okumak için tıklayınız.

Transkript

okumak için tıklayınız.
Geç Kaymakamý kap bilgisayarý
Ygs öncesi Kaymakam Kadir
Güntepe’den öðrencilere teþvik.
Sayfa 5
Þampiyon
Saðlýk
Baþkan Umre
yolcusu
1770 adet ceviz
fidaný daðýtýldý
SPOR14
GÜNCEL2
GÜNCEL3
Amasya Milletvekili
Ramis Topal'dan
Ýfagat teyzeye
yardým eli
18 MART 2013 PAZARTESÝ
Haberin Özü
Yý: 1
Sayý: 8
GÜNCEL3
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü uyardý
‘Þap aþýsý çok önemli’
H
amamözü Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden yapýlan açýklamada þap aþýsý yapýlmayan sýðýr türü hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþlarýnýn
yapýlmayacaðýný söyledi. Bu suretle hayvan sahiplerinin hayvanlarýna mutlaka þap aþýsý yaptýrmalarýný istenildi.
Yapýlan açýklamada, "Þap Hastalýðý; sýðýr, manda, koyun, keçi,
domuz ve çift týrnaklý vahþi hayvanlarda görülen, bulaþýcý ve çok
hýzlý yayýlan bir hastalýktýr. Yüzde yüz bulaþýcý olmasý nedeniyle
þap hastalýðý geniþ hayvan kitlelerini etkiler. Aðýr vakalarda týrnak
düþmesi, buzaðý ve kuzularda ölüm görülür. Hastalýk, süt, et ve iþ
verimini düþürerek büyük ekonomik kayýplara yol açar. Þap, aþý
ile engellenebilir bir hastalýktýr. En etkili mücadele yöntemi hastalýk görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanlarý aþýlatmaktýr"
denildi.
Hamamözü Halkýndan
kan baðýþýna büyük ilgi
1
0.03.2013 pazar günü ilçemize gelen Kýzýlay'ýn kan baðýþ
otobüsü büyük ilgi gördü.Ýlçemize 5 kiþilik bir ekiple gelen
Kýzýlay çalýþanlarý Hamamözü Ýlçesinde insanlarýn giderek
bilinçlendiklerini her geldiklerinde daha fazla gönüllü kan baðýþçýsýnýn kendilerine müracaat ettiðini söylediler.Ekibin Sorumlu
Doktoru Nurettin Erol Uyar baðýþçýlarýn içleri rahat olsun alýnan
kanlarýn bir damlasý bile boþa gitmiyor.Bir ünite kan ayrýþtýrýlýyor
ve tam üç hastaya can oluyor.'dedi.Kan vermenin kiþininsaðlýðý
açýsýndan da oldukça yararlý olduðunu ifade eden Dr.Uyar Hamamözü halkýna ilgileri için teþekkür ediyorum dedi. SAYFA 9
Çayköy’de þap çýktý, Ýlçemiz karantinaya alýndý
Hamamözü ilçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mahmut
Selçuk yaptýðý açýklamada “Çayköyde þap çýktý. Hayvan saðlýðýný tehdit eden bu unsuru ortadan kaldýrmak için gerekli tedbirleri aldýk. Ýlçemizde çoðu çiftçimiz hayvancýlýkla geçimini temin ediyor. Þap hastalýðýn hayvan saðlýðýný olumsuz etkilediðini
ve çiftçilerimizi zarara uðrattýðýný biliyoruz. Bu nedenle hastalýðýn bir an önce ortadan kalkmasý için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz, geçtiðimiz günlerde yaptýgýmýz kontollerde bir iþletmede 2 tane genç buzaðý öldü, ölenlerden birinin kadavrasý incelemek üzere Samsun’a gönderildi”dedi SAYFA 8
Dolu dolu Hamamözü
0
1.03.2013 Pazartesi gecesi
ilçemize bilye
büyüklüðünde dolu
yaðdý.
Atatürk Ýlkokulu'nda
Tatbikat Heyecaný
Ö
SAYFA 16
Basýnýn gücü
Güncel
ir önceki sayýmýzda Arkutbey Mahallesi Stadyum
Caddesinde ýþýklandýrma için direklerin dikildiðini ancak
lambalarýnýn olmadýðýný yazmýþtýk.
SAYFA 16
üketici Hakem heyeti Raportörü Eraslan Polat yaptýðý açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili þikâyetlerini Kaymakamlýðýmýz Tüketici Sorunlarý
Hakem Heyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler,
Hakem Heyeti olarak gerekli incelemeleri
yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün
deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri
verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim
2012 yýlýnda heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici lehine karar verilmiþtir.
leri tüm güzelliði ile devam ediyor.
Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV yaptýðý açýklamada: Kur'an okunan yerin huzur içinde olacaðýný belirterek, Amacýmýzýn Kur'an- Kerimin
herkes tarafýndan öðrenilip,her evde okunmasý olduðunu söyledi. SAYFA 7
4 Þampiyonun mezarý onarýldý
H
amamözü kabristanlýðýnda bulunan Dünya ve Olimpiyat Þampiyonu güreþçimiz
Hamit
Kaplan'ýn mezarý belediye
ekipleri tarafýndan onarýldý.Burada yapýlan çalýþmalar
ile ilgili bilgiler veren Hamamözü Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek: "1976 yýlýnda
elim bir kaza sonucu hayatýný kaybeden Hamit Kaplan'ýn
mezarýnda yýpranmalar olduðunu gördük"dedi.
3 “Gençlik ve Terörizm”
Güncel
K
ur'an-ý Kerim okumasýný bilmeyen
halkýmýzýn bu ihtiyaçlarýný karþýlamak
için. Ýlçe Müftülüðümüzün baþlattýðý
Kur'an Seferberliði kampanyasý çerçevesinde, Akþam Ýle Yatsý namazlarý arasýnda Merkez Kur'an Kursumuzda yapýlan Kur'an Ders-
3 Kapýdan þatýþlara dikkat!
T
B
Akþamlarý Kur'an dersleri tüm
hýzýyla devam ediyor
Güncel
ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat
heyecaný yaþandý. Ayný gün
hem Deprem Tatbikatý,
hem de Ýkâz ve Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.Ýlk
tatbikat olan Ýkaz ve Alârm
tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden
belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere
Okul Müdürü Duran KURT
tatbikatýn amacý ile ilgili
bilgi verdi. SAYFA 5
A
masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele
Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise öðrencilerine Amasya Terörle Mücadele
Þube Müdürü Tuncer Kocabay
tarafýndan "Gençlik ve Terörizm" konulu konferans verildi. Halk Eðitim Merkezi
konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör örgütlerinin planlarý ve
eleman kazanma yöntemleri
anlatýldý.
GÜNCEL
Murat ÇAKMAK
Polis Memuru
HAYATIMIZIN VAZGEÇÝLMESÝ ÇAY
Ç
aysýz bir dünya nasýl olurdu acaba, diye düþüneniniz oldu mu hiç?
Bir gün çaysýz bir dünyada yaþam
düþündüm, sabah kahvaltýsýný mümkün
deðil çaysýz yapamam. Yatýlý okuduðum
okullarda sabah çýkan çorbaya sadece tebessümle bakar çay olmadan asla derdim.
Çalýþmýþ olduðum iþyerlerinde verilen
çay molalarýný iple çekerdim, sýcacýk
demli bir çay ile birlikte içeceðim bir nefes sigara beni mutlu ederdi. Çay molalarýný özlerdim, otobüs yolculuklarýnda muavinin gelip "ne alýrsýnýz?" diye sorduðunda tereddütsüz ''çay'' diye haykýrmak isterdim, ya otobüs mola verdiðin de, hemen koþarak cafeye oturur otobüs kalkana kadar içebileceðim kadar çay içer keyfini çýkarýrdým. Okul yýllarýmda teneffüslerde çay içebilmek için çok defa derse
geç kaldýðýmý, öðretmenlerimin hýþmýna
uðradýðýmý bilirim. Yapýlan aile ziyaretlerinde çay ile yapýlan sohbetlere doyum
olmazdý, acaba ben mi çayý çok seviyordum, yoksa çay insanlar için bir vazgeçilmez miydi? Çevremdeki gözlemlerim, çayýn insanlar için bir vazgeçilmez olduðunu bana öðretmeye yetmiþti...
Peki çayýn nasýl keþfedildiðini hiç bileniniz var mý? Bilmeyenlere hemen kýsa
þekilde anlatayým. Çay milattan önce
2737 yýlýnda büyük Çin imparatoru Shen
Nung tarafýndan tesadüfen de olsa keþfedilmiþ. Shen Nung bir gün bahçede aðzý
açýk bir kapta su kaynatýrken, çalýlýklardan bir kaç yaprak kaynayan suyun içine
düþmüþ. Nung yapraklarý suyun içinden
toplayamadan yapraklar suda kaynamaya, hoþ bir koku etrafa yayýlmaya baþlamýþ. Ýmparator merak edip suyun tadýna
bakýnca çay keþfedilmiþ olmuþ. Ýmparatorun kendi keþfi hakkýndaki düþüncesi çayýn susuzluðu bastýrdýðý, harareti giderdiði ve uykuya olan isteði azalttýðý þeklindeymiþ. Shen Nung, çay severler olarak
bu buluþundan ötürü seni seviyoruz.
Çay bugün dünyada sudan sonra en
çok içilen içecektir, baþlangýçta da ilaç
muamelesi görmüþ. Halbuki o yýllarda
çay Orta Asya'da o kadar deðerliydi ki çay
balyalarý ticarette para yerine geçebiliyordu. Çayýn Avrupa'ya geldiði ilk yýllarda
tüccarlar satýþýný ateþ düþürücü, mide aðrýsý giderici, romatizmayý önleyici bir
ilaçmýþ gibi yaparlarken, doktorlar biraz
daha ileri giderek çaydan yapýlan iksirin
tüm hastalýklara karþý direnç kazandýrdýðýný ve yaþlanmayý geciktirdiðini ileri sürüyorlardý.
Ýngiltere'de çay içmek alýþkanlýk haline
gelince kadýn dergileri, ev kadýnlarýnýn
çay yüzünden ev iþlerine soðuk bakmaya
baþladýklarýný, ekonomistler ise çalýþmaya harcanacak zamanýn çay içmekle tüketildiðini bile ileri sürmüþler. Hiç bir þey
çayýn dünyanýn en favori içeceði olmasýný
önleyememiþ. Miktar tam olarak bilinemiyor ama dünyada senede 2 milyon ton
civarýnda çay tüketildiði tahmin ediliyor.
Çay tadýnda güzel ve demli sohbetler
diliyorum.
Lodos evin çatýsýný uçurdu
18 MART 2013 PAZARTESÝ
2
Hamit Kaplan Ortaokulu öðrencileri tiyatro oyunlarýyla duygusal anlar yaþattý
12 Mart Ýstiklal Marþý’nýn kabulü ve
Mehmet Akif Ersoy
M
ehmet Akif ERSOY ve Ýstiklal
Marþý'nýn milli marþ olarak kabul ediliþinin 92.yýl dönümü ve
Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde
düzenlenen programla anýldý.Kaymakam
Kadir Güntepe, Daire Amirleri ve öðretmenler katýmýyla gerçekleþen programda Hamit Kaplan Orta Okulu öðrencileri
tarafýndan hazýrlanan Ýstiklal Marþý'nýn
ruhuyla ilgili oratoryo gösterisi sunuldu.
Ardýndan Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif
ERSOY'u anlatan belgesel sunumu yapýldý. Günün anlam ve önemini belirten þiirlerin okunmasýnýn ardýndan Ýlkokullar
ve anasýnýflarý arasýnda Ýstiklal Marþý'ný
ezbere güzel okuma yarýþmasý yapýldý.
Ýlçemizde düzenlenen resim, þiir ve
kompozisyon yarýþmalarý ile Ýstiklal Marþý'ný ezbere güzel okuma yarýþmasýnda
dereceye giren öðrencilere ödülleri
Kaymakam Kadir Güntepe Garnizon Komutaný Birol Baþtürk ve Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek tarafýndan verildi.
Dereceye giren öðrenciler;
Resim dalýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Ziþan CANDEMÝR
Þiir dalýnda birinci olan Hamit Kaplan
Ortaokulu öðrencisi Esra YILDIZ
Kompozisyon dalýnda birinci olan Adil
Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi
Enes DESTEBAÞ
Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda birinci olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Aleyna Þahin
Resim dalýnda ikinci olan Sarayözü Ýlkokulu öðrencisi Ceren ALTUNAY
Þiir dalýnda ikinci olan Hamit Kaplan
Ortaokulu öðrencisi Özlem ARSLAN
Kompozisyon dalýnda ikinci olan Adil
Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi
Þeyda ÞAHÝN
Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda ikinci olan Alan Ýlkokulu öðrencisi
Serkan Akkuþ
Resim dalýnda üçüncü olan Atatürk Ýlkokulu öðrencisi Sedef Sabine BALCI
Þiir dalýnda üçüncü olan Hamit Kaplan
Ortaokulu öðrencisi Fatih ARSLAN
Kompozisyon dalýnda üçüncü olan Adil
Candemir Çok Programlý Lisesi öðrencisi
Emre ÇELÝK
Ýstiklal Marþýný güzel okuma yarýþmasýnda üçüncü olan GÖL Ýlkokulu öðrencisi Ýsa Çelik
Belediye Baþkaný umreye gitti
B
elediye Baþkaný Mehmet CANIBEK ve Eþi
Berrin CANIBEK ile birlikte 13.03.2013 tarihinde ümreye gitmek için ilçemizden
ayrýldý.
Belediye Baþkaný, öðle namazýnda sonra dua edilerek ümreye uðurlandý.Uðurlama törenine KaymakammKadir GÜNTEPE, Ak parti ilçe baþkaný Mehmet ARSLAN, Belediye Baþkan
vekilimiz
Abdullah
ARSLAN,Çevre ilçe ve kasaba belediye Baþkanlarýmýz ve ilçemiz
halký katýldý.
Belediye Baþkanýmýz Ümrede
yaklaþýk 14 gün kalacak.Bu süre zarfýnda Belediye Baþkanlýðýna Ak parti Encüme Abdullah
ARSLAN vekalet edecek..
8383 MEB Mobil Servisi
Hizmete Girdi
M
illi Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni
hayata geçirdi.Hamamözü Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada :"Milli
Eðitim Bakanlýðý, ''8383 Mobil Bilgi Servisi''ni hayata geçirdi. Servisle resmi ve özel okullardaki öðrencilerin eokul sistemine girilen devamsýzlýk, sýnav tarihleri, sýnav
sonuçlarý, karne notlarý, diploma notu, nakil ve okul kaydýyla ilgili veriler, kýsa süre içinde mesajla velilere bildirilecek."denildi.
8383 Mobil servisten yararlanmak için aþaðýda verilen
bilgileri inceleyiniz.Haber: Ayhan DUMAN
Ýlçemizde Eðitim Derneði kuruldu
E
ðitim kalitesinin artýrýlmasýna katký saðlamak
amacýyla HAMAMÖZÜ EÐÝTÝM KALÝTESÝNÝ ARTIRMA DERNEÐÝ kuruldu.Dernek tüzüðü Ýl Dernekler
Müdürlüðünce onaylanýrken dernek geçici yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu:
Kadir GÜNTEPE (Kaymakam)
Ercan GÜLTEKÝN( Ýlçe Milli Eðitim Müdürü)
Duran KURT (Atatürk Ýlkokulu Müdürü)
Cem ÞANALIR(Adil Candemir ÇPL Muhasebe Öðretme-
Halý Saha Ýçin Ýmar
Deðiþikliði Yapýldý
H
amamözü’ne yapýlmasý planlanan
Halý Sahanýn yeri belli oldu.Belediye Meclisinin Mart ayý olaðan
toplantýsýnda Halý Sahanýn spor salonu ile
futbol sahasý arasýna yapýlmasý için imar
deðiþikliðine gidldi.Alýnan kararla Futbol
sahasý Kuþtepe 'ye doðru çekilirken halý
saha salon ve saha arasýna yapýlacak.Haber: Ayhan DUMAN
Yeni Doðan
Bebekler
ni)
Ayhan DUMAN(Sarayözü Ýlkokulu Öðretmeni)
Ender AYRIK (Hamit Kaplan Ortaokulu Müdürü)
Yakup DURSUN(Adil Candemir ÇPL Müdür V.)
Geçici yönetim kurulu 6 ay süre zarfýnda yapýlacak
Genel Kurula kadar faaliyetini sürdürecek.
Haber: Ayhan DUMAN
SYDV'den Eðitimi Yardýmý
H
amamözü Kaymakamlýðý tarafýndan ilçe sýnýrlarý içerisindeki mahalle
ve köylerde eðitim gören
ihtiyaç sahibi öðrenci ve
ailelerine yönelik eðitim
yardýmý yapýldý.Haber:
Ayhan DUMAN
HAMAMÖZÜ HABER
Ýki Haftada Bir Çýkar
Yýl :1 Sayý :8
18.03.2013
************
SAHÝBÝ
Hamamözü Köylere Hizmet Götürme
Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi
Birlik Baþkaný Hamamözü Kaymakamý:
Kadir GÜNTEPE
Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni:
Muammer ÞAHÝN
Sanat Yönetmeni: Ayhan DUMAN
***** *******
Ýletiþim Kanallarý
Yönetim Yeri: Hükümet Konaðý Kat : 2
Hamamözü
Tel: 7876556 - 7876116
Fax: 7876556 Posta Kodu: 05702
Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý
Hamamözü Þb.25135167-5001
***** ******
Dizgi Tasarým:
Halil Ýbrahim KARTAL
1
5.03.2013 Cuma günü lodos Ýlçemizde etkili oldu,
kopan elektrik telleri nedeniyle bazý mahallelerde ve köylerde elektrik kesintisi yaþandý.Özellikle sabah etkisini gösteren lodos Ýsmail Dündar’a ait evin
çatýsýný uçurdu.Maddi hasarýn meydana geldiði olayda
ölen yada yaralanan olmadý.
Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Müdürlüðü personeli Göksel Yener’in
Semiha adýnda kýz çoçuðu dünyaya gelmiþtir.Semiha kýzýmýza ve
ailesine saðlýklý,mutlu bir ömür
diliyoruz...
***** ******
Baský: Gümüþ Basýn Yayýn
www.hamamozu.gov.tr
facebook.com/HamamozuHaber
Matbacýlýk-Promasyon
Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad.
No: 27/22 ÇORUM
18 MART 2013 PAZARTESÝ
twitter.com/hamamozu_gov
Hazýrlandýðý Yer: Çorum Gazetesi Tesisleri
GÜNCEL
18 MART 2013 PAZARTESÝ
3
Montofon ýrký gebe düve ihalesi yapýldý
24 adet Montofon Irký Gebe düve
daðýtýmý yapýlacak
H
amamözü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
tarafýndan süt sýðýrcýlýðý projesi kapsamýnda , ihtiyaç sahibi 12
aileye
daðýtýlmak
üzere 24 adet Montofon Irký Gebe düve alýmý açýk ihale
usulü ile 06 Mart
2013 saat 10.00'da
ihale yapýldý.Ýhaleye
firma katýldý en iyi teklifi veren Gülsar Limited
Þirketi ihaleyi kazandý.Kaymakam Kadir Güntepe konu ile ilgili yaptýgý açýklamada "Bu proje
ile amacýmýz, insanlarýmýzýn sürekli bir gelir elde
edebilecekleri bir iþ
sahibi olmalarýný saðlamak ve bu vatandaþlarýmýzýn kimseye
Muhtaç olmadan daha
kaliteli bir yaþam sürdürmelerini temin etmektir".dedi.
Haber.H.Ýbrahim Kartal
Belediye Baþkaný Canýbek;
“Emniyet kemerinin hayat
kurtarmadaki rolü büyük”
Amasya Milletvekili Ramis Topal'dan Ýfagat A
masya Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün "Amasya emniyet kemeri kullanýmda Türkiye'ye
öncülük ediyor" sloganýyla baþlatmýþ olduðu "emniyet kemeriyle hayata baðlanýn" isimli projesine Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek
"Halkýmýza her alanda olduðu gibi
teyzeye yardým eli
B
elediye
Baþkaný
Mehmet
Canýbek
vatandaþlarýn sorunlarýný yerinde inceleyerek çözmeye çalýþýyor.Hamit kaplan mahallesinde
ikametgah eden Ýfagat Canýbek engelli olduðu için
yürümekte ve gezmekte
sorun yaþýyordu.Baþkan Canýbek Ýlçemizi ziyaret eden
CHP Amasya Milletvekilimize engelli arabasý almasýný
istedi.Milletvekilimiz Ramis TOPAL belediye baþka-
nýmýzýn bu isteðini en kýsa
sürede yerine getirerek 25
þubat 2013 tarihinde Belediye Baþkanýmýza, özürlü
teyzemize verilmesi için
özürlü arabasýný gönderdi.Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek, CHP Ýlçe baþkaný Zeynel Suiçmez ile
birlikte engelli arabasýný
teslim ettiler.Hamamözü
Haber olarak CHP Amasya
milletvekilimiz Ramis Topal'a teþekkür ederiz.
Haber.H.Ýbrahim Kartal
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Ceviz Fidaný Daðýttý
G
ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü
tarafýndan
çiftçilere %50 Hibe destekli ceviz fidaný daðýtýmý
yapýldý.
Amasya özel idare müdürlüðü ve Ýl gýda tarým ve
Hayvancýlýk müdürlüðünün "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" kapsamýnda
Hamamözülü çiftçilere
%50 devlet destekli olmak
24 çiftçiye üzere toplam
bin 770 adet ceviz fidaný
daðýtýldý.
Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mahmut
Selçuk yaptýðý açýklamada;
"Meyveciliði Geliþtirme
Projesi" kapsamýnda daðý-
týmý yapýlan ceviz fidanlarýnda ilçemizin iklimine
uygun ve yüksek verimli
çeþitler olan Þebin ve Bileçik cinsleri tercih edilmiþtir. Fidan daðýtýmý yapýlmadan önce teknik elemanlarýmýzca tüm bahçelere tek tek gidilerek yer
seçimi yapýlmýþ, arazisi
uygun çiftçilerimiz arasýndan 24 çiftçimize toplam bin 770 adet ceviz fidaný daðýtýmý yapýlmýþtýr.
