2015-2019 Stratejik Planı - BATMAN / MERKEZ

Transkript

2015-2019 Stratejik Planı - BATMAN / MERKEZ
MEZOPOTAMYA MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
2015–2019
STRATEJİK PLANI
BATMAN 2015
1
2
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Mehmet Akif ERSOY
3
ATATÜRK’ ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa
etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar
gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve
şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
K. ATATÜRK 20 Ekim 1927
4
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi eğitimde de bulunduğumuz yüzyıla damgasını
vuran önemli değişmelerden biri stratejik planlama olmuştur.
Stratejik planlama alanında yapılan araştırmalar okulların etkili olması ile onların yönetim biçimi
arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Çağımız okul yöneticilerinin kendilerinden
beklenen rolleri yerine getirebilmeleri için, öncelikle eğitim sistemi ve okul yönetiminin değişen
rollerinden ve bu rolleri etkileyen çevresel dinamiklerden haberdar olmaları gerekir.
Okulların kendi geleceğini şekillendirecek ve toplumun isteklerini karşılayacak stratejik planları
hazırlayarak uygulamaları; örgüt ve yönetim yapısını değişen toplumun istek ve beklentilerine göre
sürekli gözden geçirerek yenilemeleri gerekmektedir.
Okul olarak amacımız gençlerimizi hayata hazırlamak ve belirli alanlarda mesleki eğitim almış
bireyler yetiştirmektir. Okulumuz da stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce Stratejik
planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek olan planlama ekibi kurumu ilgilendiren herkesi
temsil edecek şekilde oluşturulmuştur. Çalışanların katılımıyla “Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz?
Nasıl ulaşabiliriz?” sorularına cevap aranarak okulun stratejik planı hazırlanmıştır.
Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.
İrfan COŞKUN
Okul Müdürü
5
İÇİNDEKİLER
SAYFA
NO
ÖNSÖZ
5
1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI
6
2. Stratejik Plan Hazırlık Süreci
3. Yasal Çerçeve
4. Üst Kurul
5. Stratejik Plan Ekibi
6. İhtiyaçların Tespiti
7. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
8. Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Tarihsel Gelişimi
9. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
10. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
11. Paydaş Analizi
12. Kurum İçi Analiz
12.1.1. Örgütsel Yapı
12.1.2. İnsan Kaynakları
12.1.3. Teknolojik Düzey
12.1.4. Mali Kaynaklar
12.1.5. İstatistikî Veriler
13. Kurum Dışı Analiz (Çevre Analizi)
14. PEST-LE Analizi
15. Üst Politika Belgeleri
16. GZFT (SWOT) Analizi
17. Gelişim ve Sorun Alanları
18. Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2015-2019 Stratejik Plan
Mimarisi
19. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
20. Misyon
21. Vizyon
22. Temel Değerler
23. Stratejik Plan Genel Tablosu
24. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Tedbirler(Stratejiler)
4.BÖLÜM: MALİYETLENDİRME
4.1.Maliyetlendirme
5.BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
5.1 İzleme ve Değerlendirme
8
6
9
10
10
10
11
12
12
13
14
17
17
18
24
26
26
29
29
30
30
31
31
32
33
33
34
35
36
42
43
44
45
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı
Batman Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kurum Statüsü
 Kamu
Kurumda Çalışan Personel Sayısı
 Özel
Yönetici
:5
Öğretmen
: 46
Memur
:1
Hizmetli
:8
Öğrenci Sayısı
Öğretim Şekli
855
 Normal
 İkili
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel. : 0 (488) 212 22 58
Kurum Telefonu / Fax
Faks : 0 (488) 212 22 69
Kurum Web Adresi
: batmanmezopotamya-mtal.meb.k12.tr
Mail Adresi
: [email protected]
Kurum Adresi
Mahalle
: Çarşı Mahallesi
Posta Kodu : 72050
Kurum Müdürü
Kurum Müdür Yardımcıları
İlçe
: Merkez
İli
: BATMAN
İrfan COŞKUN
GSM Tel: 505 400 96 36
Müdür Yard. 1
: M. Şerif TURAN GSM Tel: 505 561 66 39
Müdür Yard. 2
: Nimet IŞIK
GSM Tel: 505 232 23 79
Müdür Yard. 3
: Bülent ÇINAR
GSM Tel: 506 492 02 57
Müdür Yard. 4
: Remzi AYTİMUR GSM Tel: 505 218 04 91
7
1. BÖLÜM
• STRATEJİK
PLAN HAZIRLIK
PROGRAMI
8
1. BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
1.1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci
Stratejik planlama okulumuzun mevcut durumundan hareketle geleceğe dair bir plan
oluşturmaları; bu plana uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve tedbirler
belirlemeleri; ayrıca performanslarını izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı esnek
bir yönetim yaklaşımıdır. Okulumuzun, “neredeyiz?” “nereye ulaşmak istiyoruz?’’, “ulaşmak istediğimiz
noktaya nasıl gideriz?” ve “başarımızı nasıl ölçeriz?” şeklinde dört temel soruya cevap arama süreci
olarak da ifade edilebilir. Stratejik planlama sürecinde Stratejik Plan üst Kurulu ve Ekibi oluşturulmuş,
yönetici ve öğretmenlerle stratejik planın katılımcılık esasına göre toplantı yapılmış. Toplantılarda
durum analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerden bahsedilmiş.
Çalıştaylarda soru-cevap tekniği ve beyin fırtınası yöntemleri kullanılmıştır.
Nihai amacımız Kurumumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen,
hedeflerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir eğitim öğretim anlayışı oluşturmaktır.
1.2.
Yasal Çerçeve
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihli ve 25326
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı kanun ile yeniden tanımlanan bütçe
sürecinde stratejik planlama, performans programı, performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporları
yeni unsurlar olarak benimsenmiştir. Bilindiği gibi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 9. maddesiyle kamu idarelerinin stratejik planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmış, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı da stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve
stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitiyle yetkilendirilmiştir.
DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Buna göre; stratejik planlama çalışmalarının, kapsamdaki tüm kamu idarelerine
yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülmesi planlanmıştır. Bu kanunun 3.
maddesine göre stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler
ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu kurumları
için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.
1.3.
Stratejik Plan Üst Kurulu
9
Sıra No
Adı Soyadı
Unvanı
e- Posta
Telefon
1
İrfan COŞKUN
Okul Müdürü
[email protected]
505 400 96 36
2
Mehmet Şerif
TURAN
Müd. Yrd
[email protected]
505 561 66 39
3
Selman HAMİDİ
Öğretmen
[email protected]
505 488 61 07
4
Sevgi ÖZDEMİR
Okul Aile Bir. Bşk
545 495 35 13
5
Mehmet Yusuf ekinci
Okul Aile Bir. Yön.
