALWAYS FUN , ch , 2004 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see
10. Sup. p : 6)
2015 (Apr 14), b, c, THE MOST DANGEROUS by Nuhbaba
Cem Atılgan
ALWAYS LANTERN , ch , 2008 , bred by İsmet Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB)
(see 10. Sup. p : 6)
2015 (May 15), ch, c, by Perfect Storm
İsmet Yılmaz
ALWAYS RUNNER , b , 2005 , bred by Selçuk Sezal, by Always A Classic (CAN), out of Barfly, by Barnato (USA) (see 9.
Sup. p : 7)
2015,slipped foal, by Zanjero (USA)
ALWAYS SUNNY , ch , 2007 , bred by Turhan Türeray, by Ocean Crest (USA), out of Turkuaz, by Kılıçaslan (see 9. Sup. p :
7)
2015,slipped foal, by Country Reel (USA)
ALWAYS THE FIRST , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Medya, out of Dame De Sion (IRE), by College Chapel (GB)
(see 10. Sup. p : 6)
2015 (Mar 18), b, f, by Lion Heart (USA)
Sema Ulaş
ALYA HATUN , b , 2011 , bred by Mustafa Molu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Time To Dream (GB), by Gone West (USA)
(see 7. Sup. p : 143)
2015 (Apr 24), b, f, by Luxor
Zekiye Doğantürk
ALYANOI , b , 2012 , bred by İsmail Hadioğlu, by Avangard (IRE), out of Capable (IRE), by Definite Article (GB) (see 8. Sup.
p : 25)
2015 (Mar 22), ch, f, by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
AMANDLA (IRE) , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Night Shift (USA), out of Acting (IRE), by King's Theatre (IRE) (see 10.
Sup. p : 6)
2015,slipped foal, by Domıno Effect
AMANDRA , b , 2003 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 9. Sup. p :
7)
2015 (Mar 07), b, f, SMILING GIRL by Sea Hero (USA)
İsmail Yüksel
AMANOS KARTALI , b , 2011 , bred by Fatma Dilek Gül, by Mountain Cat (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 7.
Sup. p : 142)
2015,slipped foal, by Agresivo (USA)
AMARILOU (FR) , gr , 2008 , bred by Duygu Fatura, by Slickly (FR), out of Amarige (FR), by Lesotho (USA) (see 10. Sup. p :
6)
2015 (Mar 11), gr, c, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
8
Kısraklar - Broodmares
AMASİS , gr , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Highest Honor (FR), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 10.
Sup. p : 6)
2015 (May 03), b, c, KARAMAN BEY by Mendip (USA)
Orhan Karaman
AMASRA , b , 2005 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Sri Pekan (USA), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 10. Sup. p : 6)
2015 (Mar 29), b, f, by Country Reel (USA)
Eray Özkanlı
AMASTRIST , b , 2003 , bred by Seyfi Dikyol, by Fantastic Fellow (USA), out of Ataköylü, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p :
7)
2015,slipped foal, by El Salvador
AMATIS , b , 2006 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Fantastic Fellow (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN)
(see 8. Sup. p : 7)
2015,slipped foal, by Talip Han (IRE)
Died in 2015
AMAYA , gr , 2007 , bred by İlhami Gültepe, by Sri Pekan (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 9. Sup. p :
7)
2015 (Mar 24), b, c, by Dai Jin (GB)
Hülya Eltemur
AMAZING GRACE , b , 2008 , bred by Gülsüm Eliyeşil and Fatma Şerife Eliyeşil Karamehmet, by Always A Classic (CAN),
out of Duygulu (GB), by Danehill (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2015,slipped foal, by Popular Demand
AMED KIZI , b , 2008 , bred by İlhan Akbaş, by Luxor, out of Mynancy, by Bijou D'inde (GB) (see 9. Sup. p : 8)
2015,slipped foal, by After Market (USA)
AMOR AMOR , b , 2008 , bred by Saim Bora Atakol, by Fıorıto, out of Martışka, by Marlin (USA) (see 10. Sup. p : 6)
2015 (May 28), b, f, by Mendip (USA)
Hadi Eloğlu
AMRA (IRE) , b , 1997 , bred by Denis McDonnell, by Petorius (IRE), out of Persian Tapestry (GB), by Tap On Wood (IRE)
(see 7. Sup. p : 6)
2015 (Apr 15), b, c, by Mali
Ahmet Öcal
ANA KRALİÇE , b , 1997 , bred by Birol Aysu, by Barbar, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 10. Sup. p : 7)
2015,slipped foal, by After Market (USA)
ANARKALİ , ch , 2008 , bred by Kamil Bolcan, by Ocean Crest (USA), out of Benti Kısrağı, by Prestıge (see 9. Sup. p : 8)
2015 (Mar 28), b, f, by Banknote (GB)
Özlem Demirel
ANARZA FIRTINASI , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Thunder Fırst, by Thunder Bolt I (see 9. Sup.
p : 8)
2015 (Feb 23), b, c, by Mendip (USA)
Özer Başel
9
Kısraklar - Broodmares
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 9. Sup. p : 8)
2015 (Mar 14), ch, f, by Divine Light (JPN)
Kasım Ercan Ekenler
ANATOLIAN BISHOP , ch , 2008 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Red Bishop (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI)
(see 10. Sup. p : 7)
2015,early abortion, by Divine Light (JPN)
ANAYURT , b , 2006 , bred by Mehmet Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib (USA) (see 10. Sup. p : 7)
2015,slipped foal, by Always A Classic (CAN)
ANDALUCIA , gr , 2008 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Manila (USA), out of Heıress S, by Devir (see 10. Sup. p : 7)
2015, barren to Sultans Of Swıng
ANDALUCIAN (GB) , b , 2001 , bred by Juddmonte Farms, by Zafonic (USA), out of Andaleeb (USA), by Lyphard (USA)
(see 10. Sup. p : 7)
2015,early abortion, by After Market (USA)
ANEMON , b , 1999 , bred by Halil Fatih Türeray, by Sun Music (IRE), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 9. Sup. p : 9)
2015 (Apr 15), b, f, PRINCESS NİLAYIM by Musabey
İlhami Gültepe
ANEMON GIRL , ch , 2007 , bred by Aslı Akçura, by Dinyeper (GB), out of Rıppıngtons, by Midyan (USA) (see 10. Sup. p :
7)
2015 (Mar 23), b, f, AMAN KAYA by Halicarnassus (IRE)
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
ANGEL EYES , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Şahnaz, by Orak (see 10. Sup. p
: 7)
2015 (Mar 12), b, f, GECE MAVİSİ by Victory Gallop (CAN)
Gökhan Alveroğlu
ANGEL GIRL , ch , 2008 , bred by Ferdi Göktuğ, by Ocean Crest (USA), out of Sweet Dream, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p
: 7)
2015 (Mar 11), ch, f, by Faırson
İmat Bozdoğanlı
ANGEL OF RAIN , b , 2009 , bred by Emine Direkli and Murat Direkli, by Scream To Scream (IRE), out of Çerkez Kızı, by Al
Murtajaz (USA) (see 5. Sup. p : 25)
2015 (Apr 10), b, f, by Champs To Champs
Sadun Oktav
ANGEL RACHEL (USA) , b , 2008 , bred by Mr.& Mrs. Cristopher Paasch & Bonnie Paasch, by Stormy Atlantic (USA), out of
Conveyor's Angel (USA), by Conveyor (USA) (see 10. Sup. p : 8)
2015 (Feb 23), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Türker Demir
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see
10. Sup. p : 8)
2015,dead foal, by Scream To Scream (IRE)
Died in 2015
10
Kısraklar - Broodmares
ANGELA , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Vettori (IRE), out of Alieria (IRE), by Lomond (USA) (see 10. Sup. p : 8)
2015 (Apr 18), ch, c, by Invasion (IRE)
Murat Karabulut
ANGRY BIRD , b , 2009 , bred by Adil Mert Kaya, by Mali, out of Caprice Love (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 5. Sup. p
: 20)
2015 (Feb 15), b, f, by Bosporus (IRE)
Mevlüt Taniyit
ANKA KUŞU , b , 2007 , bred by Yusuf Atlı, by Mountain Cat (USA), out of Nevres, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 8)
2015 (Feb 19), b, f, by Pressing (IRE)
Yusuf Atlı
ANNA , b , 2003 , bred by Hatice Somtürk, by Marlin (USA), out of Mesitas (GER), by Surumu (GER) (see 8. Sup. p : 8)
2015 (Feb 11), b, f, by Dr Fong (USA)
Mahmut Şeref Somtürk
ANNESLEY (IRE) , b , 2006 , bred by Sarah J. Leigh And Robin S. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 10. Sup. p : 8)
2015 (May 05), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Muzaffer Buğdaycı
ANOTHER LEGEND , b , 2006 , bred by Rasim Tetik, by Royal Abjar (USA), out of Fırst Shıny, by İnfisah (see 10. Sup. p :
8)
2015,slipped foal, by Win River Win (USA)
ANOTHER LIFE , ch , 2008 , bred by Yaman Zingal, by Ocean Crest (USA), out of Macao, by Doyoun (IRE) (see 10. Sup. p :
8)
2015 (Jan 24), ch, c, by Cuvee (USA)
Yasemin Ozan
ANOUCHKA , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Strike The Gold (USA), out of Anam (GB), by Persian Bold (IRE) (see 8.
Sup. p : 8)
2015 (Mar 13), ch, f, RUMEYSA by Win River Win (USA)
İbrahim Cemil Erşakar
ANTILOP , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Green Flag, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup. p :
8)
2015 (Feb 25), b, c, by Kaneko
Zahide Üçeş
ANTIPODES (USA) , gr , 1998 , bred by Clovelly Farms, by Pleasant Colony (USA), out of La Grande Epoque (USA), by
Lyphard (USA) (see 8. Sup. p : 8)
2015,slipped foal, by Sea Hero (USA)
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see 10. Sup. p : 8)
2015 (Mar 11), b, f, by Inspector
Hayrullah Doğan
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 10. Sup. p : 8)
2015,slipped foal, by Anotolıan Fıre
11
Kısraklar - Broodmares
ARABY (USA) , gr , 2005 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Aljabr (USA), out of Miss Zafonic (FR), by Zafonic (USA)
(see 10. Sup. p : 9)
2015 (Mar 26), b, f, by Country Reel (USA)
Eyup Yıldız
ARAGEL , b , 2005 , bred by Mustafa Kastar, by Sri Pekan (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 10. Sup. p : 9)
2015,slipped foal, by Fernando
ARBADA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Royal Abjar (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 8. Sup. p : 9)
2015 (Feb 06), ch, c, by Avangard (IRE)
İsmail Kazım Kastar
ARBİL , b , 2004 , bred by Mustafa Kastar, by Barnato (USA), out of Bilana, by Komet (see 10. Sup. p : 9)
2015 (Mar 14), ch, c, by Fernando
İsmail Kazım Kastar
ARC EN CIEL , ch , 2005 , bred by Gülnur Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 9.
Sup. p : 10)
2015 (Mar 02), b, c, by Mendip (USA)
Ahmet Kılıç
ARFİNKIZI , ch , 2004 , bred by Ömer Akaltun, by Devir, out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see 9. Sup. p : 10)
2015 (Mar 28), ch, f, ADIYOK by Indian Days (GB)
Nesime Gökkan and Zozan Karadağ
ARGIT , b , 2007 , bred by İsmail Kazım Kastar and Metin Atmaca, by Ocean Crest (USA), out of Laurienne (USA), by
Northern Baby (CAN) (see 10. Sup. p : 9)
2015,slipped foal, by Fernando
ARGULA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Tagula (IRE), out of Early Gales (GB), by Precocious (GB) (see 10. Sup. p :
9)
2015 (Feb 05), b, f, by Avangard (IRE)
İsmail Kazım Kastar
ARIA , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 10. Sup. p : 9)
2015,early abortion, by Inspector
ARİFE , gr , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Big Party (IRE), out of Silver Fast (GB), by Greensmith (GB) (see 9. Sup. p
: 10)
2015,early abortion, by Oğlumemre
ARİSTAGÜL , b , 2007 , bred by Orhan Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 9)
2015 (Apr 06), b, c, by Tevez
Orhan Bekmezci
ARKUR , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 10. Sup. p :
9)
2015, barren to Fernando
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see
9. Sup. p : 10)
2015 (Feb 15), ch, c, by Fernando
İsmail Kazım Kastar
12
Kısraklar - Broodmares
ARRIVATA , ch , 2007 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Ameena (USA), by Irish River (FR) (see
10. Sup. p : 9)
2015,early abortion, by İzmirli
ARSOL , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Daggers Drawn (USA), out of Lumiere Du Soleil (GB), by Tragic Role
(USA) (see 9. Sup. p : 11)
2015,slipped foal, by Fernando
ARSULTANI , b , 2009 , bred by İsmail Kazım Kastar, by Mountain Cat (USA), out of Arli (IRE), by Prince Of Birds (USA)
(see 5. Sup. p : 7)
2015,dead foal, by Fernando
Died in 2015
ARSUZ , ch , 2005 , bred by Emin Çılgın, by Always A Classic (CAN), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 9. Sup. p : 11)
2015 (May 04), b, f, by Zanjero (USA)
Mehmet Ulusoy
ARWA , b , 2006 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN) (see 10.
Sup. p : 9)
2015 (Feb 23), b, c, by Divine Light (JPN)
Kasım Ercan Ekenler
ARYAM , gr , 2001 , bred by Şerife İnci Polatyar, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 10. Sup. p :
10)
2015 (Mar 16), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Müge Eryüksel
ARYUŞ , b , 2002 , bred by Şerife İnci Polatyar, by Royal Abjar (USA), out of Zephaniah (IRE), by Ajraas (USA) (see 9. Sup. p
: 11)
2015 (Mar 22), ch, c, BASRALI by Indian Days (GB)
Hasan Demircan
AS FLARE , b , 2006 , bred by Sedat Şentürk, by Strike The Gold (USA), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 10. Sup. p :
10)
2015,early abortion, by Perfecto
ASAFA (IRE) , b , 2004 , bred by Redmondstown Stud, by King's Best (USA), out of Azra (IRE), by Danehill (USA) (see 10.
Sup. p : 10)
2015 (Apr 19), b, c, by After Market (USA)
Onuralp Mehmet Kurt
ASAIR CRAFT , b , 2010 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Kaneko, out of Evenıng Star, by Spectrum (IRE) (see 10. Sup. p :
10)
2015,early abortion, by Win River Win (USA)
ASARTE , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see
10. Sup. p : 10)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
ASETON , b , 2006 , bred by Ali Rana Bekpınar, by Shining Steel (GB), out of Our Desdemona (GB), by Emperor Jones (USA)
(see 10. Sup. p : 10)
2015 (Feb 15), b, f, LONICERA by Victory Gallop (CAN)
Ali Rana Bekpınar
13
Kısraklar - Broodmares
ASFALYA , b , 2007 , bred by Şenol Gümüşdere, by Mujtahid (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 10. Sup. p :
10)
2015 (Apr 11), b, c, ÇILGINREİS by Indian Days (GB)
İmam Bakır Toydemir
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 10. Sup. p :
10)
2015,dead foal, by Sports Hero (USA)
Died in 2015
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see 10. Sup. p : 10)
2015 (Feb 26), b, c, BULUTUM by Transacoustıc
Zeki Tok
ASHWAGANDHA , ch , 2009 , bred by Hünkar Adalı, by River Special (USA), out of Divineyeva (USA), by Nureyev (USA)
(see 5. Sup. p : 30)
2015, barren to Faırson
ASIA STAR , gr , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Soviet Star (USA), out of The De Chine (FR), by Kendor (FR) (see 8. Sup. p :
11)
2015 (Mar 04), gr, c, by Divine Light (JPN)
Yavuz Mert Ölçer
ASIAN GIRL , ch , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Türcosel, out of Asıa Star, by Soviet Star (USA) (see 5. Sup. p : 9)
2015, barren to Dai Jin (GB)
ASİ BABY , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of She Wadi Wadi (GB), by Green Desert (USA)
(see 10. Sup. p : 10)
2015 (Apr 28), b, c, by Scarface
Kemal Kurt
ASİ VE MAVİ , b , 2008 , bred by Osman Ali Homurlu, by Yavuz Star, out of Aurum, by Among Men (USA) (see 10. Sup. p :
10)
2015,early abortion, by Indian Days (GB)
ASİLANA , ch , 2007 , bred by Nedim Kisbu, by Mutamanni (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see 10.
Sup. p : 11)
2015 (Mar 20), ch, c, NOBLE GENTLEMEN by After Market (USA)
Ümüt Bulut
ASİLZADE , b , 2009 , bred by Yaman Zingal, by Manila (USA), out of Kınalım, by Centroline (GB) (see 9. Sup. p : 12)
2015,slipped foal, by Kaneko
ASLI GÜZEL , ch , 2009 , bred by Turan Türeray, by Unaccounted For (USA), out of Gülizar, by Sea Hero (USA) (see 10. Sup.
p : 11)
2015, barren to Zanjero (USA)
ASORTİK , ch , 2008 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Gold Way (FR), by Surumu (GER)
(see 4. Sup. to v 3, p : 46)
2015 (Mar 20), ch, f, by Son Of Sun
Mustafa Berberoğlu
14
Kısraklar - Broodmares
ASRIN TAYI , b , 2009 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Eastern Baby (IRE), by General Monash (USA) (see
10. Sup. p : 11)
2015,early abortion, by Expansion (USA)
AŞKINA İSYANKAR , b , 2005 , bred by Serkan Çankaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kuyrukluyıldız, by Orak (see 10. Sup.
p : 11)
2015,early abortion, by Savsat (IRE)
ATABAŞ , b , 2009 , bred by Mehmet Kurt, by West By West (USA), out of Bassara Gırl, by Dilum (USA) (see 5. Sup. p : 12)
2015, barren to Mohıcans Son
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 10. Sup. p : 11)
2015 (Apr 01), ch, c, TAHSİNAĞA by Gold For Lady
Hülya Yavuz
ATAKHANIM , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Yalancı Sonbahar, by Shining Steel (GB)
(see 10. Sup. p : 11)
2015,early abortion, by Luxor
ATAY HATUN , b , 2006 , bred by Metin Atay, by Bin Ajwaad (IRE), out of Biriz (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 9. Sup. p
: 12)
2015,early abortion, by Leventcan
ATEN DREAM , ch , 2009 , bred by Yaşar Kaya, by River Special (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 5.
Sup. p : 37)
2015 (Apr 10), b, f, MELEK by Malkoçoğlu (USA)
Mustafa Durmaz
ATENFLEX , b , 2006 , bred by Yaşar Kaya, by Medya, out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 10. Sup. p : 11)
2015 (Feb 05), ch, f, OKYPETA by Lion Heart (USA)
Yaşar Kaya
ATEŞ , ch , 2008 , bred by Recep Avşar, by Fath (USA), out of Ostopet (IRE), by Priolo (USA) (see 10. Sup. p : 11)
2015 (Apr 10), ch, c, by Adonise
Emrah Karamazı
ATEŞ HANIM , b , 2009 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 10. Sup. p : 12)
2015 (Apr 12), b, f, TALİA HANIM by Faırson
Oğuz Topçu
ATEŞHATUN , b , 2005 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 10. Sup. p : 12)
2015 (Feb 08), b, c, by Divine Light (JPN)
Mustafa Ateş
ATEŞİN KIZI , b , 2004 , bred by İlknur Muazzez Demir, by Marlin (USA), out of Ana Kraliçe, by Barbar (see 10. Sup. p : 12)
2015 (Mar 26), b, f, by Talip Han (IRE)
Deniz Kurtel
ATHALIA , b , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
(see 9. Sup. p : 13)
2015 (Feb 28), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Ömer Halim Aydın
15
Kısraklar - Broodmares
ATHENA , ch , 2006 , bred by Meral Atman and Lale Melek Atman, by Shrewd Idea (GB), out of Lady Connaught (GB), by
Connaught (GB) (see 10. Sup. p : 12)
2015 (Mar 02), b, f, by Astrakhan
Esra Atman Özyiğit
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see 10. Sup. p : 12)
2015, barren to Dai Jin (GB)
ATLANTIC HIGH (GB) , b , 2003 , bred by Gestut Ammerland foaled in GB and imported from FR in 2015, ( see GSB v : 45, p
: 24 ), by Nashwan (USA), out of All Time Great (GB), by Night Shift (USA)
2015 (Apr 07), b, f, MAYRA by Maxios (GB)
Akanay Mırız
ATTENTION PLEASE , b , 2010 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Fontana (FR), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 6. Sup. p : 49)
2015 (May 01), b, f, by Abhazyalı
Mithat Yüksel
ATTO , ch , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by West By West (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 10. Sup. p : 12)
2015, barren to Perfect Storm
AURORA LIGHTS (GB) , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Fantastic Light (USA), out of Sweet Revival (GB), by
Claude Monet (USA) (see 9. Sup. p : 13)
2015 (Feb 14), ch, f, BALAHATUN by Agresivo (USA)
Erol Yağcı
AUTOMATIC CONTROL , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Al's Theatre (USA), out of Committal (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 10. Sup. p : 12)
2015 (Feb 26), b, c, by After Market (USA)
Batur Adalı
AVRECH , b , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Divine Light (JPN), out of Amasis, by Highest Honor (FR) (see 5.
Sup. p : 4)
2015 (Mar 15), b, c, by Talip Han (IRE)
İsmail Atik
AY KARAN , b , 2003 , bred by Yunus Karan, by Golden Knıght, out of Papatya I, by Barbar (see 10. Sup. p : 12)
2015 (Feb 19), b, f, by Mendip (USA)
Ali Duru and Murat Azizoğlu
AYANALI KIZ , b , 2007 , bred by Rifat Özkan, by Mountain Cat (USA), out of Rapator (GB), by Prince Sabo (GB) (see 8.
Sup. p : 13)
2015 (May 29), b, f, UNBROKEN by Rey De Cafe (USA)
Murat Bilgiç
AYATLI , b , 1997 , bred by Yusuf Atlı, by Barnato (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3, p : 11)
2015,early abortion, by Indigo Red (GB)
AYBEK HATUN , ch , 2006 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see
10. Sup. p : 12)
2015 (Jan 10), b, f, RIVER GIRL by Win River Win (USA)
Yılmaz Cahit Aybek
16
Kısraklar - Broodmares
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 10. Sup.
p : 12)
2015,dead foal, by Mendip (USA)
Died in 2015
AYLİN HANIM , b , 2001 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Fortune, by George Thomas (see 7. Sup.
p : 12)
2015,early abortion, by Agresivo (USA)
AYRILMA ZAMANI , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Reckless (GB), by Mystiko
(USA) (see 10. Sup. p : 13)
2015 (Mar 13), b, f, by Scarface
Hamdi Özşahin
AYSAÇAN , b , 2009 , bred by Yavuz Vidinli, by Sri Pekan (USA), out of Saichania (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 10. Sup.
p : 13)
2015 (Feb 11), b, c, KING TITO by Victory Gallop (CAN)
Mustafa İlkadım
AYSULTAN , ch , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Mujtahid (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see
10. Sup. p : 13)
2015,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
AYSUN HANIM , b , 2010 , bred by Ahmet Kavran, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 6.
Sup. p : 46)
2015 (Apr 18), b, f, by Agresivo (USA)
Samet Ayhan
AYŞA , ch , 2006 , bred by İsmail Hadioğlu, by Perfect Storm, out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 10. Sup. p : 13)
2015 (Mar 04), b, c, by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
AYŞENİL , b , 2009 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Bijou D'inde (GB), out of Easy Company, by Fantastic Fellow (USA)
(see 5. Sup. p : 33)
2015, barren to Golden Sun
AYTOP HANIM , b , 2005 , bred by Tülay Yurdabak, by Unaccounted For (USA), out of Shatalia (USA), by Shahrastani
(USA) (see 10. Sup. p : 13)
2015,early abortion, by Flying Boy (IRE)
AYVA SARI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Anabaa Blue (GB), out of Slander (USA), by Miswaki (USA) (see 10. Sup.
p : 13)
2015 (Apr 05), b, f, DESTAN by Scarface
Adem Erdölek
AYYÜZLÜM , b , 2002 , bred by Adil Mert Kaya, by Doyoun (IRE), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see 10. Sup. p : 13)
2015, barren to After Market (USA)
AZARENKA , b , 2009 , bred by Abdülkadir Yeniçıkan, by Mountain Cat (USA), out of Hostes, by Strike The Gold (USA) (see
5. Sup. p : 55)
2015,early abortion, by Kaneko
17
Kısraklar - Broodmares
AZOLIA (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Alzao (USA), out of Flamme D'amour (IRE), by Gift Card (FR) (see
10. Sup. p : 13)
2015 (Mar 25), b, c, ÖZDEMİR BEY by Divine Light (JPN)
Kenan Özdemir
AZUMİ , b , 2005 , bred by Duygu Fatura Oluk, by Sri Pekan (USA), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN) (see
9. Sup. p : 14)
2015 (May 06), b, c, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura Oluk
BABETTE , ch , 2005 , bred by Tuncay Kantarmacı, by Royal Abjar (USA), out of Annem, by Uğurtay (see 10. Sup. p : 14)
2015,early abortion, by Indian Days (GB)
BABİLYON , b , 2003 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 10. Sup. p :
14)
2015 (Apr 19), ch, c, BİTON by Indian Days (GB)
Mehmet Cihat Gürüz
BABY KISS , b , 2002 , bred by Burhanettin Şen, by Bijou D'inde (GB), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 14)
2015,early abortion, by Teeth To Teeth (IRE)
BACHELETTE (IRE) , b , 2006 , bred by John O'Connor, by Bachelor Duke (USA), out of Magic Feeling (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 10. Sup. p : 14)
2015 (Feb 18), b, f, by Scarface
Adsız Doğan Ekmekçi
BACIM , b , 2002 , bred by Aysel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Chebba, by Armanasco (IRE) (see 9. Sup. p : 14)
2015,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 10. Sup. p : 14)
2015,slipped foal, by Rey De Cafe (USA)
BACKDRAFT (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Titus Livius (FR), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE)
(see 10. Sup. p : 14)
2015,slipped foal, by Eagle Eyed (USA)
BADAHARE , b , 2011 , bred by Hikmet Akgöz, by Carıbou, out of Mılagrose, by Doyoun (IRE) (see 7. Sup. p : 89)
2015,slipped foal, by Gladyatör
BADE , ch , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 10. Sup. p : 14)
2015,slipped foal, by Astrakhan
BADELAL , ch , 2006 , bred by Tayral Tutumlu, by Night Shift (USA), out of Emerald Cut (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 10. Sup. p : 14)
2015 (Feb 05), ch, f, NİLSULTAN by After Market (USA)
Muzaffer Buğdaycı
BAGATEL , gr , 2009 , bred by Francesco Sponza, by Okawango (USA), out of Sharp Falcon (IRE), by Shaadi (USA) (see 5.
Sup. p : 107)
2015 (Apr 04), gr, c, by Torok (IRE)
Francesco Sponza
18
Kısraklar - Broodmares
BAJEE , b , 2007 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Sufi, out of Tiamo, by Barbar (see 10. Sup. p : 14)
2015 (Mar 24), b, f, CONGRATULATIONS by Whos Next
Tamer Karaduman
BAK , b , 2004 , bred by Acar Yıldırım, by Red Bishop (USA), out of Bahtiyar (USA), by Alwuhush (USA) (see 10. Sup. p : 14)
2015,slipped foal, by Yavuzkaya
BAKHTAWAR (IRE) , b , 2004 , bred by Genesis Green Stud , by Lomitas (GB), out of Vayavaig (GB), by Damister (USA)
(see 10. Sup. p : 14)
2015 (Apr 15), b, c, by Dr Fong (USA)
Murat Er
BALAHE (USA) , b , 1998 , bred by Tinners Way, by Tinners Way (USA), out of Jamie Joy Deb (USA), by Whitesburg (USA)
(see 10. Sup. p : 15)
2015, barren to Transacoustıc
BALENCIAGA , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by West By West (USA), out of Tayyareci (IRE),
by Primo Dominie (GB) (see 10. Sup. p : 15)
2015 (Mar 15), b, f, BLACK DANGER by Banknote (GB)
Zafer Tarkan
BALERİNA , b , 2010 , bred by Levent Sarıkaya, by Mountain Cat (USA), out of Bin Umut, by Sea Hero (USA) (see 6. Sup. p :
19)
2015,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
BALİYA , b , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Thunder Fırst, by Thunder Bolt I (see 10. Sup. p :
15)
2015 (Mar 14), b, c, by Bosporus (IRE)
Şefik Aydemir
BALLIAMO (IRE) , b , 1998 , bred by Scuderia Super Kıng S R L, by Royal Academy (USA), out of Gracieuse Majeste (FR),
by Saint Cyrien (FR) (see 10. Sup. p : 15)
2015, barren to Matador Yaşar
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 10. Sup. p : 15)
2015 (Mar 08), b, c, KARTAL USTA by Champs To Champs
Tolga Karakartal
BANDİL , ch , 2004 , bred by Şevket Erkan Şar and Şafak Dil, by Strike The Gold (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 10. Sup. p : 15)
2015 (Feb 28), ch, f, DELİ KIZIM by After Market (USA)
Gökhan Alveroğlu
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 10. Sup. p : 15)
2015, barren to Inspector
Died in 2015
BARLETTA , ch , 2009 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by River Special (USA), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA)
(see 10. Sup. p : 16)
2015, barren to Banknote (GB)
19
Kısraklar - Broodmares
BARNAMUTI , ch , 2000 , bred by Osman Tunçay Atakol, by Barnato (USA), out of Muti, by Crofter (USA) (see v : 3, p : 136)
2015,early abortion, by İnderesi
BARTOYA , b , 2004 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Barnato (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 10.
Sup. p : 16)
2015 (Feb 18), b, f, by Domıno Effect
Oğuz Yalçın
BASHIR BIL ZAIN (GB) , b , 2007 , bred by The Duke Of Devonshire Floors Farming, by Cape Cross (IRE), out of Personal
Love (USA), by Diesis (GB) (see 10. Sup. p : 16)
2015 (Mar 21), b, f, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
BAŞKIZ , b , 2007 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Kazbek (FR), out of Başsultan, by Gökhan (see 10. Sup. p : 16)
2015,early abortion, by Mehmet Bora
BAŞTEPELİ , ch , 2010 , bred by Mustafa Ateş, by Commoner, out of Ateşhatun, by Karabeyhan (GB) (see 6. Sup. p : 11)
2015 (Feb 25), ch, f, by Indian Days (GB)
Cevher Korkmaz
BAYONETTE , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 9. Sup. p :
16)
2015 (Apr 30), b, f, by Flying Boy (IRE)
Mustafa Gündoğdu
BE BOP ALOHA (GB) , b , 2002 , bred by Henry And Mrs Rosemary Moszkowicz, by Most Welcome (GB), out of Just Julia
(GB), by Natroun (FR) (see 10. Sup. p : 16)
2015 (Apr 27), b, c, FIZZY OF LIQUID by Türcosel
Cem Atılgan
BE HAVE , b , 1995 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Begüm I, by Novius (FR) (see 9. Sup. p : 17)
2015 (Apr 28), b, f, by Faırson
Süleyman Şire
BE NASTY , ch , 1997 , bred by Aydoğan San, by Sun Music (IRE), out of Annıe Hatter, by Midyan (USA) (see 10. Sup. p : 16)
2015 (Mar 16), ch, c, by Chıavenesca
Karaca Avcı
BE SMART , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 9. Sup. p : 17)
2015 (Jan 20), ch, f, by Flying Boy (IRE)
Gürhan Şevket Özbelge
BEATRIX (IRE) , b , 2004 , bred by Maurice Burns, by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 9. Sup. p : 17)
2015 (Mar 09), ch, f, by Bosporus (IRE)
Samet Aydın
BEATTE JUICE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Noble Star, out of Nyonya Besar (GB), by Ballad Rock (IRE) (see 10.
Sup. p : 16)
2015,early abortion, by Monte Negro
BEAUTIFUL LIL (USA) , b , 2004 , bred by Martha H. Buncker , by Aptitude (USA), out of Sky Meadows (USA), by
Conquistador Cielo (USA) (see 10. Sup. p : 16)
2015 (Mar 30), b, c, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
20
Kısraklar - Broodmares
BEAUTY MİDA , b , 2008 , bred by Adem İpek, by Karabeyhan (GB), out of Almida, by Toyota I (see 10. Sup. p : 17)
2015 (Feb 03), b, f, ELENA HANIM by Champs To Champs
Turan Ülke
BEBEK CAFE , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan
(see 10. Sup. p : 17)
2015 (Feb 28), b, c, by Cuvee (USA)
Ali Çetin Özçılnak
BEDTIME STORY (USA) , b , 1993 , bred by Keswick Stables, by Private Account (USA), out of Gala Evening (USA), by Try
My Best (USA) (see 7. Sup. p : 15)
2015,dead foal, by Scream To Scream (IRE)
Died in 2015
BEELINE , ch , 2007 , bred by Tayral Tutumlu, by Royal Abjar (USA), out of Ashley, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 17)
2015 (Jan 27), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Muzaffer Buğdaycı
BEFORE ME , b , 2007 , bred by Kayahan Köylü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 10. Sup. p
: 17)
2015 (Jan 18), ch, c, by Cuvee (USA)
Kaan Köylü
BEFUDDELED (USA) , b , 2004 , bred by Anstu Farm LLC, by Tiznow (USA), out of Tugger (USA), by Twining (USA) (see
10. Sup. p : 17)
2015 (Feb 01), b, f, QUEEN SALIMA by Lion Heart (USA)
Tuncay Dikilitaş
BEKMEZGÜL , ch , 2008 , bred by Ümit Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Power Cat, by Mountain Cat (USA) (see 10.
Sup. p : 17)
2015,early abortion, by Tevez
BEKMEZKIZ , ch , 2007 , bred by Ümit Bekmezci, by Dinyeper (GB), out of Power Cat, by Mountain Cat (USA) (see 10. Sup.
p : 17)
2015, barren to Tevez
BELGİNİM , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA)
(see 10. Sup. p : 17)
2015 (May 15), ch, f, by Three Valleys (USA)
İskender Demirci
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 10. Sup. p : 17)
2015 (Mar 24), gr, f, ARENA RUNNER by Pontıac
Sezgin Tekkalmaz
BELİT , b , 2000 , bred by Mustafa Tokgöz, by Abbas, out of Pashmına, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p : 18)
2015 (Jan 16), b, f, STAR BELİT by Victory Gallop (CAN)
Coşkun Yıldız
BELLA HENNA , b , 2010 , bred by Sefa Çıkmaz, by Malkoçoğlu (USA), out of Müktesep Hak (GB), by Highest Honor (FR)
(see 6. Sup. p : 96)
2015 (Mar 28), ch, f, by Faırson
Sefa Çıkmaz
21
Kısraklar - Broodmares
BELLA MIA , ch , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Ocean Crest (USA), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 10. Sup.
p : 18)
2015 (Apr 13), b, c, by Win River Win (USA)
Hakan Sabri Özcan
BELLA RAGAZZA , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Mırage, by Gerald Martin
(IRE) (see 10. Sup. p : 18)
2015 (Feb 12), b, c, by Kaneko
Serkan Karakılıç and Resul Ünlü
BELLA SOLARE , b , 2010 , bred by Rifat Çakan, by Always A Classic (CAN), out of Golden Spırıt, by Bin Ajwaad (IRE)
(see 6. Sup. p : 54)
2015 (Mar 28), b, f, by Champs To Champs
İbrahim Belet
Died in 2015
BELLE EPOCH (GB) , b , 2006 , bred by Belgrave Bloodstock & Sphere Bloodstock, by Sadler's Wells (USA), out of Solaia
(USA), by Miswaki (USA) (see 9. Sup. p : 18)
2015 (Apr 15), ch, c, NEW EPOCH by Mastercraftsman (IRE)
Nevzat Seyok
BELLE EPOQUE , gr , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Hold That Tiger (USA), out of Lion's Bride (FR), by
Highest Honor (FR) (see 5. Sup. p : 70)
2015 (Apr 05), b, f, by Büyükdere
Tuncay Bamyacı
BELLEGARDE , ch , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Belle Maniere (USA), by Northern Baby (CAN)
(see 10. Sup. p : 18)
2015 (Apr 02), ch, f, BELLEVUE by Green Gönen
Berrin Gedik
BELLINI ROSE (IRE) , b , 2007 , bred by Five Horses Ltd, by Bertolini (USA), out of Prospectress (USA), by Mining (USA)
(see 9. Sup. p : 18)
2015 (Mar 26), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Sabahattin Uluçay
BELVEDERE , b , 2008 , bred by Demirhan Yılmaz, by Ajmera (GB), out of Dr Booby (IRE), by Bluebird (USA) (see 10. Sup.
p : 18)
2015 (Jan 25), ch, c, by Cuvee (USA)
Hakkı Özyurteri
BEN-U-SEN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Manila (USA), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 10. Sup. p : 18)
2015 (Apr 23), b, f, PÜSKÜLLÜ BELA by Luxor
Piraye Cemiloğlu
BENEDICT , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Marlin (USA), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 10.
Sup. p : 18)
2015 (Apr 02), ch, c, by Musabey
İlhami Gültepe
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 10. Sup. p : 18)
2015 (May 14), gr, f, ELAZIĞ GÜZELİ by Kaneko
Eyüp Erdemir
BERAY TÜTÜN , ch , 2007 , bred by Erman Çıkıllı, by Mountain Cat (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA)
(see 9. Sup. p : 18)
2015 (Feb 18), ch, f, by Anatoly
Fatih Çiftçi
22
Kısraklar - Broodmares
BERİLNAZ , ch , 2007 , bred by Deniz Dilara Dereli, by Spectrando (IRE), out of Alyazmalım, by Ocean Crest (USA) (see 10.
Sup. p : 18)
2015,dead foal, by Agresivo (USA)
Died in 2015
BERMUDA , b , 2010 , bred by Adem Erdölek, by Champs To Champs, out of Lady Be Good (USA), by Bahri (USA) (see 6.
Sup. p : 76)
2015 (Mar 23), b, c, BALABAN by Always A Classic (CAN)
Adem Erdölek
BERNICE , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by West By West (USA), out of Tekero (GB), by
Muhtarram (USA) (see 10. Sup. p : 18)
2015 (Mar 23), b, f, by Banknote (GB)
Bilgin Akman and Emre Demir
BERRAKSU , b , 2005 , bred by Nasri Artar, by Sri Pekan (USA), out of Özlemcan, by Palace Pageant (USA) (see 10. Sup. p :
18)
2015 (Mar 19), b, c, by Zanjero (USA)
Nasri Artar
BERRIYMA (FR) , b , 2010 , bred by Haras De Son Altesse Laga Khan Scea foaled in FR and imported from U.K. in 2014, (
see SBF v : 64 ), by Authorized (IRE), out of Bernimixa (FR), by Linamix (FR)
2015 (Jan 28), b, c, by Excelebration (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
BERRİN , b , 2000 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Cim Bom Bom (IRE), out of Tweety, by Indian Ridge (IRE) (see 9. Sup.
p : 19)
2015, barren to Mali
BERSUDE , b , 2004 , bred by Muammer Öğüt, by Galetto (FR), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup. p : 19)
2015 (Feb 21), b, f, by Bosporus (IRE)
Ahmet Özçılnak
BERTINORO , b , 2009 , bred by Begüm Atman Karataş, by Bertolini (USA), out of Go Dancing (GB), by Golan (IRE) (see 5.
Sup. p : 45)
2015 (Feb 20), b, f, SPEED BUFF by Scarface
Ali Çelik and Nihat Çelik
BERVA , b , 2004 , bred by Yaman Zingal, by West By West (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 9. Sup. p :
19)
2015 (Feb 12), b, c, KINDERED SPIRIT by Dr Fong (USA)
Hikmet Ali Ataman
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 10. Sup. p :
18)
2015, barren to Balboa
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by
Roberto (USA) (see 10. Sup. p : 18)
2015 (Apr 27), ch, f, by Tevez
Orhan Bekmezci
BEST MODEL , ch , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough (USA)
(see 10. Sup. p : 19)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
23
Kısraklar - Broodmares
BEST OF ANGEL , gr , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Giacomo (USA), out of Golden Candle (USA), by King Of Kings
(IRE) (see 5. Sup. p : 45)
2015 (Feb 11), gr, f, by After Market (USA)
Soner Yağız
BEST QUEEN , b , 2003 , bred by Adil Mert Kaya, by Kayabey, out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see 8.
Sup. p : 18)
2015 (May 04), b, f, by Yavuzkaya
Gökhan Ahmet Besler
BEST ROYAL , b , 2009 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Royal Abjar (USA), out of Best Of All
(IRE), by Try My Best (USA) (see 10. Sup. p : 19)
2015, barren to Indigo Red (GB)
BEST STEEL , ch , 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup. p : 19)
2015 (Mar 01), ch, f, by Talip Han (IRE)
Ahmet Sedat Danışoğlu
BEVERLY DANCER , ch , 2007 , bred by Levent Nuri Gelgin, by Royal Abjar (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy
(USA) (see 10. Sup. p : 19)
2015 (Apr 11), b, c, by Kaneko
Hatice Yıldız
BEVERLY HILLS , b , 2005 , bred by Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu, by River Special (USA), out of Charming Dream
(IRE), by Nordico (USA) (see 10. Sup. p : 19)
2015 (Apr 25), b, c, by Mendip (USA)
Mertkan Kantarmacı
BEYAZ SU , b , 2008 , bred by Yalçın Aslan, by Ocean Crest (USA), out of Golden Spırıt, by Bin Ajwaad (IRE) (see 9. Sup. p :
20)
2015 (Mar 16), b, f, SABİA HANIM by Banknote (GB)
Kemal Kırlı
BEYAZ YÜZ , ch , 2009 , bred by Zafer Çalışkan, by Win River Win (USA), out of Dancıng Master, by Royal Abjar (USA)
(see 10. Sup. p : 19)
2015 (Apr 01), ch, f, by Adonise
Bahadır Yılmaz
BEYKIZ , b , 2002 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Emerald Dancer (USA), by Green Dancer (USA) (see 10.
Sup. p : 19)
2015 (Jan 15), b, c, BABANIN OĞLU KEMAL by Derviş Ağa
Hatice Kaya
BEYONCE , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bahamian Bounty (GB), out of Rabiusa (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
10. Sup. p : 19)
2015,c,dead, by Cuvee (USA)
BEYOND CLOUDES , ch , 2008 , bred by Ömer Yüngül, by Eagle Eyed (USA), out of Vettori Call (GB), by Vettori (IRE) (see
10. Sup. p : 19)
2015 (Mar 05), ch, c, by Lion Heart (USA)
Sema Ulaş
BIELLA , b , 2008 , bred by Raşit Tevfik Şerifoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Şerbetli, by Common Grounds (GB) (see 10.
Sup. p : 20)
2015 (Apr 07), b, c, by Derviş Ağa
Raşit Tevfik Şerifoğlu
24
Kısraklar - Broodmares
BIG HOPE , b , 2008 , bred by Vural Cengiz Çakım, by West By West (USA), out of My Joany, by Johny Guıtar (see 4. Sup. to
v 3, p : 81)
2015 (Mar 22), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Aydoğdi
BIG STAR , gr , 2009 , bred by Can Burak Saltabaş, by Strike The Gold (USA), out of Fıgo Star, by Sun Music (IRE) (see 5.
Sup. p : 39)
2015 (Apr 06), b, c, WINDSTAR by Adonise
Dinçer Tolga Saltabaş
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , bred by Josham Farms Limited, by Danzig (USA), out of Bimini Blues (USA), by Cure
The Blues (USA) (see 10. Sup. p : 20)
2015 (Feb 14), ch, c, DORTMUNT by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
BIN QUEST , b , 2006 , bred by Hüseyin Çetin, by Bin Ajwaad (IRE), out of Verde, by Ohio Dancer (FR) (see 10. Sup. p : 20)
2015 (Jan 28), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Hüseyin Çetin
BIRTHDAY GIRL , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Dıana III, by Cartegena (see 10.
Sup. p : 20)
2015, barren to Pressing (IRE)
BİR BEN STAR , ch , 2005 , bred by Müthiş Ölçer, by West By West (USA), out of Buğselen, by Barbar (see 10. Sup. p : 20)
2015,early abortion, by Yavuz Star
BİR DAHA , b , 2006 , bred by Eyüp Süleyman Sanver, by Natıve Procıda, out of Invitation (GER), by Nebos (GER) (see 10.
Sup. p : 20)
2015 (Apr 03), b, f, by Shınıng Wolf
Hatice Uğur Sanver
BİR GÜZEL , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Ezy Koter (GB), out of Tatlıçağ, by Devir (see 10. Sup. p : 20)
2015 (Apr 17), b, c, by Faırson
Kemal Öztürk
BİRCE , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Mountain Cat (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 9. Sup. p : 21)
2015, barren to Kaneko
BİRİCİK KARAN , b , 2007 , bred by Yunus Karan, by Royal Abjar (USA), out of Karan Tay, by Natıve Procıda (see 10. Sup.
p : 20)
2015 (Apr 16), b, c, by Invasion (IRE)
Yunus Karan
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 10. Sup. p :
21)
2015,early abortion, by Sea Hero (USA)
BİRSU , b , 2007 , bred by Ahmet Aksencer, by Unaccounted For (USA), out of Şuşalı Kız, by Yemken (GB) (see 10. Sup. p :
21)
2015,early abortion, by Always A Classic (CAN)
25
Kısraklar - Broodmares
BLACK BLOOD , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood
Forest (IRE) (see 10. Sup. p : 21)
2015 (Mar 13), b, f, PERFECT CANDAL by Perfect Storm
Mehmet Adnan Aydınoğlu
BLACK ISLAND , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of Ceilidh Jig (IRE), by General Monash
(USA) (see 10. Sup. p : 21)
2015, barren to Savsat (IRE)
BLACK LETTERS , b , 2010 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Dilum (USA), out of Love And Adventure (USA),
by Halling (USA) (see 6. Sup. p : 82)
2015,early abortion, by Powerscourt (GB)
BLACK MAGIC WOMEN , b , 2007 , bred by Ergun Kalabak, by Mujtahid (USA), out of Trickery (IRE), by Cyrano De
Bergerac (IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 126)
2015 (Jan 16), b, f, by Mendip (USA)
Nurcan Özet
BLACK TULIP , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Statue Of Liberty (USA), out of Celebrity Style (USA), by
Seeking The Gold (USA) (see 9. Sup. p : 21)
2015 (Feb 22), b, c, by Zanjero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
BLAZING CAT TRACKS (USA) , b , 2002 , bred by Beth I. Stoltz foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am.
SB v : 32 ), by Catrail (USA), out of Crafty Ember (USA), by Crafty Prospector (USA)
2015 (Jan 23), b, f, by Regal Ransom (USA)
Eyup Yıldız
BLITZ , b , 2010 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Be Cool, by Strike The Gold (USA) (see 6. Sup. p : 16)
2015 (Jun 06), b, f, by Akindayim (IRE)
İskender Musa Özmen
BLONDE GIRL , ch , 2007 , bred by Mehmet Oktay Arıcan, by Dinyeper (GB), out of Rainelle (GB), by Rainbow Quest
(USA) (see 10. Sup. p : 21)
2015, barren to Inspector
BLOODY MOON (IRE) , gr , 1998 , bred by Denis Phelan Jnr, by Goldmark (USA), out of Rarely Irish (USA), by Irish Tower
(USA) (see 10. Sup. p : 21)
2015, barren to Derviş Ağa
BLUE CAT , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Blue Lady, by Bluebird (USA) (see 10. Sup. p :
21)
2015 (May 10), b, c, UNRULY WIND by Faırson
İbrahim Belet
BLUE JEANS , ch , 2009 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see 9. Sup. p :
22)
2015 (Feb 19), b, f, STAR OF STEEL by Adonise
Mehmet Çelik
BLUE LIGHTENING , ch , 2009 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 10. Sup. p : 21)
2015 (Mar 13), ch, c, by Toruk Macto (IRE)
Orhan Kibar
26
Kısraklar - Broodmares
BLUEBIRD DAY (IRE) , gr , 1999 , bred by Tullamaine Castle Stud And Partners, by Sadler's Wells (USA), out of Desert
Bluebell (GB), by Kalaglow (IRE) (see 10. Sup. p : 22)
2015 (Feb 26), b, f, by Lion Heart (USA)
İsmail Hadioğlu
Died in 2015
BLUSHING ANGEL , ch , 2010 , bred by Ahmet Kavran, by Okawango (USA), out of Sıxth Sense, by Kavranhan (see 10. Sup.
p : 22)
2015 (Mar 03), ch, c, by Agresivo (USA)
Ahmet Kavran
BLUSHING DOE (USA) , ch , 2005 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Hero's Love (USA), by Hero's
Honor (USA) (see 10. Sup. p : 22)
2015 (May 13), ch, f, by Lion Heart (USA)
Murat Kadaifçioğlu
BOARDROOM SCANDAL (USA) , b , 2002 , bred by Jurgen K. Arnemann foaled in USA and imported from USA in 2014, (
see Am. SB v : 32 ), by Fusaichi Pegasus (USA), out of Synformer (USA), by Sovereign Dancer (USA)
2015 (Feb 20), b, c, by Denman (AUS)
Eyup Yıldız
BOĞAZ FIRTINASI , b , 2010 , bred by Yaşar Gölbaş, by Akindayim (IRE), out of God Bless You, by Common Grounds
(GB) (see 6. Sup. p : 53)
2015 (Jan 28), b, c, PİR DOĞAN by Astrakhan
Doğan Karaca
BOLIVYA , b , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough
(USA) (see 10. Sup. p : 22)
2015 (Mar 20), ch, c, PRENS TOPRAK ANKA by Acem
Hülya Otman
BON VOYAGE , ch , 2006 , bred by Hayrullah Doğan, by Mujtahid (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 10.
Sup. p : 22)
2015 (Feb 12), b, f, by Country Reel (USA)
Hayrullah Doğan
BONA DEA (IRE) , b , 2000 , bred by Epona Bloodstock Ltd, by Danehill (USA), out of Sweet Justice (IRE), by Law Society
(USA) (see 10. Sup. p : 22)
2015 (Mar 28), gr, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
BOND BONNY , b , 2010 , bred by Hasan Uluç, by Unaccounted For (USA), out of Velo Breeze, by Velociraptor (GB) (see 6.
Sup. p : 147)
2015 (Apr 09), ch, c, DEHRİ DANCER by Indigo Red (GB)
Şahabettin Çiftçi
Died in 2015
BOND PRINCESS (USA) , gr , 2005 , bred by Philip Matthews & Karen Matthews, by Trippi (USA), out of Leggy Super Model
(USA), by Vigors (USA) (see 9. Sup. p : 22)
2015 (Feb 13), gr, f, by Powerscourt (GB)
Tevfik Çelikoğlu
BONFIRE , b , 2007 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin (IRE) (see 3.
Sup. to v 3, p : 26)
2015 (Mar 20), b, c, by Banknote (GB)
Adnan Emre Köse
27
Kısraklar - Broodmares
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , bred by G. Watts Humphrey Jr., by Giant's Causeway (USA), out of Tutorial (USA), by
Forty Niner (USA) (see 10. Sup. p : 22)
2015, barren to Expansion (USA)
BOOKIESINDEX GIRL (IRE) , b , 2007 , bred by Michael Woodlock And Seasmus Kennedy, by Rakti (GB), out of Distant
Valley (GB), by Distant Relative (IRE) (see 10. Sup. p : 22)
2015 (Apr 21), b, c, by Banknote (GB)
Ömer Halim Aydın
BORDERS BELLE (IRE) , b , 1998 , bred by Floors Farming And Mrs Sarah Speke, by Pursuit Of Love (GB), out of Sheryl
Lynn (GB), by Miller's Mate (GB) (see 9. Sup. p : 23)
2015, barren to Scarface
BORN SHINING , gr , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Shining Image (FR), by George
Thomas (see 10. Sup. p : 22)
2015, barren to Divine Light (JPN)
BOSPORUS LOVE , b , 2009 , bred by Yavuz Yılmaz, by Bosporus (IRE), out of Jıms Love, by Doyoun (IRE) (see 10. Sup. p :
23)
2015, barren to Oğlumemre
BOUNTY HUNTER , b , 2009 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Win River Win (USA), out of Mrs
Lure (USA), by Lure (USA) (see 5. Sup. p : 82)
2015 (Apr 12), b, c, MERITORIOUS by Toruk Macto (IRE)
Baran Düçem Cemiloğlu
BOUNTY LADY , ch , 2009 , bred by Faruk Tınaz, by Bahamian Bounty (GB), out of Lady Island (FR), by Grand Lodge
(USA) (see 5. Sup. p : 66)
2015, barren to Cuvee (USA)
BOYSTAR , b , 2005 , bred by Ziya Şemenoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Çikaskondikas, by Little Guest (USA) (see
10. Sup. p : 23)
2015 (Apr 01), b, c, ÇÖLRÜZGARI by Indian Days (GB)
Mustafa Korkmaz
BRAVE LADY , b , 2008 , bred by Ahmet Aytar, by River Special (USA), out of Eagle Princess (IRE), by Eagle Eyed (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2015, barren to Cuvee (USA)
BREAKER , ch , 2011 , bred by Nilay Karadağ, by All The Good (IRE), out of Sirdaş (GB), by Bahamian Bounty (GB) (see 7.
Sup. p : 131)
2015 (Mar 13), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Gökmen Dursun
BRIBISCUIT (USA) , b , 2003 , bred by North Wales LLC & Darley Stud Management LLC, by Machiavellian (USA), out of
Astrologica (ARG), by Senor Pete (USA) (see 10. Sup. p : 23)
2015 (Apr 05), b, f, by Azaraks
Engin Alagöz
BRIEF CAMEO (GB) , b , 2008 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Dansili (GB), out of Phantom Wind (USA), by Storm
Cat (USA) (see 10. Sup. p : 23)
2015, barren to After Market (USA)
28
Kısraklar - Broodmares
BROADWAY GIRL , gr , 2007 , bred by Orhan Tanatar, by Mountain Cat (USA), out of Aslinaz (GB), by Efisio (GB) (see 10.
Sup. p : 23)
2015 (May 04), ch, f, by Bosporus (IRE)
Necati Bozkurt and İhsan Doğrutekin
BROWN SPEED , b , 2009 , bred by Necati Bozkurt, by Okawango (USA), out of Kor Mistress (HUN), by Gold Crest (USA)
(see 5. Sup. p : 64)
2015 (May 10), b, c, AHTOPOT by Yavuz Star
Sonel Taşan
BUCA GÜZELİ , ch , 2003 , bred by Ersen Kuru, by Royal Abjar (USA), out of No Kıddıng, by Bachelor Party (IRE) (see 10.
Sup. p : 23)
2015 (Jan 20), ch, f, GÖNÜL KIRMAZ by Cuvee (USA)
Kenan Elaldı
BUDAPEST (GER) , b , 1998 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Blumme (CHI), by Jadar (CHI) (see 9.
Sup. p : 23)
2015 (Jan 18), b, f, by Lion Heart (USA)
Duygu Fatura
BULLSEYE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see
10. Sup. p : 23)
2015 (Feb 15), b, c, TINASOĞLU by El Salvador
Haşim Tınas
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 9. Sup.
p : 24)
2015 (Mar 17), b, c, by Invasion (IRE)
Murat Karabulut
BURAT , b , 2006 , bred by İhsan Erturgut, by Unaccounted For (USA), out of Pizzazz (GB), by Unfuwain (USA) (see 9. Sup. p
: 24)
2015 (Mar 28), ch, c, ZEMANİ by Indian Days (GB)
Mehmet Korkmaz
BURCU YELİ , b , 2002 , bred by H. Hüseyin Kavaz, by Barnato (USA), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see 10. Sup. p : 23)
2015, barren to Kadir Baba
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 9. Sup. p : 24)
2015 (Feb 11), ch, f, by Leventcan
Necef İnş.Gıd.Teks.Orm
BURKİT , b , 2010 , bred by Zafer Çetinkaya, by Sun Music (IRE), out of Melinda, by Lucky Martın (see 10. Sup. p : 24)
2015 (Mar 18), b, c, by Mali
Seçkin Demirci
BURSALI , ch , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal, by Lockton (GB), out of Hazalhatun, by Eagle Eyed (USA)
(see 10. Sup. p : 24)
2015 (May 27), b, f, HELİNHAT by Indigo Red (GB)
Erdal Kölen
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 10.
Sup. p : 24)
2015 (May 09), ch, f, by Lion Heart (USA)
İsmail Hadioğlu
Died in 2015
29
Kısraklar - Broodmares
BÜHYA , b , 2007 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Lucky Wınner, by Armanasco (IRE) (see 10. Sup. p :
24)
2015,slipped foal, by Halicarnassus (IRE)
BÜŞRA HANIM , ch , 2007 , bred by İbrahim Özdoğan, by Strike The Gold (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see
10. Sup. p : 24)
2015 (May 15), ch, f, DEMİRCİ GÜLÜ by Rey De Cafe (USA)
Mehmet Özeser
BÜYÜK AŞKIM , b , 1999 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (see 10.
Sup. p : 24)
2015, barren to Malkoçoğlu (USA)
BÜYÜK GÖL , b , 2005 , bred by Yaşar Gölbaş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Spanish Guitar (IRE), by Doyoun (IRE) (see 9.
Sup. p : 24)
2015 (Apr 16), ch, c, BABA ÇİYAN by Son Of Sun
Murat Dinçer
BY MY SIDE , ch , 2001 , bred by Sadullah Teoman, by Manila (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 10.
Sup. p : 24)
2015 (May 18), ch, f, by Toruk Macto (IRE)
Nuray Gözoğlu
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 10. Sup. p : 24)
2015 (Jun 01), b, c, by Sports Hero (USA)
Özlem Çelik
CABANATI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p
: 24)
2015 (Mar 05), ch, f, by Oğlumemre
Yavuz Yılmaz
CABARETTE , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 10. Sup. p : 24)
2015 (Feb 22), ch, f, MAVİŞ by Cuvee (USA)
Faruk Ateş
CADİKA , gr , 2005 , bred by Yervant Ütücü, by Sri Pekan (USA), out of Siboş, by Cock Robin (USA) (see 10. Sup. p : 24)
2015 (Mar 14), b, f, by Perfecto
Yervant Ütücü
CALAMINO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Mujtahid (USA), out of Calandra, by Castle Rising (GB) (see 5.
Sup. p : 19)
2015 (May 30), ch, c, by Banknote (GB)
Barış Öpçin
CALANTHE , gr , 2008 , bred by Alaattin Karaca, by Kaneko, out of Sevimsultan, by Ashford (GER) (see 10. Sup. p : 24)
2015 (May 22), b, f, AKDERE by Dai Jin (GB)
Seyit Mehmet Çoşkun
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra,
by Castle Rising (GB) (see 10. Sup. p : 25)
2015 (Apr 18), b, c, by Değirmendereli
Orhan Kibar
30
Kısraklar - Broodmares
CAMINANDO , b , 2002 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see
10. Sup. p : 25)
2015, barren to Cuvee (USA)
CAN'S BEBE , b , 2000 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Tender Prınce, out of Gülhanım II, by Üni (see 10. Sup. p : 25)
2015,slipped foal, by Rey De Cafe (USA)
CAN AYŞE , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 9. Sup. p : 25)
2015,dead foal, by Scream To Scream (IRE)
CAN SETENAY , b , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal, by Rakan (USA), out of Akyazılıseda, by Lockton (GB)
(see 10. Sup. p : 25)
2015 (Mar 19), b, f, by Hanaş
Sadullah Yüksel
CANANTAY , b , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Süpertay, out of Kallasiya (IRE), by Busted (GB) (see 10. Sup. p : 25)
2015, barren to Sri Pekan (USA)
CANCALI , ch , 2009 , bred by Necati Çiftçioğlu, by Bosporus (IRE), out of Emotıon, by Eagle Eyed (USA) (see 5. Sup. p : 35)
2015 (Feb 02), b, f, by Win River Win (USA)
Necati Çiftçioğlu
CANCAN , ch , 2010 , bred by Gülnur Gülerce, by Dutch Art (GB), out of Did U Miss Me (USA), by Hennessy (USA) (see 6.
Sup. p : 35)
2015 (Feb 19), ch, c, by Tıght End
Nurbiye Gülerce
CANEGE , ch , 2005 , bred by Aygör Haskan, by Always A Classic (CAN), out of Vıllarena, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p :
25)
2015 (Apr 28), b, c, by Scarface
Zahit Demirkan
CANIM KARDEŞİM , b , 2010 , bred by Hünkar Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Part Tıme Lover, by Sri Pekan (USA)
(see 6. Sup. p : 107)
2015, barren to Pargalı
CANOBELLA , gr , 2006 , bred by İlhan Akbaş, by George Thomas, out of Mynancy, by Bijou D'inde (GB) (see 10. Sup. p :
25)
2015, barren to Transacoustıc
Died in 2015
CANPARE , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 10. Sup. p : 25)
2015 (Feb 09), b, f, by Domıno Effect
Oğuz Yalçın
CANTAY , b , 2005 , bred by Ferudun Koşar, by Sun Music (IRE), out of Sue, by Karpit (see 10. Sup. p : 26)
2015, barren to Perfect Storm
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 10. Sup. p : 26)
2015 (Mar 08), b, c, by Expansion (USA)
İsmail Hadioğlu
31
Kısraklar - Broodmares
CAPRICE CLASSIC , ch , 2004 , bred by Mete Tolunay, by Strike The Gold (USA), out of Muvaffak Hanım, by Natıve
Procıda (see 8. Sup. p : 25)
2015 (Feb 13), ch, c, HALİLŞAH by Arizona Red (USA)
Derya Deniz Kanar
CAPUCINO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 10. Sup.
p : 26)
2015 (May 10), ch, c, by Cuvee (USA)
Nancy Kibar (Kuyumciyan)
CARAMEL , ch , 2007 , bred by Gülay Taşkıran, by Royal Abjar (USA), out of Melita (IRE), by Tagula (IRE) (see 10. Sup. p :
26)
2015 (Feb 09), ch, f, by Dr Fong (USA)
Gülay Taşkıran
CARDENAS , gr , 2001 , bred by Rıdvan Dilmen, by Handsome Star (IRE), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 10.
Sup. p : 26)
2015 (Mar 03), gr, c, by Lion Heart (USA)
Yaman Zingal
CARDUELIS , ch , 2005 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Bijou D'inde (GB), out of Rubına, by Bachelor Party (IRE) (see 10.
Sup. p : 26)
2015 (Mar 26), b, c, by Native Khan (FR)
İsmail Kaan Sidar
CARIBU , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mountain Cat (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 9. Sup. p : 26)
2015 (Feb 22), b, f, by Zanjero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
CARISSA , ch , 2008 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Galetto (FR), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see 10. Sup. p : 26)
2015 (Feb 20), b, c, by Champs To Champs
Mustafa Doruk Yılmaz
CARLOS GIRL , ch , 2006 , bred by Hasan Adalı, by Eagle Eyed (USA), out of Carla, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 27)
2015, barren to Divine Light (JPN)
CARLY BABY , b , 2005 , bred by Bahadır Gödek, by Unaccounted For (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 10. Sup. p : 27)
2015 (May 03), b, f, by After Market (USA)
Gödek
Zühre Didem Gödek and Cengizhan
CARNA , b , 2010 , bred by Hayrettin Karamazı, by Divine Light (JPN), out of Gagkoş, by Bijou D'inde (GB) (see 6. Sup. p :
50)
2015 (Mar 30), b, f, ASTERION by Kaneko
Hikmet Kızılca
CARRIG GIRL (GB) , b , 2006 , bred by Azienda Agricola Patrizia, by Nayef (USA), out of Hamsaat (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 10. Sup. p : 27)
2015 (Apr 08), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
CARRY ON ELLIE (IRE) , b , 2005 , bred by Swordlestown Stud, by Fasliyev (USA), out of Dinka Raja (USA), by Woodman
(USA) (see 10. Sup. p : 27)
2015 (May 03), b, f, by Lion Heart (USA)
İrfan Ilgazlı
32
Kısraklar - Broodmares
CASSIOPEIA , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Leyla Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Calandra, by Castle
Rising (GB) (see 10. Sup. p : 27)
2015 (Feb 06), b, f, by Dai Jin (GB)
Nedim Kisbu
CASTALIA , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Eagle Eyed (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (see 10. Sup. p : 27)
2015 (Mar 20), b, c, CRAZY MIND by Perfecto
Burcu Uyar
CAT WALK , gr , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by West By West (USA), out of Fikret, by Chilibang (GB) (see 9. Sup. p :
27)
2015 (Jan 29), b, f, ÖZSEPHA by Banknote (GB)
Gökhan İnce
CATCH ME , ch , 2003 , bred by Naci Yücel Köylü, by Royal Abjar (USA), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see 10.
Sup. p : 27)
2015 (Mar 11), b, f, BOTAN ÇİÇEĞİ by Kaneko
Ahmet Polat
CAULRY RED (IRE) , b , 1998 , bred by Dr Karen Monica Sanderson, by Distinctly North (USA), out of Foreign Relation
(IRE), by Distant Relative (IRE) (see 10. Sup. p : 27)
2015, barren to Shınıng Wolf
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade
(GB), by Reform (GB) (see 10. Sup. p : 27)
2015,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
CAYENNE CAT (USA) , ch , 1997 , bred by Fares Farms Inc., by Tabasco Cat (USA), out of Charon (USA), by Mo Exception
(USA) (see 7. Sup. p : 24)
2015 (Mar 08), b, c, KRALSIN by Zanjero (USA)
Duygu Fatura
CAZİBE HANIM (IRE) , ch , 1999 , bred by Denis Brosnan, by Spectrum (IRE), out of Classic Opera (IRE), by Lomond
(USA) (see 9. Sup. p : 28)
2015, barren to Bosporus (IRE)
CEBELLİ KIZ , ch , 2010 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by Royal Abjar (USA), out of Tayyareci (IRE),
by Primo Dominie (GB) (see 6. Sup. p : 139)
2015 (Feb 03), ch, c, by Bosporus (IRE)
Fikret Vatansever
CEHENNEM ATEŞİ , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Trexenta (IRE), by Green Desert (USA)
(see 10. Sup. p : 28)
2015 (Apr 28), b, f, GÜLLERAĞLASIN by Mendip (USA)
Faruk Ateş
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 10. Sup. p : 28)
2015 (May 03), ch, f, by Dai Jin (GB)
Selçuk Merter Öztürk and S. Berker
CEKA DANCER (IRE) , ch , 2005 , bred by Robert De Vere Hunt, by Danehill Dancer (IRE), out of Tidal Reach (USA), by
Kris S. (USA) (see 9. Sup. p : 28)
2015 (Jan 25), b, f, by Arsenıc
Gülnur Gülerce
33
Kısraklar - Broodmares
CELESTE , b , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB) (see 10.
Sup. p : 28)
2015,early abortion, by Lion Heart (USA)
CELTIC DANCE (USA) , b , 2010 , bred by Adena Springs foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am. SB v : 32
), by North Light (IRE), out of Daytime Promise (USA), by Five Star Day (USA)
2015 (Mar 23), b, f, SHANGHAIS GIRL by Shanghai Bobby (USA)
Cemil Akgül
CELTIC DREAM , b , 1998 , bred by Hakan Yücetürk, by Celtic Swing (GB), out of Joyful Thought (GB), by Green Desert
(USA) (see 10. Sup. p : 28)
2015 (Apr 20), b, c, by After Market (USA)
Hakan Yücetürk
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 10. Sup. p :
28)
2015 (Mar 14), ch, f, by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
CENSORED (GB) , b , 2005 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 46,
p : 147 ), by Pivotal (GB), out of Confidante (USA), by Dayjur (USA)
2015 (May 04), gr, c, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
CESARET , b , 2009 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 10. Sup. p : 28)
2015 (Apr 16), b, f, VAVENDU by Cuvee (USA)
Durmuş İsmail Türktan
CEVRİYE HANIM , b , 2006 , bred by Ferdane Çelik, by Always A Classic (CAN), out of Lake Flyer (USA), by Lomond
(USA) (see 10. Sup. p : 28)
2015,early abortion, by Indigo Red (GB)
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA),
by Blood Royal (USA) (see 10. Sup. p : 28)
2015,early abortion, by Scarface
CHAMPANELLA , b , 2010 , bred by Murat Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Face To Face, by Eagle Eyed (USA) (see
6. Sup. p : 44)
2015 (Feb 05), b, c, by Yavuzkaya
Levent Sarıkaya
CHAMPS STAR , b , 2009 , bred by Yavuz Yılmaz, by Champs To Champs, out of Kutupyıldızı, by Golden Prınce (see 10.
Sup. p : 28)
2015,slipped foal, by Oğlumemre
CHAMPS SURAL , b , 2009 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Champs To Champs, out of Mıss Sural, by Royal Abjar
(USA) (see 5. Sup. p : 79)
2015, barren to Kadir Baba
CHARM CRY (USA) , b , 2010 , bred by Malih Al Basti foaled in USA and imported from U.K. in 2015, ( see Am. SB v : 32 ),
by Street Cry (IRE), out of Nasheej (USA), by Swain (IRE)
2015 (May 08), b, f, by Vale Of York (IRE)
Nilay Karadağ
34
Kısraklar - Broodmares
CHARON , b , 2005 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 10. Sup. p : 29)
2015,early abortion, by Last Commander (USA)
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps, by Highest Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB) (see 9.
Sup. p : 29)
2015 (Mar 08), b, f, PRECIOUS BIRD by Precıous
İrfan Suat Kutlu
CHATTING , b , 2010 , bred by Akın Oğuz Dinç, by Al's Theatre (USA), out of Stand Up Please (GB), by Mistertopogigo
(IRE) (see 6. Sup. p : 132)
2015, barren to Salvatore
CHE SARA SARA (GB) , b , 1999 , bred by Keith Wills, by Reprimand (GB), out of Almadaniyah (GB), by Dunbeath (USA)
(see 9. Sup. p : 29)
2015 (Feb 19), b, c, by Wolf Blood
Alper Ciğer
CHER , ch , 2006 , bred by İrfan Berberoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 10. Sup. p : 29)
2015 (Apr 12), ch, f, MAGIC TAYLOR by Always A Classic (CAN)
Tuncer Gökçe
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Cherry Flambe (USA), by
Explosive Red (USA) (see 10. Sup. p : 29)
2015 (Apr 14), ch, c, by Scream To Scream (IRE)
Oğuz Yalçın
CHI , ch , 2006 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Unaccounted For (USA), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see 10. Sup. p :
29)
2015 (Mar 08), b, f, by Kaneko
Mustafa Doruk Yılmaz
CHILLOUT MOODS , b , 2004 , bred by Mustafa Selçuk San, by Red Bishop (USA), out of Potentially Hot (USA), by Salt
Lake (USA) (see 10. Sup. p : 29)
2015 (Feb 15), b, c, by Mendip (USA)
İrfan Babayiğit
CHINOISERIE (GB) , b , 2005 , bred by Marquesa De Moratalla, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sensitivity (USA), by
Blushing John (USA) (see 10. Sup. p : 29)
2015 (May 02), b, f, by Mendip (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
CHIPIE , b , 2004 , bred by Meltem Ekenler, by Always A Classic (CAN), out of All The Way (FR), by Sillery (USA) (see 10.
Sup. p : 29)
2015 (Apr 09), b, f, by Yonaguska (USA)
Cevriye Mehtap Yargı
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter, by Bering (GB), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 9. Sup. p
: 30)
2015, barren to Flying Boy (IRE)
CINDYS VINDICATION (USA) , b , 2006 , bred by Tom Baxter Elızabeth Baxter foaled in USA and imported from USA in
2014, ( see Am. SB v : 32 ), by Vindication (USA), out of Cindy's Hero (USA), by Sea Hero (USA)
2015 (Apr 02), b, c, by Denman (AUS)
Ömer Halim Aydın
35
Kısraklar - Broodmares
CITADEL , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Strike The Gold (USA), out of Habinar (USA), by Southern Halo (USA) (see
10. Sup. p : 30)
2015 (Mar 11), b, c, JOE DALTON by After Market (USA)
Sedat Altunkılınç
CİCOLİNA , b , 2005 , bred by Tuncay Mısırlıoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güney Rüzgari (GB), by Deploy (GB) (see 9.
Sup. p : 30)
2015, barren to Kosovar
CİHANNUR , ch , 2010 , bred by Turan Türeray, by Unaccounted For (USA), out of Nuryeşim, by Always A Classic (CAN)
(see 6. Sup. p : 103)
2015 (Feb 15), b, c, JOHN CONNOR by Kaneko
Kadir Keçelioğlu
CİMKA , b , 2008 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Kaneko, out of Cimbul, by Cim Bom Bom (IRE) (see 10. Sup. p : 30)
2015,early abortion, by Dai Jin (GB)
CLASSIC LIFE (IRE) , gr , 2000 , bred by H. Ballering, by Hernando (FR), out of Classic Light (IRE), by Classic Secret
(USA) (see 10. Sup. p : 30)
2015 (Jan 21), b, c, GOMEZ by Win River Win (USA)
Erhan Afyonlu and Sibel Dumlupınar
CLEMANTIN , b , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Baphstheba (GB), by Saddlers' Hall
(IRE) (see 8. Sup. p : 29)
2015,early abortion, by Adonise
CLOUD DANCER , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 10. Sup. p
: 30)
2015,early abortion, by Dr Fong (USA)
COCCINELLE , b , 2007 , bred by Nurbiye Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 10. Sup. p : 30)
2015 (Apr 07), b, c, LONGSTAR by Luxor
Adnan Mazıcı
COLAY ECEM NUR , ch , 2010 , bred by Arif Hikmet Kırkpantur, by Strike The Gold (USA), out of Cantay, by Sun Music
(IRE) (see 6. Sup. p : 24)
2015, barren to Sports Hero (USA)
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see
8. Sup. p : 30)
2015,dead foal, by Agresivo (USA)
Died in 2014
COLPO GROSSO , b , 2010 , bred by İbrahim Adak, by Soviet Star (USA), out of Afto (USA), by Relaunch (USA) (see 6.
Sup. p : 2)
2015 (Mar 11), ch, c, by De Nıro
Yavuz
İbrahim Halil Kendirci and Recai
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see
10. Sup. p : 30)
2015,dead foal, by Scarface
36
Kısraklar - Broodmares
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) , b , 2004 , bred by King Bloodstock, by Sadler's Wells (USA), out of Moselle (GB), by
Mtoto (GB) (see 10. Sup. p : 30)
2015 (May 02), b, f, by Matador Yaşar
Erol Göçmen
CONCERTOS , gr , 2008 , bred by Fedai Kahraman, by Sports Hero (USA), out of Silver Speed (GB), by Thatching (IRE) (see
10. Sup. p : 30)
2015 (Apr 20), b, f, CONSCIENCE by Gılıtter
Fatma İpek
CONCORDE KISS (USA) , b , 2007 , bred by Stratford Place Stud, by Harlan's Holiday (USA), out of Saraa Ree (USA), by
Caro (IRE) (see 10. Sup. p : 31)
2015 (Apr 11), b, f, by Fancymera
Murat Mergin
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 10. Sup. p :
31)
2015,dead foal, by Banknote (GB)
Died in 2015
CONFIDENCE , b , 2004 , bred by Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 9.
Sup. p : 31)
2015, barren to Mendip (USA)
COPY CAT , ch , 2007 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Royal Abjar (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see 10. Sup. p : 31)
2015 (Apr 30), ch, f, THREE CAT by Three Valleys (USA)
Ergin Çelik
CORALIA , b , 2007 , bred by Murat Kadaifçioğlu, by Mountain Cat (USA), out of Eva, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 31)
2015,dead foal, by Scarface
Died in 2014
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see
10. Sup. p : 31)
2015, barren to Banknote (GB)
COŞKUNSU , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Fantastic Fellow (USA), out of Defne Su, by Fısherman (see 10. Sup. p :
31)
2015 (Feb 10), b, c, COŞKUNHAN by Coşkunağa
Haldun Coşkun
COUNTESS OF HORSES , b , 2003 , bred by Tarık Öner, by Baranoviçi, out of Cahide I, by Hakan I (see 10. Sup. p : 31)
2015 (Apr 21), b, c, by Rıo De Janeıro
Hanife Nursen İçli
COUP DE COEUR (IRE) , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Kahyasi (IRE), out of Flamme D'amour (IRE), by Gift
Card (FR) (see 10. Sup. p : 31)
2015 (May 14), b, c, AS DE COEUR by Kurtiniadis (IRE)
Alicia Merve Dilmaç
COVERGIRL , b , 2007 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 10.
Sup. p : 32)
2015 (Mar 04), b, c, by Dai Jin (GB)
Korhan Akgün
37
Kısraklar - Broodmares
CROCO LADY (IRE) , ch , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Croco Rouge (IRE), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse
(USA) (see 10. Sup. p : 32)
2015,slipped foal, by Scream To Scream (IRE)
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p :
32)
2015, barren to Kaneko
CRYO STAR , b , 2006 , bred by Fedai Kahraman, by Yavuz Star, out of Daspleto (GB), by Rock Hopper (GB) (see 10. Sup. p :
32)
2015 (Apr 14), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
CTADEL , b , 1995 , bred by Ö. Yörük, by Paco, out of Veranıco, by Truculent (USA) (see 10. Sup. p : 32)
2015, barren to Invasion (IRE)
CURIOSITIES FAIR , b , 2011 , bred by Nadire Doğan, by Sea Hero (USA), out of Kem Gözler, by Dilum (USA) (see 7. Sup.
p : 70)
2015 (May 11), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Yasemin Topçu
CUT CLEAR (GB) , b , 1989 , bred by R. H. Cowell, by Kris (GB), out of Shoot Clear (IRE), by Bay Express (IRE) (see 9.
Sup. p : 32)
2015 (Jun 09), b, c, by Win River Win (USA)
Alaattin Çoban
CUTE GIRL , b , 2007 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Eagle Eyed (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 9.
Sup. p : 33)
2015 (Mar 08), b, f, HAPPY LADY by My Grandson (GB)
İrfan Suat Kutlu
CYBELE , ch , 2008 , bred by Osman Hattat, by Royal Abjar (USA), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 10. Sup. p :
32)
2015 (Feb 23), ch, c, ANATOLIAN STORM by Anatoly
İlhami Gültepe
ÇAMSAKIZI , ch , 2008 , bred by Turan Türeray and Salih Tatari, by Ocean Crest (USA), out of Gülizar, by Sea Hero (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 49)
2015, barren to Talip Han (IRE)
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 10. Sup. p : 32)
2015 (Feb 25), b, c, by Luxor
Abdulvahit Uysal
ÇANCAVA , b , 2008 , bred by Turhan Çakar, by Abdulçakar (IRE), out of Nafko, by Bin Ajwaad (IRE) (see 10. Sup. p : 32)
2015, barren to Banknote (GB)
ÇATAN KIZ , b , 2003 , bred by Çetin Çatan, by Lear White (USA), out of Easy Does It (FR), by Greinton (GB) (see 10. Sup. p
: 32)
2015,early abortion, by Powerscourt (GB)
38
Kısraklar - Broodmares
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 10. Sup. p : 32)
2015 (Feb 20), b, f, by Divine Light (JPN)
Behçet Homurlu
ÇAYGÜZELİ , ch , 2008 , bred by Orhan Uzun, by Strike The Gold (USA), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 10. Sup. p : 32)
2015 (Mar 04), ch, c, by Talip Han (IRE)
Sevgi Tosunoğlu
ÇEKESTAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Çeke, by Royal Abjar (USA), out of Blou Star, by Chıco (see 8. Sup. p : 32)
2015,early abortion, by Native Khan (FR)
ÇELİK SULTAN , ch , 2010 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Always A Classic (CAN), out of Taffy, by Mujtahid (USA)
(see 6. Sup. p : 137)
2015 (Mar 18), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Fatih Çiftçi
ÇERKES RÜZGARI , ch , 2005 , bred by Kerem Başkoç, by Strike The Gold (USA), out of Turn To Gold, by Seymour Hicks
(FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 179)
2015,dead foal, by Teeth To Teeth (IRE)
Died in 2015
ÇEŞMİNAZ , b , 2007 , bred by Ali Çaldıran, by Perugino Star (IRE), out of Myfanwy, by Toraman (see 10. Sup. p : 33)
2015 (Feb 15), b, c, by Faırson
Sıddıka Yaşar Demirci
ÇINAR KIZI , gr , 2007 , bred by Mustafa Yılmaz, by Lockton (GB), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 33)
2015 (Mar 17), gr, f, by Cuvee (USA)
Ahmet Çelik and Yavuz Durmuş
ÇINARINKIZI , b , 2003 , bred by Birol Çınaroğlu, by Unaccounted For (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 10.
Sup. p : 33)
2015 (Apr 02), b, f, HAYALPEREST by Yonaguska (USA)
Birol Çınaroğlu
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) , b , 1999 , bred by Thomas C. Kerr, by Dolphin Street (FR), out of Shermaya (FR), by Shardari
(IRE) (see 10. Sup. p : 33)
2015 (Apr 23), b, f, by Torok (IRE)
Bülent Soysal
ÇİKOKNUR , ch , 2010 , bred by Erol Çoklar, by Bosporus (IRE), out of My Gold Gırl, by Hanbaba (see 6. Sup. p : 97)
2015, barren to Tevez
ÇİLİMLİ , ch , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pro Gay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 10. Sup.
p : 33)
2015 (Mar 01), ch, c, YILAN INDIAN by Indian Days (GB)
Mustafa Korkmaz
ÇİLLİM , gr , 2007 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Dinyeper (GB), out of Beneklikız, by Play Boy I (see 10. Sup. p : 33)
2015 (Feb 14), b, c, CUPIDS ARROW by After Market (USA)
Hikmet Ali Ataman
ÇİTLENBİK , b , 2010 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Kyllachy (GB), out of Tonnante (GB), by Hernando (FR) (see 6. Sup.
p : 142)
2015 (Apr 12), b, c, AKYAZILI SILA by Sultans Of Swıng
Yasin Sefa Kopal
39
Kısraklar - Broodmares
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith, by Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA) (see
10. Sup. p : 33)
2015 (May 19), b, c, by Derviş Ağa
Hüseyin Mert Aksoy
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 10. Sup. p : 33)
2015,early abortion, by Powerscourt (GB)
ÇOPPA , b , 1998 , bred by Nurbiye Gülerce, by Tender Prınce, out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 9. Sup. p
: 34)
2015,early abortion, by Sports Hero (USA)
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
10. Sup. p : 34)
2015,dead foal, by Yonaguska (USA)
Died in 2014
DADDYS DOLLARS , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Unaccounted For (USA), out of Provocative Touch (USA), by Touch
Gold (USA) (see 10. Sup. p : 34)
2015 (Mar 29), b, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Akgün
DAĞ RÜZGARI , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Jazz Calendar (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
10. Sup. p : 34)
2015 (Apr 30), b, f, FERZİN by Sports Hero (USA)
Ahmet Korkmaz
DAHAR KIZI , b , 2005 , bred by Nurbiye Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Ali Dahar (USA), by Dahar (USA) (see 10.
Sup. p : 34)
2015,early abortion, by Popular Demand
DAISYLAND , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Astante (GB), by Sheikh Albadou (GB)
(see 10. Sup. p : 34)
2015 (Jan 20), b, f, LILY POKER by Mehmet Bora
Ömer Altın
DALYABABY , b , 2011 , bred by İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan, by Okawango (USA), out of Lone Look (GB), by
Danehill (USA) (see 7. Sup. p : 81)
2015 (May 25), b, c, STAR FORCE by Cuvee (USA)
Hüseyin Yıldız
DAMASSERIE (IRE) , b , 2000 , bred by Illuminatus Investments, by Be My Guest (USA), out of Derena (FR), by Crystal
Palace (FR) (see 10. Sup. p : 34)
2015 (May 15), ch, c, by Eagle Eyed (USA)
Suna Öpçin
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 10. Sup. p : 34)
2015 (May 24), ch, c, by Lion Heart (USA)
Ayşegül Kurtel
DAMLASAN , b , 1995 , bred by Nursel Narin, by Cock Robin (USA), out of Damla I, by Kampala (GB) (see 10. Sup. p : 34)
2015, barren to Golden Sun
40
Kısraklar - Broodmares
DAN'S PRIDE (USA) , b , 2005 , bred by Swettenham Stud, by Cherokee Run (USA), out of La Vida Loca (IRE), by Caerleon
(USA) (see 10. Sup. p : 34)
2015 (Feb 15), b, c, by Win River Win (USA)
Karataş
Azra Özge Karataş and Özdemir
DANAMORADA (BRZ) , ch , 2001 , bred by Haras Simpatia, by Notation (USA), out of Barouche (BRZ), by Ghadeer (FR)
(see 9. Sup. p : 34)
2015 (Jan 18), ch, f, by Lion Heart (USA)
Batur Adalı
DANCE OF DESTINY , b , 2000 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Bahhare (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk
(USA) (see 9. Sup. p : 35)
2015 (Mar 23), b, c, LIVIN THE DREAM by Mendip (USA)
Mehmet Selim Baybaşin
DANCE SCHOOL (GB) , b , 2003 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Zafonic (USA), out of Dust Dancer (GB), by Suave
Dancer (USA) (see 9. Sup. p : 35)
2015 (Mar 29), b, f, HATIN SEMİHA by Luxor
Piraye Cemiloğlu
DANCE SOLO (GB) , b , 2001 , bred by Tuğban İzzet Aksoy, by Sadler's Wells (USA), out of Obsessive (USA), by Seeking
The Gold (USA) (see 10. Sup. p : 34)
2015 (Apr 08), b, f, by Kaneko
Tuğban İzzet Aksoy
DANCE TO THE BAND (USA) , b , 2003 , bred by Martyn Arbib, by Kingmambo (USA), out of Dance Design (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see 8. Sup. p : 34,197)
2015 (Jan 30), b, f, by Dehere (USA)
Behçet Yaşar
DANCING COCO (IRE) , b , 2011 , bred by Rockfıeld Farm foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 47,
p : 1672 ), by Montjeu (IRE), out of Smart Coco (USA), by Smarty Jones (USA)
2015 (Mar 09), b, f, by Choisir (AUS)
Oğuz Dağlaroğlu and Sertan Vardar
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 10. Sup. p : 35)
2015 (Feb 08), ch, f, CAMBODIA by Dr Fong (USA)
Nilgül Al İpkin
DANE WELLS (IRE) , b , 2005 , bred by Patrick J Connolly, by Danetime (IRE), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 10. Sup. p : 35)
2015 (May 03), b, f, by Yonaguska (USA)
Fazlı Yurdabak
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 9. Sup. p : 35)
2015, barren to Pressing (IRE)
DANEHILL KIZ , b , 2008 , bred by Orhan Bekmezci, by Marlin (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
10. Sup. p : 35)
2015,slipped foal, by Tevez
DANEHILLS GIRL , ch , 2007 , bred by Burhan Dalgıç, by Medya, out of Danehillmark (IRE), by Danehill (USA) (see 10.
Sup. p : 35)
2015 (Feb 12), b, c, by Mendip (USA)
Yavuz Vidinli
41
Kısraklar - Broodmares
DANSE ARABE (IRE) , b , 2003 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 45, p
: 2994 ), by Seeking The Gold (USA), out of Save Me The Waltz (IRE), by Kings Lake (USA)
2015 (Apr 09), b, c, by Cape Cross (IRE)
Hikmet Kızılca
DAPHNE'S LOVE , b , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by Mountain Cat (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 10. Sup. p : 35)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
DARABELA (IRE) , b , 2000 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Desert King (IRE), out of Dararita (IRE), by
Halo (USA) (see 9. Sup. p : 35)
2015 (Apr 10), b, f, DONG FENG by Win River Win (USA)
Behçet Yaşar
DARABY (USA) , ch , 2005 , bred by Brookdale Thorougbreds, LLC, by Sky Classic (CAN), out of Dariela (USA), by Manila
(USA) (see 10. Sup. p : 35)
2015,slipped foal, by Three Valleys (USA)
DARAVIKA (IRE) , b , 2005 , bred by Princess Zahra Aga Khan , by Soviet Star (USA), out of Daralbayda (IRE), by Doyoun
(IRE) (see 10. Sup. p : 35)
2015 (Apr 17), b, c, STUDIO SIXTYNINE by Lion Heart (USA)
Taner Turgu
DARGA , b , 2007 , bred by Alaattin Çoban, by Mountain Cat (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 10. Sup. p : 35)
2015,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
DARIA , b , 2003 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Archway Belle (IRE), by Archway (IRE) (see 10. Sup. p :
35)
2015 (Feb 10), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Feyyaz Bora Güralp
DARK , b , 2006 , bred by Davide Franco, by George Thomas, out of Sterna Hermina (GER), by Highest Honor (FR) (see 9.
