OKU

Transkript

OKU
Fikri Sağlar
GS·L 'yi ziyaret etti
G«ıçlc{, ~t.ün ümi.d·İ va~A
timdi $.it.dôdi.r.
Htrşt-)' si:t.in. vattn dasiU.n.
lıtt tetef siı.in .
T..Fİ.ı<Rtt
Galatasaray Lisesi Yayın
YIL 31
ARALIK 1995
Sahibi ve Sorumlusu: Galaıasaray Lisesi adına Okul MüdüRl
Prof. Dr. Erdoğan Teziç
Adl'es: Galaıasaray Lisesı Yayın Kolu istiklal C. Beyoğlu-lstanbul
· Tel: (02 12)2491100-01 Teknik haıııltklar: Jamanak N~. Ltd. Şti.
Galatasaray'ın Eğitim
Birimlerinin
Güncel Gereksinimleri Tartışıldı
"Gel i~n Koşullar Doğrultusunda
Galatasaray Elitim Kuruluşlarının
Glloce1 Gtreksinimlcti" konulu pa·
ııel 27 Mayıs 1995 tarihinde lstanbul Galaıasarayhlar Evi'nde yapıldı.
Galatasaray eğ.itim kurumlatının
maddi ve manevi sorunlarının ete
alındı~ panelin bajkanlı~ı·nı Galatasaraylılar Deme~ 8~kanı Prof.
Dr. Duygun Yao;uvat yaptı. Pa~eıe
konuşınacı olarak Galatasaray Uni·
versilCSi Rektörü Prof. Dr. Yıldız­
han Yayla. lşbidl~ Kurulu Genel
S<kleteri Etdoğao l<arakoyunlu, G·
ala.tasaray LlseSI Okul Aite 8irligl
Başkanı Müjgan Enen ve Orhan
Madenci kaoldılar.
"Yeoi
YUzy ılda
Yeoi
Hedefieı:"
STôg:irun ı"şiğı alunda Tll.rkiye · ve
TO.rklye'nio değişmekte olan ihtiyaçtanrun karşwn.da Galatasaray'1n
Gatatasatay Cam.!ası'ıun Türk ıoplu·
muna neler verebileceğinin ıa.nışıl­
dığı panelde tüm kuruluşlarıyla Gaıatasaray'a dOşen,görevıer ele alındı.
Gal~tasaray
rutuşuodan bu
Uttiversitesi'nin ku..
yana geçen zamanın
dej\erfenılimıesini yapan Rektör Yıl
d.ııhan Yayla. üni ..·etsitemiıin
yaçlarının ve Ozellikle de Riva
ihti·
Pro-
jesi'nin çok çi<Jdl yurtdı.ş.ı kredilere
_getekslnlm duyduğunu ııntatu.
Erdoğan Karakoyunlu iSe. konuş­
masında klasik devlet kayoaklanyla
eğiUmin çatdaş fonksiyonlannın tü-
münün yerine getiritemeycct~ini ,
ilave kaynaklaıa ve çok yönJQ ilgiye
ihtiyacı olduğunu belirtti. Müjgan
Enen, GEV'in, aiger Galatasaraylı
kuruluşların ve velilerin desıeği ile
hiınıeUetinl yo.rutmekte oıan GSL
Okul A)IC Sirlil1,i'nin, yatakhanelerden yemekhanelere k:adat okulun çe.ş.jtli bölümletini yenileyerek, ogren·
ellerin daha iyi bir ortaında öğrenim
görebiln1eledni sağlayıırak hJzmet
UNESCO·Galatasaray h~~örü ~birliği
verdiğini anıaıu.
GSU. 4-6 Ekim 1995 ıor.ihlcri .•- Onoook$ kilisesi Paırli!i !J:ırteıeme­
Is· os, SUryani ~1elr0pollt Yusuf Çelin
t.-ı.obul Hoşgörtl Sempoıyumu "'na ev
ve en başı:a Vatikan Dinlcrar:ısı l>i·
sabipU~i yapu
yalog Konseyi Başkanı Kardinal
Bilindiği gibi TUrk Delegasyonu..
Aıi.nıe semine.re bambaşka bir renk
nun önerisi üıeıine UNESCO:.OtR.. kaıular. '"DJntcr ve HoşgOOi" oıutu1..EŞMİŞ MiLLETLER ÖRGÜTÜ, munOa, TUrkiye'deld değişik dinle1995 yılını "Hoşgörü Yılı" oıaraK rin mensupları diyalog ve hoşgörü
ilan etmiş:ıJ. Bu amaçla dünyanın de· üzerine konuşmalar yapular, sıkıntı·
cak, ülkenin dış poUtikı:ı.sıru yönete· ğ.i~ik ülkeletindc toplantılar dCiıen· ıannı öıği.iree.. gündeme gcürdiler.
cek, iç p01itika$anda söı S3.hibi kişi· ıeodi: Rio d.e Janeiro, Seoul, Sieııa. Ou toptanuya Unive~ıemiı öğretim
ıerl yetiştirmekle &{>tevli oldulunu
Kanac~ Yeni Oethi, Nloskova, .Ya· Ciy~ıectncıen Prof. Dr. lzıettin Doğ.an
ifade etti.
kutSk. 18 l<asım l994 tarihinde Urti· ve Prof. Dr. Ni)•ı:ııi Ökıem de ko·
versltcmizdc "Hoşgöru ve Sınırlan" nuşma.C1 olarak kauldl. Prof. Ölı:rcnl
başlı~ı aJunda bir ulusal t0pıanu dü·
ayrıca oturumun rapon<5tltli,Ont! geril
zen.!enıişU.
.
çekle§tirdi.
Un.ivcrsHemjz bu kez ttlm toplanToplanu y:ızıh \'e görsel basında
1
ulatUl bilançosu g,ibi düşUnülcn "U· büyük yankılar uyandı rdı .
hı.sıararası Cslanbul Hoşgötü SemSemy<>t:yumun soo oturumu Ga·
Poıyumunuıf' evsahlplilini gerçek· latasaray Lisesi Te\'l'ik .Aktct Kon·
l~tlrd). UNESCO T'li~lye Milli Ko· !erans salonunda gerçckıeşıirildj.
nus)'Onu. Galatas.ara,y Onivershesjy. GSL Müdütü ve Galatasaray Oni·
Doppfer. Türkiye'nin Avrupa'run ıe işblrllA,i yaparak 4·6 Q.im 1995 versitesı Rektör YardımcıSJ Prof.
organlart nı çok iyi ıanımadığını. tarihleri arasııtda dUny~nır. r~nınmış . Dr. ErdOj,an Teıiç'in aç.ılış konuş­
ama ıaltn bu organlann da tam yeti· b!lim \'C (l.in adamlanru bir.lraya SC- masınd:ı.n sonra. lÜm tOplanulardan
ılrdJ. Toplantırun dü1.cnlcyici ve elde edjlen sonuçlar "Çağırt" vo
ne oc.urmadığıni söyledi.
"Rapor" olarak kamuoyun~ açık'ı an­
Avnıpa'da Tü{kiye aleyhlndeki başkanı. Gataıasarayıı atat>cyimiı
kamuoyunun büyilk ölçUde Turki· Or. Htfıı Toputdu. Topıanurun Uk dı. Ça_ğ_ırı ve Rapor daha sonra Ka·
ye"yi tanımanlaktan ve dlyaJog ek· oıurumu Sabancı Ccnte.r'da gerçek· SJm 199S'de UNESCO Gcocı Kuru·
leşti. Cumhorbaşkaru Süleyman De· lu'na sunularak kabul edildi.
s i kliıinden doğduiunu anlatan
Gal~tas:aray Lisesi'ndekl son ÔtU·
l)opfher, Almanya ve fraııs:ı'nın fRj{CI, UNESCO Genel Direktörü
f.ederi.co Mayor. 0Jşişıeri Baka nı rum, Universittrniı 'Rektörü Prof.
Tılrkiye'ye yönelik resmi Potitik.alaErdal lnönü, An.akeııt Belediye Daş· Dr. Yıldızhan Yayla'run, Gaıaıasa­
rında faıtc bulunmaruı,ıru belirtti.
Ooppfer, Avrupaldaı'ın ve ı:-ran· kanı Recep Tayyıp ErdoJan"ın ve ray Eğilim Vakfı salonunda ..,.crdigi
bir )itmekle sona ercıı.
sıılafın Avrupa seviyesinde insan UNESCO Türkiye Milli .Komusyo·
TUm bu çalışma.ıarcta iki Galata·
yetiŞ-tirebHectk ~,ir kurum Oldu~u nu 8aşk:ını Prof. Dr. Oluş Arık'ın
açılış
konuşmas.ı
ve
Sakıp
Saban·
saraylı
Dışi~lerl Bakanlığı mensubu
iç.in Galatasaray OıUvershesi'ne bil·
yük önem verdJklerini de söılerlne cı·run •hOşgeldiniz" konuşma.sınd3n da çok önemli konu.mdaydı1:ır. o, ..
sonra yoğun çalışma oturumlarına şişleri Bakan1ığ.ı Kültür l)aircsi Oaş..
ekledi.
•
Galatasaray Uni ...~cs1ıes l Rektörü geçildi. Oturumların Genel Başkan· kaııı Aydın 1dil ve UNESCO TOrldPror. Dr. Yıldızhan Yayın da. üni- hiını Hıfzı Topuz yürüııü. ıean De- ye llUyükelçisi Ömer Süıem'ln bU·
versitenin )'Cni kurulmuş olmasına achlcr gibi ünlü fılor.oflann~ Pror. yük gayret "e katkılarıyla UluSIOt3·
r.ı.sı lstaııt>ul Hoşgörtı Sempozyumu
rağmen Gaıatasaray'ın 120 ydhk bir Aru:ıre Chouraquj , Prof. Francesco
kuru.nı ve Bau·ya açılan ilk kapı ol·
MargO<ta 8rogııo. Prof. Felix Marti gerçekleşti. Sempyozyumun ana migibi Unla biüm adamlarının kaulclıj\ı marıan b•§'• Dr. Hıfzı Topu7. oımak
dU~UQU ooyle<!i.
Rektör Pror. Dr. Yayın. 21. yüıyı­ topıanu bllimseı açıdan çok yük$C.k Uıere Galatasaraylılardı. Galatasa·
ray, böylelikle ta.rihsel iŞ.levinin ıuıa uygun insan güctl yetiŞtirtlmeslnin bir dUıeyi onaya koydu.
Toplantının "Dinlet ve Hog(lrü"
ıatlt özgürlUkçii, banşçı çit8,iSi içcti·
öoemine de oe~netek, bu gücün ye·
oturunlu
e.n
ilginç
olanıydı.
Açılış
Sinde
ııoşgörü ortamının oıuşumuna
rişdrilmesinde üni\·ersitelere büyük
ıoplan.usına cübbeleriyle gelen Rum
d-a önemli katk11ar salladı.
gıırev daşıaıunu vurguladı.
- 1'öptuluk Olarak ti.kir beraberliği:.
nin kaybOlmakta Olduğ,unu söyleyen
Oıflan Madenci'den sonra bir konuş·
ma yapan Prof. Dr. Duygun Yaısu­
vaı ise aJ.:aôem.ik durumun öncnUne
de~indl. Yarsuvat, Galatasaray' ın,
21. yy.'Jn Türk topl uınun a, sanayisi·
ne, siyasi hayauna damgasını vura-
Kültür Bakanı
Fikri Sağlar
GSL'yi
ziyaret etti
ras.ıooa di.fıcnlencn "Uluslararası
Fransa'nıo
Ankara BUyUkelçis.i
ma toptanosına kauldt.
Ç:ah,şma topıanusLnın sabahki O·
tun.ınıunda, fransa'run Ankara Bil ~
yaı:cıçısi Doppfer. "Fransa ve Tilrklye arasında kültürel ve bilimsel iş·
birli.l inin gelişmesi ve. bölgese)
perspektiner" konulu bar konuşma
yapu.