Ayrýca fidan daðýtýmý esnasýnda çiftçilerimize fidanlarýn nasýl dikilmesi
gerektiði anlatýlarak, bilinçli bir yetiþtiricilik yapýlmasý için gereken ilk
adýmlar anlatýlmýþtýr" dedi.Haber.H.Ýbrahim Kartal
A
Hakem Heyeti Raportörü Eraslan Polat:
Kapýdan yapýlan satýþlara dikkat!
K
2
013 yýlý 1.Dönem ilçe idare þube baþkanlarý toplantýsý Kaymakam
Kadir Güntepe Baþkanlýðýnda Jandarma Komutaný, Yazý Ýþleri Müdür
Vekili, Milli Eðitim Müdürü, Saðlýk Grup Baþkaný, Mal Müdürü, Müftü,
Tarým Gýda ve Hayvancýlýk Müdürü, Özel Ýdare Müdürü ve Tapu Sicil Müdür
Vekili'nin katýlýmýyla yapýldý.Toplantýda ilçemizde ki kamu kurumlarýnýn sorunlarý konuþuldu.Ayrýca Ýlçemizde görev yapan personelin en kýsa ve seri
þekilde vatandaþlara hizmet saðlanmasýný ve ilçemizdeki kamu personelinin memur ciddiyetine uygun davranmasýnýn önemi bir kez daha vurgulandý.Haber:H.Ýbrahim Kartal
2
rak eðitim yuvalarýndaki
gençleri kendi amaçlarý
doðrultusunda insan kaynaðý olarak kullanmaya çalýþtýklarýný vurgulayarak,
"Bu nedenle terör örgütlerinin elaman kazanmaya yönelik çalýþmalarýna karþý dikkatli olmanýzda yarar
var"
diye
konuþtu.Haber.H.Ýbrahim Kartal
aymakamlýk Tüketici Sorunlarý Hakem
Heyeti Baþkanlýðý vatandaþlarýmýzýn
þikâyetleri deðerlendirmek amacýyla
Kaymakamlýk toplantý salonunda Kaymakam Kadir Güntepe Baþkanlýðýndan toplandý. Raportör
Eraslan Polat toplantýyla ilgili olarak yaptýðý
açýklamada vatandaþlarýn aldýklarý ürünle ilgili
þikâyetlerini Kaymakamlýðýmýz Tüketici
Sorunlarý Hakem Heyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, Hakem Heyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para ia-
Ýlçe Ýdare Þube Baþkanlarý
toplantýsý gerçekleþtirildi
Evi kirada olan ev sahipleri dikkat!
Öðrencilere “Gençlik ve Terörizm” konulu konferans verildi
masya Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan, Ýlçemizde lise
öðrencilerine "Gençlik ve Terörizm"
konulu konferans verildi.
Halk Eðitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansta, terör
örgütlerinin planlarý ve eleman kazanma yöntemleri anlatýldý.
Amasya Terörle Mücadele Þube Müdürü Tuncer Kocabay, terör örgütlerinin, iç ve dýþ kaynaklardan destek ala-
trafikte de örnek olmalýyýz, emniyet kemerimizi mutlaka takmalýyýz, emniyet kemerinin hayat kurtarmada ki rolü büyük ayrýca trafik
terörüne her zaman dikkat çekmek
gerekiyor çünkü insanlar kolay yetiþmiyor" sözleri ile destek verdi.Haber:H.Ýbrahim Kartal
desi, ürün deðiþimi, kredi kartlarýnda yýllýk ücretin geri verilmesi gibi yaptýrýmlarý uygulanmasýna karar veriyoruz. Nitekim 2012 yýlýnda
heyetimize yapýlan 18 baþvurunda 16'si tüketici
lehine karar verilmiþtir. Raportör Polat ayrýca
kapýdan yapýlan satýþlarda dikkat edilmesi gerektiðini, bu tür satýþlarda alýnan senet, fatura
ve fiþ gibi belgelerin alýnýp saklanmasýnýn, tüketicinin herhangi maðduriyeti durumda ibraz
edilmesinin çok önemli olduðunu ve alýnan senetlerin kapalý senet olmasýný, internetten yapýlan alýþveriþlerde uygulanan mesafeli satýþ
sözleþmesinin dikkatlice okunmasýnýn gerektiðini belirtti.Haber.H.Ýbrahim Kartal
012 yýlýndan elde
edilen kira gelirleri vergiden istisna
olacak tutar 3.000,00 TL
olarak belirlenmiþtir.Bu
tutar kira bedelinden düþüldükten sonraki meblað
üzerinden vergi ödenecektir.Örneðin
aylýk
500,00 lira kira geliri olan
6.000,00 liralýk yýllýk kazancýn 3.000,00 liralýk
kýsmý için vergi ödeyecekKirada olan gayrimenkulünüz varsa
tir. Kira beyannamelerini Mart ayýnýn 25'ine kadar bir kira gelirlevatandaþýn yerine Gelir ri beyannamesi doldurmanýz gerekiyor.
Ýdaresi Baþkanlýðý otomatik olarak dolduracaktýr.
Bankacýlýk sisteminden bilgileri ri para cezasý alacak.Gayrimenkul
alan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ev sa- niteliðinde olan mal ve haklardan
hiplerine vergilerini ödemeleri elde edilen bu gelirler için beyaniçin mektup gönderecek.Mükellef name verilmemesi veya gelirin düidarenin internet sitesine girdiðin- þük gösterilerek istisna tutarýnýn
de veya vergi dairesine gittiðinde altýnda kalmasýnýn önüne geçilmene kadar vergi ödeyeceðini göre- si hedefleniyor.
Beyanda bulunmayanlar banka
cek sistemde herhangi bir yanlýþlýk
yoksa taraflar karþýlýklý onay vere- veya tapudan alýnan bilgilerle tespit
edilerek istisnadan yararlancektir.
Beyanname vermeyen veya ek- mamalarýnýn yanýsýra cezai yaptýsik bildirenler hem istisna tutarýn- rýmla da karþý karþýya kalacaklardan yararlanmayacak hem de ida- dýr. Haber:H.Ýbrahim Kartal
Kardeþ aðabeyliðini gösterdi...
Belediyemizin araç parký
güçleniyor
B
elediyemize, Merzifon Belediyesiyle kardeþ belediye olmanýn avantajlarýný kullanarak
halkýmýza daha iyi hizmet verebilmesi için çift kabinli aracý belediyemize kazandýrýldý. Konu hakkýnda
açýklama yapan Belediye Baþkaný
Mehmet Canýbek;“Ýþimiz hizmet etmek, bunun için her türlü fýrsatý deðerlendiriyor, tüm imkanlarý zorluyoruz.Ýlçemize hayýrlý olsun”.dedi Haber:H.Ýbrahim Kartal
GÜNCEL
18 MART 2013 PAZARTESÝ
Dede Köy yolunda çalýþmalar
devam ediyor
K
aymakam Kadir Güntepe Ýl
Özel Ýdaresi Yol Þube Müdürü
Yýlmaz Karanfil ve beraberindeki bir heyetle Dede Köy yayla
yolu çalýþmalarýný yerinde denetledi. Kaymakam Güntepe yaptýðý
açýklamada "Ýl Özel Ýdaremiz ve Orman Bölge Müdürlüðümüz ortak çalýþmalarýyla Hamamözü için çok büyük bir öneme sahip Dede Köy yayla yolu 3 hafta içinde hizmete açýlacak, yapýlacak yol yayla yolu hari-
cinde su getirmek ve ayný zamanda
olasý orman
yangýnlarý
içinde kullanýlacaktýr.Bundan dolayý çok önemli bir hizmettir"dedi.Kaymakam Kadir Güntepe son
olarak: "eski yolun yaklaþýk 13 km
uzunlukta olduðunu ancak þuan ya-
4
Minibüs sürücülerine
seminer verildi
pýlan yol ile bu mesafeyi kýsaltarak
3 km'ye indireceklerini bununda vatandaþlarý önemli ölçüde rahatlatacaklarýný vurguladý".
E
mniyet Amirliði
Trafik Denetleme Büro Amirliðinde görevli Polis Memuru Recep UYGUR tarafýndan
08.03.2013 günü Hamamözü 26.no'lu Minibüscüler ve Motorlu Taþýyýcýlar kooperatifi üyelerine
yönelik yolcu bekleme salonlarýnda Amasya Ýl Em-
niyet Müdürlüðünün baþlatmýþ olduðu "Emniyet
Kemeri Ýle Hayata Baðlanýn "Projesi kapsamýnda, Trafik kazasý sonrasý yaralanmalarýn ve ölümlerin en aza indirmek
için Emniyet Kemerinin
kaza anýndaki önemi, takýlmadýðýnda
yaþanacak
olumsuzluklarýn
önüne geçebilmenin emniyet kemeri ve diðer güvenlik donanýmlarýnýn kullanýmýnýn
yaygýnlaþmasý sayesinde gerçekleþeceði; Kiþisel olarak aldatýcý bir özgürlük duygusu için
hayatýn ziyan edilmesi
yada kaybedilmesinin kabul edilemeyeceði, hastanede yatmak veya ömür
boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmanýn bu
basit özgürlük duygusuyla karþýlaþtýrýlamayacaðýnýn anlatýldýðý. Seminerde 26 Nolu kooperatif
üyeleri projeye destek verdiklerini ifade ettiler.
Þampiyon Güreþcimizin mezarý
onarýldý
H
amamözü kabristanlýðýnda bulunan
Dünya ve Olimpiyat
Þampiyonu güreþçimiz Hamit Kaplan'ýn mezarý belediye ekipleri tarafýndan
onarýldý.Burada yapýlan çalýþmalar ile ilgili bilgiler
veren Hamamözü Belediye
Baþkaný Mehmet Canýbek:
"1976 yýlýnda elim bir kaza
sonucu hayatýný kaybeden
Hamit Kaplan'ýn mezarýnda
yýpranmalar olduðunu gördük.. Buna baðlý olarak belediyemiz ekiplerince
þampiyon güreþçimizin mezarýnda bir takým iyileþtirme, bakým ve onarým çalýþmasý yaptýk. Bu
kapsamda Mevcut mermerleri yenileyerek mezarýn alt zeminini güçlendirdik." dedi.
Haber: Ayhan DUMAN
Meteoroloji yerinde ölçüm için adým attý
M
eteroloji 10.Bölge
Müdür Yardýmcýsý
Mehmet
Ýmrenk,
Þube Müdürü Erol Çakmak,
Amasya Meteoroloji Müdürü
Ramazan Baykuþ ve Merzifon Havaalaný Meteroloji
Müdürü M.Naci Kýnacý ilçemize ziyaret gerçekleþtirerek otomatik meteroloji
gözlem istasyonu yer tespiti
için çalýþmalarda bulundular. Konu hakkýnda açýklama
yapan Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýmrenk "bu istasyonun kurulmasýyla birlikte meteorolojik parametrelerin yerinde ölçülüp daha
doðru tahmin ve iklim verisi
elde edileceðini" belirtti.Haber:H.Ýbrahim KARTAL
Kafkas Derneði Üyeleri kan baðýþýnda bulundu
H
amamözü Kafkas Derneði ,Orta Karadeniz Bölgesi Kýzýlay Kan Merkezi tarafýndan yürütülen kan baðýþý
kampanyasýna destek verdi. Derneðin yönetim kurulu ve gönüllüleri ilçemize gelen kan baðýþý otobüsünde kan baðýþý yaptýlar. Dernek üyeleri, kan vermenin insan saðlýðýna faydasýna dikkat Çekerek, "Kan
baðýþýnýn tek kaynaðý insanýmýzdýr.Kan sýkýntýsýný gidermek için bu kaynaðý iyi kullanmak gerekiyor." dedi.
Cami inþaatý tam gaz sürüyor
Y
apýmý devam eden Hamit Kaplan Camii Ýnþaatý tam gaz sürüyor..Havalarýn ýsýnmasý ile
kubbelerin sývanmasý ve sac monte iþlemlerine baþlandý.Caminin iç çinisinin yapým iþi için görüþ-
melere baþlanýrken cami derneði üyelerinin gelecek
hafta çini yapým iþini görüþmek üzere Kütahya'ya gideceði ,ayrýca cami inþaatý için Amasya genelinde
yardým toplanacaðý belirtildi.Haber: Ayhan DUMAN
Kadýna Þiddete Hayýr
H
alk Eðitim Merkezi koordinesinde her ay düzenlenen seminerlerden ikincisi Kadýnlar Günü
münasebetiyle 8 Mart Günü
yapýldý. 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü'nde Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nca"Kadýna Þiddet" konulu seminer düzenlendi. Katýlýmcýlara Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan hazýrlanan sunu izletildi. Seminer sonunda "Kadýna Þiddet Suçtur"
temalý afiþ ve broþürler daðýtýldý.
Pegasus Havayollarý Merzifon-Ýstanbul
uçak sefer saatleri belli oldu
G
eçtiðimiz sayýda Pegasus Havayollarý'nýn Merzifon-Ýstanbul(Sabiha Gökçen Havalimaný) seferlerinin baþlayacaðýný duyurmuþtuk.Haberin ardýndan geçtiðimiz günlerde
Pegasus Havayollarý , Merzifon-Ýstanbul Uçak seferlerinin uçuþ ve kalkýþ saatleri
açýklandý.Haber:Ayhan DUMAN
EÐÝTÝM
18 MART 2013 PAZARTESÝ
5
Geç Kaymakamý kap bilgisayarý
K
aymakam Güntepe, ilçede
YGS'ye girecek öðrencileri teþvik etmek amacýyla ilginç bir
yönteme baþvurarak, sýnavda kendisini geçecek öðrencilere dizüstü ya da
tablet bilgisayar alacak.
Güntepe, 24 Mart'ta gerçekleþtirilecek YGS'ye kendisinin de gireceðini
belirterek, ''Sýnavda puan olarak beni
geçecek öðrenci arkadaþlarýma bilgisayar armaðan edeceðim. Amacýmýz,
öðrencilerimizi YGS sýnavýnda daha
baþarýlý olmalarý yönünde teþvik etmek'' dedi.Ýlçelerinde bu yýl ilk kez
YGS'ye girecek 31 öðrenci bulunduðunu bildiren Güntepe, kendisini geçmeleri halinde bu öðrencilerin tümüne bilgisayar hediye edeceðini kay-
OKUMA(MA)K
Ý
nsan hayatýnda önemli dönüm noktalarý vardýr. Öncelikle doðmak yani bu dünyaya gelmek ve yeni bir
yaþama baþlamak, yürümeye baþlayýp dünyayý daha detaylý keþfetmek ve yaþý geldiðinde de okula baþlamak. Bir iþe girip hayatýný kazanmak ve evlenip bir
yuva kurmak, kalbinde vatan millet sevgisi taþýyan
evlâtlar yetiþtirmek, hayatýnýn sonbaharýnda geriye
dönüp baktýðýnda huzurla dolabilmek ve dingin bir
ruh haliyle tebessüm edebilmek. Kýsaca kendini gerçekleþtirmiþ bir insan olarak hayatýný sonlandýrabilmek.
Özellikle insan hayatýnda önemli dönüm noktalarýndan biri olan okuma ve yazma üzerinde durmak istiyorum. Okuma ve yazma genel olarak tüm
hayatýmýzý etkiliyor aslýnda. Bir süreç ve ilk öðrendiðimizden beri bu süreci yaþýyoruz. Kimimiz çok derin
kimimiz çok sýð.
Hýzlý, etkili ve anlamlý okumak ve öðrendikleriyle yeni þeyler yazabilmek dilin önemli temel becerilerindendir. Çok okuyup, iyi yazan insanlarýn hayatlarýný daha kaliteli ve anlamlý yaþadýðýný söyleyebiliriz. Kýsacasý okuma ve yazma bizim için altýn bir
anahtar gibidir, her kapýyý açabileceðimiz.
Üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizde okuma, özellikle de yazma düzeyi çok yetersiz. Zaten okumayan
bir toplumun da yazma düzeyinin iyi olmasý beklenemez. Yazma derken her insanýn yazar olmasýný kastetmiyorum, böyle bir beklentim de yok. Ancak üniversite bitiren gençlerimiz bile iki satýr dilekçe yazamýyor, dertlerini anlatacak cümle kurmakta zorlanýyorlar. Bunda bizim eðitim sistemimizin etkileri çok
fazla. Sürekli test çözen bir beyin ve sadece doðru
þýkký görmeye odaklanmýþ bir çift göz doðal olarak
okumaz ve yazmaz. Test mantýðýyla yetiþtiðimiz için
ilk tarihî romanýn Namýk Kemal'in Cezmi'si olduðunu,
edebiyatýmýzda ilk kadýn romancýnýn Fatma Aliye olduðunu iyi biliriz ancak bu iki yazarýn bir tek kitabýnýn içeriði hakkýnda bilgimiz yoktur. Edebiyatýmýzda
ilk noktalama iþaretini Þinasi'nin "Þair Evlenmesi" adlý eserinde kullandýðýný adýmýz gibi biliriz ama "Þair
Evlenmesi" neyi konu edinir hiç fikrimiz yoktur. Ayrýca merak da etmeyiz. Eðitim sistemimiz insanýn en
önemli doðal özelliklerinden olan merak yeteneðini
de köreltmiþtir ve köreltmeye devam etmektedir.
Hâlbuki bir ülkenin eðitim sistemi bireyine sadece
okuma-yazmayý, problem çözme yeteneðini ve merak
duygusunu en iyi þekilde aþýlasa baþka bir þey kazandýrmasýna gerek yok kanýmca. Bu en temel ve en
önemli özellikler, bireye tüm hayatý boyunca yetecektir.
Bir insan ne kadar çok okursa o kadar çok yeni kelime de öðrenir. Kelime daðarcýðý zenginleþir.
Okuduðunu iyi anlar ve anlatýr. Ayrýca iyi okuyan insan iyi de yazar. Duygu ve düþüncelerini karþý tarafa
net anlatýr. Sözlü iletiþimi de etkili ve akýcýdýr. Özgüveni yüksektir. Hepimiz nihaî amacý özgüveni yüksek,
etkili iletiþim sahibi bireyler yetiþtirmektir. Bu da çok
okuyan ve öðrenen, öðrendiklerini aktarabilen bireylerle mümkün olabilir ancak. Çünkü bilgi güçtür.
E.Gibban okumayý hiçbir servetine deðiþmeyeceðini
söylüyorsa bir bildiði vardýr. Dinimizde de okumanýn,
öðrenmenin önemi çok büyüktür. Hatta bir ayette
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" denilmiþtir.
Ülkemizin okuma alýþkanlýðý istatistiklerine
hiç girmeyeceðim. Çünkü karþýmýza o zaman utanç
verici bir tablo çýkýyor. Pek tahsil görmemiþ insanlarý bir kenara býrakýrsak diploma almýþ birçok insanýn
da okumadýðýný görmekteyiz. Aslýnda çevremizde bir
sürü de diplomalý okumaz yazmaz insan var. Ülke
olarak okumadýðýmýzýn bir göstergesi de kahvehanelerin sayýsýdýr. Küçücük Hamamözü'nde bile on civarýnda kahvehane var. Gerçi bir zamanlarýn kýraathaneleri yani okuma yerleri bile zamanla daha farklý bir
anlama bürünüp kahvehane yani kahve evi anlamýný
almýþ. Geçenlerde okuduðum bir haberde Anadolu'nun bir köþesindeki bir kahvehane sahibi Salý ve
Cuma günlerini kahvehanesinde okuma günleri olarak
tertiplemiþ. Kitap okuyanlara da çayý ikram ediyor.
Bu iyi niyetli giriþimi kutlamak gerekir. Ancak benim
bazý tereddütlerim var açýkçasý. Umarým oraya gelen
insanlarýmýz çay okuyup kitap içmez. Yani kitabý ikinci plâna atýp da sýrf bedava çay içmek için bu iyi niyetli giriþimi suiistimal etmez.
Veliler olarak yaptýðýmýz en büyük hatalardan biri de bana göre hadi çocuðum odana git de dersini çalýþ, kitabýný oku þeklindeki cümlelerdir. Bu
cümleleri sarf eden anne baba da o akþam TV izliyorsa çocuðuna hiç kýzmasýn okumuyor yazmýyor diye.
Her akþam fazla deðil tüm aile sadece yarým saat kitap okuma saati yapsýn birçok þey deðiþir. Birçok kiþi
de kitap okuyacak vakti olmadýðýndan dert yakýnýyor.
Bilmiyorlar ki kitap boþ zamanda okunmaz, kitap
okumak için boþ zaman yaratýlýr. Benim kanaatime
göre bir insan ne iþ yapýyorsa yapsýn günlük en az yarým saat kitap okuyabilir. Bahane bulanlar kitap okumayý alýþkanlýk hâline getirmemiþ, arada sýrada mecbur olduðu için okuyan tiplerdir bana göre. Özellikle
eðitim camiasýnda olanlarýn bu konuda daha hassas
olmalarý gerekir. Çok okuyarak öðrencilerimize örnek
olmalý ve okumanýn hazzýný varmalýyýz.Sözlerimi
Kâtip Çelebi'nin þu veciz sözleriyle bitiriyorum:
"Mumlar tükenir, güneþ doðar ve ben hâlâ okurdum."
detti.
-Kaymakamda sýnava
hazýrlanýyorSýnava kendisinin
de hazýrlýk yaptýðýný anlatan Güntepe, ''Sýnava
hazýrlýk için cep kitabý
aldým. O kitap üzerinden
ders çalýþýyorum. Geçmiþ yýllarýn sorularýný da
çözüyorum'' ifadelerini
kullandý.Güntepe, Hamamözü Eðitimini Kalkýndýrma Projesi (HEKAP) kapsamýnda
ilçede eðitim altyapýsýnýn geliþmesi
yönünde çalýþma yaptýklarýný da
anýmsattý.
Hamamözü Adil Candemir Çok
Programlý Lisesi 12. sýnýf öðrencilerinden Satu Altun (17) ise Kaymakam
Güntepe'nin YGS sýnavýnda kendisini
geçen öðrencilere bilgisayar alma sözünün öðrenciler arasýnda heyecan
oluþturduðunu söyledi.