Sup. p : 35)
2015 (Feb 17), b, f, by Ajmera (GB)
Sezai Süzeroğlu
DARK ENCHANTRESS (USA) , b , 2008 , bred by Karen C West , by War Chant (USA), out of Lemon Drop Cello (USA), by
Lemon Drop Kid (USA) (see 10. Sup. p : 35)
2015 (Mar 25), ch, c, by Lion Heart (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
DARK STORM , b , 2007 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Perfect Storm, out of Canantay, by Süpertay (see 10. Sup. p : 35)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 36)
2015, barren to Kaneko
DARLIN CLEMENTINE (USA) , b , 1994 , bred by Hermitage Farm LLC, by Miswaki (USA), out of Super Fan (USA), by
Lear Fan (USA) (see 8. Sup. p : 34)
2015 (Mar 19), b, f, by Arsenıc
Selma Gülerce
42
Kısraklar - Broodmares
DAWN RAID (IRE) , ch , 2001 , bred by K. and Mrs Cullen, by Docksider (USA), out of Morning Welcome (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 9. Sup. p : 36)
2015 (Feb 26), b, c, by Powerscourt (GB)
Muzaffer Buğdaycı
DAWN SURPRISE (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Theatrical (IRE), out of Lignify (ARG),
by Confidential Talk (USA) (see 10. Sup. p : 36)
2015 (Feb 17), b, f, by Lion Heart (USA)
Vehbi Hakan Keleş
DAY BY DAY , ch , 2009 , bred by Tayral Tutumlu, by Akindayim (IRE), out of Melodıc Mıstress, by Common Grounds (GB)
(see 5. Sup. p : 76)
2015 (Mar 05), ch, f, by Win River Win (USA)
Tayral Tutumlu
DECIMONTANNA , b , 2009 , bred by Begüm Atman Karataş, by Unaccounted For (USA), out of Thyke, by Bustino (GB)
(see 5. Sup. p : 121)
2015 (Mar 15), ch, c, RULING BOY by Inspector
Ömer Gelgi
DEE DEE , b , 2009 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Esrahanim (IRE), by Brief Truce (USA) (see
5. Sup. p : 36)
2015 (Mar 06), b, f, by Mendip (USA)
Ahmet Aydın Doğan
DEEP BROWN , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Sri Pekan (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 10. Sup.
p : 36)
2015,early abortion, by Tony Montana
DEEP CORAL , b , 2011 , bred by Ümit Özçaka, by Luxor, out of Cücen, by The Best (see 7. Sup. p : 29)
2015, barren to Talip Han (IRE)
DEEP GIRL , b , 2006 , bred by Umur Tamer, by Strike The Gold (USA), out of Mihrişah, by Mountain Cat (USA) (see 10.
Sup. p : 36)
2015 (Apr 05), b, f, SEBEPSİZ by Pan Rıver
Mahmut Gümüşkan
Died in 2015
DEEP RIVER , ch , 2009 , bred by Recep Özmen, by Okawango (USA), out of Yeşilyurtlum, by River Special (USA) (see 10.
Sup. p : 36)
2015 (Mar 13), b, f, AMED GÜZELİ by Ocean Crest (USA)
Sevinç Özmen
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 10. Sup. p : 36)
2015 (Feb 25), b, f, by Dehere (USA)
Nancy Kuyumciyan
Died in 2015
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 10. Sup. p : 36)
2015 (Apr 02), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Demirhan Yılmaz
DEĞİRMENDERELİEMRE , b , 2007 , bred by Engin Danyer and Turgay Akarca, by Sri Pekan (USA), out of İzmitli (GB),
by Emperor Jones (USA) (see 10. Sup. p : 36)
2015 (May 04), b, f, by Torok (IRE)
Sinan Evren Çiçekçi
43
Kısraklar - Broodmares
DELANİ , b , 2003 , bred by Fatma Şanslı, by Shining Steel (GB), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 10. Sup. p
: 36)
2015 (Mar 12), b, f, GÜN ÇİÇEK by Balboa
İdris Tanyıldız
DELFİNA , b , 2002 , bred by Enver Sertoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 37)
2015 (Jan 24), b, c, TÜRÜTHAN by Talip Han (IRE)
İsmail Türüt
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Tale Of The Cat (USA), out of Ivory Lane (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 10. Sup. p : 37)
2015 (Apr 13), b, f, by Powerscourt (GB)
Bülent Doğan
DELLARA , b , 2006 , bred by Alaeddin Yıldırım, by Dinyeper (GB), out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 10. Sup. p
: 37)
2015 (Mar 05), ch, f, ÇALIŞKANAY by Luxor
Volkan Çalışkan
Died in 2015
DELTARUN , b , 2010 , bred by Metin Büyüknacar, by Yavuz Star, out of Red Jacket, by Red Bishop (USA) (see 6. Sup. p :
113)
2015,early abortion, by Scream To Scream (IRE)
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms , by Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
(see 9. Sup. p : 36)
2015 (Feb 14), ch, c, by Yavuz Star
Yasemin Topçu
Died in 2015
DELUX CAT , b , 2009 , bred by Erhan Kum, by Mountain Cat (USA), out of Deluge (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 5.
Sup. p : 28)
2015,early abortion, by Powerscourt (GB)
DEMETER , b , 2007 , bred by Fikret Ceylan, by Eagle Eyed (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see 10.
Sup. p : 37)
2015, barren to Perfecto
DENICES DESERT (GB) , b , 2006 , bred by Newsells Park Stud, by Green Desert (USA), out of Denice (GB), by Night Shift
(USA) (see 10. Sup. p : 37)
2015 (Mar 24), b, c, by Dr Fong (USA)
Ömer Halim Aydın
DENİZCİK , ch , 2006 , bred by Sezai Gül, by Top Comas, out of Özkök, by Uğurtay (see 2. Sup. to v 3, p : 104)
2015, barren to Yes Abjar
DENİZİM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Marlin (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 10. Sup. p : 37)
2015 (May 27), ch, c, by Lion Heart (USA)
Deniz Kurtel
DENİZYELE , ch , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Trapper, out of Glorıa, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p : 37)
2015 (Jan 25), b, c, by Dai Jin (GB)
Hulusi Taşkıran
44
Kısraklar - Broodmares
DERYACAN , b , 2004 , bred by Yaşar Işık, by Ocean Crest (USA), out of Salacak (GB), by Terimon (GB) (see 10. Sup. p : 37)
2015 (Apr 25), b, c, ZAĞGERİLİ by Negresco
Yusuf Tercaner
DESDEMONA , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Shakespeare (USA), out of Bimini Breeze (CAN), by Danzig (USA) (see
10. Sup. p : 37)
2015 (Jan 18), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
DESERT MIRAGE , b , 2007 , bred by Hüseyin Çetin, by West By West (USA), out of Verde, by Ohio Dancer (FR) (see 10.
Sup. p : 38)
2015 (Jan 27), b, c, by Zambezı
Hüseyin Çetin
DETELİNA , ch , 2006 , bred by Adem Gözoğlu, by Unaccounted For (USA), out of Venezıa, by Bering (GB) (see 9. Sup. p :
37)
2015 (Apr 23), b, c, by Harputlu Gaggoş
Cem Kahraman
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 10.
Sup. p : 38)
2015 (Mar 12), b, f, GLOSSY by Lion Heart (USA)
Ali Erkan Yılmaz
DIAMOND IN THE SKY , ch , 2011 , bred by Murat Kadaifçioğlu, by Sea Hero (USA), out of Five Diamonds (GER), by
Platini (GER) (see 7. Sup. p : 45)
2015 (Mar 24), ch, c, by Cuvee (USA)
Murat Kadaifçioğlu
DIANA KOMENTA , ch , 2007 , bred by Erhan Kum, by Asakir (GB), out of Quadriga (GER), by Bob Back (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 97)
2015, barren to Sports Hero (USA)
DIBEZZA , b , 2009 , bred by Abdülkadir Üçeş, by Babadayi (GB), out of Hırslı, by Ajmera (GB) (see 10. Sup. p : 38)
2015,dead foal, by Malkoçoğlu (USA)
Died in 2015
DICKINSON STAR , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Okawango (USA), out of Five Diamonds (GER), by Platini (GER)
(see 6. Sup. p : 47)
2015, barren to Indian Days (GB)
DID U MISS ME (USA) , ch , 2005 , bred by Michael W. Jester, by Hennessy (USA), out of Miss U Fran (USA), by Brocco
(USA) (see 9. Sup. p : 37)
2015, barren to Arsenıc
DIDAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Camarat (GB), by Ahonoora (GB) (see
10. Sup. p : 38)
2015, barren to Champs To Champs
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 10. Sup. p :
38)
2015,early abortion, by Bosporus (IRE)
45
Kısraklar - Broodmares
DINARA , gr , 2009 , bred by Fikret Ceylan, by Sri Pekan (USA), out of Trim Star (GB), by Terimon (GB) (see 10. Sup. p : 38)
2015 (Apr 10), b, c, SHARPA by Kurtiniadis (IRE)
Süleyman Bülent Karabağlı
DISTANT GIRL , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Distant Relative (IRE), out of Yorgayuban, by Bachelor Party
(IRE) (see 8. Sup. p : 36,197)
2015,dead foal, by Toruk Macto (IRE)
Died in 2015
DISTANT MUSIC , b , 2000 , bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 9.
Sup. p : 37)
2015,early abortion, by Pressing (IRE)
DISTANT TIME , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Distant Relative (IRE), out of Good Tıme Gırl, by Tender
Prınce (see 10. Sup. p : 38)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
DIVA POP (IRE) , b , 2008 , bred by P. Nataf , P. Chedeville Z. M'rad , E. Ciampi, by Peintre Celebre (USA), out of Sans Prix
(FR), by Caerleon (USA) (see 10. Sup. p : 38)
2015 (Feb 27), b, f, by Agresivo (USA)
Serdal Adalı
DIVINA COMMEDIA , b , 2011 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Divine Light (JPN), out of Sly (GER), by Monsun
(GER) (see 7. Sup. p : 132)
2015, barren to After Market (USA)
DIVINE FLEIRS , b , 2010 , bred by Cahit Kocaman, by Flıer's Fantasy, out of Slug, by Always A Classic (CAN) (see 6. Sup. p
: 129)
2015, barren to Hanaş
DIVINE LIFE , b , 2009 , bred by Süleyman Altunbaş, by Divine Light (JPN), out of Sky Life (IRE), by Unblest (GB) (see 10.
Sup. p : 39)
2015 (Mar 20), b, f, SAHİL HANIM by Torok (IRE)
Süleyman Altunbaş
DİCOŞ , ch , 2004 , bred by Bahri Tatar, by Sun Music (IRE), out of Last Game, by Fısherman (see 10. Sup. p : 39)
2015 (Mar 20), b, c, by Talip Han (IRE)
Ergin Yıldırım
DİDEM SULTAN , b , 2005 , bred by Mete Mazıcı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Garfıeld, by Majestic Endeavour (CAN) (see
10. Sup. p : 39)
2015 (Mar 16), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Emine Alnıaçık and Adnan Mazıcı
DİLEKTAŞI , b , 2011 , bred by Zekeriya Ahsen Kurum, by Banknote (GB), out of Ms Celine (IRE), by Prince Of Birds (USA)
(see 7. Sup. p : 94)
2015, barren to Win River Win (USA)
DİLŞARHANIM , b , 2007 , bred by Şevket Erkan Şar, by Mountain Cat (USA), out of Tarhundas, by Miswaki (USA) (see 10.
Sup. p : 39)
2015,early abortion, by Country Reel (USA)
46
Kısraklar - Broodmares
DİNÇ GIRL , b , 2008 , bred by Mehmet Salih Işık, by Natıve Procıda, out of Eolıon, by Distant Relative (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 37)
2015 (Mar 28), b, c, HAMZA EMMİ by Faırson
Turan Ülke
DİRHEM DİRHEM , gr , 2005 , bred by Nurbiye Gülerce, by River Special (USA), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB)
(see 10. Sup. p : 39)
2015 (Apr 23), ch, f, by Talip Han (IRE)
Ahmet Sedat Danışoğlu
DİVA PEGASUS , b , 2010 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Sri Pekan (USA), out of Madamoseille
Anna (IRE), by Shinko Forest (IRE) (see 6. Sup. p : 84)
2015 (Mar 29), b, c, KOBRA by Kurtiniadis (IRE)
Piraye Cemiloğlu
DJINGEL BELL , ch , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of Dıstant Musıc, by Distant Relative (IRE) (see 4.
Sup. to v 3, p : 31)
2015, barren to Sports Hero (USA)
DOCTOR'S SOUL , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Princess Pavlova (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 10. Sup. p : 39)
2015 (Feb 12), b, f, MY DONATELLA by Bosporus (IRE)
Kazım Yararel
DOCTORS DANCER , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
(see 10. Sup. p : 39)
2015 (Apr 30), ch, c, by Win River Win (USA)
Fikret Vatansever
DOĞANER KIZI , b , 2005 , bred by Nebil Doğaner, by Sea Hero (USA), out of Cimcime, by Private Tender (GB) (see 8. Sup.
p : 37)
2015, barren to Scarface
DOKU , b , 2006 , bred by Cengizhan Gödek, by Ocean Crest (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 66)
2015 (Feb 12), ch, f, by Kaneko
Cengizhan Gödek
DOLLY FOX , ch , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bijou D'inde (GB), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB) (see 10. Sup. p :
40)
2015 (Apr 19), ch, f, by Inspector
Tamer Koldaş
DOLORES , ch , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Exceed And Excel (AUS), out of Ivy Lodge (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 10. Sup. p : 40)
2015, barren to Zanjero (USA)
DOMİNANT , b , 2001 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Manila (USA), out of Huysuz Donna, by Armanasco (IRE) (see 10.
Sup. p : 40)
2015,early abortion, by Kurtiniadis (IRE)
DON'T TRY AGAIN (USA) , ch , 2010 , bred by B. P. Walden Jr P. W. Madden foaled in USA and imported from U.K. in 2014,
( see Am. SB v : 32 ), by Eddington (USA), out of Lovely Martha (USA), by Storm Bird (CAN)
2015 (Mar 09), ch, c, by Lope De Vega (IRE)
Gökhan Alveroğlu
47
Kısraklar - Broodmares
DOSSIER (GB) , b , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Octagonal (NZ), out of Papering (IRE), by
Shaadi (USA) (see 8. Sup. p : 38)
2015 (Apr 29), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Günsen Soyupak
DÖRTNALINKIZI , ch , 2010 , bred by Ömer Ümit Akşen, by Bullmarket, out of Mıss Lady, by Red Bishop (USA) (see 10.
Sup. p : 40)
2015 (May 05), b, f, by Mali
Mehmet Kürpe
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef
(IRE) (see 10. Sup. p : 40)
2015, barren to Torok (IRE)
DRAMA QUEEN , b , 2007 , bred by Levent Sarıkaya, by Natıve Procıda, out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 9.
Sup. p : 39)
2015 (Apr 15), b, f, by Hanaş
Cahit Kocaman
DRAMATIC SCENES (GB) , b , 1996 , bred by Mrs A. Plummer, by Deploy (GB), out of Dramatic Mood (GB), by Jalmood
(USA) (see 10. Sup. p : 40)
2015 (Apr 20), b, c, by Cuvee (USA)
Yasemin Topçu
DRAMATIC SOLO (GB) , ch , 2005 , bred by Matthews Breeding and Racing Ltd., by Nayef (USA), out of Just Dreams (GB),
by Salse (USA) (see 10. Sup. p : 41)
2015, barren to Kaneko
DREAM KEEPER (IRE) , b , 2001 , bred by George F. Keogh, by Cape Cross (IRE), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 10. Sup. p : 41)
2015 (May 19), b, f, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
DREAM OF INFINITY , b , 2009 , bred by İlyas İlbey, by Zorbaz (USA), out of Treasury Key (USA), by A.p. Indy (USA)
(see 9. Sup. p : 39)
2015, barren to After Market (USA)
DREAM STATE (IRE) , b , 2002 , bred by Islanmore Stud, by Machiavellian (USA), out of Reveuse De Jour (IRE), by Sadlers
Wells (USA) (see 10. Sup. p : 41)
2015, barren to Invasion (IRE)
DRY LOVE , b , 2008 , bred by Ferhat Oktay, by Royal Abjar (USA), out of Yasko (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 9.
Sup. p : 40)
2015, barren to Kader Yolu
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p :
41)
2015 (May 06), b, c, GRAND DUKE by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
DUBAİ GÜZELİ , ch , 2008 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Keremhan (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA)
(see 10. Sup. p : 41)
2015 (Apr 10), ch, f, by My Sea
Nedim Kisbu
48
Kısraklar - Broodmares
DUCHESS K (IRE) , b , 2007 , bred by John O'connor foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 46, p :
1480 ), by Bachelor Duke (USA), out of Kimola (IRE), by King's Theatre (IRE)
2015 (Feb 28), b, c, by Lord Shanakill (USA)
Menderes Karagül and Hasan Gül
DUM DUM , b , 2009 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Sun Child (USA), by Beau Genius (USA)
(see 5. Sup. p : 115)
2015 (Mar 05), ch, f, DERYAGÜL by Golden Sun
Adil Tekinalp
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift
(USA) (see 10. Sup. p : 41)
2015 (Feb 24), b, c, by Win River Win (USA)
Francesco Sponza
DURHAM DANCER (GB) , b , 1996 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Magic Ring (IRE), out of Final Shot (IRE), by
Dalsaan (GB) (see 8. Sup. p : 39)
2015 (Feb 05), b, f, by Zanjero (USA)
Nedim Akagündüz
DURU HANIM , b , 2009 , bred by Bülent Taşçı, by Sri Pekan (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 10. Sup. p :
41)
2015 (Apr 24), b, c, by Powerscourt (GB)
Bülent Taşçı
DURUŞAH , b , 2005 , bred by Caner Yücel Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see 6. Sup.
p : 38)
2015, barren to Zanjero (USA)
DÜDEN , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by Sri Pekan (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 10. Sup. p : 41)
2015,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
DÜNYA GÜZELİ (GB) , b , 1998 , bred by J. A. Porteous, by So Factual (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek
(IRE) (see 9. Sup. p : 40)
2015 (Mar 25), ch, f, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
DYNAMARE , b , 2007 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Sea Hero (USA), out of Yenice (USA), by Dynaformer (USA)
(see 10. Sup. p : 42)
2015 (Feb 21), b, c, by Fancymera
Ethem Murat Kesebir
DYNAMOSS , b , 2009 , bred by İlyas İlbey, by Pardon (FR), out of Zatonica (IRE), by Zafonic (USA) (see 10. Sup. p : 42)
2015, barren to Transacoustıc
EAGLE CAP , ch , 2007 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Caperena, out of Eagle Claw, by Eagle Eyed (USA) (see 10. Sup.
p : 42)
2015 (Apr 28), b, f, by Champs To Champs
Mustafa Doruk Yılmaz
EAGLE CLAW , ch , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Eagle Eyed (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB)
(see 9. Sup. p : 40)
2015 (Mar 19), ch, c, by Caperena
Mustafa Doruk Yılmaz
49
Kısraklar - Broodmares
EAGLE FLIGHT , b , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Margaret, by Octagonal (NZ) (see 9. Sup.
p : 40)
2015 (Mar 20), ch, c, by Banknote (GB)
Murat Atlı
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE),
by Glow (USA) (see 9. Sup. p : 40)
2015, barren to Dr Fong (USA)
EAGLE WIND , ch , 2009 , bred by Yasemin Turaktekin, by My Bolt, out of Last Queen, by Play Boy I (see 10. Sup. p : 42)
2015 (Mar 27), b, c, HARD WIND by Champs To Champs
Yasemin Turaktekin
EAST WIND , ch , 2005 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 10.
Sup. p : 42)
2015 (Mar 29), b, c, WINDS SON by Faırson
Ali Samsa Karamehmet
EASY COME EASY GO , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB)
(see 10. Sup. p : 42)
2015, barren to Faırson
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 10.
Sup. p : 42)
2015, barren to Dai Jin (GB)
EBRU HANIM , b , 2005 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Kral Sezen (IRE), out of Noventa Y Nueve (SPA), by Agent
Double (USA) (see 9. Sup. p : 41)
2015 (Apr 07), ch, c, by Talip Han (IRE)
Gökçe Aykol Şahin and Abdullah Avcı
EBRULİ , ch , 2006 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 76)
2015 (Feb 11), ch, c, LORD OF THE HORSES by Avşarbeyi
Erol Gökkaya
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 10. Sup. p : 42)
2015 (May 04), b, f, by Derviş Ağa
Kostantinos Makri
ECE EFE , b , 2008 , bred by Cem Kahraman, by Ajmera (GB), out of Exeter, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p : 42)
2015 (Mar 09), b, f, by Yonaguska (USA)
Cem Kahraman
ECE LİN , b , 2002 , bred by Birol Çınaroğlu, by West By West (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 9. Sup. p :
41)
2015 (Feb 08), b, f, LORDSDAUGHTER by Yonaguska (USA)
Birol Çınaroğlu
EDOSH (IRE) , b , 2009 , bred by Denis And Mrs Teresa Bergin, by Excellent Art (GB), out of Grandel (GB), by Owington
(GB) (see 10. Sup. p : 43)
2015, barren to Dr Fong (USA)
50
Kısraklar - Broodmares
EFES ATEŞİ , ch , 2005 , bred by Selman Erdemirci, by Royal Abjar (USA), out of Spatula (IRE), by Tagula (IRE) (see 10.
Sup. p : 43)
2015 (Apr 18), b, c, COCO LOCO by Zanjero (USA)
Cahit Kantarmacı and Ishın Funda
EFES PRENSESİ , b , 2006 , bred by İbrahim Gökbaş, by Handsome Star (IRE), out of Cosset, by Cossack Guard (USA) (see
10. Sup. p : 43)
2015,dead foal, by Sri Pekan (USA)
Died in 2015
EIGHT BELLES , b , 2006 , bred by Orhan Bekmezci, by Mountain Cat (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill
(USA) (see 10. Sup. p : 43)
2015 (Feb 23), b, c, by Tevez
Orhan Bekmezci
EJÜV , b , 2006 , bred by Gülnur Gülerce, by Caş (IRE), out of Gogga, by Shining Steel (GB) (see 10. Sup. p : 43)
2015 (Mar 21), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Nebahat Cankılıç
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see 10. Sup. p : 43)
2015 (Apr 05), b, f, by Cuvee (USA)
Yasin Kadri Ekinci
EKINOKS NATALMA , gr , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Royal Abjar (USA), out of Miss Ekinoks (GB), by Mystiko
(USA) (see 10. Sup. p : 43)
2015 (Feb 21), b, f, by Champs To Champs
Hüseyin Çetin
EKUPEK , b , 2004 , bred by Cem Narin, by Sri Pekan (USA), out of Ecu (GB), by Be My Chief (USA) (see 10. Sup. p : 43)
2015, barren to Luxor
EL CLASICO , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Fancy Heights (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 10. Sup. p : 44)
2015 (Mar 20), b, f, by Win River Win (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
EL SALLA , b , 2008 , bred by Fatine Özsoy, by Unaccounted For (USA), out of Trust (GB), by Mind Games (GB) (see 10.
Sup. p : 44)
2015, barren to Yonaguska (USA)
ELANOR , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see
10. Sup. p : 44)
2015,dead foal, by Mendip (USA)
Died in 2015
ELEKTRA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Erhaab (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 9.
Sup. p : 42)
2015 (Feb 09), b, c, by Sri Pekan (USA)
Ömer Halim Aydın
ELEONOR , b , 2001 , bred by Berrin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p : 44)
2015 (Apr 19), b, c, NORTHBEACH by Pressing (IRE)
Mehmet Yiğit Alp
51
Kısraklar - Broodmares
ELİN KIZI , b , 2008 , bred by Niktar El, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mıchıko, by Manila (USA) (see 10. Sup. p : 44)
2015 (Apr 16), b, c, by Tony Montana
Ahmet Dinçer
ELLA , b , 2010 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Evoke (USA), out of Ortagena, by Strike The Gold (USA) (see 6. Sup. p : 105)
2015 (Jan 22), b, c, KING LEO by Sri Pekan (USA)
İsmet Çakmakoğlu
ELLE DIVA (GER) , ch , 2000 , bred by Stiftung Gestüt Fahrhof, by Big Shuffle (USA), out of Espada (GER), by Surumu
(GER) (see 10. Sup. p : 44)
2015 (May 18), b, c, by Powerscourt (GB)
Necati Demirkol
ELLE STARLIGHT (USA) , gr , 2011 , bred by Live Oak Stud foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am. SB v :
32 ), by Corinthian (USA), out of Elle Runaway (USA), by El Prado (IRE)
2015 (Apr 19), b, f, by Brilliant Speed (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
ELLENS PRINCESS (IRE) , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Desert Prince (IRE), out of Lady Ellen (IRE), by
Horage (IRE) (see 9. Sup. p : 43)
2015 (Feb 06), b, f, PRINCESS CROCUS by Mendip (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , bred by Calumet Farm, by Kingmambo (USA), out of Ophidian (USA), by Ogygian
(USA) (see 10. Sup. p : 44)
2015 (May 09), b, c, by Luxor
Uğur Karakoca
ELMABAĞ , b , 1999 , bred by Tayral Tutumlu, by Rakan (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 10. Sup. p : 44)
2015 (Mar 17), b, f, LİLYA by Indian Days (GB)
Abdulkadir Cızlak
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
10. Sup. p : 44)
2015 (Jan 30), ch, c, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
ELMASTINAZ , b , 2009 , bred by Ali Serdar Pedükcoşkun, by Win River Win (USA), out of Lılya Ekınoks, by Common
Grounds (GB) (see 5. Sup. p : 69)
2015, barren to Perfect Storm
ELMASTÜTÜN , b , 2009 , bred by Muammer Tütüncüler, by Unaccounted For (USA), out of Fıone, by Spectrum (IRE) (see
10. Sup. p : 45)
2015, barren to Bosporus (IRE)
ELUSIVE RIDGE (USA) , ch , 2008 , bred by Haymarket Farm, by Elusive Quality (USA), out of Ocean Ridge (USA), by
Storm Bird (CAN) (see 9. Sup. p : 43)
2015 (Feb 04), b, c, by Win River Win (USA)
İrfan Berberoğlu
EMERALD , ch , 2004 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Shining Steel (GB), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB)
(see 10. Sup. p : 45)
2015, barren to Dai Jin (GB)
52
Kısraklar - Broodmares
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA),
by Nashua (USA) (see 9. Sup. p : 43)
2015 (Mar 26), b, f, by Topor
İlyas İlbey
EMILY , b , 2000 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Victory Note (USA), out of Holly Dream (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 10. Sup. p : 45)
2015 (May 13), b, c, by Pressing (IRE)
Haluk Eron
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see 10. Sup. p : 45)
2015 (Jan 22), b, f, by Powerscourt (GB)
Hakan Kefoğlu
EMİRA , b , 2010 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Marlin (USA), out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 6.
Sup. p : 42)
2015, barren to Country Reel (USA)
EMMA , b , 2002 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Shining Steel (GB), out of Su I, by Ay Tudor (see
10. Sup. p : 45)
2015, barren to Torok (IRE)
EMOTION , ch , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA)
(see 10. Sup. p : 45)
2015 (Mar 03), ch, c, BABA KRAL by Bosporus (IRE)
Necati Çiftçioğlu
EMOTION GIRL , ch , 2007 , bred by Umur Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Eolıon, by Distant Relative (IRE) (see 10.
Sup. p : 45)
2015 (Feb 17), ch, f, by Sea Hero (USA)
Yasemin Topçu
ENDAM , b , 2010 , bred by Tayral Tutumlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Midnight Chimes (USA), by St Jovite (USA) (see 10.
Sup. p : 45)
2015 (Jan 23), b, f, by Torok (IRE)
Tufan Adışen
ENDURANCE , b , 2006 , bred by Gökhan Yılmaz and Yücel Boztürk, by Mountain Cat (USA), out of Şıbıla, by Tender Prınce
(see 10. Sup. p : 46)
2015 (Apr 29), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Arif Türkseven
ENHANCE (GB) , b , 2001 , bred by Plantation Stud, by Entrepreneur (GB), out of Charming Life (NZ), by Sir Tristram (IRE)
(see 9. Sup. p : 44)
2015 (Mar 13), b, f, by Raven's Pass (USA)
Vefa İbrahim Aracı
EOLA , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of Ogalo, by Galetto (FR) (see 10. Sup. p : 46)
2015 (Mar 07), b, f, by Talip Han (IRE)
Dinçer Karabulut
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 46)
2015 (Jan 19), b, c, by Always A Classic (CAN)
Adil Mert Kaya
53
Kısraklar - Broodmares
EPONA , b , 2008 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 10. Sup. p :
46)
2015 (Mar 30), b, f, by Win River Win (USA)
Adem Erdölek
ERBİKE , ch , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 10. Sup. p : 46)
2015, barren to Banknote (GB)
ERÇELİK , b , 2011 , bred by Osman Topçu, by Win River Win (USA), out of Aqraba (GB), by Polish Precedent (USA) (see 7.
Sup. p : 8)
2015 (Feb 28), b, f, by Sea Hero (USA)
Yasemin Topçu
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of William's Bird
(USA), by Master Willie (GB) (see 10. Sup. p : 46)
2015, barren to Bosporus (IRE)
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see
9. Sup. p : 45)
2015 (Mar 21), b, f, NAYİ NO by Carıbou
Berrin Kocaeli
ESENTAY , ch , 2003 , bred by İhsan Atlı, by Unaccounted For (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 45)
2015 (Mar 15), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
İhsan Atlı
ESMA HANIM , ch , 2008 , bred by Murat Levent Kavak, by Always A Classic (CAN), out of Talıa, by Mıchael Jackson (see
9. Sup. p : 45)
2015, barren to After Market (USA)
ESMERBAL , b , 2010 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Okawango (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 6.
Sup. p : 48)
2015 (Mar 04), b, f, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
ESPERIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Accelerator (USA), out of Sampower Lady (GB), by Rock City (IRE) (see 9.
Sup. p : 45)
2015, barren to Vento
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA)
(see 8. Sup. p : 44)
2015 (Apr 03), b, f, by Pargalı
Ali Duru and Murat Azizoğlu
ETOILE VOLANT (USA) , gr , 2003 , bred by Clovelly Farms, by Silver Hawk (USA), out of Quelle Affaire (USA), by
Riverman (USA) (see 10. Sup. p : 47)
2015, barren to Nuhbaba
EVADING (USA) , b , 2009 , bred by Darley Stud Management Co.Ltd., by Street Sense (USA), out of Ever Love (BRZ), by
Nedawi (GB) (see 10. Sup. p : 47)
2015 (Mar 14), b, c, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
54
Kısraklar - Broodmares
EVENING STAR , b , 2005 , bred by Hikmet Işıl Birol Koç, by Spectrum (IRE), out of Evening Moon (USA), by Dayjur
(USA) (see 10. Sup. p : 47)
2015,dead foal, by Zanjero (USA)
Died in 2015
EVENING STAR (IRE) , b , 2008 , bred by Quay Bloodstock And The Niarchos Family, by Holy Roman Emperor (IRE), out of
Rafina (USA), by Mr Prospector (USA) (see 9. Sup. p : 45)
2015 (Feb 25), b, f, by Powerscourt (GB)
Ekrem Beşerler
EX GIRLFRIEND , b , 2010 , bred by Osman Topçu, by Asakir (GB), out of Aqraba (GB), by Polish Precedent (USA) (see 6.
Sup. p : 8)
2015 (Mar 01), b, f, JOLLTY by Coşkunağa
Haldun Coşkun
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 10. Sup. p : 47)
2015 (Apr 14), ch, f, by Bosporus (IRE)
Yasemin Topçu
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE) , b , 1999 , bred by Denis And Cathal Brosnan, by Royal Academy (USA), out of
Appreciatively (USA), by Affirmed (USA) (see 10. Sup. p : 47)
2015 (Feb 26), b, c, PREDISPOSITION by Dr Fong (USA)
Nirgül Turgu
Died in 2015
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see 10. Sup. p : 47)
2015 (Feb 27), b, c, NAİF HAT by Yonaguska (USA)
Cem Kahraman
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see
10. Sup. p : 47)
2015 (May 10), b, f, GENÇKIZ by Yonaguska (USA)
Mehmet Genç
EXOTIC FLAME , b , 2004 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Bishop (USA), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see
10. Sup. p : 47)
2015, barren to Sports Hero (USA)
EXPLOSIVE , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by First Trump (GB), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see 8.
Sup. p : 45)
2015, barren to Anatoly
EYE OF THE TIGER , b , 2004 , bred by Saim Bora Atakol, by Eagle Eyed (USA), out of Lady Volga, by My Volga Boatman
(USA) (see 10. Sup. p : 47)
2015 (Feb 22), b, c, ENDER BABA by Mummy's Love
Ender Özünüseven
EYRIE , b , 2006 , bred by Yavuz Vidinli, by Eagle Eyed (USA), out of Himaye, by Ghathanfar (USA) (see 9. Sup. p : 46)
2015 (Apr 20), b, f, by All For Osman
İrşil Mazıcı
EZO ŞAH , ch , 2008 , bred by Şaban Gül, by Royal Abjar (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 10. Sup. p : 47)
2015 (Feb 13), b, f, COOL TIME by Win River Win (USA)
Tuncer Gökçe
55
Kısraklar - Broodmares
FABOLOUS , b , 2008 , bred by Haci İpek, by Ultramar, out of Portakalçiçeği, by Toraman (see 10. Sup. p : 48)
2015 (Feb 05), b, c, RENOWN by Popular Demand
Haci İpek
FABULOUS FINISH (USA) , b , 2004 , bred by Kidder, Cole, Robenalt & Mamakos foaled in USA and imported from USA in
2014, ( see Am. SB v : 32 ), by Grand Slam (USA), out of Varnish (USA), by Coxs Ridge (USA)
2015 (Feb 22), b, c, by Artie Schiller (USA)
Eyup Yıldız
FADİK , b , 2011 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Eagle Eyed (USA), out of Esrahanim (IRE), by Brief Truce (USA) (see 7.
Sup. p : 41)
2015 (Apr 22), b, f, by Mendip (USA)
Hilal Yöney
FAFATARA , b , 2007 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Manila (USA), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 10. Sup.
p : 48)
2015 (Mar 21), b, c, by Powerscourt (GB)
İpek Erden
FAIR LADY , b , 2006 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (see
10. Sup. p : 48)
2015 (Apr 04), b, c, by Bosporus (IRE)
Beldan Erkkul Talerıco
FAIR ROSE , b , 2008 , bred by Yaman Zingal, by Royal Abjar (USA), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (see 9. Sup. p
: 46)
2015 (Apr 09), b, f, by Mali
Adil Mert Kaya
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 10. Sup. p : 48)
2015 (Jan 15), b, f, by Kıng Alex
Yaşar Kaya
FAIRWUALA (IRE) , b , 2002 , bred by M. Lagardere , by Unfuwain (USA), out of Fairly Grey (FR), by Linamix (FR) (see 9.
Sup. p : 46)
2015 (Mar 06), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
FAITHFULL LADY , ch , 2009 , bred by Mustafa Selçuk San, by Victory Gallop (CAN), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line
Dancer (IRE) (see 5. Sup. p : 124)
2015 (Apr 21), ch, c, by Speedy Wolf
Deniz Kurtel
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Renowned (IRE), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p :
47)
2015, barren to Bosporus (IRE)
FANTASTIC MIST (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Fantastic Light (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 10. Sup. p : 48)
2015 (Apr 12), b, f, by Torok (IRE)
Oğuz Yalçın
FANYA , ch , 2009 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Eagle Eyed (USA), out of Ceilidh Jig (IRE), by General Monash (USA)
(see 5. Sup. p : 21)
2015 (Jan 10), b, c, by Akindayim (IRE)
İbrahim Bulut
56
Kısraklar - Broodmares
FAR GROUNDS , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Common Grounds (GB), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see 10. Sup. p : 48)
2015 (Apr 10), b, c, by Bosporus (IRE)
Muhammet Öztürk
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Halling (USA), out of Danish (IRE), by Danehill (USA) (see 10. Sup.
p : 48)
2015,early abortion, by Toruk Macto (IRE)
FASHIONABLE DONNA (GB) , b , 2002 , bred by P. V. and Mrs J. P. Jackson, by Royal Applause (GB), out of Sheer Gold
(USA), by Cutlass (USA) (see 10. Sup. p : 48)
2015 (Jun 05), b, f, NURCİVAN by Dr Fong (USA)
Zafer Tarkan
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 10. Sup. p : 49)
2015, barren to After Market (USA)
FATOŞ GELİN , ch , 2011 , bred by Fırat Tanyiğit, by Sea Hero (USA), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 7. Sup. p : 65)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
FATOŞIM , b , 2007 , bred by Orhan Uzun, by Strike The Gold (USA), out of Bedtime Story (USA), by Private Account (USA)
(see 10. Sup. p : 49)
2015 (Apr 05), b, c, FAIR FINISH by Faırson
Adil Aslan
FAVOLA , b , 2009 , bred by Yaman Zingal, by Bin Ajwaad (IRE), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (see 5. Sup. p :
37)
2015,dead foal, by Harputlu Gaggoş
Died in 2015
FAWN LILY (IRE) , b , 2006 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd, by King's Best (USA), out of Fawaayid (USA), by
Vaguely Noble (IRE) (see 10. Sup. p : 49)
2015, barren to Invasion (IRE)
FELIGIRL , gr , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 10. Sup. p :
49)
2015, barren to Faırson
FEMME CELEBRE (IRE) , b , 2003 , bred by Miss Carol O'brien foaled in IRE and imported from FR in 2015, ( see GSB v :
45, p : 1657 ), by Peintre Celebre (USA), out of Catherinofaragon (USA), by Chief's Crown (USA)
2015 (May 11), b, c, by Rajsaman (FR)
Selman Erdemirci
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 10.
Sup. p : 49)
2015 (Jan 25), ch, f, STIX by Çelikmehmet
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FERDANENİN KIZI , b , 2006 , bred by Ferdane Çelik, by Distant Relative (IRE), out of Ferdane, by Desert Style (IRE) (see
10. Sup. p : 49)
2015, barren to Yosan
57
Kısraklar - Broodmares
FERİHAM , b , 2006 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Sır Ivy, out of Double Up, by Shining Steel (GB) (see 7. Sup. p :
44)
2015,early abortion, by Mendip (USA)
Died in 2014
FERİZADE , b , 2009 , bred by Sabri Altın, by West By West (USA), out of Güneşin Kızı, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. p :
49)
2015, barren to Indian Days (GB)
FERKO , ch , 1998 , bred by Ferhan Kolverdi, by Fısherman, out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 9. Sup. p : 48)
2015, barren to Whos Next
FEVZUŞ , b , 2007 , bred by Tufan Adışen, by Royal Abjar (USA), out of Bademiye, by Gürhan I (see 10. Sup. p : 49)
2015 (Mar 04), b, f, by Torok (IRE)
Şükrüye Adışen
FEYRUZ SULTAN , b , 2010 , bred by Harika Gider, by Always A Classic (CAN), out of Dardanıa, by Private Tender (GB)
(see 6. Sup. p : 33)
2015, barren to Zanjero (USA)
FIDUCIA , b , 2010 , bred by Osman Hattat, by Divine Light (JPN), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 6. Sup. p : 43)
2015 (Feb 10), b, f, by Azaraks
Şaban Kocaman
FIGARO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Senor Speedy (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 10. Sup.
p : 49)
2015, barren to Scarface
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see
10. Sup. p : 49)
2015 (Jan 27), ch, f, FILLE DU ROI by Kıng Bıshop
Vasıf Güney
FILLE GENEREUX (GB) , ch , 1998 , bred by Bottisham Heath Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Mohican Girl (GB),
by Dancing Brave (USA) (see 10. Sup. p : 49)
2015 (May 12), b, c, by Kaneko
Ömer Altın
FINAL DESTINATION , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Marlin (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 10. Sup. p : 49)
2015 (Apr 09), ch, f, by Kaneko
Süreyya Baytınaz
FINDIK KAYA , ch , 2009 , bred by Ercan Turan, by Ocean Crest (USA), out of Zehra Nur, by Mıchael Jackson (see 10. Sup. p
: 50)
2015 (Mar 20), ch, c, KAYA LOGOSU by Bors
Hatice Kaya
FINE TIME LUCILLE (USA) , b , 2005 , bred by Mary Lester & Howard Lester, by Mineshaft (USA), out of Prom Knight
(USA), by Sir Harry Lewis (USA) (see 10. Sup. p : 50)
2015 (Apr 19), ch, f, by After Market (USA)
Hakan Sabri Özcan
58
Kısraklar - Broodmares
FIONE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 9. Sup. p : 49)
2015 (Mar 25), b, c, by Kaneko
Zeynep Baytınaz
FIRE GIRL , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by West By West (USA), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 10. Sup. p
: 50)
2015, barren to Zanjero (USA)
FIRE OF FREEDOM , b , 2008 , bred by Şenol Gümüşdere, by Marlin (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 9.
Sup. p : 49)
2015 (Feb 02), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Özkan Taşkın
FIRST AND FOREMOST , b , 2009 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Ekinoks, out of Wıld Shawnee, by Bluebird
(USA) (see 5. Sup. p : 129)
2015 (Mar 25), b, c, by Pargalı
Mustafa Ağırlar
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 10. Sup. p : 50)
2015 (Feb 27), b, f, by Ajmera (GB)
Nazmiye Özkan
FIRST TIME AFFAIR (USA) , b , 1995 , bred by Richard Horn Vinery, by Black Tie Affair (IRE), out of Mary Tavy (USA),
by San Feliou (FR) (see 10. Sup. p : 50)
2015, barren to Faırson
FIRSTMOON , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Bensu, by Damister (USA) (see 10. Sup. p :
50)
2015 (Mar 09), b, f, MORE THAN WORDS by Rey De Cafe (USA)
Alpaslan Dedeoğlu
FIRTINASEL , b , 2007 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Eagle Eyed (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 10. Sup. p
: 50)
2015, barren to Leventcan
Fİ FENOMONİ , ch , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Unaccounted For (USA), out of Cassata, by Mountain Cat (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 22)
2015 (Mar 08), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
FİGEN KIZ , b , 2005 , bred by Bedri Öztürk, by Lear White (USA), out of Oğlav, by My Volga Boatman (USA) (see 10. Sup.
p : 50)
2015 (Mar 15), b, c, by Powerscourt (GB)
Fatih Kocaman
FİLİK , gr , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Eagle Eyed (USA), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see 9. Sup. p
: 49)
2015 (Feb 04), gr, f, by Lion Heart (USA)
Melis Kurtel Emin
FİRDA , b , 2005 , bred by Mehmet Adnan Güllüoğlu, by Private Tender (GB), out of Arriette (IRE), by Vision (USA) (see 10.
Sup. p : 50)
2015,early abortion, by Indigo Red (GB)
59
Kısraklar - Broodmares
FİRUZE , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Pergola (GB), by Mtoto (GB) (see 10. Sup. p :
50)
2015, barren to Gladyatör
FİYO , b , 2008 , bred by Erdem Bekmezci, by Natıve Procıda, out of Sevdik, by Sarisaka (GB) (see 10. Sup. p : 50)
2015 (Apr 20), b, c, GUST OF WIND by After Market (USA)
Özden Açar
FLATTER (IRE) , b , 2001 , bred by Floors Farming And Side Hill Stud, by Barathea (IRE), out of Comic (IRE), by Be My
Chief (USA) (see 9. Sup. p : 50)
2015 (Jan 28), b, c, DERVİŞİN OĞLU by Derviş Ağa
Ziya Şemenoğlu
FLEETING MIRAGE (USA) , b , 2007 , bred by Kiki Courtelis foaled in USA and imported from U.K. in 2014, ( see Am. SB
v : 32 ), by Afleet Alex (USA), out of Dancing Mirage (USA), by Alleged (USA)
2015 (Apr 06), b, c, by Pour Moi (IRE)
Burak Yüksel
FLORANCE (GER) , b , 2005 , bred by K. Nercessian, by Orpen (USA), out of Fureau (GER), by Ferdinand (USA) (see 10.
Sup. p : 51)
2015 (Feb 05), b, f, LIGHT SPEED by Nusa Dua
Mehmet Necdet Narin
FLORISSANT , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Fıorella, by Karayel (see 10. Sup. p
: 51)
2015,dead foal, by Luxor
Died in 2015
FLOUNCE (GB) , gr , 1998 , bred by Sir Eric Parker , by Unfuwain (USA), out of Flo Russell (USA), by Round Table (USA)
(see 8. Sup. p : 48)
2015, barren to Speedy Turc
FLOWER DRUM (FR) , b , 2001 , bred by P. D. Savill, by Celtic Swing (GB), out of Another Legend (USA), by Lyphard's
Wish (FR) (see 9. Sup. p : 50)
2015 (Mar 31), b, c, PAN FLOWER by Pan Rıver
Ali Levent Dilmaç
FLOWERS QUEEN , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 10. Sup. p : 51)
2015 (Apr 03), b, c, TAKİPETBENİ by Indigo Red (GB)
Mustafa Ercan
FLUENT , b , 2009 , bred by Murat İpek, by Ultramar, out of Tussey, by Private Tender (GB) (see 5. Sup. p : 124)
2015 (Apr 17), b, c, LITTLE KING by Popular Demand
Adem İpek
FLY HORSE , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Lear White (USA), out of Gondola, by Vidar (see 10. Sup. p :
51)
2015, barren to Sports Hero (USA)
FLYING BEAUTY , ch , 2010 , bred by Muzaffer Buğdaycı, by Royal Abjar (USA), out of Taminas Gift (GB), by Giant's
Causeway (USA) (see 10. Sup. p : 51)
2015 (Mar 21), b, c, by Scarface
Muzaffer Buğdaycı
60
Kısraklar - Broodmares
FLYING SAUCER , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Eagle Eyed (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 10. Sup. p : 51)
2015 (Mar 22), b, c, by Shınıng Wolf
Kamil Levent Kitapçı
FONT , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Danehill Dancer (IRE), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 10. Sup. p : 51)
2015 (Mar 11), b, f, by Three Valleys (USA)
Serdar Kemal Özçolak
FOR SALE , ch , 2005 , bred by Bedri Öztürk, by Unaccounted For (USA), out of Satılmış, by Down The Flag (USA) (see 10.
Sup. p : 51)
2015 (Feb 19), b, c, by Sri Pekan (USA)
Şevki Eren
FOR TOUCH , ch , 2008 , bred by Zuhal Yıldırım, by Dr Fong (USA), out of Tatterdemalion (GB), by Galileo (IRE) (see 10.
Sup. p : 51)
2015 (May 05), ch, c, by After Market (USA)
Orhan Kibar
FOR YOU , b , 2007 , bred by Hayrullah Doğan, by River Special (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 10.
Sup. p : 51)
2015,dead foal, by Inspector
Died in 2015
FOREST EDITION (IRE) , ch , 2004 , bred by B. Wallace And M. Lydon, by Pivotal (GB), out of Forest Express (AUS), by
Kaaptive Edition (NZ) (see 9. Sup. p : 51)
2015 (Mar 18), ch, f, by Lion Heart (USA)
Vehbi Hakan Keleş
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 10. Sup. p : 51)
2015,slipped foal, by Scarface
FOREVER , b , 2005 , bred by Halil Fatih Türeray, by Strike The Gold (USA), out of Anemon, by Sun Music (IRE) (see 9. Sup.
p : 51)
2015 (Apr 02), b, f, by Adonise
Hayrettin Karamazı
FORGIVENESS , b , 2011 , bred by Gülnur Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy
(USA) (see 7. Sup. p : 118)
2015 (Jan 27), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Gülnur Gülerce
FORMIDABLE , ch , 2009 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Okawango (USA), out of Yörükhanim (GB), by Alwuhush (USA) (see
10. Sup. p : 52)
2015 (Feb 27), ch, c, by Kaneko
Şemsi Ağırtaş
FORS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Manila (USA), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (see 10. Sup. p : 52)
2015,slipped foal, by Transacoustıc
FORTIS , ch , 2004 , bred by Orhan Bekmezci, by West By West (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
10. Sup. p : 52)
2015 (Jan 11), ch, c, by Cuvee (USA)
İlter Özgüzel
61
Kısraklar - Broodmares
FORTIS GÜL , ch , 2009 , bred by Orhan Bekmezci, by River Special (USA), out of Fortıs, by West By West (USA) (see 10.
Sup. p : 52)
2015, barren to Tevez
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 10. Sup.
p : 52)
2015,early abortion, by Expansion (USA)
FRANCO DESIRE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 9.
Sup. p : 51)
2015 (Apr 18), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Yavuz Yılmaz
FRECKLES , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR)
(see 10. Sup. p : 52)
2015 (Feb 08), ch, f, ITABELLUS by Rey De Cafe (USA)
Ahmet Bakır
FREE AS A BIRD , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Flying Chevron (USA), out of Flower Delivery (USA), by Stately Don
(USA) (see 9. Sup. p : 51)
2015,dead foal, by Scream To Scream (IRE)
FREE FIGHTER , ch , 2003 , bred by Yaşar Gölbaş, by Mujtahid (USA), out of Historiette (GB), by Chief's Crown (USA) (see
9. Sup. p : 51)
2015 (Jan 18), ch, c, by Talip Han (IRE)
Hakkı Yener
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 10.
Sup. p : 52)
2015, barren to After Market (USA)
FRENCH ACTRESS (USA) , b , 2000 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Mercantile (FR), by
Kenmare (FR) (see 10. Sup. p : 52)
2015 (Apr 21), b, f, by Agresivo (USA)
Zekeriya Aydın
FRIDA , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ and Gülay Atığ, by Shining Steel (GB), out of Golden Mayores, by Efisio (GB)
(see 10. Sup. p : 52)
2015, barren to Gold For Lady
FROGGY , ch , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of French Guichet (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 10.
Sup. p : 53)
2015, barren to Divine Light (JPN)
FULL STORM (USA) , b , 2007 , bred by Carl Bowling Ellen Thompson, by Full Mandate (USA), out of Stormack (USA), by
Future Storm (USA) (see 10. Sup. p : 53)
2015, barren to Cuvee (USA)
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 9.
Sup. p : 52)
2015 (Jan 19), ch, f, by Kıng Alex
Mehmet Emre Hadioğlu
62
Kısraklar - Broodmares
FUSS CAT , b , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see
10. Sup. p : 53)
2015 (Mar 11), b, f, by Expansion (USA)
İsmail Hadioğlu
GAGKOŞ , b , 2003 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bijou D'inde (GB), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see
10. Sup. p : 53)
2015,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S, by Brief Truce (USA), out of Gertrude Lawrence (IRE), by
Ballymore (IRE) (see 10. Sup. p : 53)
2015 (Feb 27), b, f, by Pan Rıver
Tamer Koldaş
GALETEA , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Manila (USA), out of Lost Afternoon (USA), by Halo (USA) (see 9.
Sup. p : 52)
2015 (Mar 18), b, f, by Country Reel (USA)
Ömer Halim Aydın
GALOHA , b , 2007 , bred by Selahattin Gedik, by Galetto (FR), out of Aloha II, by Barbar (see 9. Sup. p : 53)
2015 (Mar 20), b, f, MY VALLEE by Three Valleys (USA)
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
GALONIKA , ch , 2009 , bred by İdil Atakol, by Victory Gallop (CAN), out of Klubnika, by Johny Guıtar (see 10. Sup. p : 53)
2015 (Apr 15), b, c, by Dai Jin (GB)
Kayhan Selamoğlu
GALVANLI , b , 2009 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Always A Classic (CAN), out of Snıper, by Pennine Walk (IRE)
(see 10. Sup. p : 53)
2015 (Mar 10), b, c, YELYARAN by Luxor
Fahri İşinibilir
GAMBITANIN KIZI , b , 2006 , bred by İbrahim Altınöz, by River Special (USA), out of Gambita (IRE), by Tenby (GB) (see
9. Sup. p : 53)
2015 (Apr 25), b, f, PEANUT by Rıo De Janeıro
Doğaner İçöz
GAVIOTTA , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 53)
2015 (Mar 08), ch, f, PRINCESS BALOV by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
GEISHA , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Hamas (IRE), out of Foscaria (GB), by Formidable (USA) (see 10. Sup. p : 54)
2015 (Feb 01), ch, c, by Inspector
Mehmet Doğan
GEMINI JOAN (GB) , b , 2006 , bred by Nawara Stud Co Ltd , by Montjeu (IRE), out of Cephalonie (USA), by Kris S (USA)
(see 10. Sup. p : 54)
2015 (Mar 27), b, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
GENÇ ALBİNA , ch , 2006 , bred by Galip Gençol, by Manila (USA), out of Patara I, by Arslan (see 10. Sup. p : 54)
2015 (Apr 05), ch, f, STAR ALBİNA by Kaneko
Coşkun Yıldız
GENÇ ANGEL , b , 2006 , bred by Galip Gençol, by Sun Music (IRE), out of Serapcan, by Royal Bequest (CAN) (see 10. Sup.
p : 54)
2015 (Feb 08), ch, f, STAR ANGEL by Genç Gürkan
Coşkun Yıldız
63
Kısraklar - Broodmares
GENÇCEREN , b , 2008 , bred by Galip Gençol, by Kaneko, out of Rinsa, by Ocean Crest (USA) (see 10. Sup. p : 54)
2015 (Apr 03), b, c, by Powerscourt (GB)
Hatice Yıldız
GENIUS , b , 2008 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Royal Abjar (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 10.
Sup. p : 54)
2015 (Jan 20), b, f, by Dr Fong (USA)
Sebati Duman
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 10. Sup. p : 54)
2015 (May 15), b, f, by After Market (USA)
Birol Çınaroğlu
GEZİNTİ BEBEK , b , 2008 , bred by Tahsin Begimgil, by Grand Ekinoks, out of Kuzey Rüzgarı, by Czaravich (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 64)
2015, barren to Mali
GIARO , b , 2005 , bred by Hasan Güven, by Denkyra, out of Scorpıo, by Pennine Walk (IRE) (see 10. Sup. p : 54)
2015, barren to Luxor
GIFTED APAKAY (USA) , ch , 2007 , bred by R.D. Hubbard, by Leroidesanimaux (BRZ), out of Sentimental Gift (USA), by
Green Dancer (USA) (see 9. Sup. p : 53)
2015 (Mar 19), ch, f, by Toruk Macto (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
GIMME HOPE JOANNA , b , 2006 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont
(USA) (see 10. Sup. p : 54)
2015 (Feb 26), b, f, MY HOPE by Three Valleys (USA)
Ethem Kaya
GINGA GIRL , b , 2004 , bred by Mustafa Çöldür, by Sri Pekan (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 10.
Sup. p : 55)
2015 (Apr 20), b, c, by Zanjero (USA)
Ömer Peynirci
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 10. Sup. p : 55)
2015 (May 17), b, c, by Faırson
Salih Yıldızer
GIRL OF KING , b , 2006 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Bin Ajwaad (IRE), out of İman, by Karayel (see 10. Sup. p : 55)
2015 (Feb 12), b, f, WELKIN by Gılıtter
Haci İpek
GIRLIE , b , 2005 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by West By West (USA), out of Sun Child (USA), by Beau Genius (USA) (see
10. Sup. p : 55)
2015, barren to Faırson
GISABELLE , b , 2007 , bred by Derviş Meral, by Strike The Gold (USA), out of Black Baby, by Marlin (USA) (see 10. Sup. p
: 55)
2015 (May 05), b, c, WHITE SUNSATION by Nuhbaba
Cem Atılgan
GİZEMNAZ , b , 2010 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Irish Shuttle (IRE), out of Ave Marıa, by Johny Guıtar (see 6. Sup. p :
12)
2015 (May 11), b, f, by Indigo Red (GB)
Mehmet Korkmaz
64
Kısraklar - Broodmares
GLASHEEN (USA) , b , 2004 , bred by Pamela Dupont LLC, by Take Me Out (USA), out of Just Cuz (USA), by Cormorant
(USA) (see 9. Sup. p : 54)
2015, barren to Champs To Champs
GLASS PATH (USA) , ch , 2007 , bred by Paxton Anderson, by El Corredor (USA), out of Afternoon Krystal (USA), by
Afternoon Deelites (USA) (see 10. Sup. p : 55)
2015 (Apr 04), b, f, by Mendip (USA)
Abdulsamet Tekin
GLORIA MUNDI , b , 2007 , bred by İdil Atakol, by Mountain Cat (USA), out of Ulibka, by Johny Guıtar (see 10. Sup. p : 55)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
GO DANCING (GB) , b , 2004 , bred by Crandon Park Stud, by Golan (IRE), out of Torrid Tango (USA), by Green Dancer
(USA) (see 9. Sup. p : 55)
2015 (Feb 20), b, f, by Lion Heart (USA)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
GOING WITH MUMMY (IRE) , b , 2006 , bred by Patrick M Ryan, by Masterful (USA), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 10. Sup. p : 55)
2015 (Apr 23), b, f, by Azaraks
Süleyman Fehmi Karagöz
GOLANLI , ch , 2005 , bred by Mehmet Çelik, by Ashkalani (IRE), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 10.
Sup. p : 55)
2015 (May 31), b, c, TEMPOMIX by Yosan
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
GOLD BLOSSOM (IRE) , ch , 2006 , bred by Grangecon Stud, by Danehill Dancer (IRE), out of Lovely Blossom (FR), by
Spinning World (USA) (see 10. Sup. p : 56)
2015 (Feb 17), ch, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
GOLD COAST CAT (USA) , b , 2005 , bred by F. J. F. M. LLLC, by Tale Of The Cat (USA), out of Connecting Link (USA),
by Linkage (USA) (see 10. Sup. p : 56)
2015 (May 04), b, c, by Zanjero (USA)
Mares Havuz Arıtma İnş.
GOLD HYPERION , ch , 1994 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Pharly (FR), out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
10. Sup. p : 56)
2015,early abortion, by Kaneko
GOLD PLAY , ch , 2006 , bred by Ertan Öznur and Sinan Öznur, by Royal Abjar (USA), out of Zeugma (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 10. Sup. p : 56)
2015 (Feb 20), b, f, by Mendip (USA)
Ahmet Sedat Danışoğlu
GOLD TULIP , ch , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mountain Cat (USA), out of Celebrity Style (USA), by Seeking
The Gold (USA) (see 10. Sup. p : 56)
2015 (Mar 25), b, f, by Tony Montana
Oğuz Yalçın
GOLDA , ch , 2008 , bred by Emir Alkaş, by Bosporus (IRE), out of Mabi, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 56)
2015 (Mar 26), ch, f, by Win River Win (USA)
Erdinç Saltabaş
65
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN BOS , gr , 2009 , bred by Hulusi Çil, by Bosporus (IRE), out of Golden Leaf, by West By West (USA) (see 10. Sup.
p : 56)
2015 (Mar 20), b, c, ÇELAKIL by Indigo Red (GB)
Ali Gözkemal
GOLDEN DAUGHTER , ch , 2011 , bred by Gülseren Sezal and Gürcan Aday, by Bosporus (IRE), out of Ma Belle Fılle, by
Banko II (see 7. Sup. p : 83)
2015 (Apr 15), ch, f, GOLDEN DARLING by Indian Days (GB)
Muhammed Ali Sevgili
GOLDEN DREAM , ch , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Dinyeper (GB), out of La Peregrına, by Thyphonıc Rısıng (see
10. Sup. p : 56)
2015 (Mar 13), ch, f, BERİTAN by Golden Sun
Yasin Taniş and Şehmus Alişiroğlu
GOLDEN DROP , b , 2010 , bred by Bülent Taşçı, by Spectrando (IRE), out of Parisean Love (FR), by Revoque (IRE) (see 6.
Sup. p : 107)
2015, barren to Halicarnassus (IRE)
GOLDEN INFINITY (USA) , ch , 2009 , bred by Adena Springs, by Ghostzapper (USA), out of Last Romance (USA), by Wild
Rush (USA) (see 9. Sup. p : 56)
2015, barren to Kaneko
GOLDEN LEAF , gr , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 10. Sup. p : 57)
2015, barren to Banknote (GB)
GOLDEN MAYORES , b , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Salilia (IRE), by Nishapour (FR) (see 8. Sup. p :
54)
2015, barren to Banknote (GB)
GOLDEN NIGHT , ch , 2008 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Luxor, out of Kınalı Yörük, by Always A Classic (CAN) (see 4. Sup.
to v 3, p : 61)
2015 (Jun 01), b, c, by Derviş Ağa
Sena Bayrak
GOLDEN OLIVE , b , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 10.
Sup. p : 57)
2015 (Mar 03), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Ercan Tatı
GOLDEN PIE , b , 2005 , bred by İbrahim Tamer, by Royal Abjar (USA), out of Apple Pıe, by Knight Line Dancer (IRE) (see
10. Sup. p : 57)
2015 (Mar 23), b, c, by Luxor
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
GOLDEN RIVER , ch , 2002 , bred by Turgay Sasallı, by River Special (USA), out of Lucky Princes, by Golden Prınce (see
10. Sup. p : 57)
2015 (Apr 15), b, f, by Derviş Ağa
Erol Şirin
GOLDEN ROCK , b , 2002 , bred by Erçin Kayar, by Marlin (USA), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see
10. Sup. p : 57)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
66
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN ROSE , ch , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Rose Noır, by
Doyoun (IRE) (see 10. Sup. p : 57)
2015 (Feb 08), ch, f, GOLDENVELO by Indian Days (GB)
Mikail Demirbilek
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of
Dearest Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 10. Sup. p : 57)
2015, barren to Al's Theatre (USA)
GOLDGREEN , ch , 2007 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Green Gönen, out of Goldvalley, by Strike The Gold (USA) (see 9.
Sup. p : 57)
2015 (Mar 11), b, f, BUSELENE by Sports Hero (USA)
Aydın Engin
GOLDRUSH (FR) , ch , 1999 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Common Grounds (GB), out of Gold Bride (USA), by
Unbridled (USA) (see 10. Sup. p : 57)
2015, barren to İnderesi
GOLDVINE , ch , 2009 , bred by Şerafettin Gedik, by Strike The Gold (USA), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA)
(see 10. Sup. p : 58)
2015, barren to Halicarnassus (IRE)
GOLUBUSHKA (USA) , b , 2004 , bred by John Mulholland and Martha Jane Mulholland, by Giant's Causeway (USA), out of
Chaste (USA), by Cozzene (USA) (see 10. Sup. p : 58)
2015 (Apr 21), ch, c, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
GOMAN , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 10. Sup. p : 58)
2015,dead foal, by Indigo Red (GB)
Died in 2015
GOOD EVENING (USA) , b , 2003 , bred by Janis R. Whitham, by Dixieland Heat (USA), out of Tuesday Evening (USA), by
Nodouble (USA) (see 10. Sup. p : 58)
2015 (Feb 28), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
GOOD MEMORY , ch , 2005 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Bosporus (IRE), out of Loch Diamond (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 10. Sup. p : 58)
2015 (Jan 30), ch, c, LAST SHADOW by Kaneko
Oğuz Tekcan
GOOD TIME GIRL , ch , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Gaye, by Yemken (GB) (see 10. Sup.
p : 58)
2015 (May 01), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
GORDION , b , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by West By West (USA), out of Just On The Market (IRE), by
Shalford (IRE) (see 10. Sup. p : 58)
2015 (May 20), b, f, AVSU by Country Reel (USA)
Ali Oken
GÖKBENİM , gr , 2006 , bred by Alaattin Karaca, by Distant Relative (IRE), out of Maralcan, by Barbar (see 10. Sup. p : 58)
2015, barren to Lıttle Gangster
67
Kısraklar - Broodmares
GÖKÇE GELİN , b , 2009 , bred by Selahattin Turgu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kaviyolu, by Marlin (USA) (see 10. Sup. p
: 58)
2015 (Feb 11), b, f, RATIONAL CHOICE by Yonaguska (USA)
Gökçe Turgu
GÖKÇENİL , ch , 2008 , bred by Selahattin Turgu, by Mountain Cat (USA), out of Affairiste (IRE), by Simply Great (FR) (see
10. Sup. p : 58)
2015 (Apr 11), b, f, ABROSIVE by Victory Gallop (CAN)
Nirgül Turgu
GÖKMAVİSİ , b , 2010 , bred by Hünkar Adalı, by Türcosel, out of Cherry On Top, by Sri Pekan (USA) (see 6. Sup. p : 27)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
GÖKTULUY , ch , 2003 , bred by Cengiz Tuluy, by Barnato (USA), out of Well Off, by Golden Prınce (see 10. Sup. p : 58)
2015 (Feb 17), b, c, by Tony Montana
Derya Deniz Kanar
GÖLCÜK FIRTINASI , ch , 2004 , bred by Tekin Akyavuz, by Young Prınce, out of Çelebi Sultan, by Çelebi (see 10. Sup. p :
59)
2015 (Feb 21), ch, f, GÜLDÜR YÜZÜMÜ by Indian Days (GB)
Tekin Akyavuz
GÖNÜL VEREN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Common Grounds (GB), out of İcraat, by Barnato (USA)
(see 9. Sup. p : 58)
2015 (Apr 17), ch, f, by Rey De Cafe (USA)
Oğuz Yalçın
GÖZDE SULTAN , b , 2003 , bred by Emine Dizdar, by Mountain Cat (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see
10. Sup. p : 59)
2015 (May 13), b, c, by Cuvee (USA)
Zekiye Doğantürk
GRACEFUL STEPS (IRE) , b , 2004 , bred by John Davis And Newtown Stud, by Desert Prince (IRE), out of Ghassak (IRE),
by Persian Gold (IRE) (see 10. Sup. p : 59)
2015 (May 18), b, f, PRENSES RABİA by Faırson
Murat Gençer
GRADIVA (USA) , b , 2005 , bred by Mr Norman Cheng, by Grand Slam (USA), out of Ascension (IRE), by Night Shift (USA)
(see 10. Sup. p : 59)
2015 (Apr 30), b, f, by Barudi
Çağatay İşıkçı
GRAND DESIGN (GB) , b , 2002 , bred by Whitsbury Manor Stud & Piegon House Stud, by Danzero (AUS), out of Duende
NIN ÜLKE KODU YOK, by High Top (IRE) (see 10. Sup. p : 59)
2015 (Mar 09), b, f, GRAND PALACE by Powerscourt (GB)
Ali Levent Dilmaç
Died in 2015
GRAND WOMAN , b , 2007 , bred by Yunus Karan, by Unaccounted For (USA), out of Papatya I, by Barbar (see 9. Sup. p :
58)
2015 (Jan 21), b, f, GOOD NIGHT by Kıng Bıshop
Nazan Tuncar
GRANDCHANGE , b , 2006 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dilum (USA), out of Güz Yağmuru, by Sarisaka (GB) (see 10.
Sup. p : 59)
2015, barren to Dai Jin (GB)
68
Kısraklar - Broodmares
GRANT GIFT , b , 2006 , bred by Mustafa Ateş, by Royal Abjar (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see 10.
Sup. p : 59)
2015, barren to Champs To Champs
GRAP TO GRAP , b , 2008 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Lady Carmen (IRE), by Petong
(GB) (see 10. Sup. p : 59)
2015, barren to Acem
GREAT RUNNER , b , 2008 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Red Bishop (USA), out of Apple Blossom, by Castle Rising
(GB) (see 10. Sup. p : 59)
2015 (Apr 21), b, c, by Scarface
Şaban Şerif Saraçoğlu
GRECIAN GRAIL (IRE) , ch , 2001 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd, by Rainbow Quest (USA), out of Grecian Urn (IRE),
by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 10. Sup. p : 60)
2015 (Apr 29), b, f, by Pressing (IRE)
Şükrü Keklikoğlu
GREEN FLAG , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of River Jet (USA), by Lear Fan (USA)
(see 9. Sup. p : 59)
2015 (Apr 22), b, f, by Kaneko
Bülent Taşçı
GREEN LILY , ch , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 8. Sup. p :
56)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
GREEN PENNY , b , 2010 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Sinndar (IRE), out of Pennyghael (UAE), by Pennekamp
(USA) (see 6. Sup. p : 108)
2015, barren to Kaneko
GREENGAGE , b , 2010 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Gavıotta, by Galetto (FR) (see 6. Sup. p : 51)
2015 (May 23), b, c, KING SERHAT by Kıng Bıshop
Serhat Kaya
GROUND SHAKER , ch , 2009 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Grand Ekinoks, out of Çok Çok (IRE), by Night Shift
(USA) (see 9. Sup. p : 59)
2015 (Mar 10), b, c, MAGIC RAMPER by Luxor
Tuncer Gökçe
GUILTY CONSCIOUS , b , 2009 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Valerie (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
10. Sup. p : 60)
2015, barren to Pressing (IRE)
GULA BERFİ , b , 2008 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Common Grounds (GB), out of Rose Marıe, by Distant Relative
(IRE) (see 9. Sup. p : 59)
2015, barren to Golden Sun
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see
9. Sup. p : 59)
2015, barren to Impresarıo
69
Kısraklar - Broodmares
GURU RINPOCHE , b , 2002 , bred by Bahadır Gödek, by Doyoun (IRE), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
(see 10. Sup. p : 60)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
GÜL BEBEĞİM , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 9. Sup. p : 59)
2015,slipped foal, by Indigo Red (GB)
GÜL ÇİÇEĞİ , b , 2004 , bred by Naci Birsen, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gold Magnum, by Glorious Peak (USA) (see 8.
Sup. p : 56)
2015 (May 24), b, c, COMPANERO by Zanjero (USA)
Ural Türkuşağı
GÜLARZUM , b , 2007 , bred by Turhan Çakar, by Pardon (FR), out of Dance On Air (IRE), by Lion Cavern (USA) (see 10.
Sup. p : 60)
2015, barren to Çelikmehmet
GÜLAYIM , b , 2007 , bred by Şadi Kaan Sezen, by Bosphorus Kıng, out of Tessaby (GER), by Surumu (GER) (see 10. Sup. p :
60)
2015 (May 10), b, c, JAKEY by Golden Sun
Mehmet Avcı
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 10.
Sup. p : 60)
2015, barren to Medya
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 10.
Sup. p : 60)
2015 (Mar 18), b, f, by Bosporus (IRE)
Erkan Öztenekeci
GÜLEN GELİN , b , 2008 , bred by Zahit Demirkan, by Perfect Storm, out of Cıty Bank, by Barbar (see 10. Sup. p : 61)
2015 (Mar 30), b, c, KAYAFIRTINASI by Transacoustıc
Beşir Kaya
GÜLERKIZ , b , 2007 , bred by Murat Can Türksev, by Muratcan, out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 10.
Sup. p : 61)
2015, barren to Sarsılmaz
GÜLİZ , ch , 2010 , bred by Erman Çıkıllı, by Royal Abjar (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 6. Sup.
p : 64)
2015 (May 20), b, c, by Perfecto
Erman Çıkıllı
GÜLİZAR , b , 2002 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Sea Hero (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 9. Sup. p : 60)
2015, barren to After Market (USA)
GÜLNAL , b , 1996 , bred by Adil Tügel, by My Volga Boatman (USA), out of Adelayt, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p : 57)
2015, barren to Azaraks
70
Kısraklar - Broodmares
GÜLNİHAL , b , 2004 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Eagle Eyed (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 10. Sup. p : 61)
2015 (Mar 09), b, f, by After Market (USA)
Nevfel Özgüzel
GÜLRA , ch , 2010 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Pıece Of Cake, by Mujtahid (USA) (see 6. Sup. p : 109)
2015 (Feb 18), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Ersan Özbelge and Cem Özbelge
GÜLSEÇ , ch , 2008 , bred by Şaban Gül, by Royal Abjar (USA), out of Moon Davon, by Strike The Gold (USA) (see 10. Sup.
p : 61)
2015 (Mar 22), ch, c, by Talip Han (IRE)
Mustafa Candal
GÜLŞAH HANIM , ch , 2005 , bred by Ali Sülün, by Mujtahid (USA), out of Sülünkız, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 60)
2015 (Apr 10), ch, c, BABA URAL by Cuvee (USA)
Erdal Ural
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 9. Sup.
p : 60)
2015 (Feb 20), b, f, by Dr Fong (USA)
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina
Love (IRE), by Law Society (USA) (see 10. Sup. p : 61)
2015 (Jan 23), b, f, by Yonaguska (USA)
Lütfü Kıpkıp
GÜLÜMSER , b , 2011 , bred by Ömer Halim Aydın, by Yonaguska (USA), out of Engagement (GB), by Generous (IRE) (see
7. Sup. p : 40)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath, by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
(see 10. Sup. p : 61)
2015 (May 11), b, c, by Bosporus (IRE)
Erkan Öztenekeci
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 61)
2015 (May 13), b, c, AKINDAĞ by Malkoçoğlu (USA)
Sabri Altın
GÜRFİDAN , b , 2000 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Barnato (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see 8. Sup. p :
58)
2015,early abortion, by Perfecto
GÜRPINAR , gr , 2003 , bred by Zekeriya Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Göze, by George Thomas (see 10. Sup. p : 61)
2015, barren to Teeth To Teeth (IRE)
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 9. Sup. p :
61)
2015, barren to Teksas Hasan
GÜZEL GELİN , b , 2002 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Eagle Eyed (USA), out of Lady Unıon, by Castle Rising (GB)
(see 10. Sup. p : 61)
2015 (Apr 26), b, c, by Dai Jin (GB)
Hacı Altın
71
Kısraklar - Broodmares
GÜZİDE KOÇ , b , 2003 , bred by Kerem Başkoç, by Sherıff, out of Turn To Gold, by Seymour Hicks (FR) (see 8. Sup. p : 58)
2015 (Mar 12), b, f, by Luxor
Kerem Başkoç
GÜZİHALA , b , 2001 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Ekin, by George Thomas (see 8. Sup. p :
58)
2015 (Mar 21), b, f, by Bosporus (IRE)
Kağan Özcan
HABIBETY , b , 2004 , bred by İbrahim Altınöz, by Bin Ajwaad (IRE), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 10. Sup. p
: 61)
2015 (Mar 05), b, c, ALTINCI HİS by Faırson
Mehmet Akçil
HABINAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 10. Sup. p : 61)
2015 (Feb 08), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Orhan Tanatar
HADİSE , b , 2004 , bred by Halid Milli, by Sea Hero (USA), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 61)
2015 (Feb 28), b, f, DİŞİKAFKASLI by Mendip (USA)
Beşir Kaya
HAF (IRE) , b , 2007 , bred by Ballyhane Stud, by Iron Mask (USA), out of Lady Peculiar (CAN), by Sunshine Forever (USA)
(see 10. Sup. p : 62)
2015,slipped foal, by Rey De Cafe (USA)
HAITI , b , 2010 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Back To Back (IRE), by College Chapel (GB)
(see 6. Sup. p : 14)
2015 (Apr 14), b, f, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
HAJRACE (GB) , b , 2008 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sakhee (USA), out of Mufradat (IRE), by Desert
Prince (IRE) (see 9. Sup. p : 61)
2015 (Jan 12), b, f, AKYAKALIKIZ by Pressing (IRE)
Levent Demirgüreş
HALAAK (USA) , b , 2006 , bred by Brereton C. Jones, by Harlan's Holiday (USA), out of Henderson Band (USA), by Chimes
Band (USA) (see 10. Sup. p : 62)
2015 (Feb 01), b, c, HERKÜL by Astrakhan
Adem Erdölek
HALE , b , 2007 , bred by Ahmet Aksencer, by Unaccounted For (USA), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see 10.
Sup. p : 62)
2015, barren to Kaneko
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , bred by Sc. Blueberry S R L, by Halling (USA), out of Polar Charge (GB), by Polar
Falcon (USA) (see 10. Sup. p : 62)
2015, barren to Talip Han (IRE)
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , bred by Seim, Springman & Methvin, by Bustopher Jones (USA), out of Liba's Choice
(USA), by Halo (USA) (see 10. Sup. p : 62)
2015 (May 26), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Yasemin Topçu
72
Kısraklar - Broodmares
HAMİTİN KIZI , b , 2005 , bred by Refik Hamit Botasun, by Turaç (IRE), out of April Point (IRE), by Fools Holme (USA)
(see 10. Sup. p : 62)
2015, barren to Divine Light (JPN)
HAMPTON LUCY (IRE) , b , 1999 , bred by Brittas House Stud, by Anabaa (USA), out of Riveryev (USA), by Irish River
(FR) (see 8. Sup. p : 59)
2015 (Feb 26), b, f, by Tony Montana
Derya Deniz Kanar
HANDE SULTAN , b , 2002 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 10.
Sup. p : 62)
2015, barren to Powerscourt (GB)
HANDIYA (IRE) , b , 2008 , bred by Ahmet Kavran, by Barathea (IRE), out of Handaza (IRE), by Be My Guest (USA) (see 10.
Sup. p : 62)
2015 (Mar 10), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Ahmet Kavran
HANGEL , ch , 2000 , bred by Sedat Üründül, by Abrek, out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see 10. Sup. p : 62)
2015 (Mar 05), ch, c, by Three Valleys (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 10. Sup. p : 62)
2015 (Mar 27), b, f, by Powerscourt (GB)
Adil Mert Kaya
HANİS KIZI , b , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 10. Sup. p :
63)
2015 (Apr 03), b, f, MARİŞKE by Sports Hero (USA)
Aydın Engin and Çetin Erten
HANKEPEK KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Lugano, out of Ave Marıa, by Johny Guıtar (see 10. Sup. p : 63)
2015 (Mar 21), b, c, by Win River Win (USA)
Serhat Ürküt and Nazlı Ürküt
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see
10. Sup. p : 63)
2015, barren to Lion Heart (USA)
HAPRY MARE , ch , 2003 , bred by Sebahaddin Şen, by Lockton (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup.
p : 63)
2015 (Jan 12), ch, f, by Rey De Cafe (USA)
Ufuk Bayat
HARBİKIZ , b , 2009 , bred by Süleyman Kolay, by Babadayi (GB), out of Don't Stop, by Lockton (GB) (see 5. Sup. p : 31)
2015 (Feb 15), b, c, KARAFIRAT by Bosporus (IRE)
İlyas Kılınç
HARMONY IN BLUE , b , 2007 , bred by Melis Kurtel Emin, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing
Dissident (USA) (see 10. Sup. p : 63)
2015 (May 31), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Melis Kurtel Emin
73
Kısraklar - Broodmares
HARPUT GÜZELİ , ch , 2007 , bred by Kayahan Köylü, by Dinyeper (GB), out of Excuseme, by Arslan (see 10. Sup. p : 63)
2015 (Apr 12), b, f, ARVİŞ by After Market (USA)
Kenan Özdemir
HARRARE , b , 2005 , bred by Selahattin Gedik, by Bijou D'inde (GB), out of Aloha II, by Barbar (see 10. Sup. p : 63)
2015,dead foal, by Green Gönen
Died in 2015
HASRETPINAR , b , 2011 , bred by Aziz Karakurt, by Velociraptor (GB), out of Mecim, by Manchurıa (see 7. Sup. p : 88)
2015,slipped foal, by Mehmet Bora
HASTA LA VISTA , b , 2009 , bred by Melih Gürsoy and İsmail Levent Zümreoğlu, by Velociraptor (GB), out of Sharapova, by
Mujtahid (USA) (see 5. Sup. p : 107)
2015 (Apr 18), ch, f, VIOLENT WIND by Teeth To Teeth (IRE)
Erol Gökkaya
HATHENIA (FR) , b , 2006 , bred by M. Alec Head & Ghislaine Head, by Numerous (USA), out of Heritiere (AUS), by
Anabaa (USA) (see 10. Sup. p : 63)
2015 (Apr 06), gr, f, by Native Khan (FR)
Selin Dikencik
HATSUMOMO , b , 2000 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Always A Classic (CAN), out of Northern Sınger, by Chief
Singer (IRE) (see 10. Sup. p : 63)
2015, barren to Last Legend
HAVE A NICE DAY , b , 2010 , bred by Emin Can, by Bosporus (IRE), out of Lady Master, by Fasht Eldebl (GB) (see 6. Sup.
p : 77)
2015 (Feb 06), b, f, by Dai Jin (GB)
Celal Cingöz
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 9. Sup. p
: 63)
2015 (May 01), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Adil Mert Kaya
HAVVANUR , b , 2006 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Mystic Charm (GB), by Nashwan (USA) (see 9.
Sup. p : 63)
2015 (Apr 01), ch, f, by Whos Next
Gıyasettin Şen
HAYAL MEYAL , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see
10. Sup. p : 64)
2015 (Feb 10), b, c, by After Market (USA)
Adil Mert Kaya
HAYATIM ROMAN , ch , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Roman Art (USA), out of Just On The Market (IRE),
by Shalford (IRE) (see 10. Sup. p : 64)
2015 (Apr 21), ch, c, CATCHMEIFYOUCAN by Dai Jin (GB)
Ethem Kaya
HAYEL , b , 2009 , bred by Şahin Bucak, by Velociraptor (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB) (see 5. Sup. p :
22)
2015, barren to Indigo Red (GB)
74
Kısraklar - Broodmares
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 10. Sup. p : 64)
2015 (Mar 20), b, c, by Sri Pekan (USA)
Zahide Üçeş
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 10.
Sup. p : 64)
2015 (Apr 20), ch, c, by Cuvee (USA)
Mehmet Sencer Girgin
HAZFER , ch , 2010 , bred by Remazan Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Confıdence, by Sea Hero (USA) (see 6. Sup. p :
29)
2015 (Mar 25), ch, f, by Scarface
Ergun Kalabak
HEART , b , 2009 , bred by Hayrettin Karamazı, by Royal Abjar (USA), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see 10.
Sup. p : 64)
2015 (Jan 30), b, f, FELAROF by Cuvee (USA)
Hikmet Kızılca
HEAVEN'S HELP (USA) , b , 2001 , bred by Skymarc Farm Inc. foaled in USA and imported from FR in 2014, ( see Am. SB v :
32 ), by Royal Academy (USA), out of Heaven's Command (GB), by Priolo (USA)
2015 (Apr 14), b, c, by Powerscourt (GB)
İsmail Gül
HEAVEN LOVE , b , 2009 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Vere's Love, by Galetto (FR) (see 10.
Sup. p : 64)
2015, barren to Indian Days (GB)
HEIRESS S , gr , 2004 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Allegrine (FR), by General Holme (USA) (see 10. Sup. p : 64)
2015 (Feb 26), b, f, by Fancymera
Murat Mergin
HELDERBERG (USA) , b , 2000 , bred by Becky Thomas, by Diesis (GB), out of Banissa (USA), by Lear Fan (USA) (see 10.
Sup. p : 64)
2015 (Mar 31), b, c, by Sultans Of Swıng
Murat Mergin
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 10.
Sup. p : 64)
2015 (Mar 24), b, f, by Astrakhan
Adil Mert Kaya
HELİNA , b , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Sea Hero (USA), out of Helin, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p : 64)
2015 (Mar 22), b, c, by After Market (USA)
Tarık Aydın
HELLOIMUSTBEGOING (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Red Ransom (USA), out of Arsaan (USA),
by Nureyev (USA) (see 9. Sup. p : 64)
2015,dead foal, by After Market (USA)
Died in 2015
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 10. Sup.
p : 65)
2015 (Apr 27), b, f, by Değirmendereli
Orhan Kibar
75
Kısraklar - Broodmares
HENDRINA (IRE) , b , 2003 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, (
see GSB v : 45, p : 2114 ), by Daylami (IRE), out of Handaza (IRE), by Be My Guest (USA)
2015 (Apr 09), b, c, DOUBLE HONOR by Epaulette (AUS)
Taner Turgu
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 10. Sup. p : 65)
2015 (Mar 20), ch, c, İKİKARDEŞ by Indian Days (GB)
Ömer Çiçekçi
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 9. Sup. p : 64)
2015,dead foal, by Yonaguska (USA)
Died in 2015
HERECOMESTHERAIN , ch , 2009 , bred by Duygu Fatura Oluk, by Elixir (IRE), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot
Knight (CAN) (see 5. Sup. p : 75)
2015 (Apr 07), ch, f, by De Nıro
Cuma Akduman
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 10.
Sup. p : 65)
2015 (Apr 30), ch, f, by Lion Heart (USA)
Hakan Sabri Özcan
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 10. Sup. p : 65)
2015 (Mar 17), b, f, HECTORINE by Kaneko
Ali Levent Dilmaç
HEY FIDDLE FIDDLE (IRE) , b , 2009 , bred by C.O.P Hanbury , by One Cool Cat (USA), out of Crystal Valkyre (IRE), by
Danehill (USA) (see 10. Sup. p : 65)
2015 (Mar 16), ch, f, by Toruk Macto (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
HICCUP , b , 2006 , bred by Türker Demir and Yıldırım Bulduk, by Eagle Eyed (USA), out of Selin Tanem, by Handsome Star
(IRE) (see 9. Sup. p : 65)
2015 (Mar 08), b, f, BAKUR by Indian Days (GB)
Bozan Demir
HIDDEN LAKE , gr , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by West By West (USA), out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 10.
Sup. p : 65)
2015 (Apr 26), b, c, ZONARO by Scream To Scream (IRE)
İsmet Çakmakoğlu
HIGH CONTRAST (USA) , b , 2004 , bred by Rowland Miller & Eleanor Miller, by E Dubai (USA), out of Worth's Girl (USA),
by Devils Bag (USA) (see 8. Sup. p : 63)
2015 (Feb 18), b, f, by Perfect Storm
Özbelge
Gürhan Şevket Özbelge and Cem
HIGH HOPE , b , 2007 , bred by Mustafa Molu, by Desert Sound (IRE), out of Nida, by Sea Hero (USA) (see 10. Sup. p : 65)
2015 (Jan 16), ch, f, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
10. Sup. p : 65)
2015, barren to Three Valleys (USA)
76
Kısraklar - Broodmares
HIGH TEA , gr , 2007 , bred by Berrin Gedik, by Galetto (FR), out of Haute Rive (FR), by Highest Honor (FR) (see 10. Sup. p :
66)
2015, barren to Green Gönen
HIGH VOLTAGE , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Accelerator (USA), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion
(USA) (see 7. Sup. p : 61)
2015, barren to Invasion (IRE)
HIGHEST APPROVAL (USA) , ch , 2007 , bred by Live Oak Stud, by High Fly (USA), out of Win Approval (USA), by With
Approval (CAN) (see 10. Sup. p : 66)
2015 (Apr 25), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
San.Tic.Ltd.Şti
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 10. Sup. p : 66)
2015 (Mar 17), b, f, by Banknote (GB)
Cengiz Deniz
HILL ONE , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 10. Sup. p :
66)
2015 (Apr 07), b, c, HEDBAN by Indian Days (GB)
Mustafa Hakkı Üçeş
HILL POINT , b , 2006 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Zaptiye, out of Filika, by Primo Dominie (GB)
(see 10. Sup. p : 66)
2015 (Mar 05), b, f, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
HIRÇINGÜL , b , 2010 , bred by Hayrullah Doğan and Ümit Bekmezci, by Divine Light (JPN), out of Hırçın Güzel, by Galetto
(FR) (see 6. Sup. p : 63)
2015,early abortion, by Tevez
HIZELİN KIZI , b , 2006 , bred by Tahsin Hızel, by Old Bond, out of Dandini, by Tüten (see 9. Sup. p : 66)
2015 (Feb 10), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Hasan Kaya
HİLAL YILDIZI , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Fair Cap (FR), by Always Fair (USA) (see 9. Sup. p
: 66)
2015 (Feb 24), b, f, by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
HİVDA , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Sun Dew, by Soviet Star (USA) (see 9. Sup. p : 66)
2015 (Apr 27), ch, f, by After Market (USA)
Tarık Aydın
Died in 2015
HOH MY DARLING (GB) , b , 2002 , bred by D. F. Allport foaled in GB and imported from FR in 2015, ( see GSB v : 45, p :
858 ), by Dansili (GB), out of Now And Forever (IRE), by Kris (GB)
2015 (Apr 10), b, f, by Rajsaman
Mehmet İlker Akdeniz
HOLIANNA (GER) , b , 2008 , bred by H. Kahrs, by Black Sam Bellamy (IRE), out of Hosina (GER), by Goofalik (USA) (see
10. Sup. p : 66)
2015 (Mar 22), b, f, by Dehere (USA)
Defne Tatari Üçer
77
Kısraklar - Broodmares
HOLY ROCK , b , 2009 , bred by Ergin Kayar, by Sri Pekan (USA), out of Yağmurdamlası, by Barbar (see 5. Sup. p : 130)
2015 (Apr 08), b, f, by After Market (USA)
Ahmet Sami Coşkun
HONEYGIRL , b , 2011 , bred by Erdal Kurdu, by Win River Win (USA), out of Erans Tie (IRE), by Desert Style (IRE) (see 7.