Doppfer, "Son 10 yılda görülen
canlanmada Tilrldye"nio llala önemi·
ol koruyan jeo -sınıeji k yeri önemli
coı oynuyor. Ayrıca, Avrupa'run bir
laik ısıaro ço~unluklu toplumla iliŞ­
klle.r:lne önderlik edebilecek bir ülke
oımasının da öntm.i büyUk. Avrupa.
TUrk.iye ile işbirliğ,ini gt liŞiirt.met·
se, dlğct rsıam ülkeleriyle bunu nasal yapar, düşürunesi Jaıım• dedi.
ARALIK1995
Bakan Saglar GSLMUdQr{i'ııiln odasında a/trlandı • Haberi ark a sayfada
•
GSI'nin Şişli'deki yeni binası açıldı
---
Fran~ıı DeKanlar G.~; Univer~it~i nae
françois Doppfer, Türkiye'nln Av·
nıpa ve: :Fransa ite l 940'1ardan soıva
yawşlayan ilişkilerinin iO yıldan b<ı
yana çok tuılı bir canlanma göster·
dl~inl söyledi. ..
Galatasaray Univ·ersitesi'tün da·
vetlisi olarak Tiirkiye'ye gelen Fran·
sa'd•ld 42 iktisat fakOlıeSinin dekanları, ünivetSitede dUzenteocn çatış·
Organıdır
--
Tarihi açılış törenine katılan Milli Eğitim
Bakanı Nevzat Ayaz
camiamızı övdü Galatasaraylılık'ın mazhariyet
olduğunu söyledi
• Haberi s. sayfada
GSÜ'de, Pierre Dunıont
Rektör Yardımcısı, Prof.
Dr. Yalçın Çakalır Hukuk
Fakültesi Dekanı oldu
Prof. De. Kemal Oğuıınan'ın vefauyla bo-
şalan GSO Hukuk Faküllesi Oekanlığı'na
Prof. De. Yalçııı Çakalır geticildi.
öıe yandan, Prof. Pierre Dumom da, geçti·
~imiı gtlnlerde GSÜ'nUn fransıı rektör yar·
dımcısı oldu.
Şilindiği gibi, $ Kasım 1995 tarihinde
GSÜ'ye profesör olarak atanan Yalçın Çal<alı.r, daha önce üniversitemiz.in genel sekreteri
idi. Kendisinden boşalan genel sekrelerlik
görevini Ooç. De. Süheyl Baıum tisllenitken.
Dilek Karagülle de genel sekreter yardımcı­
ı Oldu.
7Ekim de
kulübün
90. yılı
kutlandı
i
.
9(). .'·ıld" Gcıf11tasllf'"Y Carrıiası Taksfm'e yürüdü • Haberi 6. s-.tyfada
!·
2
TAMBUR
ARALIK 1995
Kızlar
Kemal Oğuzman'ı ve Mehmet Ali Aybar'ı ~tirdik
Oıçıitimiı. d/Nıem"- Kımal 01,,,,,.ıuı'ın
Mtltıtı<I
Ali A)'b<ıl'ıır
w/oılo~la.
'"
Oala1DSDRJ1
c'""""'
çol: uımı ili iiyalni yııimıif o4/u.
Anılan iJnlintk saygıyla ıtlliıun. on/aı için
IJ.nivetıirımiz. gaı.tı4.ri'ndt )·ayımlanan_ yavfara
yer vui)-oruı.
Oalatas:ıray OniY01Slıesı
kanı
Prof. De. Kemal
Hukuk faküııes; De·
görevi başındo
Oğu zman
vefat eıti.
30 Hazim> 1995 Clım• gUnO •·efaı eden Prof.
Dr. Kemal Oğuım3n atkoda 23 ldtap, 72 makale,
23 Y1bana dilde yayın "' 37 lçıllw ıalılili bırıklı.
Bu ayıda, yılcsıı Cloı Kııaç'ı.a "Koç. Bit·
cıcıı H-Sayı 216. Tcmımıı ım· deıglslııdc
hocayla ilaJli yausuıdaa poı~l.,la, 4 Temmuz
l 99S tarilıli Cumhuriyet O~zetcıinde Şükran So·
ncr'ln makalesiııdtn baıı txııumıerı. aynca Oalo·
tas:ırar Oniverslıesl Rektörü Pror. Dı. Yıldızruın
Yayla nın İstanbul Ünlvtrslıeıl'nde düıenıenen
tOrende
yapnğı l<on uşnıoyı akttraı'al< hocamııı
ıruyorUL Hepimizin başı ~ıoıs:un
eylesin.
Allah rahmet
"Profcsllr Kem•I otuımın. benim kuşoğınuo
bu ~)'dl... Kemal ile lrlaıd2şh!ı·
mıı. buod3n elli yedi yıl oıa, 1933 yıbnda, G•·
lal>Ar>y Usesi'nin Onoköy 80lllml1ııde baş!•·
nuıu. Alannlaruıuı gibi oobir yaşında, yaub bu
okulda buluşmuş oımaıun şoılcınlıtı içinde, i.ld·
mlı de, geceled b:ışınuzı yorgAnımwn aluna sak·
lat, ~nlümütü yaıauı yuY\I ötlemlnJ, ıuçıonklatı·
şeçldo
mıtı arkadaştarınuıa duyurmıııdın, scsstı
akan
sOıyaıJuımızla söndOrmeye ç•hşırdık. .. Ve ne
h>tın41t ki, elli yedl yıllık bir ındln sonr:ı, ben,
tıuaUn ıonJüm arulatl> dolu. Komal'io birden bl"'
taybOl~nun büınil
lç;n<IC,
hıçlaoflmı wwaıc.
-•ıce O'ııwı oıamooe .aııyenım...
Kemal.
GaJaıasar.y Utesi'ndıeld yıflvımıvt:a.,
çohıkanbjı ile parlamıt. ıck• pınlulı yonıml:ın
aıkadaşlln run ve ~ı.rıımenıcrinin d.ikk.atlnl
çe~. arkadaşlığın yuıeyseı olnıadıgııu hi$$Cderck ve karşısındakine hlsıe tllrecek yaşamış., va~
kur, onurlu ve alçak gonuııo bir ldşllii< sergi l eml~·
tl..• 0, dnba lise sıral:ınn<la, kendisi ile lffibar eıu·
ıımıı ıırkadaşlanmııın aıuuıı aırmeyi ~nnış·
IJe
u.
n
0- 0ah'Cı$itede. sonıo ltayoı melııeblnde ay·
0go...,.,
alanlın aynldıjıma için Kemll
ile
bll1U$mllarıınıı. uıun yıllır boyıınca lesadilOeıc
kllmıf...
Bazen "Pilov &Onktl"nde Gııımsaray
Lisesi nJn avlusun<la, seytck de olsa Çiçek Pasa·
L''ndak:i bira.hanelerde
buluşmalarımrzda Ktmaı
delişmeyen nl•tımlı ııgı na hep bay·
rnnlık duymuşumdur... Ve, 1970'11 yı llardl, Prof.
Kemal Ol.uzman ve Oal:ı.tasaraylı txışka bir sıruC
ıtrkodaşımızla. Prof. Hasan Fehmi Ya:ııcı')'l• Koç
HOl<liDg YO<ıeilin Kunılu'ndl buıuımanuı. benim
Hoca"run
laıdar Vclıbi Koç'U bile lıa~ıe dilşürmilŞlli... ÜÇ
.,nır ıubdajı
Olarak, blıt>tr1 mlı<J<ıı hAbe<si%. OUl
~ ea g~çlil kıırulU1'1,..n yOoctim l:.unılun·
da yan yana 01urmamıı. biıler için. geıı;<lcten
M)'fet edılcoclc bir Olly Olımış1u.••
Bu beraber'Iiğimi~ ylllııtea sorup gitmiş. berı.
emckll Olup Koç Top,lulutu'odan oyn ldıkıan son·
nt da, Kemal "Hoca' VcJıbl Koç Val<fı Yönetinı
Kurulu OycJll!lne devam cı nuşU ... Kcmal'in "hu·
kuk" anıayı~ndakl ıavlı vennez tititlll!l. Koç Al·
lcsJ'nln önem verditl Vllof (&ali.)'~lltti iÇİR_ÇOlc
cıcı u bir güvenlik $üıı<d oıurcı.ı. Vehbi ı<oç,
O'oun 00>yıııdaıı geçmeyen önerilen: bor ..,,...
bokanlı.
86yle bir aıendıeye •lat·
..
<->
mıt oklıı~ua için 'Ne MuU• sana se.gili !Ceınal
Oiuım:U>!"
Con KıT"f ( 1 Trmmuı 199J Çtpr«·llıt•I
•••
"l'ror. Kemal <)ğuıman, lf hukuku alaruruo SO·
dece en ye1kJn profesörlerinde n ~iri del!lldi.
YÖK'le blrtll.ıe giderek ldmllAlnJ yitiren ünivtrsl·
ıcJCfde, sayılan az.alan, kimlik olarak yok olan bi·
Um lnsanlıınııdaıı birl)'dl.
Çll!Jbn. iiı<lk<n. oıoşıın.n. ı6ftiŞil olan. gilril·
lnsao.- Astını ar.naru• Plof. Kemal Oğuuıwı, 1$tl sendiloıbn ile '"'
l> yakınlığı Olınam!f, alıthl(İı I~ cıtıüılefin·
~ $0öllfta lı:acbt s:ıvu nın
oe ..... yıllar ~·k yopmış. buııuo.oııucu.
dotal oı...ı: dı İŞ\'C«fll<rin ""'1'1"1ıklan
"'""'°
tan yal:ınd:ın izleme. ~· °'"""il'" kaıan·
mıt bir biUm İJl$lJUydl.
Kimileri ·ıf'..,.,, dlru~maıu• ldmlll!l ile lanı ·
malda yetinebilir. Yıll:ırdtr ILO"d> Ttsıcı lemsi!
elm.iş. in:\ndtlı işveren görtl~leıJn.I s\\vu nmakıa.ıı
hiç çcklnınomlşli. Yine de iş hukuku n1'"11 ile ilgi·
11 lnı•nıar, sorunlar.ı ~çl penceresinden baloınlar
da dahil olntak 01.ere. Prof. Kemal oıuıman'a bil·
)'ilk bir saygı duyar,.. ÇcidnJrtetdl.
Çalı$1Wıh!J. bifimsel olılakı. ıııccımıı herkesi
AYIJ dUymaya. -ıes;oe şapka çılcamıaya zor·
bnla.
12 EylOl lıul:ukıı, 1982 Anayasaıı ve daha soo-
n bQ.t!OllCJll y.uatnn b:ııırtarken. TilrJdyc G:ttetccller Sendikası olar.ık TOrt-lş'ln Y•Jl"madığını
Osllcnn1 lş,
yasa
ıa.sJ:ı.klırının etcştı ren
bJJlmsel
tOplonıdar dOtenleml§dk.
işveren hu.kukÇusu Oi,uım:ın. herkesten. iŞÇi·
den yano hukukçulardan belki daha ııcsur ve ilkeLi
oıaraı:. sendikal 113k ve OıgO~Okl crln ör.üne oykın
buklutu anty•~ ve yan mC1inJeı1nl. ın>ddc mııd·
de •lefdtmlJIL
Bu ıamnı bor ttman. her 1<td<. yaşamın her
ohnında sllnlür®. (...) Ve Pıof. Kcınıl Ofuzımn
hiç umınadıtınız. çok yqamsal bir kıınud:ı. ış­
ren çıkarla.o ile yüzde y01 çıttıfs:a da f:,ı;n:tt.i k bir
işçi torannn oluveı<Ji.
(. ..) Öıcıi, dUŞünce ve 1n-an<;.l:ırı ile kendisin!
salda. sanayi cepiıesine çok daha yakın gorse de,
blllmsel 111ılakı. ilkcleti her şeyin UsıUnde tultuğu
lç.J.n. könt koril11e işveren s~vunucuJugunu asla
Y"l!!"•dı. ( ...)
UlkCJnlıde ne bdar •ı omctJ var. l~n. :ö·
tevlnJn ım:J;ni Y'l""'yan. inançla. llkdl, ç:ıııp­
f\ll< lıal<l:ınıu 53vunmay>J> Y'ltld0$lon oı.c.J>na.
Kemal otuıman Hocıı ;lbl lalrşiıl:ınnd>n daho
çok IR$0D oıs. keşke. işçi lıokl:ınoın ıeıı~ne.
lşçi yandaşı, danışmıınındarı daha çok
kııtlosı olduğu ndan hlç kimsenin şOplıesl olmasın.
pek çok
...
( )"
$iik.raıJ Sqntr ("fsç("i"
••••
Evrenindtn")
ccvaıı.ıun Omeği.
uı1on hocalık meılyeııerlnJn yanında,
ideal bir nlle babası ni ı ellkl erı nc de ıalıipliniz .
lt'akmlannııın blldl~l bir boşkfı özelllğlnlı de
1n:anç \'C ımaruruıdı.
Etken ıynlduuı başımııdıuı.
~i• baglılık •şloyla. bir ylOdan fstaobul
onı,....ııesı Hııkııl: ntoltesl'ndckl g6tcvteriıılıi
ıımımlaı..,n. bir yaııdan el>. Gıl:ıwaray Onıvcr·
slıc:si
Hukuk Fafdilresılıin ıe:mcllnl MbJUL.
il'•· bOylcsine bir çolıtm» ommı içindeyken,
30 Hııılr:uı 199S sabahı, siıl 90k am• çok seven
eski ö~enelledniı ve genç mcs:ıl aıkadoşl anru ıın
k:Olhın nt!ı.S1nd.a, ruhunuıu . o yörekten loaod&gıru­
tı blldiiJm Alla.l\'a teslim tulnlı ... Çalışırken...
Dlr anda... Hiç bir ao bellnlsi 8(1$teımccıen... ça·
gibi.•• SCS$it-
Se•&Jll Hocam. o glla 6tlcdcc $Ot1111 SUllV1Nı
ve donuk yfttlcrlc senp. cnelenlp ctıd•nm•Y«Cilnı
sorQalu!
·Elbcue sınav ilan edilen &Un ve suaıte yspı1a·
vaıdL ~kri~ ıozıcrı yaı!ı, şaşkın
Cılk, (JC(lllr::!
yeterince laruyl\mll.dıruı
mı
yok..
so?
Degerıı Hoconı, sevgill A!abeylın: temelini at·
utıruı Gat~ıasa..ray ~ukı.ık F11kUl ı csı . 4S yıl emek
ver41eJnlı lstanbul Univcrsitc.<l HQkuk Fakülıcsl
Jlbl. dddlya ve bilim yoluodan S3pnıayarak >iu
layık Olmak içiJ!_Ç3b$3Cllrur.
Otl.....,.y Univeısiıesl mcnsupbn ve şu anda
>"'" d~nda butunon
Oalowaıoy
İsio.nbul'da çıkardı!J Htir 23ıcıcsl ko.patı1ın<'2
1947'dc Zincirli Hürriyeı 'i fzmlfde çık.'lrmaya
baJIAdJ, Truman Ooktı1 nJ'ne ve ADD y3t'd.ımıP.a
taqı çıktı. Ancak üç sayı çıloıbllcn bıı gaıeıedeki
yaıılıınnda CUrntıurt>aıl:ını'ııı hlltarcı euill iddl·
asıyıa 4 yıl hapse mtlııum odıldl, Dit yıl SOMl
ıeneı alla sabesı buü.ıldı. 1912-62 yılları or.ısın­
dı avohllık yaptı. Emekçllerlo sorunl:ınyla yalonıl.tn U&Jl<ndl, sendlkaWın OfıOdCMICSine yardımcı Oldu.
l96l yılında TCi.rldye İıçi Panlsl'nl kuran s<ndlkGCJIO.r lam bir Siyasi yönelim belirleyememiş·
Jcrdl ve orayıı içlndeydiler. Sosyoll.ı ve bilim
adom ı kljillılyle tanıdıklan AyWa &ene ı baş­
önc.nü1cr. Yll lWdır s:avundulu $0$)'a.li-zınjo
amaaylt oııoıseı mOcadeleyo
giren A~. parJyi Ofgilıkmeyc bajlfdı. Vllo>lin
.....ıcyso bütün 6nde geleo ıydırıltn ıiP çevre.
Sinde Ull>loııdı. p:ırti 67 llde ltısa .O.ede l!<ılllknl·
vtfdi. 1965 seçimlerinde 14 ıul<.tdaşı ile birlikte
milleıvoldll seçildi. 11irldye ıorlhlnde ilk kc. sos·
kanlık
ıcıçckle$<bilmcsi
yıılls1ıer orauııa olasak mecıısıe bulunuyordu.
AOD'nJn Victo3_m'd.a i~ledi~I $1lV'3~ suçlarını
araşurm:ak Uıere
kurulan Russell M11hkcmcsl'nde
görev •ldı. Oyeıeıi dünyanın bOyOk !>ilim adamla-
yıın
hltmtle Ye kurum:a batJ lhj.ı n..
Slı, H oeaıuı:ı
'l'Orldye sosyallsı harekednin Onemll lslnı l erln ·
den Mehn,cc Ali Aybar. 10 Tcmnlut 1995 &ünü
87 yaşında Oldu. 1928 yıh"jll Ollaıasarıy Use·
ıi'nden mezun olan Aybar, "'11J>bııl OnJversiıcsi
Hukuk Fıl:lll1esl'nJ bltlfdlkten..,.... ot;renlmlai
ıtirdOnnck için ftıııısa'yı glnl. il. Dlin~ Stvaı>'llın pooak vttıneSi ve Almın ıuııı owınc geri
döndü. Ayru fıküllede aıuyut llututu llSİ>taıu.
hukuk dOktoru, devletler hukuku doçenti oldu~
Vatan ve O/in gazcıelerlnde yoıdıtJ siyasi yaıı­
h.\c nedeniyle t946'<b ünivcr$iıt;den uıak ı a~ın1dı.
ııım· ~
çıııı~ıın.
cc. tcvatu ve ıevekkOllc.
f>TQ(. C>r. Yıldıl/IOll Yayla
Oalarasara, Onlvcrıltui Rlklıirii.
Cüleryüzlü Sosyaliını'in savunucu.su
Mehmet Ali Aybar aramııdan nynld1
arkldaıı ile blrtikıc Vieınam'a &(lndertkll.
So$yllltm aniayıııoı "Türı<fye'ye GıgO Sosya-
vcobjdtliflifin,
hşma onamııu boımak istcmeımJş
bııfar dlkrlnı.
" ve ~ınL'ldan oluşan m:ahlccmc l&raiından iki
•sevgi ıı Hocam.
sıı. bilim adamı c:iddi)'<llnJn.
dil'11stl0pn
ıdllcllıı
Baştoıoı ldına Allıl>tan ailenlıe ve heplmlıe sa·
Elitim Vakfı
"'(;ilkryll?IG Sosyıılizm" olaral: ıanıml• ·
Aybor, J96a'\Cf(leo lılbartn bir yıındıı sıl:ılı!ı
dtvrtm1 savunanlar, dller l'trafta putl içindeki
mutıallO<r t:ınıruıdan dcşôriye utıuyocdu. Ayb>f
ııc: hay•ıı boyunca yasal siyasi ınUcadeleyl sa·
vundu~ uluslar~ sosyalls.t harckcllft a.nı:ıyışlan~
aynen TUrklye'yç .ı<ıarmayn çahşon. ıokUtçi tu·
tuml211 karşı çıku.
il Mon <Jönominde TIP k•Jl"Ulmıı. )'6neılcrıc­
rl hOtOm &iymlştl. Bavm"' mlllctveklll olın
Melunct Ali Ayb3T. o koşullareb mcdlsıc demokruıyı ve lııAn lıaldanıu lwvlılıkla savvndu. Sı·
ıu
lcıyöncılmlere, ldaaılaruı aıecllıte onıylaıımasıno
ve 1961 Anayasası"r.sn detJltirilmcsl lsl<ilne kat•
41. ismet lnOnO'nOn deyimi~ ' tek bojın• bir~
gibi •çıJışu. TI!rltiye'de siyasi Yoı•m yeruden
(:8.nl an.ınca l97S yıbnd::ı. Sosyatışı P:ıtti'yl kutdu.
12 l!ylül'dc DiSK davasında, Aydınlar DilekçcSi
d:ı.vnsınd:ı llVukathk y3pU. J2 EylOl döneminin
bcıncn atdınd:tn son günlerine kııdor soıyallsılcrin
tıi•lili ıçın çaba harcadı.
Ayb>t &e-nçllk yıllannda bir spon:u olarak da
Un yapu. Oalataway'dald 6tfcnlm yıllannda fut·
bol ve atledımc balladı. 1928·}5 112$1 MUU 10·
tam'dı {er oldı. 100, 200 ~ vo tı.yn.k )'Otltl•·
n~ Türkiye rwııı:ın kınlı. S1yose1w olduğu gi ·
bl sııor ya$ıınlflda da ilkeierlnJ ııonuna kııılat sa·
Yunrnuş ofması yla bjlinir. 1 ~ 1 yı lı nda Atina'da
Y•rıı.n D•lkan oyunlonnda ırlbtinlerdc '""''' lnö·
ra~men Aybru' ve arkadaşı
Semlh 'l'Orkdopn koşmazlar. NC<leıu ise hakemin
dalı• önceki yarışlarda Yo nanh oy unculıın n """1 ·
ı ınnı &Otyu mmuş oımasıdır. En..ı ıon hake.m
cıeıııtııı!Jr ve Aybof 200 ıneırede Bıliıan ıl:lncisi.
nu nf.ln bulunmaSJna
4xl00 ın<tıe bayr.ıttı da cl:lblmlı 8all<an l"IJ1llİ·
)O"UOlur.
edevonu 3. sayfada
Paris'te de pilav yer !
Oevrlm Al.POOE/PARIS
Abi ınerJıaba nasılsın! • Un wlıiskey, ı'il v()u
plair!· Yook. Fııiky•61'dirya6J!
Vi.ncennes korusunda Porte Jaune k>ktnıası .
ıun s<niŞ yemek '31oouna teçitmedeJ1 önce urak
bir~· koktcyU veıUdi.. Herke$1n ldmeıl
bel:letılrlıta lı;llen bir toıç banlağın CUdslyle konuşma >e tıJıblıo ulultusıı yavaş yavaş Wyol'•
du. En soııuncla. staı ı 3.00 sııJon oda, Ç<>CUldat
ntaS31•·
lterıdi ııroJıınnda eıJenmeye b.mılulanık
tın eltllfino yt~eşlldl. Plyanist·şıınıoı ve eldbl
çaJgılann bıı.şırı:tı &cÇtikltıinCSC Paris'te dUıcnte...
nen 12. Gaııaıas:ıray ptlavırun oaşıaınası için her
şey ba?.ırdı.
Yaldapk 140 k.lşlllk
daveıll
grubunun OnOne
çıl<tn ŞüktU MOnojlu her pilavda otd\ılu gibi.
açılış konuıınıısuu Y1!llll•k üıae en yajlı GS1ı·
IMdan Roı<t Beılfyla'ı mikıofOna çotıfdı. Sı·
cak bir ıraç sıO<ı:Wrlefl .,,.,. gcniŞ p<OIOkol
m•·
sasındal:I yerine ıı&ır ııdımhtfa-n ~ryan)
eşi AOS (Amlclle ele Oalaıasaray) demeli
b:ıf<aıu Neılm Flntz lılc<li. Osnunlı pııılll>hl•·
•
nna layık bıyıllJıuıı veııııg; :ıs:ıtede güıel blr ko-
nuşma yııpGn P'Jncı.. F.ransıı. hilkOıncllnin lşbltU·
ğiyle yürütUlen GS OnJverslıeıi pıçjeslnln öne·
mine delinerek: Coşkun Kirca ile inan Kıroç' ı,
bu konudaki ç:ıbalaı1ndın ötllrll, ileriyi g.örcn insanlar oıarat nltdodi.