Bilgisayarýnýn olmadýðýný dile ge-
tiren Altun, ''Üniversite hayatýnda bilgisayarýn önemi daha çok artacak. Babamdan bu yükü kaldýrmak istiyorum.
Bunun için daha çok ders çalýþmaya
baþladým'' dedi.
Kadir Canýbek de baþta Kaymakam Güntepe'yi geçemeyeceðini düþündüðünü, ümitsizliðe kapýldýðýný belirterek, ''Ancak deneme sýnavlarýnda
baþarý seviyemin arttýðýný görünce
umutlandým, daha çok ders çalýþmaya
baþladým'' diye konuþtu.
Atatürk Ýlkokulu'nda Tatbikat Heyecaný
Ö
ðrenci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 6 Mart günü Atatürk Ýlkokulu'nda tatbikat
heyecaný yaþandý. Ayný gün hem
Deprem Tatbikatý, hem de Ýkâz ve
Alarm Tatbikatý gerçekleþtirildi.Ýlk
tatbikat olan Ýkaz ve Alârm tatbikatýnda öðrenciler siren(zil) sesiyle
hýzlý ve dikkatli bir þekilde önceden
belirlenen sýðýnaklara girdiler. Sýðýnaktaki öðrencilere Okul Müdürü Duran KURT tatbikatýn amacý ile ilgili
bilgi verdi.
Ýkinci tatbikat olan Deprem tatbikatýnda ise öðrenciler ilk siren sesiyle birlikte sýra ve masalarýnýn yanýnda hayat üçgeni oluþturarak kendilerini korumaya aldýlar. Ýkinci siren sesiyle birlikte de okuldan uzakta sýra
oldular. Burada da öðrencilere depremle ilgili bilgi veren okul müdürü,
öðrencilere herhangi bir arkadaþlarýnýn okul içinde olup olmadýðýný sorarak dikkatli olup olmadýklarýný test
etti.Tatbikat sonunda okul müdürü
Duran KURT tüm öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti.
Atatürk Ýlkokulu'nda “Harf Bayramý”
7
Mart Perþembe günü Atatürk Ýlkokulu 1/A
sýnýfý öðrencileri, velilerin de katýlýmýyla
büyük bir kutlama yaptýlar. Sýnýf öðretmeni Orhan DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini ve
öðrencilerde farkýndalýk yaratma adýna böyle bir
kutlama yapmayý uygun gördüðünü bildirdi. Okuma yazmanýn insan hayatýnda önemli dönüm
noktalarýndan olduðunu bildiren Orhan DAÐDELEN harfleri bitirdiklerini ancak asýl iþlerinin þimdi baþladýðýný belirtti. Bundan sonra bol bol okuma ve yazma çalýþmasý yapacaklarýný, öðrencilerinin okuma hýzlarýnýn ve anlama - anlatma becerilerinin artmasý için gayret göstereceðini anlattý. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ilçe halk
kütüphanesine öðrencileriyle birlikte bir gezi düzenleyeceðini, tüm öðrencilerini kütüphaneye
üye yapacaðýný, oradan sýk sýk kitap alýp okuyacaklarýný bildirdi. Buradan velilere de seslenen
Orhan DAÐDELEN, anne babasý okumayan bir öðrencinin de okumaya pek sýcak bakmadýðýný, annesi babasý TV karþýsýnda dizi izleyen çocuklarýn
da onlara özendiðini akþamlarý tüm ailenin TV'yi
kapatýp kitap okuma saati yapmalarýnýn uygun
olacaðýný hatýrlattý. Çocuklarýn tüm okul ihtiyaçlarýný karþýlamanýn baþarýlý bir akademik hayat
için gerekli ama yeterli olmadýðýna deðinen Orhan DAÐDELEN, çocuklarla zaman geçirmenin
çok daha önemli olduðuna vurgu yaparak, çocuklarýn örnek alacaðý doðru davranýþlarýn sergilenmesi gerektiðini anlattý. 1A sýnýfý velilerinden
Öznur AÇIKEL bu tarz kutlama ve etkinliklerin
önemli olduðuna iþaret ederek, çocuklarýnýn baþarýlý olmasý için her anlamda öðretmene destek
olunmasý gerektiðini hatýrlattý. Orhan DAÐDELEN
kutlamaya katýlan - katýlmayan tüm velilerine
teþekkür etti.
1-A sýnýfý öðrencileri kütüphanede
A
tatürk Ýlkokulu 1A sýnýfý öðrencileri öðretmenleri Orhan DAÐDELEN nezaretinde ilçe halk kütüphanesine bir ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette kütüphane görevlisi ve sýnýf öðretmeni öðrencilerine kütüphane ile ilgili
bilgi verdi. Kütüphanede uyulmasý gereken kurallar ve kütüphanede ne tür kitaplarýn olduðu anlatýldý. Gezi sýrasýnda
öðrencilerin çok meraklý ve ilgili olduklarý gözlendi. Tüm öðrenciler kütüphaneye üye olup ilk kitaplarýný da aldýlar
ve büyük bir iþtahla okumaya baþladýlar.
Amaçlarý hakkýnda bilgi veren Orhan
DAÐDELEN tüm harfleri bitirdiklerini,
bundan sonra yapmalarý gerekenin bol
okumak ve yeni bilgiler öðrenmek olduðunu kaydetti. Öðrencilerini küçük yaþlarda kitap ve kütüphane ile tanýþtýrmak
istediðini, okuma alýþkanlýðýný bu yaþlarda vererek ilerde öðrencilerini kahve
köþelerinde görmek istemediðini aktardý. Öðretmen ve öðrenciler kütüphane
görevlisine teþekkür ederek ayrýldýlar.
Göl Ýlkokulu'nda 12 Mart çoþkusu
1
2 Mart Ýstiklal Marþýmýzýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Göl Ýlkokulu'nda çoþkuyla kutlandý.Okul öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan programda öðrenciler tarafýndan þiirler ve M.Akif Ersoy'un yaþamýný anlatan yazýlar okunurken,Ýstiklal Marþýmýzýn kabulü
süreci sinevizyon eþliðinde gösterildi.Haber: Ayhan DUMAN
KÖYLERÝMÝZ
18 MART 2013 PAZARTESÝ
6
Köyün tarihçesi:
Kültür:
Köyün gelenek, görenek ve yemekleri
hakkýnda kýsa bilgiler þöyledir: Gelenek ve
göreneklerimiz Anadolu kültürünü yansýtmaktadýr. Köyde düðünler 3 gün sürmektedir. 1. gün köy sakinleri toplanýr ve düðün
sahibine yardýmcý olunacak konularý, gelecek misafirlerin aðýrlanmasý gibi organizasyonlar yapýlýr. 2. gün akþam kýna gecesi yapýlýr. 3. gün gelin alma iþlemide yapýlarak
düðün bitirilir. Köyün gelenek, görenek ve
yemekleri hakkýnda bilgi olarak orta karadeniz yöremizde kullanýlan ortak yemekler
keþgek, karabaklalý sarma ve yöreye has el
yapýmý tarhana gibi ortak yemeklerimiz bulunmaktadýr. Oyunlar olarak yine çorum yöresinde oynanan halaylarý ve oyun havalarý bulunmaktadýr.
Köyde gelenek haline gelen yaðmur duasý
yapýlýr.Köyde yaðmur duasýý yapýlmadan 12 ay önceden para toplanýr ,gerekli hazýr-
Gazetemizin bu sayýsýnda sizlere ilçemize baðlý Alan Köyü'nü tanýtacaðýz. Tüm bu bilgiler kaynak kiþilerden,köy halkýndan edinilen
bilgilere hazýrlanmýþtýr.
lýklar yapýlýr.Köy sakinleri tarafýndan bir
gün belirlenir. O gün erkenden kalkýlýp
Erenler diye tabir edilen yere gidilir.Orada
kurbanlar kesilir yemekler piþirilir.Öðle namazýna doðru herkes oraya gelir,öðle namazý hep beraber orada kýlýnýr.,yaðmur duasý
yapýlýr yemekler yenilir.
Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alaný
içerisindedir.
baþ hayvan sayýsý yaklaþýk 1000-1500 arasý,küçükbaþ hayvan sayýsý koyun(500-600)
,keçi( 800-900)dür.
NÜFUS:
Yýllara Göre Köy Nüfusu Verileri:
2009 yýlý verilerine göre: 328 kiþi yaþamýþtýr.
2010 yýlý verilerine göre: 312 kiþi yaþamýþtýr.
2011 yýlý verilerine göre:288 kiþi yaþamýþtýr.
2012 yýlý verilerine göre: 286 kiþi köyde
yaþamaktadýr.
Köyün ekonomisi tarým ve hayvancýlýða
dayalýdýr.Köy arazisinde yetiþtirilen tarým
ürünleri:Arpa,Buðday ve Yem Bitkileri,sebze ve meyvedir.Tarým arazilerinin toplamý
350-400 dekardýr.
Hayvan türleri arasýnda daha çok sýðýr,
koyun ve keçi önemli paya sahiptir.Büyük-
Yerleþim yerinin köy tüzel kiþiliði almasý
ile birlikte köyün tüzel kiþiliðini temsil etmesi için köy muhtarlýk seçimleri de yapýlmaktadýr.
Seçildikleri yýllara göre köy muhtarlarý::
2009 -Salih Çaylak(halen görevde)
2004 -sadýk bal
Coðrafi konumu:
Amasya iline 112 km, Hamamözü ilçesine
17 km uzaklýktadýr.
Ýklimi:
Ekonomi:
Muhtarlýk:
1999
1994
1989
1984
-sadýk bal
-mustafa güler
-ahmet güler
-hüseyin karakuþ
Köyün doðal güzellikleri,tarihi yerleri:
Köyde "Su Deðirmeni "isminde bir bölge
bulunmaktadýr.Burada piknik yapýlabilmektedir.
Köyün karþý tarafýnda halkýn yazý diye tabir ettiði alanda Hristiyan,Ermeni ve diðer
milletlere ait mezarlýklar vardýr.
Köyde anlatýlan efsaneler:
Alan Köyü sýnýrlarý içerisinde bulunan
ERENLER yatýrý iyi niyetlere fayda saðlayan,kötü niyetler karþýsýnda tepki gösteren
bir niteliðe sahiptir.Köy içindeki söylentilere göre taþýna topraðýna sahip çýktýðýna inanýlýr..Erenler sýnýrýnda bulunan bir aðaca
zarar verildiðinde tepki gösterir.Köyden
bazý insanlar bu duruma þahit olmuþlardýr.Topraðýnýn þifalý olduðuna inanýlýr.Köy
ALAN KÖYÜ
Köyün adýnýn nereden geldiði ve hakkýnda
bilgi yoktur. köyümüzün tarihi hamamözü'nün kuruluþu ile hemen hemen ayný yýllara rastlar ki köyün büyüklerinin anlattýklarýna göre kafkaslardan gelen türkmen kabileleri osmanlý zamanýnda göçebelikten
yerleþik hayata geçirilmek için oluþturulan
iskan zorunluluðu sonucu hamamözüne
yerleþtirilmek üzere yer gösterilir. o yýllarda gümüþlü ibrahim aðanýn bir çiftliði olan
hamamözünde 2 veya 4 hane arasý çiftlik
aðasýnýn evi ile çiftlik çobanlarýna ait barýnaklar olduðu söylenir. yani bu anlatýlanlar
osmanlý rus savaþlarýndan çok öncelerine
rastlamaktadýr. Zaten köyümüzde oturanlara ait mernis kayýtlarýna göre gidildiðinde
alan köyü doðumlu olan 1830 doðumlu kiþilerin kayýtlarýna bile rastlanmaktadýr. hamamözünde gösterilen yeri beðenmeyen
göçebe zihniyetteki dedelerimiz bize daha
rahat sivri sineklerin rahatsýz edemeyeceði
yerlere gidelim derler ve þimdiki alan köyünün bulunduðu daðýn yamacýna yerleþirler. o zamanlar köyümüz de küçükbaþ hayvancýlýðýn çok yapýldýðý özellikle keçi denilince akla ilk olarak alan köyü keçisi geldiði yine büyüklerin anlatýmý ile sabittir. köyümüzün yaklaþýk olarak tarihi 1700'lü yýllarýn ortalarýna kadar gittiði yine köyde
meftun mezarlara göre tesbit edilebilmektedir.ayrýca köylünün konuþma þivesi eskiden kullandýklarý araç ve gereçler incelendiðinde tam bir orta asya kültürü karþýmýza
çýkmaktadýr.
dýþýndan gelen kiþiler þifa olarak bu topraðý kullanýr.Bu toprak karþýlýðýnda kuþlara yiyecek olarak bir avuç kadar buðday býrakýlýr.Bu buðdayýn topraðýn etkisini göstermede önemli rolü olduðuna inanýlýr.
Köyün altyapý bilgileri:
Köyde, ilköðretim okulu vardýr.Anasýnýfýndan 4.sýnýfa kadar eðitim-öðretim devam
etmektedir.5.sýnýftan lise çaðýna kadar öðrenciler taþýmalý eðitimden yararlanmaktadýr. Köyün içme suyu þebekesi ve kanalizasyon þebekesi vardýr. Saðlýk ocaðý ve saðlýk
evi yoktur. Köye ulaþýmý saðlayan yol asfalt
olup köyde elektrik ve sabit telefon vardýr.
Köye yapýlan yatýrýmlar, kazandýrýlan
hizmetler:
Son dönemde kamu hizmetleri kapsamýnda köy içine parke döþemesi yapýldý.Su
deposu yapýldý,köye içme suyu getirildi.Köy
odasý faaliyete geçirildi.Hayýrseverler tarafýndan köy mezarlýðý temizlendi.
MÝLLÝ-MANEVÝ DEÐELERÝMÝZ
Yeliz LÝV
Merkez Kur'an Kursu Öðreticisi
Huzur Dolu Bir Yuva
Ýçin Tavsiyeler - 1
S
evgi dolu iki gönlün bir olmasýyla baþlar aile yuvasý. Sevginin, þefkatin ve huzurun membaý oluverir kalpler birlikte attýkça. Sevgi, þefkat ve karþýlýklý güven ailedeki huzurun sac ayaklarýný oluþturan
ilahi formüldür.
Þefkat sahibi Yaratan aileyi oluþturan baðýn gönül baðý olduðunu Rum Suresi 21. ayette Kendileriyle rahatlayýp huzur bulasýnýz diye sizin için türünüzden eþler yaratmasý ve aranýza sevgi, þefkat ve merhamet koymasý
Benim ayetlerimdendir ifadesiyle anlatýr.
8 Mart dünya kadýnlar günü ekran baþýnda Türkiyedeki aile hayatýndan kesitler sunulduðunda hayat yolunda
kendisine eþlik eden sadýk dostuna, sýrdaþýna karþý þiddeti bir meziyet zanneden vicdani deðerlerden yoksun
cehalet ve merhametsizlik kisvesine bürünmüþ bireyler
gördüðümüzde çehrelerimizi üzüntü kaplayýveriyor. Sahi Þefkat sahibi Allahýn "Onlar sizin için birer elbise, siz
de onlar için birer elbisesiniz" diye tasvir ettiði eþler
nasýl oluyor da zulmün, acýnýn fotoðrafý haline gelebiliyor. Galiba nikah töreni esnasýnda atýlan imzalar karý
koca olmak için yeterliyse de aile olmak için yeterli olmuyor. Sevgi, þefkat ve karþýlýklý güvenle örülmemiþ aile yuvasý küçük bir artçý þokta daðýlýveriyor. Peygamberini sevdiðini dilleriyle ifade etseler de kalplerdeki sevginin yansýmasý olan davranýþlarda sevginin kýrýntýlarýný
bulmak mümkün olmuyor. Sahi Allah Rasûlü (s.a.s.)'in
eþlerine olan muhabbeti nasýldý. Birkaç örnekle bir göz
atalým.
Allah Resulü (s.a.s.) efendimiz
"hayatý
bir
eþle paylaþmanýn gereðine inanmýþ, bunu uygulamýþ ve
kendisini örnek göstermek suretiyle insanlarý evliliðe
teþvik etmiþ ve iyi huylu bir eþin, dünyada elde edilebilecek en deðerli hazine olduðunu söylemiþ, eþine iyi
davrananlarýn ancak iyi birer Müslüman olabileceðini,
eþine karþý þiddet uygulayanlarýn ise hayýrlý insan olamayacaklarýný bildirmiþtir. Hz. Peygamber (s.a.s.) aile
yuvasýný sevgi, þefkat ve meveddet formülüyle süslemiþtir. Eþi Hz. Aiþenin Ya Rasülallah beni nasýl seviyorsun
sorusuna verdiði ilk günkü gibi kördüðüm gibi veciz cevabý ailede olmasý gereken muhabbeti çok güzel bir örneðini oluþturur.
Hz. Peygamber'in aile hayatý güzel örneklerle doludur.
Bir gün Hz. Ebu Bekir (r.a.) Peygamber efendimizi ziyarete evine gelir. O sýrada kýzý Hz. Aiþe r.ah. nýn yüksek
sesle Peygamberimizle tartýþtýðýný duyar. Hz. Ebu Bekir
hemen kýzý Hz. Aiþeyi tutar ve bir daha Rasûlüllaha karþý sesini yükselttiðini görmeyeyim der. Allah Rasulü onun
Hz. Aiþeye vurmasýna engel olur. Hz. Ebu Bekir öfkeli
olarak evden ayrýlýnca Hz. Peygamber eþi Hz. Aiþeye hitaben "babanýn elinden seni nasýl kurtardýðýmý gördün
mü?" diye takýlýr. Hz. Ebu Bekir birkaç gün sonra tekrar
geldiðinde onlarý barýþmýþ halde bulunca "beni kavganýza dahil ettiðiniz gibi barýþýnýza da dahil edin der.
Peygamber efendimiz (s.a.s.) eþiyle birlikte veda haccý için Mekkeye giderken Enceþe isimli genç bir sahabesi eþinin devesinin sevkiyle ilgileniyordu. Enceþenin çoþkuyla okuduðu þiirler devleri ürküterek hýzlandýrýr. Peygamber efendimiz Enceþeye dönerek "ey Enceþe sakin
ol! Develerin üzerindeki krýstalleri inciteceksin diye seslenir. Hz. Peygamber'in eþlerini tasviri ve onlara hitabý
da bizim için güzel bir model oluþturur.
Allah Rasulü s.a.s. efendimiz kristaller gibi hassas ve
deðerli olan kadýnlarýn Allahýn birer emaneti olduðunu
ve onlara karþý davranýþlarda dikkatli olunmasýný istemesine raðmen televizyon ekranlarý merhametten, þefkatten, sevgiden vicdani deðerlerden ve dahasý insan
oluþtan uzaklaþmýþ toplumun haberleriyle dolmasý düþündürücüdür.
Ýsterseniz evinizi huzur kaynaðý haline getirmek için
pratik birkaç önerimle bu sayýdaki yazýma nokta koyayým.
Birincisi eþinize Allah Rasülünün Hz. Aiþeye söylediði
o güzel sözlerden birisini söyleyin.
Ýkincisi, Onun karakterini deðiþtirmeye deðil anlamaya çalýþýn.
Üçüncüsü, Yaþadýðýnýz her günü son günmüþ gibi düþünün.
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da
eþini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadýn (meydana getirip) yayan Rabbinize karþý gelmekten sakýnýn.
Kendisi adýna birbirinizden dilekte bulunduðunuz Allah'a karþý gelmekten ve akrabalýk baðlarýný koparmaktan sakýnýn. Þüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir. (Nisa Suresi 1.Ayet)
Ana, baba ve akrabalarýn (miras olarak) býraktýklarýndan erkeklere bir pay vardýr. Ana, baba ve akrabalarýn
býraktýklarýndan kadýnlara da bir pay vardýr. Allah, býrakýlanýn azýndan da çoðundan da bunlarý farz kýlýnmýþ birer hisse olarak belirlemiþtir. (Nisa Suresi 7. Ayet)
Eðer karý-kocanýn arasýnýn açýlmasýndan endiþe ederseniz, erkeðin ailesinden bir hakem, kadýnýn ailesinden
bir hakem gönderin. Ýki taraf (arayý) düzeltmek isterlerse, Allah da onlarý uzlaþtýrýr. Þüphesiz, Allah hakkýyla bilendir, hakkýyla haberdardýr.(Nisa Suresi 35.Ayet)
18 MART 2013 PAZARTESÝ
Akþamlarý Kur'an dersleri tüm hýzýyla devam ediyor
K
ur'an-ý Kerim okumasýný bilmeyen
halkýmýzýn bu ihtiyaçlarýný karþýlamak için.
Ýlçe Müftülüðümüzün baþlattýðý Kur'an Seferberliði
kampanyasý çerçevesinde,
Akþam Ýle Yatsý namazlarý
arasýnda Merkez Kur'an
Kursumuzda
yapýlan
Kur'an Dersleri tüm güzelliði ile devam ediyor.
Ýlçe Müftümüz Cemil LÝV
yaptýðý açýklamada: Kur'an
okunan yerin huzur içinde
olacaðýný belirterek, Amacýmýzýn Kur'an- Kerimin
herkes tarafýndan öðrenilip,her evde okunmasý olduðunu söyledi.
Mart Dünya Kadýnlar Günü olmasý sebebiyle Ýlçemiz Merkez Kur'an Kursu Öðreticisi
Yeliz LÝV Gölköy Kur'an Kursu Öðreticisi
Maide GÜMÜÞ'ün rehberliðinde,Merkez Kur'an
Çanakkale Þehitlerine
Þu Boðaz Harbi nedir? Var mý ki dünyâda eþi? 579
En kesîf ordularýn yükleniyor dördü beþi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'yaKaç donanmayla sarýlmýþ ufacýk bir karaya.
Ne hayâsýzca tehaþþüd ki ufuklar kapalý!
Nerde -gösterdiði vahþetle- "bu: bir Avrupalý!"
Dedirir -yýrtýcý, his yoksulu, sýrtlan kümesi,
Varsa gelmiþ, açýlýp mahbesi, yâhud kafesi!