Sup. p : 40)
2015, barren to Green Manor
HOOPLAH (GB) , b , 2003 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Pivotal (GB), out of La Piaf (FR) , by Fabulous Dancer (USA)
(see 10. Sup. p : 66)
2015, barren to Dai Jin (GB)
HOPA GÜZELİ , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Angel's Song, by Manila (USA) (see 10. Sup. p :
66)
2015, barren to Talip Han (IRE)
HOPALINA (USA) , b , 1995 , bred by Timber Bay Farm, by Trempolino (USA), out of Hopscotch (GB), by Dominion (GB)
(see 10. Sup. p : 67)
2015,slipped foal, by Yavuzkaya
HOPE , b , 2004 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Sea Hero (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 10. Sup. p :
67)
2015 (Apr 01), b, c, GRAND HOPE by My Grandson (GB)
İrfan Suat Kutlu
HORATIA , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Slmaat (GB), by Sharpo (GB) (see 10.
Sup. p : 67)
2015 (Jan 27), b, f, by Cuvee (USA)
İbrahim Halil Kendirci
HOT AND SPICY (GB) , ch , 2002 , bred by Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti, by Grand Lodge (USA), out of Isle Of
Spice (USA), by Diesis (GB) (see 9. Sup. p : 67)
2015 (May 02), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
HOW COME , b , 2009 , bred by Zuhal Kurt Yıldırım, by Sri Pekan (USA), out of Ocean Sunrise (IRE), by Danehill (USA)
(see 10. Sup. p : 67)
2015 (Feb 12), b, f, by Mohıcans Son
Abdullah Cevheribucak
HURRICANE DANCER , b , 2008 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Hurricane Run (IRE), out of Mcqueenie (IRE),
by Danehill (USA) (see 10. Sup. p : 67)
2015 (Mar 27), ch, c, by Cuvee (USA)
Mete Albayrak
HURRIKANE , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 9.
Sup. p : 67)
2015 (May 05), b, f, by Country Reel (USA)
Atilla Sevim
HUZANA (GB) , b , 2005 , bred by Sir Eric Parker, by Pivotal (GB), out of Hasta (USA), by Theatrical (IRE) (see 9. Sup. p :
67)
2015 (Apr 24), b, c, by Cuvee (USA)
İrfan Ilgazlı
78
Kısraklar - Broodmares
HUZURLU , b , 2003 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sri Pekan (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 10. Sup. p : 67)
2015 (Apr 07), b, c, by Cuvee (USA)
Atilla Akar
HÜLYA HANIM , gr , 2004 , bred by Mustafa Cemal Şentürk, by Shrewd Idea (GB), out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 10. Sup. p : 67)
2015, barren to Indigo Red (GB)
HÜLYAM , ch , 2003 , bred by Sıdıka Şahin, by River Special (USA), out of Raısıng Star, by Centroline (GB) (see 10. Sup. p :
67)
2015 (Feb 17), b, c, RAWS LI BEWAIL by Champs To Champs
Emir Yener
HÜNKARIN KIZI , ch , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Hünkarım, out of Flore Fair (GB), by Polar Falcon (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 42)
2015 (Mar 30), ch, c, by Agresivo (USA)
Serdal Adalı
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 10. Sup. p : 67)
2015, barren to Sheer Honor
HYDRA , b , 2009 , bred by Harun Memik, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gırl Aten, by Sri Pekan (USA) (see 10. Sup. p : 67)
2015 (Mar 29), b, c, by Zanjero (USA)
Harun Memik
I FEEL GOOD (IRE) , b , 2000 , bred by Carlo Bozzi, by Irish River (FR), out of Political Parody (USA), by Doonesbury
(USA) (see 10. Sup. p : 68)
2015 (Apr 21), ch, f, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
I WANT LUCK , b , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Unaccounted For (USA), out of Saykaly, by Manila (USA) (see
10. Sup. p : 68)
2015 (Mar 25), b, c, by Champs To Champs
Ali Duru and Murat Azizoğlu
IAM FOREVERBLOWING (GB) , ch , 2002 , bred by Ahmed M. Foustok, by Dr Fong (USA) , out of Farhana (GB), by
Fayruz (GB) (see 10. Sup. p : 68)
2015 (Feb 05), b, f, by Luxor
Sabri Aksu
ICE QUEEN , ch , 2008 , bred by Muammer Öğüt, by Royal Abjar (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p :
68)
2015 (May 23), ch, c, by Race Hunter
Gökhan Savaşkurt
ICY JOKE (IRE) , ch , 2009 , bred by Colm McEvoy, by Strategic Prince (GB), out of Inforapenny (GB), by Deploy (GB) (see
10. Sup. p : 68)
2015,early abortion, by Speedy Turc
IGUASSU , b , 2009 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Mountain Cat (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see
10. Sup. p : 68)
2015 (May 24), b, c, ES KARAYEL ES by Victory Gallop (CAN)
79
Naile Berna Narmanlı Arpacı
Kısraklar - Broodmares
IM NO ANGEL (IRE) , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Fasliyev (USA), out of Sopran Heart (IRE), by
Barathea (IRE) (see 10. Sup. p : 68)
2015,dead foal, by Banknote (GB)
IMDINA (IRE) , b , 2001 , bred by Levent Demirgüreş, by Soviet Star (USA), out of Stellina (IRE), by Caerleon (USA) (see 9.
Sup. p : 68)
2015 (Feb 11), ch, f, ANDELA by Rey De Cafe (USA)
Levent Demirgüreş
IMELDA , b , 2009 , bred by Yaman Zingal, by Invincible Spirit (IRE), out of Alfunun (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 5.
Sup. p : 3)
2015 (Feb 07), b, f, by Dehere (USA)
Yaman Zingal
IMPASSABLE , b , 2008 , bred by Sabahattin Kolcuoğlu and Tuncay Kantarmacı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Quıck Tıme, by
Doyoun (IRE) (see 10. Sup. p : 68)
2015 (Mar 02), b, c, by Lion Heart (USA)
Tuncay Kantarmacı and İpek Erden
IMPROVISE (GB) , b , 2002 , bred by Darley , by Lend A Hand (GB), out of Mellow Jazz (GB), by Lycius (USA) (see 10.
Sup. p : 68)
2015 (Apr 27), b, f, DOLLY LOVE by Pan Rıver
Piraye Cemiloğlu
INCREDIBLE TOUCH , b , 2010 , bred by Mustafa Molu, by Marlin (USA), out of Dımple, by Groom Dancer (USA) (see 6.
Sup. p : 35)
2015 (Mar 13), ch, c, by Leventcan
Necef İnş.Gıd.Teks.Orm
INDESTRUCTIBLE , b , 2005 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Marlin (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
10. Sup. p : 69)
2015 (Apr 18), b, f, FERİDİNGÜLÜ by Zanjero (USA)
Tekin Arslanca
INDIAN LILY , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Islambol, out of Lakshmı, by Barathea (IRE) (see 10. Sup. p : 69)
2015 (Apr 24), ch, c, PARAMPARÇA by Rey De Cafe (USA)
Faruk Ateş
INDIAN LOVE , b , 2010 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Marlin (USA), out of Mcqueenie (IRE), by Danehill (USA) (see
6. Sup. p : 87)
2015 (Mar 23), b, c, by Powerscourt (GB)
Sonel Taşan
INFINITY , ch , 2004 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA)
(see 9. Sup. p : 69)
2015 (Mar 02), ch, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
INNOCENCE , ch , 2009 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Nihonpillow Kristi (IRE), by Entrepreneur
(GB) (see 10. Sup. p : 69)
2015 (Mar 13), ch, f, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
INSOLENCE (USA) , b , 2006 , bred by Fortress Pacific Equine LLC, by Mr. Greeley (USA), out of Brianda (IRE), by Alzao
(USA) (see 10. Sup. p : 69)
2015 (Feb 05), gr, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
80
Kısraklar - Broodmares
INVINCIBLE GIRL , b , 2007 , bred by Ayşegül Kurtel, by Mountain Cat (USA), out of Dame De Sion (IRE), by College
Chapel (GB) (see 9. Sup. p : 69)
2015 (Feb 10), b, c, by Fastnet Rock (AUS)
Ayşegül Kurtel
INVINCIBLE ROCK , ch , 2010 , bred by Mustafa Kaya, by Divine Light (JPN), out of Sweet Mistress (IRE), by Desert Story
(IRE) (see 6. Sup. p : 136)
2015,early abortion, by Transacoustıc
IRON CRESCENT , b , 2006 , bred by Jale Atanç, by West By West (USA), out of Polin (GB), by Wolfhound (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 109)
2015 (Feb 05), b, f, KORYILDIZ by Zanjero (USA)
Ayşe Gül
ISLE OF PALMS (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack and Mrs. Sue Magnier, by Caerleon (USA), out of Pirouette (IRE) , by
Sadler's Wells (USA) (see 8. Sup. p : 66)
2015 (May 15), b, c, by Perfect Storm
Ersan Özbelge and Cem Özbelge
ISOLDE (IRE) , ch , 1998 , bred by Frances R. Hutch, by Dolphin Street (FR), out of Pharjoy (FR), by Pharly (FR) (see 10.
Sup. p : 69)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
IT'S ME , b , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Lucky Angel, by Private Tender (GB) (see 10.
Sup. p : 69)
2015, barren to Dai Jin (GB)
IT'S TOAST (IRE) , b , 2006 , bred by Stone Ridge Farm, by Diktat (GB), out of Kapria (FR), by Simon Du Desert (FR) (see 9.
Sup. p : 69)
2015 (Apr 13), b, c, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
Died in 2015
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL, by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach
(GB), by Slew O'gold (USA) (see 9. Sup. p : 69)
2015 (Feb 24), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
IZADORE (IRE) , b , 2003 , bred by Ballygoran Stud, by In The Wings (GB), out of Groom Order (GB), by Groom Dancer
(USA) (see 10. Sup. p : 69)
2015 (Apr 12), ch, c, ZEPLİN by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Necdet Narin
İASOSLU MEF , gr , 2006 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Mustafa Metin Kayıkçı, by Ocean Crest (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 10. Sup. p : 70)
2015,early abortion, by Halicarnassus (IRE)
İÇKALE , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 10. Sup. p : 70)
2015 (Apr 23), gr, f, by Native Khan (FR)
Çetin Çatan
İDAL , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Shining Steel (GB), out of Oniki, by Mujtahid (USA) (see 8. Sup. p : 66)
2015 (May 19), ch, c, ULUWATU by Rey De Cafe (USA)
Ural Türkuşağı
81
Kısraklar - Broodmares
İDİLGA , b , 2008 , bred by Erhan Özkan, by Bijou D'inde (GB), out of Zihuatanejo (GB), by Efisio (GB) (see 10. Sup. p : 70)
2015, barren to Perfect Storm
İDİLİM , b , 2007 , bred by Erdal Kurdu, by Sports Hero (USA), out of Erans Tie (IRE), by Desert Style (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 38)
2015, barren to Kaneko
İHSAN SULTAN , b , 2000 , bred by Müjdat Gider, by Red Bishop (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 10.
Sup. p : 70)
2015 (Mar 13), ch, f, by Three Valleys (USA)
Harika Gider
İHSANSULTANIN KIZI , ch , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Mutamanni (GB), out of İhsan Sultan, by Red Bishop (USA)
(see 10. Sup. p : 70)
2015,early abortion, by Pressing (IRE)
İKBAL SULTAN , b , 2010 , bred by Ahmet Özçılnak, by Karabeyhan (GB), out of Bersude, by Galetto (FR) (see 6. Sup. p :
18)
2015,dead foal, by Bosporus (IRE)
Died in 2015
İKONCAN , b , 2009 , bred by Onur Yetkin, by Okawango (USA), out of Burka , by Thyphonıc Rısıng (see 10. Sup. p : 70)
2015,early abortion, by Perfect Storm
İKRAN , b , 2008 , bred by Mehmet Sencer Girgin, by West By West (USA), out of Alamet (FR), by Shining Steel (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 3)
2015 (Apr 02), b, f, by Sea Hero (USA)
Mehmet Sencer Girgin
İLİTYA , b , 2005 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu and Özdal Dillioğlugil, by Fantastic Fellow (USA), out of Tilim (IRE), by
Grand Lodge (USA) (see 10. Sup. p : 70)
2015 (Mar 20), b, c, by After Market (USA)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
İNANÇ PINARI , b , 2005 , bred by Abdulkadir Koç, by Lockton (GB), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 7. Sup.
p : 66)
2015 (Apr 06), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Demirhan Yılmaz
İNCİLAY , b , 2008 , bred by Hayriye Kocaman, by Sorgunbeyi, out of Slug, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup. p : 70)
2015 (Mar 11), b, f, by Invasion (IRE)
Murat Karabulut
İPEK YOLU (GB) , b , 1999 , bred by Gainsborough Stud Management, by Anabaa (USA), out of Blushing Storm (USA), by
Blushing Groom (FR) (see 10. Sup. p : 70)
2015,early abortion, by Dai Jin (GB)
İRLANDALI KIZ , ch , 1999 , bred by Osman Budak, by Royal Abjar (USA), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA)
(see 8. Sup. p : 67)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
82
Kısraklar - Broodmares
İSKENDERUN , ch , 2005 , bred by Salahattin Güven, by Common Grounds (GB), out of Canoş, by Gold Guard (see 10. Sup. p
: 70)
2015, barren to Popular Demand
İSKENDERUNLU , b , 1998 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Han-Bakü, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 10. Sup. p :
70)
2015 (Apr 30), b, f, by Dai Jin (GB)
Ergül Oruç Özeş
İSKOÇ KIZI , b , 2006 , bred by Zelkif Öcal, by Cesur İskoç (GB), out of Balca, by Cock Robin (USA) (see 10. Sup. p : 71)
2015 (Mar 07), b, f, by Anatoly
Celal Ersoy
İSPİR , b , 2006 , bred by Soner Sökmen, by Mountain Cat (USA), out of Delta Lady (CHI), by Roy (USA) (see 10. Sup. p : 71)
2015,dead foal, by Perfect Storm
Died in 2015
İZBELİ , ch , 2007 , bred by Mehmet Çelik, by Unaccounted For (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius (USA)
(see 10. Sup. p : 71)
2015 (Mar 12), b, c, by Değirmendereli
Orhan Kibar
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock, by Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 10. Sup. p : 71)
2015 (Feb 05), b, c, by After Market (USA)
Turgay Akarca
JAKEENO (USA) , ch , 1998 , bred by Michael J. Cartee, by Green Dancer (USA), out of Calling Ann (USA), by Affirmed
(USA) (see 9. Sup. p : 71)
2015 (Feb 15), b, c, by Champs To Champs
Erhan Aktaş
JAKLIN , ch , 2008 , bred by Francesco Sponza, by Bosporus (IRE), out of Mandy's Bet (USA), by Elmaamul (USA) (see 10.
Sup. p : 71)
2015 (May 03), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Metin Saçan
JAMAICA AFFAIR (USA) , b , 1996 , bred by Mrs. Edgar Kitchen, by Black Tie Affair (IRE), out of Ecole D'humanite (USA),
by Bold Forbes (USA) (see 10. Sup. p : 71)
2015,early abortion, by Powerscourt (GB)
JANE SEYMOUR (GB) , b , 2002 , bred by C. R. Mason, by Xaar (GB), out of Once In My Life (IRE), by Lomond (USA) (see
10. Sup. p : 71)
2015, barren to Perfect Storm
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 10. Sup.
p : 71)
2015,dead foal, by Coşkunağa
Died in 2015
JERIJE , b , 2008 , bred by Çiçek Yılmaz, by Tos Dancer (IRE), out of Büyük Istıranca, by Mummy's Game (GB) (see 10. Sup.
p : 71)
2015,dead foal, by Whos Next
Died in 2015
83
Kısraklar - Broodmares
JET SET , b , 2008 , bred by Ersan Özbelge, by Marlin (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see 10. Sup. p :
71)
2015 (May 15), b, f, by Win River Win (USA)
Mahmut Çadırcı
JET SPRINT , b , 2005 , bred by Galip Kaya, by Marlin (USA), out of Pradera (GER), by Abary (GER) (see 10. Sup. p : 72)
2015 (Apr 15), b, c, by Perfect Storm
İsmet Yılmaz
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , bred by R. G. Patton, by Desert Style (IRE), out of Cartier Bijoux (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 10. Sup. p : 72)
2015 (Feb 23), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Oğuz Yalçın
JILLIAN , b , 2007 , bred by Hüsnü Sural, by Marlin (USA), out of Nükte, by Sea Hero (USA) (see 10. Sup. p : 72)
2015 (Feb 19), ch, c, by Win River Win (USA)
Seçkin Yıldız and Remzi Meral
JIMBILBA , b , 2006 , bred by Kemal Kurt, by Distant Relative (IRE), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA) (see 10.
Sup. p : 72)
2015 (Apr 03), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Adil Mert Kaya
JINGLE BELLS , b , 2010 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Kaneko, out of Bartoya, by Barnato (USA) (see 6. Sup. p : 15)
2015 (Apr 26), b, f, YONCAGÜLÜ by Malkoçoğlu (USA)
Celal Yavuzel
JIVE , b , 2006 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Sun Music (IRE), out of Tenderly, by Private Tender (GB) (see 9. Sup. p : 72)
2015 (Feb 15), b, c, BABAAVŞAR by Avşarbeyi
Nail Atalay
JİNEPS , ch , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujtahid (USA), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 10. Sup. p : 72)
2015, barren to Bosporus (IRE)
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al, by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal
(USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 9. Sup. p : 72)
2015 (Feb 10), b, f, by Scarface
Necati Demirkol
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see
10. Sup. p : 72)
2015 (Apr 11), b, f, BIG DANCE by Luxor
Mustafa Ozan Şer
JOIN THE CAUSE , ch , 2005 , bred by Aydoğan San, by Strike The Gold (USA), out of Blow Up, by Gold Guard (see 10.
Sup. p : 72)
2015, barren to Faırson
JOYFUL GIRL , b , 2009 , bred by Ayfer Atılan, by Sri Pekan (USA), out of Uçkun, by Handsome Star (IRE) (see 10. Sup. p :
72)
2015, barren to Indigo Red (GB)
84
Kısraklar - Broodmares
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 9. Sup.
p : 72)
2015 (Feb 17), b, c, ARMONDO by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
JULE OF SUCCESS (USA) , b , 2008 , bred by Barry Weisbord & Margaret Santulli, by Successful Appeal (USA), out of
Nothing Special (CAN), by Tejabo (CAN) (see 9. Sup. p : 72)
2015 (Mar 04), b, c, by Kaneko
Muzaffer Buğdaycı
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 10. Sup. p : 73)
2015 (Mar 15), b, c, WILDEST INDOCHINA by Gılıtter
Fatma İpek
JUST A PROMISE (FR) , ch , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Jural (GB),
by Kris (GB) (see 9. Sup. p : 73)
2015, barren to Champs To Champs
JUSTIN TIME , b , 2007 , bred by Tuncay Çakır, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gırl In Paradıse, by Manila (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 47)
2015 (Feb 22), b, c, by Zanjero (USA)
Emrah Karamazı
KAFKASLI FIRTINASI , ch , 2010 , bred by İmmahanı Demir, by Sports Hero (USA), out of My Joba, by Barnato (USA) (see
6. Sup. p : 97)
2015, barren to Transacoustıc
KALATUNA (FR) , ch , 2001 , bred by Mr Modest Van Loy, by Green Tune (USA), out of Kalasinger (FR), by Chief Singer
(IRE) (see 10. Sup. p : 73)
2015 (Mar 23), ch, f, by Inspector
Hayrullah Doğan
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 10. Sup. p : 73)
2015, barren to Lion Heart (USA)
KALENDER , gr , 2010 , bred by Adem Erdölek, by Royal Abjar (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 6.
Sup. p : 80)
2015 (Feb 27), b, f, ADELYA by Always A Classic (CAN)
Nazmi Filibeli
KAMA'S WHEEL (GB) , ch , 1999 , bred by P. Barrett And New England Stud, by Magic Ring (IRE), out of Tea And Scandals
(USA), by Key To The Kingdom (USA) (see 10. Sup. p : 73)
2015 (May 02), ch, f, by Fernando
İsmail Kazım Kastar
KAMBİRİK , b , 2009 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Akindayim (IRE), out of Emıly, by Victory Note (USA) (see 10.
Sup. p : 73)
2015 (Mar 18), b, c, by Agresivo (USA)
Hakan Saner
KAMİLE SULTAN , b , 2007 , bred by Demirhan Yılmaz, by Unaccounted For (USA), out of Deer Hunter, by Langfuhr (USA)
(see 10. Sup. p : 73)
2015 (Mar 23), b, c, by Sea Hero (USA)
Ayhan Giray
85
Kısraklar - Broodmares
KANSAS (GB) , b , 2001 , bred by Darley , by Kahyasi (IRE), out of Khalafiya (IRE), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p : 73)
2015, barren to Powerscourt (GB)
KAPPA DUE , b , 2009 , bred by Ali Selimoğlu, by Red Bishop (USA), out of Flare, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup.
p : 73)
2015 (Jan 21), b, f, DALİ DALİ by Win River Win (USA)
Ali Selimoğlu
KAPTANIN KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Akgümüş, by Ramadan, out of Turunç Çiçeği, by Private Tender (GB) (see 10.
Sup. p : 74)
2015 (Apr 20), ch, f, EZCAN by Golden Sun
Salih Kızılkanat
KARA , b , 2011 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Cuvee (USA) , out of Maraseel (USA), by
Machiavellian (USA) (see 7. Sup. p : 85)
2015 (Apr 01), b, f, CRESSIDA by Mendip (USA)
Baran Düçem Cemiloğlu
KARA ELMAS , b , 2007 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Arch (USA), out of Remy Red (USA), by Hennessy (USA) (see 10.
Sup. p : 74)
2015 (May 06), b, c, by Mendip (USA)
Onur Yetkin
KARA MAMBA , b , 2009 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Mitina (IRE), by Common Grounds (GB)
(see 10. Sup. p : 74)
2015,early abortion, by Kaneko
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 9. Sup.
p : 74)
2015,dead foal, by Invasion (IRE)
Died in 2015
KARALİNDA , b , 2007 , bred by Mehmet Esmer and Cengiz Çetinok, by Velociraptor (GB), out of Miniş, by Down The Flag
(USA) (see 10. Sup. p : 74)
2015, barren to Pressing (IRE)
KARAMUK , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 10. Sup. p : 74)
2015 (Mar 04), b, f, by Armen
Sertan Savaşeri
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see 10. Sup. p : 74)
2015 (Apr 14), b, f, QUEEN BEATRIX by Scarface
Yunus Karan
KARASEVDA , b , 2007 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Ardahan (IRE), out of Devil's Crown (USA), by Chief's Crown
(USA) (see 10. Sup. p : 74)
2015 (Mar 11), b, f, by Speedy Turc
Mehmet Ziya Adalar
KARATUTKUM , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 10. Sup.
p : 74)
2015 (Mar 23), b, f, by Powerscourt (GB)
Demirhan Yılmaz
86
Kısraklar - Broodmares
KARDEŞİM GÖKÇE , b , 2009 , bred by Seyhan Bozkurt, by River Special (USA), out of Belle Rose (HUN), by Arena (HUN)
(see 5. Sup. p : 14)
2015,slipped foal, by Yellow Storm
KAREN'S CUISINE (USA) , b , 2009 , bred by Mary Linoa Breeding Club , by Leroidesanimaux (BRZ), out of Mary Linoa
(USA), by Lemigrant 8usa) (see 10. Sup. p : 74)
2015 (Feb 26), b, f, ELOIN by Kaneko
Hikmet Kızılca
KARUMA , ch , 2003 , bred by Orhan Uzun, by Always A Classic (CAN), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 10. Sup. p : 74)
2015 (Apr 26), ch, f, by Azaraks
Engin Alagöz
KARYAĞDIGELİN , gr , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Petong (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 10. Sup. p : 75)
2015 (May 28), ch, c, by After Market (USA)
Fuat Nihat Buruk
KAŞENİM , b , 2002 , bred by Yavuz Gülerce, by Always A Classic (CAN), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 8. Sup.
p : 71)
2015 (Feb 12), b, f, by Tıght End
Nurbiye Gülerce
KATIRISA (IRE) , b , 2004 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Spinning World (USA), out of Katiykha
(IRE), by Darshaan (GB) (see 9. Sup. p : 75)
2015 (Mar 02), ch, c, LAWLEES by Kurtiniadis (IRE)
Faruk Tınaz
KATRE , ch , 2007 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (see 3.
Sup. to v 3, p : 133)
2015, barren to Win River Win (USA)
KATRE HATUN , b , 2003 , bred by Sina Erdal, by Mujtahid (USA), out of Vülya, by Paco (see 9. Sup. p : 75)
2015 (Feb 25), b, f, DOMİKASHİ by Champs To Champs
Uçar Erdal
KATRINA , b , 2006 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Mujtahid (USA), out of Antakiya (IRE), by
Ela-Mana-Mou (IRE) (see 10. Sup. p : 75)
2015,early abortion, by Win River Win (USA)
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 9.
Sup. p : 75)
2015 (Apr 27), b, c, by Zanjero (USA)
Nusret Yenibayrak
KAVİN , b , 2010 , bred by Mete Tolunay, by Velociraptor (GB), out of Uğurum, by Tarsus (see 10. Sup. p : 75)
2015, barren to Mendip (USA)
KAVİYOLU , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Marlin (USA), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 10. Sup. p :
75)
2015 (Feb 18), b, c, COYOTE FLY by Lion Heart (USA)
Nirgül Turgu
87
Kısraklar - Broodmares
KAYA BUSESİ , b , 2006 , bred by Selahattin Gedik, by Green Gönen, out of Aloha II, by Barbar (see 10. Sup. p : 75)
2015 (Apr 05), b, f, BUSE KIZI by Victory Gallop (CAN)
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 9. Sup. p : 75)
2015 (Mar 02), b, f, by Win River Win (USA)
Gökhan Yıldız
KAYMAÇİNA , b , 2008 , bred by Hüseyin Özcan and Talat Ekren, by Sri Pekan (USA), out of Charmıng Noble, by Barnato
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 24)
2015 (Mar 19), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Fahrettin Haluk Özcan
KAZORİNA , b , 2002 , bred by Işıl Deniz Ergüden Gürkaynak, by Mujtahid (USA), out of Pretty Woman, by My Volga
Boatman (USA) (see 9. Sup. p : 75)
2015 (May 10), b, c, ONURBEY by Derviş Ağa
Şeref Akın
KEEP TIME , b , 2008 , bred by Mehmet Kurt, by Dansili (GB), out of Valerie (GB), by Sadler's Wells (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 121)
2015 (Mar 15), b, c, by Mendip (USA)
Onuralp Mehmet Kurt
KEFELİ , b , 2010 , bred by İsmet Yılmaz, by Sports Hero (USA), out of Burunören, by Toyota I (see 6. Sup. p : 22)
2015 (Feb 18), b, f, by Faırson
İsmet Yılmaz
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 10. Sup. p : 75)
2015 (Apr 13), b, f, ŞERİFE HATUN by Cuvee (USA)
Ahmet Atakan
KENNDREA , b , 2005 , bred by Murat Cavcav, by Xaar (GB), out of Hamasaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 10. Sup. p
: 75)
2015 (Feb 17), b, f, by Yavuzkaya
Metin Günday
KENYONA , b , 2003 , bred by Gina Alkaş, by Sea Hero (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 9. Sup. p : 75)
2015 (Mar 15), b, c, CRAZY BOY by Popular Demand
Haci İpek
KERİME SU , b , 2009 , bred by Ümit Özçaka, by Sri Pekan (USA), out of Cücen, by The Best (see 10. Sup. p : 75)
2015,early abortion, by Luxor
KERVANSARAY , b , 2009 , bred by Ayten Günay, by Victory Gallop (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see 10.
Sup. p : 75)
2015,early abortion, by Tevez
KEY DUCHESS (IRE) , b , 2009 , bred by Peter Gleeson foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 47, p :
1621 ), by Bachelor Duke (USA), out of Secret Key (IRE), by Key Of Luck (USA)
2015 (Mar 21), b, f, by Worthadd (IRE)
Gökay Engin Karaçaltı and İrfan
KEYFE KEDER , b , 2008 , bred by Sadık Oruç, by Attila, out of Just Fabulous (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 59)
2015 (May 10), b, c, by Flying Boy (IRE)
Sadık Oruç
88
Kısraklar - Broodmares
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud, by Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
(see 10. Sup. p : 76)
2015 (Feb 03), ch, c, WEMBLEY RÜZGARI by Kaneko
Süreyya Baytınaz
KINALI YAPINCAK , b , 2004 , bred by Selim Özekici, by Bin Ajwaad (IRE), out of Desert Rose (FR), by Homme De Loi
(IRE) (see 10. Sup. p : 76)
2015 (Feb 25), b, c, BAROŞ by Win River Win (USA)
Mehmet Cihat Gürüz
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
10. Sup. p : 76)
2015 (Apr 29), ch, c, by Dr Fong (USA)
Şemsi Ağırtaş
KINALIADA , ch , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by West By West (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 10. Sup. p : 76)
2015 (Apr 20), ch, f, by Kaneko
Talya Prokhorova
KING'S DAUGHTER , b , 2004 , bred by İsmail Özkan, by River Special (USA), out of Miniko, by Tüten (see 10. Sup. p : 76)
2015 (Apr 28), b, c, KAPTANIM by Kaneko
İsmail Özkan
KIRIM GIRL , gr , 2008 , bred by Mustafa Dinçal, by Red Bishop (USA), out of Dıanthe, by Baryshnikov (AUS) (see 4. Sup.
to v 3, p : 31)
2015 (Mar 24), gr, c, BLACK GRAPE by Halicarnassus (IRE)
Rifat Yavuz
KIRMIZI RUJ , b , 2006 , bred by Nurbiye Gülerce, by Eagle Eyed (USA), out of Gemmologie (FR), by Crystal Glitters (USA)
(see 10. Sup. p : 76)
2015 (Jan 29), b, c, GÜMBÜRGÜMBÜR by Perfecto
Mehmet Gümüşkan
KISAS , b , 2007 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by West By West (USA), out of Mutlu Kız, by Sun Music (IRE) (see 10.
Sup. p : 76)
2015, barren to Perfect Storm
KISS AN ANGEL (USA) , b , 2009 , bred by Celebre Investments foaled in USA and imported from USA in 2013, ( see Am. SB
v : 32 ), by Hard Spun (USA), out of Beautys Due (USA), by Devil His Due (USA)
2015 (May 05), b, c, HANDSOME GUY by After Market (USA)
Hasan Şer and Oktay Serici
KISS AND SAY BYE , ch , 2007 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see
10. Sup. p : 76)
2015, not covered in 2014
KISS STORM , ch , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see
5. Sup. p : 12)
2015, barren to Kaneko
KISS THE RAIN , ch , 2009 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Royal Abjar (USA), out of Orphan, by Bishop Of Cashel (GB)
(see 10. Sup. p : 76)
2015 (Apr 30), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Akif Cemre Meral
89
Kısraklar - Broodmares
KITTY HAWK , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Commands (AUS), out of Estava (FR), by Top Ville (IRE) (see 10. Sup. p
: 76)
2015 (Mar 01), b, f, by Win River Win (USA)
Selin Dikencik
KIYIKENTLİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Hello Ireland (GB), by Reference Point (GB)
(see 10. Sup. p : 77)
2015 (Feb 27), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Levent Güneş
KIZILELMA , ch , 2006 , bred by Yavuz Vidinli, by Strike The Gold (USA), out of Saichania (GB), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 10. Sup. p : 77)
2015, barren to Whos Next
KIZIM ELİF , b , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Unaccounted For (USA), out of Tahiti Beach (GB), by Slip
Anchor (GB) (see 10. Sup. p : 77)
2015 (Apr 10), b, c, BOTANBEY by Cuvee (USA)
Ahmet Polat
KIZIM İPEK , b , 2009 , bred by Halim Altınayar, by Marlin (USA), out of Yaprak, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup.
p : 77)
2015 (Mar 04), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Şükrü Erdem
KIZIM MELİKE , ch , 2010 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Kaneko, out of Lost Control, by Common Grounds (GB) (see 6.
Sup. p : 82)
2015 (Feb 18), b, f, by Talip Han (IRE)
Hasan Hüseyin Temel
KIZIM ÖZGE , ch , 2006 , bred by Gürgüç Özlem Erturgut, by Ocean Crest (USA), out of Grigwa (FR), by Lion Cavern (USA)
(see 9. Sup. p : 77)
2015 (Feb 19), b, f, SECRET RIO by Halicarnassus (IRE)
Seçkin Tay
KIZININ KIZI , ch , 2005 , bred by Sebahaddin Şen, by Always A Classic (CAN), out of Kızı I, by Likya (see 9. Sup. p : 77)
2015 (Mar 30), ch, c, by Kosovar
Fevzi Uyanık
Died in 2015
KİBİR , b , 2008 , bred by Garip Özsancak, by Unaccounted For (USA), out of Dramatic Scenes (GB), by Deploy (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 33)
2015 (Mar 26), b, c, by After Market (USA)
Mehmet Çetin
KİDNOS , b , 2006 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Nursultan, out of Rhegma (GB), by Common Grounds (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 114)
2015 (Apr 01), b, c, by Faırson
Gökay Engin Karaçaltı
KİRKE , b , 2009 , bred by Ramazan Yıldız, by Yavuz Star, out of R S Lesendary, by River Special (USA) (see 5. Sup. p : 95)
2015 (Apr 15), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Ramazan Yıldız
KİTARA , b , 2004 , bred by Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya, by Manila (USA), out of Tyranno Rex (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 10. Sup. p : 77)
2015 (May 08), b, c, by Mali
Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya
90
Kısraklar - Broodmares
KİWİ , b , 2003 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Accelerator (USA), out of Filika, by Primo Dominie (GB) (see 8. Sup. p :
73)
2015, barren to Radıkal Ekselans
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 10.
Sup. p : 77)
2015, barren to Mummy's Love
KNEES TO KNESS (IRE) , gr , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy
(IRE) (see 9. Sup. p : 77)
2015 (Apr 26), b, f, STRIJ by Pressing (IRE)
Hulusi Gürsel
KOKOŞ , b , 2008 , bred by İlker Yağız, by Ekinoks Gulch (USA), out of Bonanetto, by Shareef Dancer (USA) (see 10. Sup. p :
77)
2015 (Feb 18), b, f, by Perfecto
Tamer Koldaş
KOMARA , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Grand Lodge (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see 10. Sup. p : 77)
2015 (Apr 13), b, f, PRINCESS HERO by Sea Hero (USA)
Turan Ülke
KOMŞU TINAZ , b , 2010 , bred by Hasan Kahraman Erturgut, by Mountain Cat (USA), out of Hatsumomo, by Always A
Classic (CAN) (see 6. Sup. p : 60)
2015, barren to Toruk Macto (IRE)
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 10.
Sup. p : 78)
2015 (Apr 16), ch, f, GREEN DUCHESS by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
KOR MISTRESS (HUN) , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt Victor Turizm, by Gold Crest (USA), out of Concordia (HUN), by
Law Society (USA) (see 8. Sup. p : 74)
2015 (Feb 10), b, f, by Abdulçakar (IRE)
İrfan Babayiğit
KOŞARSIN , ch , 2009 , bred by Hasan Şer, by Unaccounted For (USA), out of Sher (IRE), by Darnay (GB) (see 10. Sup. p :
78)
2015 (Apr 04), b, f, by Abdulçakar (IRE)
İbrahim Ali Babayiğit
KÖSEM SULTAN , b , 2007 , bred by Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib
(USA) (see 10. Sup. p : 78)
2015 (Mar 01), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Zafer Kösem
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , bred by Foxfield , by Crafty Prospector (USA), out of Tide (USA), by Coastal
(USA) (see 10. Sup. p : 78)
2015 (Feb 07), b, c, by Zanjero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
KRAL KIZI , b , 2010 , bred by Kasım Ercan Ekenler, by Eagle Eyed (USA), out of Sara, by Mujtahid (USA) (see 6. Sup. p :
120)
2015 (Apr 06), b, c, BARBAR KRAL by Scream To Scream (IRE)
91
Bekir Yavuz Koçak
Kısraklar - Broodmares
KRALİÇE KIZI , b , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Last Queen, by Play Boy I (see 9. Sup. p : 78)
2015 (May 17), b, c, by Pressing (IRE)
Hasan Görgün
KUALA LUMPUR , ch , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Scream To Scream (IRE), out of Fontana (FR), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 5. Sup. p : 41)
2015 (May 10), b, f, SEBRA KANTOS by Zambezı
Selahattin Demirkapı
KUMİLA , ch , 2008 , bred by Faruk Şamlı and Nazmi Filibeli, by Sea Hero (USA), out of Narinkız, by Barnato (USA) (see 10.
Sup. p : 78)
2015, barren to Torok (IRE)
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 10. Sup.
p : 78)
2015 (Jun 01), b, f, by Banknote (GB)
Mehmet Sabri Tuncer
KUNG FU GRIP (USA) , ch , 2007 , bred by Anstu Farm LLC, by Belong To Me (USA), out of Tugger (USA), by Twining
(USA) (see 10. Sup. p : 78)
2015,early abortion, by Çelikmehmet
KURŞUN , gr , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Bullmarket, out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 10. Sup. p : 78)
2015 (Mar 22), gr, f, TEKİLA by Mendip (USA)
Adem Erdölek
KURTİS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Spectrum (IRE), out of Fiddler's Moll (IRE), by Dr Devious (IRE) (see 10. Sup. p :
78)
2015 (Apr 05), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
KUŞADALIM , b , 2010 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Win River Win (USA), out of Canantay, by Süpertay (see 6. Sup.
p : 23)
2015 (Mar 08), b, f, by Inspector
Barış Özdoğan
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
10. Sup. p : 79)
2015,early abortion, by Oğlumemre
KÜÇÜK AGUNDA , ch , 2006 , bred by Mustafa Altın, by Sea Hero (USA), out of Agunda, by Majestic Endeavour (CAN) (see
10. Sup. p : 79)
2015, barren to Golden Sun
KÜÇÜKASLIKIZ , b , 2005 , bred by Mustafa Korkmaz, by Dear Star (GB), out of Aslıkız, by Red Route (GB) (see 9. Sup. p :
78)
2015,early abortion, by Scream To Scream (IRE)
KWAANIS (GB) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap
On Wood (IRE) (see 10. Sup. p : 79)
2015,early abortion, by Indigo Red (GB)
92
Kısraklar - Broodmares
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR)
(see 7. Sup. p : 74)
2015,early abortion, by Pressing (IRE)
L'ORPHELINE (FR) , b , 1996 , bred by Eurl Chene.Mrs.Natalie Carter-Robert de Mony-Paj, by Seattle Song (USA), out of
Buck's Dame (USA), by Damascus (USA) (see 10. Sup. p : 79)
2015 (Apr 04), ch, f, by Three Valleys (USA)
Sencer Can
LA BAMBOOCHA (IRE) , gr , 2002 , bred by Lynch Bages Ltd., by King Of Kings (IRE), out of Check Bid (USA), by Grey
Dawn II (FR) (see 10. Sup. p : 79)
2015 (Apr 29), b, c, by Talip Han (IRE)
Mehmet Ferit Eken
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 10.
Sup. p : 79)
2015 (May 15), ch, f, BELLA CAVALLO by Three Valleys (USA)
Ethem Kaya
LA CIGALE (USA) , b , 2009 , bred by Magalen O. Bryant foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Medaglia D'oro (USA), out of Betty's Wish (USA), by Gold Case (USA)
2015 (Mar 01), b, f, by Win River Win (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
LA COLITA , b , 2008 , bred by Murat Kadaifçioğlu, by Iceman (GB), out of Adhaaba (USA), by Dayjur (USA) (see 10. Sup. p
: 79)
2015 (Feb 06), b, f, by Yonaguska (USA)
Murat Kadaifçioğlu
LA DANSEUSE (GB) , b , 2001 , bred by A. L. Penfold And H. Lascelles, by Groom Dancer (USA), out of Alik (FR), by
Targowice (USA) (see 10. Sup. p : 79)
2015, barren to Savsat (IRE)
LA GRADIVA (FR) , b , 1999 , bred by Suc J. L. Lagardere, by Exit To Nowhere (USA), out of Luxurious (USA), by Lyphard
(USA) (see 10. Sup. p : 80)
2015 (Mar 21), b, f, by Perfect Storm
Hacı Abaklı
LA MIA STORIA , b , 2011 , bred by İsmail Hadioğlu, by Powerscourt (GB), out of Cemre, by Holding Society (GB) (see 7.
Sup. p : 25)
2015 (Feb 20), b, c, by Kıng Alex
İsmail Hadioğlu
Died in 2015
LA PINTA (USA) , b , 2008 , bred by Greg Perry foaled in USA and imported from USA in 2008, (see AM.SB Electronic ), by
Silver Train (USA), out of La Chiflota (CHI), by Hussonet (USA)
2015,dead foal, by Scream To Scream (IRE)
Died in 2015
LA POLONAISE (USA) , b , 2009 , bred by Wertheimer Et Frere, by Smart Strike (CAN), out of Soldera (USA), by Polish
Numbers (USA) (see 10. Sup. p : 80)
2015 (Feb 27), b, f, by Perfect Storm
Mehmet Beşerler
93
Kısraklar - Broodmares
LA ROCHELLE , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Marlin (USA), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see
10. Sup. p : 80)
2015 (Apr 16), b, c, by Dr Fong (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
LA ROSE , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Lockton (GB), out of Reıne Rose, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p : 79)
2015 (Jun 20), b, c, by Indian Days (GB)
Mehmet Akgöbek
LA SANTA ROJA , b , 2008 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Medicean (GB), out of Dance School
(GB), by Zafonic (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
2015 (Mar 30), b, c, by Mendip (USA)
Ahmet Kılıç
LA TURQUE (IRE) , b , 2001 , bred by Wood Hall Stud Limited, by Diesis (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 10. Sup. p : 80)
2015,dead foal, by Native Khan (FR)
Died in 2015
LA VITA E BELLA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of La Bella (IRE), by Lil E Tee
(USA) (see 9. Sup. p : 79)
2015 (May 02), b, f, by Matador Yaşar
Erol Göçmen
LABETERA (GB) , b , 2002 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Lujain (USA), out of All Our Hope (USA), by
Gulch (USA) (see 10. Sup. p : 80)
2015 (Mar 12), b, c, by After Market (USA)
Erman Güracar
LADY , ch , 2009 , bred by Osman Hattat, by Okawango (USA), out of Explosıve , by First Trump (GB) (see 10. Sup. p : 80)
2015, barren to Toruk Macto (IRE)
LADY BOLT , ch , 2009 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Royal Abjar (USA), out of Suyayeb
(USA), by The Minstrel (CAN) (see 10. Sup. p : 80)
2015,early abortion, by Talip Han (IRE)
LADY BUG , b , 2005 , bred by Özden Tapçalap, by River Special (USA), out of Senem I, by Gerald Martin (IRE) (see 10. Sup.
p : 80)
2015 (Apr 27), ch, f, by Win River Win (USA)
Aytekin Akay
LADY CAROLINE , b , 2007 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Summery (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 117)
2015 (Mar 01), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Fuat Başaran
LADY CHANTERLY (USA) , b , 2006 , bred by Max Hugel, by War Chant (USA), out of Gal O Gal (USA), by Manlove
(USA) (see 10. Sup. p : 80)
2015 (Mar 21), b, c, by Inspector
Yüksel Göktürk
LADY CHARA , b , 2008 , bred by Demirhan Yılmaz, by Royal Abjar (USA), out of Karatutkum, by Bin Ajwaad (IRE) (see
10. Sup. p : 81)
2015 (Mar 30), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Demirhan Yılmaz
94
Kısraklar - Broodmares
LADY CHATTERLEY , ch , 2010 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Divine Light (JPN), out of Lady Mar (GB), by
Generous (IRE) (see 6. Sup. p : 77)
2015, barren to Teeth To Teeth (IRE)
LADY CHINA , b , 2007 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Chineur (FR), out of Lady Natuschka (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 68)
2015 (Mar 16), b, c, by Sea Hero (USA)
Cevat Sevindik
LADY CHRISTINA , gr , 2010 , bred by Mustafa Molu, by Aussie Rules (USA), out of First Princess (IRE), by King's Best
(USA) (see 6. Sup. p : 47)
2015, barren to Perfect Storm
LADY CINCILLA , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Gıtane, by Zieten (USA) (see 8.
Sup. p : 76)
2015 (Apr 02), b, f, by Faırson
Celal İnceler
LADY CLIFF , b , 2007 , bred by Ahmet Firuzhan Kanatlı, by Eagle Eyed (USA), out of Dansçı, by Private Tender (GB) (see
10. Sup. p : 81)
2015 (Apr 23), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Ahmet Firuzhan Kanatlı
LADY ÇUARD , b , 2005 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hıghest Lady, by Highest Honor (FR)
(see 10. Sup. p : 81)
2015 (Apr 23), b, f, by After Market (USA)
Hakan Sabri Özcan
LADY EAGLE , b , 2006 , bred by Ahmet Aytar, by Eagle Eyed (USA), out of Mango, by Barbar (see 10. Sup. p : 81)
2015, barren to Teksas Hasan
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 9. Sup. p :
79)
2015 (Feb 24), b, c, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
LADY GODIVA , ch , 2009 , bred by Erhan Kum, by Eagle Eyed (USA), out of Asalet Mümessili (IRE), by Mukaddamah
(USA) (see 10. Sup. p : 81)
2015 (Apr 07), b, c, by Yonaguska (USA)
Recep Aykut
LADY HERO , b , 2001 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Sea Hero (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 9. Sup. p : 80)
2015 (Mar 31), b, c, by Flying Boy (IRE)
Mehmet Kaya
LADY ISLAND (FR) , ch , 2002 , bred by S.N.C. Ecurie Bouchard Jean-Louis, by Grand Lodge (USA), out of Harbour Island
(FR), by Selkirk (USA) (see 9. Sup. p : 80)
2015,early abortion, by Win River Win (USA)
Died in 2015
LADY JULIET , b , 2008 , bred by Turgay Adışen, by Sea Hero (USA), out of Golden Gal, by Always A Classic (CAN) (see
10. Sup. p : 81)
2015 (Mar 19), b, c, DEM DUR by Indian Days (GB)
Mehmet Durmaz and Bülent Demir
95
Kısraklar - Broodmares
LADY KENTUCKY (USA) , ch , 2009 , bred by Tracy Farmer foaled in USA and imported from USA in 2009, ( see Am. SB v :
32 ), by Sun King (USA), out of Bent Creek City (USA), by Carson City (USA)
2015 (Apr 26), b, c, by Zanjero (USA)
Esra Atman Özyiğit and Mehmet İlker
LADY LIZ , b , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 10.
Sup. p : 81)
2015 (Jan 22), b, c, by After Market (USA)
Murat Döker
LADY MACHIAVELLIAN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Machiavellian (USA), out of Rafif
(USA), by Riverman (USA) (see 10. Sup. p : 81)
2015 (May 07), b, f, WIN WARS LADY by Win River Win (USA)
Ergün Tetik
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 10.
Sup. p : 81)
2015 (Apr 22), ch, c, GANDACHERRA by Lion Heart (USA)
Hüseyin Yıldız
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
10. Sup. p : 81)
2015 (Feb 19), b, c, TALK OF THE MONEY by Kıng Bıshop
Ergün Can
LADY MAXIMA , b , 2009 , bred by Erhan Kum, by Sri Pekan (USA), out of Tata, by Storm II (see 10. Sup. p : 82)
2015 (Mar 10), b, f, by Dai Jin (GB)
Hamza Aşan
LADY MELİS , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Perfect Storm, out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 10. Sup. p : 82)
2015 (Mar 05), b, c, by Zanjero (USA)
Emel Melis Topaloğlu
LADY MIRAGE , b , 2000 , bred by Demirhan Yılmaz, by Woodchat (USA), out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA)
(see 8. Sup. p : 77)
2015, barren to Mendip (USA)
LADY MÜKERREM , b , 2008 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Sri Pekan (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 10. Sup.
p : 82)
2015 (Apr 28), b, f, by Country Reel (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
LADY NAOMI , b , 2007 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Perfect Storm, out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 10. Sup. p : 82)
2015 (Apr 15), b, c, REYHAN BEY by Three Valleys (USA)
Reyhan Şeker
LADY NUMBER , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Numerous (USA), out of Cimaise (FR), by Bering (GB) (see 10. Sup. p :
82)
2015 (Apr 23), b, f, by Kaneko
Hamdi Özşahin
LADY OF FORTUNE , b , 2009 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Victory Gallop (CAN), out of Simbatu (GB), by Muhtarram
(USA) (see 10. Sup. p : 82)
2015 (Apr 10), b, f, LADY OF KANEKO by Kaneko
İrfan Suat Kutlu
96
Kısraklar - Broodmares
LADY OF MIST , b , 2010 , bred by Hulusi Taşkıran, by Bosporus (IRE), out of Snake Bıte, by Pennine Walk (IRE) (see 6.
Sup. p : 129)
2015 (Mar 23), ch, c, by Indian Days (GB)
Mehmet Korkmaz and Mehmet Emin
LADY PERRY , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Shamardal (USA), out of Fowey (USA), by Gone West (USA) (see
5. Sup. p : 42)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
LADY POLITE , ch , 2009 , bred by Beyhan Kibar, by Felek I, out of Tugana, by Bankocu (see 5. Sup. p : 123)
2015 (May 27), ch, c, CİHANBEY by Değirmendereli
Mustafa Subaşı
LADY SACRED , b , 2009 , bred by Nedim Akagündüz, by Velociraptor (GB), out of İlksel, by Strike The Gold (USA) (see 10.
Sup. p : 82)
2015 (Jan 30), b, f, by Cuvee (USA)
Dinçer Karabulut
LADY STROM , b , 2011 , bred by Erol Yücel, by Yonaguska (USA), out of Revan Kızı, by River Special (USA) (see 7. Sup. p
: 115)
2015,slipped foal, by No Lımıte
LADY SYMBA , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl (GER)
(see 10. Sup. p : 82)
2015, barren to Derviş Ağa
LADY TAVERNER (GB) , b , 2001 , bred by Highclere Stud Ltd, by Marju (IRE), out of Prompting (GB), by Primo Dominie
(GB) (see 10. Sup. p : 82)
2015 (May 12), b, f, by Dai Jin (GB)
Ayşe Nida Karabol Akdeniz
LADY TUĞÇE , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see 10.
Sup. p : 83)
2015 (Jun 08), b, c, GALYALILAR by Bosporus (IRE)
Ramzi Turan
LADY TURK , b , 2003 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 9. Sup. p : 81)
2015,dead foal, by Inspector
Died in 2015
LADY VICTORY , ch , 2006 , bred by Özer Alpaslan Şifan, by Sea Hero (USA), out of Axl Rose, by Arslan (see 10. Sup. p :
83)
2015,early abortion, by Gold For Lady
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 10. Sup. p : 83)
2015 (Mar 25), b, f, by Lion Heart (USA)
Hayrettin Karamazı
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
(see 10. Sup. p : 83)
2015 (Apr 30), b, f, by Mali
Muammer Kitapçı
97
Kısraklar - Broodmares
LAGUNA BEACH , ch , 2007 , bred by Yıldırım Gelgin, by Footstepsinthesand (GB), out of Westernize (USA), by Gone West
(USA) (see 10. Sup. p : 83)
2015 (Mar 20), b, c, by Win River Win (USA)
Enis Emre Gelgin
LAILA MANJA (IRE) , b , 1996 , bred by H R H Sultan Ahmad Shah, by Diesis (GB), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 9. Sup. p : 81)
2015,slipped foal, by Banknote (GB)
LAISSEZ PASSER , b , 2009 , bred by Nazmi Filibeli, by Always A Classic (CAN), out of Netrun (GB), by Brief Truce (USA)
(see 5. Sup. p : 85)
2015 (Feb 23), ch, f, HEVAL DENİZ by Indian Days (GB)
Mustafa Yardımcı
LAİK KIZ , b , 2008 , bred by Onur Yetkin, by Common Grounds (GB), out of Pallina (GB), by Emperor Jones (USA) (see 9.
Sup. p : 81)
2015, barren to Win River Win (USA)
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 10. Sup. p : 83)
2015 (Mar 08), ch, c, INDIAN LADY by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
LAL , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Sri Pekan (USA), out of Persian Solitare (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 10. Sup. p : 83)
2015 (Feb 13), b, c, by Luxor
Ali Muhittin Dinçsoy
LALE DEVRİ , b , 2005 , bred by Mehmet Alpay Özoğul, by Always A Classic (CAN), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE)
(see 10. Sup. p : 83)
2015 (Apr 24), b, c, by Powerscourt (GB)
Ethem Murat Kesebir
LALEZAR , b , 2008 , bred by Mehmet Teoman Demiröz, by My Relatıve, out of Alsevin, by Bachir (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p
: 5)
2015 (Apr 20), b, f, BERİL by Transacoustıc
Selahattin Yenigün
LALINE , b , 2002 , bred by Sedat Üründül, by Common Grounds (GB), out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see 9. Sup. p
: 81)
2015 (May 02), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Zahide Üçeş
LALLA MINA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Kit Kat, by Karayel (see
9. Sup. p : 81)
2015 (Feb 08), b, c, AFTER DEAD by After Market (USA)
Mehmet Yüksel
LAMOS , ch , 2003 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by River Special (USA), out of İman, by Karayel (see 9. Sup. p : 82)
2015, barren to Salvatore
LANGLAND BAY (GB) , b , 2006 , bred by Usk Valley Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2015, ( see GSB v : 46, p
: 195 ), by Diktat (GB), out of Dodo (IRE), by Alzao (USA)
2015 (Feb 27), b, c, by Cityscape (GB)
Nilay Karadağ
98
Kısraklar - Broodmares
LASPEK (IRE) , b , 2004 , bred by Gestut Bona, by Spectrum (IRE), out of La Dane (IRE), by Danehill (USA) (see 10. Sup. p :
84)
2015 (Mar 12), b, c, by Astrakhan
Kostantinos Makri
LAST CHANCE , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 10. Sup. p : 84)
2015 (May 16), b, c, STORM SON by Champs To Champs
Mehmet Ali Belet
LAST DIANA , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 10. Sup. p : 84)
2015 (Apr 19), ch, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Tüzün
LAST QUEEN , b , 1995 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of My Queen, by Blakeney (GB) (see 10. Sup. p :
84)
2015 (Apr 06), b, c, by Church Pictures (GB)
Işın Atalay and Oktay Duraktekin
LAST ROSE , ch , 2007 , bred by Serdal Adalı, by West By West (USA), out of Mıss Gülümsün, by Young Prınce (see 9. Sup.
p : 82)
2015, barren to Kizilmurat (IRE)
LAST SULTAN , ch , 2008 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Junıor Sultan, by Playboy Junior (see 10. Sup. p : 84)
2015 (Mar 21), b, f, ALAKCAN by Popular Demand
Nazlı Alak
LAUD (USA) , b , 2005 , bred by S. D. Brilie L. P., by Honour And Glory (USA), out of Stylish Accent (USA), by Beau's Eagle
(USA) (see 10. Sup. p : 84)
2015,early abortion, by Expansion (USA)
LAZKIZI , gr , 2005 , bred by Ömer Kaçağan, by Mutamanni (GB), out of Fontenoy (USA), by Lyphard's Wish (FR) (see 10.
Sup. p : 84)
2015 (Mar 01), gr, c, by Adonise
Hayrettin Karamazı
LE REVE , b , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 10. Sup. p : 84)
2015 (Feb 08), b, c, by Native Khan (FR)
Fikret Kanman
LEANDRA , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Elixir (IRE), out of Lady Mar (GB), by Generous (IRE) (see 10.
Sup. p : 85)
2015,early abortion, by Three Valleys (USA)
LEBİ DERYA , b , 2007 , bred by Ayten Günay, by Unaccounted For (USA), out of Lady Be Lucky (IRE), by Taufan (USA)
(see 8. Sup. p : 79)
2015 (Feb 24), b, c, by After Market (USA)
Can Bayur
LEDA , b , 2007 , bred by Kadri Soytürk, by Marlin (USA), out of Spectrum Quest, by Spectrum (IRE) (see 9. Sup. p : 82)
2015,slipped foal, by Kadir Baba
99
Kısraklar - Broodmares
LEGAL ALIEN , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Dernier Empereur (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see
9. Sup. p : 83)
2015,early abortion, by Transacoustıc
LEGEDEMA , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 43)
2015 (Mar 30), b, f, by Transacoustıc
Ahmet Kurt
LEGEND OF PRINCESS , b , 2010 , bred by Mustafa Ağırlar, by Vento, out of Lılıana Rozıta, by Always A Classic (CAN)
(see 6. Sup. p : 80)
2015 (May 04), b, c, by Pargalı
Sertaç Hatas
LEMON CHILLER (USA) , b , 2010 , bred by Mr.& Mrs. Hugh G. King foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see
Am. SB v : 32 ), by Artie Schiller (USA), out of Lemon Pop Lassie (USA), by Lemon Drop Kid (USA)
2015 (Apr 14), b, f, by I Want Revenge (USA)
Lale Melek Atman
LEONES , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Leontine (GER), by Selkirk (USA) (see 10. Sup. p : 85)
2015 (Feb 12), ch, f, VISTAFJORD by Bosporus (IRE)
Bayram Tunç
LES INTIMES (IRE) , b , 2001 , bred by Knocktoran Stud, by Be My Guest (USA), out of Tender Is Thenight (IRE), by
Barathea (IRE) (see 10. Sup. p : 85)
2015 (Mar 25), ch, c, by Three Valleys (USA)
Simon Robert Dunderdale
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see
9. Sup. p : 83)
2015,early abortion, by Green Gönen
LESLIE PARISH , b , 2008 , bred by Tuncay Çakır, by West By West (USA), out of Gırl In Paradıse, by Manila (USA) (see 9.
Sup. p : 83)
2015 (Mar 26), ch, c, MAJOR TROWBACK by Cuvee (USA)
Abdullah Adanır
LET IT GO LADY , b , 2008 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Köprüden, by As Jet (see 4. Sup.
to v 3, p : 63)
2015, barren to After Market (USA)
LEYDİ HANIM , ch , 2007 , bred by Cengizhan Bayır, by Mountain Cat (USA), out of Mecidiye, by Royal Abjar (USA) (see
10. Sup. p : 85)
2015 (Mar 22), ch, f, by Rey De Cafe (USA)
Nuray Gençol
LEYLİM , b , 2002 , bred by Yıldırım Bulduk and Türker Demir, by Sun Music (IRE), out of Eyşa, by Hoy (GB) (see 8. Sup. p :
80)
2015 (Jan 27), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Türker Demir
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 10. Sup. p : 85)
2015,early abortion, by Arizona Red (USA)
100
Kısraklar - Broodmares
LIGHT BLUE , b , 2007 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Always A Classic (CAN), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see 10.
Sup. p : 85)
2015 (Apr 21), b, c, by Yonaguska (USA)
Ahmet Haşim Ağar
LILY GIRL , b , 2005 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by My Volga Boatman (USA), out of Vefra, by Paco (see 9. Sup. p : 83)
2015, barren to Oğlumemre
LILYA EKINOKS , ch , 2004 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Common Grounds (GB), out of West Gun (USA), by Gone
West (USA) (see 9. Sup. p : 84)
2015 (Feb 17), ch, c, YILDIZHAN AĞA by Kaneko
Uğur Baytınaz
LIMYRA (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 10. Sup. p : 86)
2015 (Apr 02), b, c, by Agresivo (USA)
İsmail Gül
LINGUS (IRE) , ch , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Eagle Eyed (USA), out of I Want My Say (USA), by Tilt Up (USA)
(see 10. Sup. p : 86)
2015,dead foal, by Indigo Red (GB)
Died in 2015
LION'S BRIDE (FR) , gr , 2002 , bred by Haras de Manneville, by Highest Honor (FR), out of Chimes (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 9. Sup. p : 84)
2015 (Jan 26), gr, f, by Lion Heart (USA)
Francesco Sponza
LION DANCE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by Orpen (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
10. Sup. p : 86)
2015 (Mar 15), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
LITE FANTASTIC (USA) , b , 2003 , bred by Tomoka Farms, Inc., by Lite The Fuse (USA), out of Tensie's Pro (USA), by
Distinctive Pro (USA) (see 9. Sup. p : 84)
2015 (Apr 03), b, c, RASİMBEY by Çelikmehmet
Turhan Çakar
LITTLE MOVIE STAR (GB) , ch , 1996 , bred by Roldvale Ltd., by Risk Me (FR), out of Yukosan (GB), by Absalom (GB)
(see 8. Sup. p : 81)
2015 (Mar 03), ch, c, by Lion Heart (USA)
Tevfik Çelikoğlu
Died in 2015
LITTLE STAR , b , 2002 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Soviet Star (USA), out of Vanya (IRE), by Busted (GB) (see 10.
Sup. p : 86)
2015 (Mar 03), b, c, by Sports Hero (USA)
Ali Arif Özet
LITTLE TULIP , b , 2006 , bred by Adnan Bucak, by Medya, out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB) (see 10. Sup. p :
86)
2015,slipped foal, by Mendip (USA)
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 9. Sup.
p : 84)
2015, barren to Green Gönen
101
Kısraklar - Broodmares
LIWAS LOOK , ch , 2008 , bred by Şerafettin Gedik, by Eagle Eyed (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 10.
Sup. p : 86)
2015, barren to Scarface
LİDYALI , ch , 2010 , bred by Ayhan Giray, by Sports Hero (USA), out of Typee, by Ohio Dancer (FR) (see 6. Sup. p : 145)
2015, barren to Senatore
LİLA HATUN , b , 2007 , bred by Muammer Öğüt, by Red Bishop (USA), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup. p :
86)
2015 (Apr 10), b, f, by Pressing (IRE)
Muammer Öğüt
LİNA , ch , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Sımele, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup. p
: 86)
2015,dead foal, by Dr Fong (USA)
LİSSEY , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Mountain Cat (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 10. Sup. p :
86)
2015 (Apr 05), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Hayrullah Doğan
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB)
(see 10. Sup. p : 86)
2015 (May 06), b, c, by Perfecto
Ali Celalettin Alkan
LONDON GIRL , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Doyen (IRE), out of Saaratt (GB), by Mark Of Esteem (IRE) (see
10. Sup. p : 86)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
LONE LOOK (GB) , b , 2001 , bred by Skymarc Farms, by Danehill (USA), out of Lone Spirit (IRE), by El Gran Senor (USA)
(see 10. Sup. p : 87)
2015 (May 04), b, c, by Win River Win (USA)
İrfan Ilgazlı
LONG STORY , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Woodchat (USA), out of Agility Game (ITY), by In The Wings (GB) (see
8. Sup. p : 82)
2015,early abortion, by Toruk Macto (IRE)
LONGORIA (GER) , b , 2004 , bred by Gestut Hof Ittlingen foaled in GER and imported from GER in 2015, ( see Ger. SB v :
37 ), by Desert Prince (IRE), out of La Donna (GB), by Shirley Heights (GB)
2015 (Apr 16), b, c, by Dabirsim (FR)
Fedai Kahraman
LORETTA , b , 2008 , bred by Özen Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Titsan (IRE), by Zilzal (USA) (see 10. Sup. p : 87)
2015, barren to Golden Sun
LOST CONTROL , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA)
(see 10. Sup. p : 87)
2015 (May 14), ch, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
Died in 2015
102
Kısraklar - Broodmares
LOVE ALWAYS , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (see 10. Sup. p : 87)
2015, barren to Perfect Storm
LOVED BY ALL (IRE) , b , 2009 , bred by Keogh Family, by Elusive City (USA), out of Bianca Cappello (IRE), by Glenstal
(USA) (see 10. Sup. p : 87)
2015 (Mar 07), b, f, by Kıng's Pleasure
Gür Özbelge
LOVELY BLAZE , b , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sri Pekan (USA), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(see 10. Sup. p : 87)
2015 (Jan 30), b, f, by Win River Win (USA)
Enis Emre Gelgin
LOVELY DOYOUN , b , 2003 , bred by Yıldırım Gelgin, by Doyoun (IRE), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(see 10. Sup. p : 87)
2015 (Apr 11), b, f, by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
LOVES TIME , ch , 2005 , bred by Ahmet Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 9. Sup. p
: 85)
2015 (Mar 25), ch, c, NESTOR by Lion Heart (USA)
Ahmet Bakır
LOVING YOU , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Eagle Eyed (USA), out of Jewel On The Nile (IRE), by Desert Style (IRE)
(see 10. Sup. p : 87)
2015 (Apr 08), b, c, by Domıno Effect
Oğuz Yalçın
LU LORA , b , 2007 , bred by Faruk Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Vague Alarme (IRE), by Anabaa (USA) (see 9. Sup. p
: 85)
2015 (Apr 02), b, c, by Leventcan
Muzaffer Necef
LUCEYN , b , 2005 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 10. Sup. p :
87)
2015 (Apr 10), b, c, by Divine Light (JPN)
Kasım Ercan Ekenler
LUCKY BAY (USA) , b , 2010 , bred by Faruk Tınaz foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Point Given (USA), out of Tizzie Millie (USA), by Tiznow (USA)
2015 (May 10), b, c, by Büyükdere
Hamit Büyükdere
LUCKY BRIDE , b , 2009 , bred by Türker Demir, by Sri Pekan (USA), out of Leylim, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. p : 69)
2015 (Apr 23), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Türker Demir
LUCKY CHARMS , ch , 2007 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Asakir (GB), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh
Albadou (GB) (see 10. Sup. p : 87)
2015 (Apr 14), b, f, by Sultans Of Swıng
Ethem Murat Kesebir
LUCKY LIFE , b , 2009 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Halling Charge (GB), by Halling (USA)
(see 5. Sup. p : 50)
2015 (Feb 19), b, f, by Country Reel (USA)
Nedim Kisbu
103
Kısraklar - Broodmares
LUCKY NAME , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 10.
Sup. p : 88)
2015, barren to Green Gönen
LUCKY ONE , b , 2010 , bred by Nevzat Yalçınsu, by Scream To Scream (IRE), out of Miss Troy (IRE), by Caerleon (USA)
(see 10. Sup. p : 88)
2015 (Apr 04), b, c, LEGEND SYCAMORE by Toruk Macto (IRE)
Jale Atanç
LUCY CAT , b , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 9. Sup. p
: 86)
2015, barren to Green Gönen
LUCY IN THE SKY , b , 2007 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Musical Myth (USA), by Crafty
Prospector (USA) (see 10. Sup. p : 88)
2015, barren to Impresarıo
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 10. Sup. p : 88)
2015 (Mar 07), b, f, by Mendip (USA)
Mehmet Ercan Emre
LULAY , b , 2008 , bred by Faruk Molu, by Strike The Gold (USA), out of Vague Alarme (IRE), by Anabaa (USA) (see 10.
Sup. p : 88)
2015 (Mar 04), b, c, APA AZA by Pan Rıver
Rasim Tetik
LULUBAR , b , 2006 , bred by Bahadır Gödek, by Mountain Cat (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB) (see
10. Sup. p : 88)
2015 (Jan 10), b, f, by Win River Win (USA)
Adil Mert Kaya
LUNAR EYED , ch , 2007 , bred by Gina Alkaş, by Eagle Eyed (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 88)
2015, barren to Divine Light (JPN)
LUNAR GOLD , ch , 2008 , bred by Gina Alkaş, by Strike The Gold (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p :
88)
2015 (Mar 03), b, c, by Domıno Effect
İshak Yalçın
LUNARAT , gr , 2004 , bred by Erden Katipoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
10. Sup. p : 88)
2015 (Feb 26), b, f, by Mendip (USA)
Celal Tekdoğan
LUPER , b , 2010 , bred by Faruk Molu, by Unaccounted For (USA), out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 6. Sup. p : 118)
2015 (Feb 12), b, c, SENATOR ALTUNBAŞ by Senatore
Derman Altunbaş
LURIYYA (FR) , b , 2000 , bred by S.A. Aga Khan, by Valanour (IRE), out of Liwana (IRE), by Rainbow Quest (USA) (see 8.
Sup. p : 83)
2015, barren to Perfect Storm
104
Kısraklar - Broodmares
LUXENIA , ch , 2008 , bred by Adem Gözoğlu, by Luxor, out of Venezıa, by Bering (GB) (see 9. Sup. p : 86)
2015 (Apr 18), b, c, by Powerscourt (GB)
Volkan Yoncaağaç
LÜTFİŞ , ch , 2009 , bred by Ömer Halim Aydın, by River Special (USA), out of Cornelıa, by With Approval (CAN) (see 5.
Sup. p : 24)
2015, barren to Fernando
LÜTFİYE , b , 2008 , bred by Necati Demirkol, by Perfect Storm, out of Busaco Ridge (IRE), by Night Shift (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 20)
2015,dead foal, by Leventcan
MA BELLE FILLE , b , 1999 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (see 10. Sup.
p : 88)
2015 (Mar 29), ch, f, ZEYNO FILLE by Faırson
Gülcan Avcıkıran
MACHIAVELLICA (IRE) , b , 2011 , bred by Can Artam foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 47, p : ), by Captain Rio (GB), out of Lady Machiavellian (IRE), by Machiavellian (USA)
2015 (Mar 27), ch, f, by Supertzar
Ethem Murat Kesebir
MACIG TOUCH , b , 2008 , bred by Fikret Ceylan, by Dilshaan (GB), out of Kimash (IRE), by Woodman (USA) (see 9. Sup. p
: 87)
2015, barren to Sultans Of Swıng
MACRAKANTA , gr , 2007 , bred by Aydoğan San, by Unaccounted For (USA), out of Blow Up, by Gold Guard (see 9. Sup. p
: 87)
2015, barren to Tony Montana
MADAM SECRET , ch , 2008 , bred by Hakan Aydınlar, by Sam Holme (IRE), out of Samyeli, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p
: 99)
2015 (Apr 30), b, c, by Country Reel (USA)
Simge Naz Sayılkan
MADAME ANNE PETERS (GB) , ch , 2003 , bred by Newgate Stud Co, by Selkirk (USA), out of Lajna (GB), by Be My
Guest (USA) (see 9. Sup. p : 87)
2015 (Mar 17), b, c, by Astrakhan
Azra Özge Karataş and Özdemir
MADAME CASTELO (BRZ) , b , 2002 , bred by Stud Doce Ilusao, by Dubai Dust (USA), out of Eden's Garden (BRZ), by
Minstrel Glory (USA) (see 10. Sup. p : 89)
2015 (May 04), b, c, SARI LACİVERT by Country Reel (USA)
Serdar Akın
MADENCİKIZI , b , 2009 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Red Bishop (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood
Forest (IRE) (see 10. Sup. p : 89)
2015 (Jan 17), ch, f, by Rey De Cafe (USA)
Fedakar Madencilik Harf.
MADRIGALE (GB) , b , 2004 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Averti (IRE), out of Shy Minstrel (USA), by The Minstrel
(CAN) (see 10. Sup. p : 89)
2015, barren to Astrakhan
105
Kısraklar - Broodmares
MAFE , b , 2010 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Alfunun (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup. p : 4)
2015,early abortion, by Arsenıc
MAG DIMPLE , b , 2010 , bred by Mevhibe Ayça Göker, by Indigo Red (GB), out of Slender, by Hünkarım (see 6. Sup. p :
129)
2015, barren to Faırson
MAGARI , ch , 2006 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 10. Sup. p : 89)
2015, barren to Country Reel (USA)
MAGIC GLOVE , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 10. Sup. p :
89)
2015 (Apr 05), b, f, GREEN MAGIC by Green Gönen
Berrin Gedik
MAGICIAN GIRL , ch , 2007 , bred by Hamit Topçu, by Mandrake, out of Sökeli, by Merhaba I (see 10. Sup. p : 89)
2015 (Jan 20), ch, f, AMASULTAN by Avşarbeyi
Zafer Barman
MAGNOLIA , ch , 2006 , bred by Birol Çınaroğlu, by Ocean Crest (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 10. Sup.
p : 89)
2015 (Apr 12), b, c, by Luxor
Birol Çınaroğlu
MAHA SULTAN , gr , 2006 , bred by Hasan Şer, by Natıve Procıda, out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 10.
Sup. p : 90)
2015 (Apr 11), b, c, MAMAFİH by After Market (USA)
Hasan Şer
MAHCUP , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Unaccounted For (USA), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman
(USA) (see 10. Sup. p : 90)
2015 (Mar 15), b, c, by Zanjero (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
MAHİ HANIM , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by West By West (USA), out of Saver, by My Volga Boatman
(USA) (see 10. Sup. p : 90)
2015, barren to After Market (USA)
MAJESTIC GIRL , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Yörükhanim (GB), by Alwuhush (USA) (see
10. Sup. p : 90)
2015,early abortion, by Mali
MAJESTIC GÜLBİN , b , 2010 , bred by Hakkı Yener, by Indigo Red (GB), out of Gülbin Sultan, by Asakir (GB) (see 6. Sup.
p : 56)
2015 (Apr 18), b, c, REŞAT AĞA by Derviş Ağa
Hakkı Yener
MAJESTIC LASS , b , 2005 , bred by Niktar El, by Strike The Gold (USA), out of Mıchıko, by Manila (USA) (see 10. Sup. p :
90)
2015 (Jan 19), b, c, DARKHOLM by Mendip (USA)
Melissa Tatlıdil
106
Kısraklar - Broodmares
MAKE IT EASY , b , 2007 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Take It Easy, by Always A
Classic (CAN) (see 10. Sup. p : 90)
2015 (Mar 16), b, f, by Tony Montana
Yasemen Tuncer
MAKE ME SMILE , b , 2005 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Sri Pekan (USA), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour
(CAN) (see 10. Sup. p : 90)
2015 (Mar 28), b, c, by Yellow Storm
Ahmet Ferhat Küçüker
MALCONTENTA (GB) , ch , 2007 , bred by Skymarc Farm , by Galileo (IRE), out of Ma Paloma (FR), by Highest Honor (FR)
(see 10. Sup. p : 90)
2015,slipped foal, by Speedy Turc
MALINA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Doyoun (IRE), out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 10.
Sup. p : 90)
2015, barren to Dai Jin (GB)
MALLORY , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Awad (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval (CAN)
(see 10. Sup. p : 90)
2015 (May 01), b, c, OĞLUM BARIŞ by Kaneko
Hacı Altın
MAM ANNA , b , 2010 , bred by Osman Topçu, by Dinyeper (GB), out of Dramatic Scenes (GB), by Deploy (GB) (see 6. Sup.
p : 38)
2015 (Feb 28), b, f, by Perfect Storm
Yasemin Topçu
MAMAS WOLF , ch , 2005 , bred by Olcay Altınkurt, by Sun Music (IRE), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 10. Sup. p :
90)
2015 (Mar 18), ch, c, by Dai Jin (GB)
Alp Şemsettin Evcimen
MAMMA MIA , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see
10. Sup. p : 90)
2015 (Feb 13), ch, c, by Lion Heart (USA)
Vahan Garo Kuyumciyan
MANDA ISLAND (USA) , b , 2002 , bred by Anthony Speelman, by Dynaformer (USA), out of Alcando (IRE), by Alzao
(USA) (see 10. Sup. p : 91)
2015 (Jan 10), b, c, by Mendip (USA)
Hakkı Özyurteri
MANGALA (IRE) , b , 2005 , bred by Union Gestut, by Anabaa (USA), out of Maltage (USA), by Affirmed (USA) (see 10.
Sup. p : 91)
2015 (Apr 21), b, f, LEGEND COMES by Robredo
Mehmet Temeloğlu
MANILATAY , b , 2006 , bred by Kemal Tezcanlılar, by Manila (USA), out of Karamela, by Uğurtay (see 10. Sup. p : 91)
2015 (Apr 03), b, f, by Cuvee (USA)
Umur Özarar
MANISHING , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 10. Sup. p :
91)
2015,early abortion, by Kaneko
107
Kısraklar - Broodmares
MANLIKOVA (IRE) , b , 2011 , bred by Mr P. Monahan foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 47, p :
1753 ), by Papal Bull (GB), out of Tibouchina (IRE), by Daylami (IRE)
2015 (Mar 20), b, c, TRACK BENDER by Tagula (IRE)
Ahmet Kılıçcıoğlu
MANNORA (GB) , b , 2000 , bred by Bishop Wilton Stud, by Prince Sabo (GB), out of Miss Bussel (GB), by Sabrehill (USA)
(see 10. Sup. p : 91)
2015, barren to Bosporus (IRE)
MANOR HOUSE , b , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see
9. Sup. p : 89)
2015 (Mar 31), b, c, THREE CASTELS by Three Valleys (USA)
Berrin Gedik
MARASEEL (USA) , b , 2003 , bred by William S. Farish Jr. & George Bolton, by Machiavellian (USA), out of Cymbala (FR),
by Assert (IRE) (see 8. Sup. p : 86)
2015, barren to Dai Jin (GB)
MARCH MADNESS , ch , 2005 , bred by Gina Alkaş, by Always A Classic (CAN), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB)
(see 7. Sup. p : 85)
2015 (Apr 04), ch, c, by Perfect Storm
Mares Havuz Arıtma İnş.
MARENGO , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 9.
Sup. p : 89)
2015 (Mar 13), b, f, by Win River Win (USA)
Kemal Fırat Danışoğlu
MARGIELA , b , 2008 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Mystic Charm (GB), by Nashwan (USA) (see
10. Sup. p : 91)
2015 (Feb 19), b, c, by Astrakhan
Derviş Meral
MARIA DELFINA (IRE) , b , 2002 , bred by Mervyn Stewkesbury, by Giant's Causeway (USA), out of Photographie (USA),
by Trempolino (USA) (see 9. Sup. p : 89)
2015,early abortion, by Matador Yaşar
MARIA ROSE , b , 2008 , bred by Zeki Demirkıran, by Commoner, out of Mrs Erdem, by Shernazar (IRE) (see 10. Sup. p : 91)
2015 (Feb 14), b, f, by Champs To Champs
Zeki Demirkıran
Died in 2015
MARIANNE , b , 2005 , bred by Murat Cavcav, by Loup Solitaire (USA), out of Greenest Hills (FR), by Danehill (USA) (see
10. Sup. p : 91)
2015 (Feb 17), b, f, by Luxor
Metin Günday
MARICA , b , 2003 , bred by Hasan Adalı, by Marlin (USA), out of Carla, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 90)
2015 (May 12), b, c, by Inspector
Haldun Güneş
MARITTA , b , 2010 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Win River Win (USA), out of Ashlıe Rhey, by Natıve Procıda (see 6.
Sup. p : 11)
2015 (Apr 05), b, f, ROBUST RUNNER by Yellow Storm
Metin Tekkalmaz
108
Kısraklar - Broodmares
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p : 92)
2015 (Mar 10), b, f, MARY POPPINS by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
MARLA , b , 2002 , bred by Selçuk Taşbek, by Marlin (USA), out of Miss Tirol (IRE), by Tirol (IRE) (see 10. Sup. p : 92)
2015 (Feb 03), b, c, LORD VOLDEMORT by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
MARLA SINGER , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Okawango (USA), out of Sheriff's Posse (USA), by Silver Deputy
(CAN) (see 6. Sup. p : 125)
2015 (Apr 22), ch, f, LA SALVEZZA by Cuvee (USA)
Metin Balekoğlu
MARLIN EKINOKS , b , 2002 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Marlin (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see
9. Sup. p : 90)
2015 (Apr 13), b, c, by After Market (USA)
Francesco Sponza
MARMARİS , b , 2009 , bred by Fatih Kesebir, by Bin Ajwaad (IRE), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh Albadou (GB)
(see 10. Sup. p : 92)
2015 (Apr 04), ch, c, by Büyükdere
Hamit Büyükdere
MARQUISE , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Common Grounds (GB), out of My Brıde, by Alleged (USA) (see 9.
Sup. p : 90)
2015 (Feb 10), b, c, by Kaneko
Veli Akbulut
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 10. Sup. p : 92)
2015 (Apr 08), ch, f, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 10. Sup. p : 92)
2015 (Apr 01), b, c, BÜYÜK KARTAL by Sri Pekan (USA)
Gökhan Alveroğlu
MARTIŞKA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Marlin (USA), out of Alaruşka, by Superlative (IRE) (see 9. Sup. p :
90)
2015 (May 23), b, f, BEST OF PELİN by Mendip (USA)
Mehmet Arslan
MARY KIES (USA) , ch , 1997 , bred by Allen E. Paulson, by Opening Verse (USA), out of Flying Girl (FR), by Rusticaro
(FR) (see 9. Sup. p : 91)
2015 (Feb 20), ch, f, by Lion Heart (USA)
Ömer Halim Aydın
MARYOLEN , b , 2002 , bred by Niko Atanasyadis, by Mountain Cat (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 9. Sup. p : 91)
2015,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
MASHLY , b , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Stark Side (USA), by Graustark (USA) (see 10. Sup. p
: 92)
2015, barren to Invasion (IRE)
109
Kısraklar - Broodmares
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 10. Sup. p : 92)
2015 (Mar 20), ch, c, by Toruk Macto (IRE)
Sinan Yanmaz and Taner Altın
MATAOKA , b , 2002 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk (USA) (see 9.
Sup. p : 91)
2015 (Jun 10), b, f, by Prınce Of Eulleup
Arzu Çelikoğlu
MATCH POINT (USA) , b , 2006 , bred by Manganaro LLC Blackwater Farm Ltd., by Toccet (USA),, out of Leo's Lucky Lady
(USA), by Seattle Slew (USA) (see 10. Sup. p : 92)
2015 (Apr 26), b, f, by Zanjero (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
MATRUŞKA , ch , 2008 , bred by Özer Alpaslan Şifan, by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose, by Arslan (see 10. Sup. p
: 93)
2015 (Apr 24), ch, f, by After Market (USA)
Serkan Özgür
MAVİ RÜYA , b , 2006 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Ocean Crest (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see
10. Sup. p : 93)
2015, barren to Cuvee (USA)
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 10. Sup.
p : 93)
2015 (Jan 14), b, c, MAVİ ŞÖVALYE by Victory Gallop (CAN)
İbrahim Hilmi Narmanlı
MAVİ ŞİMŞEK , b , 2007 , bred by Onur Homurlu, by Sea Hero (USA), out of Çavlan, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p : 93)
2015, barren to Indian Days (GB)
MAVİMSİ , gr , 2007 , bred by Ahmet Göçmen, by Deveci Faruk, out of Güzel Ve Cesur, by Second Set (IRE) (see 10. Sup. p :
93)
2015 (Mar 23), b, c, BY SAKAL by Cuvee (USA)
Gökhan Alveroğlu
MAXINE , ch , 2001 , bred by Umur Tamer, by Lomitas (GB), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 10. Sup. p
: 93)
2015, barren to Zanjero (USA)
MAYSA , ch , 2009 , bred by Tarık Aydın, by Red Bishop (USA), out of Gleaming Heather (USA), by Irish River (FR) (see 5.
Sup. p : 45)
2015 (Apr 10), b, f, LUCKY RED by Dai Jin (GB)
Mehmet Nabi Demirkol
MAZI KIRAN , ch , 2011 , bred by Kenan Özdemir, by Tagula (IRE), out of Azolia (IRE), by Alzao (USA) (see 7. Sup. p : 12)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
MEAN MACHINE , ch , 2006 , bred by Ayşe Sağman, by Ocean Crest (USA), out of Luçe, by Bachelor Party (IRE) (see 10.
Sup. p : 93)
2015 (May 16), ch, c, by Cuvee (USA)
Ayşe Sağman
110
Kısraklar - Broodmares
MECHANIC GIRL , b , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 9. Sup.
p : 92)
2015 (May 06), ch, f, İSKENDERİYE by After Market (USA)
Yavuz Çiftçi
MEDORA LEIGH (USA) , ch , 2002 , bred by Green Gates Farm, by Swain (IRE), out of Gaily Tiara (USA), by Caerleon
(USA) (see 8. Sup. p : 88)
2015 (Apr 10), b, c, by Zanjero (USA)
Murat Cavcav
MEDVİNA , ch , 2007 , bred by Tarık Aydın, by Trapper, out of Wıld Fıre, by Mujtahid (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 132)
2015 (Jan 27), ch, c, MAYDO HAN by Perfect Storm
Bülent İnan
MEDYA KIZI , ch , 2003 , bred by A. İhsan Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see 6.
Sup. p : 88)
2015,early abortion, by Scarface
MEGRED GÜL , b , 2009 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Megred (GB), by Soviet Star (USA) (see 10.
Sup. p : 93)
2015,early abortion, by Tevez
MEGRED KIZ , b , 2008 , bred by Orhan Bekmezci, by Eagle Eyed (USA), out of Megred (GB), by Soviet Star (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 75)
2015,early abortion, by Tevez
MEKİN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Fantastic Fellow (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 9. Sup. p : 92)
2015 (Feb 16), b, c, GÖĞÜSGEREN by Victory Gallop (CAN)
Piraye Cemiloğlu
MELANCHOLY , b , 2008 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Mountain Cat (USA), out of Dream Keeper (IRE), by Cape Cross
(IRE) (see 10. Sup. p : 94)
2015 (Feb 05), b, c, by Banknote (GB)
Vedat Özkanlı
MELEKHANIM , b , 2003 , bred by Hasan Şer, by Accelerator (USA), out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 10.
Sup. p : 94)
2015 (Feb 20), b, c, by Zanjero (USA)
Ahmet Kılıç
MELENDİZLİ , b , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Free Man, out of Bubble Gum, by Marlin (USA) (see 5. Sup. p
: 18)
2015 (Feb 09), b, f, ÇİFTLİK GÜZELİ by Torok (IRE)
Ali Çelik
MELIA , b , 2009 , bred by Fikret Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Nelıa, by Doyoun (IRE) (see 5. Sup. p : 85)
2015 (Feb 28), b, f, by Banknote (GB)
Zahide Üçeş
MELODIC BREEZE , ch , 2004 , bred by Ersen Kuru, by Lockton (GB), out of Egedeniz, by Barnato (USA) (see 9. Sup. p :
92)
2015,early abortion, by Savsat (IRE)
111
Kısraklar - Broodmares
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 9. Sup. p : 92)
2015 (Mar 25), b, f, by Win River Win (USA)
Tayral Tutumlu
MELODY MAKER , b , 2010 , bred by Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti, by Victory Gallop (CAN), out of Nazluş, by
Eagle Eyed (USA) (see 6. Sup. p : 99)
2015 (Feb 24), b, c, by Lion Heart (USA)
Deniz Kurtel
MEMORY AND MAGIC (USA) , b , 2007 , bred by Lynch Bages Ltd, Samac & Hugo Lascelles Blood, by Sahm (USA), out of
Aljawza (USA), by Riverman (USA) (see 10. Sup. p : 94)
2015 (Apr 04), b, c, by Luxor
Yüksel Göktürk
MENGENLİ KIZ , ch , 2005 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by River Special (USA), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 9. Sup. p : 93)
2015, barren to Oğlumemre
MERCAN DENİZ , b , 2007 , bred by Hüseyin Özcan, by Strike The Gold (USA), out of Can's Bebe, by Tender Prınce (see 10.