Sıradakl lconulfllııı:ı Lise Müdllrii ErdOlan
Tez;ç. pil>vlann csl;lrlCn dabl elJcııcdl ıcçıJli·
ni söy~k koaU$lllalatd>ki cidd!llll G>lm·
way kurumunun ıeıılşlenı<siyle artaıı sorunlın
ba~adı. Okulu• dUıeyinı n, bir yaııda söylendi·
ği gibi {!), loılann okula girmesiyle bir ilkle •ş> ·
ltY•..çekllmedllJnl vurıulayan Teıiç, Gala!(ISa·
ray UnivetsJresfndcn meı\ln 013.n ögteneJtcrin C)c
Ga1at.as,tray camluınnı l>Jret üye.leci olduj.u1lu
anımsatarak Sözlerine son vaıli. {...)
Pilıvı kajıl<lana ıabırm~ğı anutı için u·
mın yiılrllme<lcn korıuşmllara :ır.ı vcrildı. l'a$1
Tuı'cul>no . . . - yiııeenp m...laıdıA bldy·
°"'"
milllsl"'Jllctl
b.ıe dollşit lcıvrak poıçallr çı·
eli Afl<2l<
ıao
liğinden
tmumıayo yeuıılyo<du. Gen\>
ruıo ıtY yiti!!"Cdiliııl k•nıılamı
heyecaruo.o kapılan Eı!ıem usı..-. çıı aı n bir Cl:lns
gosıeri$i sergııenıek Uıere. AOS Yanetim Kuru·
pek
lu üyelcrincJen Ay~ Ökterıeti kolundan tuttu.Qu
gibi plsıe sOrtıkledl. Bu ıırada, yıldo 5·6 kere ya•
pllan Parts yeme.kJerine kalabalık bir grupla ka..
ul>.n en genç atloıd.Şlardan bu cıera S>dcce bir
ıc.ç ldşlnln gelıııesl, piyano bile1lcrinln 1>1141
için ac!ıy bulmayı ıorıaıunll. Kıııada yaşaaaa
Tumıs'a ve Tikl<Jy<)'c uçak bileli bıaoma ~­
yeeam ııeç~o soarı yemek salonu bir anda
Mahmolpaşa'yıı d.'ınOvctlli. Her bilet •lana bir
ıişon ya dl bir plns dı!JıUlması, en sa_ygın •bl ve
abl:ılanmııın bllo bu pazar kalab•hJın• kalış.
mas1n1 yol o.çu.
Amerlko. OS dcrı-.eAi yönetjm kurulu Uyc.s.l
Ali Şen Dobra'Clruı, rektOt yıı:dımeısı Dnı1as Tolao'a kadır degedl kljllcrin bulundutu pıoıokol
masasında, Sergc de Oılet ile bidikıe Dı~eı1
llal:ınlıltndl
UnJYttSlıesl projesini• bwndl
buhmtn Ml)syO l'lll1lo:ı da yer alıyonlu. l'nn·
sa'<l:ıki bil)'ii..,lçlmlz 11uışui 81«!0 .e pOrosu.
hep!mlzln yalcıııdaıı tanıdığı ~ wıau uJal>nodan Yiliı Okur "" ak sakalından
konuııın
MöS)'(I Pilhlon lkl Ulke arasınd•ld ~blrlltlnden
Söi ederek GS kun.ımu.oun Fr:lnsa fçin öncmln.lJl
aJUıu Çjı<:ll. l)UtOn kOnı.ışmacıların ardınctıı.n Q.l'C·
naya gelen Mlıhal Scrhatogıu llelçik•'da Ortık·
sel yalomnda, belodlyenJn yardımıyla, O«ldl
şayan Tfltl< çocvkl:ın için bir OS uıesı açma
projesinden $Oı etıl. O wilue ne Chlroc'ıo ne de
os
"°""
r•·
kökleııdiocilerln bOmlıal2n daJıt paı!amıp tıoş­
l:ım:ıdıfı için holıeıln pllaYda bir ·1ıomba ell:lsl
yapııgı silylenebllir.
Arkı:Jd01:ar11,rı;yor, şike var. Poılaı pf./t~)I •
- Evet tıbil~r sıroda kiın var
Ancak bu sıc:ık Hat.lran gOn6nU san53syon
yaratan olnyı
7
T AMBUR
ARALIK 1995
lr.lnıb0$ka bir
alanda yaş>ndı, 00·
ve plşcı şampi)'OnaSJna katJ.ları
onı arc:o kişi arasında OCliryan da vıırdı. DUyijk
bir sakJnlikJc Wlan eUne :atan Patis'in en )'i$lı
Sultı.ru mcz.ununun kıqısıoOa bit uıaanlat bu
~·en hızlı OS'lllcrden u1D.ımc:i Yalçın M.c·
çoğla bulunuyordu. llqityan eııcrjl k nldblot
m.l:ı pyn:t hatt->mııôan alt dmeyl tıatan!ı- R0ıeoleııeo ıavıa
""3$1 . .lcctk "'11.Vdı.••
Allocution du 18 Juin 1995
Nesim FINTZ I
Prfslde nı
dt l'Amlcale de GS
que
ı es roıdlanr.s ont une cnpecitt naturelle d'ac..
ta. leur Jntcıııacnce et ~ ıeur ch.olx
qul$itjon due
Monsleur l'Ambıı.ssodeut de Turquie. Monsıeur moliv~ mais ıout eeıa rc11c ıoutef ois insuffisnnt.
Proviseur eı Vlce·l'rtsldenı de l'Unlversııt.
Galatasaray. qul • rtlıl$1 k maıieı dans
Monsleur le VICC·Prt$1denl de l'Unioıı dCS Eıx>leı scignement primtire et $tıCODdairc "Ja rorro.auon
franç3lses de Turqııle. 1>1tsdames. Meodcmolscl· et l'educ>lioıı•, dolt n!usslr le meme pari au saııe
unf\l'Ct'Sitıite.
•
ıcs. -....... Clıers Amis, {...)
Les ~ e< mloulllllC lC$ trndiarus de Gllt.·
faime Oalaıasony. caı dts soo ~ ptlmolıa
wany SOOt pa$$is mıllt<$ daflS Yırpprenıissoıe
claııs l:ıquellc J<> suıs . . - uo ı.ırı.ı; de Septcmbrc
S6, rıos lmdtuteucs se dOruı:aJeoı poor rnission ccı,,. dcs maılb'.es qui ne s'eosd&JIC'll pos. pouı pceuve
le d'Anıoıne de Sı-E•u~y druıs la Cltadelle: "je la rulcure gto&aJe. q,ul est une cbose qui se coo~
truit beaucoup plus qu'unc thOSe qui sc rcçoit, et
v:ıJs voos conncr ces jeunes, non pour soupeser
pı us ıatd 13 soınme de tcurs oonnaissances, malt quJ resle le point rort de nos ~ltves. L'Univcrsitd
pour me r~jOuir avee V(K.1$ cıc la quaJitt de leur aa- de ·Oalatasarıy doit. auer au rond des choscs, ene
son••·
ıe
en a
ctnsion'·.
ıes capacJıts.
Un excmple. sign.i fi~lif C$l
l'apprenti.,.ge d'une ıanaue tıranıbe. il esı ıoujo­
Mesdomes, Mcssleurs. Oıııııosaray "la lalquc"
a pi.us de mlraı:Wts ' soo ııalf que Loufdes. l!n
tlfeı. elle. pcnnl• t - ...ıt que l.ourdes. Eıı ef.
reı, eııc a pemıls l de _,ıımıx ll1s de r.m11ıeı
modesıes unc t.scel1$10n ııocialc ! laquclle as ııc
R:Yljtnt meme pt$. C'CSI Cn.lrt 3Utl't$ pour C:Cla
que )'aime OalııtaSOZlly.
En deux.l~me: Hcu. Jc veux vous raıre panaıer
ma prorondc convlcılon quunt ~ la r6ussite ôc
......., ledınique de la communlcaôon que ııe fı·
lre aısimllet aux ttudl- l• aılıure du pays dans
lequcl ccue l>ogue esı pot~ Gılaıaruay esı ım
cxemple: ex.uxıtdlıtllre de ~uss.iat: <bn:S « dom31...
ne.
qul negoı- ıc mooıoe tel qıııı ~-..it -
Güııasanoy
urs plus fac.ile d'ensclıncr unc languc en tını que
J'6coutais imarteht dernlcr Jean d'ôrmesson.
un dcs membres 6mlnenıs du H•uı O>mlt6 e 1"3.t·
rona*e de Oala!3saray. dire ~ "l'Heure <le vtııı6•
l'UnJversit6 c Ga ı ~ı,.saray, unıversiı~ qui a d ı d
er~ J>3r la rencorııre de crols votont~: Celle de que sa pal!je csı ta laııauc françajSC". Que de
deu~ hOrnn:ıes rout ~eın qui o.oc falı atıo-­ coınpatrloıes aveı vous dw Jean d'Ormesson
uılf a: projct. Georıes llcuıard S~ow dJstlt: thcı ıes anciens de oaıaııısmy!
Mıın.sleur le Prtsldcnt. dıtf TEZie je aois quc
•o:ıns <• .;e il y • deux cıııtıories "ınlvius: ceux
cı quı
disea1 potırquOI pu?". Mes$ie1ıts inan KIRAÇ cı
Coşlaıo KIRCA roıu parti<> lnconıesul>lement de
la seconde caıdıorie. (...)
La seconde volontt esı ccııe du gouvememcnt
qui n voulu quc ett dıllblisscment soıı le
neuron de rcnsclgneillC.nt sup~rieur tranço.ls ı\
frınçais
•l'tır.ını., eı quı s·eıı dOnnı! ıes moyens da sa pôll·
tiquc.
Comrncnı ne ııas remercicr o ce sı:ıde les ıutlll ·
de CCllC CUl1)ttucikJl't~ J 'A.tnbaSSıdıeur Jl(I._.
ıcct-et
1{]0"1 id ptt#... l'Amb1$$adeur Dl!OAl.1.AIX
qui s'esı f.U ~nıct par MonsieUf Dl!HE· -
ulllcı je vous ııne clıcr momleur, ıw tnıısmcıtıe
noıre fi&lc amlılt-, Monsieuı MALAUZAT,
Conseiller CUlluıcl de Frana: ~ Ankara et Mad>·
n•e PETIT, Vi«.·Prds1dcnte de l'urüvtrsitıf.
Eı enOn la YOIOnu! du ıouvernement 1\ırequl a
cu la sagesst de volr quc l'csprıt d•ouverıurc, de
so1ldaıict
et de patrlot.lsme. ces vtlcurs qul
carııcı&lsea1 si blen l'lnılıution de Oala1asıny de·
puis des sikle, tıaJenı ı. plus fon remp:ın conın:
12 mooıtt de tout cıtn!mlsnıe.
oe l'Unlnııiıı! sera d':ıuıaıı1 plııs
1.2 '~"'
lıııponante si t
une ~aoeJ< deS oonnalqul gaıanti1 une $Olkllıı! profes.<lorıııellc on ııoumı
adjoindre une ~•ıoıte deS componeıne.ntı qul
assur< une soUdltı! personnetıe.
ıı m':ınlve de p;lr ıncs
roncuons d'auditer <lCtUl-
hıes Ecoıes d"l n&~nleurs
et je suis toujours extre·
mement surpds de volt que le ~veloppement
d'une E<oıe eıı mesun! en ıcnnes de mı disponlb·
fes, de"""' de maoııınes ınm.ıı6es. de dUr6e d'enseigııemenı. en pcıids de COlllUİ$$3nct$ >equlses
par ses
ı.ref d>nt uııe apııroclıc umque.
m-.
nıeru quaoılrııive.
L'Uıüversitı! <le Oa!oıasoray a ~ maitriıt ccı
aspec1s qu:ınıJtadfL En erreı: Plusi<urs ııe mes
ooll~ues (jc pense noııımmcnl l
Messieurs COQ.
NET Cl COROONNIF.R) onı oontribu~ ~ ce que ıe
des coors $01l opt1mal. il est lncontcstab..
Le que le nlveau dcs profcsseurs est u~s ~levt t t
coıııenu
•un roıe essooııcı ~ Joutt c!anS les fu·
tım:$ . . conılıwltı! de celui quıı . . .
pr~ddcmment, en fıtn.ru. dkcuvcir t ses
ltudla.ntS qui le.ur' ıett tout ıut3nt Sj ce n'est
«
plus ulile quc ks oonnalss:;ı.nccs ıechniques ~ sa·
voir~ -la lucjdit6,- ı ıı pr6sencc,· ı a responsablllt6, •
t1ouvenure euttureııe, -ıc leadcrshlp, ~l'innovadon.
la crtation.
St ıcs connaıssaOCC"..s tcchn!quc.s et ıes compOr·
re.men;~ 9ui onı souven ı ı!ıf pcrQI$ en terme de
i.JuaJiu!. cc..q,-~~irc <bM uıx oena.lne formed'Oppos:fılon. soru vus par Oataıasar.ıy daıu un
sysı.~me de binonıe et si ıu Wıdiarus ııre-nı
.et
conşcienc:e que te.s connıJSS2noes ne. soaı
valoristes qu'ı\ tr&ı/etS deı comportcments
approprits. Galat ..my sera ~ n'cn pas <1ov1cr
l'unc des meilleures unıvcrslıcts natiooaıes,
voıre
europtnnes.
Nous vivons dans un m,oı~dc oD le mondc lul
meme esı <Jevenu un Ylllagc. un mane.llt l pelne
d6cou\'ert cst en\'ah! pır 1a ooncurrence. un togJ
ciel l peine lnvenı6 est ~: ıcs ldles. ıes produils. les techniqucs ınvenenı les pıys l la vUCs
~&flllllfV.
l'lws soınmes rcrurb dans unc tre de cro.ce faible oO il fıwdra k battre pour uoum un
emplOI.
fi vous app:ırıicnt Messieurs les Vlcc
~stelenl$ avec. l'aide ~ tous n<>s panen:tittS, el
toutcs ı es composanıc.s de l 'Universiıt, de vous
adapter ~ ce nouvcl envlronntn1e.nt d de rtus:sir
un nou\·eau <Jtfi: '"rormt.t des l\ommes ec des fen'
mcs acıapıns ' ce monde nouvcau, inc:eruJn el
complexe". De oda~ la n!ussiıe do Oaıaıı
saray.
Puls·je """' ,.ppelet Mwtews les Vlcc
Pıtsicıenıs
que .ıepuls dc$ stkıcs o.ı.,...,..y •
pn!Ctrt. <:Qmme le dit CHAM1l0RO, "la posslon
qui (ait vivre l la S;1$C$$C ctu1 fıai~ dı.ırer"' . et qve
ceıa ne nous a P3$ cmrıeches d'etrc une l0$titution
plus que einq ocntc nnlıc.
Je ...ous remercle,
Fransız Senatörler GSÜ'yü ziyaret etti
24 Eldm 199S Sah sllııll. fraasn Titt Patla·
Dos1luk arubu Oyesl Frııısıı .....
törler. OSU'yU ılywtt ettller. Hauı·Mame Sen•tıı­
rtı M. Jacqucs D<IOn& d•. bu kopsamda öftc:ılm
üyeleri ve ötrencJlerlnc bir konferans verol, Fran·
s1z·1'Urk Paıtanlentoıa.rarası Dosttuk Grubu Dn$·
kanı olan M. Oclon&\ın verdJği konferansı , lle Et
vnaınc SenaUSrO M. Andr~ Egu, Oıatcnıe Sena·
ıilril M. Picrre S-.r ,.. Senato Dışil~ldler Biri·
mi YiSnclicisi M. loic V&n« da ~yle kal·
!cıda buhınclul:ır. M. J - D<loııg to~n·
menıoıınr.ası
da. ltıtt:i~ ile Fnnsa'nın, bpidllas)'onlıını loı·
bulündcn bu yana y.u.n 1141<J ıçinde bulundu!•nu
bellncf'ek. Oalatasıray Ulesl'nln de bunun bir
UrGOil oldugucu söyledi. Dclonı. O•lat:ısııny
Oruversiıesi'nin kUrulmasıy1a TGrt·Fransız i$J>ir·
lllJnin gGçlendiiiıü a91klay11<ok, Oalaıasıny On!·
verslıesi pro]eslnJn b01unöyı e t>:ışıcıldı~ım söıle·
ıiı:ıc ekledi. Türkiye'nln Avrup:ı. Dirliği ile ilişkile·
rlne de değinen Scnaıör Delong, dinin bu konuda
enaeı oluşturm>dılını kaydederek, OüneydoJu
sorunu fiıctinde dutdıı. M. J:ıcques Dclonı
'°"
oıaru:, Gaıaıasarıy Uııiverslıesi'oin eııgcııencma
bir gclijıne ıçinde oldufuııu .., Onivmlte için Y>
locsl nlil:le geıçetıcşılrl ıe­
cetlni bildirdi. (GSÜ 1"Y'A "'l""mdon)
pılm~ pbnWıııılano
•
6
TAMBUR
A RALIK 1995
Yaz pilavında büyük coşku
Anoie Pelit: " Galatasaray Türkiye Ue Fransa arasında bir aşk, hatta bir evlilik hikayesidir ... "
""' )'11 ~ pbl be )11 oa. Httıtııı .,.....
ilk Paoc ılloG Gobıbsanıyhllr ,.. plllYI ..sıı..
siyte GSl..'de qlaedıbr CiWtHl<•ylıbr C<aıl·
)'Ctı ıarotıııcıaıı Oüttılleno• selcllÜl<I pila• ~·
- 3900 dol• haıadıtmı ..urıacıı Udcno•
-ilde. Gal>ı>swaYda
1\10 )lkll
bor°*'"""
4$-6& albo oynldıtım - n e ekler<• Kıraç.
ııcrcıH olaıaomuıcbn cıoı.yı lljttftCıye
y:ıı>ılon yaııtımı tonusuım. end:ılcl (•~• bp>c·
manan mGmJcUn olmadlJımn llllN (11,dt ·0ııaa.
otuluo
nOndc. c:amiaınıza 6ıS(I o bU,ıit CQflcv yine yıı•
flnılı . esld ve )'Cl)l l:upkl>td•n blro;c>t Gıntu:ı·
t0yh
obııuyb
ve
ı>1kııdql:>nyl• tıasrcı
saray _ponlı okul otwu pantSıı:ıı burt vcrtr. ama
&)derip,
o1anatı °'udan mutım krıt ııınmıt.C•r. ıatJi.I
lıaldeo«lll rchbcı lti<finü ıca~ dtyc:ıı Kır.ç.
unacuıcnaı ımbnru habt'tadl
~mı Nejaı Çetinok'Va Yaı>lllı Tcv.
fit film S-"clalo ı6r<NA IÇlllf ~N
Gaı~· Caııl,.U o..Dr. Dvy·
p
y>pı. Pib• ı•- coaıbaın ıoe.
..ıltdl!al v....... .._.....
'-yblıt y>lruı ~j,,
deJ~••, .. unı>ııd>
ıelecqe yOııetmo dunım
• diJUet SOrdfudll
etııı- - • iri< l'<Y OlımıdttJ .. lpm <llltıen
"'°'·
y.,..,...
~ Gaı-...1'11 bcıl<re tarııa oe.ıa bını­
""'olnalııan
·o.
do IOYiı ...eıoeyeuJUıi ~
E.ııe.a q,ıı.ı qojıilıııdt ıçıo ye•~ yanoımsımo vuı<QlıııaCJlduluDW ..,.,... ıc.roç.
Olu ve c:am.. ıçın ~y'dıı ponlı etlHıı>c
baŞJ~Nnası ~rtkfiQj_ru ve mackh olanakları )':ICfh
G•loı:ısaray'dı hodelltrln ııını,moy• ııçıldı&ın>
lşareı ((len Cemiyeı B•1lmnı, ıı. yUıyıkl• dUny:ı
lflktlcrı o<;ısnıd•n blllm ve ıetı ıolojldtkl il$ıOnlU ·
olmay:ıoluı dı buıs vcıilc<eJlnl llocıc cnı l<ıroç,
G:ı.t:UlSJrtyhlı((lan katlal::ırını (lcv-.ın' cıuir~lctl·
nf de lsaedl, GEV Brışlcanı. kQnufm:ısının M)nunıda
ıun beh~eyk:I oı~nı ifllde eıll ·oun• k01$••·
tfltlclye'cle l:ılk ve •nıl·lolk ~vrclc:ı •rosıncb ıe­
ıncl ejillm ıanışması vat• dıyen Duysun Yaısu·
... alala ı&1lşü ......nı... ile .........
acııJ.lailder ansınd> bir kOlıOt lılWı yapndıJıoı
vıkfın yıllıt lıcSoplıın hok~ındıı d;ı bllıı '"""'
Kıraç'r>n $0<ıt:ı
"°*"'''"
Yardımll$ftıt Vakfı
torsaye
B>$k•m
ıcıcn Gaıoıııor.ıy
Aıııl
0Uy0k<rotlu
cb. lıuM<vl projesi lıoil•mında cot Olumlu ı<lif·
Galatasaray Spor Kulübün 'ün 90.
kuruluş yılı 7 Ekim günü kutlandı
melttdtn s6ı cııı ve Mllll
Emfalr'ın ıı..
amoçl•
Fio<ya"da Oç cıooümluk bir ....ı ıoıısu ctııtını be·
lirttl. Oü)'OUtollu. huı;uıcvi 1nşnllM baılınıu:ısı
için coml><bn oesrek tıetıooıtıcrlnl do ıf:ıııc eni
DOyOkcroaıu. l lscnliı mc.ıu nu otnn Oovıc:ı Oak :nıı
Necmcıı!n Ccvtıerl'ye de reıx:kkUr eııı.
OSU Rc kıörll Pror. l)t, Y ı ld11lhnn Yayla ı so
konuşına,ında, Plla\• aürıü ilk .$aytli:I çıunlti)'a SU•
nul:an GrUvcrıJıc y.ı_yın or~ın ı hotkıntJ:ı. hlltl vtı"
di. M:ıva'daki 11r.Wmn dun;n,uıu ~ kan~ro' ,_.,\jc>-ınc \k \kf_ıtk."'1
:ar-31.1
Y<i) 1:&. çdl\IU.ı:l;11 MI M.lııklJUMI "C
Ol:criodcb çam (J('Nrllntll
tcılolıLk ),.Mu •
ARALIK 1995
yer ol<tu&vnu. G~ı:ıı~yıhk'ı:.n sorunluluju ko·
parn1nnın oı a~ksıı oldufunu ~ksi h~ldc cıuuiı.ının
dinami11nJnl kaybcdeccflul
----
1
1
ıöm çal1şmaır..
vuraul•Oı Cırnlının
vcrditi cbaet;fn herke' ıarofın·
cbft blllndıtJnı .. bu fttdonk: <Ontrıl.,
il>-..
~.,~.,..,.
Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ
CıılaUISllray Usesi Mü6ürü
Bir yııyııı oıpAUllD sıırcl:lillk lwanalıilnıesi ,
blyOJ; ~ lfl•Ylol ,.nne gctitebilnıesl ile
~- ~biıq;tiaı"'
*"
ılaı-lkdflm-aıaıl:ıınmk.,.~
itti•-Wıldo q;JdııC-. -
her -&üı>-dllJW·
ifade_,_
Dtdeala1e kolty cıoıu.
lles10)'dm &ıce ktM!al
aqer.
ıoto b<lli bir birikimi. araşunıuyı ıttı'ttiriycır.
Bir sonıau dlle ,.Urcbllmclc. - · clOlı'ı olJflk
onay.o tıınması ile mOmk&n.
Oct , . - . . onayıı- IOND ı...tesi• u~
al ~ llullıtla tapyıılıllnri özaei ....
...ı. aeneti• bir pot?Sı. _
..... )'2 da )11ft51.....
.. .. "'
-
cini• - - bçllla ........ çol: dllıl~l:U*I ....
bnı Taıç. 0ı1ot ..... V)~ botbıxll ıı:a
btl:t vcn.a.
GSI. Dı:D Nuın Gcotıo llouıo.:tl"" lk,
Dni'l\tn.ıtc propatt\ gttÇck:lıc1mnıyk c:aını.U
bir c::ınl';lJUlıa ıOtcclru n y.t.Şadifu11 V'( ~~an ..ıo­
t•I olotok C.~L'nlo de ctklk:ı>ılftlnl lı<llrııt Kl\.'\JI·
li sis:h.:ılı .SOl'llO'>ın1,fu byti<..'(hlcn ohun ı u "~ll\nte·
h:ttkn de ıOI. t:ıden l>ouıncr:v.: li":tk:ki yc:ııt dil·
7,cnl çırıelcr hakk:ınd:I bll;:i tk ""-."fdt.
Son ..:itil ise, GSO Ft:ın•11 ltcLı(lr Y•rJ1111<"1<ı
(dOnem&n} Anrue l'ı:ııc aldı ve üıuv.:rlitcnan Qflık
ttlldl •yoid"'1 asıundc clur>!>llJıflnı: lı;ıt<I elli
ı
Yillc:lclcn Fr.ııısı• otre<ıncn ıoyı"na 11.ı llıkbl <:>:·
ken A11nic l\.1i1, <f.ı-rat3S:tl'3'fın 1\ır..i)'( ısc 1-rill\Stl
uru.$ınd:ı bir lı$k h;ı.ua bir cv1ılık tıJ~ı.1)\'"1(1 oldutu·
nu anlaııı.
Otıfllfft,lffm,·
s,,.,,.
TOrcnin .sonunıJ n, ,,navkullut ıır.1,\1 h~)kcıh(tı
Ş3Ut(>İ )'Oı'IU olan üSI. t~kırnın:ı ödül \11,)flldl.
Kıılllll/I
il lkı,o;;/:11111 IJwıS,ıuı Hu~oı ~uılllı·k cuııtınn fflttnk *<l)'(/tr
UUll'ldij:I gibi, bu yıl 0:.ı.laı:ııı:ır:ay Sput KulO·
bU'nlin kurvluıuııuo llO yılı llu •'CSllcylc yıl boyu bir toıl>ma ııroır:ımı ~lclll
90. yıl lwtl:ım>l>n. kulUNln kut\1111\ yıldO<ıO·
munon tu1ımıt:1 1 Ekim JUnO de se.ıenı;tsd
OSI- b:.hc,ıcslOOC toplııtn:-.n spon.-ul:ı.r \'\! Oyeter.
l<lf'lu l\:ıl<lc Tak"m'c ıiWdükt. ilur>d>. i l D:ışt>ıt l)ot>n Ha...ı Aı>eilrt onı1111> Ç<knl lto)W
u.n."""" GSL)\:<luııo:n totl<J. Tc•Ot fil:.
Q>$kuyta c)!V3m dJi.
.:1 pllilvırruı ycıuklı.
rı:ı ~~klMln\.bkı Jcutt:.1malır.t k.ıııkb ~ ıc1t:nc.k..
l.>JJ•a SO•U'~ı. eski ve yeni 11.utıdt (lat4'11ı ~JJr1.1yh·
lar itse b;ıhçeıı;ıodc d:tlıulon ıcl entkW rıll11v1nl11..ı
ye<.tiıer
TilMM ll>jk•nı H-uın t"lıı<lonıL, il~·
""1.bn TQnS.U ~'ilkr. Dcvleı U11ı.ınt NccmctlıD
Cevhıcrt, Mlllt Fjitın• BaL.~1'11 tokv1.;ı1 Ay:w wc Is·
ı>nbul OOyulqehıt llek:dlyc ll>)k>N k T•yyıp
F.nıopn d> bın:r ..,..j ~bnclcni ı l,..
mıfl -
bulııarıusı
oaa lllRklilılı .,ıayııc:at
:t.ı":::
ve olltıerl Ocvnlac:aldana yeılf<u\lıne­
Çocukken, o zamanlar tabul etmek isteme.cm
de. çot allatclım. Neden. ne olursa; isler muılu,
ıııer azıun. ı.ıcr tıııın olayı m. bıep 'IV>rdım.
Aj)aıılamın nedttll .ııayınca lıerlC)'iıl c:ıntimc
,oır'Şlmmla lımber avuıııp. lıc•libml ~
· · -- -..
O..J'llll:ırıııı -
Çıl<tı . . l:ımlıt bnııdı . Altık
aıJ...,,yııt<lum. U<UD SOtt c11ırsu1anmı ıunlk a ·
nırtayıp. onı:ın ıuıcım oldıını.
po)'b<ımak
aynı dotrcıJıad>lcl Gaı..
c:;.tı....,.y'a ve
ORWı lıtrttse ~
Ama C5ylc ol·
Do behqumu benimle
._w.r
ile
ve ilim
...........
-
- . - · ı1t
aşlCllDI -
acfer SDÇlu o detll. aaı.ı_..y_ a:ı12ı......y ı-.
sı·-. ınesel• bastctbolaıbrunız ımuııt
rden.
ve dltcr ıom spOttUlanmıı haıırl.ık ll'de-n scÇlJip.
ıclir. yertcştlrillp fırl•blırken; biı saıı:ııı ilıl clu·
, .. ar Oroıköy"dc yaya laıln1141J k. Ama bit I03neı ·
mı:ı
v.3.tdc Oeyotlu'noa sosyal ve killttitel
cıki n.­
hklerio ıcnl)nlljlnde kcndlmfae tıır yer ediOC()Ct·
lik. En iyi tıılditlm yııpııtJm ~tu aJbi, ıeıe­
cctımın de oldv!una INndıi,ım samt d:ılınd>. yaal raılllde. kendimi )'ttlılltmek istiyııt<lum. Bu
benim iÇln htyıl delildi. olacatıı. Bir resim >!öl·
"°
)'CSI vırdı; resım aclıpolanylı. boya ıOpleriyle. rır.
çoJ>tta dekore cdllml~ bir lcoı odasıı'dı... Berılmle
1
Orbaıı l<O~Uf
ıçıncıe cıhıfıırl• Yı- -
ayıp
w
Am• ne yıı:ık ld.
Gllttaıırıy
hiçbir san•ı ve
spor dalında kusur eın1cıkcn. l'tlnll yok aymı"ı
6. sınıll>yktı\. abl .. aıııoıarınuı.ın ortaya kO)'m•k
ı-ıı resim JNplon lsıcı.ııı, çv.lilll. oclasıı. im·
tanlan sıfır ııiıdılcıt)<ll. otıtr killıUr to1111ındl
ANp ol..,,.. ol-1"'1• blçlılrlııo Alllp detJldl·
ler. Hayal bntlı&lND tıOyleslııl hiç _
....!Um. Tl7X107' ~ ltd(~ GafMFFl"T1'ı bqr:)'•
ler venııct isıto)'CO bir loılapdiıa. Biıtık>e­
DUI, bôlllln olup bir ...,. çıkarmanı• uvtıal -
....... Resme ..yrloıqnı cocıwıın Slbi do....,,
ten. tendimi avvcmaıc 1ç1Q o bdai utanmadam.
Eter hectwıgl bir ~Dlıllr koluncıııtl l)bl. IJa!ıoıı.,.
da birkaç yıldır bu lfC llO>Mllf >bl .. ablalaıımı·
zın bııluııdıılu. oıaıııı. atıır bir tol oyaayan. •..,_
ıı ıwıen· ~- ctl:lnllller l>wtbyııa. .....
lca,oad ı.....,.._ lıollııntılı• ...ı.ı.
.ııq;loe:c,
zı.fildr~~,.~yan,tıiUacwll·
tJııuz $l03!1o kllltinınO "l'ı.yan
bir tol olsa~
oı:ıaaımı IO)'leyerck tcndiınl AY·
dım ,.. $0.ym>yo devom ..ıı,.,,.oı.
insan hiçbir ıım.an ilk IJkını unuıımu. Re·
sımcıen ayrılmııdım. Tlyauoyıo e•ll oıwn ele hep
tcsme &Ot kltpeum. Ona "Seni kolum::a takacatım.
ıum G:ıJ•ıaway ile ıaruıurac:O!Jııı. herkes senl ,..
myacak ve h>yran ol11<ak. S<ncle bOıunı.ıenlct
ı.-ı;r::· AJ>l llaltt Çdd>I be •ymmı il·
:r.:
Oiıfmy
=:--·
--
çoaat otmay=ıı • a• llUt
oıııs-ı..ıııı
_,..,.,..~·-(
919
Gıınlcur, duvaıla pesloµrait c<Jindjlleri USI>lıtla Galawarıy'dı h•ııı milli ıotımd• yc:ı •I·
mı ı
şahsında teşekkürlerimizi sun arız.
UnlUl<cin
yedıme ıtı&ahıydı. Muslih H..
sınılhılıl Kor·
ea'dln Baba COndüte, blılm
hın'ı. Doğan'a. Ec~<. Alim'e, NecırU'yt
endiy:ar'a. Turgay'a.
Cofkıın'• ve <bht bir çotuna 111..... ''CRIL
bbii ld okulda ,,_•loıı'• acmpıô bcskmc·
yenler de vardı. Onun
ki. tıenım gibi
llııbol ....nltt
ısu1•• dil"' bOiJat·
kon onların "Call'•'nlY' di)'C sllykodikl<r1 ••·
blıdcn aoonkilcıcleo
·c....r
'gn<llr
ı aııhyor. Şllrc, edeblyaca
mct0k salıının sıog•ru
da şn pltesl• farklı oıocoku . Bu farklılık f\ııbOI
aevcndcn ltültUr ve bllhn atanlnda sivrilenler
oımacl.ı.lJ anlanuru taşımaı. Dunu kendimde ya·
t•dım. Ancak ıran.kur &On Omüıde de hala bu
ld alıırun uııaşamacıııı yc:ı olmaya dev•m Cdiycır.
199'Tde nıeıwıiycılctfrıln eıııncı yıhru kotla·
yııc:al< olan 194Tde olrulu ı.urcıı1c:r bu t>quıııo
oruıclan bklırmayı. böylece 21. JÜ<Yllda okul·
dan ·ıcyıı• •l>c:at ıençlerın dıha zeııgln oı.nılcln sahip oıuat yellcr.':lerinj saJhıy.ıcat
bit proJeX' Onc silrdDler. "'ntur'uo tek kul·
lanıtı ı o un depoları ytrlnt Uç katlı bir lıışa·
MI pparak çok kullı nıtıı tulle gtlirmek Ye
ıporı. kOUürü, sanaıı bltfqtlrecet bir m..
kao yanıımak. Dtpol:~.,. aıuıııı iDdlrilt·
cdı, oıU kal ..,m:Dtr • lribüa haline geıırı-. tası tol ... .... yıı ... Dlotılara <111-
ııi$fjlrllldıUo
....
.......
t. 86yle<ıe bir
~
Adoc:e -~
aıı. ...
JCl1CrilalDe scyıtd
çoktlıilca bir merı:.. htlıne SdDlC$i satı:ın:ı·
"*' -
calı.
bir
Bir yandan
lleYotlu'nwı
oru..- Şllhanc
&O.ıer1 mekanı y:ın<ılırkto.
Otrcnchıln
-
dlter y:-.ı
her gOn ırtaıı ~ , .. 6!te•me
d> onını.cu.
BOylecc ·o-ayı. 'G.ırs'roy' b<lıüııteşmit
Ba- iÇIO. 199'Tde baıicı.'e bitfikle
olııcat.
-.)'CU•• dlincı yıb.ol bılayxalt ocbcl>ı·
...... bu pcıje)'C -
- - ~yoNiL Ol-ı.o onıwıcb ~ Ut. yof<sa yol
ıonc-t.
(BlıJm Caut<, 24 Klsım
1995)
Kemal Oğuzman 1 ve
Mehmet Ali Aybar'ı
yitirdik
1
'°'
Teşekkür
Gazetemize katkıda bulunan TANSTÜRK
HOLDİNG A.Ş.'ye Sayın FARUK SÜREN'in
çıtııa
kapılı""
G•l11aurtyda mmlo ro_. esmeli. otul•·
Gal""53r>y bOyle bir ayıı. "'" yapom:ı:ıl
açılıycır
la•tobnl<oridotluda
seni Gaı:ımarıy'daıı aonn bcllıl m!n)'ld> )'O<oltt·
cd<ltt'" dı)'C ~
veti ,.,,....
muı bu saııana ıtri k.ılmamı.lı. Cial:aı3$ıtlf'dı
glılı ycıeııekkt böyle ı-.nm:ımalı.
u.e-
....
llllÇ b $lirle itideeımip.
•"'*'-
etti!
.
oldut•
H<ı oblda
ıi!>i. G...._..y
.ı·ooc cı.
ıar oıreocı ıı.ı
Sponı (l'abii
bircletl ..ı~ııp ile rm-) .... . - >e il&!·
Taıııbor'dı )'(lnedd kldro aıtıi raı• bdro cı..
bltblrlcrlylc ~ıeımruıı111. ilke olnlc atabey
brdet ?tW aluııcla ve 1'ir ıGr usa çırak 114lclıl
ıttillL Or.ıı - · - .. -lıolıı--11<ı1e~...
ltwıttw: bep at mf. •kttm., R'Çl•ır. ama ba
Gassay ı birleştirelim
sklir.
G:ııııuarayhlatı ı birlllık ~ıı­
nıat, bit1ilcıt olU$1umı>k, yıırauc.ı olmakHctter. dedltını Jlbl. olııctku.
ıannüli.
ı-... ,..,- olxotına ~eli.,.
lıiı·
f<y1e
atr&ı--•mn
"""" ....... lık bajl2 çitc;ıtt.......
tdlller .. biçimler birşcyc bemCdiltr
°"".
lçııı bqı~IJ>n llatllllf oonın. -
aym aştı duyan
GSL"•• etıı•• ctuıeyı"' O<t)neo T<tl( tıı·
~ çııpııcb C1I çok 1$1COC• Ilı h -
bttl Oidtıf<ıou sô)'l<di. l)u bltl;ıında .ımı- ,ı,.
ıcmıodtı dltbl QCJo:n Plof ili' F.nJotatı Teı11. ...,_
cuMın c:Kkıl :urtamda ı:.ttJ$ılrMSI S\'ll~ıjint <fl;, •
lcrine tkkıd.I .
Ko-ıun- biililnOJn.IC. c;<;1.'d<1<1"10
<Jctl\lldlklcre de~ To.J\, ıı....ı< ahı ıun>
dc:t$ bı1 hafa ....1 )"llllclı!U• .. bu Dy<d<
adı •ıdir
Bfi<tiıı yoyın cıtp11lanoıı ayııJU blalıOMt
Galatasaray
&lllldc olqına oıao Iımam dc!ll: duygıılanmı
ret edeo Tcılç. C»l>ı...,,,.ıo lycl<nne 11111·
c:ıd<lcalıl &111dılJm
tlJcıdl
6ftCe. alılll:i 11rm oonımlwut lltaıdır. Sonımhı·
hık. lrilWa s0ı >'t dlvnmıı.>ıtmllıJI -tanftl
ölçcblmc ~olup. ioDa oı- ea lıG,ıit
ut.._.,..
T. Balca Arda
Haydi! .. ·Galts'ray ile
d0$0neret bOylc bir )'UkUn aı ıına &lmıe Ot...Ulrıl
ve cesareılni &ösıertbllcn lnl>nlardır. Bu b>kmı ·
dan dU$0ncclerl •Qtl:l•yabılmc O.gllrlülUnlln ·&I·
derck b!lıilo 6q0rl0kltıln· hııtııld olm>WA d>llll
bit seı.oeı.w tıoı
Aııcat. da!ııı iyi bir ltlcıc<t<
için ve
a.ııı.nn da ıoıl- ile. pot COlı ldllalrcl...,.
lleılıi•
elle
ga;rileoclt
.
.
oonıobr, urlClaa ya do
Bir yazı dil· . - ,.. ıponır eııııoıılckıdt de ~aı
~ oı.tu otUdo kendi lçiadc ç6z&mlcrl
clbi. be _ _.... ~-· ,.pııeyıo.
ve ıonınl>n aş...-bnnı da S>!)ayabılmdl
tın ıaawı....,.. ıtanıeııcrıoc bir lllR yıınıımı.,,.
Nilıayel sot11nlann <ille gt(itiliŞ biçlml de cot
nı esirıcmemeıcrt için bir botka yOni)dilı. 8urabO)'Ok Onem 1>pt. Her sooınun dik: gttirHııt. t1$1· dald asıl ıı..ı.r. yOncılmln on denetimine ıeret
lc:ıln bil&l ve kUlıUr bl~klm.inln bir gOstergcsJdlr. bırolcnıalcsmn, ıcuµıcıatmsı lçctfdındcld sU~kl ~
Solr Yahya Kemoı Oeyaılı'oıo dedjgi &ibl, ·Os- liıi .. asıl oncn~rsı dayaıu~mayı .aaıayabllmek·
folH beyan •)""y1• lnondır."
ur.
l$l<r dar bir 90vrcye. ister daha geniş bir 90vrc..
T.,...b.,. lası andan toanı ıdnııt bltlclle beta·
)'C y0oelsi 0. yayın Ot'plll.OIA içerigi )1llaında IOl• bet. Yalnııta Utemlı Gtrc.ndl<rl )dn dctil, mt•
ı.. oıdlikler çe.çeveıiııde olmak mnıııda. 8'ına
ıunbnmwo da ılJlyle lıleye«lıleri ve beklcdık·
bir de -1.ı11.1; llt<slııi ıeteldıor. zı, Itri bir İ~11 orpııı Olma llulli&Jol lıiÇ bk U·
ro her .Oyk:nen .Oı &ibl, her yazının iııs:ınlar Oze. man yitlrme)'CCtktlr. Bu te• Olrcııcl S-1111·
rinde )'2pll!ı <ıld. ya da belli tonulatd3 bllglltn· ilin y.ılıo çlıglslrıln bltıl dılht q.,.k, tcııdine 02.dlrmenin "11ıl<lı ol•.P oı mom:ısınagQre, sonuçırın gU melolıundn, arşMerirıl, lı<lı< leıl nl oluşıu,....k
da farklJ olacaktır. Onun için. yayın org.anl31ııun gellıelıllmck gibi bir aoıevl de a sııcncrek yoluna
kalem us·ı aıo.ı-ı, her yaidıkları run yansım:ııarını devo.ın e<k:cek•ir.
olrmıJXl OIÇi$ütıde ıtıı Odlılı obtı-l1 1')Q11a".
!?·
tıı<WN<r hır ıo.. ı>lamln......., ,....ı.ııııne
3
sesı
._.... lllylcdi.
Dalı> IOnr> sô.t ilin GSI. Mil<Ntli l'ro( l>r
Erdo!ın Tcı.lç de. (ial:tt:.HlnlY"ıo hep .ONnlu f)ır
-
TAMBUR
o başlıırafı 1.sayf:adan
Slyaacıçt. bilim adamı, ywc. spon:u
ldmhklc·
rlnln clıllnda fel$efe. cclebiyaı. mu.ik ve rc.im de
Mehmet Ali
Ayb:u'ın Namını n
blr
paçasıydı .
Olrçok sanaı dergisinde TohSln HU$nU adiyi• eıeş.
yıır.ı l arı yazmış, knrnka lc ın \'t: yağtıboya
ılrnl cr yapınışu .
tiri
re-
OOlOn ömtUnU davasına lıdl!fllJ Aybafın ardJn<lan basında birçok yuı çı ku . s.ta1 ıoıcıı ııer &O·
~ıen insanın ıınıuını 11$1Y•• bu yaı.ılor ooo dü·
ıfjJCIOt. ttdenl. sıfaılıınyb ıammlıycır. Mdı·
.... AH Ayb>r, Oldt aynlıklannıa A)'ll duymayı
<nı<ll•meyecetlıun
bıep ~yac:ık.
bir karuu
ol:ır:ık ~kımız
ARALIK 1995
TAMBUR
4
GSL'de ve GSU'de yeni ders yılı başladı
Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan üniversitemizden övgüyle söz etti
Galaıasara)"ın egltim blrimlerlnde,
y<oi öğre­
tim yılı ooşkulu bir onamcıa başl adı .
J995- 199615ğretim yılının başl aması dolayı ­
sıyle, ıs EylUl 1995 Pazartesi günü GSL'de bir
ıörtn düzenlendi. GSL Mildliı1l Prof. Dr. Erdoğan
Teziç, Deo; Nazın Georges Doumergue, Başnıua·
vin feyz.j Bayram·ın yanı sıra ö!tetmenıerin \•e
ogrencilerln
de kaUl<IJ.
hazır bulunduğu
törene
b3ı.ı
-
GSI'nin Şişli'deki yeni binası açıldı
Açılış
törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Nevzat
Ayaz Galatasaraylılık'ın mazhariyet olduğunu söyledi
Galatas:ı,.ray llkokulu 1995·1996 eğltim ve
öf:etiı:n yJ!ın a Sişli'Ocki yeni binasında başladı .
18 Eylül 1995
veliler
~anesi
nine dönemin Milli
Sişll
g,ünü yapılan
açdış
rM
. ,._.w
•
ı
töre.-
Eğ.itim Bakanı Nevıaı Ayaı..
Beledly< Baıkanı Gülay Auğ ve f'ransa'Nn
fstanbu1 Başkonsolosu Jean·""tichel Casa da katıl·
Açılışta bir konuşma yapan Lise MtldQrtJ
Prof. Dr. Eıdoğan Teıiç. başarı dileklerini iteıtik­
ten sonra, yeni ders yılınd.1 öğrencilerden ıcc,ndj
kendilerini ciddiye öz.ellikle aımalannı istC<li. Geçen deı's yılı sonunda. iki yıl USl üsıe sınıf tekrarlayan yirmiye yakın öğrencinin okuldan ayrılmak
dılar.
Öğrenci ve velilerin yanı SJ1'3, bu çoşkulu a~~
bş töreninde Gaıatas.-aray protokolünden GSU
Rektöıil Prof, De. Yıldıılıan Yaylıı, GSL Müdürü
durumunda kaldıgını a.rumsaıan Tezlç, bu durumdan bOtUn öğrcneuerin sorumlu olduklarını vurguladı. Her tar eğlen ceyi paylaşan öğrencileri n
başatıya giden yolda da birbirlerine destek olma-
"
Prof. Dr. Erdoğan Teziç, GEV Başkanı inan .K.ı­
raç. il. Başkan Dr. Ylglt Okur. Genel Sekret<r
0ener AkbaŞ. lşbirli~i Kurulu Genel Sekreteri Erdoğan Kınkoyunlu. İstanbul Milletvek.ili Büyü·
kelçl Coıkun Kırca da hazır bulundul:U'.
Bakan Nevzat Ayaz'ın gelişiyle saat l l.30'da
ları gerektiğini n aıunı çizen GSI. MOdürU, artık
J'llçbir sınıfı n tekrarırun olant.kh oımayaca~ını ifade etti.
başlayan törende ilk o larak hc.rkesin iyi dileklerlyle yeni binanın k-urdelesJ kesildi. Daha sonf'3 ·
ise kOnUŞnlaI:.va ,geçildi.
CtinUn sunucusu Ncjat ÇetinOk'un davetiyle
Konuşmasında Qniversite gi riş sınavına da
değinen Prof. Galatasaıay'd:ıki eğ.itimin amaeırun
boyutlarda düşünebilmeyi öğretmek oı ­
d~unu Sözlerine ekleyen Teziç "Onun içindir iti,
evrensel
Galatasaray mezunları üniversite a~ması nd a
önemli gelişmeler yakalayabilmekledlrler. Galatasaraylı sLrada n değil, ge.n.i.ş ufuklu olmal ıdı r~ bu
da okyanustl yelken açmak1ır, kıyıda küre.k çekmekle oı maı" dedi.
Açılış töreninde. daha sonra ise DetS Nazırı
Geoı:ges Doumergue bir konuşma )~pt.ı. Su ders
yı_lJflda son sıru fiatın turumıanrun çok tineınti olduguna işaret eden Doomergue, onıann GSL'nin
yenide_n yapılanma döcıem'in1tk nıezucı la.n olaenkı anru Jfade etti. Ders Nazın, onıan gtlecek kuŞft­
ı ann kendilerine örnek alacaklarını ve bu bakım­
dan GSL'run gelece~ru k31Ş1 sorunlu olduklanru
5
TAMBUR
ARALIK 1995
"?