Dünya Kadýnlar Gününde ilçemizdeki bayanlar unutulmadý
8
7
Kursu Öðrencileri ilçemiz bayanlarýna gül takdim
ettiler. Evlerinde Hasta ve yalnýz yaþayan bayalarý ziyaret ederek sýkýntýlarýnýn dinleyerek çeþitli hediyeler verdiler.
Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ý beþer,
Kaynýyor kum gibi, tûfan gibi, mahþer mahþer. (1)
Yedi iklîmi cihânýn duruyor karþýna da, (2)
Ostralya'yla berâber bakýyorsun: Kanada!
Çehreler baþka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahþetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
Ah o yirminci asýr yok mu, o mahlûk-i asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkýyle sefîl,
Kustu Mehmedciðin aylarca durup karþýsýna;
Döktü karnýndaki esrârý hayâsýzcasýna. 580
Maske yýrtýlmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiþ ki: Eder her biri bir mülkü harâb.
Öteden sâikalar parçalýyor âfâký;
Beriden zelzeleler kaldýrýyor a'mâký;
Bomba þimþekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göðsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altýnda cehennem gibi binlerce laðam,
Atýlan her laðamýn yaktýðý: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiþ tipidir: Savrulur enkaaz-ý beþer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boþanýr sýrtlara, vâdîlere, saðnak saðnak.
Saçýyor zýrha bürünmüþ de o nâmerd eller,
Yýldýrým yaylýmý tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangýný, durmuþ da açýk sînelere,
Sürü hâlinde gezerken sayýsýz tayyâre. 581
Top tüfekten daha sýk, gülle yaðan mermîler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmýndan;
Alýnýr kal'â mý göðsündeki kat kat îman?
Hangi kuvvet onu, hâþâ, edecek kahrýna râm?
Çünkü te'sis-i Ýlâhî o metîn istihkâm.
Sarýlýr, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beþerin azmini tevkîf edemez sun'-i beþer;
Bu göðüslerse Hudâ'nýn ebedî serhaddi;
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiðnetme" dedi.
Âsým'ýn nesli...diyordum ya...nesilmiþ gerçek:
Ýþte çiðnetmedi nâmûsunu, çiðnetmeyecek.
Þühedâ gövdesi, bir baksana, daðlar, taþlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eðilmez baþlar,
Yaralanmýþ tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor, (3)
Bir hilâl uðruna, yâ Rab, ne güneþler batýyor!
SORU:
Vitir Namazýnýn Üçüncü Rekâtýnda Tekbir Almayý Unutan Kimse Ne Yapmalýdýr ?
CEVAP:
Vitir namazýnda kunut yapmak yani rekat içinde tekbir almak (Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 229) ve
dua okumak vaciptir.Bir kimse kunut yapmayý unutur ve rükudan sonra hatýrlarsa ondan kunut düþmüþ olur (Kasani, Bedaiu's-Sanai', II, 234). Bunun yerine namazýn sonunda sehiv secdesi yaparak namazýný tamamlar (Alauddin Abidin, el-Hediyyetu'l-Alaiyye, 108).
SORU:
Namazda Kaç Rekat Kýldýðý Konusunda Tereddüt Eden Kimse Ne Yapmalýdýr?
CEVAP:
Yapýlan ibadet ve amellerin her türlü þüpheden uzak olmasý gerekir. Þüphe ve tereddütler amelin
deðerini düþürür. Bu yüzden kýldýðý namazýn kaç rekat olduðunda ilk defa þüphe eden kimsenin bu namazý yeniden kýlmasý gerekir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) þöyle buyurmuþtur: "Sizden biri namazýnda kaç rekat kýldýðý hususunda þüpheye düþerse namazý yeniden kýlsýn" (Ýbn Ebi Þeybe, Musannef,
III, 435; bkz. Zeylai, Nasbu'r-raye, II, 173).
Namazda zaman zaman þüpheye düþüp kaç rekat kýldýðý hususunda kesin bir kanaate varamayan
kimse, kýldýðýna emin olduðu en az rekat sayýsýný esas alarak namazýna devam eder. Hz. Peygamber,
(s.a.s.) "Sizden biri namazýnda þüphe eder de üç mü dört mü kýldýðýný bilemezse, þüpheyi býraksýn ve
en az rekatý esas alarak namazýna devam etsin" buyurmuþtur (Nesai, Sehv, 24; Ýbn Mace, Ýkame, 132).
Buna göre dört rekatlý bir namaza baþlayan kimse, kýldýðý rekatýn birinci rekat mý ikinci rekat mý olduðunda kuþkuya düþüp, bir tarafý tercih edemezse, kendisini bir rekat kýlmýþ sayar ve birinci sayýlan
rekatýn ikinci; üçüncü sayýlan rekatýn da dördüncü rekat olma ihtimali bulunduðu için, her bir rekatýn sonunda oturur ve tahiyyatý okur. Böylece dört oturuþ yapmýþ olur ve sonunda sehiv secdesi yaparak namazýný tamamlar (Kasani, Bedaiu's-Sanai', I, 165, 166).
Peygamber dilinden dualar...
K
iþinin öfkesine sahip çýkmasý önemli bir erdemdir
ve kolay bir davranýþ deðildir. Öfkesine hâkim olabilenleri Peygamberimiz (s.a.s.):"Pehlivan, insanlarý yere çalan deðildir; asýl pehlivan öfke anýnda kendine
hâkim olandýr" (Buhârî, Edeb, 76) diyerek övmüþtür.Sahabeden Süleyman b. Surad (r.a) anlatýyor: Ben Peygamberimiz (s.a.s)'in yanýnda oturuyordum. Ýki adam birbirlerine sövüyorlardý. Birinin gözü kýzardý, þah damarý þiþti.Bunun uzerine Peygamberimiz (s.a.s) þoyle buyurdu:"Ben öyle bir söz biliyorum ki, sinirlenen þu kiþi onu söylese, öfkesi yatýþýr:"E'ûzu billahi mine'þ-þeytani'r-racim""Kovulmuþ þeytandan Allah'a sýðýnýrým." (Buhari, De'avat, 53) Hz.
Aiþe (r.a.), diyor ki: Peygamberimiz (s.a.s.) yanýma geldi,
ben öfkeli idim, bana "Allahummeðfirli zenbi ve ezhib
ðayza kalbi ve ecirni min mudýllati'l-fiten."Anlamý: "Allah'ým! Günahýmý baðýþla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve be-
ni fitnecilerin saptýrmasýndan koru, diye dua et" buyurdu. (Taberani, el-Muce'mül-Kebir, XXIII,
338, No: 785) Peygamberimiz
(s.a.s.), öfkelenen kimsenin
abdest almasýný tavsiye etmiþtir:"Þüphesiz öfke þeytandandýr.
Þeytan ise ateþten yaratýlmýþtýr.Ateþ de ancak su ile söndürülür. Binaenaleyh biriniz kýzdýðý zaman abdest alsýn." (Ebu Davud,
Edeb, 4; Ahmed, 4/226) Yüce Allah,
Kur'an-ý Kerim'de öfkesini yenenleri övmüþ ve cennetin kendileri için yaratýldýðý
muttakilerin özellikleri arasýnda zikretmiþtir.
(bk. Al-i Ýmran, 3/134; Fussilet, 41/36)
Ey, bu topraklar için topraða düþmüþ asker! 582
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alný deðer.
Ne büyüksün ki kanýn kurtarýyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanlarý ancak, bu kadar þanlý idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsýn?
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sýðmazsýn.
Herc ü merc ettiðin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
"Bu, taþýndýr" diyerek Kâ'be'yi diksem baþýna;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taþýna;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namýyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmýyle;
Mor bulutlarla açýk türbene çatsam da tavan, (4)
Yedi kandilli Süreyyâ'yý uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altýnda, bürünmüþ kanýna,
Uzanýrken, gece mehtâbý getirsem yanýna,
Türbedârýn gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;
Tüllenen maðribi, akþamlarý sarsam yarana...
Yine bir þey yapabildim diyemem hâtýrana. 583
Sen ki, son ehl-i salîbin kýrarak savletini,
Þarkýn en sevgili sultâný Salâhaddîn'i,
Kýlýç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, Ýslâm'ý kuþatmýþ, boðuyorken hüsran,
O demir çenberi göðsünde kýrýp parçaladýn;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmý adýn;
Sen ki, a'sâra gömülsen taþacaksýn...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey þehîd oðlu þehîd, isteme benden makber,
Sana âgûþunu açmýþ duruyor Peygamber.
TARIM-HAYVANCILIK
18 MART 2013 PAZARTESÝ
8
Çayköy’de þap çýktý, Ýlçemiz karantinaya alýndý
Ç
ayköy köyünde büyükbaþ hayvanlarda
ortaya çýkan þap hastalýðý nedeniyle
ilçe sýnýrlarý dâhilindeki tüm köyler
karantina altýna alýnarak hayvan giriþ ve çýkýþlarý yasaklandý.Hamamözü Ýlçemize baðlý
Çayköy köyünde bazý ahýrlarda bulunan hayvanlarda halk arasýnda tabak da denilen þap
hastalýðý tespit edilmesi üzerine karantina
uygulamasý baþlatýldý. Þap hastalýðýnýn daha
fazla yayýlmamasý için Çayköy, Gölköy, Damladere, Hýdýrlar köyleri koruma ve Ýlçe merkezi ve baðlý diðer tüm köyler gözetim bölgesi olarak karantina altýna alýndý. Karantina
bölgesi olan Ýlçemize baðlý tüm köylere hayvan giriþ ve çýkýþý yasaklandý. Hamamözü ilçe
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mahmut
Selçuk yaptýðý açýklamada "Çayköyde þap çýktý. Hayvan saðlýðýný tehdit eden bu unsuru ortadan kaldýrmak için gerekli tedbirleri aldýk.
Ýlçemizde çoðu çiftçimiz hayvancýlýkla
geçimini temin ediyor. Þap hastalýðýn
hayvan
saðlýðýný
olumsuz etkilediðini ve çiftçilerimizi
zarara uðrattýðýný
biliyoruz. Bu nedenle hastalýðýn bir
an önce ortadan
kalkmasý için gerekli hassasiyeti göste-
riyoruz." dedi.Hastalýðýn ortaya çýktýðý hayvancýlýk iþletmelerinde hemen dezenfeksiyon
tedbirlerinin alýndýðýný belirten Selçuk, bu
hastalýðýn bütün çift týrnaklý hayvanlarda görülebildiðini belirterek sözlerini þöyle sürdürdü; "þap hastalýðý hayvanlarda et ve süt verimini düþürüyor, gebe hayvanlarda yavru atamalara neden oluyor, genç buzaðýlarýn ölümüne neden oluyor. Bu nedenle hastalýktan korunmak için hayvanlarýmýza mutlaka aþý yaptýralým.".
Þap hastalýðýnýn yayýlmasýnýn önlenmesi için gerekli tedbirlerin alýndýðýný bildiren Selçuk karantina tedbirlerine uymayanlara 6 bin 400 lira para cezasý uygulanacaðýný
ifade etti.
Bahar gübrelemesi zamaný geldi
B
ahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte hububatta ve meyve aðaçlarýnda bahar
gübrelemeleri baþladý. Üst gübreleme, bahar mevsiminde tek yýllýk bitkilerden buðday, arpa, haþhaþta tohumun toprakta çimlenip
toprak yüzeyine çýktýktan sonra, meyve
aðaçlarýnda þubat
mart ayýnda ve
tütünde fide
dikiminden
sonra yapýlan
gübrelemeye
deniliyor.
Gübrenin
ürünün verim
ve kalitesine
etkisi önemli
olduðundan
gübreleme zamaný ve gübre seçimi önem arz ediyor. Bahar gübrelemesinde en çok azotlu gübreler tercih ediliyor. Bunun nedeni
azotun bahar ile beraber bitkide yeþil kýsým
olan yapraklarý çok hýzlý büyütüyor. Bir bitkide ne kara çok yaprak varsa o kadar fazla fotosentez ve böylece o oranda ürün miktarý
artýyor. Bununla beraber uygun bir gübreleme yapýlmasý için toprak tahlilinin yaptýrýlmasý gerekiyor. Yaptýrdýðýmýz toprak tahliline
göre bize önerilen gübreleri kullanmalýyýz.
Tavsiye edilen gübrenin yeterli ve dengeli bir
þekilde topraða verilmesi de önemli. Çünkü
gereðinden fazla gübre kullanýlmasý durumunda cebimize zarar olup maddi kayýp
oluþtuðu gibi az gübre kullanýmýnda ise ürün
verimi düþüyor. Fazla gübre kullanýmýnda
bitki süratle büyüyüp, ekinleri yatýrýyor ve
ayný zamanda bitki kuraklýða, soðuða, hastalýk ve zararlýlara karþý zayýf hale
geliyor. Sadece yeþil kýsým
büyüyüp meyveler kalitesiz oluyor. Buðdayda
kök, küllenme ve pas
hastalýklar oluyor.
Peki baharda hangi gübreleri kullanmalýyýz?
Meyve aðaçlarýnda gübreleme
Bölgemizde meyve aðaçlarýnda bahar mevsiminde azot ve fosforun bir arada bulunduðu 20-20-0, 18-46-0 (DAP) veya 15-15-15 gibi
gübreler kullanýlýyor. Topraða vereceðimiz
aþýsýný yaptýralým
H
Hububatta
(buðday, arpa)
bahar gübrelemesi
Hububat için
baharda kullanýlan gübrelerden
piyasada en çok
%26 CAN (Kalsiyum
Amonyum Nitrat), %33
AN (Amonyum Nitrat), %46
Üre ve %21 AS (Amonyum Sülfat) gübreleri satýlýyor. Ýlçemiz arazileri genelde kireç bakýmýndan zengin olup
%26 CAN gübresinde de kireç olduðundan bu
gübreyi önermiyoruz. Buðday ve arpada dönüme 20 kilo %21'lik amonyum sülfat veya 15
kilo %33'lük amonyum nitrat verilmesi tavsiye ediyoruz. Tabiî ki bu deðerler toprak tahliline göre deðiþiklik gösterebilir.
e
ber t!
a
H a
Bu Dikk
Þap
gübre için öncelikle aðacýn en dýþ dallarýnýn
olduðu yerden itibaren bir daire þeklinde ve
toprak 10-15 santimetre kazýlarak açýlan çukurlara gübreyi serpmemiz gerekiyor. Bunun
nedeni fosforlu gübrelerin toprakta sabit kalýp hareket etmemesidir. Bu þekilde gübreledikten sonra topraðý tekrar kapatmayý unutmamalýyýz. Bununla beraber haziran ayý ortalarýnda %21'lik amonyum sülfat ile ikinci
bir gübreleme yapabiliriz. Azotlu gübrelemeler toprakta hareket ettiðinden topraðýn yüzeyine serpip topraðý hafifçe karýþtýrmamýz
yeterli.
Haþhaþ gübrelemesi
Haþhaþta gübreleme ekimle beraber taban
gübresi ve ikinci gübreleme þeklinde iki defa
olur. Ekimle beraber 18-46-0 (DAP) gübresinden 15 kilo, baharda ikinci gübrelemede ise
sulanmayan hafif bayýr, kýraç tarlalarda dönüme %21 Amonyum Sülfat gübresinden 20
kilo yada %33 Amonyum Nitrat gübresinden
15 kilo atmalýyýz. Baharda taban tarlalarda
%21 Amonyum Sülfat gübresinden 25 kilo yada %33 Amonyum Nitrat gübresinden 20 kilo
atmamýz gerekiyor.
Çiftlik gübresini unutmayalým
Bununla beraber her 2-3 yýlda bir tarlamýza ve bahçemize dönüme 2-3 ton hesabýyla
çiftlik gübresini vermeyi ihmal etmeyelim.
Çünkü çiftlik gübresi bitkilere besin saðlamakla beraber, topraðýn su tutma kapasitesini arttýrýr ve fiziki yapýsýný düzeltir. Çiftlik
gübresinin yanmýþ olmasý gereklidir. Yanmamýþ çiftlik gübresi, toprakta zararlý böceklerin çoðalmasýna neden olur.
Unutmayalým, biz tarlamýza ne kadar iyi
bakarsak, o da zamaný gelir yüksek mahsulle
bize güzel cevap verir. Bunun için toprak
analizine önem vermeli ve zamanýnda uygun
gübre çeþidiyle gübreleme yapmalýyýz.
amamözü Ýlçe Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðünde görevli Veteriner Hekim Cahit
AKTAÞ, yaptýðý açýklamada, þap aþýsý
yapýlmayan sýðýr türü hayvanlar ile koyun-keçi türü hayvanlarýn ilçe dýþýna
satýþlarýnýn yapýlmayacaðýný söyledi.
Bu suretle hayvan sahiplerinin hayvanlarýna mutlaka þap aþýsý yaptýrmalarýný
istedi.
Yapýlan açýklamada, "Þap Hastalýðý;
sýðýr, manda, koyun, keçi, domuz ve
çift týrnaklý vahþi hayvanlarda görülen,
bulaþýcý ve çok hýzlý yayýlan bir hastalýktýr. Yüzde yüz bulaþýcý olmasý nedeniyle þap hastalýðý geniþ hayvan kitlelerini etkiler. Aðýr vakalarda týrnak
düþmesi, buzaðý ve kuzularda ölüm görülür. Hastalýk, süt, et ve iþ verimini
düþürerek büyük ekonomik kayýplara
yol açar. Þap, aþý ile engellenebilir bir
hastalýktýr. En etkili mücadele yöntemi
hastalýk görülmeden önce tedbir almak, yani hayvanlarý aþýlatmaktýr" denildi.
Aktaþ, "hasta hayvanlarda yüksek
ateþ, donuk ve cansýz bakýþlar, titreme,
salyalý ve þapýrtýlý aðýz, diþ eti, dil ve
dudaklarda yaralar, meme ve ayaklarda yaralar, týrnak aralarýnda yaralar,
genç hayvanlarda ani ölüm gibi belirtiler görülür." dedi.
Hastalýðý önlemek ve kontrol etmek
için, hastalýk çýkmadan önce þap aþýsýnýn düzenli olarak uygulanmasý gerektiðini belirten Aktaþ sözlerini þöyle sürdürdü, "yeni alýnacak hayvanlara þap
aþýsýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol
etmeli, yeni alýnan hayvanlarý sürüye
katmadan önce 20 gün ayrý bir yerde
tutup hastalýk belirtilerini gözlemeliyiz. Pazarda satýlacak veya baþka bir
yere nakledilecek hayvanlara en az 15
gün önceden þap aþýsý yaptýrýlmalý ve
böylece veteriner saðlýk raporu almalýyýz. Ahýrda yabancýlarýn, özellikle hayvan tüccarlarýnýn tedbir almadan girmelerine izin vermemeli, saðýmdan önce ellerimizi ve kullanýlacaðýmýz malzemelerin temizliðine dikkat etmeliyiz. Hastalýktan þüphe ettiðimiz du-
rumlarda Tarým Müdürlüðünden veya
veteriner hekimden bilgi almayý unutmamalýyýz".
Hastalýk çýktýktan sonra mutlaka Tarým Müdürlüðüne haber verilmesi gerektiðini ifade eden Aktaþ, hasta veya
hastalýk þüphesi olan hayvanlarýn derhal ayrý bir yere alýnmasýnýn þart olduðunu vurguladý. Aktaþ, ayrýca "ahýra
veya çiftliðe izinsiz insan ya da araç giriþ- çýkýþý yasaklanmalý, yem, saman,
altlýk gibi malzemelerin giriþ-çýkýþýna
izin verilmemeli, karantina süresince,
hasta hayvanlara ait ürünlerin izinsiz
nakliye ve satýþý yapýlmamalýdýr. Hasta
hayvanýn bulaþtýðý yataklýk ve otlar yakýlmalý, hastalýk sönüþüne kadar hayvan alým ve satýmý yapýlmamalýdýr.
Hasta hayvanlara ait sütler süt toplayýcýlarýna verilmemeli, çevre ahýr ve
çiftlikler ziyaret edilmemeli" diye konuþtu.
Açýklamada sýðýr ile koyun-keçi türü hayvan sevklerinde þap aþýsý
þartý arandýðý, bundan dolayý þap aþýsý
yaptýrýlmayan hayvanlara veteriner
saðlýk raporu verilmeyeceði yani hayvanlarýn ilçe dýþýna satýþ ve hareketlerinin yasak olduðu belirtildi.
Aktaþ "sýðýr ve koyun-keçi türü hayvanlara 2 aylýktan itibaren þap aþýsý
yaptýrmalý ve bu aþýyý 6 ayda bir tekrar
etmeliyiz. Hayvan alým satýmý yapmadan önce mutlaka Tarým Müdürlüðüne
gelmeli ve hayvanlarýn aþýlarýný kontrol
etmeliyiz" dedi.
Hayvan sahiplerinin, sehven yapýlan
aþý kayýtlarýnýn girilmemesi gibi durumlardan dolayý maðdur olmamalarý
için aþýlarý yaptýrdýktan sonra bilgisayar kayýtlarýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný
takip etmeleri istendi. Yetkililer, bazen hayvan sahiplerinin hayvanlarýný
Tarým Müdürlüðüne kadar getirdiklerini, fakat hayvanlarýn aþýlý olmadýðýndan Veteriner Saðlýk Raporu verilmediðini belirterek bu tür maðduriyetlerin
yaþanmamasý için yetiþtiricilerin hayvanlarýný Tarým Müdürlüðüne getirmeden önce telefonla arayarak aþý kayýtlarýný öðrenmeleri konusunda uyardý.
Memesi aðrýyan ineðin sütünü kullanmak doðru mu?
H
ava sýcaklýklarýnýn artmasýyla birlikte ahýrlarda yeterli temizliðin
yapýlmamasý, ahýr havalandýrmasýnýn saðlanamamasý ve yanlýþ hayvan bakýmý durumunda hayvanlarda meme hasMtalýklarý ortaya çýkýyor. Bu hastalýklarýn tedavi sürecinde hayvandan elde edilen sütten peynir ve yoðurt elde edilemiyor. Peki
meme hastalýðýnýn oluþmamasý için ne
yapmalýyýz? Hayvan hastalýða yakalandýðýnda neler yapmalýyýz?