Sup. p : 94)
2015 (Apr 11), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Hasan Özcan
MERCANKIZ , gr , 2008 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Ocean Crest (USA), out of Sam Land (GB), by Tirol (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2015 (Mar 26), ch, f, GOLDEN MERCAN by Golden Sun
Mehmet Emin Turan
MERETO , b , 2011 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Yonaguska (USA), out of Esmer Amber (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 7. Sup. p : 41)
2015 (Apr 06), b, c, by Country Reel (USA)
Atahan Murat Zilcioğlu
MERIHCAN (USA) , b , 2009 , bred by Ömer Faruk Girgin foaled in USA and imported from USA in 2009, ( see Am. SB v : 32
), by Honour And Glory (USA), out of Maxsi (USA), by American Chance (USA)
2015 (May 20), b, c, by Yonaguska (USA)
Ayten Günay
MERLOT , b , 2010 , bred by Sanem Kahraman (Yaman), by Sports Hero (USA), out of Sertbora (IRE), by Danehill Dancer
(IRE) (see 6. Sup. p : 123)
2015,slipped foal, by Indigo Red (GB)
MERRIMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Michael Cooper & Pamala Ziebarth, by Mt Livermore (USA), out of Merry Festival
(USA), by Private Account (USA) (see 10. Sup. p : 94)
2015 (Feb 22), b, f, by Yonaguska (USA)
Cüneyt Çalıcıoğlu
MERVE GELİN , b , 2007 , bred by Ayhan Durgun, by Pardon (FR), out of Suyun Işıltısı, by King's Theatre (IRE) (see 3. Sup.
to v 3, p : 118)
2015 (Jan 09), b, f, PEARL GEM by Inspector
Ayhan Durgun
MERYIL KIZI , b , 2010 , bred by Saim Bora Atakol, by Victory Gallop (CAN), out of Krasiva (GB), by Elmaamul (USA) (see
10. Sup. p : 94)
2015, barren to Golden Sun
112
Kısraklar - Broodmares
MESİR , b , 2005 , bred by Şenol Gümüşdere, by Sri Pekan (USA), out of Sardes (IRE), by Priolo (USA) (see 10. Sup. p : 94)
2015 (Mar 10), b, c, KOCA OĞUL by Indigo Red (GB)
İlhan Tekinalp
MESMERIST (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Green Desert (USA), out of Mesmerize (IRE), by Mill
Reef (USA) (see 10. Sup. p : 94)
2015, barren to Lion Heart (USA)
MEZAMER , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
10. Sup. p : 94)
2015 (Feb 04), b, c, OĞLUMEMİR by Indian Days (GB)
Nazlı Alak
MEZRANA , ch , 2008 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Keyif, out of Alathezal (USA), by Zilzal
(USA) (see 9. Sup. p : 93)
2015 (Mar 15), b, c, TAYPARS by Scream To Scream (IRE)
Ahmet Sarıkaya
MIA ADRIANA , ch , 2008 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Alberıca, by Strike The Gold (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 3)
2015 (Jan 27), ch, f, by Lion Heart (USA)
İbrahim Halil Kendirci
MIDAS LIFE , b , 2010 , bred by Serkan Değişgel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pankızı, by Marlin (USA) (see 6. Sup. p : 107)
2015 (Feb 02), b, f, LUCKY SAVER by Victory Gallop (CAN)
Serkan Değişgel
MIDCORKTARMAC (IRE) , ch , 2004 , bred by Highfort Stud, by Shinko Forest (IRE), out of Nipitinthebud (USA), by Night
Shift (USA) (see 10. Sup. p : 95)
2015 (Feb 05), b, c, by Anatoly
Can Burak Saltabaş
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by
Lemhi Gold (USA) (see 9. Sup. p : 93)
2015 (Feb 10), b, c, by Mali
Tayral Tutumlu
MIDNIGHT SERENADE , b , 2006 , bred by Fatine Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Verve (IRE), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 10. Sup. p : 95)
2015, barren to Lion Heart (USA)
MIDPOINT , b , 2010 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup. p
: 121)
2015, barren to Scarface
MILLENIUM LADY , ch , 2002 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Dısco Baby, by Lockton (GB) (see 10.
Sup. p : 95)
2015, barren to Gladyatör
MINDY , b , 2010 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by King's Best (USA), out of Eyeq (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
(see 6. Sup. p : 44)
2015,early abortion, by Toruk Macto (IRE)
113
Kısraklar - Broodmares
MINISTER THATCHER (USA) , b , 1999 , bred by Martyn Arbib, by Deputy Minister (CAN), out of Blushing Heiress (USA),
by Blushing John (USA) (see 9. Sup. p : 94)
2015,early abortion, by Anatoly
MIRABAI , b , 2009 , bred by Soner Sökmen, by Marju (IRE), out of Muwajaha (GB), by Night Shift (USA) (see 10. Sup. p :
95)
2015 (Feb 22), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Soner Sökmen
MIRACLE GIRL , b , 2009 , bred by Muammer Öğüt, by Sports Hero (USA), out of Foreıgn Affaırs, by Warrshan (USA) (see
5. Sup. p : 41)
2015 (Mar 10), b, c, NALDO by Torok (IRE)
Gökay Songür
Died in 2015
MIRAMANEE , b , 2009 , bred by Edip Çizmeci, by Mountain Cat (USA), out of Pekgüzel, by Marlin (USA) (see 5. Sup. p :
91)
2015 (Apr 15), b, c, by Rıo De Janeıro
Talat Öner
Died in 2015
MISAWA , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Daggers Drawn (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 10. Sup. p : 95)
2015 (May 17), ch, c, by Win River Win (USA)
Erman Güracar
MISK (USA) , b , 1997 , bred by Buckram Oak Farm, by Quiet American (USA), out of Perlee (FR) , by Margouillat (FR) (see
9. Sup. p : 94)
2015, barren to Dr Fong (USA)
MISS AKDOĞAN , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Victory Note (USA), out of Simplyhectic (IRE), by Simply Great
(FR) (see 9. Sup. p : 94)
2015 (Mar 29), ch, f, by Kurtiniadis (IRE)
Ferdi Göktuğ
MISS BERTIE (IRE) , gr , 2009 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu foaled in IRE and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v :
47 ), by Bertolini (USA), out of Doughty (USA), by Strike The Gold (USA)
2015 (Apr 01), gr, c, BEG by Divine Light (JPN)
İsmail Şenbahar
MISS BRAHMS , b , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Brahms (USA), out of Rahy Star (USA), by Rahy (USA) (see 9. Sup. p
: 94)
2015 (Mar 27), b, f, CAFE BRAHMS by Rey De Cafe (USA)
Demirgüreş
Alpaslan Dedeoğlu and Levent
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 10. Sup. p : 95)
2015 (Jan 02), b, f, by Tony Montana
Oğuz Yalçın
MISS CEYLAN , ch , 2003 , bred by Adem Ergel, by River Special (USA), out of Figan, by Uğurtay (see 10. Sup. p : 96)
2015 (Apr 05), b, f, by Yonaguska (USA)
Yasemin Topçu
114
Kısraklar - Broodmares
MISS CLASSICAL , b , 2010 , bred by Tayral Tutumlu, by Sun Music (IRE), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin (IRE)
(see 10. Sup. p : 96)
2015 (Feb 20), ch, f, by Bosporus (IRE)
Zahide Üçeş
MISS ÇAKAR , b , 2010 , bred by Murat Çakar, by Divine Light (JPN), out of Canim Benim (IRE), by Entrepreneur (GB) (see
6. Sup. p : 23)
2015 (Mar 29), b, c, by Adonise
Şükrü Gürer
MISS DANGER , ch , 2006 , bred by Gökhan Niyazi Örkün, by Fantastic Fellow (USA), out of Gülce, by Royal Bequest (CAN)
(see 8. Sup. p : 91)
2015 (Mar 07), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Hakan Buran
MISS DESPINA , ch , 2007 , bred by Hatice Somtürk, by Always A Classic (CAN), out of Cruella, by Distant Relative (IRE)
(see 10. Sup. p : 96)
2015 (Feb 13), ch, f, by After Market (USA)
Metin Günday
MISS DIANA , ch , 2009 , bred by Mustafa Tüzün, by Bullmarket, out of Last Dıana, by Eagle Eyed (USA) (see 10. Sup. p : 96)
2015 (Mar 25), ch, f, by Always A Classic (CAN)
Görkem Kocaoğlu
MISS DISCO , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Gold Away (IRE), out of Pourville (USA), by Manila (USA) (see 10. Sup. p :
96)
2015 (Jan 18), b, f, by Mendip (USA)
Aslan Osman Vapur
MISS DREAM , b , 2009 , bred by Melis Kurtel Emin, by Victory Gallop (CAN), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing
Dissident (USA) (see 10. Sup. p : 96)
2015 (Apr 05), b, f, by Dehere (USA)
Melis Kurtel Emin
MISS EKINOKS (GB) , gr , 1997 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Mystiko (USA), out of Che Gambe (USA), by
Lyphard (USA) (see 9. Sup. p : 95)
2015 (Mar 25), ch, f, by Cuvee (USA)
Süleyman Aslan
MISS FRISKY , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Frisky Lady (GB), by Magic Ring (IRE) (see
8. Sup. p : 91)
2015 (Apr 20), ch, f, by Talip Han (IRE)
Şükrü Erdem and Erhan Alayı
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto
(GB) (see 9. Sup. p : 95)
2015, barren to No Lımıte
MISS HAWAI , ch , 2008 , bred by Mustafa Memik, by Eagle Eyed (USA), out of Be Nasty, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup.
p : 96)
2015, barren to Cuvee (USA)
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 10.
Sup. p : 96)
2015 (Mar 10), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Erhan Kum
115
Kısraklar - Broodmares
MISS INDEPENDENT , b , 2005 , bred by Selin Dikencik, by Always A Classic (CAN), out of Estava (FR), by Top Ville
(IRE) (see 9. Sup. p : 95)
2015 (Jan 15), b, c, by Monte Negro
Selin Dikencik
MISS JUDGE , b , 2004 , bred by Necati Bozkurt, by Strike The Gold (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 10. Sup. p : 96)
2015 (Apr 15), b, f, by Perfect Storm
Mahmut Gündüzeli
MISS KADER , b , 2003 , bred by Tuncay Öztürk, by Red Bishop (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 10. Sup. p : 96)
2015 (Mar 04), b, c, by Astrakhan
Nuray Gençol
MISS KARAKÖSE , b , 2005 , bred by Nuray Güven, by Royal Abjar (USA), out of Jaw Drop, by Palace Pageant (USA) (see
10. Sup. p : 96)
2015,slipped foal, by Mendip (USA)
MISS KAYRA , gr , 2007 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Al's Theatre (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 10.
Sup. p : 97)
2015 (Feb 26), gr, f, KAYRA HATUN by Pressing (IRE)
Şemsettin Koray Ünalır
MISS LADY , ch , 2001 , bred by Berkan Bircil, by Red Bishop (USA), out of Işınsu, by Golden Prınce (see 10. Sup. p : 97)
2015 (Apr 17), ch, c, by Perfecto
Engin Alagöz
MISS LOPEZ (IRE) , b , 2003 , bred by Can Artam, by Key Of Luck (USA), out of Legit (IRE), by Runnett (GB) (see 8. Sup. p
: 92)
2015, barren to Scarface
MISS MARLIN , b , 2009 , bred by Çağlar Uluçay, by Marlin (USA), out of Mıss Raın, by Barnato (USA) (see 5. Sup. p : 79)
2015,slipped foal, by Rey De Cafe (USA)
MISS MILL , b , 1995 , bred by Nuray Taşdan, by Royal Bequest (CAN), out of Mehtaphan, by Saadettin (see 8. Sup. p : 92)
2015, barren to Bolşevik
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 10. Sup. p : 97)
2015, barren to Azaraks
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see
10. Sup. p : 97)
2015, barren to Zanjero (USA)
MISS NO , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 10. Sup. p : 97)
2015 (Mar 19), b, c, by After Market (USA)
Abdulvahit Uysal
MISS OLGA , b , 2007 , bred by Aysel Kuru, by Unaccounted For (USA), out of Alaram, by Barbar (see 10. Sup. p : 97)
2015 (Apr 05), b, c, by Leventcan
Muzaffer Necef
116
Kısraklar - Broodmares
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 10. Sup. p : 97)
2015, barren to Halicarnassus (IRE)
MISS PILOT , b , 2009 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Medya, out of Midnight Cafe (IRE), by Sri Pekan (USA) (see 10. Sup. p
: 97)
2015 (May 29), b, c, by Talip Han (IRE)
Melike Akkaya
MISS QUICK , ch , 2004 , bred by Gürkan Erdönmez, by Mujtahid (USA), out of Latina, by Young Elite (GB) (see 10. Sup. p :
97)
2015,early abortion, by Anotolıan Fıre
MISS SURAL , b , 2002 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see 9. Sup.
p : 96)
2015 (May 27), b, c, by Talip Han (IRE)
Mustafa Metin Kayıkçı
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 10. Sup. p : 97)
2015 (May 19), b, f, by Faırson
Serkan Karakılıç and Resul Ünlü
Died in 2015
MISS TRUTH , b , 2007 , bred by Cemal Başel, by Sri Pekan (USA), out of Krisdaline (USA), by Kris S. (USA) (see 9. Sup. p :
97)
2015 (Apr 23), b, c, by Zanjero (USA)
Haluk Atabek
MISSY ELLIOTT , ch , 2005 , bred by Tahsin Yıldırım, by Common Grounds (GB), out of Lucky Lady, by Chıco (see 10. Sup.
p : 98)
2015 (Mar 02), b, c, by Pressing (IRE)
Tahsin Yıldırım
MİLAD , ch , 2008 , bred by Fatine Özsoy, by Royal Abjar (USA), out of Family's Dream (IRE), by College Chapel (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 40)
2015, barren to Yavuzkaya
MİNDARİ , b , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see
10. Sup. p : 98)
2015 (Apr 05), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Ahmet Halim Celaloğlu
MİNELLA , b , 2004 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 10. Sup.
p : 98)
2015 (Apr 27), b, f, by Country Reel (USA)
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem
MİNİME , b , 2006 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Alberıca, by Strike The Gold (USA) (see 10.
Sup. p : 98)
2015,early abortion, by Karabeyhan (GB)
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 9. Sup. p : 97)
2015 (Apr 15), b, f, by Win River Win (USA)
Gültekin Arıcı
117
Kısraklar - Broodmares
MİRCAN HATUN , ch , 2007 , bred by Recep Keleş, by Perugino Star (IRE), out of Anneannem, by Red Route (GB) (see 10.
Sup. p : 98)
2015 (Apr 25), b, f, by Sports Hero (USA)
Yurdagül Kızıldağ
MİRSULTAN , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Mirona (FR), by Top Ville (IRE) (see 8. Sup. p
: 94)
2015 (Mar 23), b, c, by Faırson
Mustafa Doruk Yılmaz
MİS MIRASS , b , 2007 , bred by Tuncay Demirtaş, by Maynatay, out of Esbikey, by Red Bishop (USA) (see 10. Sup. p : 98)
2015,slipped foal, by Whos Next
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 9.
Sup. p : 98)
2015 (Mar 08), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Sadun Oktav
MOGLI , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 10. Sup. p : 99)
2015,early abortion, by Perfecto
MOHITO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Unaccounted For (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 9.
Sup. p : 98)
2015 (Feb 23), b, c, by Win River Win (USA)
Erman Güracar
MOLDOVA (USA) , b , 2002 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Chester House (USA), out of Cyrillic (USA), by Irish River
(FR) (see 9. Sup. p : 98)
2015 (Mar 17), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Mete Albayrak
MOMENTUM , b , 2003 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Lockton (GB), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 10. Sup. p : 99)
2015 (Jan 16), b, c, by Sri Pekan (USA)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
MONDAY MORNING (IRE) , b , 2005 , bred by Pat Beirne, by Touch Of The Blues (FR), out of Thats Your Opinion (GB), by
Last Tycoon (IRE) (see 10. Sup. p : 99)
2015, barren to Native Khan (FR)
MONJAL , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Cemre, by Holding Society (GB) (see 9. Sup. p :
98)
2015,early abortion, by Bosporus (IRE)
MONO ROMANTICA , gr , 2009 , bred by Hüseyin Tarık Erman, by Divine Light (JPN), out of Cihanyandı Lütfiye, by
Kılıçaslan (see 10. Sup. p : 99)
2015 (Feb 19), b, f, by Domıno Effect
Oğuz Yalçın
MONT ROYAL , ch , 2011 , bred by Emin Çılgın, by Mountain Cat (USA), out of Top Royal, by Royal Abjar (USA) (see 7.
Sup. p : 144)
2015 (Mar 10), ch, f, KOÇERİ by Barudi
Çetin Özdil
118
Kısraklar - Broodmares
MONTEMİRA , b , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 10.
Sup. p : 99)
2015 (Mar 25), b, f, by Mendip (USA)
Ercüment Atlı
MOON CREST (IRE) , b , 2007 , bred by J. Mulligan , by Singspiel (IRE), out of Dixie Evans (GB), by Efisio (GB) (see 10.
Sup. p : 99)
2015 (May 27), b, f, by Pressing (IRE)
Tufan Adışen
MOON SOCIETY , b , 2010 , bred by Naciye Çokay, by Sleeping Indian (GB), out of Be Bop Aloha (GB), by Most Welcome
(GB) (see 6. Sup. p : 16)
2015,dead foal, by Değirmendereli
Died in 2015
MOONŞEROSE , gr , 2005 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see 10.
Sup. p : 99)
2015 (May 06), gr, c, by Lion Heart (USA)
Aytuğ Atalay
MOONTAN (IRE) , b , 2006 , bred by Gaines Centry Thoroughbreds, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Life At The Top (GB),
by Habitat (USA) (see 10. Sup. p : 99)
2015 (Apr 01), b, f, by Anatoly
Vefa İbrahim Aracı
MOSQUERA'S ROCK (IRE) , ch , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Mosquera
(GER), by Acatenango (GER) (see 10. Sup. p : 100)
2015 (Mar 26), b, c, by Dai Jin (GB)
Cengiz Özdemir
MOTHER CAT , b , 2010 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Red Cat (IRE), by Spectrum (IRE) (see 10. Sup.
p : 100)
2015 (Mar 14), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
MOUNT CAVELL (CAN) , b , 2003 , bred by Ormonde Farm, by Vision And Verse (USA), out of Mesappiano (USA), by
Fappiano (USA) (see 10. Sup. p : 100)
2015, barren to Dehere (USA)
MOUNTAIN STORM , b , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Sense Of Urgency (USA),
by Quest For Fame (GB) (see 8. Sup. p : 95)
2015, barren to Kıng's Pleasure
MRS LURE (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Lure (USA), out of Magic Lass (USA), by Damascus (USA)
(see 10. Sup. p : 100)
2015, barren to Lion Heart (USA)
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So
Blessed (GB) (see 9. Sup. p : 99)
2015,early abortion, by Bosporus (IRE)
MS CLARA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Marlin (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 10. Sup. p :
100)
2015 (Mar 09), b, c, FAST FEET by After Market (USA)
Sami Kaya
119
Kısraklar - Broodmares
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 10.
Sup. p : 100)
2015 (Feb 26), b, f, CRICOOR by Victory Gallop (CAN)
İsmet Çakmakoğlu
MS TROIA (GB) , ch , 1999 , bred by John Warren Bloodstock, HMH and Management and A.Stroud, by Alhaarth (IRE), out of
Ethical (USA), by Mt Livermore (USA) (see 10. Sup. p : 100)
2015, barren to After Market (USA)
MULAN , ch , 2009 , bred by Bülent Taşçı, by Unaccounted For (USA), out of Lılıana Rozıta, by Always A Classic (CAN) (see
5. Sup. p : 69)
2015, barren to Mali
MUNU THE ANGEL , gr , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of The De Chine (FR), by Kendor (FR) (see
10. Sup. p : 100)
2015 (Feb 28), b, c, by Agresivo (USA)
Batur Adalı
MURDEROUS MYRTLE (USA) , b , 2000 , bred by Chance Farm, by Dehere (USA), out of Apogee (USA), by Star De
Naskra (USA) (see 9. Sup. p : 99)
2015, barren to After Market (USA)
MUSIC OF THE NIGHT , b , 2006 , bred by Muzaffer Çevirici, by Sea Hero (USA), out of Color Of Nıght, by My Volga
Boatman (USA) (see 10. Sup. p : 100)
2015 (Feb 26), b, c, KARAÇAY by Torok (IRE)
Muzaffer Çevirici
MUSICAL HIGH (IRE) , b , 2003 , bred by Knockainey Stud foaled in IRE and imported from USA in 2014, ( see GSB v : 45, p
: 1548 ), by Mozart (IRE), out of Blew Her Top (USA), by Riva Ridge (USA)
2015 (Apr 12), b, f, by Take Charge Indy (USA)
Abdulsamet Tekin
MUSKİ , ch , 1995 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Arslan, out of Lena, by Çukurova (see 9. Sup. p : 99)
2015 (Apr 02), b, f, DERVİŞ KIZI by Derviş Ağa
Halil İbrahim Uğun
MUWAJAHA (GB) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Night Shift (USA), out of Maraatib (IRE), by
Green Desert (USA) (see 10. Sup. p : 101)
2015 (Feb 28), b, f, by Dr Fong (USA)
Sultan Sökmen
MUZAFFER SULTAN , b , 2010 , bred by Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy, by Unaccounted For (USA), out of
Minella, by Sam Holme (IRE) (see 6. Sup. p : 93)
2015, barren to Flying Boy (IRE)
MUZİ , b , 2010 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Bin Ajwaad (IRE), out of My Pray, by Private Tender (GB) (see 6. Sup. p :
97)
2015 (Apr 08), ch, f, THE MORNING SUN by Toruk Macto (IRE)
Hasan Basri Tümöz
MÜGİDE , b , 2005 , bred by Mustafa Yüksel, by Mujtahid (USA), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 10. Sup. p : 101)
2015 (Feb 08), b, f, by Kaneko
Mustafa Yüksel
120
Kısraklar - Broodmares
MÜHENDİS BURCU , ch , 2008 , bred by Alper Şengezer, by Luxor, out of Alpşen, by Shining Steel (GB) (see 4. Sup. to v 3,
p : 4)
2015, barren to Talip Han (IRE)
MÜKEMMEL , b , 2002 , bred by Yücel Birol, by Distant Relative (IRE), out of Cinnur, by Gene Kelly (IRE) (see 7. Sup. p :
95)
2015,dead foal, by Anatoly
Died in 2015
MÜKERREM , b , 2006 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 10. Sup.
p : 101)
2015, barren to Dr Fong (USA)
MÜNEVVER HANIM , b , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Distant Relative (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf
El Arab (USA) (see 10. Sup. p : 101)
2015,early abortion, by Kaneko
MÜSTESNA , ch , 2008 , bred by Haldun Coşkun, by Always A Classic (CAN), out of Intrepid (GB), by Rousillon (USA) (see
10. Sup. p : 101)
2015 (Mar 01), b, c, WONDER by Coşkunağa
Haldun Coşkun
MÜYESSER ESTHETICS , b , 2008 , bred by Yavuz Vidinli, by Sri Pekan (USA), out of Selda's Girl (IRE), by Rainbows For
Life (CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 101)
2015 (Jan 22), ch, f, COAL OF EYES by Win River Win (USA)
Gökhan Özsu and Bayram Tunç
MY ACCOUNT , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 10.
Sup. p : 101)
2015 (Feb 14), b, c, HEYCANLI by Banknote (GB)
Salih Tavukcu
MY APRIL RAIN , ch , 2007 , bred by Muammer Öğüt, by Red Bishop (USA), out of Güreylül, by River Special (USA) (see 8.
Sup. p : 97)
2015 (Apr 02), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Muammer Öğüt and Mustafa Akcan
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see
10. Sup. p : 101)
2015 (Feb 05), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Nurbiye Gülerce
MY CHERUB , ch , 2010 , bred by Gülnur Gülerce, by Divine Light (JPN), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 6. Sup. p
: 65)
2015 (Apr 17), ch, c, by Tıght End
Gülnur Gülerce
MY CRAZY AUNT , b , 2004 , bred by Faruk Tınaz, by Galetto (FR), out of Buğday, by Robellino (USA) (see 10. Sup. p :
101)
2015 (Feb 20), b, c, by Abdulçakar (IRE)
İrfan Babayiğit
MY CRAZY GIRL , b , 2009 , bred by Huriye Dinçtürk, by Centaur (GB), out of Backdraft (IRE), by Titus Livius (FR) (see 10.
Sup. p : 101)
2015 (Feb 28), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kadir Selvitopu and Hakan Gündüz
121
Kısraklar - Broodmares
MY DEAR ROSE , gr , 2011 , bred by Ömer Halim Aydın, by Lite The Fuse (USA), out of Final Look (USA), by Holy Bull
(USA) (see 7. Sup. p : 45)
2015,dead foal, by Halicarnassus (IRE)
Died in 2015
MY GINETTA , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Angel Of Musıc, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup. p : 101)
2015, barren to Popular Demand
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atcı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see 10. Sup. p : 101)
2015 (Mar 24), ch, c, by Invasion (IRE)
Erol Çoklar
MY HONEY , ch , 2007 , bred by Hasan Saydam, by Dinyeper (GB), out of Beşiktaş Dostu, by Strike The Gold (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 16)
2015,early abortion, by Country Reel (USA)
MY JADE , ch , 2008 , bred by Necati Demirkol, by Unaccounted For (USA), out of Bahtiyar (USA), by Alwuhush (USA) (see
10. Sup. p : 101)
2015 (Feb 15), b, c, by Country Reel (USA)
Nedim Kisbu
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 10. Sup. p : 102)
2015 (Apr 16), b, f, SEMİHA HANIM by Yonaguska (USA)
Kasım Demir
MY LADY , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 102)
2015 (Mar 20), b, c, LUCKY LORD by Three Valleys (USA)
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
MY LAVINIA , b , 2009 , bred by İsmet Yılmaz, by Scream To Scream (IRE), out of Burunören, by Toyota I (see 5. Sup. p :
18)
2015 (Jan 15), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Evren Kılınç
MY LIFE , b , 2008 , bred by Levent Göksu, by Royal Abjar (USA), out of Harbinger, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
51)
2015 (May 08), b, f, by Pressing (IRE)
Talip Öztürk
MY MADONNA , b , 2009 , bred by Orhan Tanatar, by Sri Pekan (USA), out of Habinar (USA), by Southern Halo (USA) (see
5. Sup. p : 50)
2015 (Mar 23), b, c, by Lion Heart (USA)
Orhan Tanatar
MY PARTNER , b , 2004 , bred by Özcan Matyar, by Toyota I, out of My Top, by High Top (IRE) (see 10. Sup. p : 102)
2015 (Mar 01), b, c, KAR SAVURAN by Muratcan
Sait Varlı
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see 9.
Sup. p : 101)
2015 (Jan 20), b, c, ÖZ KURT by Balboa
İdris Tanyıldız
122
Kısraklar - Broodmares
MY PRECIOUS GIRL , b , 2005 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Always A Classic (CAN), out of Simbatu (GB), by Muhtarram
(USA) (see 9. Sup. p : 101)
2015 (Mar 19), b, f, by Pressing (IRE)
Yakup Hakan Tahincioğlu
MY PRINCESS AZRA , b , 2009 , bred by Nilay Karadağ, by Champs To Champs, out of Yekayek (GB), by Slip Anchor (GB)
(see 10. Sup. p : 102)
2015 (Apr 26), ch, f, QUEEN OF SNOW by All The Good (IRE)
Engin Dağıtmaç
MYBELLE , b , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Fair Grounds (IRE), out of Medicenal (GB), by Robellino (USA) (see 10.
Sup. p : 102)
2015 (Mar 08), b, c, by Yavuzkaya
Hülya Eltemur
MYSTICAL FALLS , b , 2008 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Star On My Flag (USA), by Personal
Flag (USA) (see 10. Sup. p : 102)
2015 (Jan 21), b, c, by Pressing (IRE)
Müjdat Altınlı
MYSTICAL MOOD , b , 2009 , bred by İrfan Ilgazlı, by Sri Pekan (USA), out of İrme, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p :
102)
2015,early abortion, by Rey De Cafe (USA)
MYSTICALOFSILENCE , b , 2010 , bred by Mustafa Gediz, by Sound Of Silence (IRE), out of Sound Of Seabird (GB), by
Atraf (GB) (see 6. Sup. p : 130)
2015, barren to Bosporus (IRE)
MYTHICAL GIRL (USA) , b , 1996 , bred by Gainsborough Farm Inc, by Gone West (USA), out of Yousefia (USA), by
Danzig (USA) (see 9. Sup. p : 101)
2015 (Feb 10), gr, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
Died in 2015
NAĞME , b , 1996 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 9. Sup. p : 101)
2015 (Feb 04), b, c, by Derviş Ağa
Cihan Şemenoğlu
NAİM CAN , b , 2001 , bred by Haci İpek and Hacı Naim, by Best Team (GB), out of Calena, by Cartegena (see 8. Sup. p : 98)
2015, barren to İnderesi
NAKIRDA , ch , 2008 , bred by Gülnur Gülerce, by Dinyeper (GB), out of Gogga, by Shining Steel (GB) (see 10. Sup. p : 102)
2015 (Apr 22), ch, f, DEMİRPRENSES by Indian Days (GB)
Sedat Demir
NALIN FIRTINASI , b , 2005 , bred by Saim Durmuş, by Marlin (USA), out of Last Queen, by Play Boy I (see 10. Sup. p :
102)
2015, barren to Teksas Hasan
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 10. Sup. p :
102)
2015,early abortion, by Domıno Effect
123
Kısraklar - Broodmares
NAR KIRMIZI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 10. Sup. p
: 102)
2015 (Mar 09), ch, f, AYDOĞAN GÜLÜ by Transacoustıc
Ertuğrul Aydoğan
NARCISSUS , b , 2009 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Orpen (USA), out of Smiling Eyes (GB), by Mark Of Esteem (IRE)
(see 10. Sup. p : 103)
2015 (Feb 16), ch, f, by After Market (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
NARDA , b , 2007 , bred by Nisso Benhason, by Bin Ajwaad (IRE), out of Castafior (FR), by Siam (USA) (see 10. Sup. p : 103)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
NATAGORA , ch , 2009 , bred by Kemal Kurt, by Divine Light (JPN), out of Fiddler's Moll (IRE), by Dr Devious (IRE) (see 5.
Sup. p : 39)
2015 (Apr 12), b, c, by Scarface
Kemal Kurt
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by Roberto (USA)
(see 10. Sup. p : 103)
2015 (May 27), b, f, by Luxor
Kamil Levent Kitapçı
NATIVE QUEEN (FR) , b , 1999 , bred by Elevage De Bois Carrouges, by Desert King (IRE), out of Native Twine (GB), by
Be My Native (USA) (see 10. Sup. p : 103)
2015 (Feb 04), b, c, by Mendip (USA)
Ayşe Ceyda Feyzullah
NAUGHTY GIRL , b , 2006 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Unaccounted For (USA), out of Kalimat (GB), by Be My Guest
(USA) (see 10. Sup. p : 103)
2015,early abortion, by Perfecto
NAVAJO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Tejano Run (USA), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 7. Sup. p :
98)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
NAZ BEBEK , b , 2006 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Mountain Cat (USA), out of Fire Of London (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 9. Sup. p : 102)
2015 (Feb 19), b, f, DİYADİN by Zanjero (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
NAZ NİYAZ , b , 2007 , bred by Cengizhan Gödek, by Ocean Crest (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see
9. Sup. p : 102)
2015 (Apr 01), ch, c, ROSTER TUMBUL by Indigo Red (GB)
Adnan Tumbul
NAZAR , ch , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Lear White (USA), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 9. Sup. p :
102)
2015, barren to Luxor
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see 10. Sup. p : 103)
2015 (Apr 01), b, f, NAZLI SULTAN by Indian Days (GB)
Suphi Akyavuz
Died in 2015
124
Kısraklar - Broodmares
NEFES , b , 2008 , bred by Yusuf Atlı, by Royal Abjar (USA), out of Ayatlı, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 103)
2015 (Apr 26), ch, f, by Banknote (GB)
Yusuf Atlı
NEFESKESEN , b , 2007 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Nitro (GB), out of Gönül Veren, by
Common Grounds (GB) (see 9. Sup. p : 102)
2015 (Mar 27), b, f, EMERALD GREEN by Kurtiniadis (IRE)
Fatih Korkmaz
NEFİSE HANIM , b , 2008 , bred by Arslan Aybek, by Sri Pekan (USA), out of Marikula, by Entrepreneur (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 73)
2015,early abortion, by Mohan
NEKOLEN , b , 2008 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see 10. Sup. p : 103)
2015, barren to Divine Light (JPN)
NELIA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 10. Sup. p : 103)
2015,slipped foal, by Kaneko
NEMO , b , 2003 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 103)
2015 (Jan 17), b, f, INEFFABLE by Inspector
Esra Çizmeci Yetkin
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd, by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
(see 10. Sup. p : 104)
2015 (Mar 21), b, c, by Sri Pekan (USA)
Hasan Gergin
NENİŞ , ch , 2009 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by River Special (USA), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 10.
Sup. p : 104)
2015 (Apr 24), ch, f, by Luxor
Ferudun Koşar
NERİS , b , 2008 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Perfect Storm, out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
10. Sup. p : 104)
2015 (Mar 27), b, c, TOLUNAY by Luxor
Tolga Karakartal
NESRİNA , ch , 2002 , bred by Hanzade Erüç, by Fantastic Fellow (USA), out of Acuba, by Bachelor Party (IRE) (see 9. Sup. p
: 103)
2015,slipped foal, by Talip Han (IRE)
NESSİE , b , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 10. Sup. p :
104)
2015 (Apr 14), ch, f, OPRAH by Banknote (GB)
Turhan Çakar
NEVADA PRINCESS (IRE) , ch , 2004 , bred by David Jamison Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, (
see GSB v : 45, p : 1335 ), by Desert Prince (IRE), out of Zoom Lens (IRE), by Caerleon (USA)
2015 (Mar 09), ch, f, by All The Good (IRE)
Nilay Karadağ
125
Kısraklar - Broodmares
NEVAYIN , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by Baryshnikov (AUS), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA) (see
10. Sup. p : 104)
2015 (Feb 15), b, f, by Divine Light (JPN)
Ayhan Giray
NEVER BACK DOWN , b , 2008 , bred by Yaşar Gölbaş, by Sea Hero (USA), out of Şapkali Kadin (GB), by Mtoto (GB) (see
10. Sup. p : 104)
2015 (Feb 22), b, c, by Adonise
Ali Soykan
NEVER LOST , ch , 2004 , bred by Ali Yöndem, by Strike The Gold (USA), out of Segi (GB), by Definite Article (GB) (see
10. Sup. p : 104)
2015,early abortion, by Three Valleys (USA)
NEVER SAY , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Sri Pekan (USA), out of Your Wıfe Never, by Palace Pageant (USA)
(see 10. Sup. p : 104)
2015 (May 21), b, c, by Cuvee (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
NEVER TOUCH ME , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by West By West (USA), out of Royal Circle (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 9. Sup. p : 103)
2015 (Jan 03), b, c, by Karabeyhan (GB)
Mustafa Yılmaz
NEVİNOV , b , 2003 , bred by Ali Topal, by Mull Of Kintyre (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 9. Sup. p
: 103)
2015 (Feb 22), b, c, by Yonaguska (USA)
Lithosan Basım Yayım Abl.
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
10. Sup. p : 104)
2015 (Jan 24), b, f, by Indigo Red (GB)
Oğuz Yalçın
NEW GIRLFRIEND , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 10.
Sup. p : 104)
2015,dead foal, by Last Legend
Died in 2015
NEW JOYZEE (USA) , b , 2002 , bred by Danny Lake, by Eastern Echo (USA), out of Joiski's Star (USA), by Star De Naskra
(USA) (see 9. Sup. p : 104)
2015, barren to Mendip (USA)
NEW SURAL , b , 2008 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see 10.
Sup. p : 105)
2015 (Mar 17), b, f, by After Market (USA)
Mustafa Metin Kayıkçı
NEXT STAR , b , 2007 , bred by Soner Sökmen, by Shining Steel (GB), out of Next, by Soviet Star (USA) (see 10. Sup. p :
105)
2015 (Apr 13), b, c, OBRA REİS by Victory Gallop (CAN)
Soner Sökmen
NEYTİRİ , b , 2008 , bred by Selin Dikencik, by Dinyeper (GB), out of Queenıe Belle, by Distant Relative (IRE) (see 9. Sup. p :
104)
2015, barren to Monte Negro
126
Kısraklar - Broodmares
NICE OF TIME , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Sea Hero (USA), out of Mihrişah, by Mountain Cat (USA) (see 10. Sup. p
: 105)
2015 (Feb 10), b, f, by Lion Heart (USA)
Resul Ünlü and Serkan Karakılıç
Died in 2015
NIGHT MAIDEN (USA) , b , 2002 , bred by Newgate Stud Farm Inc, by Saint Ballado (CAN), out of Midnight Air (USA), by
Green Dancer (USA) (see 9. Sup. p : 104)
2015 (Apr 02), b, c, by Dr Fong (USA)
Serdal Adalı
NIGHTINGALE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Pivotal (GB), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 10. Sup. p : 105)
2015 (Mar 27), ch, f, by Win River Win (USA)
Tayral Tutumlu
NIGO , b , 2009 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Marlin (USA), out of Tenderly, by Private Tender (GB) (see 5. Sup. p : 120)
2015 (Mar 16), b, c, RUN ATLAS RUN by Invasion (IRE)
Hilal Zeynep Yıldız
NIJINSKA , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Sea Hero (USA), out of Heron Skips Trial (USA), by Skip Trial (USA) (see 9.
Sup. p : 104)
2015 (Feb 12), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
NILE GREEN , ch , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Nofret, by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 85)
2015 (Apr 19), b, c, by Savsat (IRE)
Süreyya Çankaya
NIMBLE FANTASY (USA) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Lear Fan (USA), out of Nimble Feet (USA), by
Danzig (USA) (see 9. Sup. p : 104)
2015 (Mar 20), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Pınar Aracı Baş
NIOBE , b , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Eagle Eyed (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 10. Sup. p :
105)
2015 (Feb 16), b, f, by Pardon (FR)
İlyas İlbey
NIOBE (GB) , ch , 2003 , bred by A. Pereira, by Pivotal (GB), out of Notturna (IRE), by Diu Star (GER) (see 10. Sup. p : 105)
2015, barren to All The Good (IRE)
NITTEDAS , ch , 2005 , bred by Hüseyin Boyraz, by Strike The Gold (USA), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 10.
Sup. p : 105)
2015,early abortion, by Sea Hero (USA)
NİCOMEDİA , b , 1994 , bred by S. Atığ, by Most Welcome (GB), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 9. Sup. p :
105)
2015,dead foal, by Agresivo (USA)
Died in 2015
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see
10. Sup. p : 105)
2015 (May 10), ch, f, DOKTOR ZELİŞ by Golden Sun
Abdulkadir Yazar
127
Kısraklar - Broodmares
NİHALİM , b , 2005 , bred by Necati Bozkurt, by Royal Abjar (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA) (see 10.
Sup. p : 106)
2015 (May 07), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Kenan Elaldı
NİKİNİKİ , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 9. Sup. p :
105)
2015 (Mar 29), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Kurt
NİLAY SULTAN , ch , 2010 , bred by Muammer Öğüt, by Always A Classic (CAN), out of Foreıgn Affaırs, by Warrshan
(USA) (see 10. Sup. p : 106)
2015 (Mar 08), b, f, by Win River Win (USA)
Fahrettin Sevimli
NİRAN , b , 2003 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sea Hero (USA), out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 10. Sup. p :
106)
2015 (Feb 18), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Recep Ketme
NİSAN IZABELLA , b , 2009 , bred by Mehmet Babadağ, by Out Of Sıght, out of Belin, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p :
106)
2015 (Mar 15), ch, c, CRAZY MOUNTAIN by Pontıac
Mehmet Babadağ
NİSANER , ch , 2010 , bred by Hakkı Özyurteri, by Natıve Procıda, out of Kıt Cat, by Best Team (GB) (see 6. Sup. p : 73)
2015 (Feb 17), ch, f, KÜÇÜKSEM by Indian Days (GB)
İbrahim Tumbul
NO COMMENT , ch , 2007 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see
10. Sup. p : 106)
2015 (Apr 08), b, c, by Pressing (IRE)
Onuralp Mehmet Kurt
NO DOUBT , b , 2007 , bred by Erdem Bekmezci, by Natıve Procıda, out of Baby Face, by Yemken (GB) (see 8. Sup. p : 102)
2015,early abortion, by Drop Of The Flower
NO MORE CONTROL , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Draglıne, out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA) (see
10. Sup. p : 106)
2015 (Feb 25), ch, c, BABBINO by Lion Heart (USA)
Tamer Koldaş
NO MORE STRIKE , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Strike The Gold (USA), out of Rabiusa (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 10. Sup. p : 106)
2015 (Apr 11), ch, c, by Talip Han (IRE)
San.Tic.Ltd.Şti
Mares Havuz Arıtma İnş.
NO PROBLEM , b , 2009 , bred by Erhan Kum, by Eagle Eyed (USA), out of D'artımıllıon, by Robellino (USA) (see 10. Sup. p
: 106)
2015 (Jan 24), b, c, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
NOBLE LADY , b , 2007 , bred by Selçuk Tamgaç, by Indigo Red (GB), out of Sertbora (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 108)
2015,early abortion, by Golden Sun
128
Kısraklar - Broodmares
NOBLE SPIRIT , ch , 2010 , bred by Yurdagül Ülgen, by Always A Classic (CAN), out of Ghost Rıder, by Galetto (FR) (see 6.
Sup. p : 52)
2015,slipped foal, by Country Reel (USA)
NOCHE COOL , b , 2006 , bred by Mustafa Selçuk San, by Unaccounted For (USA), out of Potentially Hot (USA), by Salt
Lake (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 109)
2015 (Feb 01), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Dinçer Karabulut
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see 10. Sup. p : 106)
2015 (May 16), ch, c, by Green Gönen
Berrin Gedik
NOISETTE , b , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Mask Flower (USA), by Dayjur (USA) (see
10. Sup. p : 106)
2015 (May 01), b, c, by Mendip (USA)
Serhan Taşbek
NOKS , b , 2007 , bred by Faik Uğur Kızılserap, by Unaccounted For (USA), out of Salgır, by Ottoman (see 10. Sup. p : 107)
2015 (Apr 25), b, c, AEGEAN BREEZE by Country Reel (USA)
Ayhan Durgun
NOKTA (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Woodborough (USA), out of Angelique (GB), by Soviet Star (USA)
(see 9. Sup. p : 106)
2015 (Feb 14), b, f, by Vento
Dilek Cebe
NOM DE LA ROSA (IRE) , b , 2007 , bred by Maddenstown Equine Enterprise Ltd, by Oratorio (IRE), out of Cheal Rose (IRE),
by Dr Devious (IRE) (see 10. Sup. p : 107)
2015,early abortion, by Lion Heart (USA)
NONA , ch , 2008 , bred by Erdem Bekmezci, by Luxor, out of Show Gırl, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p : 107)
2015 (Apr 25), ch, c, RECOBA by Harputlu Gaggoş
Ahmet Kılıç
NORD WEST , b , 2009 , bred by Kasım Ercan Ekenler, by West By West (USA), out of Hero Kıss, by Sea Hero (USA) (see 5.
Sup. p : 53)
2015 (Feb 17), b, f, RAINBOW DASH by Salvatore
Bekir Yavuz Koçak
NORMA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Parade Ground (USA), out of Castelli Motel (USA), by Leo Castelli (USA)
(see 10. Sup. p : 107)
2015 (Mar 04), b, f, by Bosporus (IRE)
Eyüp Ensar Çelik
NORWAY DANCER , b , 2007 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Sri Pekan (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE)
(see 10. Sup. p : 107)
2015 (Apr 10), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Sadun Oktav
NOT A CARE (CAN) , ch , 2006 , bred by George Strawbridge Jr., by Maria's Mon (USA), out of Bristol Pistol (CAN), by
Regal Classic (USA) (see 10. Sup. p : 107)
2015, barren to Expansion (USA)
129
Kısraklar - Broodmares
NOTION OF EMOTION (USA) , b , 2009 , bred by Juddmonte Farms Inc, by Tiznow (USA), out of Out Of Reach (GB), by
Warning (GB) (see 10. Sup. p : 107)
2015, barren to Invasion (IRE)
NOVİKOVA , b , 2007 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Sri Pekan (USA), out of Agrilya, by Little Guest (USA) (see 10. Sup. p
: 107)
2015, barren to Zanjero (USA)
NUIT DE FETE (FR) , b , 1994 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Night Shift (USA), out of Hot Favourite (FR), by Fast
Topaze (USA) (see 9. Sup. p : 106)
2015,dead foal, by Yonaguska (USA)
NUMBER STONE , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Mujtahid (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 10. Sup.
p : 107)
2015 (Feb 23), ch, f, by Luxor
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
NUMERUS CLAUSUS (FR) , b , 2004 , bred by B.S.I. Nv , by Numerous (USA), out of Marcotte (GB), by Nebos (GER) (see
10. Sup. p : 107)
2015 (Mar 17), b, c, by Mendip (USA)
Dinçer Karabulut
NUNİ , b , 2003 , bred by Nevzat Ünlü, by Mountain Cat (USA), out of Pearl , by Al Murtajaz (USA) (see 10. Sup. p : 108)
2015 (Apr 08), b, f, by Zanjero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
NUR CEMAL , ch , 2006 , bred by Abdulkadir Koç, by Strike The Gold (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see
10. Sup. p : 108)
2015 (Apr 10), ch, c, by Three Valleys (USA)
Nebahat Cankılıç
NUR SABAH , b , 2007 , bred by İlhan Güçlü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülten, by Mountain Cat (USA) (see 10. Sup. p :
108)
2015,early abortion, by Scarface
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing
Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see 10. Sup. p : 108)
2015 (May 06), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Mehmet Çelik
NURSU , b , 2010 , bred by Nasri Artar, by Velociraptor (GB), out of Başkentli, by Distant Relative (IRE) (see 6. Sup. p : 15)
2015 (Feb 19), b, c, by Transacoustıc
Nasri Artar
NURŞO , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Marlin (USA), out of Ulya, by Pennine Walk (IRE) (see 10. Sup. p : 108)
2015 (Apr 03), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Fikret Vatansever
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 9. Sup.
p : 106)
2015,early abortion, by Sports Hero (USA)
130
Kısraklar - Broodmares
NÜ PERA , b , 2006 , bred by Kazım Yararel, by Eagle Eyed (USA), out of Burano, by Knight Line Dancer (IRE) (see 9. Sup. p
: 107)
2015 (May 01), b, c, by Abhazyalı
Anil Köseoğlu
NYANA , b , 2006 , bred by Mehmet Reşit Görgün, by Sea Hero (USA), out of Bay Storm (IRE), by Woodborough (USA) (see
9. Sup. p : 107)
2015,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
OCEAN LADY , b , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Avangard (IRE), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble (IRE)
(see 10. Sup. p : 108)
2015 (Apr 04), b, c, by Expansion (USA)
İsmail Hadioğlu
OCEAN QUEEN , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Crypto Slew (USA), by
Cryptoclearance (USA) (see 10. Sup. p : 108)
2015 (May 03), ch, c, HARUNHAN by After Market (USA)
Faruk Ateş
OCEAN RISE , b , 2008 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Byron (GB), out of Ocean Sunrise (IRE), by Danehill (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 87)
2015,slipped foal, by Dai Jin (GB)
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock, by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy
(USA) (see 10. Sup. p : 108)
2015 (Feb 03), b, f, ALBATRAOZ by After Market (USA)
Tuncay Dikilitaş
OCTALUNA (GB) , b , 2002 , bred by B. H. And C.F.D. Simpson foaled in GB and imported from FR in 2015, ( see GSB v : 45,
p : 750 ), by Octagonal (NZ), out of Mialuna (GB), by Zafonic (USA)
2015 (Apr 22), b, c, JOSHUA by Youmzain (IRE)
Kostantinos Makri
OCTOBER BABY , b , 2005 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 10. Sup. p : 108)
2015 (Jan 18), b, f, AYSUNUM by Balboa
Erdal Çoban
OKEYCİ , b , 2002 , bred by Ali Sülün, by Manila (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 10. Sup. p : 108)
2015,dead foal, by Golden Sun
Died in 2015
OLANAS , ch , 2009 , bred by Erdinç Saltabaş, by Always A Classic (CAN), out of My Wısh, by Handsome Star (IRE) (see 10.
Sup. p : 109)
2015 (Apr 17), ch, c, by Adonise
Ömer Dündar
OLIVE GARDEN , b , 2008 , bred by Ayhan Zeytinoğlu, by Kurtaran (IRE), out of Logo Connection (GER), by Law Society
(USA) (see 10. Sup. p : 109)
2015 (Apr 05), b, c, by Powerscourt (GB)
Ayhan Zeytinoğlu
OLIVE LADY , ch , 2005 , bred by Hüseyin Koçak, by Always A Classic (CAN), out of Blamına, by Kıngefe (see 9. Sup. p :
108)
2015 (Mar 30), b, c, by Country Reel (USA)
Hasan Kaya
131
Kısraklar - Broodmares
OLIVETTE , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p : 109)
2015 (May 10), b, f, OLLY by Win River Win (USA)
Julie Alev Dilmaç
OLIVIUM , ch , 2006 , bred by Hüseyin Koçak, by Common Grounds (GB), out of Blamına, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p :
20)
2015, barren to Precıous
OLYMPOS MIRROR , ch , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 10.
Sup. p : 109)
2015 (Mar 03), b, f, AKSUANA by Gold For Lady
Hamdi İnceli
OMERTA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by West By West (USA), out of Horsepower (USA), by Personal Hope (USA) (see
10. Sup. p : 109)
2015 (Apr 04), b, f, KURTAR DİYA PİR by Sea Hero (USA)
Hikmet Camuz
OMNITRIX , b , 2009 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Always A Classic (CAN), out of Little Black Dress (USA), by
Black Tie Affair (IRE) (see 10. Sup. p : 109)
2015 (Feb 16), ch, f, ŞİRİNKIZIM by Indian Days (GB)
Sinan Korkmaz
ONE COOL LADY , b , 2009 , bred by Sabahattin Uluçay, by El Amour, out of San Juan Lady, by Palace Pageant (USA) (see
10. Sup. p : 109)
2015 (May 09), b, f, by Win River Win (USA)
Umur Özarar
ONE MORE NO MORE , b , 2009 , bred by Serdal Adalı, by Okawango (USA), out of Famous Five (UAE), by Diktat (GB)
(see 10. Sup. p : 109)
2015, barren to Pressing (IRE)
ONLY ONE , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Serhanbey (GB), out of Outcry (GB), by Caerleon (USA) (see 10. Sup. p :
110)
2015 (Feb 05), b, c, by Powerscourt (GB)
Aydın Aksoy
OPALINE , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by West By West (USA), out of Ogalo, by Galetto (FR) (see 10. Sup. p : 110)
2015, barren to İzmirli
OPPURTUNITY , ch , 2008 , bred by Mehmet Kurt, by Kyllachy (GB), out of Fille Genereux (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 41)
2015, barren to Pressing (IRE)
OPUS DEI , ch , 2010 , bred by Tekin Arslanca, by Unaccounted For (USA), out of Kavala Lady, by Natıve Procıda (see 6. Sup.
p : 71)
2015 (Mar 27), ch, f, ZİLANIM by Indian Days (GB)
Ferit Çizik
ORAMA'S GHOST (GB) , b , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Golan (IRE), out of Orange Sunset (IRE), by
Roanoke (USA) (see 10. Sup. p : 110)
2015,early abortion, by Toruk Macto (IRE)
132
Kısraklar - Broodmares
ORANGE CRUSH (USA) , ch , 2004 , bred by Mike G. Rutherford foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am.
SB v : 32 ), by Distorted Humor (USA), out of Lake Travis (USA), by Seattle Slew (USA)
2015 (Mar 25), b, f, by Artie Schiller (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
ORANGE GARDEN , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Manila (USA), out of Çöl Orkidesi (GB), by Terimon (GB) (see 8.
Sup. p : 105)
2015 (Mar 21), b, c, ANIL BABA by Faırson
Anıl Aytar
ORANGE TWILIGHT (USA) , b , 2004 , bred by Mike G. Rutherford, by Thunder Gulch (USA), out of Twilight Ridge (USA),
by Cox's Ridge (USA) (see 10. Sup. p : 110)
2015,early abortion, by Banknote (GB)
ORATION , b , 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Oratorio (IRE), out of Love And Adventure (USA), by
Halling (USA) (see 9. Sup. p : 109)
2015,early abortion, by Pressing (IRE)
ORGIA , ch , 2004 , bred by Sait Varlı, by Mohaç I, out of Güzyeli, by Karayel (see 10. Sup. p : 110)
2015,early abortion, by Muratcan
ORHİDEYA , b , 2004 , bred by Birol Çınaroğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 10. Sup. p :
110)
2015 (Feb 06), b, c, CANBAŞKAN by After Market (USA)
Birol Çınaroğlu
ORIENT BRIDE , b , 2009 , bred by Türker Demir, by Sky Classic (CAN), out of Enchanted Grounds (USA), by American
Chance (USA) (see 10. Sup. p : 110)
2015 (Mar 21), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Umut Coşar
ORIENTAL , ch , 2007 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Royal Abjar (USA), out of Stage Door East, by Yemken (GB) (see
9. Sup. p : 109)
2015 (Mar 02), b, c, by Luxor
Behçet Mergin
ORSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Khorshed and Ian Deane, by Lion Cavern (USA), out of Iradah (USA), by Topsider (USA)
(see 10. Sup. p : 110)
2015 (Feb 16), b, f, by Kurtaran (IRE)
Ercüment Güçlü
ORSE GÜL , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB)
(see 10. Sup. p : 111)
2015 (Feb 27), b, f, by Yonaguska (USA)
Cevriye Mehtap Yargı
ORTAGENA , b , 2002 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Katarına, by Cartegena (see 10. Sup. p :
111)
2015 (Feb 14), b, f, PRINCESS AURELIA by Powerscourt (GB)
İsmet Çakmakoğlu
OSLO , b , 2005 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 10. Sup. p :
111)
2015,dead foal, by Cuvee (USA)
133
Kısraklar - Broodmares
Died in 2015
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , bred by E. Kopica And M. Rosenfeld, by Priolo (USA), out of Ostrusa (AUT), by Rustan (HUN)
(see 9. Sup. p : 109)
2015 (Feb 22), ch, f, by Cuvee (USA)
Yasemin Topçu
OTAKI (IRE) , gr , 2004 , bred by Castlemartin Stud And Skymarc Farm, by King's Best (USA), out of On Call (GB), by
Alleged (USA) (see 10. Sup. p : 111)
2015 (Feb 22), gr, f, by Halicarnassus (IRE)
Kostantinos Makri
OUR RUMBA (USA) , ch , 2008 , bred by Spencer D Plummer Sherri Plummer foaled in USA and imported from USA in 2014, (
see Am. SB v : 32 ), by Limehouse (USA), out of Cat Appeal (USA), by Storm Cat (USA)
2015 (Feb 24), ch, c, by Kantharos (USA)
Ömer Halim Aydın
OUT OF TIME , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 8. Sup. p :
106)
2015, barren to Faırson
OVA GÜZELİ , gr , 2005 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Natıve Procıda, out of Tiamo, by Barbar (see 10. Sup. p : 111)
2015 (Feb 13), gr, f, by Azaraks
Engin Alagöz
OVER ANDOVER (USA) , b , 2006 , bred by Tracy Farmer foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am. SB v : 32
), by War Chant (USA), out of Andover Lady (USA), by Kris S (USA)
2015 (Feb 12), b, c, by Artie Schiller (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
OVER LOOKED , gr , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Unaccounted For (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA)
(see 9. Sup. p : 110)
2015, barren to Pressing (IRE)
OVERBERRY (USA) , b , 2005 , bred by Gulf Coast Farms Bloodstock LP, by Grand Slam (USA), out of Madison's Quest
(USA), by Deputy Minister (CAN) (see 10. Sup. p : 111)
2015 (Apr 08), b, c, USTAOĞLU by Mendip (USA)
Faruk Tınaz
ÖZBEK GÜZELİ , b , 2004 , bred by Sir-El Elektrik, by Red Route (GB), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA) (see 8.
Sup. p : 106)
2015,early abortion, by Teksas Hasan
ÖZBEKKIZI , ch , 2005 , bred by Güler Türksev, by Always A Classic (CAN), out of Night Auction (IRE), by Night Shift
(USA) (see 8. Sup. p : 106)
2015,early abortion, by Muratcan
ÖZDEN SULTAN , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mujtahid (USA), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 10. Sup. p : 111)
2015 (Apr 19), b, f, by Torok (IRE)
Aslan Savaşan
ÖZDENİM , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mountain Cat (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see
10. Sup. p : 111)
2015, barren to Bosporus (IRE)
134
Kısraklar - Broodmares
ÖZENKIZ , ch , 2004 , bred by Abdülhadi Çelen, by Mountain Cat (USA), out of Sherry's Star, by Lockton (GB) (see 10. Sup.
p : 111)
2015, barren to Oğlumemre
ÖZENNAZ , gr , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Young Prınce, out of Ayşem I, by Burçak (see 10. Sup. p : 111)
2015, barren to Domıno Effect
ÖZGÜNGÜL , b , 2009 , bred by Abdullah Akalın, by Okawango (USA), out of Steel Heart, by Shining Steel (GB) (see 5. Sup.
p : 114)
2015,c,dead, by Scarface
ÖZKARDE , b , 2004 , bred by Hamit Fikir, by Sri Pekan (USA), out of Sweet Disorder (IRE), by Never So Bold (IRE) (see 10.
Sup. p : 112)
2015 (Apr 01), b, c, by Değirmendereli
Hamit Fikir
PADME , gr , 2010 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu, by Divine Light (JPN), out of Elodie, by Bankocu (see 6. Sup. p : 41)
2015 (Mar 30), gr, c, by Dai Jin (GB)
Hülya Eltemur
PAINTED MOON (USA) , ch , 2001 , bred by Darley , by Gone West (USA), out of Crimson Conquest (USA), by Diesis (GB)
(see 10. Sup. p : 112)
2015 (Apr 17), b, c, LUPULUI by Kaneko
Burcu Filibeli
PALLINA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see
10. Sup. p : 112)
2015 (Apr 20), b, c, by Torok (IRE)
Onur Yetkin
PALMETTO LANE (USA) , b , 2008 , bred by Chadds Ford Stable, by Flower Alley (USA), out of Pieria (USA), by Atticus
(USA) (see 10. Sup. p : 112)
2015 (Feb 25), ch, c, SHERLOCK by Expansion (USA)
Sadettin Atığ
PALMİRA , ch , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Ekinoks Gulch (USA), out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 10.
Sup. p : 112)
2015 (Feb 13), b, f, BİANA by Adonise
Mehmet Cihat Gürüz
PALOVİT , b , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by West By West (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see
8. Sup. p : 107)
2015 (Mar 20), b, f, by Faırson
Mustafa Doruk Yılmaz
PAMİR , b , 2008 , bred by Soner Sökmen, by Royal Abjar (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 10.
Sup. p : 112)
2015 (Feb 13), b, c, VESELY by Banknote (GB)
Soner Sökmen
PAMUK PRENSES , b , 2007 , bred by Yonca Süt Ve Süt Ürünleri Gıda San.Tic.Ltd.Şti., by Always A Classic (CAN), out of
Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 10. Sup. p : 112)
2015,early abortion, by Faırson
135
Kısraklar - Broodmares
PAN ROSE , b , 2009 , bred by Nevzat Seyok, by West By West (USA), out of Mılagrose, by Doyoun (IRE) (see 5. Sup. p : 77)
2015 (Jan 20), b, f, GEO WILD by Mega Bucks
Orhan Birdal
PANÇİTA , b , 2010 , bred by Nevzat Seyok, by Okawango (USA), out of Feliçita, by Mountain Cat (USA) (see 6. Sup. p : 46)
2015 (Apr 02), b, c, USANMAZ by After Market (USA)
Veysel Keleşabdioğlu
PANGEA , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Sea Hero (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA) (see 10.
Sup. p : 112)
2015 (Mar 07), ch, f, by Bosporus (IRE)
Zahide Üçeş and Dinçer Alaca
PANTANTİF , b , 2008 , bred by Can Necmettin Güven, by Eagle Eyed (USA), out of Tahiti, by Barbar (see 10. Sup. p : 112)
2015,slipped foal, by Three Valleys (USA)
PANZER , ch , 2007 , bred by Mehmet Çelik, by Mountain Cat (USA), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 10.
Sup. p : 113)
2015 (May 22), ch, c, MARSİSDAĞI by Çelikmehmet
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
PAPARA , b , 2008 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mountain Cat (USA), out of Çupçik, by Ezzoud (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 28)
2015, barren to Flying Boy (IRE)
PAPARAZZİ , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Sea Hero (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see 9.
Sup. p : 110)
2015,dead foal, by Kaneko
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 10. Sup. p :
113)
2015,dead foal, by Scarface
Died in 2015
PAPER BELL , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Bella Vısta, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p :
113)
2015,dead foal, by Uncle Harry
Died in 2015
PARADIS INANIME , ch , 2010 , bred by Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti, by Divine Light (JPN), out of Dettin, by Common
Grounds (GB) (see 6. Sup. p : 34)
2015 (May 01), ch, f, MAVİ MİRAY by Dai Jin (GB)
Fethi Polat
PARADISE RIVER , b , 2009 , bred by Tuncay Çakır, by River Special (USA), out of Gırl In Paradıse, by Manila (USA) (see
5. Sup. p : 44)
2015 (Mar 08), b, c, by Champs To Champs
Bahri Aldatmaz
PARISIENNE (IRE) , b , 1999 , bred by Dayton Investments Ltd., by Distant Relative (IRE), out of Poughkeepsie (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see 9. Sup. p : 111)
2015 (Apr 01), b, f, by Kaneko
Yasemin Topçu
136
Kısraklar - Broodmares
PARISTAMBUL , ch , 2009 , bred by Berrin Gedik, by Bosporus (IRE), out of French Gırl, by Galetto (FR) (see 5. Sup. p : 42)
2015 (Mar 07), b, f, by Mendip (USA)
Caner Akgün
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p :
113)
2015 (Apr 16), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Seren Öpçin
PARVATİ , b , 2010 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of L'orpheline (FR), by Seattle Song (USA)
(see 6. Sup. p : 75)
2015 (Apr 12), ch, f, by Dinyeper (GB)
Mert Ege
PASİFİKA , b , 2006 , bred by Mustafa Selçuk San, by Unaccounted For (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 147)
2015, barren to Mendip (USA)
PASSING CLOUD (FR) , b , 2008 , bred by Tarworth Bloodstock Ltd. foaled in FR and imported from FR in 2015, ( see SBF v :
062 ), by Barathea (IRE), out of Dance Treat (USA), by Nureyev (USA)
2015 (Feb 27), ch, f, by Shakespearean (IRE)
Yüksel Göktürk
PASSING SHOT , b , 2007 , bred by Mustafa Mehmet İlhan, by West By West (USA), out of Sky Water, by Son Pardo (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 113)
2015, barren to Malkoçoğlu (USA)
PASTORALE , b , 2008 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Strike The Gold (USA), out of Pıstol Prıncess, by Beretta (see 10. Sup.
p : 113)
2015 (Apr 02), b, c, BREAK POINT by Banknote (GB)
Ali Levent Dilmaç
PATUŞKA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Catherine Geary, by Idris (IRE), out of Nordic Queen (IRE), by Nordico (USA) (see
10. Sup. p : 113)
2015, barren to Perfecto
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 10. Sup. p : 113)
2015 (May 02), b, c, GANGSTER by Luxor
Zafer Tarkan
PEKGÜZEL , b , 2004 , bred by Edip Çizmeci, by Marlin (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 9. Sup. p : 111)
2015 (Mar 29), b, c, DILLIRGA by Torok (IRE)
Mehmet Zeki Ziya
PELİNŞAH , ch , 2006 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu, by Galetto (FR), out of Marseıllaıse, by
Manila (USA) (see 10. Sup. p : 113)
2015 (Apr 30), ch, c, by Kurtiniadis (IRE)
Şerafettin Kaan Özer
PENELOPIAD (IRE) , ch , 2008 , bred by Darley , by Dubai Destination (USA), out of Pearl Kite (USA), by Silver Hawk
(USA) (see 9. Sup. p : 111)
2015 (Feb 21), b, f, by Motivator (GB)
Tuğban İzzet Aksoy
137
Kısraklar - Broodmares
PENNYGHAEL (UAE) , ch , 2000 , bred by Darley Dubai, by Pennekamp (USA), out of Kerrera (IRE), by Diesis (GB) (see
10. Sup. p : 114)
2015,early abortion, by Perfecto
PEPPER BLOSSOM (GER) , b , 2005 , bred by P.A. Battel U.a. , by Big Shuffle (USA), out of Pasca (GER), by Lagunas (GB)
(see 10. Sup. p : 114)
2015,early abortion, by After Market (USA)
PERFECT CHOICE , ch , 2008 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Far Out Countess (USA), by Far Out East
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2015 (Apr 23), ch, f, by Cuvee (USA)
Serhat Ürküt and Nazlı Ürküt
PERFECT MATCH , b , 2006 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Perfect Storm, out of Lucky Wınner, by Armanasco (IRE) (see
8. Sup. p : 109)
2015,dead foal, by Astrakhan
Died in 2015
PERFECT STYLE , ch , 2006 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Perfect Storm, out of Baştacı, by Always A Classic (CAN)
(see 10. Sup. p : 114)
2015 (May 10), ch, c, by Cuvee (USA)
Murat Aksoy and Yusuf Yılmaz
PERFECT TRIANGLE , b , 2010 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Perfect Storm, out of Triangle
(GB), by Diesis (GB) (see 6. Sup. p : 143)
2015 (Feb 15), b, f, ALEV ALEV by Dr Fong (USA)
Piraye Cemiloğlu
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 8.
Sup. p : 109)
2015 (May 01), b, c, by Dr Fong (USA)
Nancy Kibar (Kuyumciyan)
PETITE CHATTE (USA) , b , 1999 , bred by Martin J. Wygod & Dr. Manual Jacobs, by Storm Cat (USA), out of Private
Persuasion (USA), by Pirate's Bounty (USA) (see 9. Sup. p : 112)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
PHARMA WEST (USA) , b , 2000 , bred by Mr. & Mrs. Martin J. Wygod, by Gone West (USA), out of Pharma (USA), by
Theatrical (IRE) (see 10. Sup. p : 114)
2015 (Feb 15), b, f, by Agresivo (USA)
Serdal Adalı
PHENOMENA , ch , 2004 , bred by Nedim Kisbu, by Sea Hero (USA), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 10.
Sup. p : 114)
2015 (May 20), ch, f, by Cuvee (USA)
Nedim Kisbu
PHOENIX , ch , 2008 , bred by Tahsin Yıldırım, by Strike The Gold (USA), out of Lucky Lady, by Chıco (see 10. Sup. p : 114)
2015,early abortion, by Three Valleys (USA)
PIANO ROLL (IRE) , b , 2008 , bred by Ahmet Kavran, by Invincible Spirit (IRE), out of Ragtime Rumble (USA), by
Dixieland Band (USA) (see 9. Sup. p : 112)
2015 (Apr 11), b, c, HARPUT RÜZGARI by Agresivo (USA)
138
Ahmet Kavran
Kısraklar - Broodmares
PICKLE , b , 2008 , bred by Ömer Halim Aydın, by Fantastic Fellow (USA), out of Rodelında, by Marlin (USA) (see 4. Sup. to
v 3, p : 96)
2015, barren to Anotolıan Fıre
PICTURESQUE (GB) , ch , 2000 , bred by Meon Valley Stud, by Polish Precedent (USA), out of Colorsnap (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 10. Sup. p : 114)
2015, barren to All The Good (IRE)
PIETRA QUEX , b , 2008 , bred by Hatice Somtürk, by Perfect Storm, out of Cruella, by Distant Relative (IRE) (see 10. Sup. p
: 114)
2015 (Mar 31), b, f, by Talip Han (IRE)
Emre Çolak
PINGUS (GB) , b , 2002 , bred by Five Horses Ltd foaled in GB and imported from FR in 2015, ( see GSB v : 45, p : 723 ), by
Polish Precedent (USA), out of Maramba (GB), by Rainbow Quest (USA)
2015 (Apr 27), b, c, by Motivator (GB)
Nisso Benhason
PINK AMBER , b , 2010 , bred by Sanem Kahraman (Yaman), by Evoke (USA), out of Gönül Veren, by Common Grounds
(GB) (see 6. Sup. p : 55)
2015,dead foal, by Sports Hero (USA)
Died in 2015
PINK LADY , ch , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Mountain Cat (USA), out of Narçiçeği I, by Lockton (GB) (see
10. Sup. p : 115)
2015 (Mar 31), b, c, by Adonise
Mehmet Çelikay and Melek Çelikay
PINKY , ch , 2009 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Eagle Eyed (USA), out of Skihawn (IRE), by In The Wings (GB)
(see 5. Sup. p : 110)
2015 (Apr 17), b, f, NERİMAN by Anotolıan Fıre
Bülent Bayrak
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe, by Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
(see 10. Sup. p : 115)
2015 (Jan 26), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Fuat Başaran
PLATONIC CHAT (IRE) , b , 2004 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Danehill Dancer (IRE), out of Summer Trysting
(USA), by Alleged (USA) (see 10. Sup. p : 115)
2015 (Apr 18), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Nişan Arek Kuyumciyan
POISON IVY , ch , 2007 , bred by İsmail Hadioğlu, by Always A Classic (CAN), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble
(IRE) (see 10. Sup. p : 115)
2015,early abortion, by Derviş Ağa
POLAR CADEAUX (GB) , b , 2005 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Cadeaux Genereux (GB), out of Polar Charge (GB), by
Polar Falcon (USA) (see 10. Sup. p : 115)
2015,early abortion, by Native Khan (FR)
POLENTE , b , 2005 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 10. Sup. p : 115)
2015 (Feb 27), b, f, by Dai Jin (GB)
Selman Erdemirci
139
Kısraklar - Broodmares
PORTO VENERE (IRE) , ch , 2002 , bred by Cheerine Stud, by Ashkalani (IRE), out of Feather River (USA), by Strike The
Gold (USA) (see 10. Sup. p : 115)
2015 (Mar 30), b, f, by Win River Win (USA)
Hakan Akkoç
POSADAS (USA) , ch , 1998 , bred by Santa Escolastica Inc. Walmac Internatıonal & Ha, by Miswaki (USA), out of Portugal
(USA), by Topsider (USA) (see 9. Sup. p : 113)
2015 (Jun 04), b, c, by Country Reel (USA)
Vehbi Hakan Keleş
POST WOMAN , b , 2007 , bred by Sezai Gül, by Post Diluvian (IRE), out of Boydara (FR), by Darly (FR) (see 10. Sup. p :
115)
2015,slipped foal, by Sports Hero (USA)
POWER OF GIRL , b , 1994 , bred by Murat Karasu, by Laughing Matter (USA), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 10.
Sup. p : 116)
2015 (Mar 03), b, f, by Bosporus (IRE)
Itır Sarper Uygan
POZANTI GÜZELİ , b , 2007 , bred by Mikail Aytar, by Canemre, out of Crazy Liz (GB), by Emperor Jones (USA) (see 9.
Sup. p : 113)
2015,early abortion, by Teksas Hasan
PRECIOUS PEARL (IRE) , ch , 2000 , bred by Dayton Ltd., by Peintre Celebre (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by
Lyphard (USA) (see 10. Sup. p : 116)
2015 (Mar 29), b, c, by Kaneko
Ersan Özbelge and Cem Özbelge
PRENCESS EBRU , ch , 2009 , bred by Ahmet Cavcav, by Okawango (USA), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 10.
Sup. p : 116)
2015, barren to Cuvee (USA)
PRENSES BEYZA , b , 2009 , bred by Alsem Charles Roidi and Sema Roidi, by Divine Light (JPN), out of Madam Eli (IRE),
by Royal Abjar (USA) (see 5. Sup. p : 72)
2015 (Mar 25), b, c, SÜRELHAN by Mendip (USA)
Musztafa Sürel
PRENSES GÖKSU , b , 2007 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Ulya, by Pennine Walk (IRE) (see 3. Sup. to
v 3, p : 127)
2015 (Jan 19), b, c, by Lion Heart (USA)
Memet Ali Göksu
PRENSES KARLA , b , 2006 , bred by Efendi Avcı, by Aristocrat (GB), out of Dıable, by Storm II (see 10. Sup. p : 116)
2015 (Mar 03), ch, c, İZZET AĞA by Prınce Of Eulleup
Arzu Çelikoğlu
PRENSES KÜBRA , ch , 2003 , bred by Mustafa Akkaya, by Ocean Crest (USA), out of Delilo, by Hombre I (see 9. Sup. p :
114)
2015 (Jan 25), b, f, LADY BERFİN by Perfecto
Mehmet Çiftçi
PRENSES LEIA , b , 2007 , bred by Turgay Adışen, by Sun Music (IRE), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm Lake
(IRE) (see 9. Sup. p : 114)
2015 (Feb 09), b, c, PRENS HERO by Sports Hero (USA)
Halil Dokuzağaç
140
Kısraklar - Broodmares
PRENSES MONICA , b , 2007 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Horon, out of Honesty (IRE), by Tenby (GB) (see 10. Sup.
p : 116)
2015 (Mar 02), b, c, by Pressing (IRE)
Maide Babacan
PRENSES SEÇİL , b , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Common Grounds (GB), out of Your Wıfe Never, by Palace
Pageant (USA) (see 10. Sup. p : 116)
2015,early abortion, by All For Osman
PRENSES TÜLİN , ch , 2008 , bred by Gencin Kaya Kayıkçı, by Kaneko, out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 10.
Sup. p : 116)
2015 (Apr 21), ch, f, by Luxor
Harun Memik
PRENSESLERİN DANSI , ch , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Şeyda, by Electric (GB) (see 10. Sup. p :
116)
2015 (Mar 25), b, c, by Torok (IRE)
Kurtuluş İşeri
PRIERA MENTA (IRE) , gr , 2004 , bred by Abe Swersky And Associates And Orpendale, by Montjeu (IRE), out of Plume
Bleu Pale (USA), by El Gran Senor (USA) (see 10. Sup. p : 116)
2015 (Feb 01), ch, c, by Talip Han (IRE)
Mehmet Beşerler
PRIMADONNA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Halling (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 10.
Sup. p : 117)
2015 (Feb 12), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
PRIME CLASSIQUE (USA) , b , 2006 , bred by Gainsborough Farm LLC foaled in USA and imported from FR in 2015, ( see
Am. SB v : 32 ), by Elusive Quality (USA), out of Via Borghese (USA), by Seattle Dancer (USA)
2015 (Mar 29), b, f, by Siyouni (FR)
Özman Binicilik Dış Tic.Lmt.Şti.
PRINCESS ARIES (USA) , b , 2003 , bred by Sandra Batts, by Royal Anthem (USA), out of Eastland (USA), by Exceller
(USA) (see 10. Sup. p : 117)
2015,early abortion, by Scarface
PRINCESS DOMINIC , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Royal Abjar (USA), out of Irlanda Rüzgari (IRE), by Lake
Coniston (IRE) (see 10. Sup. p : 117)
2015 (Apr 20), b, c, OĞLUMCİHAN by Indigo Red (GB)
Salih Altay
PRINCESS FUNDA , b , 2009 , bred by Necati Demirkol, by Sea Hero (USA), out of Princess Renesis (IRE), by Perugino
(USA) (see 10. Sup. p : 117)
2015 (Apr 15), b, f, by Dai Jin (GB)
Necati Demirkol
PRINCESS KATYA , gr , 2010 , bred by Suna Cevheribucak, by Champs To Champs, out of Toros Gırl, by Dilum (USA) (see
10. Sup. p : 117)
2015, barren to Mohıcans Son
PRINCESS LYRA , b , 2008 , bred by Hüseyin Yazıcı, by Sri Pekan (USA), out of Lyra , by Castle Rising (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 70)
2015,early abortion, by Scarface
141
Kısraklar - Broodmares
PRINCESS ÖZDEN , b , 2004 , bred by Semih Akcan, by Royal Abjar (USA), out of Well Born (GB), by Owington (GB) (see
10. Sup. p : 117)
2015 (Mar 17), b, c, by Astrakhan
Semih Akcan
PRINCESS RANIA , b , 2003 , bred by Burhanettin Şen, by Unaccounted For (USA), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 10.
Sup. p : 117)
2015 (Mar 25), b, f, GUBULA by Faırson
Raci Atlı
PRINCESS ROLLIN , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Strike The Gold (USA), out of Dablana (IRE), by Dr Fong
(USA) (see 10. Sup. p : 117)
2015 (May 28), b, f, by Country Reel (USA)
Vehbi Hakan Keleş
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by
Mr Fluorocarbon (GB) (see 9. Sup. p : 115)
2015,early abortion, by After Market (USA)
PRINCESS VIVI , ch , 2008 , bred by Şerafettin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA)
(see 10. Sup. p : 117)
2015,early abortion, by Transacoustıc
PRINCESS ZAHRA (IRE) , b , 2007 , bred by Hakan Keles, by Oratorio (IRE), out of Dablana (IRE), by Dr Fong (USA) (see
10. Sup. p : 117)
2015 (Feb 25), b, f, by Kaneko
Vehbi Hakan Keleş
PRINCESSE GULCH , ch , 2005 , bred by Ahmet Halim Celaloğlu, by Ekinoks Gulch (USA), out of Casa Del Batlle (IRE), by
Cozzene (USA) (see 9. Sup. p : 115)
2015 (Mar 14), b, c, by Halicarnassus (IRE)
Ahmet Halim Celaloğlu
PRIVATE PROTECTION , b , 2004 , bred by Yavuz Vidinli, by Private Tender (GB), out of Himaye, by Ghathanfar (USA)
(see 9. Sup. p : 115)
2015 (Apr 12), b, f, by Torok (IRE)
Nihal Asilsoy
PRIZE MOMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Brandywine Farm Llc Jim And Pam Robinson, by Pure Prize (USA), out of
Sunny Moment (USA), by Roberto (USA) (see 8. Sup. p : 112)
2015,early abortion, by Dr Fong (USA)
PROM QUEEN , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Bella Otero, by Rakan (USA) (see
10. Sup. p : 118)
2015, barren to El Salvador
PROMENADE AGAIN (USA) , b , 2000 , bred by Sondra Bender & Howard M. Bender, by Wild Again (USA) , out of
Promenade Colony (USA), by Pleasant Colony (USA) (see 10. Sup. p : 118)
2015 (May 05), b, f, by Cuvee (USA)
Gür Özbelge
PROMISE ME GOLD , b , 2008 , bred by Ayşegül Kurtel, by Sri Pekan (USA), out of Thecelo (GB), by Muhtarram (USA)
(see 10. Sup. p : 118)
2015 (May 02), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Aytuğ Atalay
142
Kısraklar - Broodmares
PROSECUTOR , b , 2009 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Southern (USA), by Southern Halo (USA)
(see 5. Sup. p : 112)
2015,early abortion, by Transacoustıc
PROSERPINE (GB) , b , 1999 , bred by The Earl Cadogan , by Robellino (USA), out of Hymne D'amour (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 10. Sup. p : 118)
2015 (Jan 25), b, f, by Kaneko
Fatih Köktürk
PROVOCATIVE TOUCH (USA) , b , 2003 , bred by Live Oak Stud, by Touch Gold (USA), out of Don't Read My Lips (USA),
by Turkoman (USA) (see 10. Sup. p : 118)
2015, barren to Agresivo (USA)
PSİNEF , ch , 2007 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Argunba (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 10. Sup. p : 118)
2015 (Feb 27), ch, c, by Bosporus (IRE)
Ayşe Demirtaş
PUÇİKA , ch , 2006 , bred by Nedim Akagündüz, by Fantastic Fellow (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring
(IRE) (see 10. Sup. p : 118)
2015 (Mar 20), ch, c, BABA DİNO by Bosporus (IRE)
Kadir Fidan
PUDDING , b , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 10.
Sup. p : 118)
2015 (Feb 10), b, f, by Kaneko
Mehmet Kuzukulak
PURE FACE , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Strike The Gold (USA), out of Fıgaro, by Senor Speedy (USA) (see 10. Sup. p
: 118)
2015 (Apr 28), b, c, by Win River Win (USA)
Oğuz Tekcan
PURPLE TIME , b , 2008 , bred by Berrin Gedik, by Marlin (USA), out of Heure Mauve (FR), by Baby Turk (IRE) (see 10.
Sup. p : 119)
2015 (Apr 07), b, f, by Adonise
Makbule Sakallı
PUSU , b , 2004 , bred by M. Sencer Girgin, by Sun Music (IRE), out of Hazal (FR), by Sanglamore (USA) (see 10. Sup. p :
119)
2015 (Feb 09), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Akademik FC Reklamcılık
QOUNTM GIRL , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB) (see 6.
Sup. p : 48)
2015 (Apr 28), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Serdar Demirtaş
QUEEN NALA (AUS) , b , 2007 , bred by Mr. C.E. Holt, by Redoute's Choice (AUS), out of Catnipped (AUS), by Rory's Jester
(AUS) (see 10. Sup. p : 119)
2015 (May 02), b, c, by Kıng's Pleasure
Özbelge
Gürhan Şevket Özbelge and Cem
QUEEN OF EAGLES , ch , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Cimaise (FR), by Bering (GB) (see 10. Sup. p
: 119)
2015 (May 13), ch, c, by Büyükdere
Hamit Büyükdere
143
Kısraklar - Broodmares
QUEEN OF FORTUNE , ch , 2008 , bred by Cuma Polat, by Free Man, out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest (USA)
(see 10. Sup. p : 119)
2015 (Feb 28), b, f, BRIGHT FUTURE by Precıous
İrfan Suat Kutlu
QUEEN OF HEARTS , b , 2010 , bred by Hulusi Taşkıran, by Mountain Cat (USA), out of Hande Sultan, by Marlin (USA)
(see 6. Sup. p : 59)
2015 (Feb 03), b, c, ŞAHİNKARDEŞLER by Talip Han (IRE)
Canay Duran
QUEEN OF THE STORM , b , 2008 , bred by Erdal Kurdu, by Indigo Red (GB), out of Erans Tie (IRE), by Desert Style (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 37)
2015 (Mar 23), b, c, KIRIMLI by Golden Sun
Resul Ünlü
QUEEN OF VANDAMME , b , 2006 , bred by Oktay Serici, by Van Damme (IRE), out of Mississippi Jo (USA), by Gulch
(USA) (see 9. Sup. p : 116)
2015 (Mar 24), ch, c, by Dai Jin (GB)
Fatih Çiftçi
QUEEN RED , b , 2010 , bred by Fethi Atan, by Red Bishop (USA), out of Bziya, by Manila (USA) (see 6. Sup. p : 23)
2015 (Mar 03), b, f, by Pressing (IRE)
Tamer Koldaş
QUEEN REGENT (USA) , b , 2011 , bred by Darley foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am. SB v : 32 ), by
Medaglia D'oro (USA), out of Wild Queen (AUS), by Loup Sauvage (USA)
2015 (Feb 09), b, f, by Denman (AUS)
Fedai Kahraman
QUEEN TO QUEEN , b , 2006 , bred by Murat Cavcav, by Sri Pekan (USA), out of Greenest Hills (FR), by Danehill (USA)
(see 10. Sup. p : 119)
2015 (Mar 09), b, f, FAST BOY by Faırson
Ömer Tuncay
QUEENIE BELLE , b , 2003 , bred by Selin Dikencik, by Distant Relative (IRE), out of Beneficiary (GB), by Jalmood (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 93)
2015,early abortion, by Expansion (USA)
QUEENLAGINA , b , 2009 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Native Queen (FR), by Desert King
(IRE) (see 10. Sup. p : 119)
2015 (Feb 07), b, c, ECO LION by Lion Heart (USA)
Tamer Koldaş
QUEENS HEAD (GB) , b , 2002 , bred by Bodfari Stud Ltd, by King's Best (USA), out of Dime Bag (GB), by High Line (GB)
(see 9. Sup. p : 116)
2015 (Jan 28), b, c, FOBİ by Faırson
Mustafa Kaya
QUEENS OF KARANS , b , 2009 , bred by Taner Altın, by Grand Reis, out of Papatya I, by Barbar (see 10. Sup. p : 119)
2015 (Feb 25), b, c, SUMEL HAN by Sports Hero (USA)
Nejdet Sumel
QUESTOR (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick J Connolly, by Eagle Eyed (USA), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 10. Sup. p : 119)
2015,dead foal, by Indian Days (GB)
Died in 2015
144
Kısraklar - Broodmares
QUICK LADY , ch , 2004 , bred by Mete Mazıcı and Adnan Mazıcı, by Marlin (USA), out of Garfıeld, by Majestic Endeavour
(CAN) (see 8. Sup. p : 113)
2015 (Mar 14), ch, c, by Luxor
İrşil Mazıcı
R S LESENDARY , ch , 2003 , bred by Ramazan Yıldız, by River Special (USA), out of Bıcırık, by Royal Bequest (CAN) (see
7. Sup. p : 112)
2015, barren to Transacoustıc
RACHEL CORRIE , b , 2011 , bred by Mehmet Özdemirel, by Bors, out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (see 7. Sup. p :
20)
2015 (Apr 14), b, c, by Kıng Bıshop
Canan Özdemirel
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , bred by B. Freiha, by Cadeaux Genereux (GB), out of Keswa (IRE), by Kings Lake (USA)
(see 10. Sup. p : 120)
2015,early abortion, by Three Valleys (USA)
RACING CAT , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB)
(see 10. Sup. p : 120)
2015, barren to After Market (USA)
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 10. Sup. p : 120)
2015 (Jan 28), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
RACING HEART (USA) , b , 2002 , bred by Robert A. Gentry, by Fusaichi Pegasus (USA), out of Goodbye Heart (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 10. Sup. p : 120)
2015 (Apr 14), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 10. Sup. p
: 120)
2015 (May 04), ch, f, by Talip Han (IRE)
Harun Memik
RADIKAL PRENSES , b , 2007 , bred by Mustafa Memik, by Sorgunbeyi, out of Radıkal Gırl, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p
: 117)
2015 (Feb 19), b, f, by Zanjero (USA)
Harun Memik
RAEDAH (USA) , b , 2006 , bred by Shadwell Farm LLC, by Elusive Quality (USA), out of Fatwa (IRE), by Lahib (USA) (see
10. Sup. p : 120)
2015,early abortion, by Speedy Turc
RAFİA , ch , 2004 , bred by Fedai Kahraman, by Ramadan, out of Sabirli Kadin (IRE), by Catrail (USA) (see 10. Sup. p : 120)
2015 (Jan 16), ch, f, by Rey De Cafe (USA)
Fedai Kahraman
RAIN RIVER , ch , 2009 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Ranavalo, by Galetto (FR) (see 5. Sup. p :
96)
2015, barren to Bosporus (IRE)
145
Kısraklar - Broodmares
RAINBOW D'BEAUTE (GB) , ch , 1999 , bred by Sir Eric Parker, by Rainbow Quest (USA), out of Reine D'beaute (GB), by
Caerleon (USA) (see 10. Sup. p : 120)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
RAKİP , b , 2001 , bred by Güler Türksev, by Spectrum (IRE), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 10. Sup. p
: 120)
2015,early abortion, by Sarsılmaz
RAM BELLE , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ramadan, out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA)
(see 10. Sup. p : 120)
2015,early abortion, by Mendip (USA)
RAMBLER (GB) , b , 2000 , bred by George Strawbridge, by Rahhaam (USA), out of Selkirk (USA), by Secreto (USA) (see 9.
