OKU

Transkript

OKU
. ..
•:'
••
I
' "
Gazetenin A 1: Tam ur
'
Sahibi ve Sorumlu MUdUrU: Galatasaray
Lisesi adına,· Lise.Müdürü' Doç. Dr. Gün Kut ,
(TC)
. .
.
.
.
Adres:. Galatasaray L:isesl istiklal ca.~desi
No:263 Beyoğlu/ lstanbul
Telefon: 0212 2491100
Yayın Kurultı':Sevl! Altıı;.ıöz, Burçin
Ergül, Erman Yuğaç, .Nihan Somay
Tasarım :Burçin Ergül, Sevil Altınöz
Yazarlar: Revan Arkan, Sevil A!tınöz,
Burçin Ergül, Esra Çiçekçi, Ç~ğla
Çimendereli; Gülnur Durak, ause Güne.ri,
Zey,n,~ p, Aylin Özyu,r,~,_,: V,a~·e.t'1i~
Sandıkçı,Hazal Seval, Ceren A~ahan,. Go~çe
Kurtulan, Gökçe Tuncel
·•
, •,
Yönetim. -Yeri: Galatasaı:ay -.Lisesi
.Matbaa: J~manak Matbaas11 istiklal
Caddesi Postacılar Sokak Santa-Maria Af>.
~·ıOtAl§ral~ loJlii>il haftada bir~. bir saat. Qel's otmaı.< ÜZl>l'e
karınlJk odada çalışı:naiarın1 pr~tlk o~arak sOrdürmektedlr.
Bu yapılan çaııım01W"a/oto§raflar çeld1ınokte, bıvııo ve baskı s\l>i teme(
' ~tamalai gerçek\OjÔrilmel<tedlr. F0to§ra(Ç1\lk l<ulllıümü:run seri! projesi ,
için çaıqmalan-eımektedfr.· .
.
•
. .
••
Okulumuzdaki Yenilikler
•
8u yıl'da he< yıl olduiu tlbi okulumuzun bazl ıuekanlan
m•zunlanmmn da katlalanyla ycnlltf1di. ~n pllaVda 11Ç1lıp yapılan
Grand cou,;-ç.ım sa~, BilyOk Amfi ve Kondisyon ~-~ ~.nra. •
yfne Grand Coui"da...olimpik öeçijlerd~ yUksek, sınk, ~zun:ve uç adım "·:
0
atlama plstl)ıl~,. ~n b~hçfi~e tartar koşu, pisti ~~p.ı~d1~ 94tt C~ur
.
' · tomomlanaraı<~enfl<apab salon nlteU§lnde bir basketbol·v.olyeb<>l·
tenis tesisi,-~'d~ 1:>1r.:si~ema salonu klmlfil Jt,azandı ...G~latasaray°ı " · ·
ıompfyonlu§a götlftn maçlan biırada fzledfk.'Ol<\ılun wm koridor ve
bahçelerinde ayi;ı lcalit~ !f'Ülik yayını y~pabilen ~ir,sessistemfm.!'
oldu. Alt J<atıa Yeı>f bir semlnor odası yap~dı. 1l1lıliı Galaıaway Kültür
ve S..nit MerknfOlmk yeniden dOıon\endl. Alt~ istinat
duvannW1iittr1ndf!ôyölojmonbWıasl ~çeldlorek-uvtUO
ıet<llde ~ yeniden yapıldı ve Golatasaıay Konu!<eYf olarak
ıilzmele tiriyo<. Ori<mia.deld yıla yeni bir kafeterya, "GalataSe<o" ile
fl!Mldi_
Llstesi'(lde yerini •!dı ..ı<a_tıoiıaJıulunan"" emeği ıeçen ~ teıekkDr
ediyoruz.
"·
:.
~
ı
ı
· ·:...
~
11
• ,. ,,/C.'~~·
~").,
...·~· . ·~,_.
<: •.•~....).;)
~
~~. •
'.
,.
,,••' . '
•
..:. ,,. t
.
!,.. !! •
·, .
r
-
• ,ı
......
.·
.•.
....
...
'. .
.. ..... "( !::c··..
·-~
~
• ı:"'·.~
....ı..;:i..ı:t~·
"'
•
...
.
•
,.
Yayının
1
ruru: Yerel süreli •
...~
~
~- r .
ME~J:EP'TEN
HABER'
L
ER
•
1
Galatasaray [isesi Yayın Organıdır.
..
•
A T A• S A R · A Y .
A N l
K ·A · 8 1
Yayin
in• Mahiyeti:
Okul .. ,-·.~
gazetesi
'
. .
.... · ...·1
Yayın Sli~sı:..Altı aylık
_; ·,,. .
':. ,,.. .. ·;·...
•
-. ,
Beyoğlu/İstanbul
fı1lmes1 planlanl)'OI'.. Bu yenAikle< Galatasn)'lı1N.ın
katlolanyla
m~kOn oldu; adlan·da id.,. girlşlnd•kl Galatasaray Bağııçılan Şertf
.
.
~t
•
Fot.oPfçıbklwlii>ü-
, •f'
!;
:~
'
•
. ,
j. Y· E T
E
•· '
~~":rr·
""""°
•'
•
•
~
""~~
Başan
·
•
/
Bu yıl ABD ,lnidianapolis şehrinde dO:ıenlen~n;47,...ütke4n,
1SOO'e yakın finalist yarışmacının kat1ld1§1,57.lıit.el
ISEF,dünyaoın e:n bQyük üniversite anGesi uluslarar.isı bll,1]1
ve mühendislik pi'oje yarıJmasına TOb,tak milli t,akımı ttte,
~at'1ıan,oku.l umuz ,ölrencfterlnden HüS"~yin .'.~ l.P
GOrkan,AsSôciation
for~Computlng Machlnery
kurumuQdan
. . . ._.,, •' • '
•
•.
•1 \ •
öıel ödül kazan!"ııtır.
• .,, ,
57, lntel ISEF' te
~·
:'"""·
.
.•
Saınınç KulOlıQ ~· FMB ljlk LIM~ ve KOltür Fen Lisesi Saltonç
iru~nuvala.,.(ı~~~i'ı~i. plurk~n, lsta.!'~uı .L!sesi'n~e .d~t!nı.enen
6.Uluslararası?J~lr~nç Turnuvası ~da ,lklncı o(muşlardır.