Üyesi
537 593 03 42
1.4. Stratejik Plan Ekibi
Sıra
No
Adı Soyadı
Unvanı
e- Posta
Telefon
1
Mehmet Şerif TURAN
Müd. Yrd
[email protected]
505 561 66 39
2
Remzi AYTİMUR
Müd. Yrd
[email protected]
505 218 04 91
3
Mesut YILMAZ
Öğretmen
[email protected]
506 922 47 45
4
Sercan EKE
Öğretmen
[email protected]
535 465 20 85
Mehmet Şirin ÜLKER
Öğretmen
[email protected]
542 521 61 94
İsmail ÖZCAN
Öğretmen
[email protected]
530 777 09 36
7
Necdet KARER
Veli
530 416 10 50
8
Bedri ASLAN
Veli
538 253 99 92
5
6
1.5 İhtiyaçların Tespiti
Stratejik plan ekip üyeleriyle yapılan toplantılarda ilk üst kurul toplantısı Kasım/2014’de kurum
müdürümüzün katılımıyla müdürlük binasında gerçekleştirilmiştir. Stratejik planla ilgili bilgilendirme
yapılmış, planlamanın temel kavramları anlatılmış, sürece ilişkin olumsuz algılar giderilmeye
çalışılmıştır. Stratejik planlama koordinasyon ekibinin eğitim faaliyetlerini organize etmek için yol
haritası belirlemiştir. Stratejik planlama sürecinde bugüne kadar Stratejik Plan üst Kurulu, kurum
yöneticileri ve öğretmenleriyle toplantı yapmış ve bu toplantılara öğretmen ve kurum idarecileri
katılmıştır. Çalıştay sonucu konunun önemi kavratılmış ve gerekli çalışmalar başlamıştır.
10
• DURUM ANALİZİ
2. BÖLÜM
2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
2.1 Tarihsel Gelişim
Okulumuz eğitim ve öğretime 1986–1987 yılında eski adı Batman Ortaokulu yeni adı Yahya Kemal
Beyatlı Lisesi’nin 4. katında başlamıştır. 1987–1988 Eğitim ve öğretim yılının II. Kanaat dönemi
başından 1988–1989 Eğitim ve Öğretim yılının sonuna kadar Fatih Lisesi’nin 3. ve 4. katında devam
etmiştir. 1989–1990 Eğitim Öğretim yılının başından itibaren de Hürriyet Mahallesi 427. Sokak No: 1
de bulunan mevcut merkez binasına taşınmıştır. Okulumuzda Muhasebe ve Bankacılık bölümü açıldığı
ilk günden beri sürekli mezun veren iki bölüm olmuşlardır. Ticaret Meslek Lisesi olarak 2006–2007
Eğitim ve öğretim yılında Bilgisayarlı Muhasebe bölümü ilk defa mezun vermiştir.
1998–1999 Eğitim ve öğretim yılında Okulumuz bünyesinde Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
açılmıştır. Bünyesinde Dış Ticaret Bölümü ilk defa 2001–2002 Eğitim ve öğretim yılında mezun
vermiştir. Yine okul bünyesinde açılan Turizm bölümü de 2006–2007 eğitim ve öğretim yılında mezun
vermiştir. Okulun bulunduğu yerleşim yeri itibariyle Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’ne olan talebi
azaltmış ve okul öğrenci kapasitesi düştüğü için Bakanlığımızca kapatılmıştır.
Okulumuz Tam Gün Tam Yıl kapsamında olup Mesleki Açık Öğretim yoluyla örgün eğitimden
faydalanamayanları mezun edebilmektedir.
MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) ile Mesleki Eğitim farklı bir boyut kazanmış,
okulumuzdaki alanlarda da farklılaşmaya yol açmış ve mesleki eğitim daha dinamik bir yapıya
kavuşmuştur.
Bu bağlamda okulumuzda mevcut alanlar şunlardır:






Muhasebe ve Finansman Alanı
Bilişim Teknolojileri Alanı
Büro Yönetimi Alanı
Pazarlama ve Perakende Alanı
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
2015-2019 yılları için hazırlanan okulumuz stratejik planı Bakanlığımızın tüm yasal mevzuatı
incelenerek yasal yükümlülükler listesi oluşturulmuştur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin
çıktıları daha sonraki aşamada okulumuzun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonunun
oluşturulmasına etki edecektir. Yasal yükümlülükler ve mevzuat çıktılarından birinci öncelik olarak
hizmetlerimizi etkileyen bazı yasal yükümlülükler aşağıda verilmiştir.
1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2-Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
12
3-DPT tarafından hazırlanan Kamu Kurumları için stratejik planlama kılavuzu
4-2007-2014 yıllarını kapsayan Dokuzuncu kalkınma planı
5-2007-2009 dönemini kapsayan orta vadeli program
6-2007-2014 Eğitim özel ihtisas Komisyonu Raporu
7-Milli Eğitim ile ilgili mevzuat (Milli Eğitim Temel Kanunu)
8-Milli Eğitim Strateji Belgesi
9-Bakanlık Faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar.
10-Milli Eğitim Şura Kararları
11-TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları
12-Bakanlık faaliyet alanları ile ilgili tüm projeler
2.3. Faaliyet Alanları, Ürünler ve Hizmetler
A-FAALİYET ALANI: EĞİTİM
B-FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ
Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri
Veli
Öğrenci
Öğretmen
İşletme/İşyeri Sahipleri
Tanıtım ve yönlendirme çalışmaları
Mesleki rehberlik
Hizmet–1 Öğrenci işleri hizmeti
Kayıt- Nakil işleri
Devam-devamsızlık
Belge Düzenleme
Sınıf geçme vb
Bilgi ve Belge
Hizmet–2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler
Halk oyunları
Gezi
Koro
Satranç
Bilgi Yarışmaları
Seminer/konferans
Anma ve Kutlama programları
Hizmet–2 Personel işleri hizmeti
Maaş ve Ek ders
Derece terfi
Hizmet içi eğitim
Özlük hakları
……….
Hizmet–3 Spor Etkinlikleri
Futbol,
Voleybol
Basketbol
Atletizm
Masa Tenisi
Güreş
………
Hizmet–3 Bilişim işleri hizmeti
E-okul
MEBBİS iş ve işlemleri
Okul Web
Fatih Projesi iş ve işlemleri
İnternet vb. hizmetler
C-FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM
D-FAALİYET ALANI: MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM
Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi
Mesleki Öğretim
Uygulama Etkinlikleri
Staj çalışması
Yükseköğretime hazırlık
Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi
Mesleki Öğretim
Uygulama Etkinlikleri
Staj çalışması
Yüz yüze Eğitim Çalışmaları
13
Hizmet–2 Kurslar
Yetiştirme
Hazırlama
Etüt
Meslek kursları
Hizmet–2 Yaygın eğitim
Tanıtım ve yönlendirme çalışmaları
Mesleki rehberlik
Toplum hizmetleri
Hizmet- 3 Proje çalışmaları
AB Projeleri
Sosyal Projeler
Mesleki Eğitim Projeleri
2.4 Paydaş Analizi
Paydaş Analizinde Kullanılan Yöntem ve Aşamaları
Paydaşların Tespiti
İç paydaş tespitinde kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi-gurup ve
ilgili/bağlı kuruluş ve kişiler dikkate alınmıştır. Etkilenenler tespitinde ise kurumun ürettiği hizmetleri
kullanan kişi ve kurumlar –hedef kitle- dikkate alınmıştır.
Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaşlar Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Ana Faaliyet Alanları ve
hizmetlerinden etkilenme durumları dikkate alınarak önceliklendirilmiştir.
Paydaşların Değerlendirilmesi
Paydaşların değerlendirilmesinde, Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Ana Faaliyet Alanları ve hizmetlerinden hangileri ile ilgili oldukları, paydaşların müdürlüğümüzden olan
beklentileri dikkate alınmıştır.
Görüş ve Önerilerinin Alınma Yöntemi
Paydaşların görüşlerinin alınarak stratejik plana yansıtılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk
olarak Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu yaptığı
toplantıda, paydaş görüşlerinin bir plan dahilinde ve mülakat, toplantılarla elde edilmesi
kararlaştırılmıştır. Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu
tarafından görevlendirilen kişiler tarafından kurumlar ziyaret edilmiş, kurumlarda yapılan toplantılarda
görüş ve öneriler alınarak, üst kurul toplantılarında bu görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Yapılan
çalışmalarda elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda İç ve Dış Paydaş Analiz Tablosu aşağıda
verilmiştir.
Paydaşların Görüş ve Önerilerin Değerlendirilmesi
Paydaş kişi ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanan görüşme formları doldurulmuş, üst düzey
yöneticilerle birebir mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm bu çalışmalar doğrultusunda ilgili
paydaşlara ulaşma ve onlarında düşüncelerini plana yansıtarak geniş katılımlı bir planlama çalışması
yapılması amaçlanmıştır
14
İç Paydaşlar
Dış Paydaşlar
Eğitim Yöneticileri
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenler
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Öğrenciler
Batman Valiliği
Okul-Aile Birliği
Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Diğer Çalışanlar
Batman Belediyesi
Meslek Yüksekokulları ve Üniversiteler
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Hayırsever İşadamları
Kamu veya özel sektöre ait işletmeler
Halk Eğitim, Mesleki Eğitim Merkezi
Veliler
İlköğretim Okulları
Paydaşın
Kurum
Faaliyetlerini
Etkileme
Derecesi
NEDEN PAYDAŞ
Paydaşın
Taleplerine
Verilen
Önem
Tam 5" "Çok 4", "Orta 3",
"Az 2", "Hiç 1"
Sonuç
HİZMET ALAN
DIŞ PAYDAŞ
PAYDAŞLAR
İÇ PAYDAŞ
Paydaş Analizi Matrisi
1,2,3 İzle
1,2,3 Gözet
4,5 Bilgilendir 4,5 Birlikte
Çalış
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
X
Veliler
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
X
Doğrudan ve Dolaylı
Hizmet Alan
5
5
Bilgilendir,
Birlikte çalış
4
4
Bilgilendir,
Birlikte çalış
Okul Aile Birliği
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
5
5
Bilgilendir,
Birlikte çalış
Öğrenciler
X
X
Varoluş sebebimiz
5
5
Bilgilendir,
Birlikte
Çalış
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
5
5
Bilgilendir,
Birlikte çalış
Kamu veya özel
sektöre ait
işletmeler
X
15
Mahalle Muhtarı
Sağlık Ocağı
Meslek Odaları
Mesleki Eğitim ve
Halk Eğitim
Merkezi
Meslek
Yüksekokulları ve
Üniversiteler
X
X
X
X
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
1
2
İzle, Gözet
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
2
4
İzle, Birlikte
Çalış
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
5
5
Bilgilendir,
Birlikte çalış
X
Amaçlarımıza Ulaşmada
Destek İçin İş birliği İçinde
Olmamız Gereken Kurum
1
2
İzle, Gözet
4
4
Bilgilendir,
Birlikte çalış
Doğrudan ve Dolaylı
Hizmet Alan
X
X
16
2.5. Kurum İçi Analiz
2.5.1. Örgütsel Yapısı
Okul Teşkilat Şeması
İrfan COŞKUN
Okul Müdürü
M. Şerif TURAN
Müdür Yardımcısı
OGYE
İrfan COŞKUN
Bülent ÇINAR
Remzi AYTİMUR
Mehmet Şirin ÜLKER
Esra COŞAR
Necdet KARAER
Bedri ASLAN
Şakir ASLAN
Sevgi ÖZDEMİR
Öğrenci Kulüpleri
Bilim Fen Teknoloji Kulübü
Demokrasi, İnsan H. Kulübü
Gezi Ve İnceleme Kulübü
Kültür Ve Edebiyat Kulübü
Satranç Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Sosyal Yardımlaşma
Dayanışma Kulübü
Spor Kulübü
Yeşilay Kulübü
Girişimcilik Kulübü
Remzi AYTİMUR
Müdür Yardımcısı
Nimet IŞIK
Müdür Yardımcısı
Komisyonlar
1. Muayene ve Teslim
Alma Komisyonu
Rehberlik Servisi
Nurcan BAŞARAN BİLGE
Mehmet Şirin ÜLKER
Elif ÖZMEN
2. İhale ve Satın Alma
Komisyonu
Okul-Aile Birliği
Sevgi Özdemir
Necdet Karaer
Bedri Aslan
Yardımcı Hizmetliler
Zümre Öğretmenleri
Tüm Alan ve Branşlar
17
Bülent ÇINAR
Müdür Yardımcısı
Kurullar
1.Öğretmenler Kurulu
2.Onur ve Disiplin
Kurulu
3.Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
yürütme kurulu
4.Zümre öğretmenler
Kurulu
Sınıf Öğretmenleri
Büro Hizmetleri
24 Şube
Memur
2.5.2. İnsan Kaynakları
2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı:
Sıra
No
Görevi
Erkek
Kadın
Toplam
Müdür
1
-
1
Müdür Yrd.
4
-
4
1
2
Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu:
2015 Yılı İtibari İle
Eğitim Düzeyi
Kişi Sayısı
%
ÖnLisans
-
-
Lisans
4
80
Yüksek Lisans
1
20
Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı:
2015 Yılı İtibari İle
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
%
20-30
-
-
30-40
4
80
40-50
1
20
50+...
-
-
18
İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler:
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
1-3 Yıl
1
4-6 Yıl
3
7-10 Yıl
-
11-15 Yıl
1
16-20 Yıl
-
İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları:
Adı ve Soyadı
İrfan COŞKUN
Mehmet Şerif TURAN
Görevi
Katıldığı Çalışmaların sayısı
8
Müdür
Müdür Yardımcısı
9
Remzi AYTİMUR
Müdür Yardımcısı
5
Nimet IŞIK
Müdür Yardımcısı
6
Bülent ÇINAR
Müdür Yardımcısı
3
19
2014 – 2015Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı:
Sıra
No
Branşı
Erkek
Kadın
Toplam
1.
Beden Eğitimi
1
1
2
2.
Bilişim Teknolojileri
3
1
4
3.
Biyoloji
1
1
2
4.
Büro Yönetimi
1
2
3
5.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
-
2
6.
Felsefe
-
1
1
7.
Fizik
1
-
1
8.
Görsel Sanatlar
1
-
1
9.
İngilizce
2
1
3
10.
Kimya/Kimya Teknolojisi
-
1
1
11.
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
1
1
2
12.
Matematik
4
1
5
13.
Muhasebe ve Finansman
5
1
6
14.
Rehber Öğretmen
1
2
3
15.
Tarih
2
-
2
16.
Türk Dili ve Edebiyatı
3
3
6
17.
Yiyecek İçecek Hizmetleri
2
-
2
30
16
46
TOPLAM
Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı:
Yaş Düzeyleri
Kişi Sayısı
20-30
27
30-40
12
40-50
6
50+...
1
20
Öğretmenlerin Hizmet Süreleri:
Hizmet Süreleri
Kişi Sayısı
1-3 Yıl
24
4-6 Yıl
11
7-10 Yıl
3
11-15 Yıl
2
16-20 Yıl
5
21+... Üzeri
1
Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler:
(2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı)
Sıra
No
Görevi
Erkek
Kadın
Eğitim
Durumu
Hizmet
Yılı
Toplam
1
Memur
1
-
Önlisans
17
1
2
Hizmetli
4
2
İlkokul
-
6
3
Geçici Personel (4/C)
1
-
İlkokul
-
1
4
Sürekli İşçi
1
-
İlkokul
-
1
Çalışanların Görev Dağılımı
S.NO
UNVAN
1
Okul müdürü
2
Müdür
GÖREVLERİ
Okul müdürü;
1. Ders okutmak
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun
olarak görevlerini yürütmeye,
3. Okulu düzene koyar
4. Denetler.
5. Okulun
amaçlarına
uygun
olarak
yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur.
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.
Müdür başyardımcısı,
21
başyardımcısı
1.
2.
3.
4.
Ders okutur
Müdürün en yakın yardımcısıdır.
Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.
Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel,
tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk,
güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla
ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen
görevleri yapar.
5. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
Müdür yardımcısı
Müdür yardımcıları
1. Ders okutur
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel,
tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk,
güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla
ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen
görevleri yapar
3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de
yapar.
4
Öğretmenler
1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri
tarafından okutulur.
2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini,
programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili
uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim
ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun,
yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.
3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.
4. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve
yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve
ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince
okutulur.
5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders
saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.
6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal
veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul
müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin,
normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan
okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve
duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web
sayfasından takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve
uygularlar.
9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve işliklerdeki
eşyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını
sağlarlar.
5
Yönetim işleri ve
büro memuru
3
1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve
büro işlerini yaparlar.
2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl
veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların
22
saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.
4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla
ilgili değişiklikleri günü gününe işlerler.
5. Arşiv işlerini düzenlerler.
6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar.
6
1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak
plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve
toplamak,
2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
3. Hizmet yerlerini temizlemek,
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
5. Nöbet tutmak,
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı
taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler.
7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene
karşı sorumludurlar.
Yardımcı
hizmetler
personeli
Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri
Mevcut Kapasite
Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Danışmanlık Hizmeti Alan
Psikolojik
Danışman
Norm
Sayısı
Görev
Yapan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
İhtiyaç
Duyulan
Psikolojik
Danışman
Sayısı
Görüşme
Odası
Sayısı
3
3
-
-
Rehberlik Hizmetleri İle İlgili
Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı
Vb. Faaliyet Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Veli
Sayısı
Öğretmenle
re Yönelik
Öğrencilere
Yönelik
855
43
580
15
17
23
Velilere
Yönelik
5
2.5.3. Teknolojik Düzey
Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı:
Araç-Gereçler
İhtiyaç
2012
2013
2014
Bilgisayar
65
80
85
35
Yazıcı
4
7
7
1
Tarayıcı
-
1
1
1
Tepegöz
1
-
-
-
Projeksiyon
4
7
7
-
Televizyon
1
2
3
1
İnternet bağlantısı
1
1
2
-
Fen Laboratuvarı
1
-
-
1
Bilgisayar Lab.
1
2
2
-
Fax
1
1
1
-
Video
-
-
-
2
DVD Player
-
-
-
2
Fotoğraf makinesi
1
1
-
1
Web Kamera
1
4
4
1
Okul/kurumun İnternet sitesi
1
1
1
-
Personel/e-mail adresi oranı
100
10
100
-
Mikrofon
1
2
2
Dizüstü Bilgisayar
0
5
5
24
2
Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı:
Fiziki Mekân
Var
Yok
Adedi
İhtiyaç
Öğretmen Çalışma Odası
X
-
1
Ekipman Odası
X
-
-
Kütüphane
X
1
-
Rehberlik Servisi
X
2
-
Resim Odası
X
-
1
Müzik Odası
X
-
-
1
-
Çok Amaçlı Salon
X
Ev Ekonomisi Odası
X
-
-
İş ve Teknik Atölyesi
X
-
-
2
-
Bilgisayar laboratuvarı
X
Yemekhane
X
-
1
Spor Salonu
X
-
1
Otopark
X
-
1
Spor Alanları
X
1
1
Kantin
X
1
-
-
1
Fen Bilgisi Laboratuarı
X
Atölyeler
X
1
3
Bölümlere Ait Depo
X
1
1
Bölüm Laboratuarları
X
-
-
Bölüm Yönetici Odaları
X
2
1
Bölüm Öğrt. Odası
X
-
-
Teknisyen Odası
X
-
1
Bölüm Dersliği
X
-
-
2
1
Arşiv
X
25
2.5.4. Mali Kaynaklar
Okul/Kurum Kaynak Tablosu:
Kaynaklar
2012
2013
2014
2019
Genel Bütçe
85000
90000
12000
160000
Okul aile Birliği
7500
6000
7000
12000
Kira Gelirleri
4500
5000
7000
10000
Diğer (Temrinlik)
10000
14000
18000
25000
TOPLAM
107000
115000
15200
20700
2.5.5. İstatistikî Veriler
Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014)
ÖĞRETMEN
ÖĞRENCİ
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğretmen
Sayısı
Kız
46
481
OKUL
Erkek
Toplam Öğrenci
Sayısı
Öğretmen Başına
Düşen Öğrenci Sayısı
374
855
19
Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler
Yıllar
2012
2013
2014
Cinsiyet
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Öğrenci Sayısı
451
400
599
450
554
450
Toplam Öğrenci Sayısı
951
1049
26
1004
Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
Sayısı
Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları
2011
2012
2013
2011
2012
2013
44
47
45
23
25
24
Öğrencilerin Üniversite Sınavı Başarılarına İlişkin Bilgiler
2012
Öğrenci Sayısı
Sınava Giren ve Sınavsız Geçiş
Hakkını kullanan ve
kullanmayan Toplam Öğrenci
Sayısı ( Kız +Erkek )
2013
2014
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
71
75
75
70
134
120
146
145
254
Ön Lisans Programlarına
Yerleşen Toplam Öğrenci sayısı
74
80
131
Lisans Programlarına Yerleşen
Toplam Öğrenci Sayısı
4
3
5
78
83
136
53
57
54
Lisans ve Ön Lisans
Programına Yerleşen Toplam
Öğrenci Sayısı
Genel Başarı Oranı ( % )
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Öğretim Yılı
Toplam Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
2013-2014
1004
180
2012-2013
1049
175
2011-2012
951
179
27
Yerleşim Alanı ve Derslikler
Yerleşim
Toplam Alan (m2)
Bina Alanı (m2)
Bahçe alanı (m2)
4700
2200
2500
Sosyal Alanlar
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Kantin
120
60
Konferans Salonu
120
80
Spor Tesisleri
Tesisin adı
Kapasitesi (Kişi Sayısı)
Alanı
Basketbol Alanı
-
100
Futbol Sahası
-
110
Voleybol Sahası
-
100
28
2.6. Çevre Analizi
2.6.1. PEST- E (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
Politik ve yasal etmenler
Ekonomik çevre değişkenleri
Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve
Milli Eğitim Bakanlığı 2011–2014 stratejik
planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim
faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerini
eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım
sergileyen okulumuz, öğrencilerin yeniliklere
açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı
olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla,
risklerden koruyucu politikalar uygulayarak
yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine
getirmek için çalışmaktadır.
Okulumuzun bulunduğu çevre sürekli
öğrenci alan bir bölge olmakla beraber,
genel bağlamda ailelerimizin sosyo
ekonomik düzeyleri düşük seviyelerdedir.
Bu açıdan bakıldığı zaman, ailelerin okulun
maddi kaynaklarına çok fazla katkısı
olmamaktadır. Belli dönemlerde okul
bünyesinde okul-aile işbirliği ile çalışmaları
düzenlenmekte, buradan elde edilen
gelirlerle okulumuzun eksikleri giderilmeye
çalışılmaktadır.
Sosyal-kültürel çevre değişkenleri
Teknolojik çevre değişkenleri
Okulumuzun bulunduğu çevredeki hızlı değişim
olgusu, bireylerin uyum problemlerini de
beraberinde getirmektedir.
Öğrencilerin alışkın oldukları aile hayatından
okul hayatına geçiş çocukları sosyal yönden
olumsuz etkilediği gibi yeni bir ortamın
beraberinde getirdiği uyum sorunu eğitim
konsantrasyonunu bozmaktadır. Okulumuza
olan yoğun ilgi sınıf mevcudunu arttırmıştır
Günümüzde hemen hemen her evde bir
bilgisayar vardır. Ancak bu durum
okulumuzun bulunduğu çevre itibari ile
sosyo-ekonomik gelişmişliği geride olan
aileler
çağın
gerektirdiği
seviyeyi
yakalayabilmiş
değiller.
Bu durum
öğrencilerimizin teknolojiyi tanıma ve
kullanma açısından yetersiz kalmalarına
neden olmaktadır.
Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri
Etik ve ahlaksal değişkenler
Okulumuzun merkezde olması
öğrencilerimizin doğayı daha yakından tanıması
açısından dezavantajlı durumda olmalarına
sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte
çocukların, gelişimlerinde olumsuz sonuçlara
neden olan GDO’lu besinler yerine tamamen
doğal ürün tüketememeleri şehir hayatının en
önemli eksiği olarak görülebilir.
Değişik kültürlerin buluşma noktası olan
şehirlerin, buralarda yaşayan birçok
gencin örf, adet ve kültür zenginliği
içerisinde olmaları ve karmaşaya
sebebiyet vermektedir. Bu durumu
asgariye indirmek için aileye ve eğitim
camiasına büyük bir vazife düşmektedir.
Bu nedenle milli ve manevi kültürünü
evrensel değerler içinde koruyup geliştiren
bireyler yetiştirmek bizim asli
görevimizidir. Öğrencilerimizin kendi öz
29
kültürünü tanıyıp bunu karakterine
yansıtarak yaşaması ve gelecek nesillere
aktarması hepimizin ortak gayesidir.
2.6.2. Üst Politika Belgeleri
SIRA NO
REFERANS KAYNAĞININ ADI
1
10. Kalkınma Planı
2
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi
3
5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
5
Devlet Planlama Teşkilatı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006)
6
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
7
Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
8
61. Hükümet Programı
9
61. Hükümet Eylem Planı
10
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi
11
AB Müktesabatına uyum programı
12
Milli eğitim şura kararları
13
Milli eğitim ile ilgili mevzuatlar
2.7. GZFT Analizi
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
1. Okul vizyonunun ve misyonunun
belirlenmiş olması.
2. Genç ve istekli öğretim kadrosunun olması
3. Kurum içi iletişim kanallarının açık olması
4. Kendini geliştiren, gelişime açık ve
teknolojiyi kullanan öğretmenin olması
5. Kurum kültürünün oluşturulmuş olması
6. Öğrencilerimizin staj yaptığı kamu kurum
ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerimiz
7. Uygulama birimlerimiz (Bilişim
Teknolojileri, Büro Yönetimi, MuhasebeFinansman, Mutfak, Restoran, Ön Büro,
Örnek Otel Odası)
1. Okulun gelirinin yeterli olmayışı
2. Yardımcı personel sayısının az olması
3. Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara
uzak olması
4. Öğrenci ailelerinin ekonomik durumlarının
yetersizliği,
5. Güvenlik elemanlarının olmaması
6. Spor salonunun olmaması
7. Velilerimizin önemli bir kısmının alt gelir
grubunda olması
8. İlköğretim not ortalaması düşük öğrencilerin
okulumuzu tercih etmesi,
9. Elektronik uygulama malzemelerinin
yetersizliği,
30
Fırsatlar
Tehditler
1. Okulun şehir merkezinde bulunması
2. Fiziki alanların geliştirmeye açık olması
3. Diğer okul ve kurumlarla iletişimin güçlü
olması
4. Okula ulaşımın rahat olması
5. Okulda duyarlı ve başarılı yönetim ve
öğretmen kadrosunun olması
6. İlimizdeki kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarla yakın ilişkimiz dolayısıyla araçgereç temininde yaşayabileceğimiz
kolaylıklar
7. İlimiz piyasasına yönelik ara eleman
ihtiyacını karşılama
1. Velilerin ekonomik durumunun düşük
seviyede olması
2. Öğrenci sayısının fazla olması.
3. Öğretmen ihtiyacının olması
4. Derslik ihtiyacının olması
5. Velilerin okula ve öğrencilere ilgisizliği
6. Okul bahçe bakımı ve güvenliği için
personelin olmaması
7. İlde bulunan ailelerin meslek liselerine
önyargılı yaklaşmaları
8. Sanayinin ve hizmet sektörünün yetersiz
olması
9. İlköğretim okullarında mesleki yönlendirme
ve tanıtımın eksik olması.
2.8. Sorun Alanları
EĞİTİM ÖĞRETİME
ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
EĞİTİM ÖĞRETİMDE
KALİTENİN ARTTIRILMASI
KURUMSAL KAPASİTENİN
ARTTIRILMASI
SORUN ALANLARI
1.Devamsızlık oranlarının yüksek olması
2.Sürekli devamsızlık
3. Velilerin Eğitim Öğretim konusunda ilgisizliği
1.Sosyal kültürel faaliyetlerin az olması
2.Eğitim materyallerinin az olması
3. Sınıf/Şube yada öğretmen başına düşen öğren sayısının fazlalığı
4. Sosyal ve sportif alanların yeterli olmayışı
1- Eğitim-öğretimde araç-gereç eksikliğinin olması.
2- Okulun dış görünüşü ( duvarların boyanması, bahçe düzeni vb.)
eksikliğinin olması.
3- Derslik/Laboratuar veya atölye ihtiyacının olması
4- Yardımcı ve Teknik personelin olmayışı veya yetersizliği
2.9. Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2015-2019 Stratejik
Plan Mimarisi
31
•GELECEĞE
YÖNELİM
3. BÖLÜM
32
3.1.
Misyon
Vatanını, milletini ve ailesini seven; insan hak ve hürriyetlerine
saygılı; demokratik sosyal hukuk devletini özümsemiş; beceri ve
yetenekleri ölçüsünde hem yüksek öğretime hazırlamak hem de çalışma
hayatının gereksinimi olan mesleki ve teknik insan gücünü yetiştirmek.
3.2.
Vizyon
Mesleki eğitim alanında başarılı, özgün, etkili ve nitelikli insan yetiştiren
kurum olmak.
33
3.3.
Temel Değerler ve İlkeler










Sabırlı ve hoşgörülü,
Karşılıklı güven, şeffaflık ve dürüstlük,
Katılımcı ve Paylaşımcı,
Kararlılık, Eğitimde süreklilik anlayışı,
Adaletli performans değerlendirme,
Bireysel farkları dikkate almak,
Kendisiyle ve çevresi ile barışık olmak,
Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak,
Doğa ve çevreyi koruma bilinci, Sürekli gelişim,
Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandıracak
34
3.4.
Stratejik Plan Genel Tablosu
STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
TEMA-1 EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç-1
Müdürlüğümüzün bütün imkânlarını etkin bir şekilde kullanıp eğitim çağındaki bireyleri,
dezavantajlı grupları bütün yönleriyle ele alarak herkese eğitim düşüncesiyle eşit ve adil
şartlarda eğitime erişimini sağlamak amacıyla paydaşlarımızla beraber okul öncesinden
başlayarak bir üst eğitim kurumuna gidene kadarki tüm eğitim süreçlerini yaygınlaştırıp,
iyileştirmek.
Stratejik Hedef 1.1
Plan dönemi sonuna kadar ilimizde tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin ve
dezavantajlı bireylerin devamlarını sağlayarak, eğitimlerini tamamlatmak,
TEMA-2 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç-2
Okulumuzun bütün şubelerindeki bireylerin ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi, beceri,
tutum ve davranış kazanmalarını sağlayacak eğitim ortamlarını hazırlamak ve bir üst öğrenim
kurumuna geçişte hazırlık düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek için; sınıf temelli başarı
düzeylerini yükseltecek, standartlar ve yeterlilikler belirleyerek çoklu değerlendirme
sistemleri kurup, öğrenci başarı ve kazanımlarını sürekli ölçüp izleyerek, değerlendirerek yeni
öğretim yöntemleri geliştirip, uygulamaları sürdürülebilir süreç yönetimi yaklaşımıyla sürekli
iyileştirmek.
Stratejik Hedef – 2.1
Okulumuzun bütün şubelerinde öğrencilerimizin başarı ve kazanımlarını sürekli izleyip
değerlendirerek, yeni öğretim programlarını, eğitim materyalleri ve rehberlik hizmetleri ile
geliştirmek.
Stratejik Hedef – 2.2
Kurumumuzdan mezun olan öğrencilerimizin bir üst öğrenime devam edenlerin sayısı ve
mezun olan öğrencilerimizin niteliği arttırılmasını sağlanmak
Stratejik Hedef – 2.3
Öğretmen ve öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri, Dünya/Türkiye Klavye Şampiyonası gibi
ulusal ve uluslararası projelere katılım oranlarının arttırılarak dil ve hareketlilik düzeyini
yükseltmek
TEMA-3 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç - 3
Okulumuzun kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı ile
gelişmesi ve yönetim organizasyonu, insan kaynakları, beşeri ve teknolojik alt yapı
alanlarında kapasitesini arttırmak için, plan dönemi süresince; ölçülebilir, analiz edilebilir ve
kontrol edilebilir bir yönetim yapısı oluşturarak stratejilerin hayat bulmasını sağlamak, insan
kaynaklarının niteliğini arttırmak, fiziki, mali ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek. K
Stratejik Hedef – 3.1
Okulumuzun insan kaynaklarından yararlanmak için; personelin planlanması,
görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirmesine yönelik objektif bir değerlendirme
35
sistemi oluşturup, planlı eğitimlerle kariyer gelişimine katkıda bulunarak niteliğinin
geliştirilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef – 3.2
Okulumuzda ihtiyaç duyulan eğitim ortamlarının yapılması, donatılması, geliştirilmesi ve
sağlıklı eğitim ortamlarının hazırlanmasında, Okulumuza tahsis edilen bütçe olanakları,
hayırsever katkıları, sivil toplum kuruluşlarından elde edilen finansal kaynakları etkin ve
verimli kullanmak
Stratejik Hedef – 3.3
Okulumuzun bütün sınıflarında teknolojik alt yapıyı yaşamakta olduğumuz yüzyılda hızla
değişen ve gelişen teknoloji ile uyumlu hale getirerek, görevlerimizin yerine
getirilmesinde,doğru ve güncel bilgilere zamanında ve objektif bir şekilde ulaşabilecek
şekilde teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanmak
3.5.
Temalar, Amaçlar, Hedefler, Tedbirler (Stratejiler)
TEMALAR
TEMA-1 EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç-1
Okulumuzun bütün imkanlarını etkin bir şekilde kullanıp eğitim çağındaki bireyleri,
dezavantajlı grupları bütün yönleriyle ele alarak herkese eğitim düşüncesiyle eşit ve adil
şartlarda eğitime erişimini sağlamak amacıyla paydaşlarımızla beraber okul öncesinden
başlayarak bir üst eğitim kurumuna gidene kadarki tüm eğitim süreçlerini yaygınlaştırıp,
iyileştirmek.
Stratejik Hedef 1.1 :
Plan dönemi sonuna kadar okulumuzda tüm öğrencilerin ve dezavantajlı bireylerin
devamlarını sağlayarak, eğitimlerini tamamlatmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAM
1
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SH
1
PERFORMANS HEDEFLERİ
SP Dönemi
Önceki Yıllar
Cari Yıl
Hedefi
2012
2013
2014
2019
PG
1.1.1 Yıl içinde yapılan veli ziyaretleri sayısı
190
240
250
450
PG
1.1.2 Okulla dayanışma içinde olan veli sayısı
455
510
550
750
PG
1.1.3 Okula devamları sağlanan öğrenci sayısı
25
35
50
75
36
Tedbirler(Stratejiler)
Sıra No
İlgili Birim
3
Düzenli veli ziyaretleri
Okul veli dayanışmasını artıran etkinlikler
Bireysel veya grup görüşmeleri
Öğretmen ve Yönetim
Öğretmen ve Yönetim
Rehberlik Servisi
4
Güvene dayalı halkla ilişkilerin geliştirilmesi
Öğretmen ve Yönetim
5
Öğrencilerin okula kazandırılmasında gerekli kolaylıkların sağlanması
Öğretmen ve Yönetim
Okulun sosyal ve fiziki eklentilerinde iyileştirme
Yönetim ve destek
personeli
1
2
6
TEMA-2 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç-2
Okulumuzun bütün şubelerdeki/alanlardaki bireylerin ulusal ve uluslararası düzeyde
bilgi, beceri, tutum ve davranış kazanmalarını sağlayacak eğitim ortamlarını hazırlamak ve
bir üst öğrenim kurumuna geçişte hazırlık düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek için; sınıf
temelli başarı düzeylerini yükseltecek,
standartlar ve yeterlilikler belirleyerek çoklu
değerlendirme sistemleri kurup, öğrenci başarı ve kazanımlarını sürekli ölçüp izleyerek,
değerlendirerek yeni öğretim yöntemleri geliştirip, uygulamaları sürdürülebilir süreç
yönetimi yaklaşımıyla sürekli iyileştirmek.
Stratejik Hedef – 2.1
Okulumuzun bütün şubelerdeki/alanlardaki öğrencilerimizin başarı ve kazanımlarını
sürekli izleyip değerlendirerek, yeni öğretim programlarını, eğitim materyalleri ve rehberlik
hizmetleri ile geliştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAM
2
SH
2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG
2.1.1 Yıl içinde başarısında artış gözlemlenen öğrenci sayısı
PG
2.1.2
PG
Bilgisayar/etkileşimli tahta/program/laboratuar sayısı ve
kullanım sıklığı
2.1.3 Eğitsel ve mesleki rehberlik yapılan kişi sayısı
37
PERFORMANS HEDEFLERİ
SP
Önceki Yıllar
Cari Yıl
Dönemi
Hedefi
2012
2013
2014
2019
150
250
350
700
40
60
65
100
400
480
520
750
Sıra
No
1
2
3
4
5
Tedbirler(Stratejiler)
İlgili Birim
Tüm alanlar için yeterli ders araç gerecinin(modül, kitap, program) temin
edilmesi
Eğitim-öğretimde kullanılacak bilgisayar, masa, sıra, kırtasiye vb. malzemenin
nitelik ve niceliğinin artırılması
Sınavlı/sınavsız yükseköğretime kazanan öğrenci sayısını artırmaya dönük
çalışmalar yapmak
Okuldaki bilgisayar/etkileşimli tahta/program/laboratuar sayısını ve kullanım
sıklığını artırmak
Yıl içinde öğrencilerin başarısını artırmak
Yönetim ve destek
personeli
Yönetim ve destek
personeli
Rehberlik Servisi,
Öğretmen ve
Yönetim
Yönetim ve
öğretmen
Yönetim, öğretmen
ve Rehberlik Servisi
Stratejik Hedef – 2.2
Kurumumuzdan mezun olan öğrencilerimizin bir üst öğrenime devam edenlerin
sayısını ve mezun olan öğrencilerimizin niteliğinin arttırılmasını sağlanmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SH
2
PG
2.2.1
PG
2.2.2 Öğrencilerin mesleki başarı düzeyi
Sıra
No
1
2
3
Sınavlı/sınavsız yükseköğretime erişim sağlayan (kazanan)
öğrenci sayısı
Önceki Yıllar
Cari Yıl
SP Dönemi
Hedefi
2012
2013
2014
2019
78
85
110
140
% 35
% 43
% 51
% 75
Tedbirler(Stratejiler)
İlgili Birim
Yetiştirme kurslarının açılması ve başarının artırılmasına yönelik çalışmaların artırılması
Meslek kurslarının açılması ve artırılması
Nitelikli Mesleki eğitim için öğrencilerimizi, alanında yetkin ve nitelikli işyerlerine Stajyer
olarak istihdam etmek.
Yönetim,
öğretmen
Yönetim,
öğretmen
Yönetim,
öğretmen
Stratejik Hedef – 2.3
Öğretmen ve öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri, Dünya/Türkiye Klavye Şampiyonası gibi
ulusal ve uluslararası projelere katılım oranlarının arttırılarak dil ve hareketlilik düzeyini
yükseltmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
2
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
38
Önceki Yıllar
Cari Yıl
SP
Dönemi
Hedefi
SH
2
2012
2013
2014
2019
PG
2.3.1 Yıl içinde düzenlenen etkinlik sayısı
24
25
26
30
PG
2.3.2 Yıl içerisinde hazırlanan proje
2
3
4
10
PG
2.3.3 Hazırlanan projelere ve etkinliklere katılan öğrenci sayısı
0
0
450
650
Sıra
No
1
2
3
Tedbirler(Stratejiler)
İlgili Birim
Mesleki projeler hazırlama ve Proje ortaklıklarına katılım
Yönetim,
öğretmen
Yönetim,
öğretmen
Yönetim,
öğretmen
Yıl içinde etkinlikler yapmak, olabildiğince çok öğrenciyi etkinliklere katmak
WEB tasarım, Klavye yarışmalarına düzenli başvuru ve katılımı sağlamak
TEMA-3 KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI
Stratejik Amaç - 3
Okulumuzun kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı ile
gelişmesi ve yönetim organizasyonu, insan kaynakları, beşeri ve teknolojik alt yapı
alanlarında kapasitesini arttırmak için, plan dönemi süresince; ölçülebilir, analiz edilebilir ve
kontrol edilebilir bir yönetim yapısı oluşturarak stratejilerin hayat bulmasını sağlamak, insan
kaynaklarının niteliğini arttırmak, fiziki, mali ve teknolojik alt yapıyı geliştirmek. K
Stratejik Hedef – 3.1
Okulumuzun insan kaynaklarından yararlanmak için; personelin planlanması,
görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirmesine yönelik objektif bir değerlendirme
sistemi oluşturup, planlı eğitimlerle kariyer gelişimine katkıda bulunarak niteliğinin
geliştirilmesini sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
3
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SH
1
PG
3.1.1
PG
Önceki Yıllar
Cari Yıl
SP
Dönemi
Hedefi
2012
2013
2014
2019
15
25
32
45
3.1.2 Eğitsel ve mesleki rehberlik yapılan veli ve öğrenci sayısı
0
480
520
750
PG
3.1.3 Yıl içinde ödüllendirilen veli ve öğrenci sayısı
0
140
200
350
PG
3.1.4
0
5
7
15
Yıl içinde değerlendirilen veya ödüllendirilen personel
sayısı
Hizmet içi eğitim kapsamında personelin katıldığı
kurs/seminer sayısı
39
Sıra
No
Tedbirler(Stratejiler)
İlgili Birim
2
Eğitimde etkililiği ve verimliliği artırmak için planlı ve düzenli toplantıların yapılması
Eğitsel ve mesleki rehberlikten yaralanan öğrenci ve veli sayısını artırmak
Yönetim ve
öğretmen
Rehberlik servisi
3
Veli ve öğrencilerin ödüllendirilmesi
Yönetim, öğretmen
4
Hizmet içi eğitim kurs/seminer vb. düzenlemek ve katılımı teşvik etme
Yönetim, öğretmen
5
Personelin unvan ve niteliğine göre etkin bir görev paylaşımı ve iş bölümünün
yapılması
6
Etkin ve objektif denetim ve yönetim mekanizmasının oluşturulması
Yönetim,
öğretmen, destek
personeli
Yönetim, öğretmen
1
Stratejik Hedef – 3.2
Okulumuzda ihtiyaç duyulan eğitim ortamlarının yapılması, donatılması, geliştirilmesi ve
sağlıklı eğitim ortamlarının hazırlanmasında, okulumuza tahsis edilen bütçe olanakları,
hayırsever katkıları, sivil toplum kuruluşlarından elde edilen finansal kaynakları etkin ve
verimli kullanmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
3
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SH
1
PG
3.1.1 Okulda yapılan bakım onarım çalışmaları sayısı
PG
3.2.2
PG
Derslik, Kütüphane, laboratuar, konferans vb. alanlar için
alınan demirbaş sayısı
Eğitim öğretime hazır hale getirilen eğitim ortamı, derslik ve
3.3.3
eklenti sayısı
Önceki Yıllar
Cari Yıl
SP
Dönemi
Hedefi
2012
2013
2014
2019
2
3
5
10
0
0
150
300
20
21
23
27
Sıra
No
Tedbirler(Stratejiler)
1
Okulumuza tahsis edilen bütçe olanaklarını önceliklere göre verimli ve etkin kullanmak
Yönetim
Okul binası, bahçe, derslik ve eklentilerin bakım onarımını yapmak
Yönetim, destek
personeli
Yönetim, destek
personeli
Yönetim,
Öğretmen
2
3
4
Derslik, Kütüphane, laboratuar, konferans vb. alanların donatımını yapmak ve mevcut
alanlarda iyileştirme/geliştirme yapmak.
Finansal kaynakların denetime açık şeffaf ve tasarruflu kullanılması
40
İlgili Birim
Stratejik Hedef – 3.3
Okulumuzun bütün sınıflarında teknolojik alt yapıyı yaşamakta olduğumuz yüzyılda hızla
değişen ve gelişen teknoloji ile uyumlu hale getirerek, görevlerimizin yerine getirilmesinde,
doğru ve güncel bilgilere zamanında ve objektif bir şekilde ulaşabilecek şekilde teknolojik
imkanlardan en üst seviyede faydalanmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS HEDEFLERİ
SAM
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SH
1
PG
3.3.1
PG
3.3.2
PG
3.3.3
PG
3.3.4
Sıra
No
1
2
3
4
5
Cari Yıl
SP
Dönemi
Hedefi
3
Önceki Yıllar
2012
2013
2014
2019
4
5
6
30
3
3
15
25
Kütüphaneden faydalanan kişi sayısı
530
580
620
700
Laboratuar ve uygulama alanlarından faydalanan kişi
sayısı
400
543
600
700
Etkileşimli Tahta/Projeksiyon vb. takılan laboratuar ve
sınıfların sayısı
Bilişim teknolojilerinden faydalanma, kullanılan
program ve modül sayısı
Tedbirler(Stratejiler)
Etkileşimli Tahta/Projeksiyon, yazıcı vb. teknolojilerin kullanımını teşvik etmek ve kullanmak.
Laboratuar ve uygulama alanlarını kullanıma açık tutmak ve etkin kullanmak
Derslik, Laboratuar ve uygulama alanlarındaki Bilgisayar, Etkileşimli Tahta/Projeksiyon
sayısını artırmak ve kullanıma hazır hale getirmek.
Kütüphanedeki kitap ve süreli yayın sayısını artırmak ve kütüphaneyi etkin kullanmak
Derslerde kullanılacak modül veya programları satın almak ve etkin kullanmak
41
İlgili
Birim
Yönetim,
Öğretmen
Yönetim,
Öğretmen
Yönetim,
Öğretmen
Yönetim,
Öğretmen
Yönetim,
Öğretmen
• MALİYETLENDİRME
4. BÖLÜM
42
MALİYETLENDİRME
4.1. Maliyetlendirme
Okulun Gelir Tablosu
YILLAR
2012
2013
2014
HARCAMA KALEMLERİ
GELİR
4000
15000
43000
11000
5500
5500
1100
4500
12000
4500
GELİR
4500
16000
45000
11000
5500
6000
1100
5000
14000
5000
GELİR
5000
18000
48000
15000
6000
6000
1200
7000
18000
7000
106100
113100
131200
Temizlik
Yakıt (fuel oil)
Elektrik
Su
Kırtasiye
Büro malzemeleri harcamaları
Telefon/İnternet
Kira (kantin)
Temrinlik
Okul aile birliği
GENEL
Okulun Tahmini Gider Tablosu:
YILLAR
HARCAMA KALEMLERİ
Temizlik
Yakıt (fuel oil)
Elektrik
Su
Kırtasiye
Büro malzemeleri harcamaları
Telefon/İnternet
Sosyal sportif vb. etkinlikler
Bakım onarım
Diğer
GENEL
2012
2013
2014
2019
GİDER
4000
15000
43000
11000
5500
5500
1500
6500
12500
1500
GİDER
4500
16000
45000
11000
5500
6000
2000
6500
11400
4500
GİDER
5000
18000
48000
15000
6000
6000
2500
7000
18000
8000
GİDER
12000
28000
58000
18000
10000
11000
5000
13000
30000
20000
106000
112400
133500
205000
43
5. BÖLÜM
• İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
44
İZLEME ve DEĞERLENDİRME
5.1. İzleme ve Değerlendirme
Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca
yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve
gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız,
okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu
hazırlanacaktır.
Okulumuzun 2015-2019 yıllarını kapsayan dönem için hazırlanmış olup bu planın
başarı şansını daha da artırmak için her yıl gözden geçirilerek planın geliştirilmesi
gerekmektedir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri doğrultusunda stratejik plan ekibinin her
yıl plana ilişkin raporlandırmalar yapacaktır. Stratejik planın ne oranda gerçekleştirildiği ve
uygulama esnasında karşılaşılan negatif ve pozitif unsurlar dikkate alınarak faaliyetlerin
geliştirilmesine imkân sağlanacaktır.
İzleme ve değerlendirme esaslarına uyularak yapılan çalışmalar gözden
geçirilecektir. Her çalışma yılı faaliyetleri için bir eylem planı hazırlanacaktır. Yapılan
çalışmalar istatistiksel olarak raporlandırılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar performans
göstergelerine göre değerlendirilecektir.
45

Benzer belgeler