Sup. p : 117)
2015,early abortion, by Bosporus (IRE)
RAMZIA (IRE) , ch , 2005 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Soviet Star (USA), out of Rayseka (IRE), by
Dancing Brave (USA) (see 10. Sup. p : 121)
2015 (Apr 18), b, c, by Luxor
Yüksel Göktürk
RANA SULTAN , b , 2005 , bred by Adnan Bucak, by Mujtahid (USA), out of La Alla Wa Asa (IRE), by Alzao (USA) (see 10.
Sup. p : 121)
2015 (Apr 13), ch, f, by Indigo Red (GB)
Bülent Bucak
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 9. Sup.
p : 118)
2015,early abortion, by Green Gönen
RAPIDE FILLE (FR) , gr , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Aussie Rules (USA), out of Without You (GB), by Selkirk
(USA) (see 10. Sup. p : 121)
2015,early abortion, by After Market (USA)
RAPUNZEL , b , 2010 , bred by Adil Mert Kaya, by Victory Gallop (CAN), out of Angelica, by Spectrum (IRE) (see 6. Sup. p :
7)
2015 (Feb 08), b, c, by Tony Montana
Derya Deniz Kanar
RASHFA (GB) , b , 2010 , bred by Shadwell Estate Company Limited foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB
v : 47, p : 46 ), by Cape Cross (IRE), out of Ayun (USA), by Swain (IRE)
2015 (Apr 15), b, f, by Tagula (IRE)
Emrah Karamazı
RASTABAN , b , 2007 , bred by Aydoğan San, by Eagle Eyed (USA), out of Canay (USA), by Storm Boot (USA) (see 10. Sup.
p : 121)
2015 (Mar 18), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Ömer Şahin Eğilli
RAVENNA , ch , 1997 , bred by Özdemir Atman, by Be My Guest (USA), out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 9. Sup. p :
118)
2015,early abortion, by Banknote (GB)
146
Kısraklar - Broodmares
RAZARUN , gr , 2007 , bred by Abdullah Selim Oktav, by Razgard (IRE), out of Namrun , by Night Shift (USA) (see 9. Sup. p
: 118)
2015 (Feb 28), b, c, by Sheer Honor
Süleyman Vural Oktav
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see 10. Sup. p :
121)
2015 (Feb 04), b, c, by Kaneko
Kaan Köylü
REAL LOVE , b , 2010 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Champs To Champs, out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA)
(see 6. Sup. p : 69)
2015 (Apr 08), b, f, by Banknote (GB)
Süleyman Atik
REALLY DARLENE (USA) , b , 2005 , bred by Damara Farm LC, by Sky Mesa (USA), out of Bubbles Darlene (USA), by
Fappiano (USA) (see 10. Sup. p : 121)
2015,early abortion, by Lion Heart (USA)
REASONS FOR LOVE , ch , 2009 , bred by Orhan Kibar, by Felek I, out of Lady Aten, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. p :
66)
2015 (May 12), b, f, DORUKHATUN by Kıng Bıshop
Serdar Korkmaz and Bedir Özdoğru
REBECCA , b , 2007 , bred by Alsem Charles Roidi and Sema Roidi, by Royal Abjar (USA), out of Castelli Motel (USA), by
Leo Castelli (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 23)
2015 (Feb 07), b, f, BİNA KANTOS by Indian Days (GB)
Selahattin Demirkapı
RED DEVIL , ch , 2009 , bred by Orhan Kandur, by My Bolt, out of Güz Yağmuru, by Sarisaka (GB) (see 10. Sup. p : 121)
2015 (Feb 11), b, f, by Teksas Hasan
Durmuş Ali Özkan and Zekeriya Aytar
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 10.
Sup. p : 121)
2015 (May 10), b, f, by Powerscourt (GB)
Demirhan Yılmaz
RED FISH , ch , 2009 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Red Bishop (USA), out of Milesime (USA), by Riverman (USA) (see 5.
Sup. p : 77)
2015 (Feb 06), b, f, by Powerscourt (GB)
Tevfik Çelikoğlu
RED FLAME (IRE) , ch , 2000 , bred by Branston Stud Ltd, by Selkirk (USA), out of Branston Jewel (IRE), by Prince Sabo
(GB) (see 10. Sup. p : 121)
2015, barren to Sarsılmaz
RED RABBIT , b , 2008 , bred by Ahmet Göçmen, by Dilum (USA), out of Grey Rabbıt, by Private Tender (GB) (see 10. Sup.
p : 122)
2015 (May 14), b, c, by Matador Yaşar
Ahmet Göçmen
RED SALVIA (GB) , b , 2006 , bred by Francesco Sponza, by Selkirk (USA), out of Red Camelilia (GB), by Polar Falcon
(USA) (see 9. Sup. p : 119)
2015 (Mar 23), b, c, by Torok (IRE)
Francesco Sponza
147
Kısraklar - Broodmares
RED SPRING , b , 2001 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Red Bishop (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see 9. Sup. p : 119)
2015 (May 01), ch, f, RED MACTO by Toruk Macto (IRE)
Ali Samsa Karamehmet
RED WHITE , b , 2002 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Route (GB), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour (CAN)
(see 8. Sup. p : 116)
2015,early abortion, by Pontıac
RED WINE , b , 2002 , bred by A. Ferhat Küçüker, by Lockton (GB), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see 9. Sup. p : 119)
2015 (Apr 02), b, f, by Rıo De Janeıro
Hülya Gürman
RED WOLF , b , 2010 , bred by Yavuz Yılmaz, by Spectrando (IRE), out of Sue, by Karpit (see 6. Sup. p : 134)
2015, barren to Win River Win (USA)
REDROCK , b , 2007 , bred by Ekrem Beşerler, by Perfect Storm, out of Shınkansen, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup.
p : 122)
2015 (Jan 14), b, c, by Arizona Red (USA)
Oğuz Yalçın
REDS ATTACK , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Red Coral (IRE), by Fairy King (USA) (see 10.
Sup. p : 122)
2015 (Feb 21), b, f, by Scarface
Ahmet Kurt
REEMEYA (USA) , b , 2009 , bred by Edward P. Evans, by Bernardini (USA), out of City Sister (USA), by Carson City (USA)
(see 10. Sup. p : 122)
2015, barren to After Market (USA)
REGATTA (GB) , b , 1993 , bred by Grange Stud, by Mtoto (GB), out of Riviera Bleue (IRE), by Riverman (USA) (see 10.
Sup. p : 122)
2015,early abortion, by Perfecto
REGINA , b , 2007 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bin Ajwaad (IRE), out of Lady Wıllpower, by Tagula (IRE) (see 10. Sup.
p : 122)
2015 (Feb 16), b, f, by Torok (IRE)
Hayrettin Karamazı
REHVAN , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Common Grounds (GB), out of Tirolling (IRE), by Tirol (IRE) (see 8. Sup.
p : 116)
2015 (Feb 21), ch, c, by Rey De Cafe (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 10.
Sup. p : 122)
2015 (Mar 14), b, f, by Kizilmurat (IRE)
Çiğdem Aymelik
REİSİN KIZI , b , 2010 , bred by Yunus Karan, by Grand Reis, out of Papatya I, by Barbar (see 6. Sup. p : 107)
2015 (Apr 07), b, c, REİSİN OĞLU by Sports Hero (USA)
Yurdagül Kızıldağ
148
Kısraklar - Broodmares
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 9. Sup. p : 119)
2015 (Apr 15), ch, f, by After Market (USA)
Tarık Aydın
Died in 2015
RELATIVES JOY , b , 2006 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Distant Relative (IRE), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 10. Sup. p : 122)
2015 (May 06), ch, f, by Bosporus (IRE)
Mustafa Doruk Yılmaz
RELATIVISTA , b , 2004 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by
Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 122)
2015 (Feb 21), b, f, by Sri Pekan (USA)
Fatih Çiftçi
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm, by Hennessy (USA), out of Inny River (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 10. Sup. p : 123)
2015 (Apr 20), ch, f, by Cuvee (USA)
Fatih Çiftçi
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 10. Sup. p : 123)
2015 (Mar 29), b, c, by Astrakhan
Orhan Tanatar
REVAN KIZI , ch , 2005 , bred by Aziz Güner, by River Special (USA), out of Bahtınur, by Eastern Boy (see 10. Sup. p : 123)
2015 (Mar 06), ch, f, by Kaneko
Erol Yücel
REYAREYA , b , 2007 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 106)
2015 (Apr 11), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Kurt
RHAPSODY IN BLUE , ch , 2007 , bred by Ayşegül Kurtel, by Mountain Cat (USA), out of Vettori Call (GB), by Vettori
(IRE) (see 10. Sup. p : 123)
2015 (Apr 14), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Aytuğ Atalay
RICCA DONNA , b , 2007 , bred by Kadriye Bölek, by Ocean Crest (USA), out of Power Of Gırl, by Laughing Matter (USA)
(see 10. Sup. p : 123)
2015 (Jan 17), ch, f, RICCONA by Victory Gallop (CAN)
Itır Sarper Uygan
RIGEL , ch , 2007 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Sea Hero (USA), out of Şeker Ayak, by Karpit (see 10. Sup. p : 123)
2015 (Feb 03), ch, f, by Bosporus (IRE)
Eyüp Ensar Çelik
RIGOLETTA , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p : 123)
2015,early abortion, by Green Gönen
RIGOROUS (USA) , b , 2003 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds and Glen Sikura & John G. Sikura, by Grand Slam (USA),
out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA) (see 10. Sup. p : 123)
2015 (Apr 11), b, c, BİR SOLUK by Banknote (GB)
Mehmet Necdet Narin
149
Kısraklar - Broodmares
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 10. Sup. p : 123)
2015,early abortion, by İnderesi
RISOTTO , b , 2006 , bred by Onur Yetkin, by Eagle Eyed (USA), out of Safiye Hanim (GB), by Alhaarth (IRE) (see 10. Sup. p
: 123)
2015 (Feb 07), b, c, by Win River Win (USA)
Onur Yetkin
RIVER EMOTION , ch , 2007 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Strike The Gold (USA), out of Rubio, by Devir (see 9. Sup. p :
120)
2015 (Jan 26), ch, c, by After Market (USA)
Ali Can Öksüz
RIVER GLITTER , b , 2007 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Sable River, by River Special (USA) (see 10.
Sup. p : 124)
2015 (Mar 14), b, c, by Win River Win (USA)
Ercan Tatı
RIVER LIGHT , ch , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Indigo Red (GB), out of Sertbora (IRE), by Danehill Dancer (IRE)
(see 10. Sup. p : 124)
2015 (Mar 14), b, f, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
RIVER SIDE WOMAN (IRE) , b , 1997 , bred by Samoth Bloodstock, by Unblest (GB), out of Fair Siobahn (GB), by Petingo
(IRE) (see 10. Sup. p : 124)
2015,early abortion, by Indian Days (GB)
ROCKET POWER , b , 2007 , bred by Gençay Dilek Emirsoy, by West By West (USA), out of Belagio (GB), by Robellino
(USA) (see 10. Sup. p : 124)
2015, barren to Win River Win (USA)
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see 10. Sup.
p : 124)
2015 (Apr 05), b, f, by Torok (IRE)
Ahmet Can Filizdayılar
ROKOKO , gr , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see
10. Sup. p : 124)
2015 (Jan 16), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Cavanşir Mehmetoğlu
ROMANTICALLY , b , 2010 , bred by Necati Demirkol, by Mountain Cat (USA), out of Princess Galina (IRE), by Spectrum
(IRE) (see 10. Sup. p : 124)
2015 (Apr 18), b, f, by Yonaguska (USA)
Necati Demirkol
Died in 2015
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see 10. Sup.
p : 124)
2015 (May 07), b, c, by Derviş Ağa
Atakan Efe Kanman
ROSA PARKS , ch , 2009 , bred by Tarık Aydın, by Okawango (USA), out of Aura, by Mountain Cat (USA) (see 5. Sup. p :
10)
2015 (Feb 25), b, f, LIZEM by Ocean Crest (USA)
Tuncer Gökçe
Died in 2015
150
Kısraklar - Broodmares
ROSARY , b , 2010 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Bin Ajwaad (IRE), out of Indestructıble, by Marlin (USA) (see 6. Sup. p
: 65)
2015, barren to Scarface
ROSE BAY , b , 2005 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Sri Pekan (USA), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 10.
Sup. p : 124)
2015 (Jan 25), b, f, by Perfect Storm
Ayşe Seda Özbelge
ROSE DE NORMANDIE (FR) , ch , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Green Tune (USA), out of Pennyghael (UAE),
by Pennekamp (USA) (see 10. Sup. p : 124)
2015 (Mar 07), ch, f, by Bosporus (IRE)
Nişan Arek Kuyumciyan
ROSE OF SKY , ch , 2009 , bred by Osman Ali Homurlu, by West By West (USA), out of Aurum, by Among Men (USA) (see
5. Sup. p : 10)
2015 (May 11), ch, c, GÜMÜŞ IŞIK by İnderesi
Nasır Gümüş
ROSE TO ROSE , b , 2003 , bred by Murat Cavcav, by Common Grounds (GB), out of Peace Carrier (IRE), by Doulab (USA)
(see 8. Sup. p : 118)
2015, barren to Hızel Beyi
ROSETTA , ch , 2005 , bred by Erdal Kara, by Marlin (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 7. Sup. p : 117)
2015 (Mar 05), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Ahmet Halim Celaloğlu
ROSIE DREAM (GB) , ch , 1996 , bred by Mount Coote Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Impudent Miss (IRE), by
Persian Bold (IRE) (see 9. Sup. p : 121)
2015, barren to After Market (USA)
ROUND TRIP FLIGHT (USA) , ch , 2004 , bred by Sez Who Thoroughbreds foaled in USA and imported from USA in 2014, (
see Am. SB v : 32 ), by Monarchos (USA), out of Double Flight (USA), by Flying Continental (USA)
2015 (May 04), b, f, by Into Mischief (USA)
Hikmet Kızılca
ROXIE HART (IRE) , b , 2000 , bred by Tullamaine Castle Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Dangerous Diva
(IRE), by Royal Academy (USA) (see 8. Sup. p : 118)
2015 (Feb 27), b, f, by Powerscourt (GB)
Bülent Taşçı
ROXY , b , 2005 , bred by Nisso Benhason, by Always A Classic (CAN), out of Playa Blanca, by Laughing Matter (USA) (see
10. Sup. p : 125)
2015 (May 15), ch, f, by Cuvee (USA)
Aslan Savaşan
ROYAL ALIEN , b , 2006 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Miss Alien (GB), by Safawan (IRE)
(see 10. Sup. p : 125)
2015 (Feb 24), ch, c, ZORBAS by Rey De Cafe (USA)
Mehmet Esmer
ROYAL BOX (USA) , ch , 2001 , bred by W.S. Farish,James Elkins& W. Temple Webber Jr., by A.p. Indy (USA), out of Private
Status (USA), by Alydar (USA) (see 10. Sup. p : 125)
2015 (Feb 11), ch, f, INSOMNIA by Lion Heart (USA)
Tuncay Dikilitaş
151
Kısraklar - Broodmares
ROYAL DUCHESS , b , 2008 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Doğu (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see
10. Sup. p : 125)
2015, barren to Champs To Champs
ROYAL KAŞGAR , ch , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Royal Abjar (USA), out of Kaşgar, by Pro Gay (see 10. Sup.
p : 126)
2015 (Mar 25), ch, f, HEKŞA by Indian Days (GB)
İsmail Kaya
ROYAL MANOR , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 9.
Sup. p : 122)
2015, barren to Green Gönen
ROYAL NAVY , b , 2007 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Sally Navy (USA), by Polish Navy (USA)
(see 10. Sup. p : 126)
2015 (Jan 16), b, f, by Dr Fong (USA)
Tevfik Çelikoğlu
ROYAL PEKAN , b , 2006 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Sri Pekan (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see 8. Sup. p : 119)
2015 (Jan 10), b, f, ROYAL PERENA by Caperena
Ali Samsa Karamehmet
ROYAL POWER , ch , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Horsepower (USA), by Personal Hope
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 54)
2015 (May 29), b, c, RÜSTEM HAN by Indigo Red (GB)
Mustafa Çelik
ROYAL PRIDE , b , 2009 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Rakan (USA), out of Veloce, by Royal Abjar (USA) (see 5.
Sup. p : 126)
2015,early abortion, by Indian Days (GB)
ROYAL TULIB , b , 2002 , bred by Gaye Aksongur, by Royal Abjar (USA), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 9. Sup. p :
122)
2015 (Feb 24), b, f, SUNLIGHT MELODY by Mendip (USA)
Dalyan Pamukci
ROYAL VISIT , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Annual Visit (IRE), by Alzao (USA) (see 9. Sup. p :
122)
2015, barren to Dr Fong (USA)
ROYALE HIGHNEST (FR) , b , 2000 , bred by Jacques Bouchara, by Highest Honor (FR), out of Royale Riviere (FR), by
Kaldoun (FR) (see 10. Sup. p : 126)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 10. Sup. p :
126)
2015 (Feb 05), b, f, by Kizilmurat (IRE)
Ali Demirkıran
RUN FOR LOVE (USA) , ch , 2009 , bred by Ron Mc Cauley foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am. SB v :
32 ), by Corinthian (USA), out of Lily's Affair (USA), by Colonial Affair (USA)
2015 (Apr 03), ch, c, by Cape Blanco (IRE)
Fedai Kahraman
152
Kısraklar - Broodmares
RUN HARD , b , 2000 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 10. Sup.
p : 126)
2015 (May 13), b, c, by Pressing (IRE)
Mustafa Kemal Yılmaz
RUNAWAY BRIDE , b , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Pivotal (GB), out of Prima Facie (GB), by Primo Dominie (GB) (see
7. Sup. p : 119)
2015, barren to Three Valleys (USA)
RUSALKA , ch , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Marlin (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA) (see 10. Sup. p :
126)
2015 (Feb 04), b, c, by Win River Win (USA)
Orhan Cem Gelgin
RUSSIAN RULET , ch , 2010 , bred by Talya Prokhorova, by Ocean Crest (USA), out of Kınalıada, by West By West (USA)
(see 6. Sup. p : 72)
2015 (Mar 17), b, f, by Talip Han (IRE)
Rıdvan Kartal
RÜYA KIZIM , ch , 2009 , bred by Ayşegül Kurtel, by Victory Gallop (CAN), out of Thecelo (GB), by Muhtarram (USA) (see
5. Sup. p : 121)
2015 (Jan 30), ch, c, by Lion Heart (USA)
Ayşegül Kurtel
RÜZGAR GİBİ , b , 2010 , bred by Oktay Durul, by Bosporus (IRE), out of Armani, by Manila (USA) (see 6. Sup. p : 10)
2015 (Mar 12), b, f, PELORIOS by Halicarnassus (IRE)
Ümit Danacı
RÜZGARIN İZİ , ch , 2009 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Ida Lupino (IRE), by Statoblest (GB) (see 5. Sup.
p : 56)
2015 (Apr 09), ch, f, ARIMAYA by Indian Days (GB)
Ali Yıldız
SAADA ONE (IRE) , b , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Donya (IRE),
by Mill Reef (USA) (see 10. Sup. p : 130)
2015 (Apr 24), b, f, by Cuvee (USA)
Orhan Tanatar
SAARATT (GB) , ch , 2004 , bred by Darley , by Mark Of Esteem (IRE), out of Cambara (GB), by Dancing Brave (USA) (see
10. Sup. p : 127)
2015,early abortion, by Adonise
SABBATH (USA) , b , 2005 , bred by Mr Stuart S. Janney III, by Pulpit (USA), out of Cuando Puede (USA), by Lord At War
(ARG) (see 9. Sup. p : 123)
2015 (Feb 02), b, f, by Dai Jin (GB)
Esra Atman Özyiğit
SABİN , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Unaccounted For (USA), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 10.
Sup. p : 127)
2015 (May 08), b, c, by Bosporus (IRE)
Senem Gözel
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 9. Sup. p :
123)
2015 (May 06), ch, f, SILVER GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
153
Kısraklar - Broodmares
SABOŞ TAY , gr , 2002 , bred by Hulusi Çil, by Common Grounds (GB), out of Rusty, by Rusticaro (FR) (see 10. Sup. p : 127)
2015, barren to Azaraks
SABOTEUR , b , 2008 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Kurtaran (IRE), out of Fast Spartan (USA), by Maria's Mon
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2015 (Mar 28), b, f, LADY CORAL by Inspector
Ali Galip Mercan
SABRINA , ch , 2004 , bred by Ayşe Sağman, by Marlin (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 9. Sup. p : 123)
2015,early abortion, by Yonaguska (USA)
SABUR , b , 2005 , bred by Emine Direkli and Mehmet Direkli, by Red Bishop (USA), out of Çerkez Kızı, by Al Murtajaz
(USA) (see 10. Sup. p : 127)
2015 (Mar 15), b, c, CİHANA BEDEL by Indigo Red (GB)
Feyat Şahin
SAÇAKLI (IRE) , ch , 1998 , bred by Ray Cullen, by Persian Bold (IRE), out of Polish Saga (GB), by Polish Patriot (USA) (see
9. Sup. p : 123)
2015 (Mar 17), ch, c, by Dr Fong (USA)
Nedim Akagündüz
SADA (GB) , b , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Mujtahid (USA), out of Peace Girl (GB), by Dominion (GB)
(see 9. Sup. p : 123)
2015 (Apr 16), ch, c, BABA ÇELTİK by Rey De Cafe (USA)
Suat Aksoy
SADALBARİ , b , 2003 , bred by Demirhan Yılmaz, by Natıve Procıda, out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA) (see 9.
Sup. p : 124)
2015 (May 08), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Demirhan Yılmaz
SADLERIA , b , 2008 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Valleria (GB), by Sadler's Wells (USA) (see 10. Sup. p :
127)
2015 (Mar 08), b, c, by Torok (IRE)
Muhsin Emirsoy
Died in 2015
SADOMİ , ch , 2007 , bred by Ömer Şahin Eğilli, by West By West (USA), out of Misafir (IRE), by Be My Guest (USA) (see
10. Sup. p : 127)
2015 (Mar 14), b, f, DANGER by Win River Win (USA)
Ömer Şahin Eğilli
SAFARI GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 6. Sup. p : 118)
2015 (May 13), b, c, by Teksas Hasan
Mehmet Fatih Çay
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA)
(see 10. Sup. p : 127)
2015 (Mar 19), b, f, by Rey De Cafe (USA)
Oğuz Yalçın
SAFİRA , ch , 2007 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Luçe, by Bachelor Party (IRE) (see 10. Sup. p :
127)
2015,early abortion, by Yonaguska (USA)
154
Kısraklar - Broodmares
SAGA (USA) , ch , 2008 , bred by McKee Stables, Inc., by First Samurai (USA), out of Sweeping Story (USA), by End Sweep
(USA) (see 9. Sup. p : 124)
2015 (May 08), ch, c, by Win River Win (USA)
Gülnur Gülerce
SAGA BELLA (IRE) , b , 2005 , bred by Haras De Son Altesse Laga Khan Scea, by Sadler's Wells (USA), out of Sagalina
(IRE), by Linamix (FR) (see 10. Sup. p : 127)
2015 (May 07), b, f, by Lion Heart (USA)
Nancy Kibar (Kuyumciyan)
SAHİL , ch , 2005 , bred by Nasri Artar, by Royal Abjar (USA), out of Chewy Chewy Bang, by Armanasco (IRE) (see 10. Sup.
p : 127)
2015 (May 21), ch, f, İLKİMSİN by Indian Days (GB)
Abdulaziz Aslan
SAHRA , gr , 2006 , bred by Beyhan Kibar, by George Thomas, out of Koralev, by Red Bishop (USA) (see 8. Sup. p : 120)
2015 (Jan 17), b, c, by Değirmendereli
Orhan Kibar
SAHRALAR GÜLÜ , ch , 2007 , bred by M.Reşad Öncel and Ali Avli, by Thunder Bolt I, out of Gül Bebeğim, by Sarisaka
(GB) (see 9. Sup. p : 124)
2015,early abortion, by Indigo Red (GB)
SAICHANIA (GB) , b , 1997 , bred by M. B. Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see
10. Sup. p : 127)
2015 (Apr 13), b, f, by Kaneko
Metin Üzüm
SAIL AWAY (GB) , b , 1996 , bred by Lord Howard de Walden, by Slip Anchor (GB), out of Meliora (GB), by Crowned Prince
(USA) (see 10. Sup. p : 128)
2015,slipped foal, by Cuvee (USA)
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p : 128)
2015 (Apr 22), ch, f, by Anatoly
Ahmet Nüvit Yeğin
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 10. Sup. p :
128)
2015 (Mar 04), ch, c, GOLDEN CLAW by Whos Next
Ahmet Şimşek
SALA (USA) , b , 1995 , bred by Buckram Oak Farm, by Cryptoclearance (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by Lyphard
(USA) (see 8. Sup. p : 121)
2015 (Feb 13), ch, f, by Lion Heart (USA)
G. Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
SALONNAHE (GER) , b , 2005 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Next Desert (IRE), out of Salonrolle (IRE), by Tirol (IRE)
(see 9. Sup. p : 124)
2015 (Apr 27), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite
House (USA) (see 10. Sup. p : 128)
2015,dead foal, by Pressing (IRE)
Died in 2015
155
Kısraklar - Broodmares
SAM GIRL , b , 2007 , bred by Doğan Küçükemre, by Velociraptor (GB), out of Sam Connectıon, by Mutamanni (GB) (see 10.
Sup. p : 128)
2015 (May 12), b, f, by Pressing (IRE)
Doğan Küçükemre
SAM MARTA , b , 2008 , bred by Doğan Küçükemre, by Kurtaran (IRE), out of Sam Connectıon, by Mutamanni (GB) (see 10.
Sup. p : 128)
2015,slipped foal, by Adonise
SAMOTRACIA (IRE) , b , 2005 , bred by Allevamento Dei Sei Srt , by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sangueta (USA), by
Miswaki (USA) (see 9. Sup. p : 125)
2015 (Jun 23), b, c, by Win River Win (USA)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 10. Sup. p : 128)
2015 (Feb 14), b, f, by Dr Fong (USA)
Sabahattin Uluçay
SAN ROBERTA (GB) , b , 1998 , bred by M. J. Simmonds, by Slip Anchor (GB), out of Sibley (GB) , by Northfields (USA)
(see 8. Sup. p : 121)
2015 (Mar 04), b, f, by After Market (USA)
Levent Güneş
SANATIVE , b , 2009 , bred by Yasemen Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Stygian (USA), by Irish River (FR) (see 5.
Sup. p : 114)
2015,slipped foal, by Savsat (IRE)
SANİYEM , b , 2010 , bred by Mustafa Selçuk San and İlyas İlbey, by Oratorio (IRE), out of Appleacre (GB), by Polar Falcon
(USA) (see 6. Sup. p : 8)
2015 (May 03), b, c, BAYRAMPAŞALI by Powerscourt (GB)
Gökhan Alveroğlu
SANTA BARBARA GIRL , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 10.
Sup. p : 129)
2015 (Feb 16), b, f, YAPRAKLIM by Victory Gallop (CAN)
Hacire Kaya
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 10.
Sup. p : 129)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
SANTA LUCIA , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Bin Ajwaad (IRE), out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 10. Sup. p :
129)
2015,slipped foal, by Indigo Red (GB)
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 10.
Sup. p : 129)
2015 (May 04), b, f, SANTARITAKIZI by Golden Sun
Müslüm Arslan
SANTİLLA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Housamix (FR), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 8. Sup. p :
122)
2015 (Apr 03), b, c, DERİN BOY by Faırson
Zeliha Sevler
156
Kısraklar - Broodmares
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
10. Sup. p : 129)
2015,early abortion, by Green Gönen
SARAYIN SULTANI , b , 2008 , bred by Mehmet Eren Doğanbey, by Sri Pekan (USA), out of Euphoria (GB), by Unfuwain
(USA) (see 10. Sup. p : 129)
2015 (Apr 01), b, f, by Toruk Macto (IRE)
Talat Öner
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra
(USA) (see 10. Sup. p : 129)
2015 (May 25), b, f, by Cuvee (USA)
Ahmet Haşim Ağar
SARIÇAL , b , 2007 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marseıllaıse, by
Manila (USA) (see 10. Sup. p : 129)
2015 (Apr 15), b, f, by Dai Jin (GB)
Cahit Çetinsu
SARILAR GÜZELİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Mujtahid (USA), out of Best Of All
(IRE), by Try My Best (USA) (see 10. Sup. p : 130)
2015 (May 13), b, f, BALBADEM by Kurtiniadis (IRE)
Piraye Cemiloğlu
SARIŞIN BOMBA , ch , 2007 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by George Thomas, out of Çok Çok (IRE), by Night Shift (USA)
(see 10. Sup. p : 130)
2015,early abortion, by Cuvee (USA)
SATANA , ch , 2009 , bred by Soner Sökmen, by Soviet Star (USA), out of Great Florabunda (IRE), by Traditionally (USA)
(see 5. Sup. p : 48)
2015 (Feb 22), b, f, by Zanjero (USA)
Soner Sökmen
SATYA (USA) , b , 2003 , bred by Team Valor , by Cozzene (USA), out of Saralea (FR), by Sillery (USA) (see 10. Sup. p : 130)
2015 (Mar 03), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Oğuz Yalçın
SAUSALITO , b , 2011 , bred by Kemal Fırat Danışoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Marengo, by Mountain Cat (USA) (see
7. Sup. p : 86)
2015 (Mar 10), b, f, by Zanjero (USA)
Kemal Fırat Danışoğlu
SAVAGE CAT , b , 2008 , bred by Selin Dikencik, by Mountain Cat (USA), out of Beneficiary (GB), by Jalmood (USA) (see
10. Sup. p : 130)
2015 (Mar 09), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Selin Dikencik
SAVER , ch , 1995 , bred by Şencan Fotocan, by My Volga Boatman (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 10.
Sup. p : 130)
2015, barren to Last Legend
SAVORSKY , b , 1997 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 9. Sup. p : 127)
2015,early abortion, by Sheer Honor
157
Kısraklar - Broodmares
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 9. Sup. p : 127)
2015 (Jun 15), ch, c, GÜLEFEM by Indian Days (GB)
Osman Güllü
SCARLET OHARA , b , 2006 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Marlin (USA), out of Mbunda (GB), by Mtoto (GB) (see 10.
Sup. p : 130)
2015, barren to Pressing (IRE)
SCARLET ROSE , ch , 2006 , bred by Yurdagül Ülgen, by Manila (USA), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see 9.
Sup. p : 127)
2015 (Mar 21), ch, f, by Banknote (GB)
Barış Öpçin
SCENT OF ROSE , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Traditionally (USA), out of Sylviani (GB), by Ashkalani (IRE) (see 10.
Sup. p : 130)
2015, barren to Agresivo (USA)
SCINTILLA , ch , 2006 , bred by Hüseyin Avni Turgal, by Erener, out of Martineszky (HUN), by Dembinszky (GB) (see 10.
Sup. p : 130)
2015, barren to Last Legend
SCREAM OF NIGHT , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Full Orchestra (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 9. Sup. p : 127)
2015 (May 06), b, f, by Pressing (IRE)
Tufan Adışen
SEA BISKUIT , b , 2003 , bred by Yavuz Kayalı, by Private Tender (GB), out of My Joba, by Barnato (USA) (see 8. Sup. p :
123)
2015 (Mar 22), b, c, by Gladyatör
Ramazan Demirezen
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Slip Anchor (GB), out of Beveridge (USA), by Spectacular Bid
(USA) (see 9. Sup. p : 127)
2015, barren to Rey De Cafe (USA)
SEACLEEF (FR) , b , 1999 , bred by M. Alec Head & Ghislaine Head, by A.p. Indy (USA), out of Silverqueen (FR), by Alydar
(USA) (see 10. Sup. p : 130)
2015 (Mar 07), b, c, by Lion Heart (USA)
Günsen Soyupak
SECOND CHANCE , ch , 2007 , bred by Tuncay Yavuz, by Mujtahid (USA), out of Arzumkız, by Zümrütbey (see 3. Sup. to v
3, p : 9)
2015 (Apr 09), b, c, by Boğaziçi
Adnan Bakaner
SECRET FANTASY , b , 2007 , bred by Bora Karayel, by Free Man, out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 10. Sup. p : 130)
2015, barren to Inspector
SECRET PATRIOT (USA) , b , 2001 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Secret Hello (USA), out of Flag Waver (USA), by
Hoist The Flag (USA) (see 10. Sup. p : 131)
2015 (Mar 13), b, c, BASİRET by Banknote (GB)
Mehmet Necdet Narin
158
Kısraklar - Broodmares
SECURE ROCK , b , 2004 , bred by Ergin Kayar, by Sri Pekan (USA), out of Yağmurdamlası, by Barbar (see 10. Sup. p : 131)
2015 (May 21), b, c, ORUÇ BEY by Halicarnassus (IRE)
Tolga Karakartal
SEÇİLTAY , b , 2004 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Aydıntay, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 122)
2015,early abortion, by Pressing (IRE)
SEFANUR , gr , 2008 , bred by Hulusi Çil, by Argaeus (GB), out of Saboş Tay, by Common Grounds (GB) (see 4. Sup. to v 3, p
: 98)
2015 (Apr 10), gr, c, AKREP KRAL by Salvatore
Tarık Faruk Mazlum
SEHAR , b , 2006 , bred by İsmail Kaan Sidar and Mehmet Ercan Emre, by Manila (USA), out of Rubına, by Bachelor Party
(IRE) (see 10. Sup. p : 131)
2015 (Mar 03), ch, c, by Dai Jin (GB)
Mehmet Ercan Emre
SEHER YILDIZI , ch , 2005 , bred by Cahit Birsen, by Mujtahid (USA), out of Gölyıldızı, by Centroline (GB) (see 8. Sup. p :
124)
2015, barren to Prınce Of Eulleup
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud, by Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA)
(see 10. Sup. p : 131)
2015 (May 24), b, c, by Luxor
Orhan Anaç
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff
(USA) (see 10. Sup. p : 131)
2015 (Feb 15), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Yağmur İrfan Sağnak
SELCANIM , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see
9. Sup. p : 128)
2015 (Mar 21), b, c, KING SERKAN by Yonaguska (USA)
İlhami Gültepe
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 10. Sup. p : 131)
2015 (Mar 09), b, c, by Kaneko
Yavuz Vidinli
SELENDER , ch , 2005 , bred by Ender Aydıner, by Bosporus (IRE), out of Tiraje, by Pursuit Of Love (GB) (see 10. Sup. p :
132)
2015 (Apr 02), b, f, HOŞKIZ by Pressing (IRE)
Ceyhan Balcı
SELGİBİ , b , 2008 , bred by Edip Çizmeci, by Unaccounted For (USA), out of Pekgüzel, by Marlin (USA) (see 10. Sup. p :
132)
2015 (Apr 10), ch, c, LEGEND WOLF by Sports Hero (USA)
Osman Nuri Atçeken
SELİN SULTAN , b , 2004 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 10. Sup.
p : 132)
2015 (May 05), b, f, by Win River Win (USA)
Muhammet Öztürk
159
Kısraklar - Broodmares
SELMA , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Cornelıa, by With Approval (CAN) (see
10. Sup. p : 132)
2015 (Mar 31), ch, c, by Win River Win (USA)
Ekrem Akduman
SELUŞ , ch , 2004 , bred by Selman Erdemirci, by Mujtahid (USA), out of Limousine, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup. p : 132)
2015 (Apr 15), ch, c, by Harputlu Gaggoş
Selman Erdemirci
SEMA , ch , 2009 , bred by İlhan Güçlü, by River Special (USA), out of Gülten, by Mountain Cat (USA) (see 5. Sup. p : 49)
2015 (Apr 22), ch, c, by Bors
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
SEN GELMEZ OLDUN , gr , 2005 , bred by Erman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing
Matter (USA) (see 10. Sup. p : 132)
2015,slipped foal, by Perfecto
SENDEN SONRA , b , 2006 , bred by Necdet Topuz, by Velociraptor (GB), out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 84)
2015 (May 01), b, f, MERSİLİNA by Sports Hero (USA)
İlhami Erdoğan
SENİHA SULTAN , ch , 2008 , bred by Odit Müşavirlik Ve Müm. Ltd. Şti., by Grand Ekinoks, out of Jardın De Lıla, by
Galetto (FR) (see 10. Sup. p : 132)
2015 (Mar 17), b, f, by Zanjero (USA)
Necati Çiftçioğlu
SENTEE (IRE) , b , 2002 , bred by Epona Bloodstock Ltd, by Montjeu (IRE), out of No Quest (IRE), by Rainbow Quest (USA)
(see 8. Sup. p : 125)
2015 (Jan 26), b, f, HENNA NIGHT by Henrythenavigator (USA)
Nevzat Seyok
SEPTEMBER DANCER , b , 2005 , bred by İlyas İlbey, by West By West (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see
10. Sup. p : 132)
2015 (Mar 16), b, f, by Transacoustıc
Zeruk Kaya
SERAP GELİN , b , 2005 , bred by Kamil Yurdabak, by Mountain Cat (USA), out of Lady Salome (GB), by Absalom (GB)
(see 10. Sup. p : 132)
2015, barren to Perfect Storm
SERBEST HATUN , b , 2004 , bred by Ahmet Atakan and Mehmet Serbest, by Mountain Cat (USA), out of Lara ı, by Eastern
Star (see 10. Sup. p : 132)
2015 (Feb 10), b, c, ŞİMŞEK BEY by Cuvee (USA)
Zafer Şimşek
SERENDİZ , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Wolf (CHI), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 9. Sup. p : 129)
2015 (Mar 19), b, f, GULASOR by Bors
Hatice Kaya
SERPE , ch , 2005 , bred by Oktay Serici, by Mountain Cat (USA), out of Okaliptüs, by Anshan (GB) (see 10. Sup. p : 133)
2015 (Feb 26), b, f, RABİA HANIM by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kırlı
SERRACIM , b , 2005 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of İlaydakız, by Altınörs (see 8. Sup. p :
126)
2015 (Mar 04), b, f, YARALI CEYLAN by Yonaguska (USA)
160
Sadık Çetin
Kısraklar - Broodmares
SERVAL , b , 2007 , bred by Kamil Bolcan, by Marlin (USA), out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (see 9. Sup. p : 130)
2015 (Feb 12), b, c, by Country Reel (USA)
Kamil Bolcan
SESİBEL , b , 2008 , bred by Serdal Adalı, by Eagle Eyed (USA), out of Another Fantasy, by Mujtahid (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 7)
2015 (Apr 10), b, c, RADİKAL GALYALI by Radıkal Ekselans
Kubilay Kaya
SESSİZ ÇIĞLIK , b , 2010 , bred by Ömer Şahin, by Commoner, out of Sabur, by Red Bishop (USA) (see 6. Sup. p : 118)
2015 (Apr 04), ch, f, İLLEDE AMARA by Indian Days (GB)
Mustafa Aktaşoğlu
SET THE SCENE (IRE) , b , 2004 , bred by Carwell Equities Ltd, by Sadler's Wells (USA), out of Margarula (IRE), by
Doyoun (IRE) (see 9. Sup. p : 130)
2015 (Mar 22), b, c, SIEGE by Victory Gallop (CAN)
Adnan Keskin
SETRYN , gr , 2007 , bred by Can Burak Saltabaş, by Strike The Gold (USA), out of Fıgo Star, by Sun Music (IRE) (see 10.
Sup. p : 133)
2015 (Mar 08), gr, f, by After Market (USA)
Ahmet Güzelocak
SEVDİK , b , 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup. p :
133)
2015 (Apr 09), b, c, RIVERS SON by Win River Win (USA)
Mete Dertli
SEVGİHANIM , ch , 2003 , bred by Mehmet Tansı, by Galetto (FR), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p :
133)
2015 (Mar 09), ch, c, HAŞİMOĞLU by İzmirli
Haşim Tınas
SEVİM ANA , gr , 2005 , bred by Alaattin Karaca, by Common Grounds (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 10. Sup. p :
133)
2015 (Feb 06), gr, c, ALOŞUM by Lıttle Gangster
Seda Karaca
SEVİM KIZI , b , 2001 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Aristocrat (GB), out of Sevim, by Vidar (see 8. Sup. p : 127)
2015 (Mar 28), b, f, LADY ZEYNEP by Kaneko
Turgut Kutlu
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 10. Sup. p :
133)
2015, barren to Cuvee (USA)
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 10. Sup. p : 133)
2015, barren to Scarface
SEYDİKÖYLÜ , b , 2005 , bred by Ercan Kılıç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Funny Money, by Uğurtay (see 10. Sup. p : 133)
2015, not covered in 2014
SEYRAN , ch , 2008 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Cannon, out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 10. Sup. p : 133)
2015 (Mar 30), ch, c, BORMOS by Indigo Red (GB)
Mehmet Cihat Gürüz
161
Kısraklar - Broodmares
SHAHAAMAH (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Ransom (USA), out of Jawlaat (USA), by Dayjur (USA)
(see 9. Sup. p : 131)
2015 (Feb 08), b, f, by Mendip (USA)
Ömer Halim Aydın
SHAKINA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see 10. Sup. p :
134)
2015,early abortion, by Anatoly
SHALL WE DANCE , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Unaccounted For (USA), out of Musical Myth (USA),
by Crafty Prospector (USA) (see 10. Sup. p : 134)
2015, barren to Impresarıo
SHANTI (GER) , b , 2005 , bred by Gestüt Schlenderhan, by Monsun (GER), out of Schwarzach (GER), by Grand Lodge
(USA) (see 9. Sup. p : 131)
2015 (Apr 25), b, c, by Toruk Macto (IRE)
İsmail Gül
SHARARA , ch , 2002 , bred by Fehamet Şeker, by Lion Cavern (USA), out of Skytech (USA), by Sky Classic (CAN) (see 10.
Sup. p : 134)
2015, barren to Always A Classic (CAN)
SHARK BAY (GB) , b , 2000 , bred by Le Thenney S. A. foaled in GB and imported from FR in 2012, ( see GSB v : 44 ), by
Anabaa (USA), out of Zinarelle (FR), by Zino (GB)
2015 (May 04), b, f, by Native Khan (FR)
Hakkı Tarık Dikencik
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 10. Sup. p : 134)
2015 (Mar 26), b, f, by Kadir Baba
Mehmet Gündüzeli
SHAW AVENUE , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by West By West (USA), out of Simin, by Down The Flag (USA) (see 10.
Sup. p : 134)
2015 (Apr 18), b, f, by Cuvee (USA)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
SHAYK (IRE) , b , 2010 , bred by Tinnakill Bloodstock Ltd & Alan Byrne foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see
GSB v : 47 ), by Teofilo (IRE), out of Mythical Girl (USA), by Gone West (USA)
2015,early abortion, by Win River Win (USA)
SHAYLEE , b , 2010 , bred by Yaman Zingal, by Victory Gallop (CAN), out of Faır Taıl, by Cossack Guard (USA) (see 6. Sup.
p : 44)
2015 (Feb 01), b, c, UÇANOK by Kaneko
Mehmet Teoman Demiröz
SHE GOSSIP , b , 2008 , bred by Mehmet Emin Üçeş, by Ajmera (GB), out of Hayriye, by River Special (USA) (see 10. Sup. p
: 134)
2015 (Feb 22), ch, c, by Win River Win (USA)
Zahide Üçeş
SHE HERO , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Rakan (USA), out of Veloce, by Royal Abjar (USA) (see 10. Sup.
p : 134)
2015 (Apr 18), b, f, by Pressing (IRE)
Aslan Savaşan
162
Kısraklar - Broodmares
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 10. Sup. p : 134)
2015 (Mar 29), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
SHEEMAR , b , 2005 , bred by Özman Binicilik Dış Tic.Lmt.Şti., by Shrewd Idea (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High
Top (IRE) (see 10. Sup. p : 134)
2015, barren to Mali
SHELLIN (IRE) , b , 2003 , bred by Park Place International Ltd, by Sinndar (IRE), out of Ezilla (IRE), by Darshaan (GB) (see
10. Sup. p : 135)
2015 (Jan 25), ch, c, BIG BET by Bosporus (IRE)
Piraye Cemiloğlu
SHIERO , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 9. Sup. p :
133)
2015 (Apr 07), b, f, by Sri Pekan (USA)
İlyas İlbey
SHINING GOLD , b , 2010 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Okawango (USA), out of Kınalı Yörük, by Always A Classic (CAN)
(see 6. Sup. p : 72)
2015 (Apr 03), ch, c, by After Market (USA)
Şemsi Ağırtaş
SHOOTER GUEST (FR) , ch , 1998 , bred by Curtasse SAS , by Spectrum (IRE), out of Guest Harbour (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 10. Sup. p : 135)
2015, barren to Agresivo (USA)
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 10. Sup. p : 135)
2015 (Feb 24), b, c, OĞLUM MURAT by Torok (IRE)
Ali Çelik
SHOW PLAY , ch , 2007 , bred by Erdem Bekmezci, by Top Play, out of Show Gırl, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p : 135)
2015 (Feb 17), ch, c, by Perfecto
Tamer Koldaş
SHRUUQ , b , 2005 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Red Bishop (USA), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 55)
2015 (Apr 17), b, c, HATTUHAT by Bors
Haci Ceylan
SIBILA , ch , 2008 , bred by Ahmet Namlı, by River Special (USA), out of Free As A Bırd, by Flying Chevron (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 43)
2015 (Apr 01), ch, c, by Sarsılmaz
Süleyman Kar
SIERRA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 9. Sup. p : 133)
2015 (Mar 09), b, c, ŞITILHAN by Indian Days (GB)
Cevher Şıtıl
SIGHTSEER (USA) , b , 2002 , bred by Francis J. O'Toole foaled in USA and imported from U.K. in 2014, ( see Am. SB v : 32
), by Distant Wiew (USA), out of Lady Of Vision (IRE), by Vision (USA)
2015 (May 14), b, c, by Roderic O'connor (IRE)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
163
Kısraklar - Broodmares
SIGNORINA STELLA , b , 2007 , bred by Özgür Kızılkaya, by Unaccounted For (USA), out of Güzihala, by Sea Hero (USA)
(see 10. Sup. p : 135)
2015,early abortion, by Zanjero (USA)
SILA KIZ , ch , 2007 , bred by Hayriye Kocaman, by Argaeus (GB), out of Slug, by Always A Classic (CAN) (see 10. Sup. p :
135)
2015 (Mar 08), b, c, by Invasion (IRE)
Murat Karabulut
SILENT OASIS (GB) , b , 2006 , bred by Paulyn Limited , by Oasis Dream (GB), out of Silence Is Golden (GB), by Danehill
Dancer (IRE) (see 10. Sup. p : 136)
2015 (Apr 12), b, f, by Perfect Storm
Erhan Özkan
SILISTIC (USA) , b , 2004 , bred by Larry Cassaday & Jack D. Thompson, by Silic (FR), out of Idealistic Cause (USA), by
Habitony (USA) (see 10. Sup. p : 136)
2015 (Feb 20), b, c, by Zanjero (USA)
Yüksel Göktürk
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 10.
Sup. p : 136)
2015 (Mar 31), b, f, by Dr Fong (USA)
Soner Sökmen
SILKY , b , 2005 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Aliye Pınar Çelikoğlu Oskay, by Sea Hero (USA), out of Saraylı, by Lockton
(GB) (see 10. Sup. p : 136)
2015, barren to Dr Fong (USA)
SILVER DIP (GB) , gr , 2003 , bred by Mountgrange Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 45,
p : 1113 ), by Gulch (USA), out of Silver Bandana (USA), by Silver Buck (USA)
2015 (Feb 19), b, c, by Duke Of Marmalade (IRE)
Kemal Aydın Onur
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR)
(see 9. Sup. p : 134)
2015 (Apr 29), gr, c, by Halicarnassus (IRE)
Yasemin Topçu
SILVER GLEAM , gr , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bin Ajwaad (IRE), out of Silver Glint (USA), by Dayjur (USA)
(see 10. Sup. p : 136)
2015, barren to King Alp (USA)
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 10. Sup. p : 136)
2015 (Mar 01), b, f, by Kaneko
Hasan Sedat Önür
SILVER QUEEN , gr , 2006 , bred by İlhami Gültepe, by Distant Relative (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 10. Sup. p : 136)
2015 (Feb 10), b, f, by Anatoly
Yusuf Erkut Ersever
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff, by Silver Deputy (CAN), out of Special Broad (USA), by Broad
Brush (USA) (see 9. Sup. p : 134)
2015, barren to Dr Fong (USA)
164
Kısraklar - Broodmares
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 10.
Sup. p : 136)
2015 (Feb 18), b, f, LADY STEEL by Cuvee (USA)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
SIMPLY GLORIOUS , b , 2008 , bred by Melis Kurtel Emin, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing
Dissident (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 96)
2015 (Feb 01), b, c, by Lion Heart (USA)
Aytuğ Atalay
SINGLE FACTOR (USA) , b , 2001 , bred by Stephen Baker, by Mutakddim (USA), out of Wellford (USA), by Fit To Fight
(USA) (see 9. Sup. p : 135)
2015 (Jun 02), b, c, by Win River Win (USA)
Gülnur Gülerce
SIRÇA BEBEK , b , 2006 , bred by Necati Bozkurt, by Mountain Cat (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 10. Sup. p : 137)
2015 (Mar 04), b, c, by Oğlumemre
Mehmet Gündüzeli
SIRDAŞ (GB) , ch , 1999 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Bahamian Bounty (GB), out of Toast (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 9. Sup. p : 135)
2015, barren to Sea Hero (USA)
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 10. Sup. p : 137)
2015 (Jan 23), b, c, by Kaneko
Bülent Utkun
SİDNEY , b , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 10. Sup. p : 137)
2015 (Mar 17), b, c, YAMAN EFE by Torok (IRE)
Cüneyt Buğdaycı
SİLİVRİ RÜZGARI , b , 2008 , bred by Levent Güneş, by Centaur (GB), out of Zehva, by Sarisaka (GB) (see 10. Sup. p : 137)
2015 (Apr 30), b, c, SEZERİM by Banknote (GB)
Ahmet Baguç
SİLVA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 10. Sup. p : 137)
2015 (Feb 16), b, f, by Win River Win (USA)
Murat Öztürk
SİMETRİ , b , 2009 , bred by Levent Göksu, by Win River Win (USA), out of Kuzey Rüzgarı, by Czaravich (USA) (see 5. Sup.
p : 65)
2015, barren to Mali
SİMİRNALI KIZ , b , 2010 , bred by Ertaç Demirgüreş, by Unaccounted For (USA), out of Serap Gelin, by Mountain Cat
(USA) (see 6. Sup. p : 123)
2015, barren to Akindayim (IRE)
SİNCAP KIZ , b , 2005 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
10. Sup. p : 137)
2015, barren to Talip Han (IRE)
165
Kısraklar - Broodmares
SİNE , ch , 1998 , bred by Erol Seyok, by Oğuzhan II, out of İlktay II, by Bachelor Party (IRE) (see 10. Sup. p : 137)
2015, barren to Shınıng Wolf
SİNEMNAZ , b , 2009 , bred by Seyfettin Tunç, by Akindayim (IRE), out of Şahikam, by Private Tender (GB) (see 10. Sup. p :
137)
2015 (Feb 10), b, f, by After Market (USA)
Ahmet Güzelocak
SİNEMTAY , b , 2008 , bred by Nurbiye Gülerce, by Perfect Storm, out of Kaşenim, by Always A Classic (CAN) (see 4. Sup.
to v 3, p : 60)
2015 (Apr 25), b, c, by Derviş Ağa
Rıfat Baz
SİPSE , b , 2006 , bred by Mete Tolunay, by Perfect Storm, out of Sevincim (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 2. Sup. to v 3,
p : 126)
2015 (Jan 23), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Mete Tolunay
SİVEREK HANIMI , ch , 2008 , bred by Alaattin Koyuncu, by Eagle Eyed (USA), out of Sunday's Chapel (IRE), by College
Chapel (GB) (see 10. Sup. p : 137)
2015 (Feb 25), ch, f, by Kadir Baba
Mehmet Gündüzeli
SİVEREKLİM , b , 2010 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Royal Abjar (USA), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN)
(see 6. Sup. p : 140)
2015 (Mar 09), b, c, SIVERDAYS by Indian Days (GB)
Abdülhadi Çelen
SİYAH BEYAZ , b , 2002 , bred by Oktay Serici, by Distant Relative (IRE), out of Dooze (IRE), by Marju (IRE) (see 10. Sup. p
: 137)
2015 (Apr 23), b, c, BABAROS by Powerscourt (GB)
Mehmet Şerif Kanık
Died in 2015
SKILL (GER) , b , 2003 , bred by H. Greis , by Tiger Hill (IRE), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA) (see 10.
Sup. p : 137)
2015 (May 08), b, f, by Torok (IRE)
Eşref Akduman
SKY BEAUTY , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see 10.
Sup. p : 138)
2015 (Mar 09), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Hülya Eltemur
SKY IS THE LIMIT , b , 2007 , bred by Melis Kurtel Emin, by Mountain Cat (USA), out of Stands To Reason (USA), by
Gulch (USA) (see 10. Sup. p : 138)
2015 (May 03), b, c, by Speedy Wolf
Melis Kurtel Emin
SKY TORNADO (USA) , b , 1999 , bred by Captain W. Jakeman and Mrs. K. C. Jakeman, by Sky Classic (CAN), out of
Copeaway (USA), by Copelan (USA) (see 10. Sup. p : 138)
2015 (May 02), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Ahmet Kurt
SKYGGER , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Peintre Celebre (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 9. Sup.
p : 136)
2015, barren to Transacoustıc
166
Kısraklar - Broodmares
SLAM'S LEGEND (USA) , ch , 2005 , bred by Ecurie Haras De Meautry, by Grand Slam (USA), out of England's Legend (FR),
by Lure (USA) (see 10. Sup. p : 138)
2015,dead foal, by Astrakhan
Died in 2015
SLENDER , b , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Hünkarım, out of Besra, by So Factual (USA) (see 10. Sup. p : 138)
2015 (Apr 12), b, c, BURULHAN by After Market (USA)
Gökhan Buhan
SLY (GER) , b , 1998 , bred by H. Greis, by Monsun (GER), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA) (see 10. Sup. p :
138)
2015, barren to Three Valleys (USA)
SLY BELLE , gr , 2008 , bred by Sami Kaya, by Argaeus (GB), out of Ms Clara, by Marlin (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2015 (Mar 19), gr, f, SWALLOW THE DUST by Toruk Macto (IRE)
Sami Kaya
SMART RED (GB) , b , 2008 , bred by R.W. Rusesell, by Bachelor Duke (USA), out of Zarannda (IRE), by Last Tycoon (IRE)
(see 10. Sup. p : 138)
2015 (May 01), b, f, by Topor
İlyas İlbey
SMARTY FACE , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB)
(see 10. Sup. p : 138)
2015 (Mar 30), b, f, by Kurtiniadis (IRE)
Kemal Kurt
SNOOZY TIMES , b , 2007 , bred by Yaşar Gölbaş, by Royal Abjar (USA), out of Lady Nape (GB), by Prince Sabo (GB) (see
10. Sup. p : 139)
2015 (Mar 25), ch, c, by Dai Jin (GB)
Ahmet Sedat Danışoğlu
SNOW WHITE , b , 2011 , bred by Serdal Adalı, by Dalakhani (IRE), out of Argentiere (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 7.
Sup. p : 9)
2015 (Mar 17), b, c, by Native Khan (FR)
Adil Mert Kaya
SNOWDROP , b , 2006 , bred by Halil İbrahim Bozkurt, by Velociraptor (GB), out of Sharon (HUN), by Glenstal (USA) (see 9.
Sup. p : 137)
2015 (Apr 16), b, f, by Rey De Cafe (USA)
İrfan Babayiğit
SO EASY , ch , 2008 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Unaccounted For (USA), out of Baştacı, by Always A Classic (CAN)
(see 4. Sup. to v 3, p : 14)
2015 (Apr 12), ch, c, YILMAZOĞLU by Malkoçoğlu (USA)
Recep Yılmazoğlu
SOLACE , b , 2009 , bred by Ayşe Seda Özbelge, by Victory Gallop (CAN), out of Tanyeri, by West By West (USA) (see 5.
Sup. p : 119)
2015,dead foal, by Always A Classic (CAN)
Died in 2015
SOLFEJS GIRL , b , 2007 , bred by Ayhan Çalıkoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Solfej, by My Volga Boatman (USA) (see
10. Sup. p : 139)
2015 (Feb 22), b, c, by Agresivo (USA)
Hulusi Taşkıran
167
Kısraklar - Broodmares
SOLITAIRE , ch , 2007 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Royal Abjar (USA), out of Altin Bike (USA), by Manila (USA) (see
10. Sup. p : 139)
2015 (Apr 29), ch, f, by Win River Win (USA)
Sebati Duman
SOLITARY , b , 2005 , bred by Nevzat Seyok, by Manila (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 10. Sup. p :
139)
2015,early abortion, by Golden Sun
SOLLEVARE , b , 2007 , bred by Hasan Saydam, by Strike The Gold (USA), out of Brenda, by Royal Bequest (CAN) (see 10.
Sup. p : 139)
2015 (Mar 14), b, c, DEMİRNEREZ by Torok (IRE)
Levent Demirgüreş and Emel Nerez
SON DÜZLÜK , b , 2005 , bred by Mehmet Kurt, by Red Bishop (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 9. Sup. p :
137)
2015 (May 18), ch, f, by Talip Han (IRE)
Ayşegül Hatipoğlu
SONGTHRUSH (USA) , gr , 2002 , bred by Joseph Stavola & William Stavola, Inc., by Unbridled's Song (USA), out of Virgin
Michael (USA), by Green Dancer (USA) (see 10. Sup. p : 139)
2015 (Mar 13), gr, c, by After Market (USA)
Yücetürk
Hakan Sabri Özcan and Hakan
SONNUŞKA , b , 2009 , bred by Nedim Akagündüz, by Bosporus (IRE), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 5. Sup. p : 32)
2015 (May 22), ch, f, by Fernando
İsmail Kazım Kastar
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 9. Sup. p : 138)
2015 (Mar 10), b, f, by Torok (IRE)
Fikret Kanman
SORGENTE , b , 2009 , bred by Pınar Aracı Baş, by Bahri (USA), out of Nimble Fantasy (USA), by Lear Fan (USA) (see 5.
Sup. p : 86)
2015,dead foal, by Negresco
Died in 2015
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl , by Al Murtajaz (USA) (see 10. Sup. p :
140)
2015, barren to Torok (IRE)
SORRY , b , 1992 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Canan , by Strange Love (FR) (see 7.
Sup. p : 133)
2015, barren to Sarsılmaz
SORT (GB) , b , 1999 , bred by Almagro De Actividades Commerciales, by Halling (USA), out of Pernilla (IRE), by Tate
Gallery (USA) (see 10. Sup. p : 140)
2015 (Apr 16), b, f, by Dai Jin (GB)
Yasemin Topçu
SOUND OF SUCCESS , ch , 2005 , bred by Mustafa Gediz, by Strike The Gold (USA), out of Rochea (GB), by Rock City
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2015 (Mar 14), b, f, by Kaneko
İsmet Çiftçi
168
Kısraklar - Broodmares
SOUTH CENTER , b , 2010 , bred by Mehmet Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Valerie (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
6. Sup. p : 146)
2015 (Apr 22), b, c, by Aleko
Mehmet Korkmaz
SOVIET STYLE , b , 2009 , bred by Faruk Tınaz, by Desert Style (IRE), out of Soviet Kiri (IRE), by Soviet Star (USA) (see 5.
Sup. p : 112)
2015 (Apr 10), b, f, KANATLI KIZ by Indigo Red (GB)
Halil Felhan
Died in 2015
SOVIET WEAPON (IRE) , ch , 1999 , bred by John McKay, by Hamas (IRE), out of Soviet Maid (IRE), by Soviet Star (USA)
(see 9. Sup. p : 138)
2015 (May 13), b, f, by Yavuz Star
Yavuz Mert Ölçer
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 10. Sup. p : 140)
2015 (Feb 09), b, c, SUPER MARIO by Zanjero (USA)
Ahmet Dinçer
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , bred by T. F. VanMeter, Henrickson & Lowenbaum, by Brahms (USA), out of St Clair
Ridge (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 10. Sup. p : 140)
2015 (Mar 06), b, f, by Torok (IRE)
Oğuz Yalçın
SPARKLING , ch , 2005 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Strike The Gold (USA), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 10. Sup. p : 140)
2015 (Apr 19), ch, c, by Lion Heart (USA)
G. Şevket Özbelge and Cem Özbelge
SPECIAL ROCK , b , 2007 , bred by Ergin Kayar, by Mountain Cat (USA), out of Alacakaya, by Wolf (CHI) (see 10. Sup. p :
140)
2015 (May 04), b, c, by Cuvee (USA)
Yunus Kardiyen
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see
10. Sup. p : 140)
2015, barren to After Market (USA)
SPECTRUM WOLF , b , 2006 , bred by Olcay Altınkurt, by Rakan (USA), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 10. Sup. p :
140)
2015 (Jan 13), b, f, CRACKER BABY by Bosporus (IRE)
Alp Şemsettin Evcimen
SPEED FOR (IRE) , ch , 1999 , bred by Andrew Bradley, by Grand Lodge (USA), out of God Speed Her (IRE), by Pas De Seul
(GB) (see 10. Sup. p : 140)
2015 (Mar 26), ch, c, by Banknote (GB)
Oktay Karaköseoğlu
SPEEDY FOX , b , 2010 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Dinyeper (GB), out of Rose Marıe, by Distant Relative (IRE) (see
6. Sup. p : 116)
2015 (Apr 30), b, f, DEMET HANIM by Kıng Bıshop
Yücel Yüce
SPERANZA , b , 2009 , bred by Yaman Zingal, by Bin Ajwaad (IRE), out of Yörük Kızı, by Barbar (see 5. Sup. p : 131)
2015 (May 20), b, f, by Mendip (USA)
Fuat Nihat Buruk
169
Kısraklar - Broodmares
SPINALONG (USA) , b , 1999 , bred by George Pruette, by Siphon (BRZ), out of Deviled (USA), by Devils Bag (USA) (see 9.
Sup. p : 139)
2015, barren to Country Reel (USA)
SPINSTER , b , 2008 , bred by Necati Bozkurt, by West By West (USA), out of Yalvaçlim (HUN), by Try Star (GB) (see 10.
Sup. p : 141)
2015, barren to Scarface
SPONTANE , b , 2008 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 10.
Sup. p : 141)
2015 (Feb 13), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Serkan Tuğdaş
SPOT , b , 2004 , bred by Yavuz Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder (USA) (see 10.
Sup. p : 141)
2015 (Apr 15), ch, c, by Perfect Storm
Solmaz Cinoğlu
SPRING FIRE , b , 2008 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Marlin (USA), out of Survıvor, by Doyoun (IRE) (see 9. Sup. p :
139)
2015 (Jan 25), ch, c, by Dai Jin (GB)
Celal Ersoy
SPRING GIRL , b , 2005 , bred by İbrahim Gökbaş, by Sümen, out of Speedy Gırl, by Wolf (CHI) (see 10. Sup. p : 141)
2015 (Apr 04), b, f, by Kaneko
Salih Tavukcu
SPRING GREEN , ch , 2009 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Spring Dance (FR), by Dancing Spree (USA)
(see 9. Sup. p : 139)
2015 (Mar 03), ch, c, by Son Of Sun
Ercan Tatı
SPRING IS HERE , ch , 2004 , bred by Yıldırım Gelgin, by Distant View (USA), out of Nizaly (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 10. Sup. p : 141)
2015, barren to After Market (USA)
STAINLESS , b , 2010 , bred by Serdal Adalı, by Unaccounted For (USA), out of Madam P (USA), by Silver Hawk (USA) (see
10. Sup. p : 142)
2015 (Mar 23), b, c, by Torok (IRE)
Oğuz Yalçın
STAND UP PLEASE (GB) , b , 1999 , bred by J. R. Mitchell, by Mistertopogigo (IRE), out of Strapless (IRE), by Bustino (GB)
(see 10. Sup. p : 142)
2015, barren to Sheer Honor
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 9. Sup. p : 140)
2015 (May 17), b, c, by Lion Heart (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
STAR BABY , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 10.
Sup. p : 142)
2015 (Apr 30), ch, f, MY REAL STAR by After Market (USA)
170
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
Kısraklar - Broodmares
STAR BİKE , b , 2006 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Distant Relative (IRE), out of Altin Bike (USA), by Manila (USA) (see
10. Sup. p : 142)
2015 (May 06), b, c, by Lion Heart (USA)
Erdoğan Şenocaklı
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by
Bold Ruckus (USA) (see 10. Sup. p : 142)
2015 (May 12), b, f, by Powerscourt (GB)
Aytuğ Atalay
STAR LEAF , gr , 2010 , bred by Hulusi Çil, by Champs To Champs, out of Golden Leaf, by West By West (USA) (see 6. Sup.
p : 54)
2015 (Mar 12), b, f, BLACK FEATHER by Banknote (GB)
Hulusi Çil
STAR OF BENAZİR , b , 2005 , bred by Mehmet Turan, by Manila (USA), out of Tempo Forzando (GB), by Forzando (GB)
(see 10. Sup. p : 142)
2015, barren to Akindayim (IRE)
STAR OF NEHİR , ch , 2009 , bred by Fedai Kahraman, by Indigo Red (GB), out of Splendid Star (GB), by Arazi (USA) (see
10. Sup. p : 142)
2015 (Apr 23), ch, c, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
STAR QUALITY , b , 2009 , bred by Cengizhan Gödek, by Marlin (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see
10. Sup. p : 142)
2015 (Apr 28), b, c, BAŞAR by Win River Win (USA)
Ahmet Vecihi Başar
STARBUST , ch , 2004 , bred by Ali Nur Kutnak, by Mujtahid (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 10. Sup. p : 142)
2015 (Mar 29), ch, f, by Kaneko
Ali Kut Kutnak
STARLARKS (IRE) , b , 2006 , bred by Stourbank Stud, by Mujahid (USA), out of Violet (IRE), by Mukaddamah (USA) (see
9. Sup. p : 140)
2015 (Jan 02), ch, c, by Dr Fong (USA)
Tevfik Çelikoğlu
STARLIT , b , 2007 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (see
10. Sup. p : 142)
2015 (Jan 22), b, f, by Halicarnassus (IRE)
Şaban Şerif Saraçoğlu
STARRY SKY , ch , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Mountain Cat (USA), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see
10. Sup. p : 142)
2015, barren to Indian Days (GB)
STARSHIP SURPRISE (USA) , b , 2008 , bred by Dell Ridge Farm LLC foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see
Am. SB v : 32 ), by Forestry (USA), out of Jessi Take Charge (USA), by War Chant (USA)
2015 (Mar 26), b, c, MISTER BOND by Biondetti (USA)
Kostantinos Makri
START THE BAND (USA) , b , 2010 , bred by William Davis Fishback Jr foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see
Am. SB v : 32 ), by Jump Start (USA), out of Cryptic Tune (USA), by Cryptoclearance (USA)
2015 (Mar 19), b, f, by Munnings (USA)
Esra Atman Özyiğit
171
Kısraklar - Broodmares
STARUNNA (USA) , b , 2008 , bred by Liberation Farm & Brandywine Farm foaled in USA and imported from USA in 2014, (
see Am. SB v : 32 ), by El Corredor (USA), out of Supah Gem (USA), by Gold Meridian (USA)
2015 (Feb 01), b, f, by Einstein (BRZ)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
STARVALLA (FR) , gr , 2000 , bred by S.N.C. Lagardere Elevage, by With Approval (CAN), out of Star's Proud Penny (USA),
by Proud Birdie (USA) (see 10. Sup. p : 143)
2015 (Apr 30), gr, c, by Victory Gallop (CAN)
Mehmet İlker Akdeniz
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 10.
Sup. p : 143)
2015 (May 15), ch, f, by After Market (USA)
Erdem Bekmezci
STEELY GRACE (IRE) , b , 2009 , bred by Newberry Stud Company, by Refuse To Bend (IRE), out of Daganya (IRE), by
Danehill Dancer (IRE) (see 10. Sup. p : 143)
2015 (Mar 11), b, f, QUENN LALA by Dr Fong (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
STELLA GOLD , ch , 2008 , bred by Koray Güç, by Strike The Gold (USA), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (see
4. Sup. to v 3, p : 32)
2015 (Apr 10), b, f, by Invasion (IRE)
Serhat Böyüksolak
STELLA NERA , b , 2009 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Ekinoks, out of Ekınoks Code, by Doyoun (IRE) (see 5. Sup.
p : 33)
2015, barren to Invasion (IRE)
STELLA ROSSA (IRE) , b , 2005 , bred by Citadel Stud, by Key Of Luck (USA), out of Sovana (IRE), by Desert King (IRE)
(see 10. Sup. p : 143)
2015 (Apr 01), b, f, by Robredo
Mehmet Yavuz Salihoğlu
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , bred by Robert N. Clay & Stud TNT, by Belong To Me (USA), out of Stellarina
(USA), by Pleasant Colony (USA) (see 10. Sup. p : 143)
2015, barren to Powerscourt (GB)
STEP SISTER , b , 2009 , bred by Kaan Köylü, by Kurtaran (IRE), out of Real Gırl, by Distant Relative (IRE) (see 5. Sup. p :
96)
2015 (Apr 27), b, c, by Pressing (IRE)
Kayahan Köylü
STERNA BERINGA (GER) , ch , 2001 , bred by Gestüt Röttgen, by Bering (GB), out of Sternwappen (GER), by Wauthi
(GER) (see 10. Sup. p : 143)
2015 (May 01), gr, c, by Native Khan (FR)
Francesco Sponza
STERNA HERMINA (GER) , b , 1999 , bred by Gestut Rottgen, by Highest Honor (FR), out of Sternwappen (GER), by
Wauthi (GER) (see 9. Sup. p : 141)
2015 (Jun 14), b, c, by Pargalı
Mustafa Ağırlar
172
Kısraklar - Broodmares
STORM RACER , b , 2011 , bred by Cemalettin Çeker, by Alabora, out of Sarayyerli, by Palace Pageant (USA) (see 7. Sup. p :
122)
2015 (May 21), b, f, FIRST RACER by Scarface
Cemalettin Çeker
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 10. Sup. p : 143)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
STRAVINSKYRHYTHM (USA) , b , 1999 , bred by C. Gibson Downing & Ashford Stud, by Rhythm (USA), out of Majestic
Fire (USA), by Green Dancer (USA) (see 10. Sup. p : 143)
2015 (May 14), ch, c, NIGUEL by Ocean Crest (USA)
Erol İçingir
STRIKE FORCE , ch , 2007 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Strike The Gold (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman
(USA) (see 9. Sup. p : 141)
2015 (Apr 18), ch, c, by Lion Heart (USA)
İdil Atakol
STRONG BABY , b , 2007 , bred by Tuncay Mısırlıoğlu, by Dinyeper (GB), out of Güney Rüzgari (GB), by Deploy (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 51)
2015, barren to Green Manor
STRONG HOPE , b , 2010 , bred by Ayşegül Kurtel, by Perfect Storm, out of Thecelo (GB), by Muhtarram (USA) (see 6. Sup.
p : 140)
2015 (Jan 28), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Ayşegül Kurtel
SU DAMLASI , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Royal Abjar (USA), out of Su I, by Ay
Tudor (see 10. Sup. p : 143)
2015 (Feb 01), b, c, KOCAER by Zanjero (USA)
Yusuf Akgül
SUAREZ , b , 2007 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Unaccounted For (USA), out of Sıngıta, by Royal Abjar (USA) (see 10.
Sup. p : 144)
2015 (Jan 31), ch, c, STEEL AND FIRE by Lion Heart (USA)
Nafiz Çelik
SUBSCRIPTION , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by West By West (USA), out of Golden Wolf, by George Thomas (see
10. Sup. p : 144)
2015 (Mar 25), b, c, IRREPRESSIBLE by Whos Next
Tamer Karaduman
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 10. Sup. p
: 144)
2015 (Mar 20), ch, c, GECENİN ÖFKESİ by Balboa
İdris Tanyıldız
Died in 2015
SUE , b , 1997 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Karpit, out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 10. Sup. p : 144)
2015 (Mar 24), ch, c, by Invasion (IRE)
Fethi Yıldız
SUELINN , b , 2004 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sea Hero (USA), out of Su I, by Ay Tudor (see
10. Sup. p : 144)
2015 (May 14), b, c, by Astrakhan
Gülizar Er and Cevriye Mehtap Yargı
173
Kısraklar - Broodmares
SULTAN OF KAYRA , ch , 2010 , bred by Can Burak Saltabaş, by Royal Abjar (USA), out of Fıgo Star, by Sun Music (IRE)
(see 6. Sup. p : 46)
2015 (Mar 21), ch, c, REDBANK by Banknote (GB)
Ali Galip Mercan and Erkan Akalın
SULTAN PRINCESS , ch , 2007 , bred by Alaattin Koyuncu, by Strike The Gold (USA), out of Sunday's Chapel (IRE), by
College Chapel (GB) (see 9. Sup. p : 142)
2015, barren to Oğlumemre
SUMMER QUEEN , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Tomba (GB), out of Summery (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 10.
Sup. p : 144)
2015 (Mar 25), ch, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
SUMMER SUN , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Cosset, by Cossack Guard (USA) (see 10.
Sup. p : 144)
2015 (Apr 04), b, c, GANANDO SOLO by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
SUMRU , gr , 2004 , bred by Fatma Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 9. Sup. p : 142)
2015 (Feb 03), gr, c, by Black Bıshop
Oğuz Yalçın
SUN CAT , b , 2007 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (see 10. Sup. p : 144)
2015 (Feb 11), b, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Berberoğlu
SUN OF PARADISE , b , 2003 , bred by Fatine Özsoy, by Eagle Eyed (USA), out of Donna Vittoria (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 10. Sup. p : 144)
2015, barren to Dai Jin (GB)
SUN RAIN , b , 2011 , bred by Adularya Tar.Bes.Hay.Et San.Tic.A.Ş., by Sun Music (IRE), out of Arapkızı, by Sea Hero
(USA) (see 7. Sup. p : 9)
2015, barren to Indigo Red (GB)
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant
(USA) (see 10. Sup. p : 145)
2015 (Apr 05), ch, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Berberoğlu
SUN STORM , ch , 2004 , bred by Haluk Zekai Erkal, by Royal Abjar (USA), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 10. Sup. p : 145)
2015 (Mar 27), b, f, by Zanjero (USA)
Zahide Üçeş
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by
Taufan (USA) (see 9. Sup. p : 143)
2015 (Feb 23), b, c, by Kadir Baba
Tarık Naci Yıldız
Died in 2015
SUNNY FACE , b , 2007 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see
3. Sup. to v 3, p : 53)
2015, barren to Nevkan
174
Kısraklar - Broodmares
SUNNY GIRL , ch , 2006 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (see 10. Sup. p : 145)
2015 (Mar 24), ch, c, by Kaneko
Mustafa Berberoğlu
SUNNY GIRLIE , b , 2011 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Gırlıe, by West By West (USA) (see
7. Sup. p : 50)
2015,early abortion, by Faırson
SUNNY LEONE , b , 2008 , bred by Kasım Demir, by Muratcan, out of My Joba, by Barnato (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 81)
2015 (Mar 14), b, f, GÜLKAYA by Bors
Beşir Kaya
SUNNY SIDE , ch , 2009 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of İpek Yolu (GB), by Anabaa (USA) (see
5. Sup. p : 58)
2015, barren to Free Man
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd, by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by
Raise A Native (USA) (see 10. Sup. p : 145)
2015 (Mar 17), b, f, MERKÜR by Mendip (USA)
Adem Erdölek
SUPER ONE , ch , 2008 , bred by Mehmet Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 9.
Sup. p : 143)
2015 (Feb 15), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Yasemin Topçu
SUR MA VIE (USA) , b , 2002 , bred by Vision Bloodstock Ltd Hara D'etreham Pontchartr foaled in USA and imported from FR
in 2015, ( see Am. SB v : 31 ), by Fusaichi Pegasus (USA), out of Boubskaia (GB), by Niniski (USA)
2015 (Apr 28), b, f, by Elusive City (USA)
Murat Kadaifçioğlu
SURİMŞİNE , b , 2009 , bred by Abdurrahman Şişmanoğlu, by Sea Hero (USA), out of Atıpha, by Distant Relative (IRE) (see
10. Sup. p : 145)
2015, barren to Nevkan
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 10. Sup. p :
145)
2015 (Apr 22), b, f, KELTEN FIRE by Astrakhan
Özkan Kelten
SÜMEYRA HANIM , ch , 2005 , bred by Mustafa Şişman, by Lugano, out of Silga, by Pennine Walk (IRE) (see 10. Sup. p :
145)
2015 (Feb 20), ch, c, by Oğlumemre
Yavuz Yılmaz
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see 10. Sup. p : 145)
2015, barren to Perfect Storm
SWEET ALIBI , ch , 2009 , bred by Kemal Kurt, by River Special (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
5. Sup. p : 104)
2015 (Feb 26), ch, c, by Agresivo (USA)
İsmail Gül
175
Kısraklar - Broodmares
SWEET DREAM , ch , 1997 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Lockton (GB), out of Moon Star, by Eastern Star (see 8.
Sup. p : 138)
2015, barren to Country Reel (USA)
SWEET FALCON , b , 2001 , bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see 10. Sup. p : 145)
2015 (Apr 27), ch, f, by Win River Win (USA)
Cumali Karataş
SWEET MISTRESS (IRE) , ch , 2000 , bred by S. Connolly, by Desert Story (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao
(USA) (see 8. Sup. p : 139)
2015 (Mar 11), b, c, YILAN KALE by Bors
Kaya Atçılık Nak.Tur.Gıd.
SWEET NAME (USA) , b , 1999 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in USA and imported from FR in 2011, ( see Am. SB v :
37 ), by Danzig (USA), out of Blushing Away (USA), by Blushing Groom (FR)
2015 (Feb 23), b, f, by Kaneko
Ersan Özbelge and Cem Özbelge
SWEET WITCH , b , 2008 , bred by Alaattin Karaca, by Dinyeper (GB), out of Ayşecan, by Tender Prınce (see 10. Sup. p :
146)
2015 (Mar 30), gr, c, STRONG MAN by Lıttle Gangster
Seda Karaca
SWEETEST , b , 2008 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Byron (GB), out of Banadiyka (IRE), by Darshaan (GB) (see 10. Sup. p
: 146)
2015 (Mar 16), b, c, by Country Reel (USA)
Murat Erşahin
SWEETHEART , ch , 2008 , bred by Arslan Aybek, by Royal Abjar (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see 10.
Sup. p : 146)
2015 (Jan 07), b, c, SERHATIM by Tony Montana
Oğuz Yalçın
SWEETY GIRL , ch , 2006 , bred by Alaettin Akkoç, by Trapper, out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 10. Sup. p :
146)
2015 (Mar 08), ch, c, by Cuvee (USA)
Serdar Koşapınar and Sinan Koşapınar
SWILLY (USA) , b , 1998 , bred by Dr. Carlos Vittadini, by Irish River (FR), out of Northern Naiad (FR), by Nureyev (USA)
(see 10. Sup. p : 146)
2015 (Apr 26), b, f, by Lion Heart (USA)
Fazlı Yurdabak
SWORD TIGRESS (GER) , b , 2002 , bred by Gestüt Wittekindshof, by Tiger Hill (IRE), out of Sappho (GER), by Windwurf
(GER) (see 9. Sup. p : 144)
2015,dead foal, by Dai Jin (GB)
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , bred by Ballerine Partnership, by Ashkalani (IRE), out of Ballerine (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 9. Sup. p : 144)
2015 (Feb 14), b, f, TEXSAS ZELDA by Agresivo (USA)
Ali Ayata
ŞAHİNAZ (GB) , gr , 1996 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 8. Sup. p : 139)
2015 (Mar 27), b, f, by Lion Heart (USA)
Ahmet Aydın Doğan
176
Kısraklar - Broodmares
ŞAHİNAZIN , gr , 2004 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Sea Hero (USA), out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 9. Sup. p
: 144)
2015, barren to Scarface
ŞAHMERAL , ch , 2005 , bred by Ali Erol and Aydan Has, by Sun Music (IRE), out of Cleo Sorella, by My Volga Boatman
(USA) (see 10. Sup. p : 146)
2015 (Feb 03), b, f, ASİLŞAH by Win River Win (USA)
Nihat Has
ŞAMAŞ , gr , 2006 , bred by Süleyman Aslan, by Ekinoks Gulch (USA), out of Miss Ekinoks (GB), by Mystiko (USA) (see 9.
Sup. p : 144)
2015 (Apr 20), b, c, by Country Reel (USA)
Süleyman Aslan
ŞANS MELEĞİ , b , 2008 , bred by Kostantinos Makri, by Sri Pekan (USA), out of Ebruş, by Ghathanfar (USA) (see 10. Sup. p
: 146)
2015 (Feb 27), b, f, by Talip Han (IRE)
Kostantinos Makri
ŞEHRAZAT , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 10. Sup. p :
146)
2015 (Feb 01), b, f, by Değirmendereli
Savaş Kuru
ŞEKER AYŞE , gr , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (see 10. Sup. p : 146)
2015 (Jan 19), b, f, ŞEKER HANIM by Victory Gallop (CAN)
Hasan Selçuk Ekinci
ŞEKER REMZİYE , b , 2008 , bred by Kaan Köylü, by Kaneko, out of Real Gırl, by Distant Relative (IRE) (see 4. Sup. to v 3,
p : 94)
2015,slipped foal, by Powerscourt (GB)
ŞEMSENUR , ch , 2009 , bred by Tayral Tutumlu, by Royal Abjar (USA), out of Anabelle, by Always A Classic (CAN) (see
10. Sup. p : 147)
2015 (Mar 17), ch, c, by Kaneko
Abdullah Kaya
ŞEREFNUR , b , 1996 , bred by Nuri Dürüst, by Uğurtay, out of Loçkam, by Columnist (GB) (see 10. Sup. p : 147)
2015 (Apr 28), ch, f, TELLİNİN KIZI by Abhazyalı
Reşit Kara
ŞİMAL , b , 2003 , bred by İbrahim Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Twinkle Wood (IRE), by Be My Guest (USA) (see
10. Sup. p : 147)
2015 (Apr 12), b, f, by Teeth To Teeth (IRE)
Figen Şen
ŞİN , b , 2010 , bred by Demirhan Yılmaz, by Mountain Cat (USA), out of Dr Booby (IRE), by Bluebird (USA) (see 10. Sup. p :
147)
2015 (Mar 28), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Demirhan Yılmaz
ŞÖVGEN , ch , 2000 , bred by İnanç Köse, by Barnato (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see 10. Sup. p : 147)
2015, barren to Lion Heart (USA)
177
Kısraklar - Broodmares
TADAWUL (USA) , b , 2001 , bred by Shadwell Farm LLC, by Diesis (GB), out of Barakat (GB), by Bustino (GB) (see 10.
Sup. p : 147)
2015 (Mar 17), ch, c, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 10. Sup. p : 147)
2015 (May 17), b, f, NURDAĞI by Indigo Red (GB)
Ahmet Babacan
TAJARIB (IRE) , gr , 1990 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Last Tycoon (IRE), out of Turkish Treasure (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 9. Sup. p : 145)
2015,slipped foal, by Impresarıo
TALE OF MINE , ch , 2009 , bred by Emir Alkaş, by Fusaichi Pegasus (USA), out of Conveyor's Angel (USA), by Conveyor
(USA) (see 5. Sup. p : 24)
2015 (Apr 11), b, f, by Zanjero (USA)
Cem Atılgan
TALİHLİ , b , 2002 , bred by Emin Çılgın, by Doyoun (IRE), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 10. Sup. p : 147)
2015 (Feb 13), ch, f, CANANÜÇ by Faırson
İdris Ünlü
TALOŞ , ch , 2003 , bred by Osman Ali Homurlu, by Mujtahid (USA), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 10. Sup. p : 148)
2015, barren to Champs To Champs
TALULAH , ch , 2006 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Kit Kat, by Karayel (see 10. Sup. p : 148)
2015, barren to Popular Demand
TANAMERA , b , 2007 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Always A Classic (CAN), out of Kundalina, by Deploy (GB) (see 9.
Sup. p : 146)
2015 (Apr 24), b, c, by After Market (USA)
Uluç Yüksel Ardahan
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 10. Sup. p :
148)
2015 (Mar 20), ch, c, by Azaraks
Engin Alagöz
TANGOCU , b , 2008 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Smyrna, by Armanasco (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 107)
2015 (Mar 19), b, c, by Anatoly
Hikmet Işıl Birol Koç
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 10. Sup.
p : 148)
2015,early abortion, by Expansion (USA)
TANYERİ , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by West By West (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 10. Sup. p : 148)
2015 (Feb 14), b, f, by Pressing (IRE)
Ayşe Seda Özbelge
TAOJAN PRINCESS , b , 2003 , bred by Ali Şahin, by Mountain Cat (USA), out of Banu Çiçek, by Yemken (GB) (see 10.