.
, '
~·.
"~
r
.
::::. ,
'
.
~
Okutumuı;ı.latematik ı<uliibü TUBITAK Matematik Olimpiyatıan'na
.., Cahlt'Aıif M.reı!ıatik Gürılm'ne kııtıldıl4r. ,
· ?i · •
1'
ıcaıand•rrmıtır·
'
8ıı yıl iUd -
29'30 ~ 2006 Gst dans FesıMli'ne bitçok
ol<utun diıM t~ulu kabldı. •
Salın ~L~ ·~ıvesanat konulu ıflr~a~
ölrtncllerlrieleıi ~rkan S&ımezgll blrinci oldu.
.
'
\
O
.
ıJt,
•
..._
O
f
L
~~'
~--~· ~
•
.
..
O
·~,·
;..
.-~,
~
...
"
)
.. ,,.
.ç.~
',t•
"
.!fı.<'.
O
'
·,
MUzlk•Et~l~)i'ıllert Çe~ev•slnde' dünyaca ünlü PiY;.!'O ve-keman
ıanatçılan ~lM .Y.aaıa ve Vaclav Hudec•k clrulumuzdiı klasik müzik
resııa1r xe<dilori
:. '
.
.
. ,-·
.
":~
GaiatasarayUsesi Futbol T•kımı ~faka Uses1 tvalında(>dilzenlenen
turnuvada~ bir ııaıan göstere<ek blmcl(lk kupasını. okulumuıa
'·
'
•.
.
.. .
Ha - tiyaero eliilıi tır.ıfındon Mtglenen "'Esldndnin Kansı" acııı
oyun~-- -
Bu ...., ot<ut..nuıdald Orta Cour'un yenllenmeol ne blrtıkte oı~
tenis konu, önceden sadecıe blreysel oW>k tenis oynayan Galaı-.y
Lisesi öğreOOlerinin bu kortı. bir araya ,.ımosını sağladı. .Böyloc•
kurulan TerilS Kulübü s.ayestnde daha önceden tenis· oynamasn1ş
ölrendler de tenis.~renme fırsatı buldular. Hep be<aber.antreman
yapan tenl$çtler,.oküfda tenis oynamanın tadını çıkanyorlar ve aynı ·
ramanda;~a ken~ilE-rini gelljtlrtyoıtar. ,.'
..
•,
,\ ...
..:.· ,~··
.
. .......
'
.
.
·
,
,.
. '
li...,;tz gibi .köklli bir ol<utda 'llırlh l<ulübO'nO;kuru~Yta büyük
~-
;
bir eksildik ti<ferİl<!i. Taı:ifıe illi ~· öli'encile<ln kurduğu bu kuWp
saye-sinde, artif<: denterde Oıef'tnde durulamayan ancak merak
uyandıran ve ıelecekle ıısııı sajhklı ycnırnlar yapılabilmesi için
bilinmesi te<elr.en olaylar SUIM11lar "" Ç31ıjmalan halinde ol<ut
lltrendlerinin bilgisine sunuluyor.
.
•
•
•
j"
'
..
,..
.ı
~.
.
'
..
" .
..
'12
.,,
.. ..
-~
•
...
.'
(
•.
.. ....
~
..
..
,.,.,
~·
.,
\
.,•
-
."'
~
.,
'
.\
'
•
)!'
.
,._
,
'
.
•
}'
•
.,
.
.
..
..
,
,
,.
.._.,,_. ·.
il~ . .."!.ı
•
•"
,
-:.~· 'ı'
d
"'
.- ... .
••'
.
i'ı~'I;,
•
• <
...
. .•
•
.
.f-:..
···~ ... 'e
. .., •......
ı
•
.•. '
(
..
.:· . .
-
."
"
.
•
.ı
1
-,
.-•.
;.-
i
,•
. •''-'""~
,•
,,
-.
.
..
'
•
..
..
...
.
•
1
'
<}AMBUR
.•
.
·.
.. •
•
f
BENiM DÖNEMiM GALATAsARAY'IN EN PARLAK ZAMANIDIR••
,~1979'da Tal<slnJ Hastanes!'nclen eınel<ll Oldum. An'va\On Partisi
"
lcıJnıculan arasında.yer aldım. Seçimleri kazanmamızın ardından iç l~rl
Bakanlıiı'na t<ıyfiı oldul)l. ·sır sene bir .ay boyıınca iç tıı.n Bakanı olarak
Sonra dört sene genel ~ yardımcılıtı, iki devre do
l<ta nbul Milleh'ekiUiji göreYlerinde bulundum. rurfclye Büyük Millet
Mecltıf'nde, Türk·Frans1z Parlamenter Oernejf'nt kurdum.
• 1986'da Gala_ Spor Kaıtülıü Başbnbğı'na seçı1diın. Bapnda
bulunduium 6iSrt sene boyunca, on dört senedir -iyon olamayan
Galatasaray tam on üç_dalda birinci-oldu. Ga!at<ısaray Futbol t<ıkımı
olarak Amıpa:da ÜÇÜ>1Cii olduk; futbolda eıeli rakibimize otuz dön
puan f arfl attık. Benim ~ Gatawarayın en parlak zarnarııdı<.
ıöı"ev yaptım.
''
•
•
•
.'
-~
FUAT olRiKE~ İLE SÖYLEŞİ ·o· '
1
.
'
1938 ytlında llsemlzden mezun otan inşaat Yüksek J,ljjhenCflsl Fuat
Olrikor alabeyimlz, rlSportaj talebimizi aen çevirmeyip Nişantaşı'ndaki
ofisinde b~ kabul etti. ~ls1yle At.ltiiıf< ve Galatasaray Usesl üzerine
bir ...ıe yakın Pilıtük. Deto<tl zamanlannı bize aytrdığı için ·Fuat Oiriker
a§alıeylmltt ~ bir borç biliriz.
·
.
•.
1
Atı.tUrk'I•
olan 1.nılar·ınızı bizlerle paylaşabtltr misiniz?