Halk arasýnda meme aðrýsý, memenin
körelmesi olarak bilinen mastitis hastalýðýnýn oluþumunda çeþitli mikroplar rol oynuyor. Ahýr içi ve çevresinin temiz olmadýðý
durumlarda bu mikroplar hayvanýmýzý hasta ediyor. Dar alanda hayvan sayýsýnýn fazla ve ahýr zeminin pis olduðu ahýrlarda
mikroplar, meme baþý kanalýndan girerek
memenin aðrýmasýna neden oluyor. Meme
hastalýðýna sadece temizlik deðil vurma ve
çarpmalar, bakým ve besleme hatalarý, sa-
ðým hatalarý ve memelerin yapýsý gibi faktörler de neden oluyor. Sarkýk meme yapýsýna sahip ve yüksek süt verimli ineklerin
bu hastalýða daha kolay yakalandýðýný
unutmamak gerekiyor. Ayrýca, saðým sýrasýnda memede süt kalmasý da bu hastalýða
zemin oluþturuyor. Hastalýk memenin tamamýnda görülebildiði gibi sadece memenin bir kýsmýnda da görülebiliyor. Mastitis
sütün yapýsýnda deðiþikliklere ve süt veriminde azalmaya neden olup, tedavi edilmezse memelerde körelmeye yol açýyor.
Mastitisli memede kýzarýklýk, þiþkinlik, sýcaklýk ve aðrý oluþuyor. Hasta hayvanlarýn
sütü bulanýk renkte ve iltihaplý (cerahatlý)
geliyor.
Bu belirtiler ile yetiþtiricilerimiz hastalýðý kolayca anlayabilmektedir. Ancak hastalýk her zaman bizim anlayabileceðimiz
durumda oluþmuyor bazý durumlarda ise
memede belirgin bir deðiþiklik gözlenmeyip, memeyi yavaþ yavaþ köreltiyor. Bu
hayvanlar memelerinde hastalýða neden
olan mikrobu bulundurup ve sütleri ile etrafa mikrobu saçarak hastalýðýn yayýlmasýna neden oluyorlar.
Hastalýk görüldüðünde ne yapmalýyýz?
Hayvanýnýn mastitis olduðunu anlayan
yetiþtiricimiz hayvanlarýný kendi bildikleri
þekilde tedavi etmeye çalýþmamalý, yanlýþ
ilaç kullanýmýndan kaçýnarak Veteriner
Hekime baþvurmalýdýr. Çiftçi, hasta hayvanlarýn tedavisine en kýsa zamanda baþlanmasý gerektiðini asla unutmamalýdýr.
Tedavide memenin þiþkinliðini ve kýzarýklýðýný gidermek için memelere dýþtan merhem uygulayabilir ve gerektiðinde kas içi
antibiyotikler kullanabiliriz.
Antibiyotik kullanýldýðý için hayvanlarýn
sütü deðerlendirmemeli, peynir ve yoðurt
yapýmýnda kullanýlmamasý gerekir. Zaten
böyle süt ile yapýlan peynir ve yoðurt tam
þekil almayýp cývýk bir görüntü oluþturur.
Antibiyotikli sütün kullanýlmasý durum-
larýnda sütte bulunan antibiyotiði eþimize
çocuklarýmýza elimizle içiriyoruz. Ayný þekilde bu sütü satmamýz durumunda baþkalarýna zarar vermiþ oluyoruz. Böyle bir yükün altýna nasýl girebileceðimizin hesabýný
ilk önce vicdanýmýzda tartmamýz gerekir.
Bu sütü buzaðýlarýmýza, beslediðimiz kedi
ve köpeklerimize de içirmemeliyiz. Bu sütü hiçbir þekilde kullanmayýp dökmeliyiz.
Mastitis hastalýðý ile mücadelede saðýmda memede süt kalmamasýna dikkat edilmeli ve baþarý þansýnýn hastalýðýn erken
anlaþýlýp ve uygun tedaviye baþlanmýþ olmasýna baðlý olduðunu unutmamalýyýz. Tedavide gecikme durumunda iyileþme þansý
azalýr. Bu nedenle hayvanda hastalýk anlaþýldýðýnda hemen tedaviye baþlanmayarak
iyileþme þansýný arttýrmalý, böylece verim
kaybýnýn azaltacaðýný aklýmýzdan çýkarmamalýyýz.
Mastitisten korunmak için temizlik ve
saðým kurallarýna uyarak, ahýrýn temizliði-
ne ve dezenfeksiyonunu ihmal etmeyelim.
Saðýmdan önce ve sonra memeleri temiz
su ile iyice temizleyelim. Makine ile saðým
yapýyorsak saðým baþlýklarýný memeye iyice yerleþtirmeli, memede süt biter bitmez
baþlýklarý çýkarmalý ve memede süt kalmamasýna özen gösterilmeliyiz.
SAÐLIK
18 MART 2013 PAZARTESÝ
9
Halktan kan baðýþýna büyük ilgi
1
0.03.2013 pazar günü ilçemize gelen Kýzýlay'ýn kan baðýþ otobüsü büyük ilgi gördü.Ýlçemize 5 kiþilik bir
ekiple gelen Kýzýlay çalýþanlarý Hamamözü
Ýlçesinde insanlarýn giderek bilinçlendiklerini her geldiklerinde daha fazla gönüllü
kan baðýþçýsýnýn kendilerine müracaat ettiðini söylediler.Ekibin Sorumlu Doktoru
Nurettin Erol Uyar baðýþçýlarýn içleri rahat
olsun alýnan kanlarýn bir damlasý bile boþa
gitmiyor.Bir ünite kan ayrýþtýrýlýyor ve tam
üç hastaya can oluyor.'dedi.Kan vermenin
kiþininsaðlýðý açýsýndan da oldukça yararlý
olduðunu ifade eden Dr.Uyar Hamamözü
halkýna ilgileri için teþekkür ediyorum dedi.
Kaymakamýmýz Kadir Güntepe ve Belediye BaþkanýmýzM ehmet Canýbek'te kan
baðýþý kampanyasýna destek oldular.Kan
baðýþýnýn týbbi faydalarýnýn yanýnda milletimizin gönül baðlarýnýn güçlenmesinde de
büyük önemi olduðunu ifade eden Güntepe tüm baðýþçýlarýmýzý caný gönülden tebrik ediyorum.'dedi.
Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi
Dr.Abdullah Emre Nayman 18-65 yaþ arasýndaki saðlýklý her insanýn gönüllü kan baðýþçýsý olmasý ve 3 ayda bir kan vermesi
gerektiðini söyleyerek kan acil deðil sürekli ihtihaçtýr,herkes gönüllü kan baðýþçýsý olsa hiç kimse hastane koridorlarýnda
çaresizce kan bulmak için çýrpýnmaz.'dedi.Sabah saat 09:00 de baþlayan kan baðýþ
programý akþam saat 7:00'de sona erdi.
Çoçuklarda aðýz
ve diþ saðlýðý-1
S
evgili anne ve babalar; Çocuklarda süt diþleri aþaðý yukarý 68 aylýkken sürerler. 2,5-3 yaþýnda çocuklarda 20 adet süt diþi
vardýr.Süt diþlerinin görevi; çocuðun beslenmesinin, konuþmasýnýn, görüntüsünün düzgün olmasýný saðlamaktýr. Ayrýca kalýcý
diþlere yer tutmak ve sürerken onlara rehberlik etmektir. Süt diþi
erken çekildiði zaman bu doðal yer tutuculuk ve rehberlik ortadan
kalkmaktadýr. Süt diþlerinin erken kaybedilmesi çene yapýsýný ve diþ
dizimini bozar. Ayrýca çocuk rahat çiðneyemediði için beslenmesi ve
geliþimi etkilenebilir.
Bu nedenle süt diþleri deðiþme zamanýna kadar çürüksüz olarak
korunmalý, çürük varsa mutlaka tedavi ettirilmelidir.
Bebeklerde süt diþlerinin sürmesi sýrasýnda genelde salya akýntýsý,
iþtahsýzlýk, huzursuzluk, uykusuzluk, ishal, ateþ, çene veya yüzde ký-
Yunanistan’da ilaç kalmadý
P
aralarýný alamayan ilaç þirketleri
Yunanistan'dan çýktýlar. Ülkede hepatit C ve hipertansiyon ilaçlarý ile
antibiyotik ka lmadý!
Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaþayan Yunanistan'da þoklarýn ardý arkasý
kesilmiyor. Ülkede faaliyet gösteren dünyaca ünlü ilaç þirketleri, paralarýný alamadýklarý gerekçesiyle, en önemli ilaçlarýný
Yunanistan'a göndermekten vazgeçti. Þirketler, ayný zamanda ülkedeki ilaç fiyatlarýnýn Avrupa piyasasýnýn çok altýnda olduðunu öne sürerek, bunun yerine daha kârlý
olan Avrupa ülkelerine aðýrlýk vereceklerini ifade ettiler.
50 þirket ilaçlarýný topladý
Yunanistan'daki Sosyal Güvenlik Kurumu,
ülkeye ilaç satýþýný durduran ya da durdurmayý planlayan toplam 50 firma olduðunun
altýný çiziyor. Pfizer, Roche, Sanofi, GlaxoSmithKline ve AstraZeneca bu firmalar
arasýnda. Þu an Yunan eczanelerinde bulunamayan ilaçlar arasýnda insan saðlýðý için
oldukça önemli olan, Hepatit C, hipertansiyon, antibiyotikler bulunuyor. Yunanistan Sosyal Güvenlik Kurumu ve
hastanelerin
ilaç
þirketlerine 2011 yýlýndan kalma toplam
1.9 milyar euroluk
borcu bulunuyor.
500 milyon euro
ödeme bekliyor
Þirketler bu ay
içinde 500 milyon
euroluk bir ödeme
beklerken söz konusu
ödemeyi alýp alamayacaklarý ise þüpheli...
Bundan ayrý olarak, önceki gün Kýzýl Haç
da yaptýðý açýklamada Yunanistan'ýn borcunu zamananýda ödemediðini gerekçe
göstererek, ülkeye olan kan tedariðini
durdurmuþtu.
Soba Kullanýmýnda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
H
avalarýn soðumasý ile soba kullanýmý
ve bundan dolayý oluþan zehirlenmeler artmýþtýr. Soba kazalarý önceden
tahmin edilemeyen sebeplerden, cehalet ve
ihmalden, unutkanlýk ve dikkatsizlikten
meydana gelir. Sobadan yayýlan karbon monoksit gazýndan dolayý zehirlenmeler ve
ölümler yaþanmaktadýr. Ölümlerin yaþanmamasý için soba kullanýmý konusunda çok dikkatli olmalýyýz.
Kömür gibi karbon taþýyan yakýtlarýn yeterli oksijenin yokluðu sebebiyle eksik yanmalarý sonucunda açýða çýkan karbon monoksit gazý, kapalý bir ortamda yoðun miktarda solunduðu takdirde zehirlenmelere ve
bu nedenden dolayý ölüme sebep olur. Havada binde bir oranýnda olsa bile öldürücü bir
etkiye sahip olan karbon monoksit (CO)
renksiz, kokusuz ve rahatsýz etmeyen bir gaz
olduðundan solunum yapýlýrken fark edilmez.
Soba ile ýsýtma yapýlan hanelerde, soba
yeterli miktarda oksijen barýndýrmadýðýndan
verimli çalýþamamasýndan ve yakýlan kömürün kalitesiz olmasý ve yabancý maddeler
içermesinden dolayý, tam yanma ortamý
oluþmaz ve karbon monoksit gazý ortama yayýlýr.
Zehirlenmelere karþý soba kurulumu, yakýlma ve baca temizliði ile ilgili uyulmasý
gereken kurallar vardýr.
Apartmanlarýn baca yüksekliði 3.5 - 5 metre ve bacanýn yüksekliði çatýnýn en üst noktasýndan 1 metre daha yüksekte olmalý, en
yakýn binadan da 6 metre mesafesi olmalýdýr. Özellikle lodoslu havalarda sobayý söndürmeden yatýlmamasý gerekmektedir. Lodosun etkisini azaltan bacalar kullanýlmalý,
rüzgâr yönüne göre deðiþen baca kapaklarý
taktýrýlmasý gerekmektedir. Lodos için uyarýlarýn etkinliði artýrýlmalý, tüm yazýlý ve görsel kanallardan duyuru yapýlarak ulaþýlmamýþ vatandaþ kalmamalýdýr. Ayrýca linyit kö-
mürü kovalý sobada ve (uçucusu
yüksek olduðu için) üstten tutuþturularak yakýlmalý, sobanýn arkasýndaki duman çýkýþ borusundaki krepe
sürekli açýk tutulmalý; taþ kömürü
ve sabit karbonlu yüksek yakýtlar
tuðlalý sobada ve (uçucusu düþük
olduðu için) alttan yakýlmalýdýr.
Zehirlenmeler; baþ aðrýsý, baþ
dönmesi, yüzde pembe renk, terleme, kulak çýnlamasý, bulantý, kusma, solunum zorluðu, siyanoz (oksijen yetersizliði nedeni ile derinin
mavimsi bir renk almasý), bayýlma
hissi, hipotansiyon (tansiyon düþüklüðü), kaslarda aþýrý gevþeme ve hareket edememe, þuur kaybý gibi belirtiler gösterir, sonucu koma ve
ölümdür. Zehirlenme durumlarýnda
hasta bulunduðu yerden temiz havalý bir yere taþýnmalý ve hemen
suni solunum yaptýrýlmalý. Ardýndan
hasta vakit kaybetmeden en yakýn
saðlýk kuruluþuna götürülmelidir.
E-Sevk uygulamasý baþladý
Hastalarýn sevk belgesi elden deðil
internetten gidecek
H
Sobalarýn Temizlik ve Bakýmý
Sobalarýn düzenli olarak temizlenmesi ve bakýmý bir yandan yakýtýn verimli yanmasýna (yakýt tasarrufuna) öte yandan da çevreye zarar verecek yanmýþ gazlarýn azalmasýna neden olur. Bundan dolayý
sobalarýn temiz ve bakýmýna özen gösterilmelidir.
"
Sobanýn her yanýþtan önce külü, kül
silkme kolu kullanýlarak, kül kutusundan
toplanmalý ve dýþarý alýnmalýdýr
"
Yanma için gerekli olan hava geçiþini
arttýrmak için, kül kutusu günde en az bir
kez boþaltýlmalýdýr.
"
Izgara üzerinde biriken cüruflar ýzgarayý týkar ve böylece yanma için gerekli
olan havanýn ýzgaradan yanma odasýna geçmesini engeller. Izgara üzerinde cüruf olup
zarýklýk, hafif öksürük gibi sýkýntýlar yaþayabilirler. Bu sýkýntýlar diþler sürmeden 2-3 ay önce baþlayabilir. Bunlarýn ne olduðu ve ne kadar aðrý oluþturacaðý konusu çocuktan çocuða farklýlýk gösterir.
Bu dönemde diþlerini kaþýyabileceði bir þeyler vermek en doðrusudur. Çok gerekli ise doktor önerisiyle ilaç verilebilir.
Süt diþleri normal diþlere oranla daha çok organik madde içerirler, bu nedenle kolay ve hýzlý çürümeye yatkýnlardýr,"Nasýl olsa yerine yenileri gelecek" diye düþünülmemelidir.
Süt diþleri 6-7 yaþýnda deðiþmeye baþlar. 6-13 yaþ arasý karýþýk diþlenme dönemidir. Bundan sonra süt diþleri yerini kalýcý diþlere býrakýr.
6 yaþ civarýnda süt diþlerinin en arkasýndan alt-üst çenede, sað-sol
olmak üzere dört adet 1. büyük azý diþleri (6 yaþ diþleri) çýkar. Çok
erken yaþta çýktýklarý için süt diþleri ile karýþtýrýlabilir. Hâlbuki ömür
boyu aðýzda kalan ve çiðnemenin merkezi olan ilk kalýcý diþlerdir.
Bunlarýn korunmasý gereklidir. Bu diþleri korumak için fissür örtücü
denilen diþi çürüðe karþý koruyan uygulamalar yapýlmalýdýr.
olmadýðý kontrol edilmeli ve varsa bir maþa
ile temizlenmelidir.
"
Sobanýn emaye olan dýþ yüzeyleri soba sýcakken kesinlikle ýslak bezle silinmemelidir. Aksi halde emaye çatlayabilir. Bu
yüzden soba soðuduktan sonra kuru ve yumuþak bir bez kullanýlmalýdýr.
"
Sobanýn üstünde çaydanlýk veya benzeri su bulunan bir kap konduðunda, bunun
taþmamasýna dikkat edilmelidir.
Çevre Saðlýðý Teknikeri
Yusuf ÞAFAK
astalarýn baþka bir ildeki hastaneye sevk edilmesi ile ilgili iþlemlerin
elektronik ortama aktarýlmasýný
amaçlayan ‘E-sevk’ sistemi,
1Marttan itibaren tüm Türkiye’de uygulanmaya baþlandý.
Hastalarýn baþka bir ildeki
hastaneye sevk edilmesi ile ilgili iþlemlerin elektronik ortama
aktarýlmasýný amaçlayan ‘Esevk’ sistemi, dünden itibaren
tüm Türkiye’de uygulanmaya
baþlandý.Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’ndan yapýlan
açýklamada, “Ýlk olarak Sinop,
Samsun, Çankýrý ve Ankara’da
pilot olarak uygulamaya konulan ve baþarýlý sonuçlar elde
edilen ‘E-Sevk Projesi’ 1 Mart
itibarýyla tüm Türkiye’de hayata geçti. Projenin uygulanmasýyla kâðýt sevk tarih oldu.” denildi. Ayda ortalama 83 bin olmak üzere yýlda yaklaþýk 1 milyon hasta sevki yapýlýyor. Son
bir ay içinde 12 bin 57 kiþinin
sevki, elektronik olarak yapýldý.
Hastane yazýlýmlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan TSK, saðlýk
ocaklarý, aile hekimlerinin bazýlarý hariç sevklerin yüzde 90’ý
elektronik olarak yapýlacak.
Uygulama ile yol ve gündelik
ödemeleri, daha kýsa sürede yapýlacak. Sevk belgesindeki hata
ve eksiklikler nedeniyle hastalarýn maðdur olmasýnýn önüne
geçilecek ve usulsüzlükler engellenecek.
MÝZAH-EÐLENCE
"Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var."(Hz. Mevlana)
"Her gün yüzlerce hayal kurarsýn ve hiçbiri gerçek olmaz; ama bir gün bir gerçek yaþarsýn, hiçbir hayale sýðmaz." (Paul Auster)
"Eðer çok konuþmak faydalý olsaydý; Allah iki aðýz, bir kulak verirdi... Onun için, çok dinleyip az
konuþmak gerek." (Hz. Þems)
"Geçmiþten aldýðýmýz ders þudur; insanlar geçmiþten ders almýyorlar."
(Hegel)
"Kadýnlar kendilerine neler verildiðine deðil, onlar için nelerden vazgeçildiðine bakar. "
(Oscar Wilde)
Dünyaya geldi bir konuk/konuðun diþi yok (ÇOCUK)
Allah'tan korkmaz, cennetten çýkmaz. (ÇOCUK)
Özü bohçada, sesi bahçada. (ÇOCUK)
Ham iken tatlý, olmuþu acý. (ÇOCUK)
Bir paþa geldi dili yok; (ÇOCUK)
Bir kuzu yedi kemiði yok;(MEME)
Bir ata bindi caný yok. (BEÞÝK)
Türkçesi Varken
akustik------------ yankýlaným
perküsyon---------vurmalý çalgý
remiks-------------bindirim
vokalist------------seslikçi
enstrüman---------çalgý
new age-----------çaðcýl müzik
Fýkra
Büyüklerin Karþýsýnda Konuþulmaz
Sýnýfta kalmýþ bir öðrencinin annesiyle öðretmen arasýnda:
-Oðlum, sabahlara kadar çalýþýr. Sinemaya gitse bile dersini býrakmaz. Çok kere kitaplarýnýn üstünde uyur. Sýnýfta kalmýþ olduðuna çok üzüldüm. Nasýl oldu da kaldý bilmem?
-Çocuðunuzun adý, numarasý nedir?
-Adý Yýlmaz, numarasý beþ yüz on.
-Hangi sýnýfta?
-Birinci sýnýfta ya, ( bir ka ) mý (bir ke) mi? Ýyice bilemiyorum.
-Haným, çocuðunuzu derse kaldýrdým. Aðzýný açýp
Sayfanýn Ýçeriðini Hazýrlayan
bir tek kelime söylemedi. Sanki aðzýna kilit vurulmuþtu. Ne yaptýmsa bir türlü konuþturamadým.
-Efendim, çocuðum çok terbiyelidir.Büyüklerinin
yanýnda asla konuþmaz.
Orhan DAÐDELEN
Karikatür köþesi
10
Bir deyim ve anlamý:Nasip ise gelir Hint'ten, Yemen'den
Özlü Sözler
Bilmece-Bildirmece
18 MART 2013 PAZARTESÝ
Uzak yola gidecek bir kervancý bir gün, þehrin
ünlü semer ustalarýndan birinin dükkânýna gider. Usta namaz kýlmak üzere camiye gittiðinden, dükkânda genç bir çýrak vardýr. Kervancý,
uzak yola gideceðini, develerinden birinin semersiz olduðunu, kaça olursa olsun hemen iyi
bir semer istediðini söyler.
Semerci çýraðý hazýrda yapýlmýþ iyi bir
semer bulunmadýðýný, sipariþ üzerine kervancýya
semer yapabileceklerini söyler.
Gelgelelim kervancýnýn iþi aceledir. Adam bu
sýrada dükkânýn tavanýnda asýlý eski bir semeri
görür ve eski de olsa semeri yenisinin fiyatýna
satýn alacaðýný, devenin boþ gitmesini istemedi-
ðini söyler.
Çýrak kârlý bir iþ yaptýðýný düþünerek eski semeri kervancýya verir. Sevinerek anlattýðý bu
alýþveriþ ustasýný memnun etmez. Meðer adamcaðýz kýrk yýldýr kazandýðý paralardan arttýrdýklarýný bu semerin içinde saklarmýþ. Zavallý çýrak
çok üzülür. Semeri aramak için yollara düþer.