Sup. p : 148)
2015 (Mar 26), b, f, by Astrakhan
Mehmet Ulusoy
178
Kısraklar - Broodmares
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 10. Sup. p : 148)
2015 (May 16), ch, c, by Always A Classic (CAN)
Burcu Filibeli
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 10. Sup. p : 148)
2015 (Mar 31), b, c, KEREMTOSH by Country Reel (USA)
Şevket Erkan Şar
TARTE FINE (FR) , b , 2001 , bred by Mr. Gerard Samama, by Goldneyev (USA), out of Tarta Whisky (FR), by King Of
Macedon (IRE) (see 10. Sup. p : 148)
2015 (Apr 21), b, f, by Talip Han (IRE)
Murat Akça
TAŞÇI KIZI , gr , 2007 , bred by Bülent Taşçı, by Ajmera (GB), out of Black Voıce, by Sri Pekan (USA) (see 10. Sup. p : 149)
2015 (Apr 25), b, c, by Cuvee (USA)
Bülent Taşçı
TATA , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 10. Sup. p : 149)
2015,early abortion, by Yavuz Star
TATAR DANSÇISI (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud and Widden Stud, by Shareef Dancer (USA), out of Sleeping Beauty
(GB), by Mill Reef (USA) (see 9. Sup. p : 147)
2015 (May 17), b, f, by After Market (USA)
Muzaffer Bayar
TATLIÇAĞ , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Çağlam, by Our Guile (GB) (see 10. Sup. p : 149)
2015 (May 25), b, f, by Faırson
Kemal Öztürk
TAWAFEEG (USA) , b , 2010 , bred by Ron Kirk John Bates, by Bernardini (USA), out of Transition Time (USA), by
Dynaformer (USA) (see 10. Sup. p : 149)
2015 (Mar 06), b, f, SOPHOMORE by Dehere (USA)
Volkan Yetkin
TAY PEGY , ch , 2008 , bred by Hulusi Çil, by Dinyeper (GB), out of Aunty Peggy, by Aristocrat (GB) (see 4. Sup. to v 3, p :
10)
2015 (Jan 25), b, f, AZADE by Azaraks
Hulusi Çil
TAYÇİÇİ , b , 2009 , bred by Abdülkadir Aksoy, by Bin Ajwaad (IRE), out of Faır Black, by Cossack Guard (USA) (see 5. Sup.
p : 37)
2015,slipped foal, by Mehmet Bora
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 10. Sup. p : 149)
2015 (Mar 19), ch, c, by Banknote (GB)
M Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm, by Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy
(CAN) (see 10. Sup. p : 149)
2015 (Feb 14), ch, f, by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
179
Kısraklar - Broodmares
TEK STAR , gr , 2002 , bred by Zelkif Öcal, by Lear White (USA), out of Balca, by Cock Robin (USA) (see 9. Sup. p : 147)
2015 (Apr 28), b, f, by Mali
Zelkif Öcal
TEKCAN , ch , 2008 , bred by Seyit Ahmet Korkmaz, by Shining Steel (GB), out of Felıgırl, by Cock Robin (USA) (see 4. Sup.
to v 3, p : 40)
2015 (May 21), ch, c, ERCANHAT by Golden Sun
Hüsnü Ercan
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
10. Sup. p : 149)
2015 (Jun 01), b, c, by Country Reel (USA)
Ertuğrul Babaol
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see 10. Sup. p :
149)
2015 (Mar 09), b, c, by Win River Win (USA)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
TEMPURA , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Punto (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see 10. Sup. p :
149)
2015 (Mar 07), ch, c, CAMBAZ ZİYA by Acem
Hülya Otman
TENDER KIZI , b , 2007 , bred by Naci Birsen, by Sea Hero (USA), out of Lady Tender, by Private Tender (GB) (see 10. Sup.
p : 149)
2015 (Mar 28), b, f, LEYLİMLEY by Indian Days (GB)
Ali Yıldız
TENDÜ , b , 2010 , bred by Murat Ersin Şeremetoğlu, by Karabeyhan (GB), out of Bayonette, by Beretta (see 6. Sup. p : 16)
2015 (Mar 04), b, c, EAGLE FLY FREE by Country Reel (USA)
Murat Ersin Şeremetoğlu
TENEDOS , b , 2006 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Çupçik, by Ezzoud (IRE) (see 10. Sup.
p : 149)
2015 (Jan 30), b, c, EMPIRE DANCER by Zanjero (USA)
Meftuni Arduç
TERAMO (IRE) , ch , 2005 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd, by Cadeaux Genereux (GB), out of Pescara (IRE),
by Common Grounds (GB) (see 10. Sup. p : 149)
2015 (Mar 30), ch, c, by All The Good (IRE)
Naciye Çokay
TERRE DE SABLE (FR) , b , 2007 , bred by Zakarian Hakam, by Marchand De Sable (USA), out of Lute String (FR), by No
Lute (FR) (see 10. Sup. p : 150)
2015 (Apr 09), b, f, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
TEXAS RUSH (USA) , b , 2002 , bred by Katalpa Farm & Dr. Rodney Orr foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see
Am. SB v : 32 ), by Wild Rush (USA), out of Darien Blue Wave (USA), by Cure The Blues (USA)
2015 (Apr 25), b, c, by To Honor And Serve (USA)
Hikmet Kızılca
TEXAS TEA , ch , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 10. Sup. p : 150)
2015 (May 10), ch, c, by Win River Win (USA)
Mazlum Kayacık
180
Kısraklar - Broodmares
THANK YOU MOM , ch , 2010 , bred by İsmail Levent Zümreoğlu and Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Royal Abjar (USA), out of
Momentum, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 94)
2015 (Feb 24), b, c, AY CAAN by After Market (USA)
Süleyman Şire
THANK YOU VET , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Danetime (IRE), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 10. Sup. p : 150)
2015 (Jan 25), b, f, by Scream To Scream (IRE)
Mutlu Çalışkan
THE BAD , ch , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sel Suyu, by The Best (see 10. Sup. p : 150)
2015 (Jan 17), ch, c, PRINCE OF TAYRAN by Prınce Of Eulleup
Arzu Çelikoğlu
THE COMPANY , b , 2009 , bred by Yusuf Kaner, by Akindayim (IRE), out of Magda, by Bijou D'inde (GB) (see 5. Sup. p :
73)
2015 (Apr 02), b, f, by Luxor
İskender Musa Özmen
THE END , b , 2006 , bred by Özen Adalı and Ayşe Adalı, by Draglıne, out of Ela Kori Mu (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see
10. Sup. p : 150)
2015 (May 23), b, c, by Win River Win (USA)
Fahrettin Sert
THE PACIFIC , b , 2010 , bred by Faruk Tınaz, by Authorized (IRE), out of Katirisa (IRE), by Spinning World (USA) (see 6.
Sup. p : 71)
2015,slipped foal, by Kıng Alex
THE QUEEN , b , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Sun Music (IRE), out of My Dream, by Danzig Connection (USA)
(see 10. Sup. p : 150)
2015,early abortion, by Transacoustıc
THEATRICAL LADY (USA) , gr , 1997 , bred by Fares Farms Inc., by Theatrical (IRE), out of Ken De Saron (USA), by
Kenmare (FR) (see 9. Sup. p : 148)
2015,early abortion, by Matador Yaşar
THEMIS , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Celtic Swing (GB), out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 10.
Sup. p : 150)
2015 (Apr 09), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Adem Gözoğlu
THEREZIKO , b , 2009 , bred by Suat Demiral, by Red Bishop (USA), out of Yıldırımışık, by Private Tender (GB) (see 5. Sup.
p : 131)
2015 (Feb 16), b, f, ALÇİN by Scream To Scream (IRE)
Yavuz Mert Ölçer
THINKER BELL , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Always A Classic (CAN), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant
Colony (USA) (see 10. Sup. p : 150)
2015 (Mar 21), ch, c, by Luxor
Uğur Karakoca
THIRTEEN , ch , 2007 , bred by Ümit Beyazıtlı, by Mujtahid (USA), out of Tapo, by Inchinor (GB) (see 10. Sup. p : 151)
2015 (Feb 25), b, c, by Çerko
Ümit Beyazıtlı
181
Kısraklar - Broodmares
THIRTEEN TRICKS (USA) , b , 2001 , bred by Calumet Farm, by Grand Slam (USA), out of Talltalelady (USA), by Naskra
(USA) (see 10. Sup. p : 151)
2015 (May 20), ch, f, by Three Valleys (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
THISBE , b , 2010 , bred by Fedai Kahraman, by Yavuz Star, out of Rafia, by Ramadan (see 6. Sup. p : 112)
2015, barren to Scream To Scream (IRE)
THUMAMAH (IRE) , b , 1999 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Charnwood Forest (IRE), out of Anam (GB), by
Persian Bold (IRE) (see 7. Sup. p : 142)
2015,early abortion, by Mendip (USA)
THUNDER WOLF , b , 2009 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Lady Wolf, by Wolf (CHI) (see 10.
Sup. p : 151)
2015 (Mar 27), b, c, by Perfect Storm
İbrahim Açıksöz
THYPHON GIRL , b , 2009 , bred by Akın Torunlu, by Sri Pekan (USA), out of Canantay, by Süpertay (see 5. Sup. p : 20)
2015 (Feb 23), b, f, by Luxor
A.ETorunlu and Belce Yerguz Torunlu
TIERRA , gr , 2006 , bred by Meral Atman and Begüm Atman Karataş, by Unaccounted For (USA), out of Talarıa, by Castle
Rising (GB) (see 10. Sup. p : 151)
2015 (Apr 06), b, c, by Dr Fong (USA)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
TIFFANY , b , 2002 , bred by Gökhan Kapoğlu, by Barnato (USA), out of Tenderlıne, by Centroline (GB) (see 10. Sup. p : 151)
2015, barren to Yonaguska (USA)
TIKI GIRL , b , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 10.
Sup. p : 151)
2015 (Mar 14), b, f, SABRE DANCE by Yonaguska (USA)
Vehbi Karabıyık and Taner Turgu
TIME TO GO , b , 2004 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Strike The Gold (USA), out of Tına's Song, by Bachelor Party (IRE)
(see 10. Sup. p : 151)
2015 (May 10), b, c, DIAMENTINO by Derviş Ağa
Ali Levent Dilmaç
TINCTURE (GB) , b , 2002 , bred by John Warren And Floors Farming foaled in GB and imported from U.K. in 2015, ( see
GSB v : 45, p : 772 ), by Dr Fong (USA) , out of Miss D'ouilly (FR), by Bikala (IRE)
2015 (Apr 01), b, c, by Society Rock (IRE)
Nilay Karadağ
TIRAMISU , b , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Marlin (USA), out of Dan Dancing (FR), by Groom Dancer
(USA) (see v : 3, p : 45)
2015, barren to De Nıro
TISLIMEEN (GB) , b , 2007 , bred by Whitsbury Manor Stud & Piegon House Stud, by Alhaarth (IRE), out of Torgau (IRE), by
Zieten (USA) (see 10. Sup. p : 151)
2015 (Mar 01), ch, c, by Scream To Scream (IRE)
Mahmut Parıldar
182
Kısraklar - Broodmares
TITTIBA (GB) , b , 2005 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Domedriver (IRE), out of Stark Ballet (USA), by Nureyev
(USA) (see 10. Sup. p : 151)
2015,early abortion, by Invasion (IRE)
TİGRİS , b , 2006 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Unaccounted For (USA), out of Alathezal (USA),
by Zilzal (USA) (see 10. Sup. p : 152)
2015 (Mar 03), b, c, by After Market (USA)
Sami Kandil
TİJİN , b , 2007 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Always A Classic (CAN), out of Bziya, by Manila (USA) (see 10. Sup.
p : 152)
2015 (Apr 04), ch, c, by Cuvee (USA)
Fevzi Yılmaz
TOHUM , b , 1993 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 9. Sup. p : 149)
2015,early abortion, by Eagle Spırıt
TOKGÖZECE , b , 2002 , bred by Hülya Tokgöz, by Victory Note (USA), out of Superflash (GB), by Superlative (IRE) (see
10. Sup. p : 152)
2015 (Apr 14), b, f, by Anatoly
Hulusi Taşkıran
TONNANTE (GB) , b , 2004 , bred by Miss K. Rausing , by Hernando (FR), out of Thunder Queen (USA), by Thunder Gulch
(USA) (see 10. Sup. p : 152)
2015 (Apr 17), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
TONY'S RIDGE (GB) , ch , 1994 , bred by P. J. and Mrs Sands, by Indian Ridge (IRE), out of Polly's Pear (USA), by Sassafras
(FR) (see 10. Sup. p : 152)
2015 (May 23), b, f, by Halicarnassus (IRE)
Ayşete Top
TOO LATE , b , 2008 , bred by Ömer Yüngül, by Eagle Eyed (USA), out of Stands To Reason (USA), by Gulch (USA) (see 10.
Sup. p : 152)
2015 (Apr 09), b, c, by Speedy Wolf
Aytuğ Atalay
TOP HONOR , ch , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Highest Honor (FR), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (see
7. Sup. p : 143)
2015, barren to Shınıng Wolf
TOP OFF (FR) , b , 2004 , bred by Ecurie Skymarc Farm, by Fasliyev (USA), out of Tossup (USA), by Gone West (USA) (see
9. Sup. p : 149)
2015, barren to Lion Heart (USA)
TOP ROYAL , ch , 2003 , bred by Emin Çılgın, by Royal Abjar (USA), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 10. Sup. p :
152)
2015 (Apr 20), b, f, by Azaraks
Engin Alagöz
TOP ROYELLE (GB) , b , 2004 , bred by John and Susan Davis foaled in GB and imported from USA in 2013, ( see GSB v : 45,
p : 234 ), by Royal Applause (GB), out of Colchica (GB), by Machiavellian (USA)
2015 (Apr 24), b, c, by Mendip (USA)
M. Selim Güleşen and Yılmaz Çamlıbel
183
Kısraklar - Broodmares
TOPRAĞIN SESİ , b , 2009 , bred by Doğan Bakır, by Shining Steel (GB), out of Sessiz Sultan (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 5. Sup. p : 106)
2015, barren to Mohan
TORUNUM ASYA , b , 2010 , bred by İrfan Berberoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Sea Blue (GB), by In The Wings (GB)
(see 6. Sup. p : 121)
2015 (Apr 15), b, c, by Zanjero (USA)
İrfan Berberoğlu
TORUNUM BEYZA , b , 2008 , bred by Mehmet Gündüz Dramalı, by Sea Hero (USA), out of Drama Güzeli (IRE), by College
Chapel (GB) (see 10. Sup. p : 152)
2015 (Mar 27), b, f, by Adonise
Fikret Kanman
TORY BRAE LULU (IRE) , ch , 2008 , bred by T W. Bloodstock Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see
GSB v : 46, p : 532 ), by Hurricane Run (IRE), out of Panache Arabelle (GB), by Nashwan (USA)
2015 (Apr 07), ch, f, by Zoffany (IRE)
Özlem Ece Karamazı
TOUCH THE STARS , b , 2009 , bred by Merih Taşbek, by Marlin (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont (USA)
(see 10. Sup. p : 153)
2015 (Mar 23), b, c, DOLPHIN STONE by Zanjero (USA)
Harun Aytar
TOUGH GIRL , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Numerous (USA), out of Royale Highnest (FR), by Highest Honor
(FR) (see 10. Sup. p : 153)
2015 (May 21), ch, f, ALESİS by Adonise
Kenan Özdemir
TOWERVINT , b , 2006 , bred by Fatma Şanslı, by Marlin (USA), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see 10. Sup.
p : 153)
2015,early abortion, by Balboa
TÖM , ch , 2009 , bred by Ömer Halim Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Alcına, by Beau Genius (USA) (see 10. Sup. p
: 153)
2015 (Feb 10), b, f, by Dai Jin (GB)
Engin Bekiroğulları
TRACE , b , 2006 , bred by Emir Alkaş, by Mountain Cat (USA), out of Mabi, by Barnato (USA) (see 10. Sup. p : 153)
2015 (May 15), b, c, ERDEMİR by Zanjero (USA)
Saygın Olcay
TRALEE , b , 2004 , bred by Zeynep Leyla Atman and Begüm Atman Karataş, by Shining Steel (GB), out of Myra, by Castle
Rising (GB) (see 10. Sup. p : 153)
2015 (Mar 18), b, f, by Astrakhan
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
TRANI (USA) , b , 2003 , bred by Courtlandt Farm, TAC Holdings, Inc., by Fusaichi Pegasus (USA), out of Gourmet Girl
(USA), by Cees Tizzy (USA) (see 9. Sup. p : 150)
2015 (Mar 31), b, c, by Scarface
Murat Akça
TRANSATLANTIC , b , 2010 , bred by Kemal Kurt, by Sri Pekan (USA), out of Number Ten (GB), by Polish Precedent (USA)
(see 6. Sup. p : 103)
2015 (Feb 14), b, c, by Scarface
Kemal Kurt
184
Kısraklar - Broodmares
TRAPES , b , 2009 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Mountain Cat (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon (IRE) (see 10.
Sup. p : 153)
2015, barren to Cuvee (USA)
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see
10. Sup. p : 153)
2015,early abortion, by Topor
TRESPASSER , b , 2006 , bred by Furkan Yüce, by Perfect Storm, out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see
10. Sup. p : 153)
2015 (Feb 09), b, c, by Win River Win (USA)
Hikmet Terzi
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 10. Sup. p : 153)
2015 (Apr 03), b, f, by Mendip (USA)
Ali Arif Özet
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 10. Sup. p : 153)
2015 (Feb 03), b, f, AMYGDALA by Victory Gallop (CAN)
Taner Turgu
TRIUMPH , b , 2004 , bred by Selahattin Gedik, by Beretta, out of Aloha II, by Barbar (see 10. Sup. p : 153)
2015 (Apr 17), b, f, TRESOR by Pressing (IRE)
Ali Levent Dilmaç
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 10.
Sup. p : 154)
2015 (Feb 10), b, f, by Champs To Champs
Memet Arslan
TRUCE (GB) , b , 1999 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Nashwan (USA), out of Tromond (GB), by Lomond (USA) (see
10. Sup. p : 154)
2015 (Apr 25), b, c, by Lion Heart (USA)
Belma Toksipahi
TRUEBA , ch , 2004 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Royal Abjar (USA), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (see 10.
Sup. p : 154)
2015 (Apr 18), b, f, by Mendip (USA)
Nihat Tangülü
TRY MY LOVE (GB) , b , 2005 , bred by Scuderia Antonella, by Danehill Dancer (IRE), out of Turning Leaf (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 9. Sup. p : 151)
2015 (Feb 01), b, f, TRY MY by Bosporus (IRE)
Fatih Meral
TRYSA , ch , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Royal Abjar (USA), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see 10.
Sup. p : 154)
2015 (Feb 11), b, f, by Astrakhan
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
TSUNAMI GIRL , ch , 2010 , bred by Jale Atanç, by Scream To Scream (IRE), out of Polin (GB), by Wolfhound (USA) (see 6.
Sup. p : 110)
2015, barren to Scarface
185
Kısraklar - Broodmares
TUGANA , ch , 1997 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 8. Sup. p : 146)
2015 (Mar 02), b, c, by Değirmendereli
Orhan Kibar
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by King's Best (USA), out of City Of Gold (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 10. Sup. p : 154)
2015 (Apr 05), b, f, by Tony Montana
Oğuz Yalçın
TURF QUEEN , b , 2010 , bred by Berna Öğüt, by Okawango (USA), out of Arda Kızı, by Bin Ajwaad (IRE) (see 10. Sup. p :
154)
2015 (Mar 24), b, c, TANKÇI by Transacoustıc
Beşir Kaya
TURFSICHORE (FR) , b , 2009 , bred by Team Valor foaled in FR and imported from U.K. in 2014, ( see SBF v : 62 ), by
Manduro (GER), out of Turfquelle (IRE), by Shaadi (USA)
2015 (May 02), b, f, by Canford Cliffs (IRE)
Francesco Sponza
TURKISH DELIGHT , b , 2003 , bred by Orhan Bekmezci and Hayrullah Doğan, by Doyoun (IRE), out of Syria (GB), by
Halling (USA) (see 9. Sup. p : 152)
2015 (Jan 15), b, c, by Inspector
Hayrullah Doğan
TURN TO DISTANT , b , 2006 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Distant Relative (IRE), out of Vılma, by Armanasco
(IRE) (see 8. Sup. p : 146)
2015 (May 06), b, f, FAIRDISTANT by Faırson
Bilal Sarı
TURTLE CREEK (USA) , ch , 2003 , bred by J. V. Shields Jr., by Sky Classic (CAN), out of Ayanka (USA), by Jade Hunter
(USA) (see 10. Sup. p : 154)
2015 (Mar 20), ch, c, by Three Valleys (USA)
Gina Alkaş
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
10. Sup. p : 155)
2015 (Mar 08), b, f, by Agresivo (USA)
Serdal Adalı
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 10.
Sup. p : 155)
2015, barren to Popular Demand
TUTTA BELLA , ch , 2006 , bred by Meral Özen, by Tender Prınce, out of Vilitay, by Han-Bakü (see 10. Sup. p : 155)
2015 (May 12), b, c, by Kurtiniadis (IRE)
Hamza Özen
TUYA NAZ , ch , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Mujtahid (USA), out of Flore Fair (GB), by Polar Falcon (USA) (see 9. Sup. p
: 152)
2015 (Mar 04), ch, c, by Dai Jin (GB)
Hamdi Özşahin
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 10. Sup. p : 155)
2015 (Mar 14), ch, c, by Win River Win (USA)
Muammer Öğüt
186
Kısraklar - Broodmares
TWO TURN , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Doyoun (IRE), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 10. Sup. p
: 155)
2015 (Feb 01), b, c, by Scarface
Kemal Kurt
TYANA GÜZELİ , ch , 2004 , bred by Güler Türksev, by Marlin (USA), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see
10. Sup. p : 155)
2015, barren to Teeth To Teeth (IRE)
UBA , ch , 2007 , bred by Hami Yavaş, by River Special (USA), out of Deluge (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 10. Sup. p :
155)
2015, barren to Cuvee (USA)
UĞURUM , b , 2005 , bred by Mete Tolunay, by Tarsus, out of Selin Hanim (FR), by Loup Solitaire (USA) (see 9. Sup. p : 153)
2015 (Apr 06), b, c, by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
ULİBKA , ch , 2000 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 10.
Sup. p : 155)
2015, barren to Country Reel (USA)
UMUTLU , ch , 2004 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı and Fazıl Muzaffer Kayıkçı, by Strike The Gold (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 10. Sup. p : 156)
2015 (May 18), b, f, by Yonaguska (USA)
Fatih Çiftçi
UNCORK (USA) , ch , 2000 , bred by Mrs. Adele Dilschneider foaled in USA and imported from USA in 2014, ( see Am. SB v :
32 ), by Unbridled (USA), out of Lovat's Lady (USA), by Lord At War (ARG)
2015 (Mar 12), b, c, by Cowboy Cal (USA)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by
Secret Slew (USA) (see 10. Sup. p : 156)
2015 (Apr 18), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Ertan Gürdal
UNDISPUTED , b , 2007 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Flying Boy (IRE), out of Fast Spartan (USA), by Maria's
Mon (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 40)
2015 (Jan 28), b, f, HANIMHERO by Sports Hero (USA)
Eyüp Ensar Çelik
UNEXPECTED FOR , b , 2010 , bred by Murat Can Türksev, by Ataç, out of Rakip, by Spectrum (IRE) (see 6. Sup. p : 112)
2015, barren to Sarsılmaz
UNI BABY (IRE) , b , 1998 , bred by Austin Curran, by Flying Spur (AUS), out of Dame Rose (IRE), by Machiavellian (USA)
(see 10. Sup. p : 156)
2015, barren to Transacoustıc
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 10. Sup. p : 156)
2015, barren to Kaneko
187
Kısraklar - Broodmares
UTOPIA , ch , 2007 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu, by Mujtahid (USA), out of Gold Way (FR), by Surumu (GER) (see 10.
Sup. p : 156)
2015 (Mar 03), b, f, by No Lımıte
Muzaffer Necef and Tuncay Bamyacı
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 10. Sup. p : 156)
2015, barren to After Market (USA)
UZUNYAYLA GÜZELİ , ch , 1999 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Star, out of Deborah, by Kılıçaslan (see 8. Sup. p :
148)
2015 (Feb 09), ch, f, ALBUSE by After Market (USA)
Kaan Bozkırlı
ÜLKÜ HOCA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Bijou D'inde (GB), out of Beverly, by Eastern Star (see 9. Sup. p :
153)
2015 (Jun 15), ch, f, by Prınce Of Eulleup
Arzu Çelikoğlu
ÜLTİMATOM , ch , 2008 , bred by Yaşar Gölbaş, by Royal Abjar (USA), out of Good Wıll, by Galetto (FR) (see 9. Sup. p :
154)
2015, barren to Scarface
ÜZÜM KIZ , b , 2010 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Hakanbey, out of Üzüm Hanim (IRE), by Distinctly North (USA) (see
6. Sup. p : 146)
2015, barren to Torok (IRE)
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see
10. Sup. p : 156)
2015, barren to Toruk Macto (IRE)
VALENTINE MINE (USA) , b , 2009 , bred by Rancha Fresa, Inc. & W. S. Farish, by Mineshaft (USA), out of Mysia Jo (USA),
by Upping The Ante (USA) (see 10. Sup. p : 156)
2015 (Feb 24), b, f, by Expansion (USA)
Mehmet Ali Gül
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 10. Sup. p : 156)
2015 (May 02), b, f, by Dr Fong (USA)
Onuralp Mehmet Kurt
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , bred by Celbridge Estates Ltd, by Bering (GB), out of Vassiana (FR), by Anabaa (USA)
(see 10. Sup. p : 156)
2015 (Mar 11), ch, f, GOLD DROPS by Dr Fong (USA)
Faruk Tınaz
VAN TO ONE , b , 2004 , bred by Eyüp Süleyman Sanver and Hatice Uğur Sanver, by Eagle Eyed (USA), out of Peerless Robın,
by Cock Robin (USA) (see 10. Sup. p : 157)
2015 (Apr 10), b, c, BABA KOMUTAN by Akindayim (IRE)
Cihan Emil
VANDRERE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 9.
Sup. p : 154)
2015 (Mar 20), b, f, by Scarface
Kemal Kurt
188
Kısraklar - Broodmares
VANESSA MEE , b , 2009 , bred by Kamil Arda, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bıen Madrona, by Bien Bien (USA) (see 10.
Sup. p : 157)
2015 (Mar 01), b, c, LEJON by Indian Days (GB)
Kemal Durmaz
VANITY ROYALE (IRE) , b , 2003 , bred by Monread Stud, by Desert Prince (IRE), out of Decant (GB), by Rousillon (USA)
(see 10. Sup. p : 157)
2015, barren to Bosporus (IRE)
VANİLYA , gr , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Marlin (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 9. Sup. p :
154)
2015 (Apr 21), ch, c, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
VARANASI , gr , 2008 , bred by Esra Atman Özyiğit and Meral Atman, by Bold Pılot, out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE)
(see 10. Sup. p : 157)
2015 (Apr 04), gr, f, by Native Khan (FR)
A. Özge Karataş and Özdemir Karataş
VASELINA (USA) , b , 2008 , bred by B. Wayne Hughes, by Giant's Causeway (USA), out of Hello Lucky (USA), by Lucky
Lionel (USA) (see 10. Sup. p : 157)
2015 (May 06), ch, f, by Dr Fong (USA)
Tevfik Çelikoğlu
VELO BREEZE , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 10. Sup. p : 157)
2015 (May 09), b, c, by Cuvee (USA)
Serkan Özgür
VELOBLITZ , b , 2009 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Kanz Pride (USA), by Lion Cavern
(USA) (see 10. Sup. p : 157)
2015 (Apr 22), b, f, by Faırson
Salih Yıldızer
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 10. Sup. p : 157)
2015 (May 01), b, f, by Sea Hero (USA)
Behçet Homurlu
VELOCITY GIRL , b , 2008 , bred by Hakan Kefoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Radeyda, by Sri Pekan (USA) (see
10. Sup. p : 158)
2015 (May 16), b, c, DEAN by Toruk Macto (IRE)
Süleyman Şire
VENDELA , b , 2002 , bred by Şadi Sezen, by Bijou D'inde (GB), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 10. Sup. p :
158)
2015 (Mar 21), b, c, by Sri Pekan (USA)
Mehmet İlker Akdeniz
VENEDİK , b , 2005 , bred by Halid Milli, by Always A Classic (CAN), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 9. Sup. p : 155)
2015, barren to Lion Heart (USA)
VENEZIA , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 7. Sup. p :
149)
2015 (Jan 15), ch, c, by Leventcan
Necef İnş.Gıd.Teks.Orm
189
Kısraklar - Broodmares
VENEZUELLA , ch , 2007 , bred by Selçuk Tamgaç, by Sports Hero (USA), out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 131)
2015 (Apr 07), b, c, HEP BERABER by Scream To Scream (IRE)
Fedai Kahraman
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 10. Sup. p : 158)
2015 (Feb 05), b, f, by Lion Heart (USA)
İsmail Gül
VERY SOCIAL (IRE) , ch , 2009 , bred by Swettenham Stud Caradale Ltd& T.stack, by Danehill Dancer (IRE), out of Pillars Of
Society (IRE), by Caerleon (USA) (see 10. Sup. p : 158)
2015 (Apr 18), ch, c, by Three Valleys (USA)
Vehbi Hakan Keleş
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
(see 10. Sup. p : 158)
2015 (Apr 29), ch, c, by Kaneko
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy.
VEY RON , b , 2006 , bred by Erdinç Gündoğdu, by Ocean Crest (USA), out of Eftal I, by Ezy Koter (GB) (see 10. Sup. p :
158)
2015, barren to Faırson
VEZNEDAR (GB) , b , 1999 , bred by Star Pointe Ltd, by Zamindar (USA), out of Ajnas (IRE), by Doyoun (IRE) (see 8. Sup. p
: 150)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
VIANE (FR) , gr , 2000 , bred by Yüksel Göktürk, by Cardoun (FR), out of Varoom (FR), by Courtroom (FR) (see 9. Sup. p :
155)
2015 (Feb 27), b, c, by Scarface
Yüksel Göktürk
VICTORIAS BLOOM , ch , 2010 , bred by Hakkı Yener, by Indigo Red (GB), out of Free Fıghter, by Mujtahid (USA) (see 6.
Sup. p : 50)
2015 (Feb 04), ch, f, TURKISH CHROME by Dr Fong (USA)
Reşat Öz
VICTORIAS SILENCE , b , 2010 , bred by Fehamet Şeker, by Divine Light (JPN), out of Della Victoria (USA), by Tale Of
The Cat (USA) (see 6. Sup. p : 34)
2015 (May 11), b, f, by Toruk Macto (IRE)
İsmail Gül
VICTORIUM , ch , 2009 , bred by Hüseyin Koçak, by Victory Gallop (CAN), out of Blamına, by Kıngefe (see 5. Sup. p : 17)
2015 (Apr 14), b, c, by Adonise
İlker Aydos
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy
King (USA) (see 8. Sup. p : 150)
2015, barren to Mendip (USA)
VICTORY IS MINE , b , 2008 , bred by Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur, by Sri Pekan (USA), out of Victory Demo
(IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 123)
2015 (Feb 07), b, c, TIMBAVATI by Halicarnassus (IRE)
Kemal Savaş Mucur
190
Kısraklar - Broodmares
VICTORY KISS , b , 2009 , bred by İsmail Hadioğlu, by Victory Gallop (CAN), out of Busecik (GB), by Anshan (GB) (see 10.
Sup. p : 158)
2015, barren to Expansion (USA)
VICTORY ROAD , b , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Marlin (USA), out of Biriçim, by Arslan (see 10. Sup. p : 158)
2015 (Feb 12), ch, f, SİNSİRELLA by After Market (USA)
Turhan Türeray
VICTORY SMILE , ch , 2006 , bred by Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur, by Fantastic Fellow (USA), out of Victory
Demo (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 10. Sup. p : 158)
2015 (Feb 13), ch, c, SWORD SON by Luxor
Ahmet Kılıçcıoğlu
VICTORYS DREAM , b , 2005 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Lockton (GB), out of Victory Demo (IRE), by Danehill
Dancer (IRE) (see 10. Sup. p : 159)
2015 (Apr 16), b, f, by Pressing (IRE)
Ahmet Kılıçcıoğlu
VILLA MARGURITE (USA) , b , 2003 , bred by Edward Nahem, by Bertrando (USA), out of Personal Victory (USA), by
Private Account (USA) (see 10. Sup. p : 159)
2015 (Mar 26), ch, f, by Expansion (USA)
Orhan Hadioğlu
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 10. Sup. p :
159)
2015 (Mar 15), b, f, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
VIOLENT GIRL , b , 1990 , bred by Yaman Zingal, by Aristocrat (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 9. Sup. p : 156)
2015,dead foal, by Tony Montana
Died in 2015
VISAL (USA) , b , 1998 , bred by Levent Sarıkaya, by Prospect Bay (USA), out of Margaux Dufont (USA), by His Majesty
(USA) (see 10. Sup. p : 159)
2015 (Feb 15), b, c, by Yavuzkaya
Levent Sarıkaya
VIVA REGINA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 10. Sup. p : 159)
2015 (Apr 20), b, f, by Divine Light (JPN)
Behçet Homurlu
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 10.
Sup. p : 159)
2015 (Mar 27), ch, c, VIHIGHPE by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
VİNCERO , b , 2006 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Mountain Cat (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see 9. Sup. p : 156)
2015 (Mar 17), b, c, by Mendip (USA)
Ayşe Nida Karabol Akdeniz
VOILETTE , ch , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA) (see 10. Sup.
p : 159)
2015 (May 14), ch, f, VICTORY GREEN by Green Gönen
Berrin Gedik and Emine Ceyda Akbaş
191
Kısraklar - Broodmares
VOLCANIC LADY , b , 2009 , bred by Mustafa Memik, by Mountain Cat (USA), out of Dinemis, by River Special (USA) (see
5. Sup. p : 31)
2015 (May 15), ch, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Memik
VOLDA RIVER , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Mujtahid (USA), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA)
(see 10. Sup. p : 159)
2015, barren to Gladyatör
VOX , ch , 2010 , bred by Merih Taşbek, by Marlin (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont (USA) (see 6. Sup. p :
48)
2015 (Mar 25), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Yasemin Topçu
WAADI , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 10. Sup. p : 159)
2015 (May 01), ch, c, by Three Valleys (USA)
Selçuk Taşbek
WAFFLE , b , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Lady Wolf, by Wolf (CHI) (see 10. Sup. p :
159)
2015 (May 07), b, f, by Win River Win (USA)
Senem Gözel
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership, by Seeking The Gold (USA),
out of Polish Spring (IRE), by Polish Precedent (USA) (see 10. Sup. p : 160)
2015,early abortion, by Zanjero (USA)
WALK OF LIFE (IRE) , b , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Elusive City (USA), out of Rachel Print (GB), by
Cadeaux Genereux (GB) (see 10. Sup. p : 160)
2015, barren to Lion Heart (USA)
WANGA DANCE , ch , 2009 , bred by Levent Nuri Gelgin, by Okawango (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA)
(see 10. Sup. p : 160)
2015 (Mar 21), ch, c, by Agresivo (USA)
Kaan Güneş
WATER DANCER , ch , 2006 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sea Hero (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 112)
2015 (Mar 08), b, f, by Win River Win (USA)
Levent Nuri Gelgin
WATERWILD (FR) , gr , 2008 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Country Reel (USA), out of Carmel (FR), by Highest
Honor (FR) (see 10. Sup. p : 160)
2015 (Feb 18), ch, f, by Three Valleys (USA)
Duygu Fatura
WAY TO JOY , b , 2005 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 9. Sup. p : 157)
2015 (Mar 29), b, c, NOAH SELECTION by Nuhbaba
Cem Atılgan
WEDDING GOWN (GB) , b , 2006 , bred by Darley , by Dubai Destination (USA), out of Bright Tiara (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 10. Sup. p : 160)
2015 (Apr 10), b, c, by Mendip (USA)
Tuğban İzzet Aksoy
192
Kısraklar - Broodmares
WEST BOUND , gr , 2008 , bred by Hasan Görgün, by Bin Ajwaad (IRE), out of Makale, by River Special (USA) (see 9. Sup. p
: 157)
2015 (Feb 19), b, f, by Dai Jin (GB)
S. Özgür Akyel and Samet Köseer
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 10. Sup. p : 160)
2015 (Mar 27), b, f, by Win River Win (USA)
Yıldırım Gelgin
WESTWOOD GIRL , b , 2007 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sri Pekan (USA), out of Nizaly (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 10. Sup. p : 160)
2015 (May 31), b, f, by Win River Win (USA)
Kutlay Naci Tutucu
WHIPPOORWILL (USA) , b , 1997 , bred by Arthur B. Hancock III, by Cox's Ridge (USA), out of Lyrebird (USA), by Storm
Bird (CAN) (see 10. Sup. p : 161)
2015 (Jun 01), b, c, by Bosporus (IRE)
Adnan Emre Köse
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd, by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring
(USA) (see 10. Sup. p : 161)
2015 (Apr 13), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Francesco Sponza
WHITE AURA (USA) , b , 2002 , bred by Irving Cowan & Marjorie Cowan, by Rahy (USA), out of Hollywood Baldcat (USA),
by Kris S. (USA) (see 10. Sup. p : 161)
2015, barren to Expansion (USA)
WHITE DIAMOND , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 10.
Sup. p : 161)
2015 (May 09), b, c, by Zanjero (USA)
Yiğit Tulgar
WHITE FLAG , b , 2004 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 10. Sup.
p : 161)
2015 (Jan 19), b, f, by Bosporus (IRE)
Hasan Turgut Alakuş
WHITE LILY , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı, by Shınıng Wolf, out of Enhance (GB), by Entrepreneur (GB) (see 5.
Sup. p : 35)
2015 (Feb 15), b, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
WICH ME LUCK , ch , 2007 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Kazbek (FR), out of Wıchıta, by Agam (FR) (see 10. Sup. p
: 161)
2015 (Feb 21), b, c, CASHMAN by Pressing (IRE)
Mustafa Doruk Yılmaz
WICKED WORLD , b , 2005 , bred by Ethem Murat Kesebir, by Devir, out of Hanoveria (USA), by Hansel (USA) (see 10.
Sup. p : 161)
2015 (Mar 15), b, c, by Luxor
Behçet Mergin
WILAYA (USA) , b , 2008 , bred by Aleyrion Bloodstock Ltd, by Bernardini (USA), out of Tanzania (IRE), by Alzao (USA)
(see 9. Sup. p : 158)
2015 (Feb 20), b, f, SERAPHIC by Pan Rıver
Volkan Seyok
193
Kısraklar - Broodmares
WILD GIRL , b , 2004 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Common Grounds (GB), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 9. Sup. p : 158)
2015, barren to Kurtiniadis (IRE)
WILLOWBRIDGE (IRE) , ch , 1999 , bred by Swettenham Stud, Caradale Trading Co & Partners, by Entrepreneur (GB), out of
Fruition (IRE), by Rheingold (IRE) (see 10. Sup. p : 161)
2015, barren to Dai Jin (GB)
WIND GIRL , b , 2005 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 10. Sup. p : 161)
2015, barren to Akindayim (IRE)
WINDCALL (GB) , b , 2009 , bred by Vefa İbrahim Aracı foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 47 ), by
Motivator (GB), out of Orama's Ghost (GB), by Golan (IRE)
2015 (Feb 15), b, c, by Zanjero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
WINE TIME , b , 2010 , bred by Deniz Kurtel, by Mountain Cat (USA), out of Denizim, by Marlin (USA) (see 6. Sup. p : 34)
2015 (May 30), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Deniz Kurtel
WINNER GIRL , b , 2004 , bred by Saim Başoğlu, by Private Tender (GB), out of Dombili, by Majestic Endeavour (CAN) (see
10. Sup. p : 161)
2015, barren to Yonaguska (USA)
WINTER GREEN , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Gönen, out of Vıvıana, by My Volga Boatman (USA) (see
10. Sup. p : 162)
2015, barren to Pressing (IRE)
WITHOUT YOU (GB) , b , 2004 , bred by N. P. Bloodstock Ltd, by Selkirk (USA), out of Seltitude (IRE), by Fairy King
(USA) (see 10. Sup. p : 162)
2015 (Mar 21), gr, f, by Native Khan (FR)
Vefa İbrahim Aracı
WOLF OF WIND , b , 2010 , bred by Vural Altınkurt, by Fantastic Fellow (USA), out of Mamas Wolf, by Sun Music (IRE)
(see 6. Sup. p : 84)
2015, barren to Luxor
WONDERFULL QUEEN (IRE) , gr , 1998 , bred by Mıss Mary Caesar, by Shalford (IRE), out of Paddock Princess (GB), by
Dragonara Palace (USA) (see 10. Sup. p : 162)
2015 (Apr 19), ch, c, by Kaneko
Rıdvan Kartal
WORMY , b , 2011 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Doğu (FR), out of Eagle Cap, by Caperena (see 7. Sup. p : 37)
2015, barren to Flying Boy (IRE)
WRITE TO ME (IRE) , b , 2010 , bred by J. S. Bolger foaled in IRE and imported from U.K. in 2014, ( see GSB v : 47, p : 1041
), by Iffraaj (GB), out of Eva Luna (IRE), by Double Schwartz (IRE)
2015 (Mar 07), b, c, by Dream Ahead (USA)
Erhan Kum
194
Kısraklar - Broodmares
YAĞIŞIM , b , 2008 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Hıgh Star, by Eagle Eyed (USA) (see 10.
Sup. p : 162)
2015 (Feb 28), b, c, by Zanjero (USA)
Serdar Kemal Özçolak
YAHŞİ , b , 2008 , bred by Haldun Coşkun, by İrlandali (IRE), out of Janjer, by Eastern Dancer (GB) (see 10. Sup. p : 162)
2015, barren to Indian Days (GB)
YAKİRA , b , 2002 , bred by Nedim Tezel, by George Thomas, out of Yaycan, by Villeroy I (FR) (see 10. Sup. p : 162)
2015, barren to Scarface
YALÇINKIZ , b , 2005 , bred by İlyas İlbey, by Sea Hero (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 9. Sup. p :
159)
2015, barren to Indigo Red (GB)
YALÇINRÜZGAR , b , 2007 , bred by İbrahim Arslan, by Natıve Procıda, out of Suttonian (IRE), by Shardari (IRE) (see 10.
Sup. p : 162)
2015 (Apr 26), b, c, by Arizona Red (USA)
İshak Yalçın
YALNIZDAM , b , 2006 , bred by Müthiş Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Wallflower (GB), by Polar Falcon (USA)
(see 9. Sup. p : 160)
2015 (Feb 14), ch, f, by Kaneko
Behçet Mergin
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 10. Sup. p : 162)
2015 (Mar 06), gr, f, by Divine Light (JPN)
Behçet Homurlu
YANKIM , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sea Hero (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see 10. Sup. p : 162)
2015, barren to Perfecto
YANTRA (GB) , ch , 2002 , bred by Plantation Stud, by Indian Ridge (IRE), out of Divine Quest (GB), by Kris (GB) (see 9.
Sup. p : 160)
2015 (Feb 26), ch, f, by All The Good (IRE)
Defne Tatari Üçer
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see 10. Sup. p
: 163)
2015 (Apr 20), ch, c, by After Market (USA)
Hasan Hüseyin Temel
YARENKIZ , b , 1998 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sun Music (IRE), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 10.
Sup. p : 163)
2015 (Apr 20), b, f, by Last Legend
Hasan Kahraman Erturgut
YASEMİN KIZ , b , 2005 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Mujtahid (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see
9. Sup. p : 160)
2015 (Feb 15), b, c, by Rey De Cafe (USA)
Murat Özgür Kayar
195
Kısraklar - Broodmares
YAZ YAĞMURU , b , 2005 , bred by Hasan Tolon, by River Special (USA), out of Redmont, by Manila (USA) (see 10. Sup. p
: 163)
2015 (May 10), b, f, by Pontıac
Ahmet Ferhat Küçüker
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock, by Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 10. Sup. p : 163)
2015 (Apr 24), ch, c, BIG BLUE by All The Good (IRE)
Nilay Karadağ
YELLOW ANGEL , ch , 2008 , bred by Düçem Yegane Ekinci, by Keyif, out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (see 10. Sup.
p : 163)
2015,slipped foal, by Cuvee (USA)
YEMZEŞ , ch , 2007 , bred by Gıyasettin Şen, by Maynatay, out of Sakarya Güzeli, by Mujtahid (USA) (see 10. Sup. p : 163)
2015, barren to Anotolıan Fıre
YESO (IRE) , b , 2010 , bred by Rathasker Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 47 ), by Sixties
Icon (GB), out of Ajig Dancer (GB), by Niniski (USA)
2015 (Apr 15), b, c, by Lion Heart (USA)
Vefa İbrahim Aracı
YEŞİLOVA , b , 2005 , bred by İsmet Yılmaz, by Toyota I, out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 8. Sup. p : 155)
2015 (Feb 25), b, c, by Perfect Storm
İsmet Yılmaz
YEŞİLYURTLUM , ch , 2000 , bred by Ali Sülün, by River Special (USA), out of Hür Azer, by Bachelor Party (IRE) (see 9.
Sup. p : 160)
2015 (May 25), b, c, by Yonaguska (USA)
Mehmet Çetin
YETİŞ , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Marlin (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 9. Sup. p : 161)
2015, barren to Indian Days (GB)
YILDIZHANIM , b , 2009 , bred by Fethi Ahmet Öksüz, by Mountain Cat (USA), out of Rubio, by Devir (see 10. Sup. p : 163)
2015 (Mar 15), b, f, by Kaneko
Cüneyt Yıldızhan
YOLDAŞ , b , 2008 , bred by Cemil Güler, by Ocean Crest (USA), out of Lıttle Star, by Soviet Star (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 68)
2015 (Feb 09), b, c, by Abdulçakar (IRE)
İbrahim Ali Babayiğit
YOLGEÇEN STARI , b , 2005 , bred by Hasan Ölçer, by Marlin (USA), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see 9.
Sup. p : 161)
2015 (Apr 16), b, f, by Popular Demand
Müthiş Ölçer
YOSUN , b , 2006 , bred by Yaman Zingal, by Sri Pekan (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 10. Sup. p : 164)
2015 (Mar 15), b, c, by Lion Heart (USA)
Beldan Erkkul Talerıco
YOUDRIVESMECRAZY (USA) , b , 2005 , bred by Mike G. Rutherford, by Silver Deputy (CAN), out of Show Me The Stage
(USA), by Slew The Surgeon (USA) (see 9. Sup. p : 161)
2015 (May 02), b, f, by Perfecto
Tamer Koldaş
196
Kısraklar - Broodmares
YUNDALAN , b , 2003 , bred by Ruhi Yaman, by River Special (USA), out of Rozamente, by Palace Pageant (USA) (see 8.
Sup. p : 155)
2015,slipped foal, by Banknote (GB)
YURDANUR , b , 2007 , bred by Kokteyl Telekominasyon İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti., by Mountain Cat (USA), out of Hangül
(USA), by Saint Ballado (USA) (see 9. Sup. p : 161)
2015 (May 06), ch, c, DEAR GOLD by Kaneko
Mikail Altın
ZAHARA , b , 2008 , bred by Alsem Charles Roidi and Sema Roidi, by Bin Ajwaad (IRE), out of Vany's Approval (USA), by
With Approval (CAN) (see 10. Sup. p : 164)
2015, barren to Banknote (GB)
ZAHİDEM , b , 2003 , bred by Turgut Misir, by Cartekıtt, out of Hatıra I, by Toraman (see 10. Sup. p : 164)
2015 (Feb 19), b, f, ŞİMŞEKKIZ by Luxor
Zafer Şimşek
ZALASULTAN , b , 2009 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see
10. Sup. p : 164)
2015 (Apr 19), b, c, by Toruk Macto (IRE)
Fuat Başaran
ZAMBAK (IRE) , b , 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE)
(see 9. Sup. p : 161)
2015, barren to Zanjero (USA)
ZAMİRA , b , 2009 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Relatively Quiet (IRE), by Woodman (USA) (see 10. Sup. p
: 164)
2015, barren to Dr Fong (USA)
ZAREEN (GER) , b , 2010 , bred by Gestüt Hof Ittlingen foaled in GER and imported from GER in 2015, ( see Ger. SB v : 38 ),
by Medicean (GB), out of Zayala (GB), by Royal Applause (GB)
2015 (May 03), b, f, by Dabirsim (FR)
Selman Erdemirci
ZARIPINARI , b , 2005 , bred by Ferdane Çelik, by Marlin (USA), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see 10. Sup. p
: 164)
2015 (May 25), b, c, YELLOWHORN by Yosan
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ZAYLAH (USA) , ch , 2000 , bred by Shadwell Farm LLC, by Pulpit (USA), out of Alghuzaylah (IRE), by Habitat (USA) (see
9. Sup. p : 162)
2015 (Mar 04), ch, f, by Lion Heart (USA)
Emir Alkaş
ZEHVA , b , 2000 , bred by Süleyman Aslan, by Sarisaka (GB), out of Nina Matter, by Laughing Matter (USA) (see 10. Sup. p :
164)
2015, barren to Kaneko
ZERRİN , b , 2008 , bred by İsmail Hadioğlu, by Avangard (IRE), out of Morn Star, by Make Strides (USA) (see 10. Sup. p :
165)
2015 (Apr 27), b, c, SAVCIBEY by Cuvee (USA)
Kadir Fidan
197
Kısraklar - Broodmares
ZEVİ , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see 10. Sup. p : 165)
2015 (Apr 18), ch, f, FANCHON by Indian Days (GB)
Mustafa Hakkı Üçeş
ZEYNEP HANIM , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Distant Relative (IRE), out of Sweet Surrender, by Uğurtay (see 10.
Sup. p : 165)
2015 (May 19), gr, f, by Native Khan (FR)
Necati Demirkol
ZEYNEP NAFİA , b , 2008 , bred by Muammer Tütüncüler, by Sea Hero (USA), out of Love Mıracle, by Lockton (GB) (see
10. Sup. p : 165)
2015, barren to Bosporus (IRE)
ZEYNO , b , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Sri Pekan (USA), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA) (see 10.
Sup. p : 165)
2015 (Apr 19), b, c, by Always A Classic (CAN)
Ali Çetin Özçılnak
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 10.
Sup. p : 165)
2015 (Mar 21), b, f, by Kıng's Pleasure
Özbelge
Gürhan Şevket Özbelge and Ersan
ZIETORY (GB) , b , 2000 , bred by Deepwood Farm Stud, by Zieten (USA), out of Fairy Story (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 10. Sup. p : 165)
2015,dead foal, by Lion Heart (USA)
Died in 2015
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm , by Efisio (GB), out of Rare Roberta (USA), by Roberto (USA) (see
10. Sup. p : 165)
2015 (Apr 22), b, f, by Perfect Storm
Erhan Özkan
ZIP ZIP , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mountain Cat (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 10. Sup.
p : 165)
2015, barren to Barudi
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 10. Sup. p :
166)
2015 (Feb 01), b, f, by Yonaguska (USA)
Mücahit Demirkan
ZİFONA , b , 2007 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 9. Sup. p : 163)
2015 (Apr 17), ch, f, by Dr Fong (USA)
Tarık Aydın
ZİLCİHAN , b , 2008 , bred by Hilmi Korhan Zilcioğlu, by Kaneko, out of Elodie, by Bankocu (see 10. Sup. p : 166)
2015 (Mar 16), b, f, by Sri Pekan (USA)
Kazım Aksoy
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative
(IRE) (see 10. Sup. p : 166)
2015 (Feb 03), b, c, by Pressing (IRE)
Derviş Meral
198
Kısraklar - Broodmares
ZORBİKE , gr , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Zorbaz (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 9. Sup. p : 163)
2015 (Feb 07), b, c, by Banknote (GB)
Zehra Günertürk
ZUKU , b , 2010 , bred by Demirhan Yılmaz, by Natıve Procıda, out of Deer Hunter, by Langfuhr (USA) (see 10. Sup. p : 166)
2015 (May 02), b, f, UÇANKUŞ by Golden Sun
Mehmet Salih Apaydın
ZÜMRÜT GÖZ , b , 2008 , bred by Hasan Can Köseoğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Zümrütkız, by Eastern Star (see 10.
Sup. p : 166)
2015 (Mar 28), b, f, by Cuvee (USA)
Hasan Can Köseoğlu
199
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2015 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2015
AGIEL (FR) , b , 2002 , by Bering (GB) , out of Summery (USA), imported from FR in 2015 ( See SBF v : 57)
ATLANTIC HIGH (GB) , b , 2003 , by Nashwan (USA) , out of All Time Great (GB), imported from FR in 2015 ( See
GSB v : 45 p : 24)
CHARM CRY (USA) , b , 2010 , by Street Cry (IRE) , out of Nasheej (USA), imported from GB in 2015 ( See Am. SB
v : 32)
EFISIA (FR) , gr , 2002 , by Efisio (GB) , out of Deesse Grise (FR), imported from FR in 2015 ( See SBF v : 055)
EVA (GER) , b , 2006 , by Areion (GER) , out of Evry (GER), imported from GER in 2015 ( See Ger. SB v : 37 p : 226)
FEMME CELEBRE (IRE) , b , 2003 , by Peintre Celebre (USA) , out of Catherinofaragon (USA), imported from FR in
2015 ( See GSB v : 45 p : 1657)
HOH MY DARLING (GB) , b , 2002 , by Dansili (GB) , out of Now And Forever (IRE), imported from FR in 2015 (
See GSB v : 45 p : 858)
KILFARASY (IRE) , b , 2004 , by Galileo (IRE) , out of Sweet Justice (IRE), imported from FR in 2015 ( See GSB v :
45 p : 3194)
LANGLAND BAY (GB) , b , 2006 , by Diktat (GB) , out of Dodo (IRE), imported from GB in 2015 ( See GSB v : 46 p
: 195)
LONGORIA (GER) , b , 2004 , by Desert Prince (IRE) , out of La Donna (GB), imported from GER in 2015 ( See Ger.
SB v : 37)
MLLE MING (FR) , b , 2010 , by Sagacity (FR) , out of Latifolia (GB), imported from FR in 2015 ( See SBF v : 63)
OCTALUNA (GB) , b , 2002 , by Octagonal (NZ) , out of Mialuna (GB), imported from FR in 2015 ( See GSB v : 45 p
: 750)
PASSING CLOUD (FR) , b , 2008 , by Barathea (IRE) , out of Dance Treat (USA), imported from FR in 2015 ( See SBF
v : 062)
PINGUS (GB) , b , 2002 , by Polish Precedent (USA) , out of Maramba (GB), imported from FR in 2015 ( See GSB v :
45 p : 723)
PRIME CLASSIQUE (USA) , b , 2006 , by Elusive Quality (USA) , out of Via Borghese (USA), imported from FR in
2015 ( See Am. SB v : 32)
SUR MA VIE (USA) , b , 2002 , by Fusaichi Pegasus (USA) , out of Boubskaia (GB), imported from FR in 2015 ( See
Am. SB v : 31)
TINCTURE (GB) , b , 2002 , by Dr Fong (USA) , out of Miss D'ouilly (FR), imported from GB in 2015 ( See GSB v :
45 p : 772)
UNE ROMANCE (FR) , ch , 2005 , by Diesis (GB) , out of Reine De Romance (IRE), imported from FR in 2015 ( See
SBF v : 59)
ZAREEN (GER) , b , 2010 , by Medicean (GB) , out of Zayala (GB), imported from GER in 2015 ( See Ger. SB v : 38)
201
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2015 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2015
APPROVE (IRE) , b , 2008 , by Oasis Dream (GB) , out of Wyola (USA), imported from IRE in 2015 ( See GSB v : 46
p : 2273)
BUSHRANGER (IRE) , b , 2006 , by Danetime (IRE) , out of Danz Danz (GB), imported from IRE in 2015 ( See GSB
v : 46 p : 1138)
CAPTAIN RIO (GB) , ch , 1999 , by Pivotal (GB) , out of Beloved Visitor (USA), imported from NZ in 2015 ( See GSB
v : 44 p : 253)
MARCAVELLY (USA) , b , 2004 , by Johannesburg (USA) , out of Dark Jewel (USA), imported from USA in 2015 (
See Am. SB v : 32)
203
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2015 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2015
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.
date
Imp.from
Country
Stubook
referance
Unnamed
2015
ch
f
Intense Focus (USA)
Portelet (GB)
2015
IRE
GSB
48
Unnamed
2015
ch
c
Lion Heart (USA)
Bati Garaji (GB)
2015
IRE
GSB
48
Unnamed
2015
b
c
Lion Heart (USA)
Zhou (CHI)
2015
IRE
GSB
48
Unnamed
2015
b
f
Powerscourt (GB)
Sılver Dancer
2015
IRE
GSB
48
205
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2015 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2015
COMICUS, f, 2010, b , by Mountain Cat (USA) , out of West Side Auction (GB) , by Benny The Dip (USA), (see 6.
Sup. p : 149), Sent to IRA in 2015
MUMMY'S LOVE, c, 2003, b , by Strike The Gold (USA) , out of Colosse (GB) , by Reprimand (GB), See v:3, p:41,
Sent to BUL in 2015
SPYRIDON, c, 2011, ch , by Perfect Storm , out of Anyela , by Hernando (FR), (see 7. Sup. p : 8)., Sent to AZE in
2015
207
İSİMSİZ TAYLARIN
İNDEKSİ
UNNAMED FOALS
INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
gr,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
by Expansion (USA), out of A Star Is Gorn (USA) ............................ 1
by Scarface, out of Abreas .................................................................. 1
by Torok (IRE), out of Absolute Star.................................................. 1
by Derviş Ağa, out of Abzagu (IRE) .................................................. 1
by Bosporus (IRE), out of Acoustıc Baby........................................... 1
by De Nıro, out of Acquavıta.............................................................. 2
by Talip Han (IRE), out of Actıonmax ............................................... 2
by Sri Pekan (USA), out of Ad Victoriam (IRE) ................................ 2
by Expansion (USA), out of Adalikiri (GB) ....................................... 2
by Luxor, out of Adile Teyze.............................................................. 2
by Win River Win (USA), out of Adventure Day............................... 2
by Cuvee (USA) , out of African Sundance (USA) ............................ 2
by Yonaguska (USA), out of Agent Provocateur................................ 3
by Orpen (USA), out of Agiel (FR) .................................................... 3
by Win River Win (USA), out of Agility Game (ITY) ....................... 3
by Pressing (IRE), out of Ağa's Joy .................................................... 3
by Country Reel (USA), out of Ağakızı.............................................. 3
by Talip Han (IRE), out of Ah Tamara ............................................... 3
by Miramis, out of Aır Born ............................................................... 3
by Scarface, out of Akbalıklı Sıla ....................................................... 3
by My Sea, out of Akdağ .................................................................... 4
by Win River Win (USA), out of Akoya (IRE) .................................. 4
by Champs To Champs, out of Aksinya ............................................. 4
by Pargalı, out of Akyazılıseda ........................................................... 4
by Halicarnassus (IRE), out of Al Kamah (USA) ............................... 4
by Astrakhan, out of Alaynia (IRE) .................................................... 5
by Powerscourt (GB), out of Alberıca ................................................ 5
by Victory Gallop (CAN), out of Alcına ............................................ 5
by Bosporus (IRE), out of Alessıa ...................................................... 5
by Yonaguska (USA), out of Alfunun (IRE) ...................................... 5
by Boğaziçi, out of Alhilal.................................................................. 5
by Halicarnassus (IRE), out of Alive (GB) ......................................... 5
by Dr Fong (USA) , out of Aliye Hatun.............................................. 6
by Victory Gallop (CAN), out of Alizya ............................................ 6
by Toruk Macto (IRE), out of Alkıonı ................................................ 6
by Bosporus (IRE), out of Allegra ...................................................... 6
by After Market (USA), out of Allıanoı.............................................. 6
by Victory Gallop (CAN), out of Allure D'amour (USA)................... 6
by Kaneko, out of Almelek ................................................................. 6
by Luxor, out of Almida ..................................................................... 7
by Talip Han (IRE), out of Altin Bike (USA) ..................................... 7
by Dr Fong (USA) , out of Altın Renet............................................... 7
by Boğaziçi, out of Altun Fırtınası...................................................... 7
by Speedy Wolf, out of Always A Warrıor......................................... 8
by Perfect Storm, out of Always Lantern............................................ 8
by Lion Heart (USA), out of Always The Fırst................................... 8
by Luxor, out of Alya Hatun............................................................... 8
by Kıng Alex, out of Alyanoı ............................................................. 8
by Three Valleys (USA), out of Amarilou (FR) ................................. 8
by Country Reel (USA), out of Amasra.............................................. 9
by Dai Jin (GB), out of Amaya ........................................................... 9
by Mendip (USA), out of Amor Amor................................................ 9
by Mali, out of Amra (IRE) ................................................................ 9
by Banknote (GB), out of Anarkali..................................................... 9
by Mendip (USA), out of Anarza Fırtınası ......................................... 9
by Divine Light (JPN), out of Anatolıan........................................... 10
by Faırson, out of Angel Gırl ............................................................ 10
by Champs To Champs, out of Angel Of Raın ................................. 10
by Rey De Cafe (USA), out of Angel Rachel (USA)........................ 10
by Invasion (IRE), out of Angela .................................................... 11
by Bosporus (IRE), out of Angry Bırd.............................................. 11
by Pressing (IRE), out of Anka Kuşu................................................ 11
by Dr Fong (USA) , out of Anna ...................................................... 11
by Victory Gallop (CAN), out of Annesley (IRE) ............................ 11
by Cuvee (USA) , out of Another Lıfe.............................................. 11
by Kaneko, out of Antılop ................................................................ 11
by Inspector, out of Anyela............................................................... 11
209
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
gr,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
by Country Reel (USA), out of Araby (USA)................................... 12
by Avangard (IRE), out of Arbada.................................................... 12
by Fernando, out of Arbil.................................................................. 12
by Mendip (USA), out of Arc En Cıel .............................................. 12
by Avangard (IRE), out of Argula .................................................... 12
by Tevez, out of Aristagül ................................................................ 12
by Fernando, out of Arli (IRE).......................................................... 12
by Zanjero (USA) , out of Arsuz....................................................... 13
by Divine Light (JPN), out of Arwa.................................................. 13
by Toruk Macto (IRE), out of Aryam ............................................... 13
by After Market (USA), out of Asafa (IRE) ..................................... 13
by Divine Light (JPN), out of Asıa Star............................................ 14
by Scarface, out of Asi Baby ............................................................ 14
by Son Of Sun, out of Asortik .......................................................... 14
by Adonise, out of Ateş .................................................................... 15
by Divine Light (JPN), out of Ateşhatun .......................................... 15
by Talip Han (IRE), out of Ateşin Kızı............................................. 15
by Bin Ajwaad (IRE), out of Athalıa ................................................ 15
by Astrakhan, out of Athena ............................................................. 16
by Abhazyalı, out of Attentıon Please............................................... 16
by After Market (USA), out of Automatıc Control........................... 16
by Talip Han (IRE), out of Avrech ................................................... 16
by Mendip (USA), out of Ay Karan ................................................. 16
by Scarface, out of Ayrılma Zamanı ................................................. 17
by Agresivo (USA), out of Aysun Hanım......................................... 17
by Kıng Alex, out of Ayşa ................................................................ 17
by Three Valleys (USA), out of Azumi ............................................ 18
by Scarface, out of Bachelette (IRE)................................................. 18
by Torok (IRE), out of Bagatel ......................................................... 18
by Dr Fong (USA) , out of Bakhtawar (IRE).................................... 19
by Bosporus (IRE), out of Baliya...................................................... 19
by Domıno Effect, out of Bartoya..................................................... 20
by Lion Heart (USA), out of Bashir Bil Zain (GB)........................... 20
by Indian Days (GB), out of Baştepeli.............................................. 20
by Flying Boy (IRE), out of Bayonette............................................. 20
by Faırson, out of Be Have ............................................................... 20
by Chıavenesca, out of Be Nasty ...................................................... 20
by Flying Boy (IRE), out of Be Smart .............................................. 20
by Bosporus (IRE), out of Beatrix (IRE) .......................................... 20
by Lion Heart (USA), out of Beautiful Lil (USA) ............................ 20
by Cuvee (USA) , out of Bebek Cafe................................................ 21
by Victory Gallop (CAN), out of Beelıne ......................................... 21
by Cuvee (USA) , out of Before Me ................................................. 21
by Three Valleys (USA), out of Belginim ........................................ 21
by Faırson, out of Bella Henna ......................................................... 21
by Win River Win (USA), out of Bella Mıa ..................................... 22
by Kaneko, out of Bella Ragazza...................................................... 22
by Champs To Champs, out of Bella Solare ..................................... 22
by Büyükdere, out of Belle Epoque .................................................. 22
by Kurtiniadis (IRE), out of Bellini Rose (IRE) .............................. 22
by Cuvee (USA) , out of Belvedere .................................................. 22
by Musabey, out of Benedıct ............................................................ 22
by Anatoly, out of Beray Tütün ........................................................ 22
by Banknote (GB), out of Bernıce .................................................... 23
by Zanjero (USA) , out of Berraksu.................................................. 23
by Excelebration (IRE), out of Berriyma (FR) ................................. 23
by Bosporus (IRE), out of Bersude ................................................... 23
by Tevez, out of Best Class............................................................... 23
by After Market (USA), out of Best Of Angel.................................. 24
by Yavuzkaya, out of Best Queen..................................................... 24
by Talip Han (IRE), out of Best Steel ............................................... 24
by Kaneko, out of Beverly Dancer.................................................... 24
by Mendip (USA), out of Beverly Hılls............................................ 24
by Adonise, out of Beyaz Yüz .......................................................... 24
by Lion Heart (USA), out of Beyond Cloudes.................................. 24
by Derviş Ağa, out of Bıella ............................................................. 24
by Kurtiniadis (IRE), out of Bıg Hope............................................. 25
210
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
gr,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
by Scream To Scream (IRE), out of Bın Quest................................. 25
by Shınıng Wolf, out of Bir Daha ..................................................... 25
by Faırson, out of Bir Güzel ............................................................ 25
by Invasion (IRE), out of Biricik Karan............................................ 25
by Mendip (USA), out of Black Magıc Women ............................... 26
by Zanjero (USA) , out of Black Tulıp ............................................. 26
by Regal Ransom (USA), out of Blazing Cat Tracks (USA) ............ 26
by Akindayim (IRE), out of Blıtz ..................................................... 26
by Toruk Macto (IRE), out of Blue Lıghtenıng ................................ 26
by Lion Heart (USA), out of Bluebird Day (IRE)............................. 27
by Agresivo (USA), out of Blushıng Angel ...................................... 27
by Lion Heart (USA), out of Blushing Doe (USA)........................... 27
by Denman (AUS), out of Boardroom Scandal (USA) ..................... 27
by Country Reel (USA), out of Bon Voyage .................................... 27
by Native Khan (FR), out of Bona Dea (IRE)................................... 27
by Powerscourt (GB), out of Bond Princess (USA).......................... 27
by Banknote (GB), out of Bonfıre .................................................... 27
by Banknote (GB), out of Bookiesindex Girl (IRE) ......................... 28
by Kurtiniadis (IRE), out of Breaker................................................ 28
by Azaraks, out of Bribiscuit (USA)................................................. 28
by Bosporus (IRE), out of Broadway Gırl ........................................ 29
by Lion Heart (USA), out of Budapest (GER).................................. 29
by Invasion (IRE), out of Burano...................................................... 29
by Leventcan, out of Burcum............................................................ 29
by Mali, out of Burkit ....................................................................... 29
by Lion Heart (USA), out of Busecik (GB) ...................................... 29
by Toruk Macto (IRE), out of By My Sıde ....................................... 30
by Sports Hero (USA), out of Bziya ................................................. 30
by Oğlumemre, out of Cabanatı........................................................ 30
by Perfecto, out of Cadika ................................................................ 30
by Banknote (GB), out of Calamıno ................................................. 30
by Değirmendereli, out of Caldera.................................................... 30
by Hanaş, out of Can Setenay ........................................................... 31
by Win River Win (USA), out of Cancalı......................................... 31
by Tıght End, out of Cancan ............................................................ 31
by Scarface, out of Canege ............................................................... 31
by Domıno Effect, out of Canpare .................................................... 31
by Expansion (USA), out of Capable (IRE)...................................... 31
by Cuvee (USA) , out of Capucıno ................................................... 32
by Dr Fong (USA) , out of Caramel.................................................. 32
by Lion Heart (USA), out of Cardenas ............................................. 32
by Native Khan (FR), out of Carduelıs ............................................. 32
by Zanjero (USA) , out of Carıbu ..................................................... 32
by Champs To Champs, out of Carıssa ............................................. 32
by After Market (USA), out of Carly Baby ...................................... 32
by Toruk Macto (IRE), out of Carrig Girl (GB)................................ 32
by Lion Heart (USA), out of Carry On Ellie (IRE)........................... 32
by Dai Jin (GB), out of Cassıopeıa ................................................... 33
by Bosporus (IRE), out of Cebelli Kız.............................................. 33
by Dai Jin (GB), out of Ceilidh Jig (IRE) ......................................... 33
by Arsenıc, out of Ceka Dancer (IRE) .............................................. 33
by After Market (USA), out of Celtıc Dream ................................... 34
by Kıng Alex, out of Cemre.............................................................. 34
by Native Khan (FR), out of Censored (GB) .................................... 34
by Yavuzkaya, out of Champanella .................................................. 34
by Vale Of York (IRE), out of Charm Cry (USA) ............................ 34
by Wolf Blood, out of Che Sara Sara (GB)....................................... 35
by Scream To Scream (IRE), out of Cherry Red (USA) ................... 35
by Kaneko, out of Chı....................................................................... 35
by Mendip (USA), out of Chıllout Moods ........................................ 35
by Mendip (USA), out of Chinoiserie (GB)...................................... 35
by Yonaguska (USA), out of Chıpıe ................................................. 35
by Denman (AUS), out of Cindys Vindication (USA)...................... 35
by De Nıro, out of Colpo Grosso ...................................................... 36
by Matador Yaşar, out of Commedia Dell'arte (IRE) ....................... 37
by Fancymera, out of Concorde Kiss (USA) .................................... 37
by Rıo De Janeıro, out of Countess Of Horses.................................. 37
211
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
by Dai Jin (GB), out of Covergırl ..................................................... 37
by Rey De Cafe (USA), out of Cryo Star.......................................... 38
by Scream To Scream (IRE), out of Curıosıtıes Faır ........................ 38
by Win River Win (USA), out of Cut Clear (GB)............................. 38
by Luxor, out of Çamtepe Güzeli...................................................... 38
by Divine Light (JPN), out of Çavlan ............................................... 39
by Talip Han (IRE), out of Çaygüzeli............................................... 39
by Victory Gallop (CAN), out of Çelik Sultan ................................. 39
by Faırson, out of Çeşminaz ............................................................. 39
by Cuvee (USA) , out of Çınar Kızı.................................................. 39
by Torok (IRE), out of Çiçeklerin Dansi (IRE) ................................ 39
by Derviş Ağa, out of Çok Çok (IRE)............................................... 40
by Cuvee (USA) , out of Daddys Dollars ......................................... 40
by Eagle Eyed (USA), out of Damasserie (IRE)............................... 40
by Lion Heart (USA), out of Dame De Sion (IRE)........................... 40
by Win River Win (USA), out of Dan's Pride (USA) ....................... 41
by Lion Heart (USA), out of Danamorada (BRZ)............................. 41
by Kaneko, out of Dance Solo (GB) ................................................. 41
by Dehere (USA), out of Dance To The Band (USA) ...................... 41
by Choisir (AUS), out of Dancing Coco (IRE) ................................. 41
by Yonaguska (USA), out of Dane Wells (IRE) ............................... 41
by Mendip (USA), out of Danehılls Gırl .......................................... 41
by Cape Cross (IRE), out of Danse Arabe (IRE) .............................. 42
by Scream To Scream (IRE), out of Darıa ........................................ 42
by Ajmera (GB), out of Dark ............................................................ 42
by Lion Heart (USA), out of Dark Enchantress (USA)..................... 42
by Arsenıc, out of Darlin Clementine (USA).................................... 42
by Powerscourt (GB), out of Dawn Raid (IRE) ................................ 43
by Lion Heart (USA), out of Dawn Surprise (USA) ......................... 43
by Win River Win (USA), out of Day By Day ................................. 43
by Mendip (USA), out of Dee Dee ................................................... 43
by Dehere (USA), out of Deep Sea................................................... 43
by Kurtiniadis (IRE), out of Deer Hunter ........................................ 43
by Torok (IRE), out of Değirmendereliemre .................................... 43
by Powerscourt (GB), out of Della Victoria (USA) .......................... 44
by Yavuz Star, out of Deluge (GB)................................................... 44
by Dr Fong (USA) , out of Denices Desert (GB) .............................. 44
by Lion Heart (USA), out of Denizim .............................................. 44
by Dai Jin (GB), out of Denizyele .................................................... 44
by Rey De Cafe (USA), out of Desdemona ...................................... 45
by Zambezı, out of Desert Mırage .................................................... 45
by Harputlu Gaggoş, out of Detelina ................................................ 45
by Cuvee (USA) , out of Dıamond In The Sky ................................. 45
by Agresivo (USA), out of Diva Pop (IRE) ...................................... 46
by Talip Han (IRE), out of Dicoş...................................................... 46
by Toruk Macto (IRE), out of Didem Sultan .................................... 46
by Talip Han (IRE), out of Dirhem Dirhem...................................... 47
by Win River Win (USA), out of Doctors Dancer ............................ 47
by Kaneko, out of Doku.................................................................... 47
by Inspector, out of Dolly Fox .......................................................... 47
by Lope De Vega (IRE), out of Don't Try Again (USA) .................. 47
by Victory Gallop (CAN), out of Dossier (GB) ................................ 48
by Mali, out of Dörtnalınkızı ............................................................ 48
by Hanaş, out of Drama Queen ......................................................... 48
by Cuvee (USA) , out of Dramatic Scenes (GB) .............................. 48
by Speedy Turc, out of Dream Keeper (IRE).................................... 48
by My Sea, out of Dubai Güzeli ....................................................... 48
by Lord Shanakill (USA), out of Duchess K (IRE) .......................... 49
by Win River Win (USA), out of Duomo ......................................... 49
by Zanjero (USA) , out of Durham Dancer (GB).............................. 49
by Powerscourt (GB), out of Duru Hanım ........................................ 49
by Kaneko, out of Dünya Güzeli (GB) ............................................. 49
by Fancymera, out of Dynamare....................................................... 49
by Champs To Champs, out of Eagle Cap ........................................ 49
by Caperena, out of Eagle Claw........................................................ 49
by Banknote (GB), out of Eagle Flıght ............................................. 50
by Talip Han (IRE), out of Ebru Hanım ........................................... 50
212
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
by Derviş Ağa, out of Ebruş ............................................................. 50
by Yonaguska (USA), out of Ece Efe ............................................... 50
by Tevez, out of Eıght Belles............................................................ 51
by Halicarnassus (IRE), out of Ejüv ................................................. 51
by Cuvee (USA) , out of Ekınoks Code............................................ 51
by Champs To Champs, out of Ekınoks Natalma ............................. 51
by Win River Win (USA), out of El Clasıco..................................... 51
by Sri Pekan (USA), out of Elektra................................................... 51
by Tony Montana, out of Elin Kızı ................................................... 52
by Powerscourt (GB), out of Elle Diva (GER) ................................. 52
by Brilliant Speed (USA), out of Elle Starlight (USA) ..................... 52
by Luxor, out of Ellie's Mambo (USA)............................................. 52
by Scream To Scream (IRE), out of Elmas Bıke .............................. 52
by Win River Win (USA), out of Elusive Ridge (USA) ................... 52
by Topor, out of Emerald Dancer (USA) .......................................... 53
by Pressing (IRE), out of Emıly........................................................ 53
by Powerscourt (GB), out of Emine Hanım...................................... 53
by Sea Hero (USA), out of Emotıon Gırl.......................................... 53
by Torok (IRE), out of Endam .......................................................... 53
by Rey De Cafe (USA), out of Endurance ........................................ 53
by Raven's Pass (USA), out of Enhance (GB) .................................. 53
by Talip Han (IRE), out of Eola........................................................ 53
by Always A Classic (CAN), out of Eolıon ...................................... 53
by Win River Win (USA), out of Epona........................................... 54
by Sea Hero (USA), out of Erçelik ................................................... 54
by Kurtiniadis (IRE), out of Esentay................................................ 54
by Torok (IRE), out of Esmerbal ...................................................... 54
by Pargalı, out of Esrahanim (IRE)................................................... 54
by Speedy Turc, out of Evading (USA) ............................................ 54
by Powerscourt (GB), out of Evening Star (IRE) ............................. 55
by Bosporus (IRE), out of Excel Horse (IRE) .................................. 55
by All For Osman, out of Eyrıe......................................................... 55
by Artie Schiller (USA), out of Fabulous Finish (USA) ................... 56
by Mendip (USA), out of Fadik ........................................................ 56
by Powerscourt (GB), out of Fafatara ............................................... 56
by Bosporus (IRE), out of Faır Lady ................................................ 56
by Mali, out of Faır Rose .................................................................. 56
by Kıng Alex, out of Fairlanda (IRE) ............................................... 56
by Toruk Macto (IRE), out of Fairwuala (IRE) ................................ 56
by Speedy Wolf, out of Faıthfull Lady ............................................. 56
by Torok (IRE), out of Fantastic Mist (GB)...................................... 56
by Akindayim (IRE), out of Fanya ................................................... 56
by Bosporus (IRE), out of Far Grounds ............................................ 57
by Rajsaman (FR), out of Femme Celebre (IRE).............................. 57
by Torok (IRE), out of Fevzuş .......................................................... 58
by Azaraks, out of Fıducıa ................................................................ 58
by Kaneko, out of Fille Genereux (GB) ............................................ 58
by Kaneko, out of Fınal Destınatıon ................................................. 58
by After Market (USA), out of Fine Time Lucille (USA) ................ 58
by Kaneko, out of Fıone ................................................................... 59
by Rey De Cafe (USA), out of Fıre Of Freedom .............................. 59
by Pargalı, out of Fırst And Foremost............................................... 59
by Ajmera (GB), out of Fırst Shıny .................................................. 59
by Scarface, out of Fi Fenomoni....................................................... 59
by Powerscourt (GB), out of Figen Kız ............................................ 59
by Lion Heart (USA), out of Filik..................................................... 59
by Pour Moi (IRE), out of Fleeting Mirage (USA) ........................... 60
by Scarface, out of Flyıng Beauty..................................................... 60
by Shınıng Wolf, out of Flyıng Saucer ............................................. 61
by Three Valleys (USA), out of Font................................................ 61
by Sri Pekan (USA), out of For Sale................................................. 61
by After Market (USA), out of For Touch ........................................ 61
by Lion Heart (USA), out of Forest Edition (IRE)............................ 61
by Adonise, out of Forever ............................................................... 61
by Victory Gallop (CAN), out of Forgıveness .................................. 61
by Kaneko, out of Formıdable ......................................................... 61
by Cuvee (USA) , out of Fortıs ......................................................... 61
213
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
gr,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
by Kurtiniadis (IRE), out of Franco Desıre...................................... 62
by Talip Han (IRE), out of Free Fıghter ........................................... 62
by Agresivo (USA), out of French Actress (USA) ........................... 62
by Kıng Alex, out of Fuss (USA) ..................................................... 62
by Expansion (USA), out of Fuss Cat............................................... 63
by Pan Rıver, out of Gaia Bronswick (GB) ...................................... 63
by Country Reel (USA), out of Galetea ............................................ 63
by Dai Jin (GB), out of Galonıka ...................................................... 63
by Inspector, out of Geısha ............................................................... 63
by Native Khan (FR), out of Gemini Joan (GB) ............................... 63
by Powerscourt (GB), out of Gençceren ........................................... 64
by Dr Fong (USA) , out of Genıus.................................................... 64
by After Market (USA), out of Genyeri............................................ 64
by Toruk Macto (IRE), out of Gifted Apakay (USA) ....................... 64
by Zanjero (USA) , out of Gınga Gırl ............................................... 64
by Faırson, out of Gınger .................................................................. 64
by Indigo Red (GB), out of Gizemnaz .............................................. 64
by Mendip (USA), out of Glass Path (USA)..................................... 65
by Lion Heart (USA), out of Go Dancing (GB)................................ 65
by Azaraks, out of Going With Mummy (IRE) ................................ 65
by Kaneko, out of Gold Blossom (IRE)............................................ 65
by Zanjero (USA) , out of Gold Coast Cat (USA) ............................ 65
by Mendip (USA), out of Gold Play ................................................. 65
by Tony Montana, out of Gold Tulıp ................................................ 65
by Win River Win (USA), out of Golda ........................................... 65
by Derviş Ağa, out of Golden Nıght ................................................. 66
by Rey De Cafe (USA), out of Golden Olıve ................................... 66
by Luxor, out of Golden Pıe ............................................................. 66
by Derviş Ağa, out of Golden Rıver ................................................. 66
by Lion Heart (USA), out of Golubushka (USA) ............................. 67
by Scream To Scream (IRE), out of Good Evening (USA) .............. 67
by Rey De Cafe (USA), out of Good Tıme Gırl ............................... 67
by Tony Montana, out of Göktuluy .................................................. 68
by Rey De Cafe (USA), out of Gönül Veren .................................... 68
by Cuvee (USA) , out of Gözde Sultan............................................. 68
by Barudi, out of Gradiva (USA)...................................................... 68
by Scarface, out of Great Runner...................................................... 69
by Pressing (IRE), out of Grecian Grail (IRE).................................. 69
by Kaneko, out of Green Flag........................................................... 69
by Bosporus (IRE), out of Gülecek................................................... 70
by Perfecto, out of Güliz................................................................... 70
by After Market (USA), out of Gülnihal........................................... 71
by Always A Classic (CAN), out of Gülra........................................ 71
by Talip Han (IRE), out of Gülseç .................................................... 71
by Dr Fong (USA) , out of Gülten .................................................... 71
by Yonaguska (USA), out of Gülüm Sultan (IRE) ........................... 71
by Bosporus (IRE), out of Gümüş Eyer (IRE) .................................. 71
by Dai Jin (GB), out of Güzel Gelin ................................................. 71
by Luxor, out of Güzide Koç ............................................................ 72
by Bosporus (IRE), out of Güzihala.................................................. 72
by Victory Gallop (CAN), out of Habinar (USA)............................. 72
by Sports Hero (USA), out of Haıtı .................................................. 72
by Victory Gallop (CAN), out of Halo My Cat (USA) ..................... 72
by Tony Montana, out of Hampton Lucy (IRE)................................ 73
by Toruk Macto (IRE), out of Handiya (IRE)................................... 73
by Three Valleys (USA), out of Hangel............................................ 73
by Powerscourt (GB), out of Hanımkız ............................................ 73
by Win River Win (USA), out of Hankepek Kızı ............................. 73
by Rey De Cafe (USA), out of Hapry Mare...................................... 73
by Victory Gallop (CAN), out of Harmony In Blue ......................... 73
by Native Khan (FR), out of Hathenia (FR)...................................... 74
by Dai Jin (GB), out of Have A Nıce Day ........................................ 74
by Victory Gallop (CAN), out of Havin ........................................... 74
by Whos Next, out of Havvanur ....................................................... 74
by After Market (USA), out of Hayal Meyal .................................... 74
by Sri Pekan (USA), out of Hayriye ................................................. 75
by Cuvee (USA) , out of Hazal (FR) ................................................ 75
214
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
gr,
b,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
by Scarface, out of Hazfer ................................................................ 75
by Powerscourt (GB), out of Heaven's Help (USA) ......................... 75
by Fancymera, out of Heıress S ........................................................ 75
by Sultans Of Swıng, out of Helderberg (USA)................................ 75
by Astrakhan, out of Helin................................................................ 75
by After Market (USA), out of Helina .............................................. 75
by Değirmendereli, out of Helsınkı................................................... 75
by De Nıro, out of Herecomestheraın ............................................... 76
by Lion Heart (USA), out of Hernando Kızı..................................... 76
by Toruk Macto (IRE), out of Hey Fiddle Fiddle (IRE) ................... 76
by Perfect Storm, out of High Contrast (USA) ................................. 76
by Arizona Red (USA), out of Hıgh Hope........................................ 76
by Victory Gallop (CAN), out of Highest Approval (USA) ............. 77
by Banknote (GB), out of Highness Daughter (FR).......................... 77
by Black Bıshop, out of Hıll Poınt.................................................... 77
by Scream To Scream (IRE), out of Hızelin Kızı ............................. 77
by Church Pictures (GB), out of Hilal Yıldızı .................................. 77
by After Market (USA), out of Hivda ............................................... 77
by Rajsaman, out of Hoh My Darling (GB)...................................... 77
by Dehere (USA), out of Holianna (GER) ........................................ 77
by After Market (USA), out of Holy Rock ....................................... 78
by Cuvee (USA) , out of Horatıa ...................................................... 78
by Victory Gallop (CAN), out of Hot And Spicy (GB) .................... 78
by Mohıcans Son, out of How Come ................................................ 78
by Cuvee (USA) , out of Hurrıcane Dancer ...................................... 78
by Country Reel (USA), out of Hurrıkane ........................................ 78
by Cuvee (USA) , out of Huzana (GB) ............................................. 78
by Cuvee (USA) , out of Huzurlu ..................................................... 79
by Agresivo (USA), out of Hünkarın Kızı ........................................ 79
by Zanjero (USA) , out of Hydra ...................................................... 79
by Lion Heart (USA), out of I Feel Good (IRE) ............................... 79
by Champs To Champs, out of I Want Luck..................................... 79
by Luxor, out of Iam Foreverblowing (GB)...................................... 79
by Race Hunter, out of Ice Queen..................................................... 79
by Dehere (USA), out of Imelda....................................................... 80
by Lion Heart (USA), out of Impassable .......................................... 80
by Leventcan, out of Incredıble Touch ............................................. 80
by Powerscourt (GB), out of Indıan Love......................................... 80
by Native Khan (FR), out of Infınıty ................................................ 80
by Arizona Red (USA), out of Innocence ......................................... 80
by Native Khan (FR), out of Insolence (USA) ................................. 80
by Fastnet Rock (AUS), out of Invıncıble Gırl ................................. 81
by Perfect Storm, out of Isle Of Palms (IRE) ................................... 81
by Native Khan (FR), out of It's Toast (IRE).................................... 81
by Scream To Scream (IRE), out of Italian Beach (IRE).................. 81
by Native Khan (FR), out of İçkale................................................... 81
by Three Valleys (USA), out of İhsan Sultan ................................... 82
by Sea Hero (USA), out of İkran ...................................................... 82
by After Market (USA), out of İlitya ................................................ 82
by Kurtiniadis (IRE), out of İnanç Pınarı......................................... 82
by Invasion (IRE), out of İncilay ...................................................... 82
by Dai Jin (GB), out of İskenderunlu................................................ 83
by Anatoly, out of İskoç Kızı............................................................ 83
by Değirmendereli, out of İzbeli ....................................................... 83
by After Market (USA), out of İzmitli (GB) ..................................... 83
by Champs To Champs, out of Jakeeno (USA) ................................ 83
by Victory Gallop (CAN), out of Jaklın............................................ 83
by Win River Win (USA), out of Jet Set .......................................... 84
by Perfect Storm, out of Jet Sprınt .................................................... 84
by Scream To Scream (IRE), out of Jewel On The Nile (IRE) ......... 84
by Win River Win (USA), out of Jıllıan ........................................... 84
by Toruk Macto (IRE), out of Jımbılba ............................................ 84
by Scarface, out of Johnny And Clyde (USA) .................................. 84
by Kaneko, out of Jule Of Success (USA) ........................................ 85
by Zanjero (USA) , out of Justın Tıme ............................................. 85
by Inspector, out of Kalatuna (FR) ................................................... 85
by Fernando, out of Kama's Wheel (GB).......................................... 85
215
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
by Agresivo (USA), out of Kambirik................................................ 85
by Sea Hero (USA), out of Kamile Sultan ........................................ 85
by Mendip (USA), out of Kara Elmas .............................................. 86
by Armen, out of Karamuk ............................................................... 86
by Speedy Turc, out of Karasevda .................................................... 86
by Powerscourt (GB), out of Karatutkum ......................................... 86
by Azaraks, out of Karuma ............................................................... 87
by After Market (USA), out of Karyağdıgelin .................................. 87
by Tıght End, out of Kaşenim........................................................... 87
by Zanjero (USA) , out of Kavala Lady............................................ 87
by Win River Win (USA), out of Kayla ........................................... 88
by Rey De Cafe (USA), out of Kaymaçina....................................... 88
by Yavuzkaya, out of Kenndrea........................................................ 88
by Mendip (USA), out of Keep Tıme ............................................... 88
by Faırson, out of Kefeli ................................................................... 88
by Worthadd (IRE), out of Key Duchess (IRE) ................................ 88
by Flying Boy (IRE), out of Keyfe Keder......................................... 88
by Dr Fong (USA) , out of Kınalı Yörük .......................................... 89
by Kaneko, out of Kınalıada ............................................................. 89
by Kurtiniadis (IRE), out of Kıss The Raın ..................................... 89
by Win River Win (USA), out of Kıtty Hawk .................................. 90
by Toruk Macto (IRE), out of Kıyıkentli .......................................... 90
by Rey De Cafe (USA), out of Kızım İpek ....................................... 90
by Talip Han (IRE), out of Kızım Melike......................................... 90
by Kosovar, out of Kızının Kızı........................................................ 90
by After Market (USA), out of Kibir ................................................ 90
by Faırson, out of Kidnos ................................................................. 90
by Rey De Cafe (USA), out of Kirke ................................................ 90
by Mali, out of Kitara ....................................................................... 90
by Perfecto, out of Kokoş ................................................................. 91
by Abdulçakar (IRE), out of Kor Mistress (HUN)............................ 91
by Abdulçakar (IRE), out of Koşarsın .............................................. 91
by Rey De Cafe (USA), out of Kösem Sultan................................... 91
by Zanjero (USA) , out of Krafty Kelli Kaye (USA) ........................ 91
by Pressing (IRE), out of Kraliçe Kızı .............................................. 92
by Banknote (GB), out of Kundalina ................................................ 92
by Scarface, out of Kurtis ................................................................. 92
by Inspector, out of Kuşadalım ......................................................... 92
by Three Valleys (USA), out of L'orpheline (FR)............................. 93
by Talip Han (IRE), out of La Bamboocha (IRE)............................. 93
by Win River Win (USA), out of La Cigale (USA) .......................... 93
by Yonaguska (USA), out of La Colıta............................................. 93
by Perfect Storm, out of La Gradiva (FR)......................................... 93
by Kıng Alex, out of La Mıa Storıa .................................................. 93
by Perfect Storm, out of La Polonaise (USA) ................................... 93
by Dr Fong (USA) , out of La Rochelle............................................ 94
by Indian Days (GB), out of La Rose ............................................... 94
by Mendip (USA), out of La Santa Roja........................................... 94
by Matador Yaşar, out of La Vıta E Bella ........................................ 94
by After Market (USA), out of Labetera (GB).................................. 94
by Win River Win (USA), out of Lady Bug ..................................... 94
by Halicarnassus (IRE), out of Lady Carolıne .................................. 94
by Inspector, out of Lady Chanterly (USA) ...................................... 94
by Kurtiniadis (IRE), out of Lady Chara.......................................... 94
by Sea Hero (USA), out of Lady Chına ............................................ 95
by Faırson, out of Lady Cıncılla ....................................................... 95
by Rey De Cafe (USA), out of Lady Clıff ........................................ 95
by After Market (USA), out of Lady Çuard...................................... 95
by Black Bıshop, out of Lady Fi ....................................................... 95
by Yonaguska (USA), out of Lady Godıva....................................... 95
by Flying Boy (IRE), out of Lady Hero ............................................ 95
by Zanjero (USA) , out of Lady Kentucky (USA) ............................ 96
by After Market (USA), out of Lady Lız .......................................... 96
by Dai Jin (GB), out of Lady Maxıma .............................................. 96
by Zanjero (USA) , out of Lady Melis .............................................. 96
by Country Reel (USA), out of Lady Mükerrem .............................. 96
by Kaneko, out of Lady Number ...................................................... 96
216
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
by Indian Days (GB), out of Lady Of Mıst ....................................... 97
by Cuvee (USA) , out of Lady Sacred .............................................. 97
by Dai Jin (GB), out of Lady Taverner (GB) .................................... 97
by Lion Heart (USA), out of Lady Wıllpower .................................. 97
by Mali, out of Lady Wolf ................................................................ 97
by Win River Win (USA), out of Laguna Beach .............................. 98
by Luxor, out of Lal .......................................................................... 98
by Powerscourt (GB), out of Lale Devri ........................................... 98
by Rey De Cafe (USA), out of Lalıne............................................... 98
by Cityscape (GB), out of Langland Bay (GB)................................. 98
by Astrakhan, out of Laspek (IRE) ................................................... 99
by Cuvee (USA) , out of Last Dıana ................................................. 99
by Church Pictures (GB), out of Last Queen .................................... 99
by Adonise, out of Lazkızı................................................................ 99
by Native Khan (FR), out of Le Reve ............................................... 99
by After Market (USA), out of Lebi Derya....................................... 99
by Transacoustıc, out of Legedema ................................................ 100
by Pargalı, out of Legend Of Prıncess ............................................ 100
by I Want Revenge (USA), out of Lemon Chiller (USA) ............... 100
by Three Valleys (USA), out of Les Intimes (IRE) ........................ 100
by Rey De Cafe (USA), out of Leydi Hanım .................................. 100
by Rey De Cafe (USA), out of Leylim ........................................... 100
by Yonaguska (USA), out of Lıght Blue ........................................ 101
by Agresivo (USA), out of Limyra (IRE) ....................................... 101
by Lion Heart (USA), out of Lion's Bride (FR) .............................. 101
by Scarface, out of Lion Dance (IRE)............................................. 101
by Lion Heart (USA), out of Little Movie Star (GB)...................... 101
by Sports Hero (USA), out of Lıttle Star ........................................ 101
by Pressing (IRE), out of Lila Hatun .............................................. 102
by Kurtiniadis (IRE), out of Lissey................................................ 102
by Perfecto, out of Loch Diamond (GB)......................................... 102
by Win River Win (USA), out of Lone Look (GB) ........................ 102
by Dabirsim (FR), out of Longoria (GER)...................................... 102
by Kaneko, out of Lost Control ...................................................... 102
by Kıng's Pleasure, out of Loved By All (IRE)............................... 103
by Win River Win (USA), out of Lovely Blaze.............................. 103
by Win River Win (USA), out of Lovely Doyoun .......................... 103
by Domıno Effect, out of Lovıng You ............................................ 103
by Leventcan, out of Lu Lora ......................................................... 103
by Divine Light (JPN), out of Luceyn ............................................ 103
by Büyükdere, out of Lucky Bay (USA) ........................................ 103
by Rey De Cafe (USA), out of Lucky Brıde ................................... 103
by Sultans Of Swıng, out of Lucky Charms.................................... 103
by Country Reel (USA), out of Lucky Lıfe .................................... 103
by Mendip (USA), out of Luçe ....................................................... 104
by Win River Win (USA), out of Lulubar ...................................... 104
by Domıno Effect, out of Lunar Gold ............................................. 104
by Mendip (USA), out of Lunarat................................................... 104
by Powerscourt (GB), out of Luxenıa ............................................. 105
by Supertzar, out of Machiavellica (IRE) ....................................... 105
by Country Reel (USA), out of Madam Secret ............................... 105
by Astrakhan, out of Madame Anne Peters (GB) ........................... 105
by Rey De Cafe (USA), out of Madencikızı ................................... 105
by Luxor, out of Magnolıa .............................................................. 106
by Zanjero (USA) , out of Mahcup ................................................. 106
by Tony Montana, out of Make It Easy .......................................... 107
by Yellow Storm, out of Make Me Smıle ....................................... 107
by Perfect Storm, out of Mam Anna ............................................... 107
by Dai Jin (GB), out of Mamas Wolf.............................................. 107
by Lion Heart (USA), out of Mamma Mıa ..................................... 107
by Mendip (USA), out of Manda Island (USA).............................. 107
by Cuvee (USA) , out of Manılatay ................................................ 107
by Perfect Storm, out of March Madness........................................ 108
by Win River Win (USA), out of Marengo..................................... 108
by Astrakhan, out of Margıela ........................................................ 108
by Champs To Champs, out of Marıa Rose .................................... 108
by Luxor, out of Marıanne .............................................................. 108
217
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
by Inspector, out of Marıca............................................................. 108