•.uatllr1< ~ ılyaret etdfıncıe ben""'°'~ gei;meıııijtjm. o zamanlar
Ortakljy'de dnnl yltllı olarak oı.ınaJcıaydım. Bu oebople, ılyan!Uerl aıılı>tlblloc<tlm b4r anım yok. Ancok wfatında lisede, solhınıftaydlm. Bu
fe4akot katpsındo ne kadar llzilldütQmüzü anlatamam. Her birimiz, sanlô
ailornlııden birini kaybttmi; elbi lü,.or hOııgOr •llam~ Hatta yalnız biz
Şuan Galatasaray Us:esi Oemeği'niıı Divan Başkam Ye Galatasaray delil. sokakt<ı pdüliJmQz hortce< ai!Jyordu.
.
Spor Kaılilbil'nün de divan üyesiyim.•
Atatlirk'iln naıını Galat<ısarıy ~· Galata Ki!prijslj' nde karJlladık
ve oradan lzledll<. Mllndan, okul wrak Ootmabahçe Sorayı'na tıittlk. ıızm
ATATURK ..,.URKIYE cuMiıuRiYETİ İLELEBET YAŞAYACAKTIR.. bir ölroncl lwynı§u otuıturup, t - tek« mozolesini ılyaret ettik. Biı
CÜMLESİNi TAHTAYA YAZOIRDI.:
.
büyük kaybın ODlnı<lsü ~ devam etti.~
•·
. , · "1930 senes.inde orta birinci sınıfta okuyorc:Un; iki sene evve4.
Harf lnlolabı yapılmııtı. Atatürk .yanındald heyetle beraber.sınıfımı,. Son olarak AtatUrk'lt ııaııı dUşUncelorlnlzl 6lreneblllr miyiz?
t<(dl. O gOn Mastıar Hoc:a i~ birlikte T"<rtçe dersi ~iY11rduk. Birden kapı "O \l<Yfrde Atatilrk'o bOyOk blr balh!ık ve saytı .duyardıl<. Her birimiz ona
1ç1ldı ye içeriye: Atatürk &irdi. Rasgete QÇ öğrei'lciyi tahtaya Çtkardı; ve ~ndlmlzl borçlu hissederdik. lı.ndlsl ~klen bilyük bir d<Met adamıydi.
onlara "TUrk1)'i 'Cumhuı1yetl ilelebet .yaşayacaktır.~ diye yaımalannı AtııtOrk zamanında her şey denaellydl; ve dal(M yenllll< vardı. Bu yenilikler
>Öyledi. Tahtaya kall<anlar bu ciim!eyi doğru bir şekilde yazdı. Ardından,' o l\&dar Çejltll alanlarda yapılırdı ki din bite bu atanlar arasındaydı." •
AtatOlf( s1ratar arasında bfİ'ai dolaştıktl, hocaya,t~ütlefint sunup
•
sınıftan ç ıktı . "
- ' ·..
.. , .
AtıtUrk hakkında pıylışııklarınız için' çok teşekkür ederiz. Şimdi o
·'.
.
.
gUnlerfn mektebinden bahstdtblllr mtsfn1z7 Siz Ortaköy'ün · ıık .
··
·· ·
GAZI OKULUMUZDAKİ . YURT BltGjSI İMTIHANINA GİRDi •• mezunlanndan mısınız?
..Atatütk'ü iklnd ~m, Orta 3'ten Use 1'e geçtiğim yıta'rasttar. Gazf, ''OOltu, ilk mezunlarınd&İlım. Sınıfım•ı 14 Veya 15' ~işilikti... Ortaköy'de Uk
okulumuzdakl·Turt Bltglsi imtihanına girdi. Hcicamız ilhan Şevket Boy'dl. okulda okvr~en bir taM sınır arkadaşım ın babası devrin başbakanı Fazıl
AtatOrk'Un gellıln4•ıtönc•·sfnava girenl•r'ikn);ıle kalırkoıi, Atatllrk ile Beker'ln o§luydu. Bir de AıatOrk'On ya~ıı\ arkadaşlann~an Kılıçali'nin
bfrtlkle sına.va gire..n dokUZ arkadaşımıo'"~fıee,st ı'sın'ayJ, geçti." çoc.uklıı.rı . vardı sın.ıfım ı ıda. Ama •ra.m ız~a Jı l Çblr . ayr~lık yoktu.
.
'.'.
. .'.. •. .:".;
.., ~
Galatasarayuşe~l'ne kızlannıeeıııı bizi çol\sevlndlrdl, B)z isterdik ki bliim·
BiR GÜN .iŞiTTiK Ki ATATÜRK PARK· OT.EL'E BAL.KAN zamanımıida"da mektepte ha"ım.arkadaşla:rım.ıı olsuıj. Sadece:erkek okulu
FOLKLORCUl.AAJNI İZLEMEK iÇiN "GELECEK.·. '
' otdu~undan üstOmO!.e başımıu baktna)jan clolanırdık.; Fal<Ôt, dııa\i)oa süsleı\ıiı~~ ·
·~
, .
~
· ·.-.._
.,
·
"1935 senosiııin temmui'
ayında.lstanbul'da
folk fe.tivalleri rıkardık,
.
. Balkan
.
.
1
ı
.
403 ~ra çıçekçl
...
.
'j
,
~
;
vardı ve folklorcular akşamlan Galatasaray"Lisesi'nde.J<onaklıyorlardı.
M>Çlar niıdenfyl• ben de okulda kalıY.,,dum.> Bir gün işittik ki AtatU"ıl<
Park Otel't Ba1.'5an folkl<?rculan izleme:k iÇin gelecek... Biz, dört arkadaş,·
folklor ekibinin şefinden izjn alarak ôritarla otele gittik. folklot ekibi
Qöstendo yer aldıjı için ontann yerf a-..·aynlmışt>. 8i:d1!1$C yerimiz
yoktu; dört kiıi köjede ayakt<ı duroyorduk. Bu sırada Atatürk yanında
tarihçi Afet inan ve dönornln'.lriıf.< bajbakanı Nuri Salt Paıa ne salonun
bO)'Ok kapmndan içen girdi. Gazi lçlı\ bOyOk bir masa hazırlanmııtı.
Masa<ıa ŞükrÔ Saraçoilu, ~in Mı1li Eğitim Bakam Saffet Anka.n
~ ~ef, Paşa'ya oıllk edf)<orlarclı. Bir süre sonra, AWürk bizi ayakta
duruıf<en tördü ve yanına çaiıfdl. Yere oturduk."Hepimize itle olaral<
"Nerelisin?" diye sorclı. Oaha·sonra ~ •\atuı1co tı;r ıarıa söy1efnemi
istedi. ·~nl oluyor halimi takrire hicabım..• AAcak şarkının devamı
aldıma bir türlü aelmedl. BuıiJn jizenne "llağ başını duman almıJ... •
tii<1cüsünO s.liyledlk. Ardından gene bana y&ıe!di ve "ruı1derin menşei
ııeresldir7" diyesorikı. Bmse "rtrlleriiı menıei ~Asya'dıı; llç kolla
.
Bu konuıına ıçın·glttlğlm Celalafettln l<lşmli'e : "Ben pilavda çıkacak olan
Tambur Gazetesi için sizinle bir ı:.Oport.aj yapmak istiyordum,. aeaba bot
vaktiniz var mı?" diye soruyorum. Hafiften sözle~ d~rak cevaı)lı)'O< Celal
amca: *'Slı bize getlrs1ntz de bizim vaktimiz olmaz m1 evladım."'
Celalettin Kişmir, bir davette Wıııu§ı o zamanld Galaw.aray llstsl mlldUıO .
•
tarafından lisede kütüphanecilik yapmaya ikna
edilmi{ve 1983 Yl1ında lstanbul il Hatlc KGtllphanesl'.ndekl ııs.-evındtn
aynlıp emeklilijj.ini vererek lisedeki ıô<:evine baflamıj. O iiln buıOndOr
hiç ayntmamıı Gala- Usesl'nden ve bu hayata ...ıa edene kadar da
ayrılmayı .diıünrnedliini SÖ)iÜ)'Or. 5onıyo<Um Celal Amca'ya "GetdlJfnlııde
nasıldı lisenin l<iitüphanelet1, kaç l<iitüphane vardı ı• "Önünde kllçilk
penı:em;yıe bir lek lciitiiphone vordı. öirencRer IJi4e ~ sadece
"*
ııi'ııacıopedı alabllljoı1ardı. <li!e paydosu süıNıc:e ~ oloıyalılUıcfla
paydos .... ~degeıf~. "dlyecewpwrtıor. Ç o k bu cevaba. 5oruyorum peki nasıl Uuldu bu kiitliphaM!e< di)'e. BOy{ık
lllçücle benim gayretimle diyar eklemeyi de unutmuyor : "Galat.,.rıy
Vakh bir dedijimi iki etmedi, Sedat-Yl'nfn qttıı fJl>I Slmavl'nln bO)ijk
bağ!Jı da yadsınaniaz. Onlann dıJında bir siirü mezun da nakit olarak
kiı- bulundu. Böylece o zamanlar 20 000 • yakın wn kitap sayısını
bugOn 100 000 i. aıar ha1e getirdik. Once Tevfik Fikre t daha sonra da
.
.
.
llsedeyk•n lakap koyar mıydınız?
·
·
..Elbette. Mesela komik bir olayı anl3tayım. Şuan t~rihini pek fyf
h~~ırtayamıyorum•• Galıt.uaray Usosl'ne il~ dola Gatataşarayti Olı)ıayan bfr .
müdllr 11elmi1t1: MlldOr Tevfik Boy.
•
.
·
.
Al<şıım yerneldortnln:ardından etiit yapardık; tambur çalınınca etü~saatinin ·.
başladıtını anlardık. Tevfik Bey bu ıet•neil kaldırarak, etütlerin başlama ,
saatinde zil çaldırdı. Bu yOzden ona "Zilli Tevfik" derdik aram)zda. •
•
.
lise mUdUrUnUn Galatasaraylı olmaması nuıl dotertendirilrıılştl? ­
·A'dan Z'ye herkesin Galatasaray lisesi meıunu olduiu bir olwlda, Tevfik
Boy'in Galatasaraylı olmamasını pek de tıoı kar}ılamamııtık ~-Hatta
bir P bOtlln t.llıt.llom UzorW "Galatasar~ı. Galatawaylı müdiir ister.•
diye yıznııjtlk. 8fr ~ sonra. Behçet Boy mildürümüz olmuştu. Kerıdisi
dislplHI oldı9ı kadarW>•cıtndl de. lloplııılz onun getlşlne~. • . .
.'
ıeldile< P~. •diye cevaplandırdım SGruSLOO."
•
"A'dan Z'ıo- htfMs1n Galatasıny Usas1 mezunu oldulu bir okul• de<lolz;
"Atatlirk Ieybel<'i çel< sevdı"ğj için çatgicıtardan Horinan Dalını bunu blılen açıl<lay>bllir misiniz?
' •
• çalmolannı lstedt. Qlorıc:el« devam ede dınuri, keyfi iyice ll<fine seı-n "8onlm d&ıornlmde olcWla bulıNn horı..t Galatasaray menmydu. Se9dn·
•
.,rasıy1a SedatSima-n,
Haldun Tanor, 'l'ltlt Okur ldltilphanetorlnt kurduk"
Cebi Amca'mn GatatasarayCıtarta cıQn il~ne dejj.inmeden önce, tıuildan
ona TW1ôye'nin en iyi lisesfne layık cıQn jdjt[Jphaneler lrurutmasını satı.ıtıtı
için kendi adıma t"10kkür etmeyi bir borç bilfyonım",
..Galatasataylıtai'la fl:l$•ldı aranıt, Jfmdi nas1l hala aörüştüklerfrılı ·var mı
eskilerden ?"'
•·
•
'
"()ğ,encilme her zaman çok iyiydi aram ,hala d• öılo. Her zam•n şefl<atle
yakla}tım onlara, ellinden geldiğince yardım etmeye çalııtım. Onlar da
bir ııere·oısun bana k3J bile çatniadılar. llfı1<ilerim1z çok iyiydi yani. Meı\ınlar
\ hala zfyaretinie geliyorlar. Oniversitede olanlar buradiki havayı hiçbir
yerde bulamadıklanndan yaRınıyİ>rlar." ~zunlardan bahsederken 1\ına
Kirornit9'yi !ÖY\Ü)'or· Hala gelir ziyaretime diyor. Tuna Ajabey'lo az sohbet
etmedildl!f1nden, Tuna ılğabey'in okuldayken ne kadar çıok kitap okucluJuncbn
bahsediyor. Belliydi onun buralara geleceli diye de ekliyor.
Atatürk ma'°""" Safiye Ayla~ daV..t etti; böitece Safiye Ayla ti1zo1 ~izden tutun da -.......... kadar hepimiz~ · .
şarkılar s6ylodl.•
.•
Artık b&Jt• delil pllba...
•
.. ~
"Gecenin ilorteye<> saatlerinde festlvaldlor okula d&ıet1«n biz
•
.(},J;,
·
Park Otel'ln y.<nek saloı)<İÖ<Ja kaldık.·~ muntazam bir kalabalık u.. arka~tıınnızla llaı.n JikUllJyOC' musunuz?
vudı ve heps! bir an içiri olsa. bil~ Atatürk'ü görebilmek lçlıi "81z Galatasaray Llsosl ö§rendlet1 ve,\llıi S<!"'" da mezunlaıJ.otaral< hep- - .
sabırsızlanıyorlardı. Bir araAtatiirlc tıaUan içeri alınma.mı istedi. "Batlcan birbirimizi aradık. 8onlm bir ıürO ~ım olclU, ama en yalm ~nm •
ııe.letleri b~rini nasıl sevmelidir?" koıiUtu bir nutc* çekti. Atııtflrk'On Gala_tasaraylılardı. Maal-1 olwdutunı 1~15 klşilik sımftıın sad"'!' ~
161 bo~k çıktığından ardindan ~n· Eiref güriblr $este Pa•>'nın hayattı kaldık. Blzlene, htr ay düzenledlllmiı yemek"' bulu~y<jf ve
·
dedildfr1ni naklediyordu.• c
·
.. · •
rkeyfflenlyotuı."' ' ·
·(, ,; . ...
~ .,.;...'H
"Zaman nasıl geçti aiıtamadık. Gece bitmlf, Os!<iidar'da güneı
,
'
- ·· t64 Buse Güıieri
· -ı
doimuJtu. '1lÔğ balını duman afı!ıış...~ türk\oili)ü hep t>eraber ~ek
457 Böıta Gencer
.
otelden aynldlk...
• ":
· ~
· · • ··
.•
.'
'•
'
..
'
'
'
.
1 •
·J~
1 ,'\
•1
10
..
• '
•
'
..
•
•
,.
..
•
.. ,
I~
..
-
•
(jAMBU~
. Prof. Dr.
Falı.rettin Ardan' la röportaj
' l ..
,
~,.............
~·
!t.. ..
-=~\
16/<15/2006lllflılndo, 193SmmnıProl.~f.--~
.t Ji5portajyapmayıı lffıın~'ndakl eWıe i!ttinı:Hem ~onun
ı:amanındald cıun...... hem de.jU anki <U\m.ıou k.onuıtıJk. ...,.,...
ayvdıiı ve 11"1-tl Jçln kond&lne ÇCk tejet<kür edM?.
.
.
•
..
Galatasaray Lisesi
:·)
mekt•pteiıdi. V• bizim sl'ııırıan da takım O)\lncusu s<>ktu. içlerinden
,~)'.·'
bazılarının
Benim ~mdl l..t<ali;le bir ~!!1>\i.·(lakıl<atllen ôyle. lloca
kalitol•rf itibariyle, s«Ok yortl, gorotc yabancı hocalar üst sınıftı.
•
Edeblyot tıocalanmız d&ıemin önemli..,..~. lsımter1n bazıLannı
unuttum. Yemotcıenmlz o z:aman da çcil< g'üze!dl. Ben parasız yatılı
olarak okudum. B!ıim kapıdan çıkınca solda; )imdilci Y•pı !Vedi Kllttür
11.or1<ezl'nln olduiu yerde ulak bir lOndviççi olurdu. Bazen Ç>kaf okuldan,
bol Jambonlu l<ocııman saridvtçierdertyefiıık, m kl okulda doyniuyormuş
isirnleöni·de söyleyebilfrim, aklı mda kaltJıysa, Clct Necdet,
Enis... Muhsin vardı muallim muavinf.ı. o yazı:.tırdıydı
b1ı1 !wl~: Beiıim numarim '1901 mi M, en eskf Gatatasaraytıtardanım. - - ·
flfıl<ilenmiz çok iyiydi. Sonra, sempatik hli<lyelenmtz de olmoıtur. o Cld
Necdet lutbolaı, biraz da dalgacı , denl«1 o kadar ly1 delildi. Bir güo,
onu sözlü iffit11ıanııia alaCol<lar, biz de yarcıırn etmd< için, bir l'"fler
Cifotmeye çaiııııoruz_ - - öir.. mı,, .)W eotafya'dan HolUtıda"yı
~·dedi. Bu girdi, bej dakika ....... çlktı. "n' ol<lıl" dedil<, "Hıyar
hetifier, bana 'Pays·bas' yı sorduW" dedi.
.
Bir de, lşter ~ bir aıl<adaşinız vatdı. Çd< dl dUrilot k.onuJı.rırıı, onu çok
kötü <lövmüftük bir olup. Bizin) bir tane lsvlçrt\I desen._tri lıocasl
vardı. Çd< deterlJ bir adamclı, lstanbut'uo iU< tur!stı1< tıaı1taSım o ~işti. '
Oı>.ın kocaman·bır anahtar halkası vardı. On-on bej tll\e anahtar dururdu,
evinin, onun buoon-. Sizim lşter de onun bu a.nahtartıjJnı almış, btı bir .
~ ~ etildllnden sonra satıaıı j!mnastJilnde)'l<en açıil havada, bahçedeki
ı $.arnıç kapaklanndan b!ıinin içine bırakı~mlş. Adam aramış aramış
, bulamamış. Sonra geldi s ınıfa,- "'Çocuklar,· çok &tmtl anahtarlar .vardı,
onun fçfnde. lOtfen kim 8l~ıysa versin" dedi. Sınıfta çıt ç-ıkmadı:trenefils
~ıTaft\b<iracı Osman E!endiJardı, zil~ktu <!'zamanlar.' Der> saati b!tUl1nl
ıltl'~'alınCaı, lştef'övünerek.J":Sen attım~ dt dl. Biz de "sen n' aptın? Böyle
>.
l<l>rll!ortan·dotaıar~k ~ber.·venrdt:ç', # 5'impatik blr.~ydl. ~ce·
~, · ~ ;; o·sde'tı deDtotlfrheyet>lurıerdı: • ·.;."'....:"'~~.,, "".......\. ~\..\~ · "»' ;ı; '•ıaka olur mu?". di)'l' iyi.bir patÔ!<ladıydı~." • ,
·
<' ••
Bir kor.,lnde de edeb!Yat hocamıza ıaka y,ıpmııtık. Onuo Qli<len bozı.ı~tU. ·
.Bif ara•boıuldu okulun durumu, meselli;'litnım yO§enterfnl·9lderken
Biz o önüne bakarısiry; kavsa ediyo( &ib1 yaparıfık. Sıralar yine üstten
·
t oıay-~,,.1.9,70'1e(Cle. Q ıainanta:rda mod~rn matematik çıkmı)tı. Eski
sistem®n, nıodcrn sisteme s;eç"1eye başt'amışt1 . Ama bazı $ınınar
açılıyo< mu? hefi,-biM·'.'bilmem kim kapafı kapatrnıyot" dl~ ıl!<A~t e~di,
mô<lem matematik işliyordu, bazı sınıflar:esıo sisteme devam ed!y(ltdU.
hoca başım kaldtnr, göıl~ünü ~ka~ hiçbir ıey yoktur•• Öylf 'da!ga
ıeçerdik...
.,
.
Fransıı'dan 9elen ötretİn0'11ff.de asJırida gerçeic hoca de§ll, a.l«<lik
Bir de Suplıl vardı. Futboı ıakım"1ın başıydı. Bizden ~·5 yaş büyüktü o.
t15<"'1n! y4jlmllya 9etmlı ~dl. ~ hiımetle<inl yapıyorlardı.
Moall!m muaY1nlydi. Yatiıktıari•lerde po<delf, ayn bir bötlln1vardt, 'ôrada
Ben de ~tllr At~!' ne g1tıniı, tıoınütsUzluğumu d"• aotlrmf!tlm.
yatillatdı. · Blrp HaWl.rı.ona ıaı<o yapmJl'l. Bu Slıplı!, ""'1dorda goüp
Transa'da da aynı~ var. Askere!itmek ııtemeyenler, ~lk
yiOply<>r•• dedi. iki da !iiretmen kaijt~i oldukça cfiİIÜrdÜ. Hal bu ld,
hep pefW2lara yastanırOı. Haldı.n da bir &iJn, porvazın ~ dışon
çıbn parçayı alınlŞtl, bu da ~nınca "Paat" diye yere atmııtı, o dl
'bilim umanwnızdl, li2U< liocas1 va(dı mosela M. Baler- Franıa'ya
kort<mt.ııtu "ICırdvn•.dlye. SUpl\!, Haldı.n'u tutup ~· Jijtünııüıtü,
diSndiJiO<ıde Mil! Ej;t>n müstejan ~· .ııeıısı lda. - ·
Haldun ceza alın)itı. Suplıi .- Bu sefer do ben dalp t<Çtim• demiı<L ·
Hatta o..ra, ba)'atı bir i>ntt>1zliie de.kapılıp-tabi it.eneli be<ıeılalzl­
Stz, mewnlua!'.ajabey; dernlyordunuı o uman_. 0 ...1mi?
de payı vardı· bizim'yeienle(! baş1<a•ö;et okullara vermlştlk.
Bizde •ağo!ıey")arı pek kullanılmazdı. Sonra çıl<n o 1'ıkırdt. Şimdilerde,
Şlmd11trdo nas1l buluyonunuz okutumuzu?
.
toplantılarda falan yajl(~ı adamlar bana "ajabey~ dlyer, .alınıyorum
Ben eoçeıılerde aJtmeyO ~~ım .Ol<ul>. Mesela, bU Atatllı1l'ü anma
törenfnt, Ankara'ya, Anıtkabir'e' eittil{! _ Okulun müdürleriyle de otada
· adeta,- 1lıb!, şimdi siz bir yaş büyü~llnüıo bile "•PbeY" diyonun~. Bunun
tamıma !mklnı bUldum. Şuan Yöteün_ôajkanı otan,frdolıııı Tezlç, çok
ıaran yok tabi_. . "-.•
1
<
ııcierlf bir ınsan.·Şi111dikl müdütto d• ıanıştım, o.da ıahan• bir adam.
, Ust. sınıflarla iljjkUerin~ nasıldıt
• .,
•
·
Pek yoktu . Cumh':lri)'9t ~aynım~ary' n~a Ankara.'yı aıde-rdik, onlarla o
. :, ,w, Yaptıktan şeyler, çok iüzettBir.toplan~na.katili'nıitı'!l yeni mOdOrUn,
, daha ~anllasyon \im tam~n~.'tı~!:-:s~zu~a·bl( konuşma yapm1Jtı,
za,mantarço,k ka>'1'3şır~ık. . . ~ .~ b' 1 'ı.'.c 'ı ; d
.. ;·
,1zçllikte Galata~r_ay, ~iZ!n zarn:_a911nı.~da aya ,. b r ytr ey"."1f...
. , , "'
'•!-çok da soru sorulmuıtu. Hepslne-akıl~a; ıatmın edld C!v&Jll•r
.
EVet; çok \lgll•nl\ferduk. Hatla iki kttAVt\lpo Turu'na çıkmııtık. Daha
· ·verebıtmıştlı \<arasıııcfa oturmuş ada[llın'lief: iey. :V•ni yine çok klashyız.
kilçükken de, mektepten Çıkıp, Taksim Mey<lanı'na do§riı yilrilylJıl•r
Şimdilerde bolııyorum, çoaık!ann faatıyot tarzlan da dot1ımtı. KıılUpler
•
ya_ptı§ımın ha~rtıyorum... , .
••
var, bfzlm ıamanıin11<1a yoktu:Yol<tu ~rfıa bi:ı su:urta aazete ç-ıkanrd'ık.
1
• Okulun kurallan çok-J<atı (!l1ydı? Çok dlslpllnl( bir ortam mı vardı? .
Ama öyle kolay basmak falan yoktu..Şaj>!rogtaf mak!nesly!e bosıhrdt .
Yok, hayır_ Tof!at falan söz 1<onusu dt{lld! uten. Aynca
Daha teksir makllıesi yol<W. ÖUlbantlan ~. onların üstüne yazılırdı.
yatalilıaiıitorC!e de çok ralıatt>k: Bir i\t<OS!İıdt, bir ırkacfaıımtt yen!
Kııjıttan onun Ozertnes!llndiıte ~· <I0-50 nüsha ilde edeı'dlk.
aetmiıt( Onu bu.gece gilzetlik yarıımı.sı var d1ytrok kaııdırmııtık. Som
• C-1 f!ePt My,!n de atalıeyl blzd• Fransızca hocasıydı. Bir ıc.r.sinde
da
onu bktnd "*.'ek,.oıT..ızıanmıza alıp, koridorlorda bir ~İ.ır atrnljtlk.
c:emaı BeY', Fnınsa')'A bir.senfonisini ~için bana ~u.
Muallim
muavınl bW yal<iıtaiwica da, onu &ıe atıp kaçnıııtık.
Ama bu daha -ıa bir tarlhe.ael!r çüıkil Teknik Oiıı-.ıtedoydlm o
_ :ramon. Ben çoloitinııtwn bu ~dell)'1o~ Yani ıuan
Bir bajlca skfor de, Osman Kipini dlye bir artcadaıımız-dalıa
mHlotveldl! ofmuını- sİyalı Wcım elblset«1nl sly1p, Fransız bir .edebiyat
ne haldesiniz aörWı.. 8ujiin ben rnelttebi f..ı..lade iyi durUmda
~nine niüf~ numat..ı yoıimışti. Zavallı idam, çok korlırnuıtu...
~. ~ tıllldlmet poUtlkalan gefeği ilM<eniteı.n. -ıwıwr.
,
llöY1• bir YÖK Balkanı tıutunmuş, onun rahat çalıımasına lı!n v0<1lrnez
mil Glllevine mlldahale etmeye çalıpriak, i"el<törü dahi Baıbakan'ın
17 ~lnur Durak
ot~mMı aüWnç ıeYter. Liselere falan da sıçrar dl~ korlwım ben.
Galatasaray Usesf'nln bir avantalı var. Frarısııtarta bitim bir anlaşma
sonucu öıet bir statü içindeyiz biz. Oıteıık;·ıaııane bir vakfımız var
.,
•
• •
.,
' .
•
,. albtJı
r ~,.
'
.ı,. ı,.:.~.;!~1.~~..t. ~.
Tiyatro
Topluluğu
,
.~
olivier Chantier, ve Maryam Chartl~ 6ndertiliode 1~1l~rf
,çaı~tar. haftada 2·3 saat ve düze<Jll olorlll okulumuz Tevtıik Fikttt
SalonlJnda aei'Çt'lci~tlrflm~tir.
·
t
<,, ~~·
,, ilu)'ll ~~seçtikleri oy<>\ SO<qba Komaclı! (YUkio~ima) '
.. , bir japon Ho tiyatrosudur. - ,
,
t
~.t . ·.
•, • llk'gÖstenleıinl31Myıs 2006 aüoü, Tevfik Ffkret'tel'!.rçekl"l)iı;et.f ~. '
.· ır.up>:a~ı g,ünüıl akş.amıj davetlfJoldukları Ftstfvadlo Brno'ya,(fes!iy,al .·
' lntri~on~l De Theatre Francopl\on<.D• i,Ytff) $1tmokUzero ~.çıkm'iı "lı::
' ve.P,9 üİRenin(Fransa,ı Çck. Curohu'rfyotl 1 KanndaJ ,lltvanya, Lüt>n'a,n, ·..
Ü.
~·
A"'Avuıt~ry&,
ı ...
lta)ya, Fas; Sırbtttan, Bolç.!k<i, ~ollanda, ispanya .• ) kati!dığı.;,..:ıi
~,bu ulustar,araş, Or~iZMyonda büyük bi:şan kaınnm1şlar, özellikl~{ClnadiU "'~,
fra1111zca olan IJU<eletden büyük övgü almışlardır. (Festtvol\n ~pt!(lde
Hey~U adalı .Fazıl,
'Ga&ata.way (lwsi'nln stıin.:za.manın12daki.cturumunu
.
anlatır mtS1ntz1
Fransızca
Geçtliimiz yıllarda olduiu 11bl bu yıl dl, Galat- lisesi
Toplututu çatışmalanna de-vım etmektedir.
mıflann ~olması imkinsız.
'
...
•
fransıtc.a: Tiyatro
Peld. okulcH nasal bir· hazırtık yapıldı, konUJU16nlar neydi l\atırlryor
musunuz? • ·
Hattrt~m tabi. Hatta başka bir ıeY de rıaıırlıyorum. ~aldun Taner' le
biz l.'>ınıftan itibaren"yarfyana•otunır<U<. Bit pjn' bakanlar bite ~~ktl.
ı.iruı Etltlm Bakanı v0rd1, an.mu biriydi. Haldun, "bok ılmdl ne yapacaiım?"
•
dedi ve o s1ralann Qn. klsımlan var ya ora1arını t•şırte ı>oyııdı ...Gfrf~
~
kesiin buralara° y~~ı~"~d.e<tı ..Haklkate~·~e d~y,anın,ca 0~~~ başı tebeşir .._ ':_;: {
1
.:
•
_{jAMBÜR
bizim.
.
· 1930'dl, siz olWl~en AU.tlirk plmfl oku1'1. Siz hatırl'Y<" musunuz?'
E\'tt, ·s<(mijU. Am;itıen Pmedim, boöd okıAdı ~ oıün blmlyon.m.
Ya da bizim sınıfa ıirmedi; ~ ancalt bir iki sınıfı ......,r,ıır. &itün
:ı~~İebe;;;«~~nı~~~·a: ~alat~~D~ Futbol Ta~ıını~~~.y~nsı
-··~. "',.,.
<
ödOl yoktıir.)
·'
.
...