Ustanýn:
"Oðul gel gitme beyhude Semerkant'a, Buhara'ya, bulur elbet seni bir gün, nasip araya araya" demesine aldýrmaz, semerin arkasýndan birkaç ay dolaþýr. Sonunda bulamadan geri döner.
Ustasý çýraðýn geldiðine sevinir, onu teselli
eder ve þunlarý söyler:
-Nasip ise gelir Hint'ten Yemen'den. Nasip deðilse ne gelir elden?
Altý ay kadar sonra bir gün kervancý dükkâna
gelir. Çýrak adamý hemen tanýr. Ustasýna da söyler. Kervancý:
-Oðlum, bu semeri senden alýp gittim ama aklým takýldý, ustasýnýn haberi olmadan çocuk bunu bana sattý. Ya ustasý gelince kýzar, darýlýrsa?
diye üzüldüm. Alýn bu semeri aynen geri veriyorum, bana yeni bir semer yapýn, der.
Ýþte kiþinin kýsmetinin dönüp dolaþýp kendisine mutlaka ulaþýlacaðýný anlatan nasip ise gelir
Hint'ten, Yemen'den sözü bugüne kadar kullanýlagelmiþtir.
Bunu Biliyor musunuz ???
Dünyanýn pek çok yerinde
1 Nisan'da insanlarýn birbirlerine þaka yapmalarý geleneðinin ortaya çýkýþýyla ilgili
deðiþik bilgiler bulunmaktadýr.
Efsaneye göre Roma þehrini kuran Romulus ve Remus'un
anneleri
olan
Rhea'nýn þerefine Ýsa'nýn doðumundan yaklaþýk 500 yýl
önce Antik Roma'da "Hilaria"
adý verilen, 15-18 Mart tarihleri arasýnda üç gün boyunca
süren bir þenlik yapýlýrmýþ.
Roma'nýn 1 Nisan'ý denilebilecek bu festivalde, insanlar
birbirlerine deðiþik þakalar
yaparlarmýþ. Tarihte Romalýlara ait Hilaria, Hintlilere ait
Huli festivallerinde yapýlan
þakalarýn 1564'te Fransa'da
yapýlan yeni takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiði sanýlýyor.
Fransa kralý IX. Charles
1564 yýlýnda takvimde reform yaparak yýlýn baþlangýcýný 1 Nisan'dan 1 Ocak gününe aldý. Ancak o zamanki
iletiþim koþullarýnýn çok iyi
olmamasýndan dolayý IX.
Charles'in bu kararý her yere
ulaþamadý. Ýnsanlarýn bir bölümü yeni yýl kutlamalarýný 1
Nisan'da yapmayý sürdürdüler. 1 Nisan'ý yýlbaþý olarak
kabul etmeyi sürdürenlerle
alay etmek amacýyla yapýlan
þakalar bir süre sonra yaygýnlaþtý. Bu kiþilere olmadýk
hediyeler gönderildi, gerçek
olmayan haberler ilettiler,
onlarý yapýlmayacak toplantýlara çaðýrdýlar. Fransýzlar
KOMÝK RESÝM
bu þakalara "Nisan aldatmacasý, nisanbalýðý" anlamýnda
poison d'avril adýný verdiler.
Yýllar sonra Ocak ayýnýn yýlýn
ilk ayý olmasýna alýþýlýnca 1
Nisan gününü kendi kültürlerinin parçasý görerek sürdürdüler. Bu gelenek 18'nci yüzyýlda Fransa'nýn ardýndan Ýngiltere ve Ýskoçya'ya oradan
da diðer ülkelere yayýldý.
Ýþte o gün bugündür 1 Nisan, yeni yýlýn ilk günü yerine þaka günü olarak yaþatýlmaya devam edilmektedir
BÝLÝM ve TEKONOLOJÝ
18 MART 2013 PAZARTESÝ
11
Ýsteyen herkes elektriðini kendi üretebilecek
A
rtýk isteyen herkes kendi
elektriðini rüzgâr enerjisi,
güneþ enerjisi ve su gibi
kaynaklardan üretip fazlasýný satabiliyor.Örnek uygulamalardan biri
Ýzmir'de hayata geçirildi.
Ýzmir'in Menderes Ýlçesi'ne baðlý
Gümüldür Beldesi'nde yer alan
Devlet Su Ýþleri Eðitim ve Dinlenme
Tesisleri elektriðini, rüzgar ve güneþ enerjisinden kendisi üretiyor.
Rüzgâr ve güneþ enerjisinden
üretilen elektrik akülerde toplanýyor, gerektiðinde buradan devreye
giriyor.
Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi hayata geçiyor.Yenilenebilir Enerji Uzmaný Yrd. Doç. Dr.
Numan Sabit Çetin;"Lisanssýz herkes, þahýs da olabilir, kurumsal
kimlik olabilir, kendi tüketmiþ olduðu elektrik enerjisini rahatlýkla
güneþ, rüzgâr, biyokütle, jeoter-
mal gibi hangi yenilenebilir enerji kaynaðý varsa bu kaynaktan veya bu kaynaklarýn birlikte olduðu
hibrit bir sistemden karþýlayabilir" diye konuþtu.
Siteler, tesisler, küçük ve orta
büyüklükteki iþletmeler, hatta
müstakil evler bile bu uygulamadan
yararlanabiliyor.Üretilen
enerji fazlaysa þebekeye satýlýp
gelir elde edilebiliyor.Teknoloji
yerli olursa teþvik primi de var.
Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'nýn 7 katý.Çetin; "Türkiye'nin 280-300 milyar
kilovat saat elektrik enerjisini
rüzgârdan
karþýlayabileceðini
ama bunun belki 30 - 40 yýl sonra
gerçekleþebileceðini" söyledi.
Kendi konutu için elektrik üretmek isteyenlerin elektrik daðýtým
þirketlerine müracaat etmesi gerekiyor.
Lisansýz elektrik üretiminin önündeki engeller kalktý.
Raysýz tren geliþtirdi
T
Dünya Benzeri, Dünya'nýn tam 4,5 katý büyüklüðünde
“Yaþanabilir” Gezegen Keþfedildi
H
epimiz bir yandan evrende
yalnýz olup olmadýðýný merak ediyor, diðer yandan da
kaynaklarý sýnýrsýzmýþcasýna tükettiði dünyanýn yerine alternatifler
arýyor. Ýþte bu arayýþ sonucunda,
yaþam koþullarý oluþabilecek Dünya benzeri bir gezegen daha keþfedildi.
Gezegen, Dünya'ya 12 ýþýk yýlý
uzaklýkta, güneþ benzeri bir yýldýz
olan Tau Ceti sisteminde...
Dünya'ya en yakýn sistem olan,
Tau Ceti yýldýzý etrafýnda 5 gezegen bulunuyor. Gezegenler, yýldýz
çevresindeki turlarýný, 14 ile 640
gün arasýnda sürelerde tamamlýyor.Bu gezegenlerden, sistemin
orta kesimlerinde yer alan birinin
yaþam barýndýrabileceði belirtili-
yor.Bu gezegen ne çok sýcak, ne
de çok soðuk... Dünyanýn yaklaþýk
dört buçuk katý... Gezegende su
da bulunabileceði tahmin ediliyor.
Bilinen yaþam koþullarýnýn bulunup bulunmadýðýný araþtýrmak
amacýyla yapýlan çalýþmalarda
200'ü Dünya ile ayný boyutlarda 2
binden fazla gezegen keþfedildi.
Dünyanýn kaynaklarýný tüketmede müsrif davranan insanoðlu,
hem kendi için alternatif oluþturma çabasýnda, hem de evrende
yalnýz olup olmadýðýný anlama arzusunda. Ancak son keþfedilen gezegenin uzaklýðýný hatýrlatmakta
fayda var. Yaklaþýk 12 ýþýk yýlý, yani 120 trilyon kilometre. Kýsacasý
insanoðlu öncelikle dünyaya sahip
çýkmak zorunda.
emzem suyunun bu özelliði
ilk defa keþfedildi. Ezan
okunduðunda berraklaþan
su, çan sesi geldiðinde kararýyor.
Japon ve Alman bilim adamlarý
zemzemle ilgili hayrete düþüren
açýklamalarda bulundu. Zemzem
ezan okunduðunda berraklaþýyor,
çan çaldýðýnda ise kararýyor.Uzun
yýllardýr zemzem suyu ve kristalleri
üzerinde araþtýrma yürüten bilim
adamlarý kaynaðýn sýrlarýný çözdü.
Ren Nehri'nin suyundan içen kiþinin
enerjisinin azaldýðýný belirleyenAlman bilim adamý Dr. Knut Pfeiffer,
sular üzerine araþtýrma yaparken
bir þekilde bir miktar zemzem bulur ve içer, 35 dakika sonra da rahatladýðýný hisseder.
Zemzem bir kova suyu temizliyor
Araþtýrmasýný derinleþtiren Alman
bilim adamý Dr. Pfeiffer, þaþýrtýcý
bir gerçekle karþýlaþýr. Zemzemin
mayalama özelliði bulunduðunu,
G
bir bardaðýnýn bir kova þebeke suyunutemizlediðini,
bu özelliðiyle bile enerji
ve þifa kaynaðý olduðunu
tespit eder. Dr. Pfeiffer,
"Su her þart atlýnda deðiþmiyor ama deðiþtiriyor.
Çok acayip bir deney yaptým. Bir damla zemzem
suyuna yüz damla normal
su karýþtýrdým. Sonuçta
gördüm ki suyun hepsi
zemzeme dönüþmüþ. Sonra bir
damla zemzeme bin damla normal
su karýþtýrdým. Ve yine gördüm ki
hepsi zemzeme dönüþmüþ. Bunun
sebebi nedir, neden? Zemzem'de
öyle bir enerji var ki baþkasýný deðiþtirir ama kendi deðiþmez" diyor.
Ezan sesiyle parlýyor, çan sesiyle
kararýyor
Zemzem kristallerini mikroskop
ortamýnda inceleyen Japon bilim
adamý Dr. Masura Emot , suyun moleküler (kristal) düzeninin deðiþen
frekanslara göre farklýlaþtýðýný görür. Zemzem kristallerinin çan sesinde karardýðýný Kur'an-ý Kerim ve
ezan sesinde ise parlaklaþtýðýný fark
eder. Ýncelemede her bir kristalin,
Kâbe-i muazzamaya benzeyen bir
enç bilim adamlarý geliþtirdikleri robotlarý ODTÜ'de görücüye çýktý.Robotlar baþkentte sahne aldý. Genç
bilim adamlarý geliþtirdikleri robotlarý Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nde yarýþtýrdý.
10'uncu Uluslararasý ODTÜ Robot Günleri, teknoloji meraklýlarý
ile birbirinden ilginç projeleri bir
araya getirdi.
ODTÜ'deki etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanýn dört bir yanýn-
doku oluþturduðu, zemzemin çan
sesinde kristallerinin karardýðýný,
Kur'an-ý Kerim ve ezan sesinde ise
parlaklaþtýðýný ve netleþtiði tespit
edildi.
Zemzem üzerine kaleme aldýðý
kitabý Japonya'da en çok satanlar
arasýna giren Dr. Emoto'ya göre
zemzem, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakýmýndan yeryüzündeki
bütün sulardan farklý. Dr. Emoto,
"Zemzem, çevresinde cereyan eden
bütün deðiþimleri hafýzasýna alýyor.
Yapýsý çok farklý. Bu, onu dünyadaki diðer elementlerin efendisi yapýyor. Müslümanlarýn niçin hastalarý
tedavi etmek ümediyle Kur'an-ý Kerim'den sûreler okunup, suya üflediðini daha iyi anlýyorum" ifadesini
kullanýyor.
Tekerlek yeniden keþfedildi
A
BD'li mühendisler, en aðýr
arazilerde bile araçlarýn sorun yaþamadan yol almasýný
saðlayacak bir tekerlek geliþtirdi
Yýllardýr ATV (her arazide kullanýlmak için tasarlanan araçlar) ve diðer
arazi araçlarý için hava ile þiþirilmiþ
lastik geliþtiren ABD'nin Polaris Defence firmasý, dayanýklý tekerlek
teknolojisini bir adým ileri taþýyarak
'havasýz' tekerlek üretti.
Non-Pneumatic Tire (Havasýz lastik) olarak adlandýrýlan yeni nesil
lastik, içine hava yerine son derece
esnek bir að yapýsýna sahip. Standart
bir lastiðe hasar vermeye ve patlatmaya yetecek olan nesneler, özel
plastik kullanýlarak üretilen bu lastiðe karþý etkisiz kalýyor.
Türkiye'de bürosu bulunan hafif
zýrhlý araç üreticisi Polaris firmasýnýn
sözcüsü Jason Difuccia, Fox News'e
yaptýðý açýklamada, "Geliþtirdiðimiz
lastik, bisiklet lastiðine benzer bir
özelliðe sahip... Tekerin tabaný, kayalara, taþlara ve diðer yüzeylere
dayanacak þekilde tasarlandý" dedi.
MERMÝLERE BÝLE DAYANIKLI
Gelecek yýl piyasaya sürülmesi
beklenen NPT projesini hazýrlayan
Resilient Technologies þirketini satýn
alan Polaris, lastiði kayalardan, aðaç
dallarýndan ve lastiðe zarar verebilecek diðer yüzeylerden zarar görmeyecek þekilde geliþtirdi.
NPT lastiði, üç özel bileþik
bulunduruyor. Bunlar að yapýsý, dýþ
yüzeyini kaplayan lastik kayýþ ve
yor.Bunun yaný sýra ilk hareketle
uzun bir yol kat edebiliyor.
Maketi yapýlan projeyi Yanmaz,
"Manyetik alan çizgileri bu kristale giremeyince ne oluyor arkadaþlar bu sefer bir þemsiye düþünün
þemsiyenin üzerinde bir malzemenin havada durduðu þeklinde duracaktýr. Bu þekilde yüzme gerçekleþiyor, havada yüzdürülebiliyor. Bu kristallerin her birisi yaklaþýk 9 kilogramý tartabiliyor. Dolayýsýyla kristal büyüdükçe havada
tutabileceðin kütlenin miktarýný
arttýrabiliyorsun" þeklinde anlattý.
Yanmaz, henüz model aþamasýnda olan projeye devlet desteðinin
olmasý gerektiðini söylüyor
ODTÜ'de robot yarýþý
Zemzem suyunun sýrrý çözüldü
Z
ürk Profesör, raysýz tren
projesi geliþtirdi. 4 yýllýk
bir çalýþmanýn ürünü olan
projede, trenler havadan hareket
ediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Profesör
Ekrem Yanmaz, raysýz tren projesi
geliþtirdi.
4 yýllýk bir çalýþmanýn ürünü
olan model, gelecekte insan ve
yük taþýmadan kýtalar arasý yolculuklara kadar kullanýlabilecek bir
yenilik.
Birkaç elementin laboratuar ortamýnda birleþtirilmesiyle oluþan
kristal, soðutulduðunda belirli bir
düzene sahip mýknatýs dizisinin
üzerinde havada asýlý kalabili-
dingile baðlanan
çelik jant. Lastiðin
kenarlarýnýn açýk
olmasý,
çamur,
aðaç dalý, taþ ve
diðer kirlilik oluþturabilecek dýþ etkenlerin lastiðin içinden geçip gitmesini saðlýyor.NPT, esnekliði ve özel
yapýsý sayesinde darbeleri de standart lastiklere kýyasla çok daha fazla emiyor. Yeni nesil lastik ayrýca,
standart lastiklere kýyasla çok daha
sessi.Mühendisler, NPT'nin
saðlamlýðýný
test
etmek
için lastiði 50
kalibrelik mermilerle vurdu,
dan gelen okullar kýyasýya yarýþýyor.
Hedef en baþarýlý robotu yapmak... Öðrencilerin yaptýðý robotlar pistte hünerlerini sergiledi,
genç dimaðlarýn çalýþmalarý seyircilerden takdir topladý.
Robot günleri birbirinden ilginç
projeler de ev sahipliði yapýyor.
Bu ilginç projelerden biri de askeri alanla ilgili. Söz konusu sistem
3 boyutlu kamera sayesinde askeri birliklerin kontrolünü saðlýyor
Škoda
Š
koda Auto, Çek otomobil üreticisi, en eski
otomobil üreticilerinden biridir. 1991'de Volkswagen Grubu tarafýndan satýn alýndý.Þirket 1895 yýlýnda Laurin &
Klement adlý aile þirketinde çalýþan
2 kiþinin bisiklet yapmak üzere ortaklýk kurmalarý ile kuruldu. 1899 da
motosiklet, 6 yýl sonra da araba
üretmeye baþladýlar. Fabrikasý Mlada Boleslav kentinde bulunmaktadýr.
Skoda Çekçede "hasar" anlamýna
gelmektedir.
Mladá Boleslav þehri ve otomobil
üreticisi Škoda Auto, 100 yýldan uzun
bir süredir birlikte geliþme göstermektedirler. Škoda Auto, þehrin yüz
ölçümünün üçte birinden fazlasýný
kaplamakta ve þehrin bütünleþik bir
parçasýdýr. Ana üretim operasyonu
kademeli
olarak fabrikanýn
yeni bölümlerine kaydýrýlmýþ ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin uç noktasýnda kalarak otomobil
üreticisinin þehre bakan yüzü haline
gelmiþtir.
Skoda'nýn daire içindeki kanatlý
oku, hayal etmeyi, özen göstermeyi,
hýz ve ilerlemeyi sembolize ediyor.
Firma, kullandýðý amblemle, bütün
arabalarýn bu vasýflara sahip olduðunu göstermek istiyor.
Tiptronic Þanzýman
T
5000 saatlik sürüþe tabi tuttu. Deðiþik arazilerde denenen lastik, bir ray
çivisi nedeniyle zarar görse de, 1500
km daha yol almayý baþardý.
Henüz fiyatý belli olmasa da, Diffuca NPT alan tüketicilerin yolda kalmayacaklarý konusunda kendilerini
rahat hissedebileceklerini söyledi.
Sayfanýn Ýçeriði Hazýrlayan
Orhan DAÐDELEN
iptronic þanzýmanlar, otomatik þanzýmanlarýn sahip olduðu tüm avantajlarý ve özellikleri kullanýcýsýna sunar.Tiptronic özelliðine sahip otomatik þanzýman, vites üzerinde yer alan ikinci bir seçenek aracýlýðýyla sürücünün manuel vites
kontrolüne geçiþ yapmasýný saðlar. Manuel
modda vites kolunun ileriye itilmesi ya da geri çekilmesi sayesinde
vites deðiþtirilir. Ayrýca vites deðiþtirme iþlemi, direksiyon arkasýnda
yer alan vites deðiþtirme butonlarý yardýmýyla da kumanda edilebilir.Tiptronic þanzýman, hem otomatik þanzýmanýn sunduðu konforu
hem de manuel þanzýmanýn sunduðu sportif sürüþ eðlencesini bir
araya getirir. Ayrýca otomatik vites büyültme özelliði, özellikle baþka araçlarý sollama sýrasýnda azami devir sýnýrýna ulaþýldýðýnda vites
artýrarak gerekli güvenliði ve desteði sunar. Sportif sürüþü tercih
eden sürücüler manuel olarak vites küçülterek ve motor frenini devreye sokarak virajlarda ve yokuþ aþaðý sürüþlerde daha keyfili bir sürüþ imkânýna sahip olur.
AÝLE ve KADIN
18 MART 2013 PAZARTESÝ
12
8 Mart: Mücadele eden kadýnýn günü
D
ünya Emekçi Kadýnlar Günü, 8 Mart
1857'de ABD'de greve giden dokuma
iþçisi kadýnlarýn ve 8 Mart 1917'de Þubat Devrimi'nin kývýlcýmýný çakan Petrogradlý
dokuma iþçisi kadýnlarýn anýsýna kutlanýyor.
Bugün dünyanýn dört bir yanýnda binlerce
kadýn, 156 yýl önce greve giden New Yorklu
kadýn dokuma iþçilerinin, 1917'de Þubat Devrimi'nin fitilini ateþleyen kadýn emekçilerin
mücadele gününü kutluyor.
New York'ta 40 bin yiðit kadýn
8 Mart 1857'de New York'ta bir dokuma
fabrikasýnda çalýþan 40 bin iþçi, 16 saatlik iþgününün 10 saate indirilmesi ve ücretlerde
artýþ yapýlmasý talebiyle greve baþlamýþtý. 40
bin kadýn iþçinin örgütlediði bu grev o zamana kadar ki en kitlesel kadýn eylemlerinden
biriydi. Eylemi durdurmak isteyen polis kadýn
iþçilere saldýrmýþ, fabrika yönetiminin de
desteðiyle binlerce iþçinin fabrikaya kilitlenmiþti. Bu sýrada çýkan yangýnda içeride kilitli
kalan iþçilerden 129'u yanarak can vermiþti.
Olaya ABD basýnýnda neredeyse hiç yer verilmemiþ, fabrika yönetiminin ve polisin tavrý halktan gizlenmeye çalýþýlmýþtý. Buna raðmen, iþçilerin cenaze törenine 100 bini aþkýn
kiþi katýlmýþtý.
Clara Zetkin ve kadýn mücadelesi
Kadýnlar günü ilk olarak 1909 yýlýnda Amerikan Sosyalist Partisi'nin çaðrýsýyla Þubat ayý-
nýn son Pazar gününde kutlanmýþtý. Bugün
düzenlenen gösterilere katýlan kadýnlar, seçme ve seçilme hakkýnýn yaný sýra çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini talep etmiþti. Ancak bu gün Amerika'da bazý kentlerde düzenlenen eylemlerle sýnýrlý kalmýþ, uluslararasý
bir boyut kazanmamýþtý.
1910 yýlýnda Kopenhag'da gerçekleþtirilen Ýkinci Enternasyonal'e baðlý
Sosyalist Kadýnlar
Konferansý'nda kadýn ve emek mücadelesi masaya yatýClara Zetkin rýlmýþtý. Almanya
Sosyal Demokrat
Partisi'nden Clara Zetkin, bu konferansta
yaptýðý konuþmada kadýnlar için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiðini söylemiþti.
Zetkin'in önerisi kabul edilmiþ, her ülkenin
sosyalist kadýnlarýnýn her yýl ayný gün, kendi
ülkelerinin iþçi sýnýfý örgütleriyle mutabakat
içinde bir kadýnlar günü düzenlemesi kararlaþtýrýlmýþtý.
Söz konusu yýllarda neredeyse hiçbir ülkede kadýnlara seçme ve seçilme hakký verilmemiþti. Bu sebeple, pek çok ülkede eþ zamanlý kutlanacak bu günün temel olarak kadýnlara seçme ve seçilme hakký verilmesi için
bir mücadele günü olarak düzenlenmesi karara baðlanmýþtý.
Bu gün, dünyanýn neresinde olursa olsun
kadýnlara uygulanan sömürü ve baskýya karþý
mücadeleyi yükseltme amacýný taþýyordu.
Kadýnlarýn seçme ve seçilme hakkýný almasý,
kadýn-erkek eþitliðinin saðlanmasý ve emperyalist savaþa karþý mücadele, bütün dünya
kadýnlarýnýn ortak mücadele ilkelerinin baþýnda yer almaktaydý.
Ve kadýn sokaða çýkýyor…
Uluslararasý anlamda ilk emekçi kadýnlar
günü 19 Mart 1911'de düzenlendi. Avusturya,
Danimarka, Almanya ve Ýsviçre'de gösterilere
katýlan on binlerce kadýn seçme ve seçilme
hakkýnýn yaný sýra kadýnlara iþ ve mesleki eðitim verilmesi, çalýþma alanlarýnda kadýn-erkek eþitliði saðlanmasýný talep etti.
Bir kadýn yazar 1911'deki gösterileri anlattýðý yazýsýnda þu ifadeleri kullanmýþtý:
"Ýlk Uluslararasý Kadýnlar Günü 1911'de gerçekleþtirildi. Baþarýsý, beklenenin çok üstündeydi. Her yerde toplantýlar düzenlendi. Küçük yerleþimlerde, hatta köylerde bile salonlar öyle týklým týklýmdý ki kadýnlar toplantýlara katýlan erkeklerden kendilerine yer vermelerini istedi . Erkekler evde çocuklarýyla
kalýrken kadýnlar toplantýlara koþtu. Hatta o
gün yaklaþýk 30 bin kiþinin katýldýðý sokak gösterilerinde polis pankartlarý toplamaya karar
vermiþti, ancak kadýnlar polise direndi."
Sonraki yýl Fransa, Hollanda ve Ýsveç de kadýnlarýn mücadele gününü kutlamaya baþladý. Yapýlan gösterilerde kadýnlarýn gündeminde her an patlak vermesi muhtemel olan
dünya savaþý vardý.
1913'te 8 Mart'ta düzenlenen kadýnlar günü
Rusya'da da kutlandý. Çarlýk Rusyasý þartlarýnda açýk gösteri düzenlemenin neredeyse
imkansýz idi. Ancak birkaç yýl sonra devrim
saflarýnda savaþacak öncü sosyalistler, kadýnlar gününün gizli etkinliklerle kutlanmasýný,
iki yerel iþçi gazetesinde günün anlam ve
önemini anlatan yazýlar yayýnlanmasýný saðladýlar. Hatta bu yazýlarda Clara Zetkin'in da-
yanýþma duygularýný ilettiði ifadelere yer verdiler.
Bir kadýn yazar 1920'de yazdýðý bir yazýda,
1913'te gerçekleþen Rusya'daki ilk kadýnlar
günü kutlamasýný þu sözlerle anlattý:
"O karanlýk yýllarda toplantý yapmak bile
yasaktý. Fakat Petrograd'da partili kadýnlar
"Kadýn Sorunu" baþlýklý bir etkinlik düzenledi… Bu illegal bir etkinlikti ama salon týklým
týklým doluydu. Parti üyeleri konuþmalar yaptý. Fakat bu gizli toplantý polis baskýný ile yarýda kesildi ve konuþmacýlarýn çoðu tutuklandý. Bu etkinlik Çarlýk baskýsý altýnda yaþayan
Rusya'daki kadýnlarýn Uluslararasý Kadýnlar
Günü'ne katýlýmý ve desteði açýsýndan önemliydi. Bu Çarlýk hapishanelerinin, idam sehpalarýnýn Rusya'daki iþçilerin mücadele ruhunu
öldüremeyeceðinin, Rusya'da bir þeylerin sarsýlmakta olduðunun ilk iþaretiydi."
Neden 8 Mart?
Pek çok ülkede kutlanacak bu gün için ortak amaç ve ilkeler ortaya konmuþ olsa da
kesin bir tarih belirlenmemiþti. Her yýl ilkbahar aylarýnda farklý tarihlerde kutlanan kadýnlar gününün 8 Kadýnlar Konferansý'nda
alýndý.
Bu kararla 8 Mart 1857'de yaþamýný yitiren
129 kadýn iþçinin ve 8 Mart 1917'de Þubat
Devrimi'nin fitilini ateþleyen grevleri baþlatan, "ekmek ve barýþ" sloganýyla sokaklara
dökülen Petrogradlý dokuma iþçisi kadýnlarýn
anýsýna 8 Mart, Dünya Emekçi Kadýnlar Günü
olarak kutlanmaya baþlandý.
Kýyaslama ve Çocuklar
K
ýyaslama davranýþý psikolojide genelde olumsuz etkileriyle anýlýr.
Özellikle çocuk psikolojisinde, kiþiye geri dönüþü mümkün olmayan zararlar
vermesinden dolayý asla tasvip edilmez. Kýyaslama konusu bebeklik çaðýnda boy, kilo
gibi fiziksel özellikler iken ilerleyen dönemlerde çocuðun sergilediði sosyal davranýþlar (arkadaþlarýyla geçimi, büyüklerini
ne derece dinlediði vb.) ve aðýrlýklý olarak
okul baþarýsýdýr. Anne - babanýn çocuklarýný
kýyasladýklarý kiþiler ise çocukla yaþýt komþu, akraba ve arkadaþlardýr.
Kýyaslama, çocuðun olumsuz davranýþýna
odaklanarak, tercih edilen davranýþý bir kiþi üzerinden örneklendirmek suretiyle yapýlýr. Bu ise çocukta görülmesi arzu edilen
davranýþa ulaþmaktan ziyade, odaklanýlan
olumsuz davranýþý pekiþtirir. Ders masasýný
toplamasýný istediðimiz bir çocuða "Ayþe'nin masasý ne kadar düzenli, bir de kendi masana bak." demek, asla bizi istenilen
noktaya götürmeyecek, aksine kýyaslandýðýný hisseden çocuk masasýný daðýnýk býrakmaya devam edecektir.
Anne - baba çocuðunu neden kýyaslar?
Anne - baba kýyaslama yaparken aslýnda
tamamen iyi niyetlidirler. Amaçlarý çocuklarýndaki aksayan yönleri düzeltip, zihinlerinde taþýdýklarý ideal çocuða kavuþmaktýr.
Özellikle ders çalýþma hususunda anne -
babanýn kýyaslamaya daha sýk baþvurduðu
gözlemlenmektedir. Çocuklarýný ders çalýþmaya teþvik etmek akabinde de onlarýn
okul baþarý seviyelerini yükseltmek, ebeveynlerin temel düþünceleri arasýnda yer
alýr. Bu amaçla sarf edilen kýyaslama cümlelerine örnek verecek olursak "Ahmet'in
yazýsý ne güzel, keþke sende onun gibi yazabilsen." , "Ayþe seni yazýlýda geçti mi?" gibi.
Kýyaslamanýn çocuk üzerindeki etkileri
Kýyaslamalar çocuðun, kendisini yetersiz
hissetmesine ve özgüveninin sarsýlmasýna
yol açar. Yetersizlik duygusu ise çocuða öfke, kýskançlýk, mutsuzluk, hýrçýnlýk, küskünlük yaþatýr. Bu olumsuz yaþantýlar neticesinde çocukta içe kapanma, çekingenlik
ya da tam tersi saldýrganlýk, uyumsuzluk gibi sosyal davranýþlarý ketleyen birçok yeni
durum ortaya çýkar. Özellikle de çocukta
oluþan "Beni anlamýyorlar!" düþüncesi, onu
yalnýzlýða iter ve anne - babasýndan uzaklaþmasýna sebebiyet verir.
Kýyaslamanýn okul baþarýsýna yönelik olarak çocukta ne gibi etkiler oluþturabileceðine bakacak olursak, genelde iki tür tepkiyle karþýlaþýrýz. Ýlki; bazý çocuklar kýyaslandýklarý kiþileri geçmek için gerçekten
çalýþýrlar ki bu ilk anda olumlu bir geliþme
gibi görünür. Ama sürekli birilerini geçme
çabasý çocukta hýrs meydana getirir. Hýrs
ise kiþilik özelliði haline gelirse çocuðu
(ileride genci ve yetiþkini) yalan baþta olmak üzere birçok hataya düþürür. Hâlbuki
çocuk kimi geçerse geçsin sürekli kendisinden daha baþarýlý kimselerin var olacaðý
gerçeðini fark eder. Buna baðlý olarak ebeveynleri tarafýndan sürekli kýyaslanacaðýný
düþünür. Bu durum onu içinden çýkamayacaðý bir býkkýnlýða sürükler.
Ýkinci ise devamlý kýyaslanmaya maruz
kalan çocuk, yaþadýðý mutsuzluðun etkisiyle anne -babasýný cezalandýrmak ister. Hassas bir nokta olarak niteleyebileceðimiz
okul baþarýsýna yönelik olarak öç almayý
uygun bulur ve genelde derslerini tamamen boþlar. Neticede kötüleþen ders notlarý, çocukta "Ben ne yaparsam yapayým falancayý geçemem" gibi olumsuz fikirler ortaya çýkarýr . Bu da sadece çocuðun okul
baþarý seviyesinde deðil genel manada bir
kötüye gidiþ sergilemesine sebep olur.
Kýyaslama sonucu çocukta oluþan bu iki
tepkinin ortak yanlarýný incelersek; öncelikle çocuk kýyaslandýðý kiþilere karþý sevgi
duyamaz, hatta onlara kýskançlýk, nefret
gibi asla tasvip etmediðimiz duygularla
yaklaþýr. Devamlý kýyaslanmaya maruz kalan çocuk, bizzat yaþayarak kýyaslama davranýþýný edinmiþ olur. Kendisi de pekâlâ anne - babasýný kýyaslar. "Ahmet'in babasý daha çok para kazanýyor!" , "Ayþe'nin annesi
kýzýna hiç kýzmýyor." gibi. Haliyle bu durum
anne - babanýn burukluk yaþamasýna sebep
olur. Tüm bunlarýn yanýnda çocuk, çevre-
sindeki kiþilere mesafe koymaya baþlar ki
bu da onun çevresinden soyutlanmasýna yol
açabilir. Kýyaslamanýn çocukta býraktýðý en
derin iz olarak da ömür boyu içinden atamayacaðý ve her durumda karþýsýna çýkabilecek olan özgüven eksikliðini ve yetersiz-
lik duygusunu söyleyebiliriz.
Doðru kýyaslama nasýl yapýlýr?
Ýnsanýn kiþilik yapýsý doðum þartlarýndan
tutun da kültür, yaþanýlan çevrenin koþullarý, miras alýnan genler, idrak seviyesi, anne
- babanýn þahsiyeti gibi daha pek çok sayamadýðýmýz etkenler vesilesiyle inþa edilir.
Bu nedenle her çocuðun (genelde her insanýn) biricikliðini, tekliðini kabul etmek zorundayýz. Bu da kardeþ bile olsa, þartlarý
birbirinden çok farklý olan çocuklarý kýyaslamanýn ne büyük bir hata olduðunu bize
göstermektedir.
Kýyaslama esasýnda bir ölçü aracýdýr.
Doðru kullanýldýðý takdirde bize, çocuðun
geliþimine ve deðiþimine dair pek çok ipucu sunar. Hatta çocukta görmek istediðimiz birçok olumlu özelliðin oluþmasýna dahi yardýmcý olur. Peki nasýl? "Bir çocuk ancak ve ancak kendisiyle kýyaslanabilir." Çocuðunu kendi uzantýsý olarak görmeyen ve
onu nevi þahsýna münhasýr bir varlýk olarak
kabullenen anne - baba, çocuðunun yetersizlik duygusunu yaþamadan elinden gelenin en iyisini yapmasýna fýrsat verir. Böylece çocuk mutluluðu da üzüntüyü de kendi
yapabilecekleri ekseninde yaþar.
BÖLGEDEN HABERLER
18 MART 2013 PAZARTESÝ
13
Yaralý Ördeðe Polis Þefkati
A
masya'da kanadýndan yaralanan yeþil ördeðin imdadýna
polisler yetiþti.Þeyhcui
Mahallesi'nde sokakta baþýboþ
halde bir ördek bulunduðu ihbarý alan Amasya Emniyet Müdürlüðü asayiþ ekipleri, uçamayan kuþu ekip otosuna alýp Orman ve Su
Ýþleri Bakanlýðý XI. Bölge Amasya Þubesi yetkililerine teslim ettiler.
Kanadýndan yaralanan yeþil baþlý ör-
deðin göçmen bir kuþ olduðunu
belirten veteriner hekim Mehmet Erizgi, "Bu kuþlar kýþ
mevsiminde ülkemizin sulak
alanlarýnda kýþlar. Yazýn da
göç ederler. Bir süre gözetim
altýnda tutacaðýz. Yarasý tedavi edilip iyileþince doðaya
salacaðýz" dedi.
Erizgi, yaralý ördeði kendilerine
ulaþtýran polislere teþekkür etti.
TTB'den Kýzamýk Uyarýsý
T
ürk Tabipleri Birliði (TTB), ülkemizde kýzamýk vakalarýnda artýþ
olduðu uyarýsýnda bulundu.
Ttb'den yapýlan açýklamada, kýzamýk
olgularýnýn son aylarda artýþ gösterdiði,
Ankara, Gaziantep, Ýstanbul,Adana,
Amasya, Batman ve Þanlýurfa'da kýzamýk
vakalarýnýn yoðunlaþtýðý belirtildi. Açýklamada, þöyle denildi:
"Ülkemiz saðlýk ortamýnýn gündemlerinden biri son aylarda artmaya baþlayan
kýzamýk olgularý olmuþtur.Dünya Saðlýk
Örgütü Avrupa Bölgesi'nin Kýzamýk eliminasyon hedefine paralel olarak 2015 yýlý
sonuna kadar kýzamýk ve kýzamýkçýðýn
eliminasyonu hedef olarak benimsenmiþ
olan ve bu kapsamda 2002 yýlýndan bu
yana Kýzamýk Eliminasyonu Programý yürüten Türkiye'de, yaklaþýk 2 yýl önce Ýstanbul'da son 6 aydýr da ülkenin deðiþik
bölgelerinde görülen vakalar kýzamýk eliminasyon sürecine yeni bir boyut katmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan açýklanan
verilere göre ülkemizde 1 Ocak 2012-12
Þubat 2013 tarihleri arasýnda, 349 adedi
2012 yýlýnda olmak üzere toplam 1005
adet kýzamýk vakasý görülmüþtür. Uzmanlarýn tahminleri ve deðerlendirmeleri bu sayýnýn çeþitli etkenler nedeniyle
daha fazla olabileceði yönündedir. Vakalar 42 ilden bildirilmiþ, Ankara, Gaziantep, Ýstanbul, Adana, Amasya, Batman ve
Þanlýurfa'da yoðunlaþmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý kabul
etmeme eðiliminde olsa da ülkede
bir kýzamýk salgýný
y a þ a n m a k t a d ý r.
Bakanlýk verilerine
göre, vakalarýn yarýsý 4 yaþýn altýnda,
yüzde 26'sý 1-4 yaþ
aralýðýndadýr. Bu
durum son 6 yýlda
kýzamýkta aþýlama
tarihinin en yüksek aþý oranýna
ulaþýldýðýný savunan Saðlýk Bakanlýðý söyleminin 'içi boþ' bir söylem olduðunu
açýkça ortaya koymakta ve ülkemizde
koruyucu hekimlik hizmetleri ile ilgili
birçok soruyu akla getirmektedir. Özellikle 1-4 yaþ arasý olgular bu açýdan dikkat çekicidir. Yine Bakanlýk verilerinde
bu olgularýn kýzamýk aþýlarýnýn olup olmadýðý net olarak belirtilmemektedir."
Ttb açýklamasýnda, Türk Tabipleri Birliði'nin tabip odalarýndan gelen bildirimleri izleyip deðerlendirdiði de belirtilerek,
"'Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn birinci
basamak saðlýk hizmetlerine ve koruyucu hekimlik hizmetlerine etkilerini ortaya koymasý açýsýndan 2013 yýlý kýzamýk
salgýný önemli bir göstergedir. Bu salgýnla baþ edilebilmesi etkin bir salgýn yönetimi ile olanaklýdýr. Ülkemizde ne yazýk
ki kýzamýk hastalýðý sorun olmayý sürdürmektedir" denildi.
Arkutbey Kaplýcalarý
LOKANTAMIZ HÝZMETE BAÞLAMIÞTIR
Yemek çeþitleri
Nohut
Kurufasülye
Çorba Çeþitleri
* Ýþkembe
* Mercimek
* Ezogelin
* Yayla
Aperatifler
Karnýyarýk
Tas kebabý
Ýzmir köfte
Hastalýklara SON
* Gözleme
* Tost
* Ekmek arasý köfte
* Kahvaltý tabaðý
FÝYATLAR
Erkek Kýsmý: 5 ¨
Bayan Kýsmý: 4 ¨
Özel Aile Kabinleri: 15 ¨ (1 saatlik)
Tel:0 358 787 64 14
Cafaroðlu Ýnþaat Mühendislik, Dekarasyon,
Temizlik, Turizm Limited Þirketi
18 MART ÞEHÝTLER GÜNÜ VE
BUGÜNE ADINI VEREN ÇANAKKALE ZAFERÝNÝN 98. YILDÖNÜMÜNDE, BAÞTA BÜYÜK ÖNDER GAZÝ
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM ÞEHÝTLERÝMÝZÝ
VE GAZÝLERÝMÝZÝ BÝR KEZ DAHA
MÝNNETLE ANIYOR, BÝRLÝK VE
BERABERLÝÐÝMÝZÝN DAHA GÜÇLÜ
OLMASINI TEMENNÝ EDÝYORUM.
RUHLARI ÞAD OLSUN.
Hamamözü / Amasya
Nizamettin KAYA
Kadir GÜNTEPE
Hamamözü Kaymakamý
SPOR
Voleybol Turnuvasýnda Kupa
sahibini buldu
Turnuva Þampiyonu Saðlýk Grup Baþkanlýðý oldu.
K
aymakamlýk Voleybol Turnuvasý sona erdi.10 takýmýn
takýlýmýyla baþlayan turnuvada Milli Eðitim ile Saðlýk finalde
buluþtu. Muhteþem bir ortamda
baþlayan karþýlaþmanýn ilk 2 setini
Milli Eðitim aldý ve 2-0 öne geçti.
Ama Saðlýk maçý býrakmadý ve 2
seti alarak durumu 2-2 ye getirdi
ve maçý Taybrek Setine taþýdý. Son
sette de çekiþmeli bir mücadele
oldu ve Saðlýk son seti 15-13 yenerek 1. lik kupasýnýn sahibi oldu.
Turnuvada ikinciliði Milli Eðitim
alýrken üçüncülüðü Hamamözü Belediyesi aldý.
Turnuva hakkýnda açýklama yapan Hamamözü Kaymakamý Kadir
Güntepe ; "Hamamözü Kaymakamlýðý olarak ilçemizdeki kurumlar ve
halk arasýnda 21 Þubat - 11 Mart
tarihleri arasýnda Voleybol Turnuvasý düzenlemiþ bulunuyoruz. Bu
yýlda düzenleyerek geleneksel hale getirdiðimiz Bahar Kupasý Voleybol Turnuvasý için tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyorum" dedi. Voley-
bol turnuvasýný düzenlemekteki
amacýmýz, farklý kurumlarda çalýþan memurlarýmýzý, öðretmenlerimizi ve halkýmýzý çalýþma ortamýndaki stresten biraz olsun uzaklaþtýrmak ve Ýlçe merkezi, belde, köy
ve mahalle okullarý arasýnda eðitim çalýþanlarýmýzýn tanýþmalarýný,
kaynaþmalarýný saðlamak, aralarýnda iþbirliðinin geliþmesine yardýmcý olmak, sporun içinde var olan
birleþtiricilik sayesinde farklý görüþte ve inanýþta olan insanlarýmýzý bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamaktýr.Hamamözü Kaymakamlýðý olarak, tüm kurum çalýþanlarýmýzýn ve halkýmýzýn hem
spor yapmalarýný, hem de sporla
birlikte eðlenmelerini ve dinlenmelerini, boþ zamanlarýný spor yaparak deðerlendirmelerini saðlamak, oyuncusuyla seyircisiyle insanlarýmýzýn birlik ve beraberliklerini artýrmaktýr diyerek sözlerini
bitirdi. Bizde Hamamözü Gazetesi
olarak emeði geçen herkese teþekkür ederiz.Haber:Ömer Karaboyun
Turnuva 2. Milli Eðitim Müdürlüðü oldu.
Turnuva 3. Hamamözü Belediyesi oldu.
HAMAM: 5 TL
HAVUZ: 10 TL
18 MART 2013 PAZARTESÝ
14
Temsilcilerimiz çeyrek
finalde
U
EFA Þampiyonlar Ligi 2. Tur
rövanþ karþýlaþmasýnda Galatasaray,
Schalke 04 deplasmanýndan 3-2'lik galibiyetle ayrýlarak çeyrek finale yükseldi.
UEFA Þampiyonlar Ligi 2. Tur'unda 1-1'in rövanþýnda Schalke 04 ile Galatasaray karþý karþýya geldi. Stadion Gelsenkirchen'de oynanan
mücadeleden gülerek ayrýlan taraf, 32'lik skorla temsilcimiz Galatasaray oldu. Bu sonuçla temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde adýný çeyrek finale
yazdýrdý.
Maçýn ilk yarýsýnda oldukça iyi bir
futbol sergileyen Galatasaray, 17. dakikada Roman Neustadter'in golüyle
yenik duruma düþse de; 37. dakikada
Hamit Altýntop ve 42. dakikada Burak
Yýlmaz'ýn golleriyle devreyi 2-1 önde
kapattý.
Ýkinci yarýda daha iyi futbol oynayan
taraf olan Schalke 04, 63. dakikada
Michel Bastos ile eþitliði yakaladý.
Schalke 04 bu golden sonra umutlandý.
Karþýlaþmanýn son dakikalarýnda
temsilcimizin kalesini abluka altýna
alan Schalke 04 defansýnda açýklar
verdi. Karþýlaþmanýn 90+5. dakikasýnda Umut Bulut Galatasaray'ý öne geçiren golü kaydetti. Umut Bulut böylece
Schalke 04'ün fiþini çekmiþ oldu.
Bekle bizi Amsterdam: 1-1
UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanþ maçýnda Sarý-Lacivertli ekip deplasmanda 1-0 kazanmanýn avantajý ile sahaya
çýktý.
Ýlk yarýda rolantide giden bir oyun
vardý. 44. dakikada Salih takýmýnýn soyunma odasýna 1-0 önde gitmesini saðlayan golü kaydetti: 1-0. Bu gol ayný
zamanda Salih Uçan'ýn Fenerbahçe'deki ilk resmi golü oldu.
Ýkinci yarýya Victoria Plzen daha etkili baþladý. 61. dakikada sol kanattan
ceza sahasýna hareketlenen Jan Kovarik topu ceza sahasý dýþýndaki arkadaþý
Vladimir Darida'ya aktardý. Darida'nýn
sol çaprazdan yaptýðý vuruþu aðlarla
buluþtu. Bu golden sonra bir gol daha
bulmak için ataklarýný sýklaþtýran
Plzen, geriye kalan dakikalarda gol bulamadý ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adýný çeyrek finale yazdýrdý.
TÜRKÝYE VE DÜNYA
18 MART 2013 PAZARTESÝ
Kaçýrýlan kamu görevlileri aileleriyle buluþtu
K
açýrýlan 8 kamu görevlisi serbest
kalmalarýnýn ardýndan aileleriyle
buluþtu. Deðiþik yer ve tarihlerde
bölücü terör örgütü tarafýndan kaçýrýlan
8 kamu görevlisini almak üzere, bir heyet dün Irak'a gitti. Heyette, BDP milletvekilleri ile sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri de bulunuyordu. Heyet, Irak'ýn
kuzeyinde, kaçýrýlan kamu görevlilerini
teslim aldý. Kimi 15 ay, kimi 2 yýldýr bölücü terör örgütünün elindeydi. Serbest
kalan 8 kiþi Habur Sýnýr Kapýsýna ulaþtý.
Burada savcýlýk iþlemleri ve saðlýk kontrolünün ardýndan aileleriyle buluþtu.
9 Temmuz 2011'de Diyarbakýr-Lice karayolunda kaçýrýlan Astsubay Abdullah
Söpçeler ve uzman çavuþ Zihni Koç, 640
gün sonra aileleriyle buluþurken, erler
Reþat Çeçan, Hadi Gizli ve Ramazan Baþaran 613 gün sonra ailesine kavuþtu.
Kaymakam adayý Kenan Erenoðlu 607
gün, polis memuru Nadir Özgen 579, uzman çavuþ Kemal Ekinci 559 gün sonra
ailesiyle kucaklaþtý. Abdullah Söpçeler,
ilk olarak aylardýr özlemini çektiði kýzýnýn fotoðrafýna baktý. Zihni Koç'un sevinci ise yarým kaldý. Annesinin öldüðünü
bir buçuk yýl sonra öðrendi. Aileleriyle
atoliklerin ruhani lideri seçiminde, ikinci günün öðleden sonraki
oturumunda Sistine Þapeli'nin bacasýndan bir papanýn seçildiði anlamýna
gelen beyaz duman tüttü. Papa 16. Benediktus'un 28 Þubat'ta görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan Katolik Kilisesi'nin
266'ýncý Papasý'nýn belirlendiði, beyaz
dumanýn çýkmasýyla anlaþýldý. Beyaz dumanýn çýkmasýnýn ardýndan meydanda
toplanan binlerce kiþi büyük sevinç yaþadý.
Yeni Papa Bergoglio Oldu
Papa 16. Benediktus'un ardýndan, Katolik dünyasýnýn yeni lideri, Arjantinli
Jorge Mario Bergoglio oldu. Böylece
Almanya'da Yangýn: 8
Türk Hayatýný Kaybetti
A
lmanya'nýn Backnang kentinde Türk ailelerin de yaþadýðý apartmanda çýkan
yangýnda 8 kiþinin öldüðü bildirildi. Ölen anne ve 7 çocuðunun soyadýnýn Soykan olduðu ifade edildi. Yetkililer, 13 kiþinin kayýtlý olduðu apartmanda daha fazla kiþinin yaþýyor olabileceðini kaydetti.
Daha önceki açýklamada, biri aðýr,
üç kiþinin de yaralandýðý ifade
edilmiþti.
Bozdað: "Yangýn Açýklýða kavuþturulmalý"
hasret gideren kamu görevlileri daha
sonra askeri helikopterlerle Habur Gümrük sahasýndan ayrýldý.
Güler: "Görevlerine Ýade Edilecekler"
Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, serbest
kalan kamu görevlilerine iliþkin, ''Askeri
þahýslar, onlarýn tespitleri yapýldýktan
sonra tabii ki görevlerine iadeleri saðlanacak. Kaymakam adayý için, polis için
de benzer bir þey söz konusu'' dedi.
Yeni Papa seçildi
K
15
Amerika kýtasýndan
ilk kez bir kardinal,
papa seçilmiþ oldu.
Papa
seçilerek
Francis adýný alan Arjantinli Kardinal Jorge Bergoglio, Aziz Peter Kilisesi'nin locasýna çýkarak halka hitap etti.
Hafif bir Latin Amerika aksanýyla Ýtalyanca konuþan Papa Francis, "Kardinal
kardeþlerim papayý neredeyse dünyanýn
öbür ucundan seçti." dedi. Francis, Amerika kýtasýndan seçilen ilk papa oldu. Papa Francis, Aziz Peter Meydaný'nda top-
Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, sosyal paylaþým sitesi Twitter'da, olayla ilgili alarak þu ifadeleri kullandý:
''Almanya'daki yangýn hadisesinin çýkýþ nedeni, yetkililerin yaptýklarý ve yapacaklarý çalýþmalarý
yakýndan takip ediyoruz. Almanya'dan,
yangýnýn gerçek nedeninin hiç bir þüpheye
yer býrakmayacak þekilde açýklýða kavuþturmasýný ve kamuoyuna açýklamasýný
bekliyoruz.''
Ölenlerin isimleri ve yaþlarý ise þöyle
açýklandý: Anne Nazlý Özcan Soykan (40),
Hatice Soykan (17), Yýlmaz Soykan (14),
Abdülkadir Soykan (8), Ýzzet Soykan (7),
Yasin Soykan (6), Ahmet Soykan (3) ve Murat Soykan (6 aylýk).
Yangýn sonucu Ýbrahim Soykan'ýn ise aðýr
yaralý olduðu öðrenildi
Müslüm Gürses'i Kaybettik
D
lanan tüm kadýn ve erkeklerden, Katolik
Kilisesi'ni iyi yönetebilmesi için dua etmelerini istedi. Yeni Papa'nýn locaya çýkmasý öncesinde tahminlerde bulunan Katolikler, kim seçilmiþ olursa olsun mutlu
olacaklarýný söyledi.
ört aydýr Memorial Hastanesi'nde tedavi gören ünlü sanatçý Müslüm Gürses yaþam mücadelesini kaybetti.
Müslüm Gürses'in doktoru Deniz Þener, sanatçýnýn vefat ettiðini açýkladý. Kameralarýn
karþýsýna geçen Deniz Þener, acý haberi "Müslüm Baba'yý maalesef kaybettik" sözleriyle
duyurdu. Deniz Þener, sabah saat 08.30 sýralarýnda tansiyonu düþen ve kalbi duran Gürses'in, saat 10.30 civarýnda vefat ettiðini
söyledi. Tüm Türkiye'ye baþsaðlýðý dileyen
Þener, þöyle konuþtu: "Bu sabah tansiyonu
düþtü, kalbi durdu. Yapýlan müdahalelere
Tel:
ATON PETROL
Adres: Gümüþhacýköy Yolu Üzeri / Hamamözü/AMASYA
raðmen maalesef kendisini kaybettik. Uzun
tedavi sürecini birlikte yaþadýk, söyleyecek
bir þey yok. Allah sevenlerine sabýr versin,
hepimizin baþý saðolsun."
ÖÐRENCÝLERDEN HABERLER
18 MART 2013 PAZARTESÝ
16
Adil Candemir Ç.P.L’de kermes
A
dil Candemir Çok Programlý Lisesi'nde Sivil Savunma Kulübü Öðretmenleri Ýsmail YILMAZ ve Cem ÞANALIR öncülüðünde kulüp tarafýndan okul
kütüphanesine kitap almak amacýyla
13.03.2013 Çarþamba günü öðle saatinde
kermes düzenlendi.AKulübün düzenlemiþ
olduðu kermes okulumuz öðrencileri ve öðretmenleri tarafýndan sahiplenildi. Öðrencilerin getirmiþ olduklarý süt, yumurta, bal
ve evde hazýrlamýþ olduklarý yiyecekler satýþa sunuldu. Hamit Kaplan Ortaokulu öðretmelerinin de katýlýmýyla getirilen bütün
ürünler satýlarak 287.00 TL gelir elde edildi. Elde edilen gelir ile kütüphanecilik kolu öðretmenleri tarafýndan belirlenen kitaplar kütüphanemize kazandýrýlacak. Kermes sonrasýnda öðrencilerimiz getirmiþ olduklarý 27 tane kitabý da okulumuza baðýþladýlar.Muhabir:Yasemin KAHRÝMAN Adil
Candemir Ç. P. L.Çocuk Geliþimi 11. Sýnýf
Antikaya büyük ilgi
Hamit Kaplan Ortaokulu’nda
kadýnlar günü
8
Odun keserken kolunu da kesti
Saðlýk Ocaðý
boyandý
ayköy'de Durmuþ
ATÝK bahçesinde
fidanlarýný budarken yanlýþlýkla baltayla
kolunu da kesti. Hastaneye giden köylünün
koluna 15 dikiþ atýldýðý
ve saðlýk durumunun iyi
olduðu belirtildi. Kendisine acil þifalar diliyoruz.CEYDA- SEDA ATÝK
ötüköy'deki
saðlýk ocaðý
köy muhtarý
Mehmet Altun ve
köylüler yardýmýyla
boyandý. Saðlýk ocaðý
boyandý ama köylüler
saðlýk ocaðýnda çalýþacak personel olmadýðýný ve personel istediklerini söylediler.NERMÝN YILDIZ
Ç
G
öçeri Köyü'nde yaþayan
ve antika eþyalara merak saran Sedat Bað,
bugüne kadar topladýðý eskiden
kullanýlan çok sayýda eþya için
evinin bir odasýný ayýrmýþ. Topladýðý eþyalar arasýnda tabaklar,
kahve öðütücü, semaver, Çerkezlere ait eþyalar ve daha birçok eþya bulunmakta. Bu eþyalarý biriktiren Sedat Bað bu uðraþý sevdiðini ve hobi haline getirdiðini belirtti.MERVE GÜRGEN
Omarca'da aðaç dikimi
O
Eski ev yýkýldý yýkýlacak
D
amladere köyünde bulunan
ve 1940'lý yýllardan kalma ev yýkýlmak
üzere. Köyün ortasýnda
olan ev büyük tehlike
oluþturuyor ve en küçük
bir sarsýntýda yýkýlacakmýþ gibi duruyor. Evin
sahipleri yaþlý olduðu
için evle ilgilenemiyor.
Köylüler yetkililerin bu
iþle ilgilenmesini istiyor.Haticenur Kuru
marca köyünde havalarýn ýsýnmasýný fýrsat bilen köylüler meyve aðaçlarý
dikmeye baþladý. Birbirine yardým ederek
doðaya da katkýda
bulunan köylüler, güzel bir görüntü ortaya çýkardý.Haber:Yasemin Karakaya
K
Etkinlik adýna okul müdürü Ender AYRIK: "Eðitim alanýndaki büyük fedakarlýklarýnýn yanýnda öðrencilere örnek insan modeli
olan siz bayan öðretmen arkadaþlarýmýzý bu özel günde aðýrlamaktan mutluluk duydum." ifadesini kullandý.
Öðrencilere çam fýstýðý daðýtýldý
Güneþ enerjisi kullanýmý
artýyor
K
ötüköy'de köylülerin çoðunluðu evlerine güneþ enerjisi
taktýrmýþ durumda. Neredeyse her evde güneþ enerjisi sistemi
var. Köylüler güneþ enerjisi sisteminden memnun olduklarýný ve enerji
tasarrufu yaptýklarýný söylüyorlar.Nermin Yýldýz
A
dil Candemir Çok Programlý Lisesi 9. Sýnýf öðrencilerine okulumuz öðretmenlerinden Aydýn KESGÝN tarafýndan bahçelerine dikmeleri üzere çam fýstýðý daðýtýldý. Aydýn KESGÝN çevremizi daha da güzelleþtirmek için çam fýstýðý daðýtýldýðýný bunlarýn
okulumuzda dikeceðini belirtmiþtir. Okulumuz bahçesine dikmek için
çam fýstýðý tohumlarý öðretmenler tarafýndan plastik saksýlara dikildi. 9. Sýnýf öðrencileri olarak böyle bir çalýþma baþlattýðý için öðretmenimize teþekkür ederiz.Haber:Pervin ÖZTÝRYAKÝ
Yýllar sonra düþen ilk diþ
H
amamözü'nde yaþayan ve 76 yaþýnda
olan Rahmi Türkmen'in 10 yaþýndan sonra ilk kez diþi düþtü. Rahmi Türkmen,
bu yaþýna kadar böyle bir þeyin olmadýðýný ve deðiþik bir duygu yaþadýðýný belirtti.Haber:Gülþen
Aktaþ-MelisaTürkmen
Basýnýn gücü
B
Hamamözü özel erkek öðrenci yurdunu
tanýyalým
H
amamözü’nde faaliyet gösteren Hamamözü Özel Erkek Öðrenci Yurdunu daha iyi tanýyabilmek için yurt müdürü Özcan KALKAR ile röportaj yaptýk.
*** Hamamözü Özel Erkek Öðrenci
Yurdu ne zaman faaliyete baþladý?
KALKAR: 2004 yýlýnda temeli atýlan
yurdumuz 2008-2009 Eðitim Öðretim
yýlýnda faaliyete baþlamýþtýr.
*** Yurdun öðrenci kapasitesi kaç kiþidir?
KALKAR: Yurdumuz 50 öðrenci kapasitelidir. Þu anda yurdumuzda 17 öðrenci bulunmaktadýr. Bunlardan 9'u ortaokul, 8'i ise lise öðrencisidir.
*** Yurdun fiziki özelliklerinden bahseder misiniz?
KALKAR: Yurdumuz 5 katlýdýr. 1. Katta yemekhane, mutfak, kiler, çamaþýrhane, banyolar, lokal, kaloriferhane ve
lavabolar mevcuttur. 2. Katta müdüriyet, çayhane, çok amaçlý salon, personel odalarý, misafirhane ve lavabolar
mevcuttur. 3. Katta dershaneler, kütüphane, belletici odasý ve lavabolar
mevcuttur. 4. Katta öðrenci yatakhaneleri, revir, belletici odasý ve lavabolar mevcuttur. 5. Kat ise teras katýdýr.
Misafir odasý, toplantý salonu, çayhane,
balkon ve lavabolar mevcuttur.
*** Yurdunuzda kaç personel bulun-
Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde Hamit Kaplan Ortaokulu müdürü Ender AYRIK bayan öðretmenlerin gününü
yaþ pasta sürpriziyle kutladý. Etkinliðe daha sonra erkek öðretmenler de davet edilerek birlikte pasta kesildi ve ikram edildi.
maktadýr?
KALKAR: 2 eðitimci, 1 aþçý ve 1 hizmetli olmak üzere 4 personelimiz vardýr.
*** Yurdunuzda ne tür eðitim öðretim
faaliyetleri yapýlmaktadýr?
KALKAR: Öncelikle öðrencilerimizin
rahat ve huzurlu bir ortamda derslerine çalýþabilmeleri için her türlü imkaný
sunma gayretindeyiz. Öðrencilerimize
alanýnda uzman eðitimciler ile rehberlik ve etüt faaliyetleri uyguluyoruz.
Hafta sonlarý dershane sistemi uyguluyoruz. Anlaþmalý yayýnlarýmýzla zengin
yayýn desteði sunuyoruz. Türkiye ve
Amasya geneli deneme sýnavlarý uyguluyoruz. Ýnternet destekli ödev ve
araþtýrma çalýþmalarý yapýyoruz. Bunlarýn yanýnda öðrencilerimizin ahlaki
geliþimlerine katkýda bulunacak yetiþ-
tirici mahiyette ilmi ve dini programlar
uyguluyoruz.
*** Yurdunuzda ne gibi sosyal aktiviteleriniz mevcut?
KALKAR: Gün boyu sýcak su ve duþ
imkanýmýz mevcut. Binamýzda merkezi ýsýtma sistemi vardýr. Öðrencilerimize temiz ve ferah bir yemekhanede
hazýrlanmýþ 3 öðün yemek sunuyoruz.
Sosyal aktivite olarak piknik, halý saha
turnuvalarý, masa tenisi, geziler, hamam gibi aktiviteler uyguluyoruz.
*** Öðrencilerinizin 1. Dönem baþarý
durumlarý nasýl?
KALKAR: Öðrencilerimiz 1. Dönemde
4 Taktir, 5 Teþekkür getirdi. 6 öðrencimiz ise zayýfsýz geldiler. Bu dönem daha iyi olacaklarýna inanýyorum.
*** Öðrencilerinizden ücret talep
ediyor musunuz?
KALKAR: Öðrencilerimizden ücret
talep etmiyoruz. Tüm masraflarýný hayýrsever vatandaþlarýmýzýn yardýmlarýyla karþýlýyoruz.
*** Hamamözü Haber Gazetesini nasýl buluyorsunuz?
KALKAR: Hamamözü Haber yayýn hayatýna baþlayalýdan bu yana Hamamözü ilçemize bir canlýlýk getirdi. Baþta
Kaymakamýmýz Sayýn Kadir GÜNTEPE
olmak üzere tüm Hamamözü Haber
çalýþanlarýný kutluyor ve baþarýlarýnýn
devamýný diliyorum.
*** Son olarak ne söylemek istersiniz.
KALKAR: Biz bir milletin ihyasýnýn iyi
yetiþmiþ bir nesille mevcut olacaðýna
inanýyoruz ve bu doðrultuda öðrencilerimizi en iyi þekilde yetiþtirmeye gayret ediyoruz. Yurdumuzda son teknolojileri kullanýyoruz. Nöbet sistemi ve
güvenlik kameralarýyla öðrencilerimizin huzurlu bir ortamda eðitimlerine
devam etmelerini saðlýyoruz. Velilerimiz hiçbir þüpheye düþmeden çocuklarýný yurdumuza gönderebilirler. Unutulmamalýdýr ki en iyi yatýrým insana
yapýlan yatýrýmdýr ve biz bunun için çalýþýyoruz.
*** Biz de Hamamözü Haber ailesi
olarak sizlere baþarýlar diliyoruz.Haber:Uður CEYLAN
ir önceki sayýmýzda Arkutbey Mahallesi Stadyum Caddesinde ýþýklandýrma için direklerin dikildiðini ancak lambalarýnýn olmadýðýný yazmýþtýk. Geçtiðimiz günlerde Çalýk Yedaþ ekipleri tarafýndan o direklere
lambalarý takýldý. Artýk mahalle sakinleri daha güvenli bir
yola kavuþtu.GÜLÞEN AKTAÞ
Geçmiþ olsun Zeynep Teyze
G
eçen sayýlarýmýza da haber olan Zeynep Teyze, Kaymakamýmýz Sayýn Kadir GÜNTEPE'nin
yardýmýyla yerleþtirildiði bakýmevinde kolunu kýrdý. Samsun Devlet Hastanesine kaldýrýlan Zeynep Teyzenin durumunun aðýr olduðu söylendi. Kendisine acil þifalar diliyoruz.YASEMÝN KARAKAYA
Vergi Haftasý
1
-7 Mart tarihleri arasý
vergi haftasý olarak kutlanmaktadýr Adil Candemir Çok Programlý Lisesinde
kýsa bir tören ile vergi vermenin önemi vurgulandý. Vergi
Haftasý kutlamalarý çerçevesinde þiirler okudu ve vergi ile ilgili sloganlar hazýrladý. Hazýrlanan
afiþler okul içerisinde herkesin görebileceði bir yere yapýþtýrýldý. Bu
kýsa töreni ardýndan okulumuz öðretmenlerinden Cem ÞANALIR bir
konuþma yaparak öðrencilere vergi ile ilgili bilgi verdi.
Dolu dolu Hamamözü
0
1.03.2013 Pazartesi gecesi ilçemize bilye büyüklüðünde dolu yaðdý. Bu yaðýþ 1-2 dakika sürdü. Arabalara zarar vereceðini düþünen araç sahipleri paniðe kapýldý.
Ardýndan saðanak þeklinde bir yaðmur baþladý ve Hamamözü
bir kez daha ferahladý.Muhabir: Yasemin KAHRÝMAN Adil Candemir Ç. P. L. Çocuk Geliþimi 11. Sýnýf

Benzer belgeler

Kaim: “14 Mart Tıp Bayramı`nı kutladı

Kaim: “14 Mart Tıp Bayramı`nı kutladı Hakem Heyeti Baþkanlýðýna bildirebilirler, Hakem Heyeti olarak gerekli incelemeleri yaptýktan sonra varsa vatandaþlarýmýzýn maðduriyetlerini gidermek için para iadesi, ürün deðiþimi, kredi kartlarý...

Detaylı