by After Market (USA), out of Marlın Ekınoks.............................. 109
by Büyükdere, out of Marmaris ...................................................... 109
by Kaneko, out of Marquıse............................................................ 109
by Arizona Red (USA), out of Marseıllaıse .................................... 109
by Lion Heart (USA), out of Mary Kies (USA).............................. 109
by Toruk Macto (IRE), out of Master Plan ..................................... 110
by Prınce Of Eulleup, out of Mataoka ............................................ 110
by Zanjero (USA) , out of Match Point (USA) ............................... 110
by After Market (USA), out of Matruşka........................................ 110
by Cuvee (USA) , out of Mean Machıne ........................................ 110
by Zanjero (USA) , out of Medora Leigh (USA) ............................ 111
by Banknote (GB), out of Melancholy............................................ 111
by Zanjero (USA) , out of Melekhanım .......................................... 111
by Banknote (GB), out of Melıa ..................................................... 111
by Win River Win (USA), out of Melodıc Mıstress ....................... 112
by Lion Heart (USA), out of Melody Maker .................................. 112
by Luxor, out of Memory And Magic (USA) ................................. 112
by Rey De Cafe (USA), out of Mercan Deniz ................................ 112
by Country Reel (USA), out of Mereto........................................... 112
by Yonaguska (USA), out of Merihcan (USA)............................... 112
by Yonaguska (USA), out of Merriment (USA) ............................ 112
by Lion Heart (USA), out of Mıa Adrıana ...................................... 113
by Anatoly, out of Midcorktarmac (IRE)........................................ 113
by Mali, out of Midnight Chimes (USA) ........................................ 113
by Victory Gallop (CAN), out of Mırabaı....................................... 114
by Rıo De Janeıro, out of Mıramanee ............................................. 114
by Win River Win (USA), out of Mısawa ...................................... 114
by Kurtiniadis (IRE), out of Mıss Akdoğan ................................... 114
by Tony Montana, out of Mıss Canan............................................. 114
by Yonaguska (USA), out of Mıss Ceylan...................................... 114
by Bosporus (IRE), out of Mıss Classıcal ....................................... 115
by Adonise, out of Mıss Çakar ....................................................... 115
by Rey De Cafe (USA), out of Mıss Danger................................... 115
by After Market (USA), out of Mıss Despına ................................. 115
by Always A Classic (CAN), out of Mıss Dıana ............................ 115
by Mendip (USA), out of Mıss Dısco ............................................. 115
by Dehere (USA), out of Mıss Dream ............................................ 115
by Cuvee (USA) , out of Miss Ekinoks (GB) ................................. 115
by Talip Han (IRE), out of Mıss Frısky .......................................... 115
by Victory Gallop (CAN), out of Mıss Ignata ................................ 115
by Monte Negro, out of Mıss Independent ..................................... 116
by Perfect Storm, out of Mıss Judge ............................................... 116
by Astrakhan, out of Mıss Kader .................................................... 116
by Perfecto, out of Mıss Lady......................................................... 116
by After Market (USA), out of Mıss No ......................................... 116
by Leventcan, out of Mıss Olga ...................................................... 116
by Talip Han (IRE), out of Mıss Pılot............................................. 117
by Talip Han (IRE), out of Mıss Sural............................................ 117
by Faırson, out of Miss Susie Q (USA) .......................................... 117
by Zanjero (USA) , out of Mıss Truth............................................. 117
by Pressing (IRE), out of Mıssy Ellıott........................................... 117
by Halicarnassus (IRE), out of Mindari .......................................... 117
by Country Reel (USA), out of Minella.......................................... 117
by Win River Win (USA), out of Miniş.......................................... 117
by Sports Hero (USA), out of Mircan Hatun .................................. 118
by Faırson, out of Mirsultan............................................................ 118
by Scream To Scream (IRE), out of Misafir (IRE) ......................... 118
by Win River Win (USA), out of Mohıto ....................................... 118
by Victory Gallop (CAN), out of Moldova (USA) ......................... 118
by Sri Pekan (USA), out of Momentum.......................................... 118
by Domıno Effect, out of Mono Romantıca.................................... 118
by Mendip (USA), out of Montemira ............................................. 119
by Pressing (IRE), out of Moon Crest (IRE)................................... 119
by Lion Heart (USA), out of Moonşerose....................................... 119
by Anatoly, out of Moontan (IRE).................................................. 119
by Dai Jin (GB), out of Mosquera's Rock (IRE) ............................. 119
218
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
by Scarface, out of Mother Cat ....................................................... 119
by Agresivo (USA), out of Munu The Angel.................................. 120
by Take Charge Indy (USA), out of Musical High (IRE) ............... 120
by Dr Fong (USA) , out of Muwajaha (GB) ................................... 120
by Kaneko, out of Mügide .............................................................. 120
by Eagle Eyed (USA), out of My Aprıl Raın .................................. 121
by Kurtiniadis (IRE), out of My Cellıst ......................................... 121
by Tıght End, out of My Cherub..................................................... 121
by Abdulçakar (IRE), out of My Crazy Aunt.................................. 121
by Kurtiniadis (IRE), out of My Crazy Gırl................................... 121
by Invasion (IRE), out of My Gold Gırl ......................................... 122
by Country Reel (USA), out of My Jade......................................... 122
by Rey De Cafe (USA), out of My Lavınıa .................................... 122
by Pressing (IRE), out of My Lıfe .................................................. 122
by Lion Heart (USA), out of My Madonna..................................... 122
by Pressing (IRE), out of My Precıous Gırl .................................... 123
by Yavuzkaya, out of Mybelle........................................................ 123
by Pressing (IRE), out of Mystıcal Falls ......................................... 123
by Native Khan (FR), out of Mythical Girl (USA) ......................... 123
by Derviş Ağa, out of Nağme ......................................................... 123
by After Market (USA), out of Narcıssus ....................................... 124
by Scarface, out of Natagora........................................................... 124
by Luxor, out of Natıve Lady ......................................................... 124
by Mendip (USA), out of Native Queen (FR)................................. 124
by Banknote (GB), out of Nefes ..................................................... 125
by Sri Pekan (USA), out of Nenagh (IRE)...................................... 125
by Luxor, out of Neniş.................................................................... 125
by All The Good (IRE), out of Nevada Princess (IRE)................... 125
by Divine Light (JPN), out of Nevayın ........................................... 126
by Adonise, out of Never Back Down ............................................ 126
by Cuvee (USA) , out of Never Say................................................ 126
by Karabeyhan (GB), out of Never Touch Me................................ 126
by Yonaguska (USA), out of Nevinov............................................ 126
by Indigo Red (GB), out of New Dancer ........................................ 126
by After Market (USA), out of New Sural...................................... 126
by Lion Heart (USA), out of Nıce Of Tıme .................................... 127
by Dr Fong (USA) , out of Night Maiden (USA) ........................... 127
by Win River Win (USA), out of Nıghtıngale ................................ 127
by Scarface, out of Nıjınska............................................................ 127
by Savsat (IRE), out of Nıle Green ................................................. 127
by Toruk Macto (IRE), out of Nimble Fantasy (USA) ................... 127
by Pardon (FR), out of Nıobe ......................................................... 127
by Victory Gallop (CAN), out of Nihalim ...................................... 128
by Kurtiniadis (IRE), out of Nikiniki............................................. 128
by Win River Win (USA), out of Nilay Sultan ............................... 128
by Halicarnassus (IRE), out of Niran.............................................. 128
by Pressing (IRE), out of No Comment .......................................... 128
by Talip Han (IRE), out of No More Strıke .................................... 128
by Black Bıshop, out of No Problem .............................................. 128
by Rey De Cafe (USA), out of Noche Cool.................................... 129
by Green Gönen, out of Nofret ....................................................... 129
by Mendip (USA), out of Noısette.................................................. 129
by Vento, out of Nokta (IRE) ......................................................... 129
by Bosporus (IRE), out of Norma ................................................... 129
by Scream To Scream (IRE), out of Norway Dancer...................... 129
by Luxor, out of Number Stone ...................................................... 130
by Mendip (USA), out of Numerus Clausus (FR)........................... 130
by Zanjero (USA) , out of Nuni ...................................................... 130
by Three Valleys (USA), out of Nur Cemal.................................... 130
by Rey De Cafe (USA), out of Nurçem (IRE) ................................ 130
by Transacoustıc, out of Nursu ....................................................... 130
by Victory Gallop (CAN), out of Nurşo ......................................... 130
by Abhazyalı, out of Nü Pera.......................................................... 131
by Expansion (USA), out of Ocean Lady ....................................... 131
by Adonise, out of Olanas............................................................... 131
by Powerscourt (GB), out of Olıve Garden..................................... 131
by Country Reel (USA), out of Olıve Lady .................................... 131
219
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
gr,
ch,
gr,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
by Win River Win (USA), out of One Cool Lady........................... 132
by Powerscourt (GB), out of Only One .......................................... 132
by Artie Schiller (USA), out of Orange Crush (USA) .................... 133
by Victory Gallop (CAN), out of Orıent Brıde ............................... 133
by Luxor, out of Orıental ................................................................ 133
by Kurtaran (IRE), out of Orsa (IRE) ............................................ 133
by Yonaguska (USA), out of Orse Gül ........................................... 133
by Cuvee (USA) , out of Ostopet (IRE) .......................................... 134
by Halicarnassus (IRE), out of Otaki (IRE) .................................... 134
by Kantharos (USA), out of Our Rumba (USA) ............................. 134
by Azaraks, out of Ova Güzeli........................................................ 134
by Artie Schiller (USA), out of Over Andover (USA).................... 134
by Torok (IRE), out of Özden Sultan.............................................. 134
by Değirmendereli, out of Özkarde................................................. 135
by Dai Jin (GB), out of Padme........................................................ 135
by Torok (IRE), out of Pallina (GB) ............................................... 135
by Faırson, out of Palovit................................................................ 135
by Bosporus (IRE), out of Pangea .................................................. 136
by Champs To Champs, out of Paradıse Rıver ............................... 136
by Kaneko, out of Parisienne (IRE) ................................................ 136
by Mendip (USA), out of Parıstambul ............................................ 137
by Kurtiniadis (IRE), out of Parlakkız ........................................... 137
by Dinyeper (GB), out of Parvati.................................................... 137
by Shakespearean (IRE), out of Passing Cloud (FR) ...................... 137
by Kurtiniadis (IRE), out of Pelinşah............................................. 137
by Motivator (GB), out of Penelopiad (IRE) .................................. 137
by Cuvee (USA) , out of Perfect Choıce......................................... 138
by Cuvee (USA) , out of Perfect Style ............................................ 138
by Dr Fong (USA) , out of Pergola (GB) ........................................ 138
by Agresivo (USA), out of Pharma West (USA) ............................ 138
by Cuvee (USA) , out of Phenomena.............................................. 138
by Talip Han (IRE), out of Pıetra Quex .......................................... 139
by Motivator (GB), out of Pingus (GB) .......................................... 139
by Adonise, out of Pınk Lady ......................................................... 139
by Toruk Macto (IRE), out of Piombo (IRE).................................. 139
by Victory Gallop (CAN), out of Platonic Chat (IRE).................... 139
by Dai Jin (GB), out of Polente....................................................... 139
by Win River Win (USA), out of Porto Venere (IRE) .................... 140
by Country Reel (USA), out of Posadas (USA) .............................. 140
by Bosporus (IRE), out of Power Of Gırl ....................................... 140
by Kaneko, out of Precious Pearl (IRE).......................................... 140
by Lion Heart (USA), out of Prenses Göksu................................... 140
by Pressing (IRE), out of Prenses Monıca ...................................... 141
by Luxor, out of Prenses Tülin ....................................................... 141
by Torok (IRE), out of Prenseslerin Dansı...................................... 141
by Talip Han (IRE), out of Priera Menta (IRE) .............................. 141
by Scarface, out of Prımadonna ...................................................... 141
by Siyouni (FR), out of Prime Classique (USA)............................. 141
by Dai Jin (GB), out of Prıncess Funda .......................................... 141
by Astrakhan, out of Prıncess Özden .............................................. 142
by Country Reel (USA), out of Prıncess Rollın .............................. 142
by Kaneko, out of Princess Zahra (IRE) ......................................... 142
by Halicarnassus (IRE), out of Prıncesse Gulch ............................. 142
by Torok (IRE), out of Prıvate Protectıon....................................... 142
by Cuvee (USA) , out of Promenade Again (USA) ........................ 142
by Victory Gallop (CAN), out of Promıse Me Gold ....................... 142
by Kaneko, out of Proserpine (GB) ................................................ 143
by Bosporus (IRE), out of Psinef .................................................... 143
by Kaneko, out of Puddıng ............................................................. 143
by Win River Win (USA), out of Pure Face ................................... 143
by Adonise, out of Purple Tıme ...................................................... 143
by Rey De Cafe (USA), out of Pusu ............................................... 143
by Rey De Cafe (USA), out of Qountm Gırl................................... 143
by Kıng's Pleasure, out of Queen Nala (AUS) ................................ 143
by Büyükdere, out of Queen Of Eagles .......................................... 143
by Dai Jin (GB), out of Queen Of Vandamme................................ 144
by Pressing (IRE), out of Queen Red.............................................. 144
220
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
by Denman (AUS), out of Queen Regent (USA) ............................ 144
by Luxor, out of Quıck Lady .......................................................... 145
by Kıng Bıshop, out of Rachel Corrıe............................................. 145
by Kurtiniadis (IRE), out of Racing Heart (GB) ............................ 145
by Scream To Scream (IRE), out of Racing Heart (USA) .............. 145
by Talip Han (IRE), out of Radıkal Gırl ......................................... 145
by Zanjero (USA) , out of Radıkal Prenses..................................... 145
by Rey De Cafe (USA), out of Rafia .............................................. 145
by Luxor, out of Ramzia (IRE) ....................................................... 146
by Indigo Red (GB), out of Rana Sultan......................................... 146
by Tony Montana, out of Rapunzel ................................................ 146
by Tagula (IRE), out of Rashfa (GB).............................................. 146
by Scream To Scream (IRE), out of Rastaban ................................ 146
by Sheer Honor, out of Razarun...................................................... 147
by Kaneko, out of Real Gırl ............................................................ 147
by Banknote (GB), out of Real Love .............................................. 147
by Teksas Hasan, out of Red Devıl................................................. 147
by Powerscourt (GB), out of Red Fact............................................ 147
by Powerscourt (GB), out of Red Fısh............................................ 147
by Matador Yaşar, out of Red Rabbıt ............................................. 147
by Torok (IRE), out of Red Salvia (GB) ......................................... 147
by Rıo De Janeıro, out of Red Wıne ............................................... 148
by Arizona Red (USA), out of Redrock.......................................... 148
by Scarface, out of Reds Attack...................................................... 148
by Torok (IRE), out of Regına ........................................................ 148
by Rey De Cafe (USA), out of Rehvan........................................... 148
by Kizilmurat (IRE), out of Reıne Rose.......................................... 148
by After Market (USA), out of Relatively Quiet (IRE)................... 149
by Bosporus (IRE), out of Relatıves Joy......................................... 149
by Sri Pekan (USA), out of Relatıvısta ........................................... 149
by Cuvee (USA) , out of Remy Red (USA) .................................... 149
by Astrakhan, out of Resume (IRE)................................................ 149
by Kaneko, out of Revan Kızı......................................................... 149
by Kurtiniadis (IRE), out of Reyareya ........................................... 149
by Victory Gallop (CAN), out of Rhapsody In Blue....................... 149
by Bosporus (IRE), out of Rıgel ..................................................... 149
by Win River Win (USA), out of Rısotto........................................ 150
by After Market (USA), out of Rıver Emotıon ............................... 150
by Win River Win (USA), out of Rıver Glıtter ............................... 150
by Sports Hero (USA), out of Rıver Lıght ...................................... 150
by Torok (IRE), out of Rodelında ................................................... 150
by Victory Gallop (CAN), out of Rokoko....................................... 150
by Yonaguska (USA), out of Romantıcally .................................... 150
by Derviş Ağa, out of Romarın....................................................... 150
by Perfect Storm, out of Rose Bay.................................................. 151
by Bosporus (IRE), out of Rose De Normandie (FR) ..................... 151
by Victory Gallop (CAN), out of Rosetta ....................................... 151
by Into Mischief (USA), out of Round Trip Flight (USA).............. 151
by Powerscourt (GB), out of Roxie Hart (IRE) .............................. 151
by Cuvee (USA) , out of Roxy........................................................ 151
by Dr Fong (USA) , out of Royal Navy .......................................... 152
by Kizilmurat (IRE), out of Run Baby Run .................................... 152
by Cape Blanco (IRE), out of Run For Love (USA) ....................... 152
by Pressing (IRE), out of Run Hard ................................................ 153
by Win River Win (USA), out of Rusalka ...................................... 153
by Talip Han (IRE), out of Russıan Rulet....................................... 153
by Lion Heart (USA), out of Rüya Kızım....................................... 153
by Cuvee (USA) , out of Saada One (IRE) ..................................... 153
by Dai Jin (GB), out of Sabbath (USA) .......................................... 153
by Bosporus (IRE), out of Sabin..................................................... 153
by Dr Fong (USA) , out of Saçakli (IRE) ....................................... 154
by Victory Gallop (CAN), out of Sadalbari .................................... 154
by Torok (IRE), out of Sadlerıa ...................................................... 154
by Teksas Hasan, out of Safarı Gırl ................................................ 154
by Rey De Cafe (USA), out of Safin (GB) .................................... 154
by Win River Win (USA), out of Saga (USA)................................ 155
by Lion Heart (USA), out of Saga Bella (IRE) ............................... 155
221
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
by Değirmendereli, out of Sahra ..................................................... 155
by Kaneko, out of Saichania (GB) .................................................. 155
by Anatoly, out of Saira .................................................................. 155
by Lion Heart (USA), out of Sala (USA)........................................ 155
by Toruk Macto (IRE), out of Salonnahe (GER) ............................ 155
by Pressing (IRE), out of Sam Gırl ................................................. 156
by Win River Win (USA), out of Samotracia (IRE) ....................... 156
by Dr Fong (USA) , out of San Juan Lady...................................... 156
by After Market (USA), out of San Roberta (GB) .......................... 156
by Toruk Macto (IRE), out of Sarayın Sultanı................................ 157
by Cuvee (USA) , out of Sardes (IRE)............................................ 157
by Dai Jin (GB), out of Sarıçal ....................................................... 157
by Zanjero (USA) , out of Satana ................................................... 157
by Scream To Scream (IRE), out of Satya (USA) .......................... 157
by Zanjero (USA) , out of Sausalıto................................................ 157
by Rey De Cafe (USA), out of Savage Cat ..................................... 157
by Banknote (GB), out of Scarlet Rose........................................... 158
by Pressing (IRE), out of Scream Of Nıght .................................... 158
by Gladyatör, out of Sea Bıskuıt..................................................... 158
by Lion Heart (USA), out of Seacleef (FR) .................................... 158
by Boğaziçi, out of Second Chance ................................................ 158
by Dai Jin (GB), out of Sehar ......................................................... 159
by Luxor, out of Seismo (GB) ........................................................ 159
by Bin Ajwaad (IRE), out of Selcan (USA)................................... 159
by Kaneko, out of Selda's Girl (IRE) .............................................. 159
by Win River Win (USA), out of Selin Sultan................................ 159
by Win River Win (USA), out of Selma ......................................... 160
by Harputlu Gaggoş, out of Seluş ................................................... 160
by Bors, out of Sema....................................................................... 160
by Zanjero (USA) , out of Seniha Sultan ........................................ 160
by Transacoustıc, out of September Dancer.................................... 160
by Country Reel (USA), out of Serval ............................................ 161
by After Market (USA), out of Setryn ............................................ 161
by Mendip (USA), out of Shahaamah (IRE)................................... 162
by Toruk Macto (IRE), out of Shanti (GER) .................................. 162
by Native Khan (FR), out of Shark Bay (GB)................................. 162
by Kadir Baba, out of Sharon (HUN) ............................................. 162
by Cuvee (USA) , out of Shaw Avenue .......................................... 162
by Win River Win (USA), out of She Gossıp ................................. 162
by Pressing (IRE), out of She Hero................................................. 162
by Scarface, out of She Wadi Wadi (GB) ....................................... 163
by Sri Pekan (USA), out of Shıero.................................................. 163
by After Market (USA), out of Shınıng Gold ................................. 163
by Perfecto, out of Show Play......................................................... 163
by Sarsılmaz, out of Sıbıla .............................................................. 163
by Roderic O'connor (IRE), out of Sightseer (USA)....................... 163
by Invasion (IRE), out of Sıla Kız .................................................. 164
by Perfect Storm, out of Silent Oasis (GB) ..................................... 164
by Zanjero (USA) , out of Silistic (USA) ....................................... 164
by Dr Fong (USA) , out of Sılk....................................................... 164
by Duke Of Marmalade (IRE), out of Silver Dip (GB)................... 164
by Halicarnassus (IRE), out of Silver Girl (IRE) ............................ 164
by Kaneko, out of Silver Meter (IRE)............................................. 164
by Anatoly, out of Sılver Queen ..................................................... 164
by Lion Heart (USA), out of Sımply Glorıous................................ 165
by Win River Win (USA), out of Single Factor (USA) .................. 165
by Oğlumemre, out of Sırça Bebek................................................. 165
by Kaneko, out of Sırnaşık.............................................................. 165
by Win River Win (USA), out of Silva........................................... 165
by After Market (USA), out of Sinemnaz ....................................... 166
by Derviş Ağa, out of Sinemtay...................................................... 166
by Victory Gallop (CAN), out of Sipse .......................................... 166
by Kadir Baba, out of Siverek Hanımı............................................ 166
by Torok (IRE), out of Skill (GER) ................................................ 166
by Victory Gallop (CAN), out of Sky Beauty................................. 166
by Speedy Wolf, out of Sky Is The Lımıt ....................................... 166
by Kurtiniadis (IRE), out of Sky Tornado (USA) .......................... 166
222
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
gr,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
gr,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
by Topor, out of Smart Red (GB) ................................................... 167
by Kurtiniadis (IRE), out of Smarty Face ...................................... 167
by Dai Jin (GB), out of Snoozy Tımes............................................ 167
by Native Khan (FR), out of Snow Whıte....................................... 167
by Rey De Cafe (USA), out of Snowdrop....................................... 167
by Agresivo (USA), out of Solfejs Gırl .......................................... 167
by Win River Win (USA), out of Solıtaıre...................................... 168
by Talip Han (IRE), out of Son Düzlük .......................................... 168
by After Market (USA), out of Songthrush (USA) ......................... 168
by Fernando, out of Sonnuşka ........................................................ 168
by Torok (IRE), out of Sopran ........................................................ 168
by Dai Jin (GB), out of Sort (GB)................................................... 168
by Kaneko, out of Sound Of Success.............................................. 168
by Aleko, out of South Center ........................................................ 169
by Yavuz Star, out of Soviet Weapon (IRE)................................... 169
by Torok (IRE), out of Spanish Song (USA) .................................. 169
by Lion Heart (USA), out of Sparklıng........................................... 169
by Cuvee (USA) , out of Specıal Rock ........................................... 169
by Banknote (GB), out of Speed For (IRE) .................................... 169
by Mendip (USA), out of Speranza ................................................ 169
by Victory Gallop (CAN), out of Spontane .................................... 170
by Perfect Storm, out of Spot.......................................................... 170
by Dai Jin (GB), out of Sprıng Fıre ................................................ 170
by Kaneko, out of Sprıng Gırl......................................................... 170
by Son Of Sun, out of Sprıng Green ............................................... 170
by Torok (IRE), out of Staınless ..................................................... 170
by Lion Heart (USA), out of Stands To Reason (USA) .................. 170
by Lion Heart (USA), out of Star Bike ........................................... 171
by Powerscourt (GB), out of Star Flicker (CAN) ........................... 171
by Scream To Scream (IRE), out of Star Of Nehir ......................... 171
by Kaneko, out of Starbust.............................................................. 171
by Dr Fong (USA) , out of Starlarks (IRE) ..................................... 171
by Halicarnassus (IRE), out of Starlıt ............................................. 171
by Munnings (USA), out of Start The Band (USA)........................ 171
by Einstein (BRZ), out of Starunna (USA) ..................................... 172
by Victory Gallop (CAN), out of Starvalla (FR)............................. 172
by After Market (USA), out of Steel Gırl ....................................... 172
by Invasion (IRE), out of Stella Gold ............................................. 172
by Robredo, out of Stella Rossa (IRE)............................................ 172
by Pressing (IRE), out of Step Sıster .............................................. 172
by Native Khan (FR), out of Sterna Beringa (GER) ....................... 172
by Pargalı, out of Sterna Hermina (GER) ....................................... 172
by Lion Heart (USA), out of Strıke Force....................................... 173
by Victory Gallop (CAN), out of Strong Hope ............................... 173
by Invasion (IRE), out of Sue ......................................................... 173
by Astrakhan, out of Suelınn .......................................................... 173
by Scream To Scream (IRE), out of Summer Queen ...................... 174
by Black Bıshop, out of Sumru....................................................... 174
by Cuvee (USA) , out of Sun Cat.................................................... 174
by Cuvee (USA) , out of Sun Shines East (USA) ........................... 174
by Zanjero (USA) , out of Sun Storm ............................................. 174
by Kadir Baba, out of Sunday's Chapel (IRE) ................................ 174
by Kaneko, out of Sunny Gırl ......................................................... 175
by Victory Gallop (CAN), out of Super One .................................. 175
by Elusive City (USA), out of Sur Ma Vie (USA).......................... 175
by Oğlumemre, out of Sümeyra Hanım .......................................... 175
by Agresivo (USA), out of Sweet Alıbı .......................................... 175
by Win River Win (USA), out of Sweet Falcon.............................. 176
by Kaneko, out of Sweet Name (USA) ........................................... 176
by Country Reel (USA), out of Sweetest ........................................ 176
by Cuvee (USA) , out of Sweety Gırl ............................................. 176
by Lion Heart (USA), out of Swilly (USA) .................................... 176
by Lion Heart (USA), out of Şahinaz (GB) .................................... 176
by Country Reel (USA), out of Şamaş............................................ 177
by Talip Han (IRE), out of Şans Meleği ......................................... 177
by Değirmendereli, out of Şehrazat ................................................ 177
by Kaneko, out of Şemsenur ........................................................... 177
223
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
by Teeth To Teeth (IRE), out of Şimal ........................................... 177
by Kurtiniadis (IRE), out of Şin..................................................... 177
by Lion Heart (USA), out of Tadawul (USA)................................. 178
by Zanjero (USA) , out of Tale Of Mıne ........................................ 178
by After Market (USA), out of Tanamera....................................... 178
by Azaraks, out of Tanem............................................................... 178
by Anatoly, out of Tangocu ............................................................ 178
by Pressing (IRE), out of Tanyeri ................................................... 178
by Astrakhan, out of Taojan Prıncess ............................................. 178
by Always A Classic (CAN), out of Tarhan (IRE) ......................... 179
by Talip Han (IRE), out of Tarte Fine (FR) .................................... 179
by Cuvee (USA) , out of Taşçı Kızı................................................ 179
by After Market (USA), out of Tatar Dansçisi (IRE)...................... 179
by Faırson, out of Tatlıçağ .............................................................. 179
by Banknote (GB), out of Tayyareci (IRE)..................................... 179
by Scream To Scream (IRE), out of Tearful (USA)........................ 179
by Mali, out of Tek Star.................................................................. 180
by Country Reel (USA), out of Tekero (GB) .................................. 180
by Win River Win (USA), out of Tekyıldız.................................... 180
by All The Good (IRE), out of Teramo (IRE)................................. 180
by Three Valleys (USA), out of Terre De Sable (FR)..................... 180
by To Honor And Serve (USA), out of Texas Rush (USA) ............ 180
by Win River Win (USA), out of Texas Tea................................... 180
by Scream To Scream (IRE), out of Thank You Vet ...................... 181
by Luxor, out of The Company....................................................... 181
by Win River Win (USA), out of The End ..................................... 181
by Toruk Macto (IRE), out of Themıs ............................................ 181
by Luxor, out of Thınker Bell ......................................................... 181
by Çerko, out of Thırteen................................................................ 181
by Three Valleys (USA), out of Thirteen Tricks (USA) ................. 182
by Perfect Storm, out of Thunder Wolf .......................................... 182
by Luxor, out of Thyphon Gırl ....................................................... 182
by Dr Fong (USA) , out of Tıerra ................................................... 182
by Society Rock (IRE), out of Tincture (GB) ................................. 182
by Scream To Scream (IRE), out of Tislimeen (GB) ...................... 182
by After Market (USA), out of Tigris ............................................. 183
by Cuvee (USA) , out of Tijin ........................................................ 183
by Anatoly, out of Tokgözece......................................................... 183
by Toruk Macto (IRE), out of Tonnante (GB) ................................ 183
by Halicarnassus (IRE), out of Tony's Ridge (GB)......................... 183
by Speedy Wolf, out of Too Late.................................................... 183
by Azaraks, out of Top Royal ......................................................... 183
by Mendip (USA), out of Top Royelle (GB) .................................. 183
by Zanjero (USA) , out of Torunum Asya ...................................... 184
by Adonise, out of Torunum Beyza ................................................ 184
by Zoffany (IRE), out of Tory Brae Lulu (IRE).............................. 184
by Dai Jin (GB), out of Töm........................................................... 184
by Astrakhan, out of Tralee ............................................................ 184
by Scarface, out of Trani (USA) ..................................................... 184
by Scarface, out of Transatlantıc..................................................... 184
by Win River Win (USA), out of Trespasser .................................. 185
by Mendip (USA), out of Trickery (IRE) ....................................... 185
by Champs To Champs, out of Tropıc Star..................................... 185
by Lion Heart (USA), out of Truce (GB)........................................ 185
by Mendip (USA), out of Trueba.................................................... 185
by Astrakhan, out of Trysa.............................................................. 185
by Değirmendereli, out of Tugana .................................................. 186
by Tony Montana, out of Tulameen (UAE) .................................... 186
by Canford Cliffs (IRE), out of Turfsichore (FR) ........................... 186
by Inspector, out of Turkısh Delıght ............................................... 186
by Three Valleys (USA), out of Turtle Creek (USA) ..................... 186
by Agresivo (USA), out of Turunç (IRE) ....................................... 186
by Kurtiniadis (IRE), out of Tutta Bella ........................................ 186
by Dai Jin (GB), out of Tuya Naz ................................................... 186
by Win River Win (USA), out of Twıst Of Faıth............................ 186
by Scarface, out of Two Turn ......................................................... 187
by Church Pictures (GB), out of Uğurum ....................................... 187
224
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
gr,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
gr,
ch,
b,
b,
b,
ch,
gr,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
by Yonaguska (USA), out of Umutlu ............................................. 187
by Cowboy Cal (USA), out of Uncork (USA) ................................ 187
by Victory Gallop (CAN), out of Undercover Soldier (USA) ........ 187
by No Lımıte, out of Utopıa............................................................ 188
by Prınce Of Eulleup, out of Ülkü Hoca ......................................... 188
by Expansion (USA), out of Valentine Mine (USA) ...................... 188
by Dr Fong (USA) , out of Valerie (GB) ........................................ 188
by Scarface, out of Vandrere .......................................................... 188
by Lion Heart (USA), out of Vanilya.............................................. 189
by Native Khan (FR), out of Varanası ............................................ 189
by Dr Fong (USA) , out of Vaselina (USA).................................... 189
by Cuvee (USA) , out of Velo Breeze............................................. 189
by Faırson, out of Veloblıtz ............................................................ 189
by Sea Hero (USA), out of Veloce ................................................. 189
by Sri Pekan (USA), out of Vendela............................................... 189
by Leventcan, out of Venezıa ......................................................... 189
by Lion Heart (USA), out of Venüskızı .......................................... 190
by Three Valleys (USA), out of Very Social (IRE) ........................ 190
by Kaneko, out of Vettori Call (GB)............................................... 190
by Scarface, out of Viane (FR) ....................................................... 190
by Toruk Macto (IRE), out of Vıctorıas Sılence ............................. 190
by Adonise, out of Vıctorıum ......................................................... 190
by Pressing (IRE), out of Vıctorys Dream ...................................... 191
by Expansion (USA), out of Villa Margurite (USA) ...................... 191
by Sports Hero (USA), out of Vıola ............................................... 191
by Yavuzkaya, out of Visal (USA) ................................................. 191
by Divine Light (JPN), out of Vıva Regına ................................... 191
by Mendip (USA), out of Vincero .................................................. 191
by Cuvee (USA) , out of Volcanıc Lady......................................... 192
by Victory Gallop (CAN), out of Vox ............................................ 192
by Three Valleys (USA), out of Waadı........................................... 192
by Win River Win (USA), out of Waffle ........................................ 192
by Agresivo (USA), out of Wanga Dance ...................................... 192
by Win River Win (USA), out of Water Dancer ............................. 192
by Three Valleys (USA), out of Waterwild (FR) ............................ 192
by Mendip (USA), out of Wedding Gown (GB)............................. 192
by Dai Jin (GB), out of West Bound............................................... 193
by Win River Win (USA), out of Westernize (USA)...................... 193
by Win River Win (USA), out of Westwood Gırl........................... 193
by Bosporus (IRE), out of Whippoorwill (USA) ............................ 193
by Victory Gallop (CAN), out of Whitby Abbey (GB)................... 193
by Zanjero (USA) , out of Whıte Dıamond..................................... 193
by Bosporus (IRE), out of Whıte Flag ............................................ 193
by Native Khan (FR), out of Whıte Lıly ......................................... 193
by Luxor, out of Wıcked World...................................................... 193
by Zanjero (USA) , out of Windcall (GB) ...................................... 194
by Victory Gallop (CAN), out of Wıne Tıme ................................. 194
by Native Khan (FR), out of Without You (GB) ............................ 194
by Kaneko, out of Wonderfull Queen (IRE) ................................... 194
by Dream Ahead (USA), out of Write To Me (IRE)....................... 194
by Zanjero (USA) , out of Yağışım................................................. 195
by Arizona Red (USA), out of Yalçınrüzgar................................... 195
by Kaneko, out of Yalnızdam ......................................................... 195
by Divine Light (JPN), out of Yamis .............................................. 195
by All The Good (IRE), out of Yantra (GB) ................................... 195
by After Market (USA), out of Yaprak ........................................... 195
by Last Legend, out of Yarenkız..................................................... 195
by Rey De Cafe (USA), out of Yasemin Kız .................................. 195
by Pontıac, out of Yaz Yağmuru..................................................... 196
by Lion Heart (USA), out of Yeso (IRE) ........................................ 196
by Perfect Storm, out of Yeşilova ................................................... 196
by Yonaguska (USA), out of Yeşilyurtlum..................................... 196
by Kaneko, out of Yıldızhanım....................................................... 196
by Abdulçakar (IRE), out of Yoldaş ............................................... 196
by Popular Demand, out of Yolgeçen Starı .................................... 196
by Lion Heart (USA), out of Yosun................................................ 196
by Perfecto, out of Youdrivesmecrazy (USA) ................................ 196
225
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
2015,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
by Toruk Macto (IRE), out of Zalasultan........................................ 197
by Dabirsim (FR), out of Zareen (GER) ......................................... 197
by Lion Heart (USA), out of Zaylah (USA).................................... 197
by Native Khan (FR), out of Zeynep Hanım................................... 198
by Always A Classic (CAN), out of Zeyno .................................... 198
by Kıng's Pleasure, out of Zeynom (IRE) ....................................... 198
by Perfect Storm, out of Zihuatanejo (GB) ..................................... 198
by Yonaguska (USA), out of Zişan (IRE)....................................... 198
by Dr Fong (USA) , out of Zifona .................................................. 198
by Sri Pekan (USA), out of Zilcihan............................................... 198
by Pressing (IRE), out of Zonpa (IRE) .......................................... 198
by Banknote (GB), out of Zorbike .................................................. 199
by Cuvee (USA) , out of Zümrüt Göz............................................. 199
226
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A STAR IS GORN (USA) -----------------------------1
AAPIN----------------------------------------------------1
ABİDE TEYZE------------------------------------------1
ABİMİN HEDİYESİ -----------------------------------1
ABRASIVE (USA) -------------------------------------1
ABREAS -------------------------------------------------1
ABROSIVE -------------------------------------------- 68
ABSOLUTE STAR -------------------------------------1
ABUHAYAT --------------------------------------------1
ABYSSE (GB) ------------------------------------------1
ABZAGU (IRE) -----------------------------------------1
ACOUSTIC ----------------------------------------------1
ACOUSTIC BABY -------------------------------------1
ACQUAVITA -------------------------------------------2
ACTIONMAX-------------------------------------------2
AD VICTORIAM (IRE) -------------------------------2
ADALIKIRI (GB)---------------------------------------2
ADAMANT----------------------------------------------2
ADAU ----------------------------------------------------2
ADEL BİHİLİ -------------------------------------------2
ADELYA----------------------------------------------- 85
ADIYOK ----------------------------------------------- 12
ADİLE TEYZE------------------------------------------2
ADORABLE---------------------------------------------2
ADVENTURE DAY -----------------------------------2
AEGEAN BREEZE----------------------------------129
AFRICAN SUNDANCE (USA) ----------------------2
AFTER DEAD ---------------------------------------- 98
AGA PİMU ----------------------------------------------2
AGENT PROVOCATEUR ----------------------------3
AGIEL (FR)----------------------------------------------3
AGILITY GAME (ITY) -------------------------------3
AĞA'S JOY ----------------------------------------------3
AĞAKIZI ------------------------------------------------3
AH TAMARA -------------------------------------------3
AHTOPOT --------------------------------------------- 29
AIR BORN-----------------------------------------------3
AIVALI---------------------------------------------------3
AJNUR ---------------------------------------------------3
AJWAAD CAN -----------------------------------------3
AKARSU-------------------------------------------------3
AKBALIKLI SILA -------------------------------------3
AKDAĞ --------------------------------------------------4
AKDERE----------------------------------------------- 30
AKINDAĞ --------------------------------------------- 71
AKKAYALI ---------------------------------------------4
AKMARAL----------------------------------------------5
AKODGÜZELİ -----------------------------------------4
AKOYA (IRE)-------------------------------------------4
AKRABA ------------------------------------------------4
AKREP KRAL ---------------------------------------159
AKSEL ---------------------------------------------------4
AKSİNYA -----------------------------------------------4
AKSUANA -------------------------------------------132
AKYAKALIKIZ -------------------------------------- 72
AKYAZILI ESRA --------------------------------------4
AKYAZILI İLKE ---------------------------------------4
AKYAZILI ÖZGE --------------------------------------4
AKYAZILI SILA ------------------------------------- 39
AKYAZILISEDA---------------------------------------4
AL KAMAH (USA) ------------------------------------4
ALAÇATI AĞASI --------------------------------------4
ALAKCAN -------------------------------------------- 99
ALAKUŞ-------------------------------------------------4
ALAMET (FR) ------------------------------------------5
ALAYNIA (IRE)----------------------------------------5
ALBATRAOZ ----------------------------------------131
ALBERICA --------------------------------------------- 5
ALBUSE---------------------------------------------- 188
ALCINA ------------------------------------------------- 5
ALÇİN ------------------------------------------------ 181
ALEKSANDRA ---------------------------------------- 5
ALESİS ----------------------------------------------- 184
ALESSIA ------------------------------------------------ 5
ALEV ALEV----------------------------------------- 138
ALEYNA ------------------------------------------------ 5
ALFABETA--------------------------------------------- 5
ALFUNUN (IRE) -------------------------------------- 5
ALHİLAL ----------------------------------------------- 5
ALIVE (GB) -------------------------------------------- 5
ALIZE (USA) ------------------------------------------- 5
ALİYE HATUN ---------------------------------------- 6
ALİZE---------------------------------------------------- 6
ALİZYA ------------------------------------------------- 6
ALKIONI ------------------------------------------------ 6
ALL GRAIN (GB) ------------------------------------- 6
ALL THE RED ----------------------------------------- 6
ALLEGRA ---------------------------------------------- 6
ALLIANCE LADY ------------------------------------ 6
ALLIANOI ---------------------------------------------- 6
ALLURE D'AMOUR (USA) ------------------------- 6
ALMELEK ---------------------------------------------- 6
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 7
ALMİDA ------------------------------------------------ 7
ALONG CAME MOLLY (GB) ---------------------- 7
ALOŞ ALOŞ -------------------------------------------- 7
ALOŞUM--------------------------------------------- 161
ALSEL --------------------------------------------------- 7
ALSEVİN------------------------------------------------ 7
ALSİNEM ----------------------------------------------- 7
ALTA GRACIA ---------------------------------------- 7
ALTES --------------------------------------------------- 7
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 7
ALTIN RENET ----------------------------------------- 7
ALTINCI HİS ------------------------------------------72
ALTUN FIRTINASI ----------------------------------- 7
ALWAYS A DREAM --------------------------------- 7
ALWAYS A WARRIOR------------------------------ 8
ALWAYS FUN ----------------------------------------- 8
ALWAYS LANTERN --------------------------------- 8
ALWAYS RUNNER ---------------------------------- 8
ALWAYS SUNNY ------------------------------------ 8
ALWAYS THE FIRST -------------------------------- 8
ALYA HATUN ----------------------------------------- 8
ALYANOI----------------------------------------------- 8
AMAN KAYA -----------------------------------------10
AMANDLA (IRE) ------------------------------------- 8
AMANDRA --------------------------------------------- 8
AMANOS KARTALI --------------------------------- 8
AMARILOU (FR) -------------------------------------- 8
AMASİS ------------------------------------------------- 9
AMASRA------------------------------------------------ 9
AMASTRIST ------------------------------------------- 9
AMASULTAN--------------------------------------- 106
AMATIS ------------------------------------------------- 9
AMAYA ------------------------------------------------- 9
AMAZING GRACE ----------------------------------- 9
AMED GÜZELİ ---------------------------------------43
AMED KIZI --------------------------------------------- 9
AMOR AMOR------------------------------------------ 9
AMRA (IRE) -------------------------------------------- 9
AMYGDALA ---------------------------------------- 185
ANA KRALİÇE ---------------------------------------- 9
ANARKALİ--------------------------------------------- 9
227
İNDEKS-Index
ANARZA FIRTINASI ---------------------------------9
ANATOLIAN ----------------------------------------- 10
ANATOLIAN BISHOP ------------------------------ 10
ANATOLIAN STORM ------------------------------ 38
ANAYURT -------------------------------------------- 10
ANDALUCIA ----------------------------------------- 10
ANDALUCIAN (GB) -------------------------------- 10
ANDELA----------------------------------------------- 80
ANEMON---------------------------------------------- 10
ANEMON GIRL -------------------------------------- 10
ANGEL EYES----------------------------------------- 10
ANGEL GIRL ----------------------------------------- 10
ANGEL OF RAIN ------------------------------------ 10
ANGEL RACHEL (USA) --------------------------- 10
ANGEL ZEYNO -------------------------------------- 10
ANGELA --------------------------------------------- 11
ANGRY BIRD ---------------------------------------- 11
ANIL BABA------------------------------------------133
ANKA KUŞU ----------------------------------------- 11
ANNA -------------------------------------------------- 11
ANNESLEY (IRE)------------------------------------ 11
ANOTHER LEGEND -------------------------------- 11
ANOTHER LIFE-------------------------------------- 11
ANOUCHKA------------------------------------------ 11
ANTILOP ---------------------------------------------- 11
ANTIPODES (USA)---------------------------------- 11
ANYELA----------------------------------------------- 11
APA AZA ---------------------------------------------104
APEX --------------------------------------------------- 11
ARABY (USA)---------------------------------------- 12
ARAGEL----------------------------------------------- 12
ARBADA ---------------------------------------------- 12
ARBİL -------------------------------------------------- 12
ARC EN CIEL----------------------------------------- 12
ARENA RUNNER------------------------------------ 21
ARFİNKIZI -------------------------------------------- 12
ARGIT-------------------------------------------------- 12
ARGULA ---------------------------------------------- 12
ARIA---------------------------------------------------- 12
ARIMAYA--------------------------------------------153
ARİFE -------------------------------------------------- 12
ARİSTAGÜL ------------------------------------------ 12
ARKUR ------------------------------------------------ 12
ARLI (IRE) -------------------------------------------- 12
ARMONDO ------------------------------------------- 85
ARRIVATA ------------------------------------------- 13
ARSOL ------------------------------------------------- 13
ARSULTANI ------------------------------------------ 13
ARSUZ ------------------------------------------------- 13
ARVİŞ -------------------------------------------------- 74
ARWA-------------------------------------------------- 13
ARYAM------------------------------------------------ 13
ARYUŞ------------------------------------------------- 13
AS DE COEUR --------------------------------------- 37
AS FLARE --------------------------------------------- 13
ASAFA (IRE)------------------------------------------ 13
ASAIR CRAFT --------------------------------------- 13
ASARTE ----------------------------------------------- 13
ASETON ----------------------------------------------- 13
ASFALYA --------------------------------------------- 14
ASHLEY ----------------------------------------------- 14
ASHLIE RHEY --------------------------------------- 14
ASHWAGANDHA ----------------------------------- 14
ASIA STAR ------------------------------------------- 14
ASIAN GIRL ------------------------------------------ 14
ASİ BABY --------------------------------------------- 14
ASİ VE MAVİ----------------------------------------- 14
ASİLANA ----------------------------------------------14
ASİLŞAH--------------------------------------------- 177
ASİLZADE---------------------------------------------14
ASLI GÜZEL ------------------------------------------14
ASORTİK ----------------------------------------------14
ASRIN TAYI ------------------------------------------15
ASTERION---------------------------------------------32
AŞKINA İSYANKAR --------------------------------15
ATABAŞ -----------------------------------------------15
ATAKAN HATUN -----------------------------------15
ATAKHANIM -----------------------------------------15
ATAY HATUN ----------------------------------------15
ATEN DREAM ----------------------------------------15
ATENFLEX --------------------------------------------15
ATEŞ ----------------------------------------------------15
ATEŞ HANIM -----------------------------------------15
ATEŞHATUN -----------------------------------------15
ATEŞİN KIZI ------------------------------------------15
ATHALIA ----------------------------------------------15
ATHENA -----------------------------------------------16
ATIPHA ------------------------------------------------16
ATLANTIC HIGH (GB) -----------------------------16
ATTENTION PLEASE-------------------------------16
ATTO ---------------------------------------------------16
AURORA LIGHTS (GB) ----------------------------16
AUTOMATIC CONTROL --------------------------16
AVRECH -----------------------------------------------16
AVSU ---------------------------------------------------67
AY CAAN -------------------------------------------- 181
AY KARAN--------------------------------------------16
AYANALI KIZ ----------------------------------------16
AYATLI ------------------------------------------------16
AYBEK HATUN --------------------------------------16
AYCEM-------------------------------------------------17
AYDOĞAN GÜLÜ --------------------------------- 124
AYLİN HANIM ---------------------------------------17
AYRILMA ZAMANI---------------------------------17
AYSAÇAN ---------------------------------------------17
AYSULTAN -------------------------------------------17
AYSUN HANIM --------------------------------------17
AYSUNUM ------------------------------------------ 131
AYŞA ---------------------------------------------------17
AYŞENİL-----------------------------------------------17
AYTOP HANIM --------------------------------------17
AYVA SARI -------------------------------------------17
AYYÜZLÜM ------------------------------------------17
AZADE ----------------------------------------------- 179
AZARENKA -------------------------------------------17
AZOLIA (IRE)-----------------------------------------18
AZUMİ--------------------------------------------------18
BABA ÇELTİK-------------------------------------- 154
BABA ÇİYAN -----------------------------------------30
BABA DİNO ----------------------------------------- 143
BABA KOMUTAN --------------------------------- 188
BABA KRAL ------------------------------------------53
BABA URAL ------------------------------------------71
BABAAVŞAR -----------------------------------------84
BABANIN OĞLU KEMAL -------------------------24
BABAROS ------------------------------------------- 166
BABBINO -------------------------------------------- 128
BABETTE ----------------------------------------------18
BABİLYON --------------------------------------------18
BABY KISS --------------------------------------------18
BACHELETTE (IRE) --------------------------------18
BACIM--------------------------------------------------18
BACK TO BACK (IRE)------------------------------18
BACKDRAFT (IRE)----------------------------------18
228
İNDEKS-Index
BADAHARE ------------------------------------------ 18
BADE--------------------------------------------------- 18
BADELAL --------------------------------------------- 18
BAGATEL --------------------------------------------- 18
BAJEE -------------------------------------------------- 19
BAK----------------------------------------------------- 19
BAKHTAWAR (IRE) -------------------------------- 19
BAKUR ------------------------------------------------ 76
BALABAN -------------------------------------------- 23
BALAHATUN ---------------------------------------- 16
BALAHE (USA) -------------------------------------- 19
BALBADEM -----------------------------------------157
BALENCIAGA --------------------------------------- 19
BALERİNA-------------------------------------------- 19
BALİYA------------------------------------------------ 19
BALLIAMO (IRE)------------------------------------ 19
BALPINAR -------------------------------------------- 19
BANDİL------------------------------------------------ 19
BANKSY-------------------------------------------------4
BARB WIRE (IRE)----------------------------------- 19
BARBAR KRAL-------------------------------------- 91
BARLETTA ------------------------------------------- 19
BARNAMUTI----------------------------------------- 20
BAROŞ ------------------------------------------------- 89
BARTOYA -------------------------------------------- 20
BASHIR BIL ZAIN (GB)---------------------------- 20
BASİRET ---------------------------------------------158
BASRALI ---------------------------------------------- 13
BAŞAR ------------------------------------------------171
BAŞKIZ ------------------------------------------------ 20
BAŞTEPELİ ------------------------------------------- 20
BAYONETTE ----------------------------------------- 20
BAYRAMPAŞALI ----------------------------------156
BE BOP ALOHA (GB) ------------------------------ 20
BE HAVE ---------------------------------------------- 20
BE NASTY -------------------------------------------- 20
BE SMART -------------------------------------------- 20
BEATRIX (IRE) -------------------------------------- 20
BEATTE JUICE--------------------------------------- 20
BEAUTIFUL LIL (USA) ---------------------------- 20
BEAUTY MİDA -------------------------------------- 21
BEBEK CAFE----------------------------------------- 21
BEDTIME STORY (USA) -------------------------- 21
BEELINE ---------------------------------------------- 21
BEFORE ME ------------------------------------------ 21
BEFUDDELED (USA)------------------------------- 21
BEG ----------------------------------------------------114
BEKMEZGÜL ---------------------------------------- 21
BEKMEZKIZ------------------------------------------ 21
BELGİNİM -------------------------------------------- 21
BELİN -------------------------------------------------- 21
BELİT -------------------------------------------------- 21
BELLA CAVALLO ---------------------------------- 93
BELLA HENNA -------------------------------------- 21
BELLA MIA------------------------------------------- 22
BELLA RAGAZZA ---------------------------------- 22
BELLA SOLARE ------------------------------------- 22
BELLE EPOCH (GB) -------------------------------- 22
BELLE EPOQUE ------------------------------------- 22
BELLEGARDE --------------------------------------- 22
BELLEVUE ------------------------------------------- 22
BELLINI ROSE (IRE) ------------------------------- 22
BELVEDERE ----------------------------------------- 22
BEN-U-SEN ------------------------------------------- 22
BENEDICT -------------------------------------------- 22
BENEKLİKIZ ----------------------------------------- 22
BERAY TÜTÜN -------------------------------------- 22
BERİL---------------------------------------------------98
BERİLNAZ---------------------------------------------23
BERİTAN ----------------------------------------------66
BERMUDA --------------------------------------------23
BERNICE-----------------------------------------------23
BERRAKSU -------------------------------------------23
BERRIYMA (FR) -------------------------------------23
BERRİN ------------------------------------------------23
BERSUDE----------------------------------------------23
BERTINORO ------------------------------------------23
BERVA -------------------------------------------------23
BESRA--------------------------------------------------23
BEST CLASS ------------------------------------------23
BEST MODEL-----------------------------------------23
BEST OF ANGEL-------------------------------------24
BEST OF PELİN ------------------------------------ 109
BEST QUEEN -----------------------------------------24
BEST ROYAL -----------------------------------------24
BEST STEEL ------------------------------------------24
BEVERLY DANCER --------------------------------24
BEVERLY HILLS ------------------------------------24
BEYAZ SU ---------------------------------------------24
BEYAZ YÜZ ------------------------------------------24
BEYKIZ ------------------------------------------------24
BEYONCE ---------------------------------------------24
BEYOND CLOUDES --------------------------------24
BIELLA-------------------------------------------------24
BIG BET---------------------------------------------- 163
BIG BLUE-------------------------------------------- 196
BIG DANCE -------------------------------------------84
BIG HOPE----------------------------------------------25
BIG STAR ----------------------------------------------25
BIMINI BREEZE (CAN) ----------------------------25
BIN QUEST --------------------------------------------25
BIRTHDAY GIRL ------------------------------------25
BİANA ------------------------------------------------ 135
BİNA KANTOS ------------------------------------- 147
BİR BEN STAR ---------------------------------------25
BİR DAHA ---------------------------------------------25
BİR GÜZEL -------------------------------------------25
BİR SOLUK------------------------------------------ 149
BİRCE---------------------------------------------------25
BİRİCİK KARAN -------------------------------------25
BİRİNCİ WALLS -------------------------------------25
BİRSU---------------------------------------------------25
BİTON --------------------------------------------------18
BLACK BLOOD --------------------------------------26
BLACK DANGER ------------------------------------19
BLACK FEATHER --------------------------------- 171
BLACK GRAPE---------------------------------------89
BLACK ISLAND -------------------------------------26
BLACK LETTERS------------------------------------26
BLACK MAGIC WOMEN --------------------------26
BLACK TULIP ----------------------------------------26
BLAZING CAT TRACKS (USA) ------------------26
BLITZ ---------------------------------------------------26
BLONDE GIRL ---------------------------------------26
BLOODY MOON (IRE) -----------------------------26
BLUE CAT ---------------------------------------------26
BLUE JEANS ------------------------------------------26
BLUE LIGHTENING --------------------------------26
BLUEBIRD DAY (IRE)------------------------------27
BLUSHING ANGEL ---------------------------------27
BLUSHING DOE (USA)-----------------------------27
BOARDROOM SCANDAL (USA) ----------------27
BOĞAZ FIRTINASI ----------------------------------27
BOLIVYA ----------------------------------------------27
229
İNDEKS-Index
BON VOYAGE --------------------------------------- 27
BONA DEA (IRE) ------------------------------------ 27
BOND BONNY --------------------------------------- 27
BOND PRINCESS (USA) --------------------------- 27
BONFIRE ---------------------------------------------- 27
BOOK REPORT (USA) ----------------------------- 28
BOOKIESINDEX GIRL (IRE) --------------------- 28
BORDERS BELLE (IRE) --------------------------- 28
BORMOS ---------------------------------------------161
BORN SHINING-------------------------------------- 28
BOSPORUS LOVE----------------------------------- 28
BOTAN ÇİÇEĞİ -------------------------------------- 33
BOTANBEY------------------------------------------- 90
BOUNTY HUNTER---------------------------------- 28
BOUNTY LADY ------------------------------------- 28
BOYSTAR --------------------------------------------- 28
BRAVE LADY---------------------------------------- 28
BREAK POINT --------------------------------------137
BREAKER --------------------------------------------- 28
BRIBISCUIT (USA)---------------------------------- 28
BRIEF CAMEO (GB) -------------------------------- 28
BRIGHT FUTURE ----------------------------------144
BROADWAY GIRL---------------------------------- 29
BROWN SPEED-------------------------------------- 29
BUCA GÜZELİ --------------------------------------- 29
BUDAPEST (GER)----------------------------------- 29
BULLSEYE-------------------------------------------- 29
BULUTUM -------------------------------------------- 14
BURANO ---------------------------------------------- 29
BURAT------------------------------------------------- 29
BURCU YELİ ----------------------------------------- 29
BURCUM ---------------------------------------------- 29
BURKİT------------------------------------------------ 29
BURSALI ---------------------------------------------- 29
BURULHAN -----------------------------------------167
BUSE KIZI--------------------------------------------- 88
BUSECİK (GB) --------------------------------------- 29
BUSELENE-------------------------------------------- 67
BÜHYA ------------------------------------------------ 30
BÜŞRA HANIM -------------------------------------- 30
BÜYÜK AŞKIM -------------------------------------- 30
BÜYÜK GÖL ----------------------------------------- 30
BÜYÜK KARTAL ----------------------------------109
BY MY SIDE------------------------------------------ 30
BY SAKAL -------------------------------------------110
BZİYA-------------------------------------------------- 30
CABANATI ------------------------------------------- 30
CABARETTE ----------------------------------------- 30
CADİKA ----------------------------------------------- 30
CAFE BRAHMS -------------------------------------114
CALAMINO------------------------------------------- 30
CALANTHE------------------------------------------- 30
CALDERA--------------------------------------------- 30
CAMBAZ ZİYA -------------------------------------180
CAMBODIA------------------------------------------- 41
CAMINANDO ---------------------------------------- 31
CAN'S BEBE ------------------------------------------ 31
CAN AYŞE -------------------------------------------- 31
CAN SETENAY -------------------------------------- 31
CANANTAY ------------------------------------------ 31
CANANÜÇ -------------------------------------------178
CANBAŞKAN ---------------------------------------133
CANCALI---------------------------------------------- 31
CANCAN ---------------------------------------------- 31
CANEGE----------------------------------------------- 31
CANIM KARDEŞİM -------------------------------- 31
CANOBELLA----------------------------------------- 31
CANPARE ---------------------------------------------31
CANTAY -----------------------------------------------31
CAPABLE (IRE) --------------------------------------31
CAPRICE CLASSIC----------------------------------32
CAPUCINO --------------------------------------------32
CARAMEL---------------------------------------------32
CARDENAS -------------------------------------------32
CARDUELIS-------------------------------------------32
CARIBU ------------------------------------------------32
CARISSA-----------------------------------------------32
CARLOS GIRL ----------------------------------------32
CARLY BABY ----------------------------------------32
CARNA -------------------------------------------------32
CARRIG GIRL (GB) ---------------------------------32
CARRY ON ELLIE (IRE) ---------------------------32
CASHMAN ------------------------------------------ 193
CASSIOPEIA ------------------------------------------33
CASTALIA---------------------------------------------33
CAT WALK--------------------------------------------33
CATCH ME --------------------------------------------33
CATCHMEIFYOUCAN -----------------------------74
CAULRY RED (IRE)---------------------------------33
CAVIAR AND CANDY (GB) ----------------------33
CAYENNE CAT (USA)------------------------------33
CAZİBE HANIM (IRE) ------------------------------33
CEBELLİ KIZ -----------------------------------------33
CEHENNEM ATEŞİ ---------------------------------33
CEILIDH JIG (IRE)-----------------------------------33
CEKA DANCER (IRE)-------------------------------33
CELESTE-----------------------------------------------34
CELTIC DANCE (USA) -----------------------------34
CELTIC DREAM -------------------------------------34
CEMRE -------------------------------------------------34
CENSORED (GB)-------------------------------------34
CERENSEL --------------------------------------------- 4
CESARET ----------------------------------------------34
CEVRİYE HANIM -----------------------------------34
CHAMPAGNE BARB (USA)-----------------------34
CHAMPANELLA-------------------------------------34
CHAMPS STAR---------------------------------------34
CHAMPS SURAL ------------------------------------34
CHARM CRY (USA)---------------------------------34
CHARON-----------------------------------------------35
CHASTITY (FR) --------------------------------------35
CHATTING --------------------------------------------35
CHE SARA SARA (GB) -----------------------------35
CHER ---------------------------------------------------35
CHERRY RED (USA)--------------------------------35
CHI ------------------------------------------------------35
CHILLOUT MOODS ---------------------------------35
CHINOISERIE (GB)----------------------------------35
CHIPIE--------------------------------------------------35
CIMAISE (FR)-----------------------------------------35
CINDYS VINDICATION (USA) -------------------35
CITADEL-----------------------------------------------36
CİCOLİNA ---------------------------------------------36
CİHANA BEDEL ----------------------------------- 154
CİHANBEY --------------------------------------------97
CİHANNUR--------------------------------------------36
CİMKA -------------------------------------------------36
CLASSIC LIFE (IRE) --------------------------------36
CLEMANTIN------------------------------------------36
CLOUD DANCER ------------------------------------36
COAL OF EYES ------------------------------------ 121
COCCINELLE-----------------------------------------36
COCO LOCO ------------------------------------------51
COLAY ECEM NUR ---------------------------------36
230
İNDEKS-Index
COLOR OF NIGHT ---------------------------------- 36
COLPO GROSSO ------------------------------------ 36
COME ALONE --------------------------------------- 36
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) ------------------ 37
COMPANERO ---------------------------------------- 70
CONCERTOS ----------------------------------------- 37
CONCORDE KISS (USA) -------------------------- 37
CONDOR ---------------------------------------------- 37
CONFIDENCE ---------------------------------------- 37
CONGRATULATIONS ----------------------------- 19
CONSCIENCE ---------------------------------------- 37
COOL TIME------------------------------------------- 55
COPY CAT -------------------------------------------- 37
CORALIA---------------------------------------------- 37
CORDOBA -------------------------------------------- 37
COŞKUNHAN ---------------------------------------- 37
COŞKUNSU------------------------------------------- 37
COUNTESS OF HORSES--------------------------- 37
COUP DE COEUR (IRE)---------------------------- 37
COVERGIRL------------------------------------------ 37
COYOTE FLY ---------------------------------------- 87
CRACKER BABY-----------------------------------169
CRAZY BOY------------------------------------------ 88
CRAZY MIND ---------------------------------------- 33
CRAZY MOUNTAIN-------------------------------128
CRESSIDA -------------------------------------------- 86
CRICOOR---------------------------------------------120
CROCO LADY (IRE) -------------------------------- 38
CRUELLA --------------------------------------------- 38
CRYO STAR ------------------------------------------ 38
CTADEL ----------------------------------------------- 38
CUPIDS ARROW ------------------------------------ 39
CURIOSITIES FAIR --------------------------------- 38
CUT CLEAR (GB) ----------------------------------- 38
CUTE GIRL ------------------------------------------- 38
CYBELE ----------------------------------------------- 38
ÇALIŞKANAY --------------------------------------- 44
ÇAMSAKIZI ------------------------------------------ 38
ÇAMTEPE GÜZELİ --------------------------------- 38
ÇANCAVA -------------------------------------------- 38
ÇATAN KIZ ------------------------------------------- 38
ÇAVLAN ---------------------------------------------- 39
ÇAYGÜZELİ------------------------------------------ 39
ÇEKESTAR ------------------------------------------- 39
ÇELAKIL ---------------------------------------------- 66
ÇELİK SULTAN-------------------------------------- 39
ÇERKES RÜZGARI --------------------------------- 39
ÇEŞMİNAZ-------------------------------------------- 39
ÇILGINREİS ------------------------------------------ 14
ÇINAR KIZI ------------------------------------------- 39
ÇINARINKIZI ---------------------------------------- 39
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE)------------------------ 39
ÇİFTLİK GÜZELİ -----------------------------------111
ÇİKOKNUR ------------------------------------------- 39
ÇİLİMLİ------------------------------------------------ 39
ÇİLLİM------------------------------------------------- 39
ÇİTLENBİK ------------------------------------------- 39
ÇOK ÇOK (IRE) -------------------------------------- 40
ÇOKŞEKER ------------------------------------------- 40
ÇOPPA ------------------------------------------------- 40
ÇÖLRÜZGARI---------------------------------------- 28
D'ARTIMILLION------------------------------------- 40
DADDYS DOLLARS -------------------------------- 40
DAĞ RÜZGARI -------------------------------------- 40
DAHAR KIZI------------------------------------------ 40
DAISYLAND ----------------------------------------- 40
DALİ DALİ -------------------------------------------- 86
DALYABABY-----------------------------------------40
DAMASSERIE (IRE)---------------------------------40
DAME DE SION (IRE) ------------------------------40
DAMLASAN ------------------------------------------40
DAN'S PRIDE (USA)---------------------------------41
DANAMORADA (BRZ) -----------------------------41
DANCE OF DESTINY -------------------------------41
DANCE SCHOOL (GB) -----------------------------41
DANCE SOLO (GB)----------------------------------41
DANCE TO THE BAND (USA)--------------------41
DANCING COCO (IRE) -----------------------------41
DANCING MASTER---------------------------------41
DANE WELLS (IRE)---------------------------------41
DANEHILL FLAME (IRE)--------------------------41
DANEHILL KIZ --------------------------------------41
DANEHILLS GIRL -----------------------------------41
DANGER --------------------------------------------- 154
DANSE ARABE (IRE) -------------------------------42
DAPHNE'S LOVE ------------------------------------42
DARABELA (IRE) -----------------------------------42
DARABY (USA) --------------------------------------42
DARAVIKA (IRE) ------------------------------------42
DARGA-------------------------------------------------42
DARIA --------------------------------------------------42
DARK ---------------------------------------------------42
DARK ENCHANTRESS (USA) --------------------42
DARK STORM ----------------------------------------42
DARKER -----------------------------------------------42
DARKHOLM ---------------------------------------- 106
DARLIN CLEMENTINE (USA) -------------------42
DAWN RAID (IRE) ----------------------------------43
DAWN SURPRISE (USA)---------------------------43
DAY BY DAY-----------------------------------------43
DEAN ------------------------------------------------- 189
DEAR GOLD ---------------------------------------- 197
DECIMONTANNA -----------------------------------43
DEE DEE -----------------------------------------------43
DEEP BROWN ----------------------------------------43
DEEP CORAL -----------------------------------------43
DEEP GIRL --------------------------------------------43
DEEP RIVER ------------------------------------------43
DEEP SEA ---------------------------------------------43
DEER HUNTER---------------------------------------43
DEĞİRMENDERELİEMRE-------------------------43
DEHRİ DANCER -------------------------------------27
DELANİ ------------------------------------------------44
DELFİNA-----------------------------------------------44
DELİ KIZIM -------------------------------------------19
DELLA VICTORIA (USA)--------------------------44
DELLARA ---------------------------------------------44
DELTARUN -------------------------------------------44
DELUGE (GB) ----------------------------------------44
DELUX CAT ------------------------------------------44
DEM DUR----------------------------------------------95
DEMET HANIM ------------------------------------ 169
DEMETER ---------------------------------------------44
DEMİRCİ GÜLÜ--------------------------------------30
DEMİRNEREZ -------------------------------------- 168
DEMİRPRENSES ----------------------------------- 123
DENICES DESERT (GB)----------------------------44
DENİZCİK ---------------------------------------------44
DENİZİM-----------------------------------------------44
DENİZYELE-------------------------------------------44
DERİN BOY ----------------------------------------- 156
DERVİŞ KIZI---------------------------------------- 120
DERVİŞİN OĞLU ------------------------------------60
DERYACAN-------------------------------------------45
231
İNDEKS-Index
DERYAGÜL ------------------------------------------ 49
DESDEMONA ---------------------------------------- 45
DESERT MIRAGE ----------------------------------- 45
DESTAN ----------------------------------------------- 17
DETELİNA -------------------------------------------- 45
DEVOYKA -------------------------------------------- 45
DIAMENTINO---------------------------------------182
DIAMOND IN THE SKY --------------------------- 45
DIANA KOMENTA---------------------------------- 45
DIBEZZA ---------------------------------------------- 45
DICKINSON STAR ---------------------------------- 45
DID U MISS ME (USA) ----------------------------- 45
DIDAR (IRE) ------------------------------------------ 45
DILLIRGA--------------------------------------------137
DINAH (FR) ------------------------------------------- 45
DINARA ----------------------------------------------- 46
DISTANT GIRL -------------------------------------- 46
DISTANT MUSIC ------------------------------------ 46
DISTANT TIME -------------------------------------- 46
DIVA POP (IRE)-------------------------------------- 46
DIVINA COMMEDIA ------------------------------- 46
DIVINE FLEIRS -------------------------------------- 46
DIVINE LIFE------------------------------------------ 46
DİCOŞ -------------------------------------------------- 46
DİDEM SULTAN------------------------------------- 46
DİLEKTAŞI ------------------------------------------- 46
DİLŞARHANIM -------------------------------------- 46
DİNÇ GIRL -------------------------------------------- 47
DİRHEM DİRHEM----------------------------------- 47
DİŞİKAFKASLI -------------------------------------- 72
DİVA PEGASUS ------------------------------------- 47
DİYADİN ---------------------------------------------124
DJINGEL BELL -------------------------------------- 47
DOCTOR'S SOUL ------------------------------------ 47
DOCTORS DANCER -------------------------------- 47
DOĞANER KIZI-------------------------------------- 47
DOKTOR ZELİŞ-------------------------------------127
DOKU -------------------------------------------------- 47
DOLLY FOX ------------------------------------------ 47
DOLLY LOVE ---------------------------------------- 80
DOLORES --------------------------------------------- 47
DOLPHIN STONE ----------------------------------184
DOMİKASHİ------------------------------------------ 87
DOMİNANT------------------------------------------- 47
DON'T TRY AGAIN (USA) ------------------------ 47
DONG FENG------------------------------------------ 42
DORTMUNT ------------------------------------------ 25
DORUKHATUN-------------------------------------147
DOSSIER (GB)---------------------------------------- 48
DOUBLE HONOR ----------------------------------- 76
DÖRTNALINKIZI ----------------------------------- 48
DRAMA GÜZELİ (IRE)----------------------------- 48
DRAMA QUEEN ------------------------------------- 48
DRAMATIC SCENES (GB) ------------------------ 48
DRAMATIC SOLO (GB) --------------------------- 48
DREAM KEEPER (IRE) ---------------------------- 48
DREAM OF INFINITY------------------------------ 48
DREAM STATE (IRE) ------------------------------ 48
DRY LOVE -------------------------------------------- 48
DUBAI PEARL --------------------------------------- 48
DUBAİ GÜZELİ -------------------------------------- 48
DUCHESS K (IRE)----------------------------------- 49
DUM DUM -------------------------------------------- 49
DUOMO------------------------------------------------ 49
DURHAM DANCER (GB)-------------------------- 49
DURU HANIM---------------------------------------- 49
DURUŞAH -------------------------------------------- 49
DÜDEN -------------------------------------------------49
DÜNYA GÜZELİ (GB) ------------------------------49
DYNAMARE ------------------------------------------49
DYNAMOSS-------------------------------------------49
EAGLE CAP -------------------------------------------49
EAGLE CLAW ----------------------------------------49
EAGLE FLIGHT --------------------------------------50
EAGLE FLY FREE --------------------------------- 180
EAGLE PRINCESS (IRE) ---------------------------50
EAGLE WIND-----------------------------------------50
EAST WIND -------------------------------------------50
EASY COME EASY GO ----------------------------50
EASY DOES IT (FR) ---------------------------------50
EBRU HANIM ----------------------------------------50
EBRULİ-------------------------------------------------50
EBRUŞ--------------------------------------------------50
ECE EFE------------------------------------------------50
ECE LİN ------------------------------------------------50
ECO LION ------------------------------------------- 144
EDOSH (IRE)------------------------------------------50
EFES ATEŞİ -------------------------------------------51
EFES PRENSESİ--------------------------------------51
EIGHT BELLES---------------------------------------51
EJÜV ----------------------------------------------------51
EKINOKS CODE -------------------------------------51
EKINOKS NATALMA ------------------------------51
EKUPEK------------------------------------------------51
EL CLASICO ------------------------------------------51
EL SALLA ---------------------------------------------51
ELANOR -----------------------------------------------51
ELAZIĞ GÜZELİ -------------------------------------22
ELEKTRA----------------------------------------------51
ELENA HANIM---------------------------------------21
ELEONOR ---------------------------------------------51
ELİN KIZI ----------------------------------------------52
ELLA----------------------------------------------------52
ELLE DIVA (GER) -----------------------------------52
ELLE STARLIGHT (USA) --------------------------52
ELLENS PRINCESS (IRE) --------------------------52
ELLIE'S MAMBO (USA)----------------------------52
ELMABAĞ---------------------------------------------52
ELMAS BIKE -----------------------------------------52
ELMASBEY -------------------------------------------- 3
ELMASTINAZ ----------------------------------------52
ELMASTÜTÜN ---------------------------------------52
ELOIN --------------------------------------------------87
ELUSIVE RIDGE (USA) ----------------------------52
EMERALD ---------------------------------------------52
EMERALD DANCER (USA) -----------------------53
EMERALD GREEN -------------------------------- 125
EMILY --------------------------------------------------53
EMİNE HANIM ---------------------------------------53
EMİRA--------------------------------------------------53
EMMA --------------------------------------------------53
EMOTION----------------------------------------------53
EMOTION GIRL --------------------------------------53
EMPIRE DANCER --------------------------------- 180
ENDAM ------------------------------------------------53
ENDER BABA ----------------------------------------55
ENDURANCE -----------------------------------------53
ENHANCE (GB) --------------------------------------53
EOLA ---------------------------------------------------53
EOLION ------------------------------------------------53
EPONA -------------------------------------------------54
ERBİKE-------------------------------------------------54
ERCANHAT ----------------------------------------- 180
ERÇELİK-----------------------------------------------54
232
İNDEKS-Index
ERDEMİR --------------------------------------------184
ERITH'S CHILL WIND (GB) ---------------------- 54
ES KARAYEL ES ------------------------------------ 79
ESBİKEY ---------------------------------------------- 54
ESENTAY --------------------------------------------- 54
ESMA HANIM---------------------------------------- 54
ESMERBAL ------------------------------------------- 54
ESPERIA----------------------------------------------- 54
ESRAHANIM (IRE)---------------------------------- 54
ETOILE VOLANT (USA)--------------------------- 54
EVADING (USA)------------------------------------- 54
EVENING STAR ------------------------------------- 55
EVENING STAR (IRE)------------------------------ 55
EX GIRLFRIEND ------------------------------------ 55
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 55
EXCLUSIVE ACADEMY (IRE)------------------- 55
EXETER ----------------------------------------------- 55
EXOTIC DANCER ----------------------------------- 55
EXOTIC FLAME ------------------------------------- 55
EXPLOSIVE ----------------------------------------- 55
EYE OF THE TIGER -------------------------------- 55
EYRIE -------------------------------------------------- 55
EZCAN ------------------------------------------------- 86
EZO ŞAH ---------------------------------------------- 55
FABOLOUS ------------------------------------------- 56
FABULOUS FINISH (USA) ------------------------ 56
FADİK-------------------------------------------------- 56
FAFATARA ------------------------------------------- 56
FAIR FINISH------------------------------------------ 57
FAIR LADY ------------------------------------------- 56
FAIR ROSE-------------------------------------------- 56
FAIRDISTANT --------------------------------------186
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 56
FAIRWUALA (IRE) --------------------------------- 56
FAITHFULL LADY---------------------------------- 56
FAMOUS FIVE (UAE) ------------------------------ 56
FANCHON -------------------------------------------198
FANTASTIC MIST (GB)---------------------------- 56
FANYA------------------------------------------------- 56
FAR GROUNDS -------------------------------------- 57
FAROE ISLANDS (GB) ----------------------------- 57
FASHIONABLE DONNA (GB)-------------------- 57
FAST BOY -------------------------------------------144
FAST FEET-------------------------------------------119
FAST SPARTAN (USA) ---------------------------- 57
FATOŞ GELİN---------------------------------------- 57
FATOŞIM---------------------------------------------- 57
FAVOLA----------------------------------------------- 57
FAWN LILY (IRE) ----------------------------------- 57
FELAROF---------------------------------------------- 75
FELIGIRL---------------------------------------------- 57
FEMME CELEBRE (IRE)--------------------------- 57
FERDANE --------------------------------------------- 57
FERDANENİN KIZI --------------------------------- 57
FERİDİNGÜLÜ--------------------------------------- 80
FERİHAM --------------------------------------------- 58
FERİZADE -------------------------------------------- 58
FERKO ------------------------------------------------- 58
FERZİN ------------------------------------------------ 40
FEVZUŞ------------------------------------------------ 58
FEYRUZ SULTAN----------------------------------- 58
FIDUCIA----------------------------------------------- 58
FIGARO------------------------------------------------ 58
FILLE DU GALETTO ------------------------------- 58
FILLE DU ROI---------------------------------------- 58
FILLE GENEREUX (GB) --------------------------- 58
FINAL DESTINATION ----------------------------- 58
FINDIK KAYA ----------------------------------------58
FINE TIME LUCILLE (USA)-----------------------58
FIONE---------------------------------------------------59
FIRE GIRL ---------------------------------------------59
FIRE OF FREEDOM ---------------------------------59
FIRST AND FOREMOST ---------------------------59
FIRST RACER -------------------------------------- 173
FIRST SHINY -----------------------------------------59
FIRST TIME AFFAIR (USA) -----------------------59
FIRSTMOON ------------------------------------------59
FIRTINASEL ------------------------------------------59
FIZZY OF LIQUID -----------------------------------20
Fİ FENOMONİ ----------------------------------------59
FİGEN KIZ ---------------------------------------------59
FİLİK----------------------------------------------------59
FİRDA --------------------------------------------------59
FİRUZE -------------------------------------------------60
FİYO ----------------------------------------------------60
FLATTER (IRE)---------------------------------------60
FLEETING MIRAGE (USA)------------------------60
FLORANCE (GER) -----------------------------------60
FLORISSANT -----------------------------------------60
FLOUNCE (GB)---------------------------------------60
FLOWER DRUM (FR) -------------------------------60
FLOWERS QUEEN ----------------------------------60
FLUENT ------------------------------------------------60
FLY HORSE -------------------------------------------60
FLYING BEAUTY -----------------------------------60
FLYING SAUCER ------------------------------------61
FOBİ--------------------------------------------------- 144
FONT----------------------------------------------------61
FOR SALE ---------------------------------------------61
FOR TOUCH ------------------------------------------61
FOR YOU ----------------------------------------------61
FOREST EDITION (IRE)----------------------------61
FORESTED (USA) -----------------------------------61
FOREVER----------------------------------------------61
FORGIVENESS ---------------------------------------61
FORMIDABLE ---------------------------------------61
FORS ----------------------------------------------------61
FORTIS -------------------------------------------------61
FORTIS GÜL ------------------------------------------62
FOUR BY FOUR--------------------------------------62
FRANCO DESIRE ------------------------------------62
FRECKLES --------------------------------------------62
FREE AS A BIRD-------------------------------------62
FREE FIGHTER---------------------------------------62
FREE LADY -------------------------------------------62
FRENCH ACTRESS (USA) -------------------------62
FRIDA --------------------------------------------------62
FROGGY -----------------------------------------------62
FULL STORM (USA) --------------------------------62
FUSS (USA) -------------------------------------------62
FUSS CAT ---------------------------------------------63
GAGKOŞ -----------------------------------------------63
GAIA BRONSWICK (GB) --------------------------63
GALETEA----------------------------------------------63
GALOHA-----------------------------------------------63
GALONIKA--------------------------------------------63
GALVANLI --------------------------------------------63
GALYALILAR ----------------------------------------97
GAMBITANIN KIZI ---------------------------------63
GANANDO SOLO---------------------------------- 174
GANDACHERRA ------------------------------------96
GANGSTER ----------------------------------------- 137
GAVIOTTA --------------------------------------------63
GECE MAVİSİ ----------------------------------------10
233
İNDEKS-Index
GECENİN ÖFKESİ----------------------------------173
GEISHA ------------------------------------------------ 63
GEMINI JOAN (GB)--------------------------------- 63
GENÇ ALBİNA--------------------------------------- 63
GENÇ ANGEL ---------------------------------------- 63
GENÇCEREN ----------------------------------------- 64
GENÇKIZ---------------------------------------------- 55
GENIUS ------------------------------------------------ 64
GENYERİ---------------------------------------------- 64
GEO WILD -------------------------------------------136
GEZİNTİ BEBEK------------------------------------- 64
GIARO ------------------------------------------------- 64
GIFTED APAKAY (USA) -------------------------- 64
GIMME HOPE JOANNA --------------------------- 64
GINGA GIRL------------------------------------------ 64
GINGER------------------------------------------------ 64
GIRL OF KING --------------------------------------- 64
GIRLIE ------------------------------------------------- 64
GISABELLE------------------------------------------- 64
GİZEMNAZ ------------------------------------------- 64
GLASHEEN (USA) ---------------------------------- 65
GLASS PATH (USA) -------------------------------- 65
GLORIA MUNDI------------------------------------- 65
GLOSSY ----------------------------------------------- 45
GO DANCING (GB) --------------------------------- 65
GOING WITH MUMMY (IRE) -------------------- 65
GOLANLI---------------------------------------------- 65
GOLD BLOSSOM (IRE) ---------------------------- 65
GOLD COAST CAT (USA)------------------------- 65
GOLD DROPS ---------------------------------------188
GOLD HYPERION----------------------------------- 65
GOLD PLAY ------------------------------------------ 65
GOLD TULIP ----------------------------------------- 65
GOLDA ------------------------------------------------ 65
GOLDEN BOS ---------------------------------------- 66
GOLDEN CLAW ------------------------------------155
GOLDEN DARLING -------------------------------- 66
GOLDEN DAUGHTER ----------------------------- 66
GOLDEN DREAM ----------------------------------- 66
GOLDEN DROP -------------------------------------- 66
GOLDEN INFINITY (USA) ------------------------ 66
GOLDEN LEAF -------------------------------------- 66
GOLDEN MAYORES ------------------------------- 66
GOLDEN MERCAN --------------------------------112
GOLDEN NIGHT------------------------------------- 66
GOLDEN OLIVE ------------------------------------- 66
GOLDEN PIE ----------------------------------------- 66
GOLDEN RIVER ------------------------------------- 66
GOLDEN ROCK-------------------------------------- 66
GOLDEN ROSE -------------------------------------- 67
GOLDEN SERAPH (USA)-------------------------- 67
GOLDENVELO--------------------------------------- 67
GOLDGREEN----------------------------------------- 67
GOLDRUSH (FR) ------------------------------------ 67
GOLDVINE ------------------------------------------- 67
GOLUBUSHKA (USA)------------------------------ 67
GOMAN------------------------------------------------ 67
GOMEZ ------------------------------------------------ 36
GOOD EVENING (USA) --------------------------- 67
GOOD MEMORY ------------------------------------ 67
GOOD NIGHT ---------------------------------------- 68
GOOD TIME GIRL ---------------------------------- 67
GORDION --------------------------------------------- 67
GÖĞÜSGEREN--------------------------------------111
GÖKBENİM------------------------------------------- 67
GÖKÇE GELİN --------------------------------------- 68
GÖKÇENİL-------------------------------------------- 68
GÖKMAVİSİ ------------------------------------------68
GÖKTULUY-------------------------------------------68
GÖLCÜK FIRTINASI--------------------------------68
GÖNÜL KIRMAZ ------------------------------------29
GÖNÜL VEREN --------------------------------------68
GÖZDE SULTAN-------------------------------------68
GRACEFUL STEPS (IRE)---------------------------68
GRADIVA (USA) -------------------------------------68
GRAND DESIGN (GB) ------------------------------68
GRAND DUKE----------------------------------------48
