ÿþY Ö NERGEDE ˚ 0 ^ 0 KL 0 ˚ 0

Transkript

ÿþY Ö NERGEDE ˚ 0 ^ 0 KL 0 ˚ 0
T.C.
SAĞLIK BAICANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
HUKUK MÜşAvtRı.İĞİ
Sayı : 43252159/
Konu: Yönerge değişikliği
BAICANLIK MAICAMINA
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatının görev ve yetkilerini düzenleyen
"Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları Yönergesi" 22/03/2012 tarih ve 2012/85
sayılı Makam Onay ile yürürlüğe girmiştir.
25/04/2013 tarihli ve 6462 sayılı `Kanun ve Kanun Hülcmünde Kararnamelerde Yer
Alan Engelli Bireylere Yönelik ibarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 03/05/2013 tarih ve
28636 sayılı Resmi Gazetede yayındanarak yürürlüğe girmesi ile bazı kanun hülanünde
kararnameler ile Icanunlarda yer alan "özürlü, sakat" ibareleri "engelli" olarak değiştirilmiş
olduğundan mezkur Yönergede yer alan "özürlü" ibareleri ile Kronik Hastalıklar, Yaşlı
Sağlığı ve özürlüler Daire Başkanlığı ismindelci "özürlü" ibaresinin "engelli" olarak
değiştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, 29/04/2011 tarihinden itibaren sayılan hızla artan ve halihazırda üç milyona
ulaşan göçmenlere, etkin ve verimli sağlık hizmetlerinin koordinasyon içerisinde
sunulabilmesini teminen yeni bir daire başkanlığı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu
dairenin kurulması zarureti nedeniyle Biyolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Daire
Başkanlığı'nın görevlerinin Tüketici Güvenliği Laboratuvarlan Daire Başkanlığı ve
Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlan Daire Başkanlığı'na aktarılması yoluyla mezIcür daire
başkanlığının kaldırılması uygun olacaktır.
Bu kapsamda hazırlanan `Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları
Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge'nin yürürlüğe konulm hususıum;
Tensiplerinize arz ederim.
Prof. j ı an ENCAN
K
Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2016
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
teşar
Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı
Ek: Yönerge değişikliği (3 sayfa)
ifr/08/20161.Huk.Müş.:H.ŞEN şfrt?
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Hukuk Mılşayirliği
Sağlık Mali A.Adnan Saygın 2 Cad N:55 Çankaya/Ankara/TOrkiye
Tel: (312) 565 58 30
Falcs:(312) 565 5047
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 78e7d5d8-cfcc-486b-9762-95d8765523c9 kodu ile erişebilirsiniz.
TÜRKIYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
DAIRE BAŞKANLIICLAR1 YÖNERGESİNDE
DEĞIŞIKLIK YAPILMAS1NA DAIR YÖNERGE
MADDE 1- (1) 22.03.2012 tarihli ve 2012/85 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe
konulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Daire Başkanlıkları YönergesPnin 7 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 7- (1) Daire başkanlıkları, hizmet birimi olanlar hariç olmak üzere başkan
yardımcılığı bünyesinde kurulur ve başkan yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterir.
(2) Birinci Basamak Başkan Yardımcılığına bağlı 6 (altı) daire başkanlığı kurulur. Bu
dairelerin isimleri ve görevleri Ek-2'de gösterilmiştir.
(3) Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığına bağlı 6 (altı) daire
başkanlığı kurulur. Bu dairelerin isimleri ve görevleri Ek-3'de gösterilmiştir.
(4) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığına bağlı
7 (yedi) daire başkanlığı kurulur. Bu dairelerin isimleri ve görevleri Ek-4'de gösterilmiştir.
(5) Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığına bağlı 4 (dört) daire
başkanlığı kurulur. Bu dairelerin isimleri ve görevleri Ek-51de gösterilmiştir.
(6) Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığıııa bağlı 5 (beş) daire başkanlığı kurulur.
Bu dairelerin isimleri ve görevleri Ek-6'da gösterilmiştir."
MADDE 2- (1) Aynı Yönergenin eki EK-I Teşkilat Şemasında yer alan "BIYOLOJIK
ÜRÜNLER ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME DB" ibaresi kaldırılmış; "TÜKETICI
GÜVENLIĞI LABORATUVARLARI DB" ibaresi "TÜKETICI GÜVENLIĞI
LABORATUVARLARI VE BIYOLOJIK ÜRÜNLER DB" olarak değiştirilmiş; "BIRİNCI
BASAMAK SAĞLIK HIZMETLERI BAŞKAN YARDIMCILIĞI" sütunımun en altına
"GÖÇ SAĞLIĞI HIZMETLERI DB" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3- (1) Aynı Yönergenin EK-2'sinin sonuna aşağıdaki fılcra eklenmiştir.
"6. GÖÇ SAĞLIĞI HIZMETLERI DAIRE BAŞICANLIĞI:
a) Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile bunların taşra teşlcilatlanyla işbirliği yaparak göç
sağlığı hizmetlerini Bakanlık adına koordine etmek.
b) Toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gereken sağlık hizmetlerini
ilgili daireler ile diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamak, faaliyet
ilkelerini tespit ederek uygulanmasını sağlamak.
c) Toplu göç, iltica ve bunlara yönelik acil durumlarla ilgili sağlık hizmet planlarını
hazırlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde temin edilmesini
sağlamak.
d) Ulusal, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin göç sağlığı ve insani
yardım faaliyetlerine katkı ve/veya katılım sağlamak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak; göç sağlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetleri koordine etmek,
izlemek ve değerlendirmek.
e) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak;
görev alatnyla ilgili araştırmalar yapmak; konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs.
etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım
sağlamak.
f) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili konularda veri toplamak, bu verilerin analiz ve
raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
g) Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevief17 —
getirmek."
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 78e7d5d8-cfcc-486b-9762-95d8765523c9 kodu ile erişebilirsiniz.
MADDE 4- (1) Aynı Yönergenin EK-5'inin beşinci fıkrası kaldırılmış, üçüncü fılcrası
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3.TÜKETIC1 GÜVENLIĞI LABORATUVARLARI VE BIYOLOJIK ÜRÜNLER
DAIRE BAŞKANLIĞI:
a) Tüketici güvenliğine dair politikaların ve mevzuatın kanıta dayalı olarak
oluşturulmasına katkıda bulunacak laboratuvar verilerini sağlamak.
b) Kurumun görev alamyla ilgili mevzuatlarda yer alan tüketici ürünlerinin sağlık
etkileri yönüyle fiziksel, kimyasal, milcrobiyolojik ve toksikolojik analizlerini referans
laboratuvarlan düzeyinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmak.
c) Kurumun görev alamyla ilgili mevzuatlarda yer alan tüketici ürünlerine ilişkin
şikayetlere, adli soruşturmalara yönelik analizleri yapmak ve görüş bildirmek.
d) Yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum kuruluşlar ile ortak araştırmalar, programlar ve
projeler geliştirmek, bunların sonuçlarım Başkanlığın iznini alarak ulusal/uluslararası
organizasyonlarla paylaşmak ve yarmlamak.
e) Yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi, mevcut analiz yöntemlerinin iyileştirilmesi
ve yöntemlerin standardizasyonu ve alcreditasyonu amacıyla faaliyetlerde bulunmak.
f) Görev alanı ile ilgili komite, komisyon vb. tIyelikler ile kurumsal ve bilimsel
toplantılara katılım sağlamak, görüş bildirmek ve sonuçlarını izlemek.
g) Görev alanı ile ilgili Halk Sağlığı Laboratuvarlan d'dhil, laboratuvar hizmetlerinin
iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacak eğitim programlarım Halk Sağlığı
Laboratuvarlan Daire Başkanlığı ile birlikte planlamak, yürütmek ve sonuçlarını
değerlendirmek.
h) Tüketici Güvenliği Laboratuvarlan faaliyetlerine dair izleme ve değerlendirme
çalışmalarını yapmak, veri tabam oluşturmak, rapor haline getirmek.
i) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri
düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlamak.
j) Bakanlıkça ve Kurum Başkanlığınca belirlenen tip ve çeşitte serum, antiserum,
antijen, aşı ve benzeri biyolojik maddelerin hazırlanması ve üretilmesi faaliyetlerini
yürütmek.
k) Biyolojik ürün testlerinde ve serum üretiminde kullanılacak deney hayvanlarını
üretmek.
1) Yeni aşı ve serumlar geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması hususlannda
laboratuvar, danışmanlık ve referans hizmetlerini yürütmek, yilrütülmesini sağlamak.
m) Görev alanları ile ilgili analiz/üretim metotlarnun geliştirilmesi,
standardizasyommun sağlanması için araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütmek
n) ilgili ulusal ve uluslararası yönetmelik ve yasal düzenlemelerde yer alan kriterleri
sağlayacak şekilde ve hizmet alıcıların gereksinim duydukları parametrelere yönelik kalite ve
akreditasyon sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine dair çalışmaları yürütmek,
laboratuvarlarda uygulanan kalite kontrol/kalite güvence programlarının etkenliğini kontrol
etmek ve izlemek.
o) Kendisine bağlı olan kalite sistem standartları akreditasyonu kapsamındaki
laboratuvarlann teknik yönetim görevini yerine getirmek,
p) Uygun çalışma yöntemlerinin ve donammlann kullanılmasını sağlamak, cihazIann
bakım ve kalibrasyonlannın yapılmasını sağlamak,
r) Görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine
getirmek.
MADDE 5- (1) Aynı Yönergenin eki EK-1 Teşkilat Şemasında yer alan "KRONIK
HASTALIICLAR, YAŞLI SAĞLIĞI VE ÜZORLÜLER DB" ibaresi "KR NİK
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 78e7d5d8-cfcc-486b-9762-95d8765523c9 kodu ile erişebilirsiniz.
HASTALIKLAR, YAŞLI SAĞLIĞI VE ENGELLILER DB" olarak; EK-4'tin beşinci
fikrasuun başlığında yer alan "KRONIK HASTALIKLAR, YAŞLI SAĞLIĞI VE
ĞZORLÜLER DAIRE BAŞICANLIĞI" ibaresi ise "KRONIK HASTALIKLAR, YAŞLI
SAĞLIĞI VE ENGELLILER DAIRE BAŞKANLIĞI" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6- (1) Bu Ydnerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu Ydnerge htikümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 78e7d5d8-cfcc-486b-9762-95d8765523c9 kodu ile erişebilirsiniz.

Benzer belgeler

ÿþD A 0 REBA ^ KANLIKLARIY Ö NERGES 0

ÿþD A 0 REBA ^ KANLIKLARIY Ö NERGES 0 h) Görev alanı ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirmek. i) Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri dtizenlemek ve düzenlenen ulusal ve ulusl...

Detaylı