Millı' Etlıinı Bokaıu Tllrhon Tll)·oıı (orıada). Rl!_~tör f>r<J/, /Jr. Yıl.dıı.Jıan Yayla ve GEV Btı,\'kanı l11a11
Kıraç OSU'niJ.n açlltjll:do
bellnti.
Use'deki
sosyal-ktllıUre1 etkinliklerin önemi·
ne de deği nen Ooume.rgue. FransııC3 tiyatro ça·
lışm:ılan ı:un vazgeçilmez Olduğunu ve her yıl dü·
ıentenc n lise.lc.cınsı Fra.ns:ııca tiyatro fesliv:ıti.nc
sadece OSL'nin kau.lmadı~ını belirtti. Bu duru·
mun değjşıneSi getektilil\f vurgulayan Georges
Ooumergue. sözleı'inin $Onunda yeni ders yJlı Jçin
iyi dilek.~erde bulundu.
GSU'de açılış
GSÜ'd e ise. üçUııcU el\ltim ve öğretim yılı 13
Ekim 199-5 Cuma ıünü resmen b~l3Clı. DUzenle·
nen törene Milli Eg.ltim Bakanı Turhan iayan da
katıl dı. Öltetim UY.~lcrinin vt öğrenci lerin k:ı.ı ıl·
dıkları t&Mde GSU Rektörü Prof. Dr. Yıldır.han
Yayla. Rekıör Yardımc:ısı Pierre Ou ınoot, Galata·
sarylılaı' DerneJU Daşkaru Ptof. Duygu Yınuvat.
GEV Saşkaru fnan Kıraç, Bakan Turhan Tayan
ve öğrenciler adına Çağla Tansuğ birer
konuşm.a
yapoıar.
Konuşro:ısında "Gaı a.ı.asaray hct 1.aman oldu·
gibi. bugün de bir devlet kurun1~.dur" diyen
ı~ektör Pror. Dr. YJldıthan Yayla GSU'ntin Gala·
ıe~ ..
~u
~
tasatay topıuıugunuJı iradesl, çabası ve desı egiyle
kuru tmuş Olduğunu söyledi. Genç G:ı.lat3SaraJJ ·
ıar'ın bu büyük ülkenin çok daha iyi h.iınıed eri
ha.ketmiş olan insanları iç.in ç.ıhşm31an gerekliği·
rü dile getiren Yayla, GSU'nOn dışa açllan bir üni·
vcrsitc otduğı.ıı:ıa dikkat çekli.
Rektör Yard ımeı s ı Picrre Du ınonı da.
GSÜ'nün gelece~ln CioivCrsitesi aklın ve Ciddiyetin okulu olduğunu söyledi. GEV Oaşkanı inan
Kıra.çise. kOnuşmasırıda tllkenln eğitim sorunları­
na <k:ğ.i™!rek eğitimin p.ıralı olm-ası gere.,'tl,!ine \'e
parasıı efltlmin sosyal adalete uynıadık,ına işaret
eui. Pror. Dr. Duygun Yarsuvaı: Gaı:nasaray'ın ıa­
1Jt9o!l""9tıi--
i_kH ğe oıon bag1ı 1ıgıru \•urgulaıken. öğre-nci!C{ adı­
na
konuşan Ça~ta
)'aşan.~ı
Tansu! da geleoc!in -Şimdiden
bir l'ürkiye'de yer aıaeaklarıru söyle-
di.
VSÜ'niin Oğrtıint fi)-e.le-ri. Rektör ve /(eklör yardıtrıc ıltın ile
.Bakan Turhan Ta.yan ise, konuşm:ıs ında
GSÜ'nun çalışmalanııdıın övgüyle Söz eni.
Açılış törenine CumhurbaŞk :lnJ Süleyman
Demirel ve Daş~ kan Tansu Çiller de birer mesaj
gönderdiler.
Galalatasaray Lisesi Yayın Kolu
çalışmalarına lisedeki tüm
öğrencilerin katılımını bekliyoruz
Toplantı
tarihleri duyurulacaktır
ilk olarak kOrsUye gelen OSU Rektöril Prof. Dr.
Ydd ı ıhan Yayla yeni bi nanın açılışı ndan dolayı
duydu~u nıemnuııiyeti ifade etti ve Galatasaray'ın
elitim birimletlnln. Larthte olduğu gibi. bugiln de
ilkokuldan ün.ivers.ittyc uıanan bit yelpa:reye ka·
vu şcuğunu beUnti. ?ı.1i11.i Eğ.itim Bakanı'oa. Bele·
diy< Oaşkaru'na. Suna-inan Kıraç çiftine katkıla­
nndan dôlayı teşekkür ecte.n Yayla, h.i ımete açılan
yeni binanın aynı zamanda üniVc.rsit.cnin kampü·
sune dahli olduğnu ve gele<:Ckte klltUphııne olarak
kullunalacağıru sözlerine ekledi. Prof. Dr. Yıl <lı.ı· .
han Y3yıa. konuşmaSJnın sonunda ögrcnçilti<.ICn
,camla.ya layJk olacak biçimde ça.tı~malanru istedi
ve ünl verslceı:ıl n kapılarının bu sayede gelecekte.
onları.o
Bıık(ın ;Vt:Vuıı A)'t'1l ve &ltdi)~ /J1l.._<:ka111 Giilll)' Alll GSfllln )'f:rıl büıasının kurdtltslnl bir:!iJae ktsıiler
önünde 3Ç3.k oıaca~nı n aıunı çizdi.
Daha sonra ise. GSI. 'i-!üdüru Prof. Dr. Erdoğan Teziç bJr konuşnıa yapu. Camiruıı.o ilkokulu·
rtun açaıışınctan duyduğu mut1uı·ugu anJ:ıtan Teı..i ç,
Galatasarny lıkokulu'n• girmeyi başaran ö~ncl­
lerin dünyanın en bOytlk piyangosunu kaıandıkla­
nnı vuıguladt. Erdoğan 'l'eziç Sözlerine son verir·
ken ilkokulun GSL açLSı ndan son dcrcet onemli
bir poransiycJ ohfu~unu d-a belirttl.
. Bu konuşmadan sonra söz alan GSİ Müdütü
Ihsan Zeren ise, yeni binanı n çaıdaş eğitimin tüm
gerek::sininıleti ne cevap ,•erebilecek şek.ilde tasar·
la.nd.ığ ını ve uytar genç ıet yeH şUrme.k amacıyla
kurumun oıanaklwnın kullarulacat.ıru ifade etti.
Şlşll Belediye Başkanı GUIUy AUl! da, törende ya_puğ.ı konu~mada Gaıatasaray'ut. genç Turk1·
ye Cumhurlyeu tçinde geleneği olan blr kurum
Olduğunu belinı i
ve onuo ülkeyi geıec.ege taşıya.
söyledi.
Son sözO alan Dakan Nevı.at Ayaz ise, köklü
cağını
Galaıasıny Camiası'ıu.n yeni tiyeler! otan öğren·
cileri sc ı am l adı ktan sonra. Gataıas:ı.raylıhk'ın
mazhariyet <ı l du~uııu vurıu ı :xıı . Galaıasaray'ın
dü nyanın en köklü cıili ın kurumları ndan oıdu~u·
nu aolat:ı.o Ayaz. onun yüıünü daima Satı'ya <Ki·
Açılışda, 8tık<uı Nevwı Ay'1t OSLı'Aiidürü Tetiç'ıen ve Suna·fn(lll Krraç çiftilldeıı bi/g; aldı
nük ıucuğunun da aluru çizdi.
Açıhş töı'eni öğrencilerin okudukları şJlclerle
son buldu.
. Şişli Etfal Hastanesi'n.in arkasında bulunan
GSl'nJn yeni binas.ı nda, ilkokuld-:ı..k1 ve hatırlık sı·
nıOann<laki 438 öğ.renci öf.renim görn1ekte. Ortaköy'deki binanın UnlverslLeye yeteclI geln1emesl
üzerine, GEV Başkanı İnan Kıraç tarafından saun
alınarak GSJ'ye Lahsis ecUlen yeni binada 16 ders·
tik bulunmakta.. 16 FtanSJ.ı ve ı s TUtk oıretme.
nin çatışıı&ı bu birı::ı.tun en üs~ kau ise kız yurdu
olarak kullanmakta.
Riva projesi tamamlanıp GSÜ kendi kampU·
s1lne kavu,tuğunda. GSI de yeniden Onaköy'e tı­
~nacak. O durunıda, Şjşli'deki yeni bloa ise. Unl·
versicenio kOtüphanesı oıacak.
GSÜ-ENA İletişim ·Gümrük Birliği paneli
Galatasaray Universiltsi/ENA lteliş.inı işbirligJ
ile 3 Teın n1uı 1995 tarihinde HyatL Regcncx Oteli
Efe...VBiı..ans ~ıonıann<.la "Gümtük Dirliği Üzeri·
oe Teııer. Gerçc.kı cr ve Ka muoyı,ı" konulu bir
konrerans düıc n1erıdi.. Aç.11t.ş ENA ı ı et işin1 $irketi'nin ~pletf Etol Öıkoray ve eşi Nurten ÖZko·
ray t:)Jafından Yfı.P•ldı.
.
GalaLasaray Universitesi lletiŞim fakUl tcsj De·
k:ını Prof. Dr. Niyaz.i Ökıem'ln yönettiği konfe·
rans•. Mustofa Görson CGATT ltitkiye Misyonu.
Gümrükler Eski Ge~eı Müdürü) Mur.ıt TokSöı
(Oyak-Renault idari llijkller Dlrektöl'Ü), Enuğrul
07..kök (Hü«iyet Gat.eresj Genel Yayın Yönetme·
ni), Or. Gürkan Ouın l u (A!U nyıldıı. fi'Old.in,g-AJ-
boy Genel Müdürü), Necati An kan (Koç Holdins
l>ianlamo Haşkanı). Osman Ulagay (Mill\yet Gazetesi Ya:;:an) konuşmacı olar.ık kauldılar.
Konferansın soru-cevap btilOmOnde CUm.rUk
13irliği konusunda kan\uoyunct.a fuz!a yer almayan
baıı gerçekler, konuyla birinci derecede ilgili .uı­
n\anıar. sanaylclter ve kamuoyu oluşturan dnde
gelen medya temsilcileri ıınfından taruşı ı cıı .
Konferans esnasında, Gümrük Oirtiği'ni kritik
bir <lönem olarak görmek gccekdğ.inJ ifade eden
Vlagay. i ürkiye'nin maktOekonomik dengeleri
sağ l ayamadan Cümrük .Birliğine girmesi sonucunda ilk a.şanıada bUyfik bir <ffişkınkJ ığı yaşanır·
sa, sosyal ve politik olumsuz etkller1n octay.ı çıka·
bileeeğiru
belimi. Musıafa Görson, Katma Proto-
kol'Un
AB
yürü.rlükıe ol duğu son 22 yı l da 'TI!rklye·
ilJşkilerinde yalnııca n1al setbestisine ilişkin
mali engenerte ilgili bir ilecleme oldoğun.a detin·
dl ve Ortaklı k Konseyi Kamrı'run ihHva c~tiği 00·
.zı ÖlC.l düıenlemelcrdcn söz cu. Medyaıun da eı­
kl11
oımasJyJa, yaygın
bir kapıuoyu t>aSk.ısı
y.ıra­
Uldığın<lan Söıedıen Öıkök ısc. Türk kamuoyunun
TUrk.iye'ı:ı.in GümrOk Dicl~ğJ'ne dahli olmasından
yana oldugunu söyledi. lyin1ser bit yakl aşımda
bolun.an Oumfu ve Ankan'<la l'ürkiye'tUn 0-Umrük
Uirliği'ne girme-sinin o1umlu bir adım oı:ıcağını
bellmJler.
(GSÜ yayın organından)