GRAND HOPE ----------------------------------------78
GRAND PALACE ------------------------------------68
GRAND WOMAN ------------------------------------68
GRANDCHANGE ------------------------------------68
GRANT GIFT------------------------------------------69
GRAP TO GRAP --------------------------------------69
GREAT RUNNER ------------------------------------69
GRECIAN GRAIL (IRE)-----------------------------69
GREEN DUCHESS -----------------------------------91
GREEN FLAG -----------------------------------------69
GREEN LILY ------------------------------------------69
GREEN MAGIC------------------------------------- 106
GREEN PENNY---------------------------------------69
GREENGAGE -----------------------------------------69
GROUND SHAKER ----------------------------------69
GUBULA --------------------------------------------- 142
GUILTY CONSCIOUS ------------------------------69
GULA BERFİ ------------------------------------------69
GULASOR ------------------------------------------- 160
GUNS N ROSES --------------------------------------69
GURU RINPOCHE -----------------------------------70
GUST OF WIND --------------------------------------60
GÜL BEBEĞİM ---------------------------------------70
GÜL ÇİÇEĞİ ------------------------------------------70
GÜLARZUM ------------------------------------------70
GÜLAYIM ---------------------------------------------70
GÜLBİN SULTAN -----------------------------------70
GÜLDÜR YÜZÜMÜ ---------------------------------68
GÜLECEK ---------------------------------------------70
GÜLEFEM ------------------------------------------- 158
GÜLEN GELİN ---------------------------------------70
GÜLERKIZ --------------------------------------------70
GÜLİZ --------------------------------------------------70
GÜLİZAR ----------------------------------------------70
GÜLKAYA------------------------------------------- 175
GÜLLERAĞLASIN ----------------------------------33
GÜLNAL -----------------------------------------------70
GÜLNİHAL --------------------------------------------71
GÜLRA -------------------------------------------------71
GÜLSEÇ------------------------------------------------71
GÜLŞAH HANIM ------------------------------------71
GÜLTEN -----------------------------------------------71
GÜLÜM SULTAN (IRE) ----------------------------71
GÜLÜMSER -------------------------------------------71
GÜMBÜRGÜMBÜR ---------------------------------89
GÜMÜŞ EYER (IRE) --------------------------------71
GÜMÜŞ IŞIK ---------------------------------------- 151
GÜN ÇİÇEK -------------------------------------------44
GÜNEŞİN KIZI ---------------------------------------71
GÜRFİDAN --------------------------------------------71
GÜRPINAR --------------------------------------------71
GÜZ YAĞMURU -------------------------------------71
GÜZEL GELİN ----------------------------------------71
GÜZİDE KOÇ -----------------------------------------72
GÜZİHALA --------------------------------------------72
HABIBETY --------------------------------------------72
HABINAR (USA) -------------------------------------72
234
İNDEKS-Index
HADİSE ------------------------------------------------ 72
HAF (IRE) --------------------------------------------- 72
HAITI--------------------------------------------------- 72
HAJRACE (GB)--------------------------------------- 72
HALAAK (USA)-------------------------------------- 72
HALE --------------------------------------------------- 72
HALİLŞAH -------------------------------------------- 32
HALLING CHARGE (GB)-------------------------- 72
HALO MY CAT (USA)------------------------------ 72
HAMİTİN KIZI --------------------------------------- 73
HAMPTON LUCY (IRE)---------------------------- 73
HAMZA EMMİ --------------------------------------- 47
HANDE SULTAN ------------------------------------ 73
HANDIYA (IRE) ------------------------------------- 73
HANDSOME GUY----------------------------------- 89
HANGEL----------------------------------------------- 73
HANIMHERO----------------------------------------187
HANIMKIZ-------------------------------------------- 73
HANİS KIZI ------------------------------------------- 73
HANKEPEK KIZI ------------------------------------ 73
HAPPY HOUR---------------------------------------- 73
HAPPY LADY ---------------------------------------- 38
HAPRY MARE --------------------------------------- 73
HARBİKIZ--------------------------------------------- 73
HARD WIND------------------------------------------ 50
HARMONY IN BLUE ------------------------------- 73
HARPUT GÜZELİ ----------------------------------- 74
HARPUT RÜZGARI --------------------------------138
HARRARE--------------------------------------------- 74
HARUNHAN-----------------------------------------131
HASRETPINAR -------------------------------------- 74
HASTA LA VISTA----------------------------------- 74
HAŞİMOĞLU ----------------------------------------161
HATHENIA (FR) ------------------------------------- 74
HATIN SEMİHA ------------------------------------- 41
HATSUMOMO --------------------------------------- 74
HATTUHAT------------------------------------------163
HAVE A NICE DAY--------------------------------- 74
HAVİN ------------------------------------------------- 74
HAVVANUR------------------------------------------ 74
HAYAL MEYAL ------------------------------------- 74
HAYALPEREST-------------------------------------- 39
HAYATIM ROMAN --------------------------------- 74
HAYEL------------------------------------------------- 74
HAYRİYE --------------------------------------------- 75
HAZAL (FR) ------------------------------------------ 75
HAZFER ----------------------------------------------- 75
HEART ------------------------------------------------- 75
HEAVEN'S HELP (USA) --------------------------- 75
HEAVEN LOVE -------------------------------------- 75
HECTORINE ------------------------------------------ 76
HEDBAN ---------------------------------------------- 77
HEIRESS S -------------------------------------------- 75
HEKŞA ------------------------------------------------152
HELDERBERG (USA) ------------------------------ 75
HELİN -------------------------------------------------- 75
HELİNA------------------------------------------------ 75
HELİNHAT-------------------------------------------- 29
HELLOIMUSTBEGOING (USA)------------------ 75
HELSINKI --------------------------------------------- 75
HENDRINA (IRE)------------------------------------ 76
HENNA NIGHT -------------------------------------160
HEP BERABER--------------------------------------190
HERA--------------------------------------------------- 76
HERA GLORY---------------------------------------- 76
HERECOMESTHERAIN---------------------------- 76
HERKÜL----------------------------------------------- 72
HERNANDO KIZI ------------------------------------76
HEROIKA ----------------------------------------------76
HEVAL DENİZ ---------------------------------------98
HEY FIDDLE FIDDLE (IRE) -----------------------76
HEYCANLI ------------------------------------------ 121
HICCUP ------------------------------------------------76
HIDDEN LAKE ---------------------------------------76
HIGH CONTRAST (USA)---------------------------76
HIGH HOPE -------------------------------------------76
HIGH STAR -------------------------------------------76
HIGH TEA ---------------------------------------------77
HIGH VOLTAGE -------------------------------------77
HIGHEST APPROVAL (USA) ---------------------77
HIGHNESS DAUGHTER (FR) ---------------------77
HILL ONE----------------------------------------------77
HILL POINT -------------------------------------------77
HIRÇINGÜL -------------------------------------------77
HIZELİN KIZI -----------------------------------------77
HİLAL YILDIZI---------------------------------------77
HİVDA--------------------------------------------------77
HOH MY DARLING (GB) --------------------------77
HOLIANNA (GER) -----------------------------------77
HOLY ROCK ------------------------------------------78
HONEYGIRL ------------------------------------------78
HOOPLAH (GB) --------------------------------------78
HOPA GÜZELİ----------------------------------------78
HOPALINA (USA) -----------------------------------78
HOPE----------------------------------------------------78
HORATIA ----------------------------------------------78
HOŞKIZ ---------------------------------------------- 159
HOT AND SPICY (GB) ------------------------------78
HOW COME -------------------------------------------78
HURRICANE DANCER -----------------------------78
HURRIKANE------------------------------------------78
HUZANA (GB) ----------------------------------------78
HUZURLU ---------------------------------------------79
HÜLYA HANIM --------------------------------------79
HÜLYAM ----------------------------------------------79
HÜNKARIN KIZI-------------------------------------79
HÜRREM-----------------------------------------------79
HYDRA-------------------------------------------------79
I FEEL GOOD (IRE) ---------------------------------79
I WANT LUCK----------------------------------------79
IAM FOREVERBLOWING (GB) ------------------79
ICE QUEEN--------------------------------------------79
ICY JOKE (IRE)---------------------------------------79
IGUASSU ----------------------------------------------79
IM NO ANGEL (IRE) --------------------------------80
IMDINA (IRE)-----------------------------------------80
IMELDA------------------------------------------------80
IMPASSABLE-----------------------------------------80
IMPROVISE (GB) ------------------------------------80
INCREDIBLE TOUCH ------------------------------80
INDESTRUCTIBLE ----------------------------------80
INDIAN LADY----------------------------------------98
INDIAN LILY -----------------------------------------80
INDIAN LOVE ----------------------------------------80
INEFFABLE ----------------------------------------- 125
INFINITY ----------------------------------------------80
INNOCENCE ------------------------------------------80
INSOLENCE (USA) ---------------------------------80
INSOMNIA ------------------------------------------ 151
INVINCIBLE GIRL ----------------------------------81
INVINCIBLE ROCK ---------------------------------81
IRON CRESCENT ------------------------------------81
IRREPRESSIBLE ----------------------------------- 173
ISLE OF PALMS (IRE) ------------------------------81
235
İNDEKS-Index
ISOLDE (IRE)----------------------------------------- 81
IT'S ME------------------------------------------------- 81
IT'S TOAST (IRE) ------------------------------------ 81
ITABELLUS------------------------------------------- 62
ITALIAN BEACH (IRE) ---------------------------- 81
IZADORE (IRE) -------------------------------------- 81
İASOSLU MEF --------------------------------------- 81
İÇKALE ------------------------------------------------ 81
İDAL---------------------------------------------------- 81
İDİLGA------------------------------------------------- 82
İDİLİM ------------------------------------------------- 82
İHSAN SULTAN ------------------------------------- 82
İHSANSULTANIN KIZI ---------------------------- 82
İKBAL SULTAN ------------------------------------- 82
İKİKARDEŞ------------------------------------------- 76
İKONCAN --------------------------------------------- 82
İKRAN ------------------------------------------------- 82
İLİTYA ------------------------------------------------- 82
İLKİMSİN --------------------------------------------155
İLLEDE AMARA------------------------------------161
İNANÇ PINARI--------------------------------------- 82
İNCİLAY----------------------------------------------- 82
İPEK YOLU (GB) ------------------------------------ 82
İRLANDALI KIZ ------------------------------------- 82
İSKENDERİYE --------------------------------------111
İSKENDERUN---------------------------------------- 83
İSKENDERUNLU------------------------------------ 83
İSKOÇ KIZI ------------------------------------------- 83
İSPİR---------------------------------------------------- 83
İZBELİ ------------------------------------------------- 83
İZMİTLİ (GB) ----------------------------------------- 83
İZZET AĞA ------------------------------------------140
JAKEENO (USA)------------------------------------- 83
JAKEY ------------------------------------------------- 70
JAKLIN ------------------------------------------------ 83
JAMAICA AFFAIR (USA) ------------------------- 83
JANE SEYMOUR (GB) ----------------------------- 83
JANJER ------------------------------------------------ 83
JERIJE -------------------------------------------------- 83
JET SET ------------------------------------------------ 84
JET SPRINT ------------------------------------------- 84
JEWEL ON THE NILE (IRE)----------------------- 84
JILLIAN------------------------------------------------ 84
JIMBILBA --------------------------------------------- 84
JINGLE BELLS --------------------------------------- 84
JIVE----------------------------------------------------- 84
JİNEPS ------------------------------------------------- 84
JOE DALTON----------------------------------------- 36
JOHN CONNOR -------------------------------------- 36
JOHNNY AND CLYDE (USA) -------------------- 84
JOHNNY DANCER ---------------------------------- 84
JOIN THE CAUSE ----------------------------------- 84
JOLLTY ------------------------------------------------ 55
JOSHUA ----------------------------------------------131
JOYFUL GIRL ---------------------------------------- 84
JUDIANA (IRE) -------------------------------------- 85
JULE OF SUCCESS (USA) ------------------------- 85
JUNIOR SULTAN------------------------------------ 85
JUST A PROMISE (FR) ----------------------------- 85
JUST WATCH ------------------------------------------1
JUSTIN TIME ----------------------------------------- 85
KAFKASLI FIRTINASI ----------------------------- 85
KALATUNA (FR) ------------------------------------ 85
KALBİMDESİN -------------------------------------- 85
KALENDER------------------------------------------- 85
KAMA'S WHEEL (GB) ----------------------------- 85
KAMBİRİK-------------------------------------------- 85
KAMİLE SULTAN -----------------------------------85
KANATLI KIZ -------------------------------------- 169
KANSAS (GB) ----------------------------------------86
KAPPA DUE-------------------------------------------86
KAPTANIM--------------------------------------------89
KAPTANIN KIZI -------------------------------------86
KAR SAVURAN ------------------------------------ 122
KARA ---------------------------------------------------86
KARA ELMAS ----------------------------------------86
KARA MAMBA --------------------------------------86
KARACEL ---------------------------------------------86
KARAÇAY------------------------------------------- 120
KARAFIRAT ------------------------------------------73
KARALİNDA------------------------------------------86
KARAMAN BEY -------------------------------------- 9
KARAMUK --------------------------------------------86
KARAN TAY ------------------------------------------86
KARASEVDA -----------------------------------------86
KARATUTKUM --------------------------------------86
KARDEŞİM GÖKÇE---------------------------------87
KAREN'S CUISINE (USA)--------------------------87
KARTAL USTA---------------------------------------19
KARUMA ----------------------------------------------87
KARYAĞDIGELİN ----------------------------------87
KAŞENİM----------------------------------------------87
KATIRISA (IRE) --------------------------------------87
KATMA DEĞER--------------------------------------- 6
KATRE -------------------------------------------------87
KATRE HATUN --------------------------------------87
KATRINA ----------------------------------------------87
KAVALA LADY--------------------------------------87
KAVİN--------------------------------------------------87
KAVİYOLU--------------------------------------------87
KAYA BUSESİ----------------------------------------88
KAYA LOGOSU --------------------------------------58
KAYAFIRTINASI ------------------------------------70
KAYLA -------------------------------------------------88
KAYMAÇİNA-----------------------------------------88
KAYRA HATUN ----------------------------------- 116
KAZORİNA--------------------------------------------88
KEEP TIME--------------------------------------------88
KEFELİ -------------------------------------------------88
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------88
KELTEN FIRE -------------------------------------- 175
KENNDREA -------------------------------------------88
KENYONA---------------------------------------------88
KEREMTOSH --------------------------------------- 179
KERİME SU -------------------------------------------88
KERVANSARAY-------------------------------------88
KEY DUCHESS (IRE) -------------------------------88
KEYFE KEDER ---------------------------------------88
KIMASH (IRE) ----------------------------------------89
KINALI YAPINCAK ---------------------------------89
KINALI YÖRÜK--------------------------------------89
KINALIADA-------------------------------------------89
KINDERED SPIRIT ----------------------------------23
KING'S DAUGHTER --------------------------------89
KING LEO ---------------------------------------------52
KING SERHAT ---------------------------------------69
KING SERKAN ------------------------------------- 159
KING TITO --------------------------------------------17
KIRIM GIRL -------------------------------------------89
KIRIMLI---------------------------------------------- 144
KIRMIZI RUJ------------------------------------------89
KISAS---------------------------------------------------89
KISS AN ANGEL (USA) ----------------------------89
KISS AND SAY BYE --------------------------------89
236
İNDEKS-Index
KISS STORM ----------------------------------------- 89
KISS THE RAIN-------------------------------------- 89
KITTY HAWK ---------------------------------------- 90
KIYIKENTLİ------------------------------------------ 90
KIZILELMA------------------------------------------- 90
KIZIM ELİF ------------------------------------------- 90
KIZIM İPEK------------------------------------------- 90
KIZIM MELİKE -------------------------------------- 90
KIZIM ÖZGE------------------------------------------ 90
KIZININ KIZI ----------------------------------------- 90
KİBİR--------------------------------------------------- 90
KİDNOS------------------------------------------------ 90
KİRKE-------------------------------------------------- 90
KİTARA------------------------------------------------ 90
KİWİ ---------------------------------------------------- 91
KLUBNİKA ------------------------------------------- 91
KNEES TO KNESS (IRE)--------------------------- 91
KOBRA ------------------------------------------------ 47
KOCA OĞUL ----------------------------------------113
KOCAER----------------------------------------------173
KOÇERİ-----------------------------------------------118
KOKOŞ------------------------------------------------- 91
KOMARA---------------------------------------------- 91
KOMŞU TINAZ -------------------------------------- 91
KONTESSİNA ---------------------------------------- 91
KOR MISTRESS (HUN) ---------------------------- 91
KORYILDIZ------------------------------------------- 81
KOŞARSIN -------------------------------------------- 91
KÖSEM SULTAN ------------------------------------ 91
KRAFTY KELLI KAYE (USA)-------------------- 91
KRAL KIZI -------------------------------------------- 91
KRALİÇE KIZI --------------------------------------- 92
KRALSIN ---------------------------------------------- 33
KUALA LUMPUR ----------------------------------- 92
KUMİLA ----------------------------------------------- 92
KUNDALİNA ----------------------------------------- 92
KUNG FU GRIP (USA) ----------------------------- 92
KURŞUN----------------------------------------------- 92
KURTAR DİYA PİR --------------------------------132
KURTİS ------------------------------------------------ 92
KUŞADALIM ----------------------------------------- 92
KUTUPYILDIZI -------------------------------------- 92
KÜÇÜK AGUNDA----------------------------------- 92
KÜÇÜKASLIKIZ------------------------------------- 92
KÜÇÜKSEM -----------------------------------------128
KWAANIS (GB) -------------------------------------- 92
L' ARITA (FR) ---------------------------------------- 93
L'ORPHELINE (FR) --------------------------------- 93
LA BAMBOOCHA (IRE) --------------------------- 93
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 93
LA CIGALE (USA) ---------------------------------- 93
LA COLITA ------------------------------------------- 93
LA DANSEUSE (GB)-------------------------------- 93
LA GRADIVA (FR) ---------------------------------- 93
LA MIA STORIA------------------------------------- 93
LA PINTA (USA) ------------------------------------ 93
LA POLONAISE (USA)----------------------------- 93
LA ROCHELLE--------------------------------------- 94
LA ROSE----------------------------------------------- 94
LA SALVEZZA--------------------------------------109
LA SANTA ROJA ------------------------------------ 94
LA TURQUE (IRE) ---------------------------------- 94
LA VITA E BELLA ---------------------------------- 94
LABETERA (GB) ------------------------------------ 94
LADY--------------------------------------------------- 94
LADY BERFİN --------------------------------------140
LADY BOLT ------------------------------------------ 94
LADY BUG --------------------------------------------94
LADY CAROLINE -----------------------------------94
LADY CHANTERLY (USA) -----------------------94
LADY CHARA ----------------------------------------94
LADY CHATTERLEY-------------------------------95
LADY CHINA -----------------------------------------95
LADY CHRISTINA ----------------------------------95
LADY CINCILLA ------------------------------------95
LADY CLIFF ------------------------------------------95
LADY CORAL -------------------------------------- 154
LADY ÇUARD ----------------------------------------95
LADY EAGLE ----------------------------------------95
LADY Fİ------------------------------------------------95
LADY GODIVA --------------------------------------95
LADY HERO ------------------------------------------95
LADY ISLAND (FR) ---------------------------------95
LADY JULIET ----------------------------------------95
LADY KENTUCKY (USA) -------------------------96
LADY LIZ----------------------------------------------96
LADY MACHIAVELLIAN (IRE)------------------96
LADY MAR (GB)-------------------------------------96
LADY MASTER --------------------------------------96
LADY MAXIMA -------------------------------------96
LADY MELİS -----------------------------------------96
LADY MIRAGE --------------------------------------96
LADY MÜKERREM ---------------------------------96
LADY NAOMI ----------------------------------------96
LADY NUMBER -------------------------------------96
LADY OF FORTUNE --------------------------------96
LADY OF KANEKO ---------------------------------96
LADY OF MIST---------------------------------------97
LADY PERRY-----------------------------------------97
LADY POLITE ----------------------------------------97
LADY SACRED --------------------------------------97
LADY STEEL --------------------------------------- 165
LADY STROM ----------------------------------------97
LADY SYMBA----------------------------------------97
LADY TAVERNER (GB) ---------------------------97
LADY TUĞÇE ----------------------------------------97
LADY TURK ------------------------------------------97
LADY VICTORY -------------------------------------97
LADY WILLPOWER --------------------------------97
LADY WOLF ------------------------------------------97
LADY ZEYNEP ------------------------------------- 161
LAGUNA BEACH ------------------------------------98
LAILA MANJA (IRE)--------------------------------98
LAISSEZ PASSER------------------------------------98
LAİK KIZ ----------------------------------------------98
LAKSHMI----------------------------------------------98
LAL------------------------------------------------------98
LALE DEVRİ------------------------------------------98
LALEZAR----------------------------------------------98
LALINE-------------------------------------------------98
LALLA MINA-----------------------------------------98
LAMOS -------------------------------------------------98
LANGLAND BAY (GB)-----------------------------98
LASPEK (IRE) ----------------------------------------99
LASSIE -------------------------------------------------- 1
LAST CHANCE ---------------------------------------99
LAST DIANA -----------------------------------------99
LAST QUEEN -----------------------------------------99
LAST ROSE -------------------------------------------99
LAST SHADOW --------------------------------------67
LAST SULTAN ---------------------------------------99
LAUD (USA) ------------------------------------------99
LAWLEES ---------------------------------------------87
LAZKIZI------------------------------------------------99
237
İNDEKS-Index
LE REVE----------------------------------------------- 99
LEANDRA--------------------------------------------- 99
LEBİ DERYA ----------------------------------------- 99
LEDA --------------------------------------------------- 99
LEGAL ALIEN --------------------------------------100
LEGEDEMA -----------------------------------------100
LEGEND COMES -----------------------------------107
LEGEND OF PRINCESS---------------------------100
LEGEND SYCAMORE-----------------------------104
LEGEND WOLF-------------------------------------159
LEJON-------------------------------------------------189
LEMON CHILLER (USA) -------------------------100
LEONES ----------------------------------------------100
LES INTIMES (IRE) --------------------------------100
LES OLIVIERS --------------------------------------100
LESLIE PARISH-------------------------------------100
LET IT GO LADY-----------------------------------100
LEYDİ HANIM --------------------------------------100
LEYLİM-----------------------------------------------100
LEYLİMLEY-----------------------------------------180
LIFECHAIN ------------------------------------------100
LIGHT BLUE ----------------------------------------101
LIGHT SPEED ---------------------------------------- 60
LILY GIRL -------------------------------------------101
LILY POKER------------------------------------------ 40
LILYA EKINOKS -----------------------------------101
LIMYRA (IRE)---------------------------------------101
LINGUS (IRE) ---------------------------------------101
LION'S BRIDE (FR) --------------------------------101
LION DANCE (IRE) --------------------------------101
LITE FANTASTIC (USA) -------------------------101
LITTLE KING----------------------------------------- 60
LITTLE MOVIE STAR (GB) ----------------------101
LITTLE STAR ---------------------------------------101
LITTLE TULIP---------------------------------------101
LIVIN THE DREAM--------------------------------- 41
LIWA (FR)--------------------------------------------101
LIWAS LOOK ---------------------------------------102
LIZEM-------------------------------------------------150
LİDYALI----------------------------------------------102
LİLA HATUN ----------------------------------------102
LİLYA -------------------------------------------------- 52
LİNA---------------------------------------------------102
LİSSEY------------------------------------------------102
LOCH DIAMOND (GB)----------------------------102
LONDON GIRL--------------------------------------102
LONE LOOK (GB) ----------------------------------102
LONG STORY ---------------------------------------102
LONGORIA (GER)----------------------------------102
LONGSTAR ------------------------------------------- 36
LONICERA-------------------------------------------- 13
LORD OF THE HORSES --------------------------- 50
LORD VOLDEMORT ------------------------------109
LORDSDAUGHTER--------------------------------- 50
LORETTA --------------------------------------------102
LOST CONTROL------------------------------------102
LOVE ALWAYS ------------------------------------103
LOVED BY ALL (IRE)-----------------------------103
LOVELY BLAZE------------------------------------103
LOVELY DOYOUN --------------------------------103
LOVES TIME ----------------------------------------103
LOVING YOU ---------------------------------------103
LU LORA ---------------------------------------------103
LUCEYN----------------------------------------------103
LUCKY BAY (USA)--------------------------------103
LUCKY BRIDE --------------------------------------103
LUCKY CHARMS ----------------------------------103
LUCKY LIFE ---------------------------------------- 103
LUCKY LORD -------------------------------------- 122
LUCKY NAME ------------------------------------- 104
LUCKY ONE ---------------------------------------- 104
LUCKY RED ---------------------------------------- 110
LUCKY SAVER ------------------------------------ 113
LUCY CAT ------------------------------------------ 104
LUCY IN THE SKY -------------------------------- 104
LUÇE-------------------------------------------------- 104
LULAY ----------------------------------------------- 104
LULUBAR ------------------------------------------- 104
LUNAR EYED -------------------------------------- 104
LUNAR GOLD -------------------------------------- 104
LUNARAT ------------------------------------------- 104
LUPER ------------------------------------------------ 104
LUPULUI--------------------------------------------- 135
LURIYYA (FR) ------------------------------------- 104
LUXENIA -------------------------------------------- 105
LÜTFİŞ ----------------------------------------------- 105
LÜTFİYE --------------------------------------------- 105
MA BELLE FILLE---------------------------------- 105
MACHIAVELLICA (IRE) ------------------------- 105
MACIG TOUCH ------------------------------------ 105
MACRAKANTA ------------------------------------ 105
MADAM SECRET---------------------------------- 105
MADAME ANNE PETERS (GB) ---------------- 105
MADAME CASTELO (BRZ) --------------------- 105
MADENCİKIZI ------------------------------------- 105
MADRIGALE (GB) -------------------------------- 105
MAFE ------------------------------------------------- 106
MAG DIMPLE -------------------------------------- 106
MAGARI --------------------------------------------- 106
MAGIC GLOVE ------------------------------------ 106
MAGIC RAMPER ------------------------------------69
MAGIC TAYLOR ------------------------------------35
MAGICIAN GIRL ---------------------------------- 106
MAGNOLIA ----------------------------------------- 106
MAHA SULTAN------------------------------------ 106
MAHCUP--------------------------------------------- 106
MAHİ HANIM -------------------------------------- 106
MAJESTIC GIRL ----------------------------------- 106
MAJESTIC GÜLBİN ------------------------------- 106
MAJESTIC LASS ----------------------------------- 106
MAJOR TROWBACK ----------------------------- 100
MAKE IT EASY ------------------------------------ 107
MAKE ME SMILE---------------------------------- 107
MALCONTENTA (GB)---------------------------- 107
MALINA --------------------------------------------- 107
MALLORY------------------------------------------- 107
MAM ANNA ---------------------------------------- 107
MAMAFİH ------------------------------------------- 106
MAMAS WOLF ------------------------------------- 107
MAMMA MIA -------------------------------------- 107
MANDA ISLAND (USA)-------------------------- 107
MANGALA (IRE) ---------------------------------- 107
MANILATAY --------------------------------------- 107
MANISHING ---------------------------------------- 107
MANLIKOVA (IRE) ------------------------------- 108
MANNORA (GB) ----------------------------------- 108
MANOR HOUSE ----------------------------------- 108
MARASEEL (USA) -------------------------------- 108
MARCH MADNESS ------------------------------- 108
MARENGO ------------------------------------------ 108
MARGIELA------------------------------------------ 108
MARIA DELFINA (IRE) -------------------------- 108
MARIA ROSE --------------------------------------- 108
MARIANNE ----------------------------------------- 108
238
İNDEKS-Index
MARICA ----------------------------------------------108
MARITTA --------------------------------------------108
MARIVI -----------------------------------------------109
MARİŞKE --------------------------------------------- 73
MARLA -----------------------------------------------109
MARLA SINGER------------------------------------109
MARLIN EKINOKS --------------------------------109
MARMARİS------------------------------------------109
MARQUISE ------------------------------------------109
MARSEILLAISE ------------------------------------109
MARSİSDAĞI ---------------------------------------136
MARTINESZKY (HUN) ---------------------------109
MARTIŞKA ------------------------------------------109
MARY KIES (USA)---------------------------------109
MARY POPPINS ------------------------------------109
MARYOLEN -----------------------------------------109
MASHLY ---------------------------------------------109
MASTER PLAN -------------------------------------110
MATAOKA-------------------------------------------110
MATCH POINT (USA)-----------------------------110
MATRUŞKA -----------------------------------------110
MAVİ MİRAY ---------------------------------------136
MAVİ RÜYA-----------------------------------------110
MAVİ SEMA-----------------------------------------110
MAVİ ŞİMŞEK --------------------------------------110
MAVİ ŞÖVALYE -----------------------------------110
MAVİMSİ---------------------------------------------110
MAVİŞ ------------------------------------------------- 30
MAXINE ----------------------------------------------110
MAYDO HAN ---------------------------------------111
MAYRA------------------------------------------------ 16
MAYSA -----------------------------------------------110
MAZI KIRAN ----------------------------------------110
MEAN MACHINE ----------------------------------110
MECHANIC GIRL ----------------------------------111
MEDORA LEIGH (USA) --------------------------111
MEDVİNA--------------------------------------------111
MEDYA KIZI ----------------------------------------111
MEGRED GÜL --------------------------------------111
MEGRED KIZ----------------------------------------111
MEKİN ------------------------------------------------111
MELANCHOLY -------------------------------------111
MELEK------------------------------------------------- 15
MELEKHANIM -------------------------------------111
MELENDİZLİ----------------------------------------111
MELIA ------------------------------------------------111
MELODIC BREEZE --------------------------------111
MELODIC MISTRESS -----------------------------112
MELODY MAKER----------------------------------112
MEMORY AND MAGIC (USA)------------------112
MENGENLİ KIZ-------------------------------------112
MERCAN DENİZ -----------------------------------112
MERCANKIZ ----------------------------------------112
MERETO----------------------------------------------112
MERIHCAN (USA) ---------------------------------112
MERITORIOUS -------------------------------------- 28
MERKÜR ---------------------------------------------175
MERLOT----------------------------------------------112
MERRIMENT (USA) ------------------------------112
MERSİLİNA------------------------------------------160
MERVE GELİN--------------------------------------112
MERYIL KIZI----------------------------------------112
MESİR-------------------------------------------------113
MESMERIST (USA) --------------------------------113
MEZAMER -------------------------------------------113
MEZRANA -------------------------------------------113
MIA ADRIANA--------------------------------------113
MIDAS LIFE----------------------------------------- 113
MIDCORKTARMAC (IRE) ----------------------- 113
MIDNIGHT CHIMES (USA) --------------------- 113
MIDNIGHT SERENADE -------------------------- 113
MIDPOINT------------------------------------------- 113
MILLENIUM LADY ------------------------------- 113
MINDY ----------------------------------------------- 113
MINISTER THATCHER (USA)------------------ 114
MIRABAI -------------------------------------------- 114
MIRACLE GIRL ------------------------------------ 114
MIRAMANEE --------------------------------------- 114
MISAWA --------------------------------------------- 114
MISK (USA) ----------------------------------------- 114
MISS AKDOĞAN ---------------------------------- 114
MISS BERTIE (IRE)-------------------------------- 114
MISS BRAHMS ------------------------------------- 114
MISS CANAN --------------------------------------- 114
MISS CEYLAN ------------------------------------- 114
MISS CLASSICAL --------------------------------- 115
MISS ÇAKAR --------------------------------------- 115
MISS DANGER ------------------------------------- 115
MISS DESPINA ------------------------------------- 115
MISS DIANA ---------------------------------------- 115
MISS DISCO----------------------------------------- 115
MISS DREAM --------------------------------------- 115
MISS EKINOKS (GB)------------------------------ 115
MISS FRISKY --------------------------------------- 115
MISS GROUNDS (IRE)---------------------------- 115
MISS HAWAI --------------------------------------- 115
MISS IGNATA -------------------------------------- 115
MISS INDEPENDENT----------------------------- 116
MISS JUDGE ---------------------------------------- 116
MISS KADER --------------------------------------- 116
MISS KARAKÖSE --------------------------------- 116
MISS KAYRA --------------------------------------- 116
MISS LADY ----------------------------------------- 116
MISS LOPEZ (IRE)--------------------------------- 116
MISS MARLIN -------------------------------------- 116
MISS MILL ------------------------------------------ 116
MISS NANCY --------------------------------------- 116
MISS NAZ ------------------------------------------- 116
MISS NO --------------------------------------------- 116
MISS OLGA ----------------------------------------- 116
MISS PETEK ---------------------------------------- 117
MISS PILOT ----------------------------------------- 117
MISS QUICK ---------------------------------------- 117
MISS SURAL ---------------------------------------- 117
MISS SUSIE Q (USA)------------------------------ 117
MISS TRUTH---------------------------------------- 117
MISSY ELLIOTT ----------------------------------- 117
MISTER BOND ------------------------------------- 171
MİLAD------------------------------------------------ 117
MİNDARİ -------------------------------------------- 117
MİNELLA -------------------------------------------- 117
MİNİME ---------------------------------------------- 117
MİNİŞ ------------------------------------------------- 117
MİRCAN HATUN ---------------------------------- 118
MİRSULTAN ---------------------------------------- 118
MİS MIRASS ---------------------------------------- 118
MİSAFİR (IRE)-------------------------------------- 118
MOGLI------------------------------------------------ 118
MOHITO --------------------------------------------- 118
MOLDOVA (USA) --------------------------------- 118
MOMENTUM --------------------------------------- 118
MONDAY MORNING (IRE) --------------------- 118
MONJAL --------------------------------------------- 118
MONO ROMANTICA ----------------------------- 118
239
İNDEKS-Index
MONT ROYAL --------------------------------------118
MONTEMİRA ---------------------------------------119
MOON CREST (IRE) -------------------------------119
MOON SOCIETY -----------------------------------119
MOONŞEROSE--------------------------------------119
MOONTAN (IRE) -----------------------------------119
MORE THAN WORDS------------------------------ 59
MOSQUERA'S ROCK (IRE) ----------------------119
MOTHER CAT---------------------------------------119
MOUNT CAVELL (CAN) -------------------------119
MOUNTAIN STORM-------------------------------119
MRS LURE (USA) ----------------------------------119
MS CELINE (IRE)-----------------------------------119
MS CLARA-------------------------------------------119
MS HERO---------------------------------------------120
MS TROIA (GB)-------------------------------------120
MULAN -----------------------------------------------120
MUNU THE ANGEL -------------------------------120
MURDEROUS MYRTLE (USA) -----------------120
MUSIC OF THE NIGHT ---------------------------120
MUSICAL HIGH (IRE)-----------------------------120
MUSKİ ------------------------------------------------120
MUWAJAHA (GB)----------------------------------120
MUZAFFER SULTAN -----------------------------120
MUZİ --------------------------------------------------120
MÜGİDE ----------------------------------------------120
MÜHENDİS BURCU -------------------------------121
MÜKEMMEL ----------------------------------------121
MÜKERREM-----------------------------------------121
MÜNEVVER HANIM ------------------------------121
MÜSTESNA------------------------------------------121
MÜYESSER ESTHETICS -------------------------121
MY ACCOUNT --------------------------------------121
MY APRIL RAIN------------------------------------121
MY CELLIST ----------------------------------------121
MY CHERUB ----------------------------------------121
MY CRAZY AUNT ---------------------------------121
MY CRAZY GIRL ----------------------------------121
MY DEAR ROSE------------------------------------122
MY DONATELLA ----------------------------------- 47
MY GINETTA ---------------------------------------122
MY GOLD GIRL ------------------------------------122
MY HONEY ------------------------------------------122
MY HOPE---------------------------------------------- 64
MY JADE ---------------------------------------------122
MY JOBA ---------------------------------------------122
MY LADY --------------------------------------------122
MY LAVINIA ----------------------------------------122
MY LIFE ----------------------------------------------122
MY MADONNA-------------------------------------122
MY PARTNER---------------------------------------122
MY PEARL -------------------------------------------122
MY PRECIOUS GIRL ------------------------------123
MY PRINCESS AZRA -----------------------------123
MY REAL STAR ------------------------------------170
MY VALLEE------------------------------------------ 63
MYBELLE--------------------------------------------123
MYSTICAL FALLS---------------------------------123
MYSTICAL MOOD---------------------------------123
MYSTICALOFSILENCE --------------------------123
MYTHICAL GIRL (USA)--------------------------123
NAĞME -----------------------------------------------123
NAİF HAT --------------------------------------------- 55
NAİM CAN -------------------------------------------123
NAKIRDA --------------------------------------------123
NALDO -----------------------------------------------114
NALIN FIRTINASI ---------------------------------123
NAMRUN ------------------------------------------- 123
NAR KIRMIZI--------------------------------------- 124
NARCISSUS ----------------------------------------- 124
NARDA----------------------------------------------- 124
NATAGORA----------------------------------------- 124
NATIVE LADY ------------------------------------- 124
NATIVE QUEEN (FR) ----------------------------- 124
NAUGHTY GIRL----------------------------------- 124
NAVAJO --------------------------------------------- 124
NAYİ NO -----------------------------------------------54
NAZ BEBEK----------------------------------------- 124
NAZ NİYAZ ----------------------------------------- 124
NAZAR ----------------------------------------------- 124
NAZLI SULTAN ------------------------------------ 124
NAZLITAY ------------------------------------------ 124
NEFES ------------------------------------------------ 125
NEFESKESEN--------------------------------------- 125
NEFİSE HANIM ------------------------------------ 125
NEKOLEN ------------------------------------------- 125
NELIA ------------------------------------------------ 125
NEMO------------------------------------------------- 125
NENAGH (IRE) ------------------------------------- 125
NENİŞ------------------------------------------------- 125
NERİMAN ------------------------------------------- 139
NERİS------------------------------------------------- 125
NESRİNA -------------------------------------------- 125
NESSİE ----------------------------------------------- 125
NESTOR---------------------------------------------- 103
NEVADA PRINCESS (IRE) ---------------------- 125
NEVAYIN-------------------------------------------- 126
NEVER BACK DOWN ---------------------------- 126
NEVER LOST --------------------------------------- 126
NEVER SAY----------------------------------------- 126
NEVER TOUCH ME ------------------------------- 126
NEVİNOV-------------------------------------------- 126
NEW DANCER ------------------------------------- 126
NEW EPOCH ------------------------------------------22
NEW GIRLFRIEND -------------------------------- 126
NEW JOYZEE (USA) ------------------------------ 126
NEW SHINE -------------------------------------------- 1
NEW SURAL ---------------------------------------- 126
NEXT STAR ----------------------------------------- 126
NEYTİRİ --------------------------------------------- 126
NICE OF TIME-------------------------------------- 127
NIGHT MAIDEN (USA)--------------------------- 127
NIGHTINGALE ------------------------------------- 127
NIGO -------------------------------------------------- 127
NIGUEL ---------------------------------------------- 173
NIJINSKA -------------------------------------------- 127
NILE GREEN ---------------------------------------- 127
NIMBLE FANTASY (USA)----------------------- 127
NIOBE ------------------------------------------------ 127
NIOBE (GB) ----------------------------------------- 127
NITTEDAS------------------------------------------- 127
NİCOMEDİA ---------------------------------------- 127
NİDA -------------------------------------------------- 127
NİHALİM -------------------------------------------- 128
NİKİNİKİ--------------------------------------------- 128
NİLAY SULTAN ----------------------------------- 128
NİLSULTAN-------------------------------------------18
NİRAN ------------------------------------------------ 128
NİSAN IZABELLA --------------------------------- 128
NİSANER -------------------------------------------- 128
NO COMMENT ------------------------------------- 128
NO DOUBT ------------------------------------------ 128
NO MORE CONTROL----------------------------- 128
NO MORE STRIKE -------------------------------- 128
240
İNDEKS-Index
NO PROBLEM---------------------------------------128
NOAH SELECTION --------------------------------192
NOBLE GENTLEMEN ------------------------------ 14
NOBLE LADY ---------------------------------------128
NOBLE SPIRIT --------------------------------------129
NOCHE COOL---------------------------------------129
NOFRET ----------------------------------------------129
NOISETTE--------------------------------------------129
NOKS--------------------------------------------------129
NOKTA (IRE) ----------------------------------------129
NOM DE LA ROSA (IRE) -------------------------129
NONA -------------------------------------------------129
NORD WEST-----------------------------------------129
NORMA-----------------------------------------------129
NORTHBEACH -------------------------------------- 51
NORWAY DANCER -------------------------------129
NOT A CARE (CAN) -------------------------------129
NOTION OF EMOTION (USA)-------------------130
NOVİKOVA------------------------------------------130
NUIT DE FETE (FR)--------------------------------130
NUMBER STONE-----------------------------------130
NUMERUS CLAUSUS (FR) ----------------------130
NUNİ --------------------------------------------------130
NUR CEMAL ----------------------------------------130
NUR SABAH-----------------------------------------130
NURCİVAN ------------------------------------------- 57
NURÇEM (IRE)--------------------------------------130
NURDAĞI --------------------------------------------178
NURSU------------------------------------------------130
NURŞO------------------------------------------------130
NURTEPE --------------------------------------------130
NÜ PERA ---------------------------------------------131
NYANA -----------------------------------------------131
OBRA REİS ------------------------------------------126
OCEAN LADY---------------------------------------131
OCEAN QUEEN-------------------------------------131
OCEAN RISE ----------------------------------------131
OCEAN SUNRISE (IRE)---------------------------131
OCTALUNA (GB)-----------------------------------131
OCTOBER BABY -----------------------------------131
OĞLUM BARIŞ -------------------------------------107
OĞLUM MURAT -----------------------------------163
OĞLUMCİHAN -------------------------------------141
OĞLUMEMİR ---------------------------------------113
OKEYCİ-----------------------------------------------131
OKYPETA --------------------------------------------- 15
OLANAS----------------------------------------------131
OLIVE GARDEN------------------------------------131
OLIVE LADY ----------------------------------------131
OLIVETTE -------------------------------------------132
OLIVIUM ---------------------------------------------132
OLLY --------------------------------------------------132
OLYMPOS MIRROR -------------------------------132
OMERTA ---------------------------------------------132
OMNITRIX -------------------------------------------132
ONE COOL LADY----------------------------------132
ONE MORE NO MORE ----------------------------132
ONLY ONE-------------------------------------------132
ONURBEY -------------------------------------------- 88
OPALINE ---------------------------------------------132
OPPURTUNITY -------------------------------------132
OPRAH------------------------------------------------125
OPUS DEI---------------------------------------------132
ORAMA'S GHOST (GB) ---------------------------132
ORANGE CRUSH (USA) --------------------------133
ORANGE GARDEN --------------------------------133
ORANGE TWILIGHT (USA) ---------------------133
ORATION -------------------------------------------- 133
ORGIA ------------------------------------------------ 133
ORHİDEYA------------------------------------------ 133
ORIENT BRIDE------------------------------------- 133
ORIENTAL ------------------------------------------ 133
ORSA (IRE) ----------------------------------------- 133
ORSE GÜL------------------------------------------- 133
ORTAGENA ----------------------------------------- 133
ORUÇ BEY ------------------------------------------ 159
OSLO-------------------------------------------------- 133
OSTOPET (IRE)------------------------------------- 134
OTAKI (IRE) ---------------------------------------- 134
OUR RUMBA (USA)------------------------------- 134
OUT OF TIME--------------------------------------- 134
OVA GÜZELİ --------------------------------------- 134
OVER ANDOVER (USA) ------------------------- 134
OVER LOOKED ------------------------------------ 134
OVERBERRY (USA) ------------------------------ 134
ÖKSÜZÜM---------------------------------------------- 7
ÖZ KURT -------------------------------------------- 122
ÖZBEK GÜZELİ ------------------------------------ 134
ÖZBEKKIZI ----------------------------------------- 134
ÖZDEMİR BEY ---------------------------------------18
ÖZDEN SULTAN----------------------------------- 134
ÖZDENİM-------------------------------------------- 134
ÖZENKIZ -------------------------------------------- 135
ÖZENNAZ ------------------------------------------- 135
ÖZGÜNGÜL----------------------------------------- 135
ÖZKARDE ------------------------------------------- 135
ÖZSEPHA ----------------------------------------------33
PADME ----------------------------------------------- 135
PAINTED MOON (USA) -------------------------- 135
PALLINA (GB)-------------------------------------- 135
PALMETTO LANE (USA) ------------------------ 135
PALMİRA -------------------------------------------- 135
PALOVİT--------------------------------------------- 135
PAMİR ------------------------------------------------ 135
PAMUK PRENSES --------------------------------- 135
PAN FLOWER ----------------------------------------60
PAN ROSE ------------------------------------------- 136
PANÇİTA -------------------------------------------- 136
PANGEA --------------------------------------------- 136
PANTANTİF----------------------------------------- 136
PANZER---------------------------------------------- 136
PAPARA---------------------------------------------- 136
PAPARAZZİ ----------------------------------------- 136
PAPATYA I ------------------------------------------ 136
PAPER BELL --------------------------------------- 136
PARADIS INANIME ------------------------------- 136
PARADISE RIVER --------------------------------- 136
PARAMPARÇA---------------------------------------80
PARISIENNE (IRE) -------------------------------- 136
PARISTAMBUL ------------------------------------ 137
PARLAKKIZ ---------------------------------------- 137
PARVATİ -------------------------------------------- 137
PASİFİKA -------------------------------------------- 137
PASSING CLOUD (FR) --------------------------- 137
PASSING SHOT ------------------------------------ 137
PASTORALE ---------------------------------------- 137
PATUŞKA (IRE) ------------------------------------ 137
PEANUT------------------------------------------------63
PEARL GEM ---------------------------------------- 112
PEBBLEDASH (GB) ------------------------------- 137
PEKGÜZEL ------------------------------------------ 137
PELİNŞAH ------------------------------------------- 137
PELORIOS ------------------------------------------- 153
PENELOPIAD (IRE) ------------------------------- 137
241
İNDEKS-Index
PENNYGHAEL (UAE) -----------------------------138
PEPPER BLOSSOM (GER)------------------------138
PERFECT CANDAL --------------------------------- 26
PERFECT CHOICE ---------------------------------138
PERFECT MATCH ---------------------------------138
PERFECT STYLE -----------------------------------138
PERFECT TRIANGLE -----------------------------138
PERGOLA (GB) -------------------------------------138
PETITE CHATTE (USA)---------------------------138
PHARMA WEST (USA) ---------------------------138
PHENOMENA ---------------------------------------138
PHOENIX---------------------------------------------138
PIANO ROLL (IRE)---------------------------------138
PICKLE -----------------------------------------------139
PICTURESQUE (GB)-------------------------------139
PIETRA QUEX --------------------------------------139
PINGUS (GB) ----------------------------------------139
PINK AMBER ---------------------------------------139
PINK LADY ------------------------------------------139
PINKY-------------------------------------------------139
PIOMBO (IRE)---------------------------------------139
PİR DOĞAN------------------------------------------- 27
PLATONIC CHAT (IRE)---------------------------139
POISON IVY -----------------------------------------139
POLAR CADEAUX (GB)--------------------------139
POLENTE---------------------------------------------139
PORTO VENERE (IRE) ----------------------------140
POSADAS (USA) -----------------------------------140
POST WOMAN --------------------------------------140
POWER OF GIRL -----------------------------------140
POZANTI GÜZELİ----------------------------------140
PRECIOUS BIRD ------------------------------------ 35
PRECIOUS PEARL (IRE)--------------------------140
PREDISPOSITION ----------------------------------- 55
PRENCESS EBRU ----------------------------------140
PRENS HERO----------------------------------------140
PRENS TOPRAK ANKA --------------------------- 27
PRENSES BEYZA ----------------------------------140
PRENSES GÖKSU ----------------------------------140
PRENSES KARLA ----------------------------------140
PRENSES KÜBRA----------------------------------140
PRENSES LEIA -------------------------------------140
PRENSES MONICA --------------------------------141
PRENSES RABİA ------------------------------------ 68
PRENSES SEÇİL ------------------------------------141
PRENSES TÜLİN -----------------------------------141
PRENSESLERİN DANSI --------------------------141
PRIERA MENTA (IRE) ----------------------------141
PRIMADONNA--------------------------------------141
PRIME CLASSIQUE (USA) -----------------------141
PRINCE OF TAYRAN -----------------------------181
PRINCESS ARIES (USA)--------------------------141
PRINCESS AURELIA ------------------------------133
PRINCESS BALOV ---------------------------------- 63
PRINCESS CROCUS -------------------------------- 52
PRINCESS DOMINIC ------------------------------141
PRINCESS FUNDA---------------------------------141
PRINCESS HERO ------------------------------------ 91
PRINCESS KATYA---------------------------------141
PRINCESS LYRA -----------------------------------141
PRINCESS NİLAYIM ------------------------------- 10
PRINCESS ÖZDEN ---------------------------------142
PRINCESS RANIA----------------------------------142
PRINCESS ROLLIN --------------------------------142
PRINCESS SELEN (IRE) --------------------------142
PRINCESS VIVI-------------------------------------142
PRINCESS ZAHRA (IRE) -------------------------142
PRINCESSE GULCH ------------------------------ 142
PRIVATE PROTECTION ------------------------- 142
PRIZE MOMENT (USA) -------------------------- 142
PROM QUEEN -------------------------------------- 142
PROMENADE AGAIN (USA)-------------------- 142
PROMISE ME GOLD ------------------------------ 142
PROSECUTOR -------------------------------------- 143
PROSERPINE (GB) -------------------------------- 143
PROVOCATIVE TOUCH (USA) ---------------- 143
PSİNEF ----------------------------------------------- 143
PUÇİKA ---------------------------------------------- 143
PUDDING -------------------------------------------- 143
PURE FACE ----------------------------------------- 143
PURPLE TIME -------------------------------------- 143
PUSU-------------------------------------------------- 143
PÜSKÜLLÜ BELA -----------------------------------22
QOUNTM GIRL ------------------------------------ 143
QUEEN BEATRIX -----------------------------------86
QUEEN NALA (AUS) ----------------------------- 143
QUEEN OF EAGLES ------------------------------ 143
QUEEN OF FORTUNE ---------------------------- 144
QUEEN OF HEARTS ------------------------------ 144
QUEEN OF SNOW --------------------------------- 123
QUEEN OF THE STORM ------------------------- 144
QUEEN OF VANDAMME ------------------------ 144
QUEEN RED ---------------------------------------- 144
QUEEN REGENT (USA) -------------------------- 144
QUEEN SALIMA -------------------------------------21
QUEEN TO QUEEN-------------------------------- 144
QUEENIE BELLE ---------------------------------- 144
QUEENLAGINA------------------------------------ 144
QUEENS HEAD (GB) ----------------------------- 144
QUEENS OF KARANS ---------------------------- 144
QUENN LALA -------------------------------------- 172
QUESTOR (IRE) ------------------------------------ 144
QUICK LADY --------------------------------------- 145
R S LESENDARY ---------------------------------- 145
RABİA HANIM ------------------------------------- 160
RACHEL CORRIE---------------------------------- 145
RACHEL PRINT (GB) ----------------------------- 145
RACING CAT --------------------------------------- 145
RACING HEART (GB) ---------------------------- 145
RACING HEART (USA) -------------------------- 145
RADIKAL GIRL ------------------------------------ 145
RADIKAL PRENSES ------------------------------ 145
RADİKAL GALYALI ------------------------------ 161
RAEDAH (USA) ------------------------------------ 145
RAFİA ------------------------------------------------ 145
RAIN RIVER ---------------------------------------- 145
RAINBOW D'BEAUTE (GB) --------------------- 146
RAINBOW DASH ---------------------------------- 129
RAKİP ------------------------------------------------ 146
RAM BELLE ---------------------------------------- 146
RAMBLER (GB) ------------------------------------ 146
RAMZIA (IRE) -------------------------------------- 146
RANA SULTAN ------------------------------------ 146
RANAVALO----------------------------------------- 146
RAPIDE FILLE (FR) ------------------------------- 146
RAPUNZEL------------------------------------------ 146
RASHFA (GB)--------------------------------------- 146
RASİMBEY ------------------------------------------ 101
RASTABAN ----------------------------------------- 146
RATIONAL CHOICE --------------------------------68
RAVENNA------------------------------------------- 146
RAWS LI BEWAIL-----------------------------------79
RAZARUN ------------------------------------------- 147
REAL GIRL ------------------------------------------ 147
242
İNDEKS-Index
REAL LOVE -----------------------------------------147
REALLY DARLENE (USA)-----------------------147
REASONS FOR LOVE -----------------------------147
REBECCA --------------------------------------------147
RECOBA----------------------------------------------129
RED DEVIL ------------------------------------------147
RED FACT--------------------------------------------147
RED FISH---------------------------------------------147
RED FLAME (IRE) ---------------------------------147
RED MACTO ----------------------------------------148
RED RABBIT ----------------------------------------147
RED SALVIA (GB) ---------------------------------147
RED SPRING ----------------------------------------148
RED WHITE------------------------------------------148
RED WINE -------------------------------------------148
RED WOLF-------------------------------------------148
REDBANK -------------------------------------------174
REDROCK--------------------------------------------148
REDS ATTACK -------------------------------------148
REEMEYA (USA)-----------------------------------148
REGATTA (GB) -------------------------------------148
REGINA-----------------------------------------------148
REHVAN ---------------------------------------------148
REINE ROSE-----------------------------------------148
REİSİN KIZI------------------------------------------148
REİSİN OĞLU ---------------------------------------148
RELATIVELY QUIET (IRE) ----------------------149
RELATIVES JOY -----------------------------------149
RELATIVISTA --------------------------------------149
REMY RED (USA)----------------------------------149
RENOWN---------------------------------------------- 56
RESUME (IRE) --------------------------------------149
REŞAT AĞA -----------------------------------------106
REVAN KIZI -----------------------------------------149
REYAREYA------------------------------------------149
REYHAN BEY---------------------------------------- 96
RHAPSODY IN BLUE -----------------------------149
RICCA DONNA -------------------------------------149
RICCONA --------------------------------------------149
RIGEL -------------------------------------------------149
RIGOLETTA -----------------------------------------149
RIGOROUS (USA) ----------------------------------149
RISING STAR ---------------------------------------150
RISOTTO ---------------------------------------------150
RIVER EMOTION ----------------------------------150
RIVER GIRL ------------------------------------------ 16
RIVER GLITTER------------------------------------150
RIVER LIGHT ---------------------------------------150
RIVER SIDE WOMAN (IRE) ---------------------150
RIVERS SON ----------------------------------------161
ROBUST RUNNER ---------------------------------108
ROCKET POWER-----------------------------------150
RODELINDA ----------------------------------------150
ROKOKO ---------------------------------------------150
ROMANTICALLY ----------------------------------150
ROMARIN--------------------------------------------150
ROSA PARKS ---------------------------------------150
ROSARY----------------------------------------------151
ROSE BAY -------------------------------------------151
ROSE DE NORMANDIE (FR) --------------------151
ROSE OF SKY ---------------------------------------151
ROSE TO ROSE -------------------------------------151
ROSETTA --------------------------------------------151
ROSIE DREAM (GB)-------------------------------151
ROSTER TUMBUL ---------------------------------124
ROUND TRIP FLIGHT (USA) --------------------151
ROXIE HART (IRE) --------------------------------151
ROXY ------------------------------------------------- 151
ROYAL ALIEN ------------------------------------- 151
ROYAL BOX (USA) ------------------------------- 151
ROYAL DUCHESS--------------------------------- 152
ROYAL KAŞGAR ---------------------------------- 152
ROYAL MANOR ----------------------------------- 152
ROYAL NAVY-------------------------------------- 152
ROYAL PEKAN ------------------------------------ 152
ROYAL PERENA----------------------------------- 152
ROYAL POWER ------------------------------------ 152
ROYAL PRIDE-------------------------------------- 152
ROYAL TULIB ------------------------------------- 152
ROYAL VISIT--------------------------------------- 152
ROYALE HIGHNEST (FR) ----------------------- 152
RULING BOY -----------------------------------------43
RUMEYSA---------------------------------------------11
RUN ATLAS RUN---------------------------------- 127
RUN BABY RUN ----------------------------------- 152
RUN FOR LOVE (USA) --------------------------- 152
RUN HARD ------------------------------------------ 153
RUNAWAY BRIDE -------------------------------- 153
RUSALKA ------------------------------------------- 153
RUSSIAN RULET ---------------------------------- 153
RÜSTEM HAN -------------------------------------- 152
RÜYA KIZIM --------------------------------------- 153
RÜZGAR GİBİ -------------------------------------- 153
RÜZGARIN İZİ ------------------------------------- 153
SAADA ONE (IRE)--------------------------------- 153
SAARATT (GB)------------------------------------- 153
SABBATH (USA)----------------------------------- 153
SABİA HANIM ---------------------------------------24
SABİN ------------------------------------------------ 153
SABLE RİVER -------------------------------------- 153
SABOŞ TAY ----------------------------------------- 154
SABOTEUR------------------------------------------ 154
SABRE DANCE------------------------------------- 182
SABRINA -------------------------------------------- 154
SABUR ----------------------------------------------- 154
SAÇAKLI (IRE) ------------------------------------- 154
SADA (GB) ------------------------------------------ 154
SADALBARİ ---------------------------------------- 154
SADLERIA------------------------------------------- 154
SADOMİ---------------------------------------------- 154
SAFARI GIRL --------------------------------------- 154
SAFIN (GB) ----------------------------------------- 154
SAFİRA----------------------------------------------- 154
SAGA (USA) ---------------------------------------- 155
SAGA BELLA (IRE) ------------------------------- 155
SAHİL------------------------------------------------- 155
SAHİL HANIM----------------------------------------46
SAHRA ----------------------------------------------- 155
SAHRALAR GÜLÜ -------------------------------- 155
SAICHANIA (GB) ---------------------------------- 155
SAIL AWAY (GB)---------------------------------- 155
SAİRA ------------------------------------------------ 155
SAKARYA GÜZELİ ------------------------------- 155
SALA (USA) ----------------------------------------- 155
SALONNAHE (GER) ------------------------------ 155
SAM CONNECTION------------------------------- 155
SAM GIRL ------------------------------------------- 156
SAM MARTA --------------------------------------- 156
SAMOTRACIA (IRE) ------------------------------ 156
SAN JUAN LADY ---------------------------------- 156
SAN ROBERTA (GB)------------------------------ 156
SANATIVE ------------------------------------------ 156
SANİYEM-------------------------------------------- 156
SANTA BARBARA GIRL ------------------------ 156
243
İNDEKS-Index
SANTA EVSEEVA----------------------------------156
SANTA LUCIA --------------------------------------156
SANTARITA -----------------------------------------156
SANTARITAKIZI -----------------------------------156
SANTİLLA -------------------------------------------156
SAPHİRA ---------------------------------------------157
SARAYIN SULTANI -------------------------------157
SARDES (IRE) ---------------------------------------157
SARI LACİVERT------------------------------------105
SARIÇAL ---------------------------------------------157
SARILAR GÜZELİ----------------------------------157
SARIŞIN BOMBA ----------------------------------157
SATANA----------------------------------------------157
SATYA (USA) ---------------------------------------157
SAUSALITO -----------------------------------------157
SAVAGE CAT ---------------------------------------157
SAVCIBEY -------------------------------------------197
SAVER ------------------------------------------------157
SAVORSKY------------------------------------------157
SAYKALY--------------------------------------------158
SCARLET OHARA ---------------------------------158
SCARLET ROSE ------------------------------------158
SCENT OF ROSE -----------------------------------158
SCINTILLA ------------------------------------------158
SCREAM OF NIGHT -------------------------------158
SEA BISKUIT----------------------------------------158
SEA RIDGE (GB) -----------------------------------158
SEACLEEF (FR)-------------------------------------158
SEBEPSİZ --------------------------------------------- 43
SEBRA KANTOS ------------------------------------ 92
SECOND CHANCE ---------------------------------158
SECRET FANTASY --------------------------------158
SECRET PATRIOT (USA)-------------------------158
SECRET RIO ------------------------------------------ 90
SECURE ROCK -------------------------------------159
SEÇİLTAY -------------------------------------------159
SEFANUR --------------------------------------------159
SEHAR ------------------------------------------------159
SEHER YILDIZI-------------------------------------159
SEİSMO (GB) ----------------------------------------159
SELCAN (USA)-------------------------------------159
SELCANIM-------------------------------------------159
SELDA'S GIRL (IRE)-------------------------------159
SELENDER-------------------------------------------159
SELGİBİ ----------------------------------------------159
SELİN SULTAN -------------------------------------159
SELMA------------------------------------------------160
SELUŞ-------------------------------------------------160
SEMA--------------------------------------------------160
SEMİHA HANIM------------------------------------122
SEN GELMEZ OLDUN ----------------------------160
SENATOR ALTUNBAŞ ---------------------------104
SENDEN SONRA -----------------------------------160
SENİHA SULTAN ----------------------------------160
SENTEE (IRE) ---------------------------------------160
SEPTEMBER DANCER ---------------------------160
SERAP GELİN ---------------------------------------160
SERAPHIC -------------------------------------------193
SERBEST HATUN ----------------------------------160
SERENDİZ -------------------------------------------160
SERHATIM-------------------------------------------176
SERPE -------------------------------------------------160
SERRACIM-------------------------------------------160
SERVAL ----------------------------------------------161
SESİBEL ----------------------------------------------161
SESSİZ ÇIĞLIK -------------------------------------161
SET THE SCENE (IRE) ----------------------------161
SETRYN---------------------------------------------- 161
SEVDİK ---------------------------------------------- 161
SEVGİHANIM -------------------------------------- 161
SEVİM ANA----------------------------------------- 161
SEVİM KIZI ----------------------------------------- 161
SEVİMABLA ---------------------------------------- 161
SEVİNÇ SULTAN ---------------------------------- 161
SEYDİKÖYLÜ -------------------------------------- 161
SEYRAN --------------------------------------------- 161
SEZERİM--------------------------------------------- 165
SHAHAAMAH (IRE) ------------------------------ 162
SHAKINA -------------------------------------------- 162
SHALL WE DANCE ------------------------------- 162
SHANGHAIS GIRL ----------------------------------34
SHANTI (GER)-------------------------------------- 162
SHARARA ------------------------------------------- 162
SHARK BAY (GB) --------------------------------- 162
SHARON (HUN) ------------------------------------ 162
SHARPA------------------------------------------------46
SHAW AVENUE ----------------------------------- 162
SHAYK (IRE) --------------------------------------- 162
SHAYLEE-------------------------------------------- 162
SHE GOSSIP----------------------------------------- 162
SHE HERO------------------------------------------- 162
SHE WADI WADI (GB) --------------------------- 163
SHEEMAR ------------------------------------------- 163
SHELLIN (IRE) ------------------------------------- 163
SHERLOCK------------------------------------------ 135
SHIERO----------------------------------------------- 163
SHINING GOLD ------------------------------------ 163
SHOOTER GUEST (FR)--------------------------- 163
SHOW GIRL ----------------------------------------- 163
SHOW PLAY ---------------------------------------- 163
SHRUUQ --------------------------------------------- 163
SIBILA------------------------------------------------ 163
SIEGE ------------------------------------------------- 161
SIERRA----------------------------------------------- 163
SIGHTSEER (USA) -------------------------------- 163
SIGNORINA STELLA ----------------------------- 164
SILA KIZ --------------------------------------------- 164
SILENT OASIS (GB)------------------------------- 164
SILISTIC (USA)------------------------------------- 164
SILK--------------------------------------------------- 164
SILKY------------------------------------------------- 164
SILVER DIP (GB) ---------------------------------- 164
SILVER GIRL (IRE)-------------------------------- 164
SILVER GLEAM ----------------------------------- 164
SILVER GREEN ------------------------------------ 153
SILVER METER (IRE) ---------------------------- 164
SILVER QUEEN ------------------------------------ 164
SILVERINE (USA) --------------------------------- 164
SIMPATICA ----------------------------------------- 165
SIMPLY GLORIOUS ------------------------------ 165
SINGLE FACTOR (USA) ------------------------- 165
SIRÇA BEBEK -------------------------------------- 165
SIRDAŞ (GB) ---------------------------------------- 165
SIRNAŞIK-------------------------------------------- 165
SIVERDAYS----------------------------------------- 166
SİDNEY ---------------------------------------------- 165
SİLİVRİ RÜZGARI--------------------------------- 165
SİLVA------------------------------------------------- 165
SİMETRİ --------------------------------------------- 165
SİMİRNALI KIZ ------------------------------------ 165
SİNCAP KIZ ----------------------------------------- 165
SİNE--------------------------------------------------- 166
SİNEMNAZ ------------------------------------------ 166
SİNEMTAY ------------------------------------------ 166
244
İNDEKS-Index
SİNSİRELLA-----------------------------------------191
SİPSE --------------------------------------------------166
SİVEREK HANIMI ---------------------------------166
SİVEREKLİM----------------------------------------166
SİYAH BEYAZ --------------------------------------166
SKILL (GER)-----------------------------------------166
SKY BEAUTY ---------------------------------------166
SKY IS THE LIMIT ---------------------------------166
SKY TORNADO (USA)----------------------------166
SKYGGER--------------------------------------------166
SLAM'S LEGEND (USA) --------------------------167
SLENDER --------------------------------------------167
SLY (GER)--------------------------------------------167
SLY BELLE ------------------------------------------167
SMART RED (GB) ----------------------------------167
SMARTY FACE -------------------------------------167
SMILING GIRL-----------------------------------------8
SNOOZY TIMES ------------------------------------167
SNOW WHITE---------------------------------------167
SNOWDROP -----------------------------------------167
SO EASY----------------------------------------------167
SOLACE ----------------------------------------------167
SOLFEJS GIRL --------------------------------------167
SOLITAIRE ------------------------------------------168
SOLITARY -------------------------------------------168
SOLLEVARE ----------------------------------------168
SON DÜZLÜK ---------------------------------------168
SONGTHRUSH (USA) -----------------------------168
SONNUŞKA------------------------------------------168
SOPHOMORE ---------------------------------------179
SOPRAN ----------------------------------------------168
SORGENTE ------------------------------------------168
SORGUN KIZI ---------------------------------------168
SORRY ------------------------------------------------168
SORT (GB) -------------------------------------------168
SOUND OF SUCCESS -----------------------------168
SOUTH CENTER------------------------------------169
SOVIET STYLE -------------------------------------169
SOVIET WEAPON (IRE) --------------------------169
SOYLU SATICI (IRE) ------------------------------169
SOYLUDAĞ --------------------------------------------1
SPANISH SONG (USA)----------------------------169
SPARKLING -----------------------------------------169
SPECIAL ROCK-------------------------------------169
SPECTRUM QUEST--------------------------------169
SPECTRUM WOLF ---------------------------------169
SPEED BUFF ----------------------------------------- 23
SPEED FOR (IRE)-----------------------------------169
SPEEDY FOX ----------------------------------------169
SPERANZA ------------------------------------------169
SPINALONG (USA) --------------------------------170
SPINSTER --------------------------------------------170
SPONTANE ------------------------------------------170
SPOT---------------------------------------------------170
SPRING FIRE ----------------------------------------170
SPRING GIRL ---------------------------------------170
SPRING GREEN ------------------------------------170
SPRING IS HERE -----------------------------------170
STAINLESS ------------------------------------------170
STAND UP PLEASE (GB)-------------------------170
STANDS TO REASON (USA) --------------------170
STAR ALBİNA --------------------------------------- 63
STAR ANGEL ---------------------------------------- 63
STAR BABY -----------------------------------------170
STAR BELİT ------------------------------------------ 21
STAR BİKE-------------------------------------------171
STAR FLICKER (CAN) ----------------------------171
STAR FORCE -----------------------------------------40
STAR LEAF ----------------------------------------- 171
STAR OF BENAZİR ------------------------------- 171
STAR OF NEHİR ----------------------------------- 171
STAR OF STEEL -------------------------------------26
STAR QUALITY------------------------------------ 171
STARBUST ------------------------------------------ 171
STARLARKS (IRE) -------------------------------- 171
STARLIT --------------------------------------------- 171
STARRY SKY --------------------------------------- 171
STARSHIP SURPRISE (USA)-------------------- 171
START THE BAND (USA) ----------------------- 171
STARUNNA (USA) -------------------------------- 172
STARVALLA (FR) --------------------------------- 172
STEEL AND FIRE ---------------------------------- 173
STEEL GIRL----------------------------------------- 172
STEELY GRACE (IRE)---------------------------- 172
STELLA GOLD ------------------------------------- 172
STELLA NERA ------------------------------------- 172
STELLA ROSSA (IRE) ---------------------------- 172
STELLAR VALENTINE (USA)------------------ 172
STEP SISTER---------------------------------------- 172
STERNA BERINGA (GER) ----------------------- 172
STERNA HERMINA (GER) ---------------------- 172
STIX-----------------------------------------------------57
STORM RACER ------------------------------------ 173
STORM SON ------------------------------------------99
STORM TO STORM (IRE)------------------------ 173
STRAVINSKYRHYTHM (USA)----------------- 173
STRIJ----------------------------------------------------91
STRIKE FORCE ------------------------------------ 173
STRONG BABY ------------------------------------ 173
STRONG HOPE------------------------------------- 173
STRONG MAN-------------------------------------- 176
STUDIO SIXTYNINE--------------------------------42
SU DAMLASI --------------------------------------- 173
SUAREZ---------------------------------------------- 173
SUBSCRIPTION ------------------------------------ 173
SUDENAZ ------------------------------------------- 173
SUE---------------------------------------------------- 173
SUELINN--------------------------------------------- 173
SULTAN OF KAYRA------------------------------ 174
SULTAN PRINCESS------------------------------- 174
SUMEL HAN ---------------------------------------- 144
SUMMER QUEEN --------------------------------- 174
SUMMER SUN-------------------------------------- 174
SUMRU----------------------------------------------- 174
SUN CAT--------------------------------------------- 174
SUN OF PARADISE ------------------------------- 174
SUN RAIN ------------------------------------------- 174
SUN SHINES EAST (USA) ----------------------- 174
SUN STORM ---------------------------------------- 174
SUNDAY'S CHAPEL (IRE)----------------------- 174
SUNLIGHT MELODY ----------------------------- 152
SUNNY FACE--------------------------------------- 174
SUNNY GIRL --------------------------------------- 175
SUNNY GIRLIE ------------------------------------ 175
SUNNY LEONE ------------------------------------ 175
SUNNY SIDE---------------------------------------- 175
SUNTASACH (USA)------------------------------- 175
SUPER MARIO ------------------------------------- 169
SUPER ONE ----------------------------------------- 175
SUR MA VIE (USA) ------------------------------- 175
SURİMŞİNE ----------------------------------------- 175
SURVIVOR ------------------------------------------ 175
SÜMEYRA HANIM -------------------------------- 175
SÜRELHAN ----------------------------------------- 140
245
İNDEKS-Index
SÜSEN ------------------------------------------------175
SWALLOW THE DUST ---------------------------167
SWEET ALIBI ---------------------------------------175
SWEET DREAM ------------------------------------176
SWEET FALCON -----------------------------------176
SWEET MISTRESS (IRE) -------------------------176
SWEET NAME (USA)------------------------------176
SWEET WITCH -------------------------------------176
SWEETEST-------------------------------------------176
SWEETHEART --------------------------------------176
SWEETY GIRL --------------------------------------176
SWILLY (USA) --------------------------------------176
SWORD SON ----------------------------------------191
SWORD TIGRESS (GER) -------------------------176
SYLVIANI (GB) -------------------------------------176
ŞAHİNAZ (GB) --------------------------------------176
ŞAHİNAZIN------------------------------------------177
ŞAHİNKARDEŞLER -------------------------------144
ŞAHMERAL -----------------------------------------177
ŞAMAŞ------------------------------------------------177
ŞANS MELEĞİ --------------------------------------177
ŞEHRAZAT ------------------------------------------177
ŞEKER AYŞE ----------------------------------------177
ŞEKER HANIM--------------------------------------177
ŞEKER REMZİYE ----------------------------------177
ŞEMSENUR ------------------------------------------177
ŞEREFNUR-------------------------------------------177
ŞERİFE HATUN-------------------------------------- 88
ŞITILHAN --------------------------------------------163
ŞİMAL-------------------------------------------------177
ŞİMŞEK BEY ----------------------------------------160
ŞİMŞEKKIZ ------------------------------------------197
ŞİN -----------------------------------------------------177
ŞİRİNKIZIM -----------------------------------------132
ŞÖVGEN----------------------------------------------177
TADAWUL (USA) ----------------------------------178
TAFFY ------------------------------------------------178
TAHSİNAĞA ----------------------------------------- 15
TAJARIB (IRE) --------------------------------------178
TAKİPETBENİ --------------------------------------- 60
TALE OF MINE -------------------------------------178
TALİA HANIM --------------------------------------- 15
TALİHLİ ----------------------------------------------178
TALK OF THE MONEY ---------------------------- 96
TALOŞ ------------------------------------------------178
TALULAH--------------------------------------------178
TANAMERA -----------------------------------------178
TANEM -----------------------------------------------178
TANGOCU -------------------------------------------178
TANIŞIĞI ---------------------------------------------178
TANKÇI-----------------------------------------------186
TANYERİ---------------------------------------------178
TAOJAN PRINCESS -------------------------------178
TARHAN (IRE) --------------------------------------179
TARHUNDAS ---------------------------------------179
TARTE FINE (FR) ----------------------------------179
TAŞÇI KIZI-------------------------------------------179
TATA --------------------------------------------------179
TATAR DANSÇISI (IRE)--------------------------179
TATLIÇAĞ -------------------------------------------179
TAWAFEEG (USA)---------------------------------179
TAY PEGY -------------------------------------------179
TAYÇİÇİ----------------------------------------------179
TAYPARS --------------------------------------------113
TAYYARECİ (IRE) ---------------------------------179
TEARFUL (USA)------------------------------------179
TEK STAR--------------------------------------------180
TEKCAN --------------------------------------------- 180
TEKERO (GB)--------------------------------------- 180
TEKİLA-------------------------------------------------92
TEKYILDIZ------------------------------------------ 180
TELLİNİN KIZI ------------------------------------- 177
TEMPOMIX -------------------------------------------65
TEMPURA ------------------------------------------- 180
TENDER KIZI --------------------------------------- 180
TENDÜ ----------------------------------------------- 180
TENEDOS-------------------------------------------- 180
TERAMO (IRE) ------------------------------------- 180
TERRE DE SABLE (FR) -------------------------- 180
TEXAS RUSH (USA) ------------------------------ 180
TEXAS TEA ----------------------------------------- 180
TEXSAS ZELDA ----------------------------------- 176
THANK YOU MOM ------------------------------- 181
THANK YOU VET --------------------------------- 181
THE BAD -------------------------------------------- 181
THE COMPANY ------------------------------------ 181
THE END--------------------------------------------- 181
THE MORNING SUN------------------------------ 120
THE MOST DANGEROUS -------------------------- 8
THE PACIFIC --------------------------------------- 181
THE QUEEN----------------------------------------- 181
THEATRICAL LADY (USA)--------------------- 181
THEMIS ---------------------------------------------- 181
THEREZIKO----------------------------------------- 181
THINKER BELL ------------------------------------ 181
THIRTEEN------------------------------------------- 181
THIRTEEN TRICKS (USA)----------------------- 182
THISBE ----------------------------------------------- 182
THREE CASTELS ---------------------------------- 108
THREE CAT -------------------------------------------37
THUMAMAH (IRE) -------------------------------- 182
THUNDER WOLF ---------------------------------- 182
THYPHON GIRL ----------------------------------- 182
TIERRA----------------------------------------------- 182
TIFFANY--------------------------------------------- 182
TIKI GIRL-------------------------------------------- 182
TIMBAVATI----------------------------------------- 190
TIME TO GO ---------------------------------------- 182
TINASOĞLU ------------------------------------------29
TINCTURE (GB)------------------------------------ 182
TIRAMISU ------------------------------------------- 182
TISLIMEEN (GB)----------------------------------- 182
TITTIBA (GB) --------------------------------------- 183
TİGRİS------------------------------------------------ 183
TİJİN -------------------------------------------------- 183
TOHUM ---------------------------------------------- 183
TOKGÖZECE --------------------------------------- 183
TOLUNAY ------------------------------------------- 125
TONNANTE (GB) ---------------------------------- 183
TONY'S RIDGE (GB) ------------------------------ 183
TOO LATE ------------------------------------------- 183
TOP HONOR ---------------------------------------- 183
TOP OFF (FR) --------------------------------------- 183
TOP ROYAL----------------------------------------- 183
TOP ROYELLE (GB) ------------------------------ 183
TOPRAĞIN SESİ ----------------------------------- 184
TORUNUM ASYA --------------------------------- 184
TORUNUM BEYZA ------------------------------- 184
TORY BRAE LULU (IRE) ------------------------ 184
TOUCH THE STARS ------------------------------ 184
TOUGH GIRL --------------------------------------- 184
TOWERVINT---------------------------------------- 184
TÖM--------------------------------------------------- 184
TRACE------------------------------------------------ 184
246
İNDEKS-Index
TRACK BENDER -----------------------------------108
TRALEE ----------------------------------------------184
TRANI (USA) ----------------------------------------184
TRANSATLANTIC ---------------------------------184
TRAPES-----------------------------------------------185
TREASURY KEY (USA) --------------------------185
TRESOR ----------------------------------------------185
TRESPASSER----------------------------------------185
TRICKERY (IRE) -----------------------------------185
TRIM STAR (GB) -----------------------------------185
TRIUMPH --------------------------------------------185
TROPIC STAR ---------------------------------------185
TRUCE (GB) -----------------------------------------185
TRUEBA ----------------------------------------------185
TRY MY ----------------------------------------------185
TRY MY LOVE (GB)-------------------------------185
TRYSA ------------------------------------------------185
TSUNAMI GIRL-------------------------------------185
TUGANA ---------------------------------------------186
TULAMEEN (UAE)---------------------------------186
TURF QUEEN ---------------------------------------186
TURFSICHORE (FR) -------------------------------186
TURKISH CHROME -------------------------------190
TURKISH DELIGHT -------------------------------186
TURN TO DISTANT -------------------------------186
TURTLE CREEK (USA) ---------------------------186
TURUNÇ (IRE) --------------------------------------186
TUSSEY-----------------------------------------------186
TUTTA BELLA--------------------------------------186
TUYA NAZ-------------------------------------------186
TÜRÜTHAN ------------------------------------------ 44
TWIST OF FAITH-----------------------------------186
TWO TURN ------------------------------------------187
TYANA GÜZELİ ------------------------------------187
UBA----------------------------------------------------187
UÇANKUŞ -------------------------------------------199
UÇANOK ---------------------------------------------162
UĞURUM---------------------------------------------187
ULİBKA-----------------------------------------------187
ULUWATU-------------------------------------------- 81
UMUTLU ---------------------------------------------187
UNBROKEN ------------------------------------------ 16
UNCORK (USA)-------------------------------------187
UNDERCOVER SOLDIER (USA) ---------------187
UNDISPUTED ---------------------------------------187
UNEXPECTED FOR--------------------------------187
UNI BABY (IRE) ------------------------------------187
UNIQUE STONE (USA) ---------------------------187
UNRULY WIND-------------------------------------- 26
USANMAZ -------------------------------------------136
USTAOĞLU------------------------------------------134
UTOPIA -----------------------------------------------188
UZAKAKRABA (GB) ------------------------------188
UZUNYAYLA GÜZELİ----------------------------188
ÜLKÜ HOCA ----------------------------------------188
ÜLTİMATOM----------------------------------------188
ÜZÜM KIZ -------------------------------------------188
VAGUE ALARME (IRE) --------------------------188
VALENTINE MINE (USA) ------------------------188
VALERIE (GB) --------------------------------------188
VALLEMELDEE (IRE) ----------------------------188
VAN TO ONE----------------------------------------188
VANDRERE------------------------------------------188
VANESSA MEE -------------------------------------189
VANITY ROYALE (IRE) --------------------------189
VANİLYA --------------------------------------------189
VARANASI ------------------------------------------189
VASELINA (USA)---------------------------------- 189
VAVENDU---------------------------------------------34
VELO BREEZE ------------------------------------- 189
VELOBLITZ ----------------------------------------- 189
VELOCE---------------------------------------------- 189
VELOCITY GIRL----------------------------------- 189
VENDELA ------------------------------------------- 189
VENEDİK -------------------------------------------- 189
VENEZIA -------------------------------------------- 189
VENEZUELLA-------------------------------------- 190
VENÜSKIZI ----------------------------------------- 190
VERY SOCIAL (IRE) ------------------------------ 190
VESELY ---------------------------------------------- 135
VETTORI CALL (GB) ----------------------------- 190
VEY RON -------------------------------------------- 190
VEZNEDAR (GB) ---------------------------------- 190
VIANE (FR)------------------------------------------ 190
VICTORIAS BLOOM ------------------------------ 190
VICTORIAS SILENCE ---------------------------- 190
VICTORIUM ---------------------------------------- 190
VICTORY DEMO (IRE) --------------------------- 190
VICTORY GREEN --------------------------------- 191
VICTORY IS MINE -------------------------------- 190
VICTORY KISS ------------------------------------- 191
VICTORY ROAD ----------------------------------- 191
VICTORY SMILE ---------------------------------- 191
VICTORYS DREAM ------------------------------- 191
VIHIGHPE ------------------------------------------- 191
VILLA MARGURITE (USA) --------------------- 191
VIOLA ------------------------------------------------ 191
VIOLENT GIRL------------------------------------- 191
VIOLENT WIND -------------------------------------74
VISAL (USA) ---------------------------------------- 191
VISTAFJORD --------------------------------------- 100
VIVA REGINA ------------------------------------- 191
VIVIANA--------------------------------------------- 191
VİNCERO -------------------------------------------- 191
VOILETTE ------------------------------------------- 191
VOLCANIC LADY --------------------------------- 192
VOLDA RIVER ------------------------------------- 192
VOX --------------------------------------------------- 192
WAADI ----------------------------------------------- 192
WAFFLE --------------------------------------------- 192
WAIT FOR SPRING (USA) ----------------------- 192
WALK OF LIFE (IRE) ----------------------------- 192
WANGA DANCE ----------------------------------- 192
WATER DANCER---------------------------------- 192
WATERWILD (FR) -------------------------------- 192
WAY TO JOY --------------------------------------- 192
WEDDING GOWN (GB) -------------------------- 192
WELKIN------------------------------------------------64
WEMBLEY RÜZGARI ------------------------------89
WEST BOUND -------------------------------------- 193
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 193
WESTWOOD GIRL -------------------------------- 193
WHIPPOORWILL (USA) ------------------------- 193
WHITBY ABBEY (GB)---------------------------- 193
WHITE AURA (USA)------------------------------ 193
WHITE DIAMOND -------------------------------- 193
WHITE FLAG --------------------------------------- 193
WHITE LILY ---------------------------------------- 193
WHITE SUNSATION --------------------------------64
WICH ME LUCK ----------------------------------- 193
WICKED WORLD---------------------------------- 193
WILAYA (USA) ------------------------------------ 193
WILD GIRL ------------------------------------------ 194
WILDEST INDOCHINA ----------------------------85
247
İNDEKS-Index
WILLOWBRIDGE (IRE)---------------------------194
WIN WARS LADY ---------------------------------- 96
WIND GIRL ------------------------------------------194
WINDCALL (GB) -----------------------------------194
WINDS SON ------------------------------------------ 50
WINDSTAR ------------------------------------------- 25
WINE TIME ------------------------------------------194
WINNER GIRL --------------------------------------194
WINTER GREEN------------------------------------194
WITHOUT YOU (GB)------------------------------194
WOLF OF WIND ------------------------------------194
WONDER---------------------------------------------121
WONDERFULL QUEEN (IRE)-------------------194
WORMY ----------------------------------------------194
WRITE TO ME (IRE) -------------------------------194
YAĞIŞIM ---------------------------------------------195
YAHŞİ-------------------------------------------------195
YAKİRA ----------------------------------------------195
YALÇINKIZ------------------------------------------195
YALÇINRÜZGAR ----------------------------------195
YALNIZDAM----------------------------------------195
YAMAN EFE-----------------------------------------165
YAMİS ------------------------------------------------195
YANKIM----------------------------------------------195
YANTRA (GB)---------------------------------------195
YAPRAK----------------------------------------------195
YAPRAKLIM ----------------------------------------156
YARALI CEYLAN----------------------------------160
YARENKIZ-------------------------------------------195
YASEMİN KIZ---------------------------------------195
YAZ YAĞMURU------------------------------------196
YEKAYEK (GB)-------------------------------------196
YELLOW ANGEL ----------------------------------196
YELLOWHORN-------------------------------------197
YELYARAN ------------------------------------------ 63
YEMZEŞ ----------------------------------------------196
YESO (IRE)-------------------------------------------196
YEŞİLOVA -------------------------------------------196
YEŞİLYURTLUM-----------------------------------196
YETİŞ -------------------------------------------------196
YILAN INDIAN -------------------------------------- 39
YILAN KALE ----------------------------------------176
YILDIZHAN AĞA ----------------------------------101
YILDIZHANIM--------------------------------------196
YILMAZOĞLU --------------------------------------167
YOLDAŞ----------------------------------------------196
YOLGEÇEN STARI --------------------------------196
YONCAGÜLÜ ---------------------------------------- 84
YOSUN------------------------------------------------196
YOUDRIVESMECRAZY (USA) -----------------196
YUNDALAN -----------------------------------------197
YURDANUR -----------------------------------------197
ZAĞGERİLİ ------------------------------------------- 45
ZAHARA ---------------------------------------------197
ZAHİDEM --------------------------------------------197
ZALASULTAN --------------------------------------197
ZAMBAK (IRE) -------------------------------------197
ZAMİRA ----------------------------------------------197
ZAREEN (GER) -------------------------------------197
ZARIPINARI -----------------------------------------197
ZAYLAH (USA) -------------------------------------197
ZEHVA------------------------------------------------197
ZEMANİ ----------------------------------------------- 29
ZEPLİN------------------------------------------------- 81
ZERRİN -----------------------------------------------197
ZEVİ ---------------------------------------------------198
ZEYNEP HANIM------------------------------------198
ZEYNEP NAFİA ------------------------------------ 198
ZEYNO ----------------------------------------------- 198
ZEYNO FILLE -------------------------------------- 105
ZEYNOM (IRE) ------------------------------------- 198
ZIETORY (GB)-------------------------------------- 198
ZIHUATANEJO (GB) ------------------------------ 198
ZIP ZIP------------------------------------------------ 198
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 198
ZİFONA ---------------------------------------------- 198
ZİLANIM--------------------------------------------- 132
ZİLCİHAN ------------------------------------------- 198
ZONARO -----------------------------------------------76
ZONPA (IRE) --------------------------------------- 198
ZORBAS---------------------------------------------- 151
ZORBİKE -------------------------------------------- 199
ZUKU ------------------------------------------------- 199
ZÜMRÜT GÖZ -------------------------------------- 199
248

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Addenda and Errata------------------------------------------------------------------------------ 193 Unnamed Foals Index --------------------------------------------------------------------------- ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34 Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr e-mail : [email protected]

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı