Muhtarl›k hizmet iflidir zoraki yap›lamaz

Transkript

Muhtarl›k hizmet iflidir zoraki yap›lamaz
C MY K
4
TUZLA BELEDiYESi
GÜNDEM
EK‹M
Cemalettin
Mercan
Muhtarl›k hizmet iflidir
zoraki yap›lamaz
Çok sosyal bir
kiflili¤e sahibim.
Bu yüzden insanlara hizmet
etmeyi, onlara bir
fleyler vermeyi,
onlar için faydal›
bir fley yapmay›
çok seviyorum.
Zaten insanlara
hizmet zoraki
yap›lmaz.
rhanl› ve Akf›rat beldelerinin Tuzlaya ba¤lanmalar›yla birlikte ‹lçedeki
mahalle say›s› 17’ye ç›kt›. Dolay›s›yla
‹stanbul’un en büyük ilçelerinden biri haline gelen Tuzla’da muhtarlara büyük görevler düflüyor. Bültenimizin her say›s›nda ayr›
bir mahalle muhtar›na yer verece¤iz. Bültenimizin ilk say›s›nda, yaklafl›k 18 bin nüfusu
ve 11 binin üzerinde seçmeni bulunan Ayd›ntepe Mahallesi’ni seçtik. Ayd›ntepe Mahallesi Muhtar› Cemalettin Mercan, sorular›m›z› içtenlikle cevaplad›.
O
Sizi tan›yabilir miyiz?
“1972 y›l› Erzurum ‹spir do¤umluyum. 1990
y›l›nda ‹stanbul’a geldik ve Ayd›ntepe’ye
yerlefltim. Yaklafl›k 20 y›ld›r Ayd›ntepe’de
oturuyorum. Esnaf›m. Ayr›ca Okul Aile
Birlikleri Genel Baflkanl›¤›’n› yap›yorum.
Tuzla K›z›lay Yönetim Kurulu’nda görevliyim. Tuzla Kaymakaml›¤› ‹nsan Haklar›
Komisyonu üyesiyim.
Neden muhtarl›k?
Çok sosyal bir kiflili¤e sahibim. Bu yüzden
insanlara hizmet etmeyi, onlara bir fleyler
vermeyi, onlar için faydal› bir fley yapmay›
çok seviyorum. Zaten insanlara hizmet
zoraki yap›lmaz. Hizmet tamamen gönüllülük esas›na dayan›r. Muhtarl›k da bir
hizmet aflk›d›r. Muhtarl›ktan keyif al›yorum.
Çünkü halk›n içinde kendimi daha iyi
hissediyorum. Ayd›ntepe Mahalle sakinleri
de bana inand› ve beni muhtar seçerek
ba¤›rlar›na bast›lar. Ben de gerçek anlamda
fiziki hiçbir sorunu kalmam›fl, manevi