Katıldık.lan Notte Oamt De Slon f~tlvaUnde de baş.arılari.(\ı
sürdifr:en grtrp~ 'iteriki tarihler.d~ .o)'untarını, Fr•OSJ%... K'ült'ür-'Un _,
düzenl!')'~eii
••
bir-dizi ·J aeon etklnlfJi kapsamında yine okulumuzda.
secı1teyecek., İstinbut:dakt.., çeşltll .francopt\one okulla'rinın ~ ~
fe-stlVallerinde oynayacak ve dahaı sonra Ankara Tevfik., Fikret'in
f eıtivallıide oyııamak üzere ıinl<ara 'ya alde<ekt!r.
•
•
•
..Ol Esra Çiçekçi
•
l
.<
•
'
o:
,.
'°"'"
'
'
'
-~
"'
.
.
ve tiyatromuzun unutı:ıtmaz~ıtaşlarından biri,
Galaıasaraylı alab•yim!z.Haldun Taner:Jh1 90.'dottı111 yı(ı ye 20: öllı'm
'.'•
y1tdönOmünU anmak için', biı GalataSaray lisesi öj;encllerl olarak
lijrotmenlorlmlı!n de kotkmylô, 11 Mayıs 2006 taıjh!nde, her sene bir
ba$l<a ~-aylı~ anarak gelenek,haline jetinnok ı.ttdliJmlı
bir· t«e'1' haıır1adtl<.
•
.
.
~ "'Galıt.asaray"" ad1na. yaJoş1r.J>ff tör~ hazırlamak iç-in, (kfnc1
yanyıldan itibaren ~ çat~lannnza ve a~~lanmwı başladıi<.
Haldun Ta.ne<'! bu törende katılımcılara_ her yOOOyle anlatabilmek,
•
'
.
,~•
.
Edebfyatı m1iın
.
1
'
~·llP-~ISl'>bir~selhazı(ladık.
Bu anl>tı için de; Haldun Taner'in çocukluğunu Celaleddin Kıyasl'yle,
il)1<!lcilliJtürAI Jllısln Ybl'le;~ ödilll~n! fırn l<onaar'la, öykülenn!n
etkil~n! de Nedim Gü<>el ve Faıuk lluman'.l• l<onujtuğumuz röpo<Uıjlar
ç•lctlk, Bu hazırtık evresinde, f:ialdı!ı> Taner o"""'"" bir.yanıma ~zenledik.
Okutumuz • ölroncller1vın
öykü, ..naryo,.resi<J1; f9toiraf,
afiş
tasanm
a1'ınlan~katılchiı,tı<ı ~şmanın eserlennJ·~ığ! Salonu' muzda bir halta
süroı:I• ;ı.~aRed!k vo tüm eserleri? lı!'iundu~u ~!: kitap .b.f.stık. Bö)'1ece,
hem yanıma eserloı1nl ka~cı lcıld*, hem de törende m!safjılerlm!zo anlapıh
.,.ı
bir hedfyO,ıunmuş olduk;
'·<1t·-:vı.·-~
". , ,:,..
.• • ·
· ,
. Haldun ıı.ner•ı onma tllfe~ıiiıız, .üç l>C1Uimdeitolvıuyordu: ·H4ldun
Taner'ln biyo;ra.flk surıumu ve barkovizyon gösterimiz, panel ve yan>mi
ödül
tliren!. Haldun Taner' ! tanıyan,çok d!Jorl! pano\lstlennıızın alJından,
'
onu
her
yön()yle dlnl•mek, tör.ene büyilk a11l'!'ll kattı . Pan•ldo Haldun •
l
1lıner'ln eı! Sn. Demet Taner, "l<lıilik Ö?ellllden ve insan Haldun Taner"!,
• • Sn. Şara Styın "Öy1<1il•r!ndek1 EVrensel l<liltür"ü, .sıi. MOmtaz Soysal
"Araıtıtmacı .. ozeted yönü..nü, Sn. frol.(;ünaydın "llyatro yaurh§ı
yilnü"nü wokı.lumuz~ Sn. Aytuıç Şahin de~ olaWJ'nu
' ele...aldı. Panelin ı.rdından , 'Haldun T~ 90 ya)mda : yarı~stntn
·
kazananlan belU oldu ve ödül törenl,yapıldı. Son olarak düzenlenen
kol<toytde, ~~ Haldun Taner 'I yalandaı\ torıvn~ klp~e sohbe(
e1me lmlclm bulduk. ,
, .
1
<
•
1
'
t
,
Bu~Holılın .........lanmaktal<almaımı. ~I ~
ı
olarak ona verdfl! ese(ler ve Galatasa_raylıl.ığı yaptılı katkıdan dol>yı
. teıe~kür borcumuzu tidcdljfmlZ! dilşiln~.
'..
ı
'••
~
t<
•
~
w
ı
, ..
,
. ...
.
'
ı'·'~ .~
...•.
, ...· . ,.:-
.
i 17 Gıitnuc Durak
. ..
•
·'
'
.-. . ,r
..
•.
'\
..
,.
t-
~···
·~··
..... ... ..
.....
} ~ -:~-· .· ."'..;'.'t;":··~,
··~·'·· · -
·.
•!:_
,.
•
.
.
'·
. ··,·-A
.
·~-:·
.. ' .............''
-·-•• ,....,H_;,_.,,.._
... . .
.':
•
::'>;·
'
• ,,
·~
O
.
'..........
,
~
'::~ .
; t < ""
,
•
.
.....-.;,....,..··,.·..
'
.
...,
.· -~qB~~ .ı1
'
t
~
).·.
... 'fi·
·~~#.
~~
'
.
.
._ ;;:·:.
.;
•
.
:-
•
,•;
•
"·
. : ,. .
· -:--;
.
"'-;~
a~.ır7-
-! . . .,...
"
*;
-· . .
...
,
_::;:;_,,..
:+i"'- ,,........~-...- ·~
· ... -
,_
·
.. 1 ,.,--...,. - - ,
- ·
·'·'
·ı.
.
''
.

Benzer belgeler

30 kasım 2008 • 1958

30 kasım 2008 • 1958 de zincirimize eklendi. Bugün a rtık yaşlı baş lı adamlar olarak bile bir aradayken gözlerimiz bir farklı parl ı yor, geçm i şe dönebiliyor ve çocukl aşab iliyoruz. Mutluluklarımı zı , s ı kıntıl a...

